На підставі дослідження процесів агрегації і денатурації дана порівняльна оцінка стабільності водорозчинних білків скелетних м'язів кети в залежності від ступеня вираженості нерестових змін. Показано, що незалежно від ступеня вираженості нерестових змін досліджуваних об'єктів водорозчинні білки скелетних м'язів характеризуються ідентичністю поведінки в умовах, що викликають денатураціонние процеси. Встановлено, що початковий стан об'єкта визначає як конформаційну стабільність білків, так і ступінь їх конформаційних і денатураціонние змін і призводить до утворення систем, що мають відмінності у властивостях, що характеризують міжбілкового взаємодії. Встановлено, що стан білків, більшою мірою наближене до нативному, в результаті агрегаційну і денатураціонние процесів піддається понад глибоких змін. Показано, що перехід білків в нерозчинний агреговане стан перешкоджає значним делокалізованних змін конформацій білкових молекул, зменшуючи таким чином їх здатність спонтанно денатурувати в процесах реагентної і температурної обробок.

Анотація наукової статті з біотехнологій в медицині, автор наукової роботи - Орлова М. В., Леваньков С. В., Якуш Е. В.


Stability and aggregation ability of water-soluble protein from skeletal muscles of spawning chum salmon

On the results of investigation the aggregation and denaturation processes, the stability of water-soluble protein of spawning chum salmon skeletal muscles was comparatively estimated. Processes of heat and reagent denaturation were studied by the means of ultraviolet fluorescence. The stability dependence on a degree of spawning changes of fish was determined. However, for any degree of the spawning changes, the water-soluble proteins of skeletal muscles had identical behavior in requirements initiating denaturing processes. The initial state of object defined both conformation stability of protein and their conformation and denaturing changes, and predestined properties of the systems formed in dependence on interproteinaceous interactions. The physicochemical parameters of the aggregation processes under influence of low concentration of denaturating agents and temperature were investigated. The water-soluble proteins aggregation kinetic parameters at the conditions of denaturating treatment were compared with the parameters of the aggregation of native protein agglomerates. So far as conversion of proteins in insoluble aggregation state prevents from delocalized changes of protein molecules conformations, it reduces the ability of proteins to denature spontaneously under either reagent or heat treatment. There is concluded, that the proteins being in the state with greater degree of native properties were subjected to more penetrating changes in the result of aggregation and denaturation processes. On the basis of the data obtained on a quantitative assessment of efficiency of aggregation and denaturation processes for water-soluble protein of the objects with different spawning changes, the general conditions of raw material heat treatment were specified.


Область наук:
 • Біотехнології в медицині
 • Рік видавництва: 2003
  Журнал: Известия ТІНРО (Тихоокеанського науково-дослідного рибогосподарського центру)
  Наукова стаття на тему 'Стабільність і агрегационная здатність водорозчинних білків скелетних м'язів нерестової кети'

  Текст наукової роботи на тему «Стабільність і агрегационная здатність водорозчинних білків скелетних м'язів нерестової кети»

  ?Известия ТІНРО

  2003 Том 134

  ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ ГІДРОБІОНТІВ

  УДК 597-1.05

  М.В.Орлова, С.В.Леваньков, Е.В.Якуш

  СТАБІЛЬНІСТЬ І агрегаційну здатність водорозчинних БІЛКІВ СКЕЛЕТНИХ м'язів нерестовий кети

  На підставі дослідження процесів агрегації і денатурації дана порівняльна оцінка стабільності водорозчинних білків скелетних м'язів кети в залежності від ступеня вираженості нерестових змін. Показано, що незалежно від ступеня вираженості нерестових змін досліджуваних об'єктів водорозчинні білки скелетних м'язів характеризуються ідентичністю поведінки в умовах, що викликають денатураціонние процеси. Встановлено, що початковий стан об'єкта визначає як конформаційну стабільність білків, так і ступінь їх конформаційних і денатураціонние змін і призводить до утворення систем, що мають відмінності у властивостях, що характеризують міжбілкового взаємодії. Встановлено, що стан білків, більшою мірою наближене до нативному, в результаті агрегаційну і денатураціонние-них процесів піддається понад глибоких змін. Показано, що перехід білків в нерозчинний агреговане стан перешкоджає значним делокалізованних змін конформацій білкових молекул, зменшуючи таким чином їх здатність спонтанно денатурувати в процесах реагентної і температурної обробок.

  Orlova M.V., Levan'kov S.V., Yakush E.V. Stability and aggregation ability of water-soluble protein from skeletal muscles of spawning chum salmon // Izv. TINRO. - 2003. - Vol. 134. - P. 289-297.

  On the results of investigation the aggregation and denaturation processes, the stability of water-soluble protein of spawning chum salmon skeletal muscles was comparatively estimated. Processes of heat and reagent denaturation were studied by the means of ultraviolet fluorescence.

  The stability dependence on a degree of spawning changes of fish was determined. However, for any degree of the spawning changes, the water-soluble proteins of skeletal muscles had identical behavior in requirements initiating denaturing processes. The initial state of object defined both conformation stability of protein and their conformation and denaturing changes, and predestined properties of the systems formed in dependence on interproteinaceous interactions.

  The physicochemical parameters of the aggregation processes under influence of low concentration of denaturating agents and temperature were investigated. The water-soluble proteins aggregation kinetic parameters at the conditions of denaturat-ing treatment were compared with the parameters of the aggregation of native protein agglomerates. So far as conversion of proteins in insoluble aggregation state prevents from delocalized changes of protein molecules conformations, it reduces the ability of proteins to denature spontaneously under either reagent or heat treatment.

  There is concluded, that the proteins being in the state with greater degree of native properties were subjected to more penetrating changes in the result of aggregation and denaturation processes. On the basis of the data obtained on a quantitative assessment of efficiency of aggregation and denaturation processes for water-soluble protein of the objects with different spawning changes, the general conditions of raw material heat treatment were specified.

  Денатурація є основним напрямком зміни нативної структури і властивостей білків, якщо технологія виготовлення продукції включає температурну обробку (виробництво консервів, формованої продукції, кулінарних виробів і т.п.). Денатурація білків під дією температури - головний процес, що зумовлює стан і властивості кінцевого продукту. Важлива роль в цьому належить водорозчинним білків, особливо при реалізації технологій переробки цілих м'язів або стабілізованих непромитих фаршів (Jebsen, 1962).

  Зміни властивостей сировини при цьому будуть залежати від ступеня і глибини не тільки денатураціонние змін білків, але і супутніх, і постдена-тураціонних процесів (Konosu et al., 1965; Von Hippel, Wang, 1965). До них відносяться зміни молекулярних параметрів (розмір і форма молекул, конфігураційні зміни), оптичних властивостей (подвійне променезаломлення, каламутність і світлорозсіювання, спектри поглинання і флуоресценції), електрохімічних властивостей і, безумовно, зміни характеру міжбілкового взаємодій, які проявляються в протіканні спонтанних процесів асоціації і агрегації білків (Shimizu et al., 1976).

  Агрегація - процес, який реально впливає на структурно-механічні властивості майбутнього продукту. Вивчення процесів агрегації дозволяє планувати властивості майбутнього продукту на основі знань про склад і властивості агрегатів, кінетичних параметрах їх освіти і співвідношенні цих параметрів для різних білків, складових складну систему (Shimizu, Nishi-oka, 1974).

  Агрегаційні процеси мають значення не тільки при розробці і плануванні технологічних регламентів. Інтерес дослідників до них великий також в зв'язку з роллю агрегації в процесах кристалізації і фолдинга білків (Курганов, Топчиева, 1998; Птіцин, 1998), в розробці методів ренатура-ції білків і ферментів (Курганов, 1998), пошуку нових, в тому числі синтетичних, з'єднань, що володіють шаперон активністю (Mitraki et al., 1991; Курганов, 2002).

  Мета даної роботи - на підставі дослідження процесів агрегації і денатурації охарактеризувати стабільність водорозчинних білків скелетних м'язів кети в залежності від ступеня вираженості нерестових змін.

  Як об'єкт дослідження нами використана нерестовий кета приморській популяції з різним ступенем вираженості шлюбних змін.

  Осінню кету, виловлену в районі нерестової р. Аввакумовка (Приморський край, Ольгинській район), поділяли на дві групи: група I - риба зі слабко виражені шлюбними ознаками, виловлена ​​в морі перед заходом в річку; група II - риба з текучими гонадами, з яскраво вираженими нерестовий змінами, виловлена ​​на відстані 0,5-1,0 км від гирла (Орлова та ін., 2003).

  Для екстракції водорозчинних білків використовували 5мМ розчин ЕДТА з добавкою 5мМ меркаптоетанол, рН 6,8-7,0; співвідношення екстрагент: м'язова тканина - 5: 1. Одноразова екстракція в даних умовах не приводить до кількісного вилучення водорозчинних білків, але забезпечує якісний склад і співвідношення основних білків екстракту, характерні для м'язи в цілому (Орлова та ін., наст. зб.).

  Спектри флуоресценції записували на приладі RF-5000 (Shimadzu, Японія) при довжинах хвиль екстинкції (^ Ex) 260-290 нм. Спектри ультрафіолетової флуоресценції реєстрували в автоматичному режимі при ширині щілини екстинкції 3-10 нм і емісії 5-15 нм.

  Концентрацію білка в розчинах визначали по поглинанню в УФ-спект-рі при довжинах хвиль 260 і 280 нм. Для розрахунків використовували формулу Варбур-га-Християна (Warburg, Christian, 1941; Layne, 1957). УФ-спектри реєстрували на приладі Hitachi 330 (Японія).

  Агрегаційні процеси в розчинах білків вивчали методом визначення удаваної оптичної щільності розчинів на приладі КФК-2-УХЛ (Росія) при довжині хвилі 400 нм, товщині кювети 1 см.

  В якості основного методу реєстрації конфігураційних і делокалізо-ванних змін білків використовували метод власної ультрафіолетової флуоресценції (ОФФ), чутливість якого дозволяє фіксувати навіть найнезначніші зміни просторової структури білка (Турові-рів та ін., 1975; Уверскій, Наріжнева, 1998). Для аналізу ОФФ-спектрів визначали такі характеристики: довжину хвилі максимуму емісії - ^ Em (max), інтенсивність флуоресценції - Amax, інтенсивність сигналу при ^ Em 320 нм - A320 і ^ Em 360 нм - A360, полуширину сигналу - W ^ 2h - як інтервал довжин хвиль, відповідних половині висоти сигналу.

  Ступінь денатураціонние змін білків оцінювали порівнюючи становище сигналу емісії спектра ОФФ білка. Для кількісної характеристики ступеня денатурації використовували відношення величин емісії спектра ОФФ, відповідних довжинах хвиль емісії при 320 і 360 нм (параметр А = = А320 / А360) (Туровер, Щелчков, 1970).

  Для визначення частки денатурованого білка застосовували формулу Туро-верова-Щелчкова (Туровер і ін., 1975).

  Для оцінки ступеня зміни характеристик ОФФ-спектрів внаслідок денатурації водорозчинні білки нерестової кети піддавали денатуруючих впливів розчинів сечовини різних концентрацій (рис. 1). Концентрацію сечовини збільшували поступово до тих пір, поки не стабілізувалися значення основних параметрів ОФФ-спектрів. Залежно від ступеня вираженості нерестових змін риби стабілізація характеристик спектрів водорозчинних білків спостерігалася при концентраціях сечовини не менше 4,0-4,5 М, а при концентрації 8,0 М практично всі параметри досягали граничних значень (табл. 1).

  Дані табл. 1 свідчать, що в результаті денатурації водорозчинних білків скелетних м'язів нерестової кети відбувається різке зниження величини максимуму емісії - в 1,86 рази для кети групи I і в 1,51 рази для кети групи II. Довжина хвилі максимуму випромінювання зміщується в бік більш довгих хвиль в середньому на 22,2 нм. Зміна ширини сигналу на висоті, що відповідає половині максимуму випромінювання, становить 15,2 нм для кети групи I (з 59,6 до 74,8 нм) і 11,6 нм (з 62,0 до 73,6) для кети групи II . Найбільш помітне зниження параметра А (А = А320 / А360) - з 1,33 до 0,42 для кети групи I і з 1,34 до 0,54 для кети групи II.

  Спостережувані для білків різних груп сировини відмінності характеристик спектрів ОФФ свідчать, з одного боку, про більш високий ступінь нативної-сти водорозчинних білків скелетних м'язів кети групи I в порівнянні з білками кети групи II (Туровер, Щелчков, 1970). З іншого боку, кінцеві величини наведених показників свідчать про протікання Денатурацію-ційних процесів, що призводять до різного стану білків кети обох груп (Черницький, Мажула, 1970). Найімовірніше, відмінності ОФФ-характеристик виявляються внаслідок локалізованих конформаційних змін білків, в результаті чого просторове оточення тріптофанілов білків различ-

  але (Ефтннк, 1998). Це підтверджується відмінностями в загальній агрегаційної здатності денатурованих водорозчинних білків скелетних м'язів нерестової кети і кінетики їх агрегації.

  . 500

  ч

  о »

  I 450

  е

  > 400

  і про

  § 350

  ш ^

  про

  00 300 250

  Концентрація сечовини, M Концентрація сечовини, M

  Мал. 1. Зміна ОФФ-характеристик водорозчинних білків нерестової кети: 1 - група I; 2 - група II в процесі денатурації в розчинах сечовини

  Fig. 1. Changing ultraviolet fluorescence characteristics of water-soluble proteins of spawning chum salmon skeletal muscle: 1 - group I; 2 - group II during denaturation under urea solutions treatment

  Таблиця 1

  Характеристики спектрів ОФФ водорозчинних білків скелетних м'язів нерестової кети в вихідному і денатурованому стані

  Table 1

  Ultraviolet fluorescence spectrums of water-soluble proteins of spawning chum salmon skeletal muscle in initial and denaturation states

  Характеристика спектрів ОФФ Початкове Об'єкт (група) I денатурованого і його стан II Початкове денатурованого

  А, відн. од. max '(max), нм W1 / 2h, нм A / A 320' 360 534 ± 8 332,8 ± 1,2 59,8 ± 0,3 1,33 ± 0,02 287 ± 4 355,6 ± 1 , 6 75,2 ± 0,2 0,42 387 ± 6 332,8 ± 1,2 61,8 ± 0,2 1,34 ± 0,01 256 ± 4 355,6 ± 1,6 73,4 ± 0,6 0,54

  Нами встановлено, що для водорозчинних білків м'язових тканин нерестової кети характерна добре відома для білків здатність до агрегації під дією низьких концентрацій денатуруючих агентів - сечовини або гуанідінхлоріда фе Yuong е! а1., 1993; Ероніна і ін., 2001).

  У разі водорозчинних білків нерестової кети ми спостерігали агрегацію білків в інтервалі концентрацій сечовини 1-3 М при температурі 25 0С (рис. 2).

  Привертає увагу той факт, що в 1 М сечовини (при мінімальній концентрації денатурирующего агента, рис. 2, а) криві агрегації водорозчинних білків кети обох груп мають однаковий профіль на ділянці, предше-

  ствующего насиченню, яке настає для обох зразків практично в один і той же час (тобто до 70-ї хв експерименту). При збільшенні концентрації денатурирующего агента до 2 М (рис. 2, б) крива агрегації білків кети групи I досягає області насичення значно раніше кривої агрегації білків кети групи II (45,0 хв проти 62,5 хв) внаслідок непропорційного збільшення початкових швидкостей агрегації водорозчинних білків кети досліджуваних груп. Абсолютні значення оптичної щільності розчинів при цьому вище, ніж в разі процесу в 1 М розчині сечовини, що свідчить про більш повної агрегації в обох досліджуваних зразках.

  0,7 < 0,6? 0,5 | 0,4? 0,3

  Про

  т 0,2

  0

  < 0,5

  ji про

  ? 0,4

  0

  = 0,3

  до

  го

  1 0,2

  0

  0 10 20 30 40 50

  Час, хв

  В

  Мал. 2. Агрегація водорозчинних білків нерестової кети в 1 (а), 2 (б) і 3 (в) М розчинах сечовини. Наведено фрагменти кривих агрегації до досягнення насичення

  Fig. 2. Aggregation of water-soluble proteins of spawning chum salmon in 1 (а), 2 (б) and 3 (в) M urea solutions. The fragment of aggregation curve preceding saturation is shown

  Фізико-хімічні константи агрегації, отримані в результаті аналізу завершальної фази процесу агрегації (без урахування початкових ділянок кінетичних кривих, що включають лаг-період), наведені в табл. 2.

  Подальше збільшення концентрації денатурирующего агента (рис. 2, в) призводить до такого ж ефекту відмінності швидкостей агрегації і до ще більшої різниці часу досягнення насичення (25,0 хв для кети групи I і 52,5 хв - для кети групи II). При цьому абсолютне значення уявної оптичної щільності розчинів обох зразків практично не відрізняється від таких у разі використання 1 М розчину сечовини. Мабуть, процес агрегації врівноважується процесом розчинення агрегатів, який супроводжується денатурацією (див. Рис. 1). Відсутність агрегації водорозчинних білків в розчинах 4 М сечовини, мабуть, є наслідком переважного руйнування білкових агрегатів і асоціатів і в значній мірі солюбилизации денатурованих білків.

  По-різному агрегує водорозчинні білки скелетних м'язів нерестової кети досліджуваних зразків в умовах температурного впливу. отме-

  (I)

  ....... (II)

  ...........

  тім, що при температурі 20-25 ° С не відбувається змін характеристик ОФФ-спектрів і не спостерігається агрегація водорозчинних білків м'язових тканин нерестової кети обох груп.

  Таблиця 2

  Фізико-хімічні характеристики агрегації водорозчинних білків скелетних м'язів нерестової кети в розчинах сечовини

  Table 2

  Physicochemical characteristics of aggregation of spawning chum salmon water-soluble proteins in urea solutions

  показник агрегації

  Концентрація розчину сечовини, M 123 Об'єкт (група) I II I II I II

  Граничне значення уявного

  оптичного поглинання А .., AU 0,534 0,422 0,921 0,819 0,711 0,453

  Константа швидкості агрегації k1,

  хв

  Початкова швидкість агрегації V0, од. оптичної щільності / хв (AU / хв) _

  0,013 0,010 0,0236 0,011 0,0341 0,016 0,0068 0,0042 0,0217 0,0088 0,0239 0,0072

  При температурі 35 0С навіть при нагріванні до 2,5 ч практично не відбувається змін довжини хвилі емісії, півширини сигналу, але параметр А (А320 / А360) зменшується з 1,29 до 1,16 для кети групи I і з 1,29 до 1,05 для кети групи II, що свідчить про протікання конформаційних перебудов або зміні характеру міжбілкового взаємодій.

  Внаслідок цього ми спостерігали агрегацію білків кети обох груп (рис. 3, а). Профілі кривих агрегації на ділянці, що передує області насичення, були схожі на що спостерігалися під дією розчинів сечовини, але характеризувалися відсутністю помітного лаг-періоду, що знаходить відображення в зміні кінетичних характеристик процесу агрегації (табл. 3). Основна кількість білка агрегованих протягом 40 хв експозиції розчинів при вказаній температурі. Надалі при нагріванні довше зазначеного часу відзначено додаткову кількість агрегованих білка. Загальна кількість агрегованих білка в обох зразках екстрактів більше, ніж при агрегування в присутності 1 М сечовини.

  Мал. 3. Температурна агрегація водорозчинних білків нерестової кети при 35 ° С (а) і 55 ° С (б)

  Fig. 3. Heat aggregation of water-soluble proteins of spawning chum salmon at 35 оС (а) and 55 оС (б)

  Таблиця 3

  Фізико-хімічні характеристики теплової агрегації водорозчинних білків

  скелетних м'язів нерестової кети

  Table 3

  Physicochemical characteristics of heat aggregation of spawning chum salmon water-soluble proteins

  Показник агрегації 35 I Температура, ° С 55 Об'єкт (група) II I II

  Граничне значення уявного оптичного поглинання АПТ, Аі Константа швидкості агрегації Ц, хв-1 Початкова швидкість агрегації У0, од. оптичної щільності / хв (Аі / хв) 0,605 0,0459 0,0253 0,481 0,0233 0,0112 1,442 0,2248 0,3237 0,819 0,3805 0,3226

  При нагріванні зразків до температури 55 0С (рис. 3, б) процес агрегації білків обох груп кети мав схожий характер, але насичення досягалося протягом 5,0-5,5 хв нагрівання, хоча і надалі відзначалося деяке збільшення уявній оптичної щільності ( каламутності) розчинів, яке було більш виражено для білків нерестової кети групи I. у даному експерименті процес агрегації, як і в попередньому випадку, не супроводжувався зміною характеристик ОФФ-спектрів білків. Всі зміни параметрів спектрів ОФФ, які свідчать про значні делокалізованних зміни білків, спостерігалися на стадії практично повної агрегації. Так, було відзначено зниження інтенсивності сигналу ОФФ тільки після закінчення 40 хв експозиції розчинів, а мінімальне значення (в 1,87 рази для кети групи I і 1,24 рази для білків кети групи II) було зафіксовано тільки після 1 ч нагрівання. До цього часу змінюються і інші параметри ОФФ-спектрів. Таким чином, тільки після досить повної агрегації в результаті тривалого температурного впливу денатураціонние процеси починають помітно проявляти себе. При цьому оцінка ступеня денатураціонние змін на підставі порівняння змін параметрів сигналів ОФФ-спект-рів дозволяє зробити висновок, що їх глибина становить величини не більше 50% для водорозчинних білків м'язових тканин нерестової кети групи II і 25% - групи I.

  При більш високих температурах нагрівання (до 80 0С) швидкість агрегації зростає ще більше, і практично повна агрегація білка (розчин абсолютно непрозорий) настає вже через 05-075 хв після досягнення в системі температури 80 0С. Однак зміни параметрів ОФФ-спектрів, що свідчать про денатурації, спостерігаються тільки до 20-ї хв нагрівання при даній температурі.

  Так, інтенсивність сигналу ОФФ зменшується для кети обох груп в 1,4 рази; полушіріна сигналу змінюється на 8,8 нм (62,8-71,6) для кети групи I і на 10 нм (63,6-73,6) для кети групи II; довжина хвилі максимуму емісії зміщується з 334,4 до 340,8 нм для обох груп; величина параметра А (А320 / А360) зменшується з 1,27 до 0,98 для кети групи I і з 1,28 до 0,82 для кети групи II.

  На рис. 4 наведені дані порівняльного аналізу ступеня денатурації водорозчинних білків під дією розчинів сечовини і температури. Вони свідчать про те, що найбільш виражені зміни параметрів спектрів ультрафіолетової флуоресценції спостерігаються в розчинах сечовини високих концентрацій, тобто у випадках, коли оброблювані білки не агрегує.

  водорозчинні білки кети групи I

  | | водорозчинні білки кети групи II

  Мал. 4. Порівняння змін параметрів ОФФ-спектрів водорозчинних білків нерестової кети під дією розчинів сечовини (1) і при температурі 80 ° С (2)

  Fig. 4. The comparison of water-soluble proteins of spawning chum salmon ultraviolet fluorescence spectrums parameters changing under urea solutions (1) and temperature (80 оС) treatments (2)

  Очевидно, перехід білків в нерозчинний агреговане стан перешкоджає значним делокалізованних змін конформацій білкових молекул, зменшуючи тим самим їх здатність спонтанно денатурувати в процесах реагентної і температурної обробок.

  Ймовірно, ефект стійкості настає в результаті стабілізації конфігурації частково денатурованих молекул, перешкоджаючи спонтанної денатурації (Птіцин, 1998).

  Таким чином, встановлено, що незалежно від ступеня вираженості нерестових змін досліджуваних об'єктів водорозчинні білки скелетних м'язів характеризуються ідентичністю поведінки в умовах, що викликають денатураціонние процеси. Однак початковий стан об'єкта визначає як конформаційну стабільність білків, так і ступінь їх конформаційних і денатураціонние змін і призводить до утворення систем, що мають відмінності у властивостях, що характеризують міжбілкового взаємодії. Білки кети групи I, стан яких в більшій мірі відповідає нативному, в результаті агрегаційну і денатураціонние процесів піддаються більш глибоких змін. Це виражається великими величинами відносних змін параметрів спектрів ОФФ (довжини хвилі емісії, півширини сигналу і величини параметра A (A320 / A)). Фізико-хімічні характеристики агрегації білків групи I вище, ніж білків групи II, при обробці розчинами сечовини і термообробці. Методом ультрафіолетової флуоресценції встановлено, що агрегація білків кети обох груп передує де-локалізованим змін білків при обробці розчинами сечовини низької концентрації і денатурації при температурній обробці. Лаг-період теплової денатурації білків групи II при помірних температурах (до 55 0С)

  менше, ніж в разі водорозчинних білків групи I. При високих температурах (вище 80 0С) динаміка і глибина денатураціонние процесів не залежить від групи сировини.

  література

  Ероніна Т.Б., Чеботарьова H.A., Ліванова Н.Б., Курганов Б.І. Агрегація білка в присутності гуанідінхлоріда // Біохімія. - 2001. - Т. 66, вип. 4. - С. 555-562.

  Курганов Б.І. Кінетика теплової агрегації білків // Біохімія. - 1998. - Т. 63, вип. 3. - С. 430-432.

  Курганов Б.І. Кінетика агрегації білків. Кількісна оцінка шаперон активності в тестах, заснованих на придушенні агрегації білків // Біохімія. - 2002. - Т. 67, вип. 4. - С. 492-507.

  Курганов Б.І., Топчиева І.М. Рефолдингу білків за участю штучних шаперонов // Біохімія. - 1998. - Т. 63, вип. 4. - С. 491-499.

  Орлова М.В., Леваньков С.В., Якуш Є.В. Екстракція водорозчинних білків скелетних м'язів нерестової кети // Наст. сб.

  Орлова М.В., Чибиряк Л.М., Леваньков С.В., Якуш Є.В. Технохіміческая характеристика нерестової кети // Зберігання та переробка сільськогосподарської сировини. - 2003. - № 1. - С. 24-27.

  Птіцин О.Б. Стабільність і фолдінг білків // Біохімія. - 1998. - Т. 63, вип. 4. - С. 435-443.

  Туровер К.К., Хайтліна С.Ю., Пинаев Г.П. Флуоресцентні властивості і визначення змісту нативного актину в його препаратах // Біохімія. - 1975. - Т. 40, вип. 2. - С. 316-322.

  Туровер К.К., Щелчков Б.В. Дослідження теплової денатурації білків за допомогою двухволнового методу реєстрації змін спектра їх ультрафіолетової флуоресценції // Біофізика. - 1970. - Т. 15, вип. 6. - С. 965-972.

  Уверскій В.Н., Наріжнева Н.В. Вплив природних лігандів на структурні властивості і конформаційну стабільність білків // Біохімія. - 1998. - Т. 63, вип. 4. - С. 500-515.

  Черницький Е.А., Мажула В.М. Дослідження конформаційних переходів сироватковогоальбуміну в кислому області люмінесцентним методом // Біофізика. - 1970. - Т. 15, вип. 3. - С. 408-415.

  Ефтінк М.Р. Використання флуоресцентних методів для вивчення розгортання білків // Біохімія. - 1998. - Т. 63, вип. 3. - С. 327-337.

  De Yuong L.R., Dill K.A., Fink A.L. Aggregation and denaturation of apomyoglobin in aqueous urea solutions // Biochemistry. - 1993. - Vol. 32, № 15. - P. 3877-3886.

  Jebsen J.W. Proteins in fish muscle // Fish in nutrition / Ed. by E.Heen and R.Kreuzer. - L .: Fishing news (Books) Ltd., 1962.

  Konosu S., Hamori G., Pechere J.F. Carp myogens of white and red muscles. Properties and amino acid composition of the main low-molecular weight components of white muscle // Biochem. J. - 1965. - Vol. 96. - P. 98-112.

  Layne E. Proteinbestimmung uber UV-Extinktion (280/260 nm) // Meth. Enzy-mol. - 1957. - Vol. 3. - P. 447-454.

  Mitraki A., Haase-Pettingell C., King J. Protein Refolding // ACS Symposium Ser. 470. - Wash .: American Chemical Society, 1991. - P. 35-49.

  Shimizu Y., Karata S., Nishioka F. Extractability of proteins for fish skeletal muscle at low ionic strength // Bull. Jap. Soc. Sci. Fish. - 1976. - Vol. 42, № 9. - P. 1025-1031.

  Shimizu Y., Nishioka F. Species variations in heat coagulation properties of fish actomyosin-sarcoplasmatic proteins systems // Bull. Jap. Soc. Sci. Fish. - 1974. - Vol. 40, № 3. - P. 267-270.

  Von Hippel P.H., Wang K.-Y. On the conformational stability of globular proteins // J. Biol. Chem. - 1965. - Vol. 240. - P. 3909-3923.

  Warburg O., Christian W. Isolierung und Kristallisation des Garungsferments Eno-lase // Biochem. Z. - 1941. - Vol. 310. - P. 384-421.

  Надійшла до редакції 24.04.03 р.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити