Розглянуто перспективи використання поновлюваних джерел енергії в Криму, а так само можливі напрямки трансформації господарства на основі даних джерел енергії. Описано проблеми впровадження поновлюваних джерел енергії в Криму.

Анотація наукової статті з соціальної та економічної географії, автор наукової роботи - Башта Олександр Іванович, Смирнов В. Про.


Проблеми трансформації господарства и стратегічного розвитку регіону на базі широкого! Застосування поновлюваної ЕНЕРГІЇ й енергосбереження

Розглянуто перспективи использование поновлюваніх джерела енергії у Криму, Можливі напрямки трансформації господарства. Розглянуто проблеми Впровадження поновлюваніх джерела енергії у Криму.


Область наук:

 • Соціальна та економічна географія

 • Рік видавництва: 2009


  Журнал

  Вчені записки Кримського федерального університету імені В. І. Вернадського. Економіка та управління


  Наукова стаття на тему 'ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА ТА СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ НА БАЗІ ШИРОКОГО ЗАСТОСУВАННЯ ВІДНОВЛЮВАНІЙ ЕНЕРГІЇ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ'

  Текст наукової роботи на тему «ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА ТА СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ НА БАЗІ ШИРОКОГО ЗАСТОСУВАННЯ ВІДНОВЛЮВАНІЙ ЕНЕРГІЇ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ»

  ?Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського Серія «Економіка і управління». Том 22 (61). 2009 р № 2. С. 40-44.

  УДК 551.477

  ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА ТА СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ НА БАЗІ ШИРОКОГО ЗАСТОСУВАННЯ ВІДНОВЛЮВАНІЙ ЕНЕРГІЇ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ Башта А.І., Смирнов В. Про.

  Кримський науковий центр, Сімферополь, Україна E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Розглянуто перспективи використання відновлюваних джерел енергії в Криму, а так само можливі напрямки трансформації господарства на основі даних джерел енергії. Описано проблеми впровадження відновлюваних джерел енергії в Криму.

  Ключові слова енергозбереження, поновлювані джерела енергії, сонячна енергетика, вітроенергетика, стратегія

  Вступ

  Роль сонячної енергії в житті людини дуже висока: якщо врахувати всі форми її використання (наприклад, при фотосинтезі сільськогосподарськими культурами), то виявиться що відсоток її вище, ніж сума вільної енергії. Енергія, вироблена за допомогою сонячних генераторів і вітрогенераторів, становить 12% (у ряді країн 7-10%) від загальної суми виробленої енергії - це невелика частка.

  У розвитку Криму найважливіше місце (якщо не брати до уваги демографічні, соціально-політичні та етнокультурні проблеми) займає перехід на широке використання сонячної енергії.

  Орієнтація на більш широке використання сонячної енергії позначена в Стратегії соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, прийнятої в 2006 році [4]. Нова стратегія АРК, націлена на забезпечення його сталого розвитку в майбутньому, не може ігнорувати і не враховувати світові тенденції.

  Об'єкт дослідження

  Паливно-енергетичний комплекс АРК має бути трансформований в сторону зменшення залежності від поставок енергії ззовні, поетапного, поступового, але неухильного збільшення частки альтернативної енергетики в енергобалансі півострова. Крим серед перших на Україні може і повинен стати полігоном для здійснення подібної діяльності щодо екологізації енергетичної галузі. Для цього є необхідні передумови:

  1) ресурси сонячної радіації і вітрової енергії в Криму вище, ніж в інших регіонах України;

  2) за останні роки в Криму накопичився великий досвід вирішення наукових, проектних і виробничих завдань з даної проблеми.

  Можна не сумніватися перспективність використання сонячних батарей для обігріву будівель. Будівництво вітрових енергетичних установок вимагає детального вибору місця будівництва, оскільки стійкість швидкості вітру,

  основного лімітує фактора, сильно варіює в часі і в просторі в залежності від форми рельєфу і характеристики шорсткості поверхні. За підрахунками фахівців "Крименерго" сумарний вітроенергетичний потенціал півострова сягає 10-15 млрд. КВт.год / рік, що майже в два рази перевищує фактичне споживання енергії. Природно, що в силу ряду обмежень весь цей потенціал не може бути використаний. Однак ці цифри досить красномовно говорять про можливість використання вітрових енергоустановок в великих масштабах.

  З урахуванням розвитку в перспективі названих видів господарської діяльності, очевидно, орієнтація на отримання прибутку від освоєння нових газових родовищ і інших традиційних форм використання енергетичних ресурсів повинна бути доповнена стратегією їх поступового обмеження і впровадження відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

  Згідно енергозберігаючих заходів, передбачених Комплексною регіональною програмою енергозбереження, в тому числі і за рахунок використання альтернативних поновлюваних джерел енергії, річна економія котельно-пічного палива до 2010 року повинна скласти до 8 відсотків від загального річного енергоспоживання [2].

  Фактично за останні десять років загальна економія паливно-енергетичних ресурсів від впровадження всіх установок по використанню альтернативних поновлюваних джерел енергії склала 68 тис. Т.у.п. , В тому числі в 2005 році 13,7 тис. Т.у.т або 0,5% від загального річного енергоспоживання [2].

  Основні результати дослідження

  Основними проблемними питаннями в сфері енергозбереження АРК в даний час є:

  - відсутність дієвих механізмів економічного стимулювання енергозбереження та самофінансування енергозберігаючих заходів у комунальній та бюджетній сферах;

  - недостатнє бюджетне фінансування та неефективне використання бюджетних коштів, що спрямовуються на реалізацію завдань і положень програм енергозбереження та місцевих планів оргтехмероприятий по економії ПЕР;

  - недостатньо привабливий інвестиційний клімат в сфері енергозбереження, відсутність іноземних інвестицій;

  - недостатнє оснащення споживачів приладами обліку та регулювання споживання енергоресурсів, в першу чергу на об'єктах бюджетної сфери та будівлях існуючого житлового фонду АРК;

  - низький рівень використання енергії від альтернативних поновлюваних екологічно чистих джерел енергії;

  - низький рівень утилізації скидної низькотемпературної енергії на промислових підприємствах і в господарствах автономії;

  - недостатньо досконала система управління сферою енергозбереження на всіх рівнях виконавчої влади.

  Для їх вирішення необхідно:

  - прийняти на державному рівні механізм економічного стимулювання раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів та самофінансування енергозберігаючих заходів на об'єктах комунальної і бюджетної сфер;

  - прийняти нову редакцію Комплексної регіональної програми енергозбереження і визначити прогнозні показники енергоефективності суспільного виробництва АРК до 2015 року;

  - щорічно передбачати в проекті бюджету Автономної Республіки Крим по розділу "Науково-дослідні роботи" кошти на науково-технічну та економічну опрацювання пріоритетних регіональних науково-технічних програм і пропозицій в галузі енергозбереження, в тому числі щодо підвищення енергетичної ефективності використання альтернативних поновлюваних джерел енергії;

  - проводити на конкурсній основі відбір наукових розробок і пропозицій в галузі енергозбереження, в тому числі використання альтернативних поновлюваних джерел енергії;

  - щорічно в проектах місцевих бюджетів передбачати кошти на фінансування першочергових енергозберігаючих заходів в обсягах річних планів по економії енергоресурсів, затверджених керівниками з органів місцевої виконавчої влади та узгоджених Міністерством промислової політики, транспорту, зв'язку і паливно-енергетичного комплексу Автономної Республіки Крим;

  - сприяти прийняттю нормативно-правових актів, що стимулюють інноваційну та інвестиційну діяльність в сфері енергозбереження;

  - сприяти створенню мережі інноваційних структур з розробки та впровадження заходів з енергозбереження;

  - розробити на підприємствах механізми матеріального стимулювання колективів і окремих працівників підприємств, установ та бюджетних організацій за досягнуту економію ПЕР і зниження енергоспоживання за рахунок реалізації енергозберігаючих заходів;

  - організувати планове навчання фахівців, відповідальних за енергозабезпечення на підприємствах і в господарствах Криму, за фахом "енергозбереження та енергетичний менеджмент»;

  - створити в Криму місцеві енергосервісні компанії для реалізації організаційно-технічних заходів щодо економії ПЕР, в першу чергу на підприємствах комунального господарства і об'єктах бюджетної сфери;

  - посилити рекламно-пропагандистську діяльність в сфері енергозбереження, проводити щорічно на території АРК загальнонаціональну акцію «Тиждень енергозбереження», сприяти створенню регіонального центру з надання методичної та консультаційної допомоги населенню з питань раціонального використання ПЕР.

  Розробкою підходів до вирішення проблем широкого впровадження сонячної енергетики в АР Крим займалися багато колективів [1,3,4], однак для підвищення доступності інформації для потенційних споживачів про

  можливі варіанти компонування та рівні ефективності індивідуальних систем водонагріву на основі сонячної енергії, доцільно конкретизувати і забезпечити наочність оцінки, що і виконувалося колективом розробників Кримського наукового центру НАН України і МОН України.

  У Кримському науковому розпочато роботу по координації науково-дослідної теми за планом Національної академії наук України «Розробка інноваційної стратегії розвитку регіону на базі поновлюваних джерел енергії, ресурсо- та енергозбереження».

  В ході виконання роботи основною метою є розробка інноваційної стратегії сталого розвитку регіону, в основі якої лежить широке використання відновлюваних джерел енергії, ресурсо- та енергозбереження. Сталий розвиток на базі поновлюваних джерел енергії є провідним напрямом, який забезпечує стратегічну безпеку України, відповідає останнім постановам Уряду і указам Президента.

  висновки

  Перехід до відновлюваних ресурсів дозволить змінити логіку господарювання та шляхи економічного розвитку, забезпечити стабільність регіонального розвитку.

  У роботі задіяно понад 20 вчених-фахівців різних галузей, 7 наукових установ, 3 ВНЗ.

  Робота здійснюється на основі створення картографічного банку даних (на базі цифрових електронних карт), космічних знімків з графічним дозволом 30м), що дозволяє інтегрувати відомчі кадастри (лісовий, водний, мінеральних ресурсів, земельний і ін.). Різномасштабних і різнохарактерна (за форматом, точності, набору характеристик, просторово-часовими масштабами) інформація інтегрується в єдиний цифровий територіальний кадастр, який дозволить здійснити комплексну інтеграційну оцінку ресурсів, екологічного і стратегічного потенціалу територій.

  Розробляються екогеодінаміческіе моделі розвитку Криму при декількох сценарних варіантах, пов'язаних з вибором базових галузей спеціалізації регіону:

  - рекреаційної індустрією (регіональний мультиплікаційний ефект розвитку господарського комплексу регіону в цілому);

  - господарство, яке базується на провідній ролі транспортно-комунікаційних функцій;

  - комплексної моделі з розвитком територіально пов'язаних функціональних зон (рекреаційної, інтенсивного агровиробництва, екологічно чистого сільського господарства, поліфункціональних транспортно-комунікаційних і виробничих центрів, природоохоронних об'єктів - з пріоритетом національних природних і регіональних ландшафтних парків) на основі впровадження режимів розвитку інноваційної економіки.

  Отримані результати дозволять підвищити ефективність регіональної системи планування соціально-економічного розвитку Кримського регіону.

  Потенційними споживачами наукових результатів роботи у формі кадастру природних ресурсів, оцінки природних ресурсів та екологічного стану, моделей територіальної оптимізації є Рада Міністрів Криму, Інститут стратегічних досліджень, проектні інститути, комерційні структури

  Список літератури

  1. КИБОВСКИЙ С.А .. Енергозбереження в Криму. Додаток до науково-практичного дискусійно-аналітичного збірника «Питання розвитку Криму» ./ С.А КИБОВСКИЙ., С.А. Єфімов, С.К. Петрук. - Сімферополь: Таврія-Плюс, 2001. - 208 с.

  2. Сонячна енергетика в Криму: методичний посібник для фахівців і всіх, хто цікавиться проблемами використання сонячної енергії: інформаційно-довідкове вид. / [С.В. Казаченко, С.А. КИБОВСКИЙ, А.С. Мазінов, Е.В. Миколаїв, А.С. Слєпокуров, В.У. Стоянов]; під ред. В.А. Бокова, В.У. Стоянова. - Сімферополь: Таврія-Плюс, 2008. - 200 с.

  3. Стратепя енергосбереження в прикрашена: Аналггічно-довщков! матер1алі в 2-х томах [За ред. В.А. Жовтянського, М.М. Кулика, Б.С. Стогнш]. - К .: Академперюдіка, 2006.

  Т. 1 .: Загальш засади енергозбереження - 2006. - 510 с.

  4. Стратегія розвитку нетрадиційних джерел енергії. - Сімферополь: СМ АРК, 1999. Т. IV .: Розробка плану розвитку енергетики АРК: проект ENUK 9701.- 1999. - 469 с.

  5. прикрашені на шляху до енергетично! ефектівностг / За редакщею М. П. Ковалко, М. В. Рапцун, і ін. Методологш розробки. Основш напрями i мехашзмі реал1зацп Комплексно! державно! програми енергосбереження прикрашені до 2010 року. Науково-практичне видання. - К .: Агентство з рацюнального использование енергії та екологп, 1997. - 225 с.

  6. Стійкий Крим. Енергетичні стратегії ХХ1 століття / [під ред. В.С. Тарасенко]. -Сімферополь: Сонат, 2001. - 400 с.

  Надійшла до редакції 01.12.2009 р.

  Башта О.1. Проблеми трансформації господарства i стратепчного розвитку регшну на 6a3I широкого! Застосування поновлювалася! енергії й енергосбереження / О.1. Башта, В.О. Смирнов // Вчеш записки ТНУ. Серш: Економжа та управлшня. - 2009. - Т. 22 (61), № 1. - С. 40-44. Розглянуто перспективи использование поновлюваніх джерел енергії у Криму, можлівi напрямки трансформації господарства. Розглянуто проблеми Впровадження поновлюваніх джерел енергії у Криму.

  KnwHoei слова: енергозбереження, вщновлюваш джерела енергії, сонячна енергетика, ветроенергетіка, стратепя

  Bashta A.I. The problems of transformation of economy and strategic development of region on the base of renewable energy / A.I. Bashta, V.O. Smirnov // Uchenye zapiski TNU. Series: Economy and management. - 2009. - Vol. 22 (61), # 2, - P. 40-44.

  The prospects of the use of renewable energy sources in Crimea are considered, similarly possible directions of transformation of economy on the basis of these energy sources. The problems of introduction of renewable energy sources in Crimea are described.

  Key words: save energy technology, environmental energy, sun energy, wind energy, strategy


  Ключові слова: енергозбереження /поновлювані джерела енергії /сонячна енергетика /вітроенергетика /стратегія /енергозбереження /відновлювані джерела енергіі /сонячна енергетика /ветроенергетіка /стратегія

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити