Розглядаються проблеми неоднорідності і роз'єднаності економічного простору Росії, відсутності ефективної взаємодії територіально локалізованих систем. Вирішення цих проблем є можливим на основі побудови діяльності суб'єктів планування в рамках просторових соціально-економічних систем, що враховують вплив факторів невизначеності зовнішнього середовища, їх якості, складності та високою динамічності. Стратегічне планування розвитку просторових соціально-економічних систем передбачає дослідження зовнішнього середовища для виявлення можливостей і загроз, визначення їх сильних і слабких сторін і конкурентних переваг, формулювання місії і цілей розвитку, вибір стратегії їх досягнення на основі аналізу альтернатив. Запропоновано алгоритми розробки програми регіонального соціально-економічного розвитку і програми соціально-економічного розвитку муніципального освіти. Організація процесу розробки програми регіонального соціально-економічного розвитку відповідно до запропонованого алгоритму значно підвищить ефективність планування, взаємодії органів влади та суспільства, дозволить з досить високим рівнем деталізації, виключаючи протиріччя, погоджувати пріоритети збалансованого і стійкого розвитку окремих районів і регіону в цілому. Включення в процеси планування просторового і соціально-економічного розвитку регіону і що входять в нього муніципалітетів дозволяє забезпечити дотримання принципу єдності просторового і соціально-економічного планування, що є безперечною перевагою запропонованих алгоритмів. Проведено аналіз існуючої нормативно-правової бази з проблем стратегічного планування просторового і соціально-економічного розвитку Астраханській області. Рекомендовано внести певні корективи в закон про регіональний стратегічному плануванні Астраханській області. Зроблено висновок про те, що синхронізацію процесу стратегічного планування просторового і соціально-економічного розвитку просторових соціально-економічних систем можливо організувати за допомогою усунення неузгодженості дій владних структур, місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання; підвищення ефективності управлінських рішень регіональних владних структур і місцевого самоврядування.

Анотація наукової статті з соціальної та економічної географії, автор наукової роботи - Айгумов Айгум Джалалудіновіч, Османова Альбіна Зіяутдіновна, Федорова Олеся Вікторівна


PROBLEMS AND WAYS OF ENSURING BALANCED DEVELOPMENT SPATIAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS

The article highlights the problems of heterogeneity and dissociation of the economic space of Russia, the lack of effective interaction of territorially localized systems. The solution of these problems is possible on the basis of constructing the activity of planning subjects within spatial social and economic systems considering influence of factors of environment uncertainty, their quality, complexity and high dynamism. Strategic planning of the development of spatial socio-economic systems involves the study of the external environment to identify opportunities and threats, define their strengths and weaknesses and competitive advantages, formulate the mission and development goals, and choose a strategy to achieve them based on the analysis of alternatives. Algorithms for working out a program for regional socio-economic development and a program for socio-economic development of the municipality have been proposed. The organization of the process of creating the regional socio-economic development program in accordance with the proposed algorithm will significantly increase the efficiency of planning, interaction between authorities and society; it will allow a sufficiently high level of detail, excluding contradictions, to coordinate the priorities of balanced and sustainable development of individual regions and the region as a whole. The inclusion in the planning processes the spatial and socio-economic development of the region and its municipalities allows to ensure compliance with the principle of the unity of spatial and socio-economic planning, which is an undoubted advantage of the algorithms proposed. The analysis of the existing regulatory framework on the problems of strategic planning of spatial and socio-economic development of the Astrakhan region has been given. It is recommended to make certain adjustments to the law on regional strategic planning of the Astrakhan region. It has been inferred that synchronization of the process of strategic planning of spatial and socio-economic development of spatial socio-economic systems can be organized by eliminating the inconsistency of actions of power structures, local self-government and economic entities; improving the efficiency of management decisions of regional power structures and local self-government.


Область наук:

 • Соціальна та економічна географія

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Вісник Астраханського державного технічного університету. Серія: Економіка


  Наукова стаття на тему 'Проблеми та шляхи забезпечення збалансованого розвитку просторових соціально-економічних систем '

  Текст наукової роботи на тему «Проблеми та шляхи забезпечення збалансованого розвитку просторових соціально-економічних систем»

  ?DOI: 10.24143 / 2073-5537-2019-2-24-30 УДК 332.142

  ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ПРОСТОРОВИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

  А. Д. Айгумов, А. З. Османова, О. В. Федорова

  Дагестанський державний університет, Махачкала, Російська Федерація

  Розглядаються проблеми неоднорідності і роз'єднаності економічного простору Росії, відсутності ефективної взаємодії територіально локалізованих систем. Вирішення цих проблем є можливим на основі побудови діяльності суб'єктів планування в рамках просторових соціально-економічних систем, що враховують вплив факторів невизначеності зовнішнього середовища, їх якості, складності та високою динамічності. Стратегічне планування розвитку просторових соціально-економічних систем передбачає дослідження зовнішнього середовища для виявлення можливостей і загроз, визначення їх сильних і слабких сторін і конкурентних переваг, формулювання місії і цілей розвитку, вибір стратегії їх досягнення на основі аналізу альтернатив. Запропоновано алгоритми розробки програми регіонального соціально-економічного розвитку та програми соціально-економічного розвитку муніципального освіти. Організація процесу розробки програми регіонального соціально-економічного розвитку відповідно до запропонованого алгоритму значно підвищить ефективність планування, взаємодії органів влади та суспільства, дозволить з досить високим рівнем деталізації, виключаючи протиріччя, погоджувати пріоритети збалансованого і стійкого розвитку окремих районів і регіону в цілому. Включення в процеси планування просторового і соціально-економічного розвитку регіону і що входять в нього муніципалітетів дозволяє забезпечити дотримання принципу єдності просторового і соціально-економічного планування, що є безперечною перевагою запропонованих алгоритмів. Проведено аналіз існуючої нормативно-правової бази з проблем стратегічного планування просторового і соціально-економічного розвитку Астраханської області. Рекомендовано внести певні корективи в закон про регіональний стратегічному плануванні Астраханській області. Зроблено висновок про те, що синхронізацію процесу стратегічного планування просторового і соціально-економічного розвитку просторових соціально-економічних систем можливо організувати за допомогою усунення неузгодженості дій владних структур, місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання; підвищення ефективності управлінських рішень регіональних владних структур і місцевого самоврядування.

  Ключові слова: соціально-економічний розвиток, просторова соціально-економічна система, стратегічне планування, просторовий розвиток, муніципальні освіти, схема територіального планування.

  Для цитування: Айгумов А. Д., Османова А. З., Федорова О. В. Проблеми та шляхи забезпечення збалансованого розвитку просторових соціально-економічних систем // Вісник Астраханського державного технічного університету. Серія: Економіка. 2019. № 2. С. 24-30. DOI: 10.24143 / 2073-5537-2019-2-24-30.

  Вступ

  Економічний простір Росії в даний час характеризується неоднорідністю і роз'єднаністю, посилюється нерівномірністю соціально-економічного розвитку, відсутністю ефективної взаємодії територіально локалізованих систем.

  Традиційно під регіональною системою розумілася частина території країни з єдиним центром управління, що характеризується однорідністю основних соціально-економічних показників [1].

  Введення в визначення системи доповнення «просторова» було покликане обмежити коло факторів, що визначають її розвиток і сутність що відбуваються в ній процесів.

  Сутність просторових соціально-економічних систем

  Просторова соціально-економічна система (ПСЕС) включає структурні елементи забезпечення соціально-економічного розвитку території та її населення і характеризується показниками відкритості, територіальній цілісності, наявністю внутрішніх і зовнішніх господарських зв'язків, механізмом управління.

  В сучасних умовах при розробці перспективного плану соціально-економічного розвитку регіонів вплив чинників невизначеності зовнішнього середовища, їх якості, складності та високою динамічності зажадали застосування більш гнучкого механізму побудови діяльності суб'єктів планування в рамках ПСЕС.

  До складу ПСЕС регіону входять підсистеми: економічна (прогнози і програми соціально-економічного розвитку); соціальна (розвиток соціальної сфери); просторова (генеральні плани та схеми територіального планування).

  На практиці в РФ ПСЕС поділяються на збігаються з встановленими адміністративно-територіальними утвореннями і незбіжні (економічні райони, федеральні округи, економічні кластери та ін.) [2].

  Функціонування і розвиток ПСЕС забезпечується в рамках державного регулювання з використанням інструментарію стратегічного управління (стратегічне планування просторового і соціально-економічного розвитку з використанням програмно-цільового управління, реалізація стратегій, пріоритетних програм і проектів, моніторинг результативності їх виконання).

  Процес просторового розвитку полягає в якісному перетворенні території з метою підвищення комфортності проживання населення і створення сприятливих умов для функціонування бізнес-структур на базі раціонального використання економічних і специфічних просторових ресурсів (корисні копалини, агрокліматичні ресурси, унікальні природні об'єкти, рекреаційні зони та ін.) [ 3].

  Стратегічне планування соціально-економічного і просторового розвитку

  Стратегічне планування виступає в якості найбільш ефективного інструменту, що забезпечує узгоджене і збалансоване взаємодія владних структур і суспільства при вирішенні проблем просторового і соціально-економічного розвитку ПСЕС, що вельми актуально в динамічно мінливих умовах зовнішнього середовища, коли для ПСЕС життєво важливо своєчасно пристосовуватися до вимог міжнародного конкурентного ринку. У зв'язку з цим важливо надавати ПСЕС досить широкі права для самостійного розвитку з відповідним підвищенням відповідальності за прийняті рішення.

  Базовий набір етапів стратегічного планування розвитку ПСЕС включає:

  - дослідження зовнішнього середовища для виявлення можливостей і загроз;

  - визначення сильних і слабких сторін ПСЕС і її конкурентних переваг;

  - формулювання місії і цілей розвитку;

  - вибір стратегії їх досягнення на основі аналізу альтернатив.

  На наш погляд, процес стратегічного планування просторового і соціально-економічного розвитку ПСЕС в сучасних умовах повинен виглядати відповідно до рис. 1.

  Мал. 1. Схема процесу стратегічного планування просторового і соціально-економічного розвитку ПСЕС

  Сукупність представлених інститутів на базі взаємопов'язаних нормативних правових документів з використанням гармонізованих процедур взаємодії забезпечує узгодженість запланованих цілей і завдань соціально-економічного і просторового розвитку. При цьому передбачається обов'язкове дотримання слабо враховуються в сучасній практиці принципів соціально-економічного планування (системність, комплексність, субсидіарність), що дозволить узгодити стратегічне планування просторового і соціально-економічного розвитку території.

  При цьому підході алгоритм розробки програми соціально-економічного розвитку на прикладі Астраханської області буде виглядати відповідно до рис. 2.

  Рішення про розробку / коректування програми соціально-економічного розвитку

  Астраханській області

  ч> ~

  Формування робочої групи з розробки програми

  I

  Вибір пріоритетних напрямів розвитку економіки, в тому числі основних інвестиційних (інфраструктурних, інноваційних) проектів

  I

  Підготовка проекту програми соціально-економічного розвитку Астраханської області

  I

  Узгодження проекту програми з документами просторового планування Астраханській області і муніципальних утворень

  I

  Узгодження проекту програми соціально-економічного розвитку Астраханської області з органами місцевого самоврядування

  Узгодження проекту програми соціально-економічного розвитку Астраханської області з Міністерством економічного розвитку РФ

  1

  громадські слухання

  1

  Затвердження програми соціально-економічного розвитку Астраханської області Думою Астраханській області

  Реалізація Моніторинг Коригування

  Мал. 2. Алгоритм розробки програми регіонального соціально-економічного розвитку

  Подібна організація процесу розробки програми регіонального соціально-економічного розвитку значно підвищить ефективність планування, взаємодії органів влади та суспільства, дозволить з досить високим рівнем деталізації, виключаючи протиріччя, погоджувати пріоритети збалансованого і стійкого розвитку окремих районів і регіону в цілому.

  Важливим представляється включення в процеси планування просторового і соціально-економічного розвитку регіону і що входять в нього муніципалітетів. У світлі вищезазначеного алгоритм розробки програми соціально-економічного розвитку муніципальних утворень буде виглядати відповідно до рис. 3.

  Рішення представницького органу муніципального освіти про розробку / коректування програми соціально-економічного розвитку муніципального освіти

  Формування робочої групи з розробки програми

  Узгодження стратегічних напрямків розвитку зі схемою територіального планування / генпланів муніципального освіти

  Узгодження стратегічних напрямків розвитку з документами просторового і соціально-економічного розвитку сусідніх муніципальних утворень

  Узгодження проекту програми соціально-економічного розвитку муніципального освіти з органами виконавчої влади суб'єкта РФ

  громадські слухання

  Затвердження програми представницьким органом муніципального освіти

  Реалізація

  моніторинг

  коригування

  Мал. 3. Алгоритм розробки програми соціально-економічного розвитку муніципального освіти

  Використання при розробці програм соціально-економічного розвитку Астраханської області схем територіального планування, Федеральних цільових програм, галузевих стратегій розвитку дозволяє забезпечити дотримання принципу єдності просторового і соціально-економічного планування, що є безперечною перевагою запропонованих алгоритмів.

  Дані заходи спрямовані на синхронізацію процесу стратегічного планування просторового і соціально-економічного розвитку ПСЕС і сприятимуть:

  - усунення неузгодженості дій владних структур, місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання;

  - підвищення ефективності управлінських рішень регіональних владних структур і місцевого самоврядування та конкурентоспроможності господарюючих суб'єктів за рахунок формування єдиного інформаційного простору;

  - забезпечення відповідності просторового стратегічного планування цілям і задачам довгострокового соціально-економічного розвитку ПСЕС.

  Проведений аналіз існуючої нормативно-правової бази з проблем стратегічного планування просторового і соціально-економічного розвитку Астраханської області виявив, що в Закон від 01.03.2016 № 5/2016 «Про стратегічне планування в Астраханській області» [4] необхідно внести наступні коригування відповідно до рис . 4.

  ю 00

  Мал. 4. Структура проекту закону про регіональний стратегічному плануванні Астраханській області

  § ср

  I

  В)

  I

  висновок

  Пропонована структура закону і його зміст, на нашу думку, будуть сприяти встановленню взаємозв'язків між використовуваними інструментами стратегічного планування, приведуть до установки чіткої залежності між прийнятими в процесі стратегічного планування рішеннями і бюджетним процесом, забезпечать узгодження галузевих стратегій та просторового і соціально-економічного стратегічного планування, дозволять в рамках реалізації пріоритетних національних проектів ефективно узгодити муніципальні і регіональні соціально-економічні програми.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Шаталова О. І., Тельнова Н. Н., Шеховцова С. Р. Теоретичні аспекти сталого розвитку регіональних соціально-економічних систем // Актуальні проблеми наукових досліджень: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (Ставрополь, 25-26 грудня 2014 г.). Ставрополь: Секвойя, 2015. С. 23-28.

  2. Набієв Р. А., Ганжа І. В. Єдність і суперечності сучасного взаємодії держави, бізнесу і суспільства // Путівник підприємця. 2013. № 21. С. 125-133.

  3. Набієв Р. А. Економічний розвиток регіонів на основі інтеграційних зв'язків // Регіональні проблеми перетворення економіки. 2014. № 12 (50). С. 83-88.

  4. Про стратегічне планування Астраханській області: Закон Астраханської області від 01.03.2016 № 5 / 2016-0З. URL: http://docs.cntd.ru/document/432894097 (дата звернення: 06.02.2019).

  Стаття надійшла до редакції 15.02.2019

  ІНФОРМАЦІЯ ОБАВТОРАХ

  Айгумов Айгум Джалалудіновіч - Росія, 367000, Махачкала; Дагестанський державний університет; д-р екон. наук, професор; завідувач кафедри державного і муніципального управління; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Османова Альбіна Зіяутдіновна - Росія, 367000, Махачкала; Дагестанський державний університет; магістрант кафедри державного і муніципального управління; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Федорова Олеся Вікторівна - Росія, 367000, Махачкала; Дагестанський державний університет; магістрант кафедри державного і муніципального управління; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  PROBLEMS AND WAYS OF ENSURING BALANCED DEVELOPMENT SPATIAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS

  A. D. Aigumov, A. Z. Osmanova, O. V. Fedorova

  Dagestan State University, Makhachkala, Russian Federation

  Abstract. The article highlights the problems of heterogeneity and dissociation of the economic space of Russia, the lack of effective interaction of territorially localized systems. The solution of these problems is possible on the basis of constructing the activity of planning subjects within spatial social and economic systems considering influence of factors of environment uncertainty, their quality, complexity and high dynamism. Strategic planning of the development of spatial socio-economic systems involves the study of the external environment to identify opportunities and threats, define their strengths and weaknesses and competitive advantages, formulate the mission and development goals, and choose a strategy to achieve them based on the analysis of alternatives. Algorithms for working out a program for regional socio-economic development and a program for

  socio-economic development of the municipality have been proposed. The organization of the process of creating the regional socio-economic development program in accordance with the proposed algorithm will significantly increase the efficiency of planning, interaction between authorities and society; it will allow a sufficiently high level of detail, excluding contradictions, to coordinate the priorities of balanced and sustainable development of individual regions and the region as a whole. The inclusion in the planning processes the spatial and socio-economic development of the region and its municipalities allows to ensure compliance with the principle of the unity of spatial and socio-economic planning, which is an undoubted advantage of the algorithms proposed. The analysis of the existing regulatory framework on the problems of strategic planning of spatial and socio-economic development of the Astrakhan region has been given. It is recommended to make certain adjustments to the law on regional strategic planning of the Astrakhan region. It has been inferred that synchronization of the process of strategic planning of spatial and socio-economic development of spatial socio-economic systems can be organized by eliminating the inconsistency of actions of power structures, local self-government and economic entities; improving the efficiency of management decisions of regional power structures and local self-government.

  Key words: socio-economic development, spatial socio-economic system, strategic planning, spatial development, municipal education, territorial planning scheme.

  For citation: Aigumov A. D., Osmanova A. Z., Fedorova O. V. Problems and ways of ensuring balanced development spatial socio-economic systems. Vestnik of Astrakhan State Technical University. Series: Economics. 2019; 2: 24-30. (In Russ.) DOI: 10.24143 / 2073-5537-2019-2-24-30.

  1. Shatalova O. I., Tel'nova N. N., Shekhovtsova S. R. Teoreticheskie aspekty ustoichivogo razvitiia regional'nykh sotsial'no-ekonomicheskikh sistem. Aktual'nye problemy nauchnykh issledovanii [Theoretical aspects of sustainable development of regional socio-economic systems. Actual problems of scientific research]. Materialy V Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii (Stavropol ', 25-26 dekabria 2014 g.). Stavropol ', Sekvoiia Publ., 2015. Pp. 23-28.

  2. Nabiev R. A., Ganzha I. V. Edinstvo i protivorechiia sovremennogo vzaimodeistviia gosudarstva, bizne-sa i obshchestva [Unity and contradictions of modern interaction of the state, business and society]. Putevoditel 'predprinimatelia, 2013, no. 21, pp. 125-133.

  3. Nabiev R. A. Ekonomicheskoe razvitie regionov na osnove integratsionnykh sviazei [Economic development of regions based on integration links]. Regional'nye problemy preobrazovaniia ekonomiki, 2014 року, no. 12 (50), pp. 83-88.

  4. O strategicheskom planirovanii Astrakhanskoi oblasti [On strategic planning in the Astrakhan region]. Zakon Astrakhanskoi oblasti ot 01.03.2016 № 5 / 2016-0Z. Available at: http://docs.cntd.ru/document/432894097 (accessed: 06.02.2019).

  Aigumov Aigum Dzhalaludinovich - Russia, 367000, Makhachkala; Dagestan State University; Doctor of Economics, Professor; Head of the Department of State and Municipal Management; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Osmanova Albina Ziyautdinovna - Russia, 367000, Makhachkala; Dagestan State University; Master's Course Student of the Department of State and Municipal Management; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Fedorova Olesya Viktorovna - Russia, 367000, Makhachkala; Dagestan State University; Master's Course Student of the Department of State and Municipal Management; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  REFERENCES

  The article submitted to the editors 15.02.2019

  INFORMA TION ABOUT THEAUTHORS


  Ключові слова: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК /ПРОСТОРОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА /СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ /просторового розвитку /МУНІЦИПАЛЬНІ ОСВІТИ /СХЕМА ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ /SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT /SPATIAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEM /STRATEGIC PLANNING /SPATIAL DEVELOPMENT /MUNICIPAL EDUCATION /TERRITORIAL PLANNING SCHEME

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити