Стаття присвячена проблемам розвитку улічно- дорожньої мережі м Чита. Представлений аналіз архівних матеріалів та існуючого положення УДС. Науково обгрунтована етапність проведення робіт з підготовки і проектування комплексної схеми організації дорожнього руху (КСОДД). На основі прогнозних показників розвитку міста намічені напрями модернізації транспортної системи міста

Анотація наукової статті з будівництва та архітектури, автор наукової роботи - Єлісєєва Людмила Іонівна, Омелянович Валентина Вікторівна


Transport Problems in Chita and Trends (Directions) of the City Transport Scheme Development in Perspective up to 2030

The article is devoted to the problems of street and road network development of Chita. The analysis of archives materials and the current situation of street and road network are made. Staging (Phasing) of the work on preparation and design of the complex scheme of the organization of traffic (CSOT) is scientifically grounded. Trends (directions) of urban transport system modernization on the basis of forecasting indices of the city development are outlined


Область наук:

 • Будівництво та архітектура

 • Рік видавництва: 2013


  Журнал: Вісник Забайкальського державного університету


  Наукова стаття на тему 'Проблеми транспорту в Читі і напрямок розвитку транспортної схеми міста на перспективу до 2030 року'

  Текст наукової роботи на тему «Проблеми транспорту в Читі і напрямок розвитку транспортної схеми міста на перспективу до 2030 року»

  ?Технічні науки

  УДК 711.656

  Єлісєєва Людмила Іонівна Lyudmila Eliseeva

  Омелянович Валентина Вікторівна Valentina Emelyanovich

  ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТУ В Читі та НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ СХЕМИ МІСТА НА ПЕРСПЕКТИВУ до 2030 року

  TRANSPORT PROBLEMS IN CHITA AND TRENDS (DIRECTIONS) OF THE CITY TRANSPORT SCHEME DEVELOPMENT IN PERSPECTIVE UP TO 2030

  Стаття присвячена проблемам розвитку вулично-дорожньої мережі м Чита. Представлений аналіз архівних матеріалів та існуючого положення УДС. Науково обгрунтована етапність проведення робіт з підготовки і проектування комплексної схеми організації дорожнього руху (КСОДД). На основі прогнозних показників розвитку міста намічені напрями модернізації транспортної системи міста

  Ключові слова: вулично-дорожня мережа, магістраль, інтенсивність руху, пасажирський транспорт, транспортні потоки, транспортне обслуговування

  The article is devoted to the problems of street and road network development of Chita. The analysis of archives materials and the current situation of street and road network are made. Staging (Phasing) of the work on preparation and design of the complex scheme of the organization of traffic (CSOT) is scientifically grounded. Trends (directions) of urban transport system modernization on the basis of forecasting indices of the city development are outlined

  Key words: street and road network, arterial road, intention of movement, passenger's transport, transportation flows, transport service

  Рішення проблеми розвитку вулично-до-рожной мережі (УДС) міст в період тотальної автомобілізації населення стає першочерговим завданням для будь-якого населеного пункту. Чита не є винятком, а якщо взяти до уваги особливості території, специфіку розташування міста і суворі кліматичні умови, то можна стверджувати, що дана проблема є не менш значущою, ніж для великих мегаполісів.

  У 2011 р ВАТ «Гипрогор» (Москва) розроблений проект генерального плану раз-

  витку міського округу «Місто Чита» до 2030 р Проект генплану грунтувався на прогнозних даних по чисельності населення: до 2030 р приріст населення повинен скласти 30 тис. чоловік (з 307,4 до 337,8 тис.). Рівень автомобілізації збільшиться з 350 до 380 автомобілів на 1000 чоловік за період з розрахункового терміну до перспективи.

  Територія міста за своїми розмірами збільшуватися не буде, що призведе до підвищення показника щільності населення, укрупнення і концентрації виробництв і місць прикладання праці і проживання.

  До числа недоліків урбанізації відноситься підвищення витрат часу населення для здійснення трудових і культурно-побутових поїздок. У нашому місті, на відміну від багатьох інших, положення буде ще серйозніше. Це пов'язано зі значною частотою сітки міських вулиць і магістралей, близько розташованих перехрестями зі світлофорним регулюванням, розкиданістю промислових районів і житлових утворень, слабкою маршрутною мережею громадського транспорту, поганим станом дорожніх покриттів і т.п. Вже зараз витрати часу на трудові переміщення в 1,5 .. .2 рази перевищують нормативний час поїздки (40 хв) [4].

  Збільшення витрат часу на пересування неминуче призводить до транспортної втоми трудящих і значним економічним витратам, пов'язаним зі зниженням продуктивності праці.

  Велика кількість автомобілів ускладнює умови руху в місті. Рівень автомобілізації за останні 25 років збільшився більш ніж в 5 разів: з 42 авт / 1000 жит. (1987 р) до 225 авт / 1000 жит. (2011).

  При зростанні насиченості автомобілями до перспективних (350.380 авт / 1000 жит.) Відбудуться значні зміни існуючих інтенсивностей руху та складу транспортного потоку. Вже зараз можна спостерігати зміни в структурі перевезень за рахунок збільшення числа пасажирів, що користуються легковим транспортом. У складі транспортного потоку більше 70% становить легковий індивідуальний транспорт, більше 20% - автобуси малої місткості ( «Газелі»), 3% - тролейбуси і автобуси. Близько 3% всього потоку припадає на вантажний транспорт різної вантажопідйомності. Приклад одного з останніх досліджень структури транспортного потоку магістральної вул. Комсомольській наведено на рис. 1. Транспортні обстеження вулиць м Чита проводяться в ЗабГУ за участю студентів при виконанні госпдоговірних робіт з проектування вулиць міста.

  Швидкий розвиток парку легкових автомобілів призвело до зростання інтенсивності

  і заторів вуличного руху. У найближчому майбутньому в м Чита до 20. 25 км / год знизяться середні швидкості руху легкових автомобілів, і все помітніше будуть падати швидкості громадського транспорту.

  Найбільш гостро проблема заторів проявляється в міському центрі. За останні 100 років площа, яку займає вулицями в центрі м Чита, практично не збільшилася, і в даний час складає близько 4 ... 5% від площі вулич-но-дорожньої мережі всього міста. У той же час обсяги руху транспортних засобів в центрі зросли в 20.30 раз і складають до 40% обсягу всього міського руху.

  Зростання обсягу руху - це об'єктивний процес, який визначається різними соціальними і економічними чинниками: необхідністю здійснення трудової поїздки; бажанням скоротити час поїздки; достатньої матеріальної забезпеченістю населення та ін. У той же час, обсягом руху повинна відповідати певна територія, тобто обсяг руху і площа вулично-дорожньої мережі повинні бути взаємопов'язані.

  З метою забезпечення сталого розвитку території, інженерної, транспортної та соціальної інфраструктур, врахування інтересів громадян та їх об'єднань, в генеральному плані міського округу «Місто Чита» визначено стратегічні напрямки містобудівної діяльності міського округу до 2030 р, в тому числі пов'язані з питань міського транспорту [3]:

  - розвиток транспортної інфраструктури і створення умов для сталого розвитку міста;

  - підвищення ролі міського округу «Місто Чита» як торгово-транспортного центру Забайкалля.

  Основною метою цього розділу генплану є формування транспортної інфраструктури міста як однієї з базових основ розвитку економіки і соціальної сфери, повноцінного транспортного обслуговування населення.

  Примітка

  1. Інтенсивність, приведена до легкового автомобіля, авт / год.

  2. Приріст інтенсивності - 4%.

  3. Обстеження проводилося в квітні 2012 р.

  4. Наведена прогнозована інтенсивність на 20-30 г. (вул. Комсомольська) складе 2480 авт / год.

  Л

  V

  \%

  %

  %

  про

  ь

  чРл &

  VI

  м

  Ш>

  Ф '

  Ф

  Склад транспортного потоку на 2012 р.

  Вид транспорту Процентний склад,% Фактична інтенсивність, авт / год Наведена інтенсивність, авт / год

  Легкові 70,0 1120 1120

  Вантажні до 2 т ( «Газель») 24,0 384 576

  Вантажні 2 .., 5 т 1,0 16 32

  Вантажні 5 .., 8 т 0,5 8,0 20

  Вантажні понад 8 т 1,5 24 72

  Автобуси, тролейбуси 3,0 48 120

  Разом 100,0 1600 1940

  Мал. 1. Картограмма транспортного потоку магістральної вулиці (вул. Комсомольська, г. Чита)

  При розробці проектних пропозицій щодо розвитку транспортної інфраструктури міського округу визначені наступні завдання:

  - розвиток і модернізація вулично-до-рожной мережі міста з виділенням магістралей високого класу на основних напрямках;

  - інфраструктурне забезпечення розвитку міста;

  - забезпечення швидкості і безпеки руху на магістральних вулицях міста з пристроєм транспортних розв'язок в різних рівнях, шляхопровідних перетинів залізниці, внеулічних пішохідних переходів;

  - поліпшення транспортного обслуговування населення шляхом розвитку мережі міського пасажирського транспорту із забезпеченням нормативної пішохідної доступності від ліній громадського транспорту;

  - висновок транзитного вантажного руху за межі сельбищної території.

  Основоположними документами для розробки проектних пропозицій по транспортній інфраструктурі міського округу «Місто Чита» є: «Транспортна стратегія Російської Федерації на період до 2030 року» [1], «Стратегія територіального планування та містобудівного розвитку Забайкальського краю» [2], а також діючі нормативні документи [4], архівні матеріали ЗабГУ і аналіз роботи існуючої транспортної мережі.

  Удосконалення транспортної мережі міста вимагає проведення значних наукових і експериментальних досліджень. Транспортні обстеження є вкрай трудомісткими з виконанням великої кількості різних видів моніторингу.

  Саме тому назріла необхідність адміністративного рішення з метою залучення фінансових ресурсів і науково-технічних кадрів для планомірної розробки комплексної схеми організації дорожнього руху (КСОДД).

  Світова і вітчизняна практика свідчить, що рішення транспор-

  тних проблем є складною багатофакторним завданням, що вимагає суворого наукового підходу, вкладення значних коштів і висококваліфікованих кадрів. У Забайкальському державному університеті на базі будівельного факультету з 1985 р ведеться вивчення проблем УДС р Чита [5-11].

  Проблема дорожньої мережі Чити останнім часом стала надзвичайно актуальною. Проектування дорожньо-транспортної мережі столиці Забайкальського краю має здійснюватися в декілька етапів:

  I етап. Аналіз транспортно-плани-ровочной системи міста і рівня транспортного обслуговування населення.

  Для цього необхідно вивчити:

  1) планувальну структуру і технічний стан транспортних комунікацій;

  2) пересування і поїздки населення міста і приїжджих на масовому пасажирському та особистому транспорті;

  3) тенденції розвитку міста і його транспортної системи за новим генеральним планом.

  При аналізі транспортно-планувальних-ної структури встановлюються:

  - протяжність транспортних комунікацій і маршрутів громадського транспорту;

  - розподіл транспортних потоків по структурі міських магістралей і вулиць;

  - уточнення класифікації вулично-дорожньої мережі міста;

  - ділянки мереж, де параметри магістралей і вулиць не відповідають технічним нормативам або не забезпечують безпеку руху;

  - чисельність населення і площа території транспортно-планувальних зон та міста в цілому;

  - положення в плані міста найбільш великих об'єктів трудового і культурно-побутового тяжіння, цінних природних ландшафтів і архітектурних ансамблів, природних і штучних рубежів, що перешкоджають організації прямолінійного руху;

  - аналіз транспортного обслуговування функціональних зон міста;

  - розміщення та техніко-експлуатаційна характеристика транспортного господарства (парковки, стоянки, гаражі, депо);

  - розстановка світлофорів, цикли світлофорів, організація руху по вулицях міста;

  - виявлення проблем нераціонального використання території міста для парковок і стоянок;

  - вивчення правомірності одностороннього руху.

  Пересування населення і пасажиропотоки на масовому транспорті вивчаються за результатами транспортних і соціологічних обстежень, після обробки яких визначаються:

  - загальна і транспортна рухливість населення міста і окремих транспорт-но-планувальних зон;

  - відносна і транспортна рухливості різних груп населення (по соціальному, віковому положенню);

  - частка різних типів пересувань в добовому обсязі;

  - інтенсивність кореспонденцій населення і пасажирських кореспонденцій між зонами міста з трудовими і культурно-побутовими цілями;

  - розподіл трудових, культурно-побутових і зворотних пересувань за витратами часу на повідомлення і за часом доби;

  - середні значення коефіцієнта користування транспортом і зміна його в залежності від дальності пересування;

  - середні витрати часу на трудові і культурно-побутові пересування для міста в цілому і для населення окремих планувальних зон;

  - обсяги перевезень різними видами транспорту;

  - частота руху на маршрутах масового транспорту;

  - пасажиропотоки на мережах пасажирського транспорту в «годину-пік», за добу;

  - розподіл пасажироперевезень по годинах доби;

  - насиченість мереж пасажирського транспорту рухомим складом.

  При аналізі тенденції розвитку міста та пасажирського транспорту встановлюються:

  - особливості планувальної структури міста;

  - динаміка чисельності населення, його соціально-вікова структура;

  - тенденція розвитку мереж і пристроїв пасажирського транспорту;

  - динаміка інвентарного парку рухомого складу транспорту.

  Спроби проведення аналізу транс-портно-планувальної системи г.Чіта виконані співробітником кафедри Читинського політехнічного інституту В.Г. Розмах-ніним і представлені у вигляді блок-схеми (рис. 2).

  Мал. 2. Блок-схема аналізу транспортного потоку міста

  При обробці, отриманої на першому етапі інформації, виконується зонування території міста з транспортного обслуговування. У 80-90 рр. минулого століття в ЧітПІ науковими співробітниками В.Г. Размахніним і В.В. Омелянович за результатами численних спостережень частково складені картограми розподілу транспортного потоку, проаналізовані трудові та культурно-побутові пересування населення, розраховані тимчасові і швидкісні показники елементів транспортної мережі, надано рекомендації щодо класифікації УДС і щільності магістральної мережі. Незважаючи на значно змінилася ситуацію, архівні матеріали можуть послужити основою для подальшої роботи зі створення КСОДД на сучасному рівні розвитку науки.

  II етап. Прогноз розрахункових параметрів і проектування транспортної мережі міста.

  Формування транспортно-Планується-вочной системи міста виконується в наступній послідовності:

  1) визначення основних параметрів і характеристик транспортної мережі;

  2) конструювання мереж і формування варіантів розвитку транспорту міста;

  3) обгрунтування варіантів розвитку транспортної структури.

  Кількісні значення параметрів і характеристик, що визначають планувальну організацію і рівень транспортного обслуговування населення, встановлюється з урахуванням:

  - черговості і ступеня реалізації положень генерального плану міста;

  - досягнутого рівня розвитку транспортних комунікацій;

  - об'єктивних потреб населення в пересуваннях і реально-діючих в період розрахункового терміну проекту обмежень.

  Комплекс показників, що містять вихідну інформацію для прогнозних розрахунків завантаження транспортних мереж, можна розділити на три групи:

  1) опис варіанта транспортної мережі, для якої проводиться розрахунок;

  2) параметри, які є підставою для визначення ємності районів відправлення і ємності районів тяжіння;

  3) закономірності вибору мети, часу і способу вчинення пересувань.

  Варіанти розвитку видів мереж міського транспорту повинні забезпечити вибір найбільш економічного використання існуючих і нових видів пасажирського транспорту і трасування їх ліній. Варіанти повинні бути порівнянні за рівнем забезпечується пасажирського обслуговування та доступності об'єктів тяжіння.

  Розрахунки за варіантами розвитку транспортної мережі виробляються з метою визначення:

  - відповідності провізної здатності мереж пасажирського транспорту перспективним розмірами пасажироперевезень;

  - умови експлуатації транспорту.

  Порівняння варіантів мережі пасажирського транспорту проводиться за наступними параметрами і характеристиками:

  - доступність об'єктів тяжіння, що забезпечується системою пасажирського транспорту;

  - відповідність провізної здатності ліній Завантаженнями мережі пасажирського транспорту;

  - граничні витрати часу на повідомлення і розподіл трудових пересувань і поїздок по тривалості;

  - капітальні, експлуатаційні витрати і приведені витрати в розвиток системи пасажирського транспорту.

  Прогнозування розвитку транспор-тно-планувальної системи міста можна поставати у вигляді блок-схеми (рис. 3).

  Мал. 3. Блок-схема формування транспортно-планувальної системи міста

  Таким чином, слід відзначити:

  - основні показники УДС міста не відповідають сучасним вимогам і умовам, відзначається тенденція до погіршення ситуації;

  - на підставі закордонного й вітчизняного досвіду запропоновано поетапне вирішення транспортної проблеми;

  - результатом застосування сучасних наукових підходів до проектування комплексної схеми організації дорож-

  Literatura_

  1. Transportnaya strategiya Rossijskoj Federatsii na period do 2030 goda. Utverzhdena rasporya-zhe-niem Pravitelstva Rossijskoj Federatsii ot 22. 11. 2008, № 1734-r.

  2. Strategiya territorialnogo planirovaniya i gra-dostroitelnogo razvitiya Zabajkalskogo kraya. Gosu-darstvennyj kontrakt № 119 ot 21 avgusta 2009 goda

  3. Ob utverzhdenii Generalnogo plana gorodsk-ogo okruga «Gorod Chita». Prilozhenie 1. (Raz-dely: Ulichno-dorozhnaya set i gorodskoj transport. Razvitie magistralnoj ulichno-dorozhnoj seti. Razvitie seti obsh-hestvennogo transporta). Reshenie Dumy gorodskogo okruga «Gorod Chita» ot 22 dekabrya 2011 goda № 282.

  4. SNiP 2.07.01-89 *. Stroitelnye normy i pravi-la. Gradostroitelst vo. Planirovka i zastrojka gorodskih i selskih poselenij. M.:1989. 64 s.

  5. Emeliyanovich V.V. Metody obosnovaniya razvitiya ulichno-dorozhnoj seti v gorodah. CNTI. Obzor-naya informatsiya, Chita, 1987. 27 s.

  6. Emeliyanovich V.V., Razmahnin V.G. Sover-shenstvovanie ulichno-dorozhnoj seti pri realizatsii generalnogo plana. - CNTI. Obzornaya informatsiya, Chita, 1987. 27 s.

  7. Emeliyanovich V.V., Razmahnin V.G. Metody prognozirovaniya passa zhirskih perevozok v gorodah i sistemah rasseleniya. CNTI. Obzornaya informatsiya, Chita, 1988. 20 s.

  8. Emeliyanovich V.V. Otsenka sistem rasseleni-ya po transportno- jekonomicheskomu kriteriju // Vo-prosy planirovki i zastrojki gorodov: tez. dokl. k oblast-nomu seminaru. Penza, 1988. S. 16-18.

  9. Razmahnin V.G., Emeliyanovich V.V. Sover-shenstvovanie ulichno-dorozhnoj seti g. Chity.- Voprosy planirovki i zastrojki gorodov: tez. dokl. k oblastnomu seminaru. Penza, 1989. S. 8-10.

  10. Emeliyanovich V.V., Razmahnin V.G., Gor-dienko I.G. Prognozirovanie passazhirskih perevo-zok v g. Chite // Voprosy planirovki i zastrojki gorodov: tez. dokl. k oblastnomu seminaru. Penza, 1990. S. 24-26.

  11. Razmahnin V.G., Emeliyanovich V.V. Obosnovanie razvitiya ulichno-dorozhnoj seti g. Chity. CNTI. Obzornaya informatsiya. Chita, 1990. 11 s.

  ного руху (КСОДД) стане вдосконалення наступних показників: підвищення ступеня планувальної впорядкованості, структуризації мережі транспортних комунікацій, приведення технічного стану магістральних вулиць і доріг відповідно до генеральної концепцією транспортного обслуговування населення та технічними можливостями сучасних транспортних засобів.

  _ Literature

  1. Transport Strategy of the Russian Federation for the period up to 2030. Approved by the Decree of the Government of the Russian Federation of 22. 11.2008, № тисяча сімсот тридцять чотири-p.

  2. Strategy of territorial planning and urban development of Zabaikalsky Krai. State contract № 119 of 21 august 2009.

  3. On approval of the Master Plan of "The City of Chita." district Appendix 1. (Sections: Street and road network and urban transport. Development of the arterial street and road network. Development of public transport network.) The decision of the Municipal Duma № 282 «The City of Chita» December 22.

  4. SNiP 2.07.01-89 *. Building regulations. Town Planning. Planning and development of urban and rural settlements. Moscow: 1989. 64 p.

  5. Emeliyanovich V.V. Methods of bases of the urban street and road network development. CSTI. Review Information, Chita, 1987. 27 p.

  6. Emeliyanovich V.V., Razmahnin V.G. Street and road network improvement in the realization of the master plan. CSTI. Review Information, Chita, 1987. 27 p.

  7. Emeliyanovich V.V., Razmahnin V.G. Methods of passenger traffic forecasting in cities and settling systems. CSTI. Review Information, Chita, 1988. 20 p.

  8. Emeliyanovich V.V. Settling systems assessment according to transport economic criterion. Problems of planning and urban development (Abstracts of papers for the regional seminar). Penza, 1988. P.16-18.

  9. Razmahnin V.G., Emeliyanovich V.V. Street and road network improvement in Chita. Problems of planning and urban development. (Abstracts of papers for the regional seminar). Penza, 1989. P. 8-10.

  10. Emeliyanovich V.V., Razmahnin V.G. Gordi-enko I.G. Passenger traffic forecasting in Chita. Problems of planning and urban development. (Abstracts of papers for the regional seminar). Penza, 1990. P. 24-26.

  11. Razmahnin V.G., Emeliyanovich V.V. Methods of bases of the urban street and road network development of Chita. CSTI. Overview, Chita, 1990. 11 p.

  Коротко про авторах_

  Єлісєєва Л.І., доцент каф. «Будівельні технології», Забайкальський державний університет

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Наукові інтереси: міське планування і забудова, проблеми ЖКГ

  Омелянович В.В., канд. техн. наук, доцент каф. «Будівельні технології», Забайкальський державний університет Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Наукові інтереси: містобудування, транспортні проблеми міст

  _Briefly about the authors

  L. Eliseeva, Assistant professor, Construction Technology department, Transbaikal State University

  Scientific interests: city planning and development, problems of housing and communal services

  V. Emelyanovich, Candidate of Technical Sciences, assistant professor, Construction Technology department, Transbaikal State University

  Scientific interests: town planning, transportation problems of towns


  Ключові слова: ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЯ МЕРЕЖА /МАГІСТРАЛЬ /ІНТЕНСИВНІСТЬ РУХУ /ПАСАЖИРСЬКИЙ ТРАНСПОРТ /ТРАНСПОРТНІ ПОТОКИ /ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ /PASSENGER'S TRANSPORT /STREET AND ROAD NETWORK /TRANSPORTATION FLOWS /TRANSPORT SERVICE /ARTERIAL ROAD /INTENTION OF MOVEMENT

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити