Ринок праці є неодмінною складовою ринкової економіки, виконує функції механізму розподілу і перерозподілу трудових ресурсів за сферами і секторами народного господарства, видам і формам діяльності. В умовах нестабільності розвитку економіки проблеми інформаційної асиметрії на ринку праці набувають особливого значення. асиметрія інформації веде до невідповідності попиту і пропозиції на ринку праці, яке підтримується відсутністю налагодженої інформаційної служби. У зв'язку з цим мета статті дослідження проблем і наслідків інформаційної асиметрії на ринку праці. Предметом роботи є проблеми і наслідки інформаційної асиметрії на ринку праці. У статті розкриті підходи до визначення поняття «ринок праці». Відображено роль і якісні характеристики інформації, звертається на ринку праці. Охарактеризовані причини виникнення інформаційної асиметрії. Визначено суб'єкти ринку праці та їх вимоги до інформації. Виділено та охарактеризовано типи ринку праці. Проаналізовано наслідки інформаційної асиметрії на ринку праці. Акцентується увага на регіональному аспекті. Представлені і охарактеризовані джерела інформації про ринок праці. Проведено аналіз ситуації, що склалася на ринку праці Республіки Мордовії. Виявлено основні тенденції на регіональному ринку праці. Наведено дані статистичного опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки. Зроблено висновки про особливості та проблеми функціонування російського ринку праці.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Горіна А.П., Орешкіна С.А.


PROBLEMS AND CONSEQUENCES OF INFORMATION ASYMMETRY IN THE LABOR MARKET

The labor market is an indispensable component of market economy, performs functions of the mechanism of distribution and redistribution of manpower on spheres and sectors of the national economy, types and forms of activities. In the conditions of instability of development of economy, problems of information asymmetry in the labor market are particularly important. Asymmetry of information leads to discrepancy of the demand and supply in the labor market which is maintained by absence of debugged information service. In connection with that, the purpose of article is the research of problems and consequences of information asymmetry in the labor market. A subject of paper is problems and consequences of information asymmetry in the labor market. Approaches to determination of the concept "labor market"Were described in the article. The role and quality characteristics of information on the labor market were disclosed. Reasons of information asymmetry were characterized. Subjects of the labor market and their requirement to information were determined. Labor market types were defined and characterized. Consequences of information asymmetry in the labor market were analyzed. The attention was focused on regional aspect. Sources information on the labor market were provided and characterized. The analysis of the situation in the labor market of the Republic of Mordovia was made. The main tendencies which developed in the regional labor market were revealed. Findings of statistical poll of the All-Russian Public Opinion Research Center were presented. Conclusions were drawn about features and problems of functioning of the Russian labor market.


Область наук:
 • Економіка і бізнес
 • Рік видавництва діє до: 2016
  Журнал: Вісник Прікамского соціального інституту

  Наукова стаття на тему 'Проблеми та наслідки інформаційної асиметрії на ринку праці '

  Текст наукової роботи на тему «Проблеми та наслідки інформаційної асиметрії на ринку праці»

  ?Горіна А. П., Орешкіна С. А. Проблеми та наслідки інформаційної асиметрії на ринку праці // Вісник Прікамского соціального інституту. 2016. № 3 (75). C. 41-46.

  Gorina A. P., Oreshkina S. A. Problems and consequences of information asymmetry in the labor market. Bulletin of Prikamsky Social Institute. 2016. No. 3 (75). Pp. 41-46. (In Russ.)

  УДК 331.108.2

  А. П. Горіна, С. А. Орешкіна

  Національний дослідницький Мордовський державний університет

  ім. Н. П. Огарьова, Саранськ, Росія

  ПРОБЛЕМИ І НАСЛІДКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ АСИМЕТРІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ

  Горіна Алла Петрівна - доктор економічних наук, професор кафедри економіки та організації виробництва

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Орешкіна Світлана Олександрівна - магістрант I року навчання економічного факультету, напрям підготовки «Економіка» профіль «Міжнародний облік, звітність, аналіз і аудит»

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Ринок праці є неодмінною складовою ринкової економіки, виконує функції механізму розподілу і перерозподілу трудових ресурсів за сферами і секторами народного господарства, видам і формам діяльності. В умовах нестабільності розвитку економіки проблеми інформаційної асиметрії на ринку праці набувають особливого значення. Асиметрія інформації веде до невідповідності попиту і пропозиції на ринку праці, яке підтримується відсутністю налагодженої інформаційної служби. У зв'язку з цим мета статті - дослідження проблем і наслідків інформаційної асиметрії на ринку праці. Предметом роботи є проблеми і наслідки інформаційної асиметрії на ринку праці.

  У статті розкриті підходи до визначення поняття «ринок праці». Відображено роль і якісні характеристики інформації, що звертається на ринку праці. Охарактеризовані причини виникнення інформаційної асиметрії. Визначено суб'єкти ринку праці та їх вимоги до інформації. Виділено та охарактеризовано типи ринку праці. Проаналізовано наслідки інформаційної асиметрії на ринку праці. Акцентується увага на регіональному аспекті. Представлені і охарактеризовані джерела інформації про ринок праці. Проведено аналіз ситуації, що склалася на ринку праці Республіки Мордовії. Виявлено основні тенденції на регіональному ринку праці. Наведено дані статистичного опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки. Зроблено висновки про особливості та проблеми функціонування російського ринку праці.

  Ключові слова: асиметрія, інформація, кадри, ринок праці, структура.

  A. P. Gorina, S. A. Oreshkina

  National Research Mordovia State University, Saransk, Russia

  PROBLEMS AND CONSEQUENCES OF INFORMATION ASYMMETRY

  IN THE LABOR MARKET

  Gorina Alla P. - Doctor of Economic Sciences, Professor of Department of Economy and Production Organization.

  Oreshkina Svetlana A. - Undergraduate 1st year training, Faculty of Economics, areas of training "Economy" profile "International accounting, reporting, analysis and audit".

  © Горіна А. П., Орешкіна С. А., 2016

  The labor market is an indispensable component of market economy, performs functions of the mechanism of distribution and redistribution of manpower on spheres and sectors of the national economy, types and forms of activities. In the conditions of instability of development of economy, problems of information asymmetry in the labor market are particularly important. Asymmetry of information leads to discrepancy of the demand and supply in the labor market which is maintained by absence of debugged information service. In connection with that, the purpose of article is the research of problems and consequences of information asymmetry in the labor market. A subject of paper is problems and consequences of information asymmetry in the labor market.

  Approaches to determination of the concept "labor market" were described in the article. The role and quality characteristics of information on the labor market were disclosed. Reasons of information asymmetry were characterized. Subjects of the labor market and their requirement to information were determined. Labor market types were defined and characterized. Consequences of information asymmetry in the labor market were analyzed. The attention was focused on regional aspect. Sources information on the labor market were provided and characterized. The analysis of the situation in the labor market of the Republic of Mordovia was made. The main tendencies which developed in the regional labor market were revealed. Findings of statistical poll of the All-Russian Public Opinion Research Center were presented. Conclusions were drawn about features and problems of functioning of the Russian labor market.

  Key words: asymmetry, information, personnel, labor market, structure.

  Ринок праці являє собою неодмінну складову будь-якої ринкової економіки, яка виконує найважливіші функції механізму розподілу і перерозподілу праці за сферами і секторами народного господарства, видам і формам діяльності.

  У загальному вигляді ринок праці можна охарактеризувати як систему суспільних відносин, що виникають з приводу купівлі-продажу робочої сили. У вужчому розумінні ринок праці є система економічних відносин в галузі використання робочої сили на різних рівнях господарювання.

  Від сегментації ринку праці за доходами і його галузевої структури істотно залежать можливості держави щодо застосування заходів випереджального розвитку і переведення економіки на нові джерела зростання, які відповідають завданням забезпечення заданих темпів економічного зростання і соціальних стандартів життя населення [5].

  Ефективність функціонування ринку визначається наявністю сервісної діяльності по його обслуговуванню і насамперед своєчасним і повним наданням інформаційних послуг.

  Інформація, ставши ключовим фактором розвитку виробництва і управління, в сучасному суспільстві виступає як найважливіший економічний ресурс поряд з землею, капіталом, працею, підприємницькими здібностями. Інформаційні потоки сьогодні опосередковують функціонування виробничих, транспортних систем, різні ринки товарів і послуг і поряд з фінансовими потоками формують єдиний інформаційно-фінансовий комплекс, який несе ринкову інформацію про майбутню розстановку сил в національній економіці і міжнародному поділі праці. За допомогою використання інформації створюються нові продукти, надаються послуги, формується «економіка знань». В результаті потреби учасників ринку також зсуваються на користь інформаційних потреб.

  Одне з найважливіших властивостей інформації - якість: інформація повинна відповідати певним вимогам, відповідати критеріям, встановленим відповідно до доцільністю і ефективністю її збору. Тим самим вона повинна бути релевантною, т. Е. Корисною при прийнятті рішень, достовірної та оперативної, вичерпної.

  Серед негативних явищ, що описують ринок праці, економісти відзначають незбалансованість попиту і пропозиції на ринку робочої сили, що має на увазі розбіжність взаємних вимог і очікувань працівників та роботодавців [3]. іншими

  словами, ринку праці властива інформаційна асиметрія. Зокрема, інформаційна асиметричність виникає, коли окремі учасники ринку мають більш повною інформацією про цікаві їм явищах, угодах і прогнозах розвитку ситуацій, ніж інші учасники.

  З проблемою інформаційної асиметрії на ринку тісно пов'язана найважливіша проблема доступності інформації для такої групи суб'єктів ринку праці, як здобувачі посади. У порівнянні з ними роботодавець, який забезпечує попит на ринку праці, в більшій мірі забезпечений інформацією.

  В цілому проблема інформаційного забезпечення всіх суб'єктів ринку праці (як претендентів на робочі місця, так і роботодавців) знаходиться сьогодні на першому плані. Інформаційна асиметрія робить істотний вплив на поведінку суб'єктів ринку праці, посилює невизначеність і ризики і навіть створює сприятливі умови для опортуністичного поведінки.

  Російський ринок праці оцінюється його суб'єктами за різними критеріями. Роботодавцем - за наявністю, доступності та ціною трудових ресурсів, відповідних виробничими потребами за рівнем освіти та професійних навичок. Потенційний працівник або претендент на посаду оцінює ринок праці за наявністю вакансій, які відповідають його запитам щодо заробітної плати, перспектив кар'єрного росту, соціального пакета та ін. Держава, теж суб'єкт ринку праці, оцінює його стан за рівнем безробіття і зайнятості населення та намагається впливати на нього за допомогою законотворчості, федеральних і регіональних програм сприяння працевлаштуванню.

  Умова невизначеності, що виникає через наявність асиметричної інформації на ринку праці, зумовлює неможливість отримання всієї необхідної інформації для прийняття рішення про наймання або працевлаштування. Так, у роботодавця при пошуку претендентів на вакантне робоче місце виникають труднощі з оцінкою якості освіти, рівня кваліфікації та професійної придатності потенційних працівників. Найчастіше роботодавець ризикує, оскільки важко встановити ймовірність того, що відібраний працівник буде повністю відповідати вимогам виробництва і забезпечить необхідну величину прибутку. Однак існують способи мінімізувати подібні ризики, один з яких роботодавці взяли на озброєння, а саме підвищення на посаді власних співробітників, що мають достатній досвід роботи в тій чи іншій організації і добре зарекомендували себе.

  Наслідки інформаційної асиметрії виражаються в таких негативних явищах, як застійне безробіття, дискримінація в умовах оплати праці і найму на роботу, посилення соціальної напруженості та ін.

  У процесі становлення ринку праці Російської Федерації створена розвинена інфраструктура органів Федеральної державної служби зайнятості населення: 89 департаментів і 2 300 міських і районних центрів зайнятості. У них працюють близько 32 тис. Чоловік [5, с. 62].

  Основні завдання, поставлені перед службами зайнятості, - це, перш за все, інформування населення та роботодавців про стан ринку праці; підбір підходящої роботи і фахівців необхідної кваліфікації; надання консультаційних та профоріен-ентаціонних послуг; проведення ярмарків вакансій робочих та навчальних місць; направлення громадян на професійну підготовку та перепідготовку; реалізація спеціальних програм зі сприяння зайнятості (тимчасова зайнятість та громадські роботи, сприяння підприємництву, соціальна адаптація громадян на ринку праці і т. д.); участь в квотування робочих місць для інвалідів та молоді, а також в резервуванні окремих видів робіт для інших категорій громадян, особливо потребують соціального за-

  щиті; сприяння у переселенні громадян в іншу місцевість, в тому числі сільську, з метою працевлаштування; матеріальна підтримка безробітних громадян [5].

  За сприяння органів служби зайнятості щорічно працевлаштовується понад 3 млн осіб. Однак можливості впливу таких служб на ринок праці практично вичерпані. Життя ставить завдання розширення обсягів інформаційної підтримки, що надається суб'єктам ринку праці, більш повного задоволення попиту роботодавців на робочу силу. Це особливо актуально на тлі потепління, що економічного підйому [5].

  На ринку праці одна з найскладніших проблем взаємодії працівників і роботодавців - оцінка компетентності працівників. Це пов'язано з тим, що професійну компетенцію визначають не тільки фактори, які легко піддаються вимірюванню (професійні знання і вміння, освітній рівень, психологічна і фізіологічна придатність і ін.), А й ті, виміряти які вельми складно, а часом неможливо. До таких можна віднести професійну адаптивність, сумлінність, порядність, лояльність по відношенню до роботодавця і багато інших характеристик трудового поведінки.

  У сучасних умовах розвитку російського ринку праці існує проблема незбалансованості, яка проявляється в тому, що підприємствам потрібні фахівці однієї кваліфікації, а безробітними є кадри іншої кваліфікації. У зв'язку з цим керівництво підприємств змушене витрачати багато часу і коштів на пошук необхідних працівників (підбір кандидатів, їх оцінка, атестація), на навчання та перепідготовку кадрів.

  З метою економії часу і інших ресурсів, що спрямовуються на пошук працівників, підприємства утворюють внутрішні ринки праці. Як було сказано вище, це ще і спосіб мінімізувати ризики при прийомі на роботу нових співробітників. Практика формування внутрішніх ринків праці показує, що адміністративні процедури заняття посад і перерозподілу робочих місць серед працюючих виявляються більш ощадливими, але не менш ефективними, ніж підбір працівників на зовнішньому ринку. Пов'язано це в першу чергу з існуванням неформальних внутрішньофірмових інформаційних каналів.

  Зокрема, зарубіжна практика давно орієнтована на два типи ринків праці -Зовнішній (професійний) і внутрішній. Якщо перший орієнтований на закінчену професійну підготовку, про яку свідчить диплом або сертифікат про освіту, а в якості основної форми професійної підготовки використовується учнівство, то другий передбачає підготовку працівників за професіями та спеціальностями, необхідним конкретним організаціям. Для внутрішнього ринку праці характерно переміщення кадрів всередині підприємства як по горизонталі, так і по вертикалі. Явними перевагами внутрішнього ринку праці є: обмеження плинності кадрів, існування можливості організувати кар'єрне зростання за рахунок додаткової підготовки і підвищення кваліфікації наявних працівників.

  Незважаючи на безумовну платність перепідготовки, перенавчання або перекваліфікації кадрів, в кінцевому рахунку підприємство тільки підвищує свою ефективність. Внутріфірмова вертикальна і горизонтальна мобільність персоналу - адміністративні процедури заняття посад і перерозподіл робіт серед вже найнятих працівників - дозволяє роботодавцю, з одного боку, економити на наймання і відбір необхідних фахівців (так, в процесі роботи будь-якого співробітника на підприємстві роботодавець неформальним чином отримує докладну інформацію про його професійні можливості і уміннях, яку він зміг би отримати при відборі кадрів з боку), з іншого боку, знайти працівникові відповідну його здібностям робоче

  місце. Щоб знайти нове робоче місце за межами фірми, працівникові необхідно звертатися в бюро з працевлаштування, кадрові агентства, купувати газети, готувати оголошення в ЗМІ і т. Д. Ця діяльність вимагає як матеріальних, так і тимчасових витрат, що загрожує тривалою фрикційним безробіттям.

  Необхідно відзначити, що російський ринок праці є, з одного боку, тру-додефіцітним за своєю структурою, а з іншого - надмірною за обсягом. На деяких підприємствах акумулюється надмірне число працівників, часто з недостатнім рівнем кваліфікації.

  Таким чином, своєчасне і повне надання інформаційних послуг на ринку праці виступає одним з найважливіших факторів, що забезпечують його нормальне функціонування і розвиток. Сформована на ринку праці ситуація - це заплутана і складна проблема для сучасного ринку виробництва. Головною причиною цього виступає людський фактор, складно піддається прогнозуванню.

  Дослідження проблеми інформаційної прозорості ринку праці в Мордовії, зокрема, в Саранську показало, що багато здобувачі робочих місць зазнають серйозних труднощів при пошуку роботи через відсутність необхідної інформації. Мало хто готові платити гроші за її отримання або звертатися до служби зайнятості та кадрові агентства з працевлаштування.

  Основне джерело інформації про ринок праці в Республіці Мордовії - місцеві ЗМІ (телебачення, радіо, газети та ін.), Які використовуються роботодавцями для розміщення вакансій. Ці джерела - інформатори першої черги. За допомогою них здійснюється купівля-продаж послуг праці без великих грошових витрат. Так, розміщення оголошення про наявність вакансії для організації буде коштувати від 2 000 руб. до 4 000 руб. за один місяць. Це, в свою чергу, дешевше, ніж звертатися до послуг кадрового агентства.

  Необхідну інформацію про можливе працевлаштування як в Саранську, Республіці Мордовії, так і за межами регіону можна знайти в мережі Інтернет. Сайти HeadHunter.org.ua, «Яндекс.Работа», «Робота в Росії» - одні з найбільших і популярних ресурсів, що публікують інформацію про вакансії і резюме. Це найбільш ефективні і перевірені сайти для пошуку необхідних працівників і потрібної посади.

  Аналіз ринку праці Республіки Мордовії свідчить про стабільну тенденцію невідповідності попиту і пропозиції на вакантні робочі місця, іншими словами, ринку праці Мордовії властива незбалансованість. Найбільш затребуваними виявилися такі професійні області: продажу (30,86%), банківська сфера (8,22%), 1Т-сфера (8,3%) і виробництво (7,41%). Що стосується вакансій, то в кожній з цих сфер найбільш популярні вакансії: в області продажів - продавець (47,64%) і менеджер по роботі з клієнтами (8,49%); в банківській сфері - фахівець з продажу банківських продуктів (70,06%) і бухгалтер (економіст) - 13,64%; в 1Т-сфері - інженер (14,48%) і програміст (11,72%); в сфері виробництва - інженер (20,54%), технолог (10,71%), фахівець із закупівель і постачання (9,36%) [4].

  Пропозиція робочої сили практично завжди не збігається з попитом. Найбільше серед безробітних фахівців, які перебувають на старті своєї професійної діяльності (25,27%), попит на них теж має місце, але в меншому обсязі; а також продавців (19,86%), працівників виробництва (7,88%), бухгалтерів (7,63%). Пропозиції вчителів, інженерів, медичних працівників сумарно не перевищують 5-8% [4].

  Найбільш затребувані професії на ринку праці Мордовії - фінансист, менеджер з продажу, технічний та інженерний персонал, фахівці 1Т-сфери [4]. Переважним сектором стає сфера послуг: тут відмічено найбільше число зайнятого населення. Для сільського господарства характерний спад робочої сили [4].

  Існує ще одна проблема пошуку роботи, яку можна охарактеризувати як регіональну. Наприклад, якщо в розвиненому регіоні або в столиці фахівець залишився без роботи в силу різних обставин, очевидно, що йому досить нескладно знайти аналогічну роботу, навіть зберігши колишній рівень заробітної плати. Зворотна ситуація в менш розвинених регіонах. Зокрема, ринок праці в Мордовії представлений лише кількома великими роботодавцями. З втратою робочого місця колишній працівник змушений їхати в інший великий регіон або мегаполіс.

  В цілому ринок праці в Україні характеризується порівняно невеликим відсотком безробітних - близько 5%. Вважається, що такий рівень безробіття не робить істотного негативного впливу на соціально-економічну ситуацію. Дані служби зайнятості станом на 1 вересня 2016 р свідчать про те, що чисельність безробітних громадян в Республіці Мордовії - 6 739 осіб, рівень реєструється безробіття - 0,8%, коефіцієнт напруженості на ринку праці - 0,6 [6].

  Всеросійський центр вивчення громадської думки в початку 2016 р провів опитування про очікування росіян щодо пошуку роботи. З результатів опитування видно, що тільки у 12% росіян пошук нової роботи викличе труднощі; 30% не сподіваються на те, що нове місце роботи буде рівноцінним попередньому; в разі свого звільнення 25% опитаних не бачать проблем з працевлаштуванням; 31% вважає, що доведеться докласти невеликі зусилля для підбору нової вакансії без втрати на посаді і зарплати [7].

  Таким чином, самобутність ринку праці в Росії, особливості та проблеми його функціонування можуть бути сформульовані декількома пунктами: спостерігається найсильніша територіальна диференціація (різниця в показниках безробіття в економічно розвинених і депресивних регіонах досягає десяти разів); в останні роки з'явилися підприємства і регіони, де роботодавці не потребують високої кваліфікації або спеціальних навичках претендентів; одночасно високотехнологічні виробництва і обслуговуючі організації відчувають нестачу потрібних фахівців; сфера фінансів і посередництва, банківська система і державне управління склали окремий монополізований сегмент з високими вимогами до кваліфікації і досвіду роботи претендентів.

  бібліографічний список

  1. Байчерова А. Р. Економіка праці [Електронний ресурс]: курс лекцій. Ставрополь: АГРУС, 2013. 177 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514184 (дата звернення: 01.10.2016).

  2. Даниленко Л. Н. Економічна теорія: курс лекцій з мікро- та макроекономіки: навч. посібник. М .: ИНФРА-М, 2013. 576 с.

  3. Маскаєва А. І., Амірова Д. Р. Економіка і соціологія праці: навч. посібник. М .: ИНФРА-М, 2013. 172 с.

  4. Робота в Саранську, вакансії Саранська // HeadHunter: [сайт]. URL: https://saransk.hh.org.ua/ search / vacancy? Text =&area = 63 (дата звернення: 04.10.2016).

  5. Резник С. Д., Нижегородцев Р. М., Резник Г. А. Ринки праці та освітніх послуг Росії: реалії та перспективи: монографія. М .: ИНФРА-М, 2016. 324 с.

  6. Ринок праці та зайнятість населення // Територіальний орган Федеральної служби державної статистики по Республіці Мордовія: офіц. сайт. URL: http://mrd.gks.org.ua/wps/wcm/ connect / rosstat_ts / mrd / ru / statistics / employment / (дата звернення: 04.10.2016).

  7. Ринок праці Росії в 2015-2016 роках: стан та перспективи розвитку // Підбір-кадрів: [сайт]. URL: http://podborkadrov.com/rynok-truda/voprosy/v-rossii-v-2014-godu.html (дата звернення: 04.10.2016).

  8. Скляревская В. А. Економіка праці: підручник. М .: Дашков і К, 2015. 304 с.

  9. Економічна теорія. Вступний курс. Мікроекономіка: підручник / [О. Н. Антипина и др.]; під ред. І. Е. Рудаковой. М .: ИНФРА-М, 2014. 576 с.


  Ключові слова: АСИМЕТРІЯ / ІНФОРМАЦІЯ / КАДРИ / РИНОК ПРАЦІ / СТРУКТУРА / ASYMMETRY / INFORMATION / PERSONNEL / LABOR MARKET / STRUCTURE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити