Розглядаються існуючі в даний час проблеми, пов'язані з забрудненням вод Світового океану. Відзначено важливість і роль екосистеми, фауни і флори Світового океану у формуванні клімату на планеті. Світовий океан, будучи потужним регулятором клімату і погоди, грає виключно важливу роль в розвитку життя на Землі, керує кисневим балансом, забезпечує продуктами харчування, біологічними і мінеральними ресурсами і т. Д. Однією з глобальних завдань, яку необхідно вирішувати людству, названо скорочення ( запобігання) негативного впливу на водні екосистеми. Особливо згубно на екологію Світового океану впливають роботи, пов'язані з бурінням, видобутком та транспортом рідких вуглеводнів різними танкерами, оскільки в процесі роботи відбувається забруднення поверхні води тонкою нафтовою плівкою. Зі стічними водами промислових підприємств в Світовий океан потрапляє величезна кількість токсичних сполук важких металів. Джерелом забруднень є і баластні води суден, що служать для забезпечення рівноваги і стійкості судна. В даний час чоловік вже зіткнувся з такими проблемами, як парниковий ефект, тенденція до потепління клімату на Землі, танення льодів як на Північному, так і на Південному полюсі, підвищення рівня Світового океану вище 3 м, зниження його біологічної продуктивності та ін. Детально розглядається питання інвазії чужорідних організмів, в тому числі патогенних для екосистеми і людини. Наведено стандарти Міжнародної морської організації (ІМО) для баластної води, що скидається. Описано існуючі способи обробки баластних вод відповідно до вимог Міжнародної конвенції про контроль суднових баластних вод і опадів і управління ними 2004 р Запропоновано можливі способи боротьби з забрудненням океанічних вод як важливий елемент захисту екосистеми Світового океану.

Анотація наукової статті з екологічних біотехнологій, автор наукової роботи - Арабова Зарема Михайлівна, Арабов Михайло Шугеевіч, Прохоров Євген Михайлович, Саадат Пейванд Ахмад


PROBLEMS AND WAYS TO REDUCE ANTHROPOGENIC IMPACT ON WATERS OF THE WORLD OCEAN

The article touches upon the current problems of pollution of the oceans. The significant role of the ecosystem, fauna and flora of the World Ocean in the formation of climate on the planet are noted. The oceans, as a powerful regulator of climate and weather, plays an extremely important role in the development of life on Earth, controls oxygen balance, provides food, biological and mineral resources, etc. One of the global tasks that humanity needs to solve is the reduction (prevention) of negative impacts on aquatic ecosystems. Especially detrimental to the ecology of the oceans are drilling works, production and transportation of liquid hydrocarbons by tankers, because in the process of work there takes place the water surface pollution producing a thin oil film. With sewage waters from the industrial enterprises a huge amount of toxic heavy metal compounds enter the World Ocean. The source of pollution is the ballast water from vessels, which serve to ensure the balance and stability of the vessels. At present, man has already faced such problems as the greenhouse effect, warming trend on Earth, melting of ice at the North Pole and South Pole, rising sea levels above 3 m, reducing biological productivity of the World Ocean, etc. The invasion of alien organisms, including pathogenic ones for the ecosystem and humans, is considered in detail. The standards of the International Maritime Organization (IMO) for ballast discharged water have been given. Existing methods of ballast water treatment are described in accordance with the requirements of the International Convention on control and management of ships ' ballast water and sediments 2004. The possible ways of combating pollution of ocean waters are proposed as an important element for protection of the ecosystem of the World Ocean.


Область наук:
 • екологічні біотехнології
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Вісник Астраханського державного технічного університету. Серія: Морська техніка і технологія
  Наукова стаття на тему 'Проблеми та шляхи зниження антропогенного впливу на води Світового океану '

  Текст наукової роботи на тему «Проблеми та шляхи зниження антропогенного впливу на води Світового океану»

  ?DOI: 10.24143 / 2073-1574-2019-3-41 -47 УДК 528.47

  ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ВОДИ СВІТОВОГО ОКЕАНУ

  З. М. Арабова1, М. Ш. Арабов2, Е. М. Прохоров2, П. А. Саадаті2

  1 Інститут геохімії та аналітичної хімії ім. В. І. Вернадського Російської академії наук, Москва, Російська Федерація

  2 Астраханський державний технічний університет, Астрахань, Російська Федерація

  Розглядаються існуючі в даний час проблеми, пов'язані із забрудненням вод Світового океану. Відзначено важливість і роль екосистеми, фауни і флори Світового океану у формуванні клімату на планеті. Світовий океан, будучи потужним регулятором клімату і погоди, грає виключно важливу роль в розвитку життя на Землі, керує кисневим балансом, забезпечує продуктами харчування, біологічними і мінеральними ресурсами і т. Д. Однією з глобальних завдань, яку необхідно вирішувати людству, названо скорочення ( запобігання) негативного впливу на водні екосистеми. Особливо згубно на екологію Світового океану впливають роботи, пов'язані з бурінням, видобутком та транспортом рідких вуглеводнів різними танкерами, оскільки в процесі роботи відбувається забруднення поверхні води тонкою нафтовою плівкою. Зі стічними водами промислових підприємств в Світовий океан потрапляє величезна кількість токсичних сполук важких металів. Джерелом забруднень є і баластні води суден, службовці для забезпечення рівноваги і стійкості судна. В даний час чоловік вже зіткнувся з такими проблемами, як парниковий ефект, тенденція до потепління клімату на Землі, танення льодів як на Північному, так і на Південному полюсі, підвищення рівня Світового океану вище 3 м, зниження його біологічної продуктивності та ін. Детально розглядається питання інвазії чужорідних організмів, в тому числі патогенних для екосистеми і людини. Наведено стандарти Міжнародної морської організації (ІМО) для баластної води, що скидається. Описано існуючі способи обробки баластних вод відповідно до вимог Міжнародної конвенції про контроль суднових баластних вод й осадів та управління ними 2004 р Запропоновано можливі способи боротьби з забрудненням океанічних вод як важливий елемент захисту екосистеми Світового океану.

  Ключові слова: забруднення вод Світового океану, екосистеми Світового океану, забруднення поверхні тонкої нафтовою плівкою, токсичні сполуки важких металів, баластні води, установки обробки баластних вод, чужорідні водні організми, патогенні і хвороботворні організми.

  Для цитування: Арабова З. М., Арабов М. Ш., Прохоров Е. М., Саадат П. А. Проблеми та шляхи зниження антропогенного впливу на води Світового океану // Вісник Астраханського державного технічного університету. Серія: Морська техніка і технологія. 2019. № 3. С. 41-47. DOI: 10.24143 / 2073-1574-2019-3-41-47.

  Вступ

  Світовий океан, покриваючи 2/3 нашої планети своїми водами, грає виключно велику роль в підтримці життя на планеті Земля: формує клімат на Землі, є джерелом кисню (більше 50% кисню ми отримуємо з поверхні моря), джерелом дешевої електроенергії, біологічних і мінеральних ресурсів. І в той же час води Світового океану є для людства все ще невідомій для до кінця величезної комори зі своїми тендітними екосистемами, фауною і флорою. Однією з актуальних завдань для людини сьогодні вважається охорона і раціональне (не тільки споживче) використання незліченних багатств вод Світового океану.

  Мета роботи полягає у визначенні існуючих проблем, пов'язаних із забрудненням Світового океану. Розглянуто вплив баластних вод суден на загальний стан Світового океану. Запропоновано можливі способи боротьби з забрудненням океанічних вод.

  Забруднення вод Світового океану

  Людство зіткнулося з таким явищем, як стрибкоподібний приріст народонаселення - в рік приріст народонаселення становить близько 85-90 млн, на 1 січня 2018 року загальна кількість людей, що населяють Землю, склало понад 7,5 млрд чол. Кількість людей за 100 років (1900-2000 рр.) Збільшилася більш ніж в 4 рази [1], що посприяло науково-технічної революції і більш інтенсивному залученню природних ресурсів як на суші, так і самого океану, в тому числі і дна океану ( для видобутку нафти, газу, мінеральних ресурсів), кратного збільшення кількості різних судів і, відповідно, призвело до колосального забруднення, в тому числі вод Світового океану. У тому чи іншому вигляді для людства це відгукнулося парниковим ефектом, тенденцією до потепління клімату на земній кулі, танення тисячолітніх льодів як на Північному, так і на Південному полюсі, підвищення рівня Світового океану понад 3 м, зниження його біологічної продуктивності.

  В даний час забруднення вод Світового океану (рис. 1) прийняло катастрофічний характер і стало однією з глобальних проблем, яку необхідно вирішити спільно, виробивши логічно зрозумілі всім заходи щодо зменшення негативного впливу на екосистеми Світового океану [2].

  Мал. 1. Забруднення вод Світового океану [3]

  Багато країн розглядали Світовий океан як місце для викидів всіх промислових і побутових відходів. Яскравий приклад - до недавнього часу не було спеціальних очисних споруд або вони перебували в незадовільному стані в таких великих містах Далекого Сходу, як Благовєщенськ, Владивосток, Південно-Сахалінськ, Хабаровськ, Магадан, Комсомольськ-на-Амурі, Якутськ, і сотні тисяч тонн токсичних рідких і твердих відходів зливалися і як і раніше зливаються в води Світового океану.

  Особливо згубно на екологію Світового океану впливають роботи, пов'язані з бурінням, видобутком та транспортом рідких вуглеводнів різними танкерами. За підрахунками фахівців, щорічно в Світовий океан тим чи іншим способом (різного роду аварії) потрапляє близько 15 млн т нафти. В недалекому минулому вважалося нормою практика скидання нефтесодер-службовців вод в море після чергової промивки танків нафтових танкерів. Таким чином, забруднення тонкої нафтовою плівкою поверхні від 2 до 4% водної гладі є характерним для Світового океану.

  Крім рідких вуглеводнів в Світовий океан зі стічними водами промислових підприємств і населених пунктів потрапляє величезна кількість токсичних сполук важких металів:

  - до 2 млн т сполук свинцю;

  - до 20 тис. т сполук кадмію;

  - більше 10 тис. т сполук ртуті і т. д.

  Внаслідок цього прибережні води великих міст мають найбільш високий рівень забруднення.

  Крім того, в Світовому океані людство все ще відчуває і «ховає» величезна кількість ядерної зброї. Води Світового океану борознить безліч атомних надводних і підводних човнів з великими ризиками аварій, які можуть привести до ядерного зараження величезних територій Світового океану.

  Світовий океан - це акумулятор тепла, вологи, джерело кисню, найважливіша комунікаційна артерія і величезна екосистема (яка все ще не вивчена до кінця); він створює сприятливі умови для життєдіяльності людини.

  Раніше захист вод Світового океану оцінювалася візуально, наприклад за кількістю рідких вуглеводнів на водній гладі, і завдання захисту зводилася до збирання, очищення водної гладі від рідких вуглеводнів. Однак практика, а пізніше і спеціальні наукові дослідження довели, що біологічне забруднення (зараження) може мати не менше руйнівні наслідки, ніж екологічні катастрофи, що мало місце при видобутку нафти. Джерелом подібного забруднення є баластні води суден, службовці для забезпечення рівноваги і стійкості судна, яке змінює глибину своєї опади залежно від кількості забортної води в баластної системі: чим більше танкер, тим вище кількість забортної води в баластної системі.

  Дослідження підтвердили, що морським транспортом перевозиться понад 80% світових перевезень. При цьому в баластної системі судів щорічно транспортується по всій земній кулі до 10 млрд т водяного баласту, і завжди існують ризики неусвідомленого вселення (інвазії) з баластної водою величезної кількості водних організмів (більше 7 000 видів) - чужорідних, в тому числі патогенних для людей і існуючих морських екосистем (рис. 2, 3).

  Мал. 2. Чужорідні види в затоці Петра Великого

  Мал. 3. Новий вид для російських вод Японського моря: масове поселення рака-самітника Diogenes nitidimanus Terao, 1913 р.

  Більш того, нові вселившиеся мікроорганізми можуть на новому місці розмножуватися з непередбачуваними наслідками.

  Чужорідні водні організми здатні створювати різні проблеми: поширення патогенних і хвороботворних організмів, що виключають життєдіяльність риб; токсична цвітіння води, обумовлене масовим зростанням водоростей; інтенсивне обростання і біокоррозія гідротехнічних і водозабірних споруд.

  Про кількість мікроорганізмів у водному середовищі можна судити за наступними даними: наприклад, в Новоросійському порту існує 31 вид голопланктона і 15 видів меропланкто-на. При цьому загальна щільність зоопланктону знаходиться в межах від 1,3 до 60 тис. Екз. / М3.

  Наведемо кілька прикладів з недалекого минулого:

  1. Вселення північноамериканського гребневика Mnemiopsis leidyi в Чорне море на початку 1980-х рр. призвело до зниження запасів хамси;

  2. Вселення молюска Dreissena polymorpha з Дніпро-Бузького лиману в Великі озера США на початку 90-х рр. ХХ ст. призвело до економічних втрат від біологічного обростання систем відводу надлишкового тепла на промислових підприємствах;

  3. У Новій Зеландії була закрита вся галузь марікультури, зайнята розведенням молюсків і ракоподібних, через споживаних ними вселилися токсичних мікроводоростей-динофлагеллят, які викликали б у людей отруєння;

  4. Злив баластних вод з суден Чорного, Азовського, Каспійського морів в портах Балтійського моря привів до інвазії в води Балтійського моря більше 20 видів безхребетних, і тепер нанесений чужорідними морськими організмами, натуралізований в навколишнє середовище, збиток ліквідувати практично неможливо.

  Усвідомлення загрози, що насувається світовій спільноті прийшло в 90-х рр. ХХ століття. Внаслідок цього виникло створення міжнародної програми по переміщуються з баластними водами суден видам (The Global Invasive Species Program) - «Керівних принципів щодо водяного баласту суден і управління ним для зведення до мінімуму переносу шкідливих водних і патогенних організмів» [4], а в 2004 р . - Міжнародної конвенції про контроль суднових баластних вод й осадів та управління ними 2004 [5].

  В даний час кожне судно з системою баластних вод розглядається як джерело потенційної небезпеки.

  У 2004 р Міжнародна морська організація (International Maritime Organization) ІМО зобов'язала судновласників удосконалювати технологію і усунути можливу небезпеку для існуючих екосистем в зв'язку зі зливом баластних вод. В результаті з 1 грудня 2019 р контроль баластних вод для всіх судів також стане обов'язковим.

  З метою контролю якості баластних вод на судах і видалення, знешкодження патогенних організмів можливе використання різних фізичних, хімічних, механічних і біологічних процесів окремо або в комплексі.

  Для судів, не обладнаних відповідними системами видалення, знезаражування патогенних організмів, згідно з Конвенцією, надається заміна баластних вод на видаленні 200 морських миль від найближчого берега, де глибина моря не менше 200 м. Лише у виняткових випадках допускається зближення не менше 50 морських миль від найближчого берега при глибині моря не менше 200 м. Заміна баластних вод при цьому повинна бути не менше 95% від обсягу баластної води на судні; можна використовувати метод прокачування забортної водою триразового обсягу баластної системи.

  Існує інший варіант - заміна баластних вод водами з океану. Тут існують безліч ризиків, залежність як від погодних умов, так і від кваліфікації персоналу при роботі з баластної системою.

  Найбільш економічним на даний момент для судновласників є варіант монтажу на судні автономної системи знезараження (обробки, очищення) баластних вод, схвалених ІМО, в момент відкачки за борт. Усі судна, що мають баластні системи, підпадають під дію Конвенції та повинні мати плани управління баластними водами і журнали для записів усіх операцій з баластними водами.

  Порт, який приймає судна, зобов'язаний здійснювати перевірки судів відповідно до існуючих процедур (відповідно до вимог Конвенції [5]).

  Стандарти ІМО для баластної води

  Стандарт D-2 ІМО [5] передбачає, що баластних скидається вода повинна містити:

  - < 10 життєздатних організмів розміром > 50 мк на 1 м3;

  - < 10 життєздатних організмів розміром < 50 мк і > 10 мк в 1 мл;

  - індикаторні мікроби: Vibrio cholerae - <1 CFU в 100 мл або в 1 г зоопланктону; Escherichia coli - < 250 CFU в 100 мл; Intestinal Enterococci - < 100 CFU в 100 мл.

  Розглянемо існуючі способи обробки баластних вод для відповідності вимогам Конвенції [5].

  При виборі способу для знезараження баластних вод необхідно дотримуватися основні вимоги судновласника:

  1) економічність і ефективність способу знезараження баластних вод;

  2) безпечну експлуатацію для персоналу судна і навколишнього середовища.

  Досвід експлуатації свідчить, що з найбільшим ефектом знезараження баластних вод відбувається, коли попередньо перед блоком знезараження передбачають блок фільтрації, де здійснюється видалення частинок і морських мікроорганізмів розміром 10-50 мкм.

  Найбільш поширені методи знезараження баластних вод - це використання:

  1. Ультрафіолету;

  2. Озона;

  3. Електрики і / або електрохімічних методів;

  4. Комбінації двох або більше методів;

  5. Введення хімічних речовин (біоцидний система).

  Аналіз систем очищення (знезараження) баластних вод доводить, що економія на установці обробки баластних вод (УОБВ) обходиться судновласникам дорожче, т. К. В подальшому потрібно здійснити тестування системи на суші, під контролем експертів, а також приставів країни, в яку судно прибуває . Все це потрібно для придбання сертифіката ІМО, без наявності якого судно можуть не пропустити в порт, що згодом спричинить за собою великі втрати.

  Необхідно також враховувати стислі терміни переобладнання судів УОБВ і досить довгий період введення їх в роботу (займає від 6 до 10 міс.). При цьому 1-2 міс. потрібно на розробку проектної документації і узгодження з Морським регістром, 3-5 міс. - на виготовлення обладнання УОБВ після складання контракту, місяць - на транспортування, митне оформлення обладнання УОБВ, 1-2 міс. - на пуско-налагоджувальні роботи технологічного обладнання на судні. З огляду на важливість і необхідність випуску обладнання з обробки баластних вод для монтажу на нових та раніше побудованих морських судах, на суднобудівних підприємствах почали створювати підприємства з випуску УОБВ, в тому числі в особливій економічній зоні «Лотос» в Астраханській області: компанією ТОВ «Строй- лідерплюс Лотос »розпочато роботи по локалізації виробництва установок обробки баластних вод компанії PANASIA (прототип технологій PANASIA).

  Аналіз впровадження УОБВ на старих або нововведених в роботу судах підтверджує, що коли проектні, монтажні, пуско-налагоджувальні роботи проводить один підрядник, ймовірність своєчасного виконання робіт набагато вище, а витрати виробництва нижче не менше ніж на 20%.

  Безумовно, повсюдний введення на судах УОБВ позитивно позначиться на захист морських екосистем, що ми сподіваємося побачити найближчим часом.

  висновок

  В даний час забруднення вод Світового океану носить катастрофічний характер і є однією з глобальних проблем людства, яку необхідно вирішити спільно, виробивши логічно зрозумілі всім заходи щодо зменшення негативного впливу на екосистеми Світового океану. Одним з основних джерел забруднення є баластні води суден. Злив баластних вод з суден призводить до інвазії в води різних видів чужорідних, в тому числі патогенних для людей і існуючих морських екосистем, організмів, які завдають непоправної шкоди навколишньому середовищу.

  Ухвалення Міжнародної конвенції про контроль суднових баластних вод й осадів та управління ними 2004 року і повсюдне впровадження на суднах розроблених наукових рішень по знезараженню баластних вод судів є найважливішими складовими захисту екосистем Світового океану.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Населення Землі. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/населениеЗемли (дата звернення: 01.06.2019).

  2. Іванченко Д. С., Сердюкова А. Ф. Обробка баластних вод // Молодий учений. 2016. № 11. С. 568-573.

  3. Робота на танкері. URL: http://key4mate.com/images/Posts/BWT-System-Test-Organizations-Launch-GloBal-TestNet.jpg (дата звернення: 01.06.2019).

  4. Керівництво по контролю водяного баласту суден і управління ним для зведення до мінімуму переносу шкідливих водних і патогенних організмів. Резолюція А.868 (20). 1997. 16 с. URL: http://archive.iwlearn.net/old.globallast.imo.org/868%20russian.pdf (дата звернення: 01.06.2019).

  5. Керівництво по застосуванню вимог Міжнародної конвенції про контроль суднових баластних вод й осадів та управління ними 2004 р .: НД № 2-030101-030. СПб .: Изд-во Ріс. мор. регістра судноплавства, 2017. 61 с.

  Стаття надійшла до редакції 11.06.2019

  ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ

  Арабова Зарема Михайлівна - Росія, 119991, Москва; Інститут геохімії та аналітичної хімії ім. В. І. Вернадського Російської академії наук; молодший науковий співробітник; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Арабів Михайло Шугеевіч - Росія, 414056, Астрахань; Астраханський державний технічний університет; канд. хім. наук, доцент; доцент кафедри технологічних машин і устаткування; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Прохоров Євген Михайлович - Росія, 414056, Астрахань; Астраханський державний технічний університет; канд. техн. наук; доцент кафедри технологічних машин і устаткування; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Саадат Пейванд Ахмад - Росія, 414056, Астрахань; Астраханський державний технічний університет; асистент кафедри технологічних машин і устаткування; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  PROBLEMS AND WAYS TO REDUCE ANTHROPOGENIC IMPACT ON WATERS OF THE WORLD OCEAN

  Z. M. Arabova1, M. Sh. Arabov2, E. M. Prochorov2, P. A. Saadati2

  1 Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry of Russian Academу of Sciences, Moscow, Russian Federation

  2 Astrakhan State Technical University, Astrakhan, Russian Federation

  Abstract. The article touches upon the current problems of pollution of the oceans. The significant role of the ecosystem, fauna and flora of the World Ocean in the formation of climate on the planet are noted. The oceans, as a powerful regulator of climate and weather, plays an extremely important role in the development of life on Earth, controls oxygen balance, provides food, biological and mineral resources, etc. One of the global tasks that humanity needs to solve is the reduction (prevention) of negative impacts on aquatic ecosystems. Especially detrimental to the ecology of the oceans are drilling works, production and transportation of liquid hydrocarbons by tankers, because in the process of work there takes place the water surface pollution producing a thin oil

  film. With sewage waters from the industrial enterprises a huge amount of toxic heavy metal compounds enter the World Ocean. The source of pollution is the ballast water from vessels, which serve to ensure the balance and stability of the vessels. At present, man has already faced such problems as the greenhouse effect, warming trend on Earth, melting of ice at the North Pole and South Pole, rising sea levels above 3 m, reducing biological productivity of the World Ocean, etc. The invasion of alien organisms, including pathogenic ones for the ecosystem and humans, is considered in detail. The standards of the International Maritime Organization (IMO) for ballast discharged water have been given. Existing methods of ballast water treatment are described in accordance with the requirements of the International Convention on control and management of ships 'ballast water and sediments 2004. The possible ways of combating pollution of ocean waters are proposed as an important element for protection of the ecosystem of the World Ocean.

  Key words: pollution of the waters of the World Ocean, the World Ocean ecosystems, contamination of the surface with a thin oil film, toxic compounds of heavy metals, ballast water, ballast water treatment systems, alien aquatic organisms, pathogens organisms.

  For citation: Arabova Z. M., Arabov M. Sh., Prochorov E. M., Saadati P. A. Problems and ways to reduce anthropogenic impact on waters of the World Ocean. Vestnik of Astrakhan State Technical University. Series: Marine Engineering and Technologies. 2019; 3: 41-47. (In Russ.) DOI: 10.24143 / 2073-1574-2019-3-41-47.

  REFERENCES

  1. Naselenie Zemli [Population of the Earth]. Available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/naseleniezemli (accessed: 01.06.2019).

  2. Ivanchenko D. S., Serdyukova A. F. Obrabotka ballastnyh vod [Ballast water treatment]. Molodoj uchyonyj, 2016, no. 11, pp. 568-573.

  3. Rabota na tankere [Work on the tanker]. Available at: http://key4mate.com/images/Posts/BWT-System-Test-Organizations-Launch-GloBal-TestNet.jpg (accessed: 01.06.2019).

  4. Rukovodstvo po kontrolyu vodyanogo ballasta sudov i upravleniyu im dlya svedeniya k minimumu perenosa vrednyh vodnyh i patogennyh organizmov. Rezolyuciya A.868 (20) [Guidelines for control and management of ship ballast water to minimize transfer of harmful aquatic and pathogenic organisms. Resolution A.868 (20)]. Available at: http://archive.iwlearn.net/old.globallast.imo.org/868%20russian.pdf (accessed: 01.06.2019).

  5. Rukovodstvo po primeneniyu trebovanij Mezhdunarodnoj konvencii o kontrole sudovyh ballastnyh vod i osadkov i upravleniyu imi 2004 g. [Guidelines for application of requirements of the International Convention on Control and Management of Ships 'Ballast Water and Sediments 2004]. ND № 2-030101-030. Saint-Petersburg, Izd-vo Rossijskogo morskogo registra sudohodstva, 2017. 61 p.

  The article submitted to the editors 11.06.2019

  INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

  Arabova Zarema Mikhailovna - Russia, 119991, Moscow; Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry of Russian Academy of Sciences; Junior Researcher; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Arabov Mikhail Shugeevich - Russia, 414056, Astrakhan; Astrakhan State Technical University; Candidate of Chemical Sciences, Assistant Professor; Assistant Professor of the Department of Technological Machines and Equipment; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Prochorov Evgeny Mikhailovich - Russia, 414056, Astrakhan; Astrakhan State Technical University; Candidate of Technical Sciences; Assistant Professor of the Department of Technological Machines and Equipment; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Saadati Peyvand Ahmad - Russia, 414056, Astrakhan; Astrakhan State Technical University; Lecturer of the Department of Technological Machines and Equipment; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..


  Ключові слова: ЗАБРУДНЕННЯ ВОД СВІТОВОГО ОКЕАНУ / Екосистеми світового океану / ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНІ ТОНКОЮ НЕФТЯНОЙ ПЛІВКОЮ / ТОКСИЧНІ З'ЄДНАННЯ важких металів / баластних ВОДИ / УСТАНОВКИ ОБРОБКИ баластових вод / Чужорідних ВОДНІ організми / Патогенів та ХВОРОБОТВОРНІ організми / POLLUTION OF THE WATERS OF THE WORLD OCEAN / THE WORLD OCEAN ECOSYSTEMS / CONTAMINATION OF THE SURFACE WITH A THIN OIL FILM / TOXIC COMPOUNDS OF HEAVY METALS / BALLAST WATER / BALLAST WATER TREATMENT SYSTEMS / ALIEN AQUATIC ORGANISMS / PATHOGENS ORGANISMS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити