Об'єктом дослідження є регіональні туристичні кластери і їх основні типи. Розкриваються значення і роль типології регіональних туристичних кластерів у визначенні шляхів їх інтеграції в міжнародні туристичні потоки. Відзначається потенціал в'їзного та внутрішнього туризму, обгрунтовуються переваги кластерної моделі організації регіонального туристичного комплексу. Представлені результати створення в рамках Федеральної програми розвитку внутрішнього і в'їзного туризму 18-ти регіональних туристичних кластерів. Наводяться критерії типології туристичних кластерів: склад і структура кластера, наявність ядра, чіткість його географічних та економічних кордонів. Представлена ​​класифікація кластерів за географічною ознакою. Проводиться порівняльний аналіз між «каркасними» і «дифузними» типами туристичних кластерів, розкривається взаємозв'язок між зазначеними типами кластерів і середнім розміром підприємства, що входить до їх складу. Розкриваються переваги кластерів «каркасного» типу, а також ступінь їх впливу на «туристичну спеціалізацію» регіону. Відзначається, що «дифузний» тип туристичного кластера представлений в основному малими і середніми підприємствами. Показано, що каркасна структура кластера формується швидше за наявності так званого «ядра» кластера, роль якого в регіоні може грати великий об'єкт туріндустрії (часто міжнародного або загальноросійського значення). Зроблено висновок про необхідність ефективного розвитку сфери туризму, в першу чергу за рахунок реалізації регіональних кластерних туристичних проектів різних типів.

Анотація наукової статті з соціальної та економічної географії, автор наукової роботи - Курченков Володимир Вікторович, Фетисова Ольга Володимирівна, Тютюшева Анна Геннадіївна, Матина Олена Сергіївна


PROBLEMS OF TYPOLOGY OF REGIONAL TOURISM CLUSTERS

The objects of the research are regional tourism clusters and their main types. The paper reveals the importance and the role of typology of regional tourism clusters in the specification of the ways of their integration into the international tourist flows. The potential of inbound and domestic tourism is fixed, the benefits of the cluster model for the organization of regional tourism complex are explained. The results established in the framework of the Federal program for the development of domestic tourism of 18 regional tourism clusters are presented. The criteria of typology of tourism clusters such as composition and structure of the cluster, the presence of the nucleus, the clarity of its geographical and economical boundaries are shown. The classification of the clusters in geographical parameter is given. The comparative analysis between the "framed" and "diffused" types of tourism clusters is made and the relationship between these types of clusters and the average size of the company, included in their composition, is revealed. The benefits of the clusters of the "framed" type, as well as their impact on the "tourist specialization" of the region are demonstrated. It is noted that the "diffused" type of the tourism cluster is mainly represented by small and medium-sized enterprises. It is shown that the skeleton structure of the cluster is formed faster in the presence of the so-called "core" of the cluster, the role of which in the region can host a large object of the tourism industry (often international or nationwide values). The conclusion about the need for the effective development of the tourism industry, mainly, through regional clusters of tourism projects of different types is made to improve the efficiency of formation of the regional tourist cluster.


Область наук:

 • Соціальна та економічна географія

 • Рік видавництва: 2016


  Журнал: Вісник Астраханського державного технічного університету. Серія: Економіка


  Наукова стаття на тему 'Проблеми типології регіональних туристичних кластерів '

  Текст наукової роботи на тему «Проблеми типології регіональних туристичних кластерів»

  ?ГАЛУЗЕВА І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

  УДК 338.48: 332.12

  В. В. Курченков, О. В. Фетисова, А. Г. Тютюшева, Е. С. Матина

  ПРОБЛЕМИ ТИПОЛОГІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ТУРИСТИЧНИХ КЛАСТЕРОВ1

  Об'єктом дослідження є регіональні туристичні кластери і їх основні типи. Розкриваються значення і роль типології регіональних туристичних кластерів у визначенні шляхів їх інтеграції в міжнародні туристичні потоки. Відзначається потенціал в'їзного та внутрішнього туризму, обгрунтовуються переваги кластерної моделі організації регіонального туристичного комплексу. Представлені результати створення в рамках Федеральної програми розвитку внутрішнього і в'їзного туризму 18-ти регіональних туристичних кластерів. Наводяться критерії типології туристичних кластерів: склад і структура кластера, наявність ядра, чіткість його географічних та економічних кордонів. Представлена ​​класифікація кластерів за географічною ознакою. Проводиться порівняльний аналіз між «каркасними» і «дифузними» типами туристичних кластерів, розкривається взаємозв'язок між зазначеними типами кластерів і середнім розміром підприємства, що входить до їх складу. Розкриваються переваги кластерів «каркасного» типу, а також ступінь їх впливу на «туристичну спеціалізацію» регіону. Відзначається, що «дифузний» тип туристичного кластера представлений в основному малими і середніми підприємствами. Показано, що каркасна структура кластера формується швидше за наявності так званого «ядра» кластера, роль якого в регіоні може грати великий об'єкт туріндустрії (часто міжнародного або загальноросійського значення). Зроблено висновок про необхідність ефективного розвитку сфери туризму, в першу чергу за рахунок реалізації регіональних кластерних туристичних проектів різних типів.

  Ключові слова: регіон, туризм, туристична діяльність, регіональні туристичні кластери, типи регіональних туристичних кластерів.

  Вступ

  В даний час розвиток туристичної галузі виходить на новий рівень. Якщо до цих пір основною тенденцією розвитку туризму в Росії було зростання обсягів виїзного туризму, то сьогодні особливої ​​актуальності набуває в'їзний та внутрішній туризм [1, 2]. Дійсно, досвід останніх років показав, що внутрішній потенціал для організації в'їзного туризму в багатьох регіонах нашої країни багато в чому не реалізований. І в цій ситуації особливого значення набуває необхідність формування регіональних туристичних кластерів.

  В даний час багато дослідників відзначають, що кластерні структури є оптимальною формою організації сучасного сервісу туристичних послуг як на рівні країни, так і на рівні окремого регіону [3, 4]. Багато в чому структура і пропорції цього сектора регіональної економіки не можуть бути забезпечені без інтеграційних процесів. Саме в рамках кластерних утворень встановлюються стійкі міжгалузеві зв'язки, відбувається оптимізація міжгалузевих пропорцій, що забезпечують збалансованість відтворювального механізму сучасної економіки.

  Проблемам формування регіональних кластерних структур в туристичній галузі присвячені роботи [5, 6]. Проте як і раніше важливою залишається проблема типологізації і класифікації регіональних туристичних кластерів, яка передбачає визначення складу кластера, його територіальних і економічних кордонів, галузевої спеціалізації, структурного різноманіття.

  1 Дослідження проводилося за фінансової підтримки у вигляді гранту НАН України та Адміністрації Волгоградської області проект № 15-12-34003 «Формування стратегії розвитку туристично-рекреаційного кластера».

  Відзначимо, що типологізація регіональних туристичних кластерів - процес далеко не простий. Складність подібної типологізації випливає, з одного боку, з самого визначення кластера як сукупності фірм і бізнес-структур, розміщених на одній території (при цьому до складу кластера входять не тільки безпосередньо туристичні фірми, а й об'єкти туристичної інфраструктури, готелі і підприємства громадського харчування [ 5, 6]), з іншого боку, з географічної різноманітності регіонів Росії, яке обумовлює значні відмінності в їх «туристичної спеціалізації». Це означає, що регіони мають різні пріоритети в розвитку того чи іншого виду туризму (історико-пізнавального, ділового, оздоровчого, пляжного, екологічного туризму та ін.), Які впливають на тип регіонального туристичного кластера.

  Переваги кластерної моделі організації регіонального туристичного комплексу

  Як зазначалося вище, кластерний підхід в організації туристичної діяльності в регіоні є оптимальним, тому багато регіонів Росії вже приступили до реалізації проектів по створенню сучасних кластерних структур. У числі цих регіонів можна відзначити Астраханську область, Республіку Карелія, Республіку Татарстан, Республіки Тива, Республіку Калмикія, Краснодарський край, Ставропольський край, Амурську область, Володимирську область і ін. Кожен з цих регіонів розташований на території, унікальної за своїми природними і кліматичними характеристиками , має значний накопичений і перспективний туристичний потенціал, великі можливості і перспективи подальшого розвитку та зростання.

  Разом з цим, відповідно до Програми «Розвиток внутрішнього і в'їзного туризму в Російській Федерації (2011-2018)» [1], вже створені і будуть створені в перспективі нові кластерні регіональні структури в сфері туризму (табл. 1).

  Таблиця 1

  Регіональні туристичні кластери, створені за програмою «Розвиток внутрішнього і в'їзного туризму в Російській Федерації (2011-2018)» на початок 2014 р.

  Суб'єкт РФ Кластер Результат

  Ярославська область Туристично-рекреаційний кластер «Ярославське узбережжі» Створено 10 тис. Додаткових робочих місць; туристський потік збільшений на 180 тис. туристів на рік

  Івановська область Туристично-рекреаційний кластер «Плесо» Створено 1,4 тис. Додаткових робочих місць; туристський потік збільшений на 330 тис. туристів на рік

  Рязанська область Туристично-рекреаційний кластер «Рязанський» Створено 1,2 тис. Додаткових робочих місць; туристський потік збільшений на 115,7 тис. туристів на рік

  Псковська область Туристично-рекреаційний кластер «Псковський» Створено 1,9 тис. Додаткових робочих місць; туристський потік збільшений на 80 тис. туристів на рік

  Алтайський край Рекреаційний кластер «Бе-локуріха» Створено 3,5 тис. Додаткових робочих місць; туристський потік збільшений на 120 тис. туристів на рік

  «Всесезонний гірськолижний спортивно-оздоровчий комплекс« Манжерок »» Створено 2,5 тис. Додаткових робочих місць; туристський потік збільшений на 150 тис. туристів на рік

  Краснодарський край Туристично-рекреаційний кластер «Абрау-Утриш» Створено 2,8 тис. Додаткових робочих місць; туристський потік збільшений на 900 тис. туристів на рік

  Ставропольський край Туристично-рекреаційний кластер «Еко-курорт« Кавмінводи »Створено 1,1 тис. Додаткових робочих місць; туристський потік збільшений на 82,5 тис. туристів на рік

  Республіка Тива етнокультурний туристський комплекс «Алдин-Булак». Туристський центр «Сілбір» Створено 300 додаткових робочих місць; туристський потік збільшений на 24,6 тис. туристів на рік

  Вологодська область Туристично-рекреаційний кластер «Насон-місто» Створено 2 тис. Додаткових робочих місць; туристський потік збільшений на 454,2 тис. туристів на рік

  Туристично-рекреаційний кластер «Центр активного відпочинку та туризму« У.Е.8. » Створено 1,5 тис. Додаткових робочих місць; туристський потік збільшений на 500 тис. туристів на рік

  Костромська область Туристично-рекреаційний кластер «Джерело землі Костромський» Створено 846 додаткових робочих місць; туристський потік збільшений на 356 тис. туристів на рік

  Республіка Саха (Якутія) Туристично-рекреаційний кластер «Північна мозаїка» Створено 1,3 тис. Додаткових робочих місць; туристський потік збільшений на 196 тис. туристів на рік

  Калузька область Туристично-рекреаційний кластер «Нікола-Лінивий» Створено 540 додаткових робочих місць; туристський потік збільшений на 16 тис. туристів на рік

  Чуваська Республіка Туристично-рекреаційний кластер «Етнічна Чувашія» Створено 1,6 тис. Додаткових робочих місць; туристський потік збільшений на 250 тис. туристів на рік

  Свердловська область Автотурістскій кластер «самоцвітними кільце Уралу» Створено 3,1 тис. Додаткових робочих місць; туристський потік збільшений на 587,8 ​​тис. туристів на рік

  Амурська область Туристично-рекреаційний кластер «Амур» Створено 1,6 тис. Додаткових робочих місць; туристський потік збільшений на 180 тис. туристів на рік

  Калінінградська область Туристично-рекреаційний кластер «Рауш» Створено 1,2 тис. Додаткових робочих місць; туристський потік збільшений на 138,9 тис. туристів на рік,

  * Складено за [1, 2].

  В цілому на початок 2015 р тільки в рамках Федеральної програми «Розвиток внутрішнього і в'їзного туризму в Російській Федерації (2011-2018)» туристичні кластери були створені в 18-ти регіонах Росії. Все це свідчить про переваги і великі перспективи реалізації кластерного підходу в розвитку в'їзного та внутрішнього туризму на регіональному рівні.

  Традиційно до основних переваг кластерної моделі організації туристичної діяльності в регіоні відносяться:

  - можливість концентрації на одній території фінансових, людських і матеріальних ресурсів для активізації туристичної діяльності на території регіону;

  - формування міжнародного або всеросійського туристичного бренду регіону, що сприяє зростанню його туристичної та інвестиційної привабливості;

  - ефективний розвиток і використання основних елементів і об'єктів туристичної інфраструктури;

  - зниження трансакційних витрат і отримання ефекту синергії при організації туристичних потоків всередині регіонального кластера та ін.

  В цілому потрібно відзначити, що формування регіональних туристичних кластерів сприяє упорядкуванню туристичних потоків в регіоні, сприяє оптимальної організації туристичного бізнесу, подолання стихійності у сфері надання туристичних послуг населенню.

  Основні підходи до типології регіональних туристичних кластерів на території Росії

  При інтенсивному розвитку регіональних туристичних кластерів, збільшення їх кількості та видового різноманіття туристичної діяльності закономірно постає питання про типологію і класифікацію туристичних кластерів. Типологизация регіональних кластерних структур вже проводилася, в першу чергу за галузевим принципом (традиційно в літературі виділяються промисловий [7], агропромисловий або сільськогосподарський, торговий [8, 9], туристичний кластер і ін.). Важливими критеріями для ідентифікації та типології кластерів також традиційно є склад і структура кластера, наявність ядра, чіткість географічних та економічних кордонів кластера, а також критерії його економічної ефективності. Всі ці критерії застосовні і щодо туристичних регіональних кластерів.

  Однак останнім часом щодо саме туристичних кластерів більша перевага віддається географічними критеріями, ніж структурним і економічним.

  Зокрема, за географічними критеріями кластери класифікують:

  - на поздовжні - елементи кластерів такого типу розташовані або витягнуті уздовж певного ресурсу. Прикладом можуть служити пляжні курорти, в яких кожне місто зосереджений на узбережжі моря чи океану і є одночасно центром прибуття туристів в кластер;

  - моноцентричні - характеризуються наявністю яскраво вираженого «центру туристичних потоків», через який туристи прибувають в кластер. У центрі зосереджені основні елементи туристичної інфраструктури, які забезпечують інші (периферійні) елементи. Прикладом може служити туристичний кластер «Рязанський». Яскраво виражений центр кластера можна визначити як «ядро кластера» (за аналогією з промисловим і агропромисловим кластерами);

  - полицентрические - характеризуються наявністю декількох центрів туристичних потоків, пов'язаних між собою елементами транспортної інфраструктури і знаходяться в безпосередній географічній близькості один від одного. Прикладом може служити кластер Алтайського краю, який представлений декількома невеликими кластерами: «Белокуриха», «Бірюзова Катунь», «Золоті ворота» і т. Д .;

  - розосереджені або рівномірні - характеризуються наявністю елементів, рівномірно розосереджених на території кластера (рівнозначних міст і курортів, що представляють інтерес для туристів). Прикладом може служити туристичний кластер «Псковський».

  Типологію за географічними ознаками можна розширити за рахунок інших критеріїв, зокрема по розташуванню адміністративного центру всередині туристичного кластера, визначення територіальних меж кластера, щільності розташування основних об'єктів кластера і ін. Для виділення типів регіональних туристичних кластерів, крім географічних, велике значення мають і структурні, економічні та соціальні критерії (критерії економічної та соціальної ефективності).

  Разом з цим, на наш погляд, важливою відмінністю туристичних кластерів є наявність «каркасної» або «безкаркасних» ( «дифузійної») структури. «Каркасна» структура характеризується

  наявністю стійкої групи підприємств туристичного бізнесу на території того чи іншого регіону, які суттєво впливають на основні показники туристичної діяльності в регіоні. Ці підприємства і утворюють каркас туристичного кластера. Наприклад, туристично-рекреаційний кластер «Еко-курорт« Кавмінводи »в Ставропольському краї, де каркас кластера утворюють великі санаторні комплекси, прив'язані до груп мінеральних джерел. Як правило, це великі або середні підприємства туристичної галузі міжнародного або всеросійського значення (готелі, курорти, історичні та архітектурні пам'ятники і ін.). У взаємодії з провідними підприємствами формуються інші підприємства туристичного бізнесу. Основні економічні та технологічні параметри підприємств, що утворюють каркас кластера, визначають обсяги та динаміку туристичних потоків в регіоні, а також формують більшу частку доходів від туристичної діяльності в регіоні. Для «каркасної» структури кластера характерні стійкість територіальної локації в часі, визначеність географічних та економічних кордонів кластера, значний потенціал інтеграції в міжнародні туристичні потоки, формування стійкого бренду, що сприяє зростанню туристичної привабливості регіону, і т. П. Найбільш зрілі туристичні кластери в основному вже мають «каркасну» структуру.

  «Бескаркасная», або «дифузна», структура регіонального туристичного кластера, як правило, має місце на початковій стадії кластерообразованія, в основному вона менше за масштабами і представлена ​​малими і іноді середніми підприємствами. Так як малі підприємства досить нестійкі під впливом факторів зовнішнього середовища, то і «дифузна» структура нестійка в просторі і в часі, що призводить до постійної зміни складу кластера, невизначеності його географічних та економічних кордонів. Динаміка доходів від туристичної діяльності також носить нестійкий характер і може істотно змінюватися під впливом сезонних факторів. Крім того, слід зазначити недостатній потенціал кластера з «дифузійної» структурою для інтеграції в міжнародні туристичні потоки, а також для підвищення інвестиційної привабливості регіонального туристичного комплексу.

  Таким чином, типологія кластера - дуже важливий аспект в регіональній економіці. Оцінюючи тип кластера на базі існуючих класифікацій, можна визначити доцільність створення кластера, перспективи його розвитку, сильні і слабкі сторони. При аналізі типу кластера за різними класифікаціями відбувається моніторинг уже існуючих туристичних об'єктів, туристичної інфраструктури, ринку в цілому.

  Порівняльний аналіз переваг різних типів регіональних туристичних кластерів

  Виділимо відмінні риси та переваги «каркасного» і «дифузного» типів регіональних туристичних кластерів (табл. 2).

  Таблиця 2

  Основні відмінності «каркасного» і «дифузного» типів регіональних туристичних кластерів

  --- кластера Ознака, критерій - ^^ «Каркасний» «Дифузний»

  Наявність каркаса Є каркас, який утворюють великі і середні підприємства регіонального туристичного комплексу, що мають міжнародний і (або) всеросійський статус. Каркас відсутня, кластер представлений в основному малими підприємствами туристичної галузі, слабо пов'язаними між собою. Дані підприємства мають лише регіональне значення.

  Присутність яскраво вираженого «ядра кластера» Є яскраво виражене «ядро кластера», роль якого може грати великий туристичний об'єкт або історична пам'ятка. Дане підприємство має вплив на інших учасників кластера. Як правило, відсутня яскраво виражене «ядро кластера», оскільки входять до складу кластера підприємства невеликих розмірів місцевого значення не можуть виконати функцію ядра.

  Масштабні параметри кластера Має досить великі розміри, як в географічному плані, так і за показниками обсягів доходів від туристичної діяльності. Розміри невеликі і географічно обмежуються кордонами однієї регіону або його частини (адміністративного району). В регіоні може бути декілька туристичних кластерів «дифузного» типу.

  Розміри основних об'єктів (підприємств) кластера До складу можуть входити як великі і середні (каркас і ядро ​​кластера), так і малі підприємства (периферія). До складу входять малі і середні підприємства туристичного бізнесу. Великі підприємства практично відсутні.

  Особливості територіальної локації і ступінь визначеності кордонів кластера Має стійку територіальну локацію зі стійкими зонами високої концентрації основних об'єктів бізнесу. Має нестійкий характер територіальної локації, дисперсність в розміщенні основних об'єктів бізнесу. Недостатньо певні географічні та економічні кордони.

  Перспективи інтеграції в міжнародні туристичні потоки Має значний потенціал і перспективи залучення туристів з інших регіонів і країн, інтеграції в міжнародні туристичні потоки. Орієнтований в основному на регіонального споживача туристичних послуг.

  Таким чином, «каркасний» і «дифузний» типи регіонального туристичного кластера мають суттєві відмінності. В першу чергу це стосується таких критеріїв, як ступінь інтеграції в міжнародні туристичні потоки, визначеність географічних та економічних кордонів кластера, наявність або відсутність ядра кластера і т. Д. Однак слід зазначити, що при певній динаміці інвестиційної активності в туристичній сфері регіону «дифузний» кластер може трансформуватися в «каркасний» і навпаки. У ряді випадків можна говорити про змішаному типі кластера, коли його центр має каркас, а периферія -несталі (в залежності від сезонних та інших факторів) структуру.

  висновки

  Підводячи підсумок, слід зазначити, що на сучасному етапі ефективна кластерна політика в сфері туризму необхідна в першу чергу на регіональному рівні. Наявність в регіонах сучасних туристичних кластерів сприятиме зростанню турпотоків як всередині регіону, так і за його межами, а також збільшення доходів від туристичної діяльності, зайнятості населення та ін. [10]. Крім того, кластеризація туристичної галузі дозволить оптимізувати видову структуру напрямків туристичної діяльності, сприяти диверсифікації структури регіонального туристського комплексу.

  Важливим в реалізації кластерної політики в сфері туризму є новий підхід до ти-пологізаціі кластерних структур. Незважаючи на складність типологізації регіональних туристичних кластерів за різними критеріями, реалізація кластерних проектів в регіонах необхідна. Саме формування регіональних туристичних кластерів дозволить, з одного боку, реалізувати потенціал для розвитку внутрішнього в'їзного туризму, а з іншого - сприятиме інтеграції регіонального туристичного простору в глобальні туристичні потоки.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Про Федеральну цільову програму «Розвиток внутрішнього і в'їзного туризму в Російській Федерації (2011-2018 роки)»: Постанова Уряду РФ від 02.08.2011 № 644 // URL: http://www.zakonprost.ru (дата звернення: 28.01 .2015).

  2. Про затвердження Стратегії розвитку туризму в Російській Федерації на період до 2020 року: Розпорядження Уряду РФ від 31.05.2014 № 941-р) // URL: http://government.ru/media/files/ 41d4e55c9b1d8bca7b6a.pdf.

  3. Ганущак-Єфіменко Л. М. Конкурентні переваги кластерооб'едіненних підприємств на ринку / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. 2010. № 3 (105). С. 143-147.

  4. Федорець Л. М. Оцінка ефективності діяльності туристичного кластера / Л. Н. Федорець // Вектор науки Тольяттін. держ. ун-ту. Сер .: Економіка і управління. 2011. № 1 (4). С. 42-45.

  5. Рубцова Н. В. Апробація методики оцінки соціально-економічної ефективності туристської діяльності регіону (на прикладі регіонів Прибайкалля) / Н. В. Рубцова // Бізнес. Освіта. Право. Укр. Волгоград. ін-ту бізнесу. 2015. № 1 (30). С. 110-116.

  6. Матина Е. С. Туристично-рекреаційний комплекс регіону: характеристика стану, переваги та проблеми розвитку / Є. С. Матина // Бізнес. Освіта. Право. Укр. Волгоград. ін-ту бізнесу. 2014. № 4 (29). С. 196-200.

  7. Курченков В. В. Визначення оптимального варіанту модернізації виробництва на промисловому підприємстві / В. В. Курченков, С. А. Овшінов // Бізнес. Освіта. Право. Укр. Волгоград. ін-ту бізнесу. 2011. № 3. С. 43-50.

  8. Курченков В. В. Експансія мережевих компаній на регіональному споживчому ринку: тенденції та наслідки / В. В. Курченков, О. В. Фетисова, Т. В. Чігарева // Укр. Астрахан. держ. техн. ун-ту. Сер .: Економіка. 2013. № 1. С. 82-88.

  9. Фетисова О. В. Вплив діяльності мережевих компаній на розвиток регіонального споживчого ринку / О. В. Фетисова, В. В. Курченков // Регіональна економіка: теорія і практика. 2011. № 35. С. 29-33.

  10. Курченков В. В. Рівень і якість життя на Півдні Росії: тенденції і перспективи / В. В. Курченков, І. В. Митрофанова // Фінанси і кредит. 2006. № 27 (231). С. 57-65.

  Стаття надійшла до редакції 20.02.2016

  ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ

  Курченков Володимир Вікторович - Росія, 400062, Волгоград; Волгоградський державний університет; д-р екон. наук, професор; зав. кафедрою «Державне і муніципальне управління»; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Фетисова Ольга Володимирівна - Росія, 400062, Волгоград; Волгоградський державний університет; д-р екон. наук; професор кафедри «Державне і муніципальне управління»; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Тютюшева Анна Геннадіївна - Росія, 400062, Волгоград; Волгоградський державний університет; здобувач кафедри «Державне і муніципальне управління»; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Матина Олена Сергіївна - Росія, 400062, Волгоград; Волгоградський державний університет; аспірант кафедри «Державне і муніципальне управління»; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  V. V. Kurchenkov, O. V. Fetisova, A. G. Tutuscheva, E. S. Matina

  PROBLEMS OF TYPOLOGY OF REGIONAL TOURISM CLUSTERS

  Abstract. The objects of the research are regional tourism clusters and their main types. The paper reveals the importance and the role of typology of regional tourism clusters in the specification of the ways of their integration into the international tourist flows. The potential of inbound and domestic tourism is fixed, the benefits of the cluster model for the organization of regional tourism complex are explained. The results established in the framework of the Federal program for the development of domestic tourism of 18 regional tourism clusters are presented. The criteria of typology of tourism clusters such as composition and structure of the cluster, the presence of the nucleus, the clarity of its geographical and economical boundaries are shown. The classification of the clusters in geographical parameter is given. The comparative analysis between the "framed" and "diffused" types of tourism clusters is made and the relationship between these types of clusters and the average size of the company, included in their composition, is revealed. The benefits of the clusters of the "framed" type, as well as their impact on the "tourist specialization" of the region are demonstrated. It is noted that the "diffused" type of the tourism cluster is mainly represented by small and medium-sized enterprises. It is shown that the skeleton structure of the cluster is formed faster in the presence of the so-called "core" of the cluster, the role of which in the region can host a large object of the tourism industry (often international or nationwide values ). The conclusion about the need for the effective development of the tourism industry, mainly, through regional clusters of tourism projects of different types is made to improve the efficiency of formation of the regional tourist cluster.

  Key words: region, tourism, tourism activities, regional tourism clusters, types of regional tourism clusters.

  REFERENCES

  1. O Federal'noi tselevoi programme «Razvitie vnutrennego iv" ezdnogo turizma v Rossiiskoi Federatsii (2011-2018 gody) ». Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 02.08.2011 № 644. [On Federal target program" Development of domestic and inbound tourism in the Russian Federation (2011-2018) "]. Available at: http://www.zakonprost.ru (accessed: 28.01.2015).

  2. Ob utverzhdenii Strategii razvitiia turizma v Rossiiskoi Federatsii na period do 2020 goda. Rasporiazhenie Pravitel'stva RF ot 31.05.2014 № 941-r. [On establishment of the strategy of the tourism development in the Russian Federation up to 2020]. Available at: http://government.ru/media/files/41d4e55c9b1d8bca7b6a.pdf.

  3. Ganushchak-Efimenko L. N. Konkurentnye preimushchestva klasteroob "edinennykh predpriiatii na rynke [Competitive benefits of cluster joint enterprises at the market]. Aktual'nye problemy ekonomiki 2010, no. 3 (105), pp. 143-147.

  4. Fedorets L. N. Otsenka effektivnosti deiatel'nosti turisticheskogo klastera [Evaluation of the effectiveness of the tourism cluster activity]. Vektor nauki Tol'iattinskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriia: Ekonomika i upravlenie, 2011, no. 1 (4), pp. 42-45.

  5. Rubtsova NV Aprobatsiia metodiki otsenki sotsial'no-ekonomicheskoi effektivnosti turistskoi deiatel'nosti regiona (na primere regionov Pribaikal'ia) [Approbation of the methods of evaluation of the social and economic effectiveness of the regional tourism activity (by the example of the Balkan regions)]. Biznes. Obrazovanie. Pravo. Vestnik Volgogradskogo instituta biznesa, 2015-го, no. 1 (30), pp. 110-116.

  6. Matina E. S. Turistsko-rekreatsionnyi kompleks regiona: kharakteristika sostoianiia, preimushchestva i problemy razvitiia [Tourism and recreational complex of the region: characteristics of the state, benefits and problems of the development]. Biznes. Obrazovanie. Pravo. Vestnik Volgogradskogo instituta biznesa, 2014 року, no. 4 (29), pp. 196-200.

  7. Kurchenkov V. V., Ovshinov S. A. Opredelenie optimal'nogo varianta modernizatsii proizvodstva na pro-myshlennom predpriiatii [Determination of the optimal variant of modernization of the production at the industrial enterprise]. Biznes. Obrazovanie. Pravo. Vestnik Volgogradskogo instituta biznesa, 2011, no. 3, pp. 43-50.

  8. Kurchenkov V. V., Fetisova O. V., Chigareva T. V. Ekspansiia setevykh kompanii na regional'nom pot-rebitel'skom rynke: tendentsii i posledstviia [Expansion of network companies at the regional consumer market: tendencies and consequences]. Vestnik Astrakhanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo uni-versiteta. Seriia: Ekonomika, 2013, no. 1, pp. 82-88.

  9. Fetisova O. V., Kurchenkov V. V. Vliianie deiatel'nosti setevykh kompanii na razvitie regional'nogo pot-rebitel'skogo rynka [Influence of the activity of network companies on the development of the regional consumer market]. Regional'naia ekonomika: teoriia ipraktika, 2011, no. 35, pp. 29-33.

  10. Kurchenkov V. V., Mitrofanova I. V. Uroven 'i kachestvo zhizni na Iuge Rossii: tendentsii i perspektivy [Level and quality of life in the South of Russia: tendencies and prospects]. Finansy i kredit, 2006, no. 27 (231), pp. 57-65.

  The article submitted to the editors 20.02.2016

  INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

  Kurchenkov Vladimir Viktorovich - Russia, 400062, Volgograd; Volgograd State University, Doctor of Economics, Professor; Head of the Department "State and Municipal Management"; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Fetisova Olga Vladimirovna - Russia, 400062, Volgograd; Volgograd State University, Doctor of Economics; Professor of the Department "State and Municipal Management"; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Tyutyusheva Anna Gennadievna - Russia, 400062, Volgograd; Volgograd State University, Candidate of the Department "State and Municipal Management"; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Matina Elena Sergeevna - Russia, 400062, Volgograd; Volgograd State University, Postgraduate Student of the Department "State and Municipal Management"; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..


  Ключові слова: РЕГІОН /ТУРИЗМ /ТУРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ /РЕГІОНАЛЬНІ ТУРИСТИЧНІ КЛАСТЕРИ /ТИПИ РЕГІОНАЛЬНИХ ТУРИСТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ /REGION /TOURISM /TOURISM ACTIVITIES /REGIONAL TOURISM CLUSTERS /TYPES OF REGIONAL TOURISM CLUSTERS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити