У статті розглядаються головні проблеми міста Севастополь, які умовно можна розділити на: економічні, політичні, соціальні, релігійні, екологічні та інші. Кожна з них в тій чи іншій мірі впливає на зниження або зростання добробуту населення. Проводилось опис кожної проблеми, властивою для міста Севастополь, їх причини, наслідки та рекомендації щодо їх усунення. Крім цього, виявлялися переваги міста Севастополь і можливості, завдяки яким існує ймовірність поліпшення економічної ситуації і благополуччя громадян. Переваги в основному представлені в Стратегії розвитку міста Севастополь до 2030 року. До таких відносять: багату історичну спадщину, м'який клімат, що сприятливо впливає на здоров'я проживаючих тут людей, а також наявність значних територій, які можуть стати плацдармом для розширення виробничої діяльності міста.

Анотація наукової статті по політологічних наук, автор наукової роботи - Макаренко О.В., Піскун Є.І.


PROBLEMS AND OPPORTUNITIES OF ECONOMIC GROWTH OF THE SEVASTOPOL CITY

This article discusses the main problems of the city of Sevastopol, which can be divided into economic, political, social, religious, environmental and others. Each of them in varying degrees, affecting the welfare of the population. A description was made of each problem inherent in the city of Sevastopol, their causes, consequences, and recommendations for their elimination. In addition, the advantages of the city of Sevastopol and the opportunities that make it possible to improve the economic situation and wellbeing of citizens were revealed. The advantages are mainly presented in the development strategy of the city of Sevastopol until 2030. These include a rich historical heritage, a mild climate that favorably affects the health of the people living here, as well as the presence of significant territories, which can become a springboard for expanding the production activity of the city.


Область наук:

 • політологічні науки

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал

  Хроноекономіка


  Наукова стаття на тему 'ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ'

  Текст наукової роботи на тему «ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ»

  ?УДК: 332.146.2

  ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

  МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

  Макаренко О.В., магістрант

  Севастопольський національний технічний університет, Севастополь, Росія E-mail: oksanakolobanova @ yandex. ru Піскун Є.І., д.е.н. професор

  Севастопольський національний технічний університет, Севастополь, Росія Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Анотація. У статті розглядаються головні проблеми міста Севастополь, які умовно можна розділити на: економічні, політичні, соціальні, релігійні, екологічні та інші. Кожна з них в тій чи іншій мірі впливає на зниження або зростання добробуту населення. Проводилось опис кожної проблеми, властивої для міста Севастополь, їх причини, наслідки та рекомендації щодо їх усунення. Крім цього, виявлялися переваги міста Севастополь і можливості, завдяки яким існує ймовірність поліпшення економічної ситуації і благополуччя громадян. Переваги в основному представлені в Стратегії розвитку міста Севастополь до 2030 року. До таких відносять: багату історичну спадщину, м'який клімат, що сприятливо впливає на здоров'я проживаючих тут людей, а також наявність значних територій, які можуть стати плацдармом для розширення виробничої діяльності міста.

  Ключові слова: проблеми, санкції, місто Севастополь, Республіка Крим, бюджет, підприємство, Північно-Кримський канал, уряд, інфраструктура.

  PROBLEMS AND OPPORTUNITIES OF ECONOMIC GROWTH OF THE

  SEVASTOPOL CITY

  Makarenko O., graduate student

  Sevastopol State University, Sevastopol, Russia E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Piskun E.I., Doctor of Economic Sciences, Рrofessor

  Sevastopol State University, Sevastopol, Russia E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Abstract. This article discusses the main problems of the city of Sevastopol, which can be divided into economic, political, social, religious, environmental and others. Each of them in varying degrees, affecting the welfare of the population. A description was made of each problem inherent in the city of Sevastopol, their causes, consequences, and recommendations for their elimination. In addition, the advantages of the city of Sevastopol and the opportunities that make it possible to improve the economic situation and well-being of citizens were revealed. The advantages are mainly presented in the development strategy of the city of Sevastopol until 2030. These include a rich historical heritage, a mild climate that favorably affects the health of the people living here, as well as the presence of significant territories, which can become a springboard for expanding the production activity of the city.

  Keywords: problems, sanctions, Sevastopol city, Republic of Crimea, budget, enterprise, North-Crimean Canal, government, infrastructure.

  Місто Севастополь і територія, на якій він розташований, не раз піддавалася різним політичним і економічним змінам. В результаті чого, в регіоні накопичилося безліч проблем соціально-економічного характеру.

  В останні п'ять років вживаються заходи щодо створення необхідної бази, здатної вивести економічну ситуацію Севастополя на новий рівень.

  Актуальність даної теми полягає в тому, що Севастополь, будучи вельми важливим містом,

  навколо якого розгортаються політичні суперечки, має ряд невирішених проблем економічного, політичного, соціального, релігійного і навіть екологічного характеру. Кожен аспект накладає свій відбиток на життя всього міста, в зв'язку з чим виникає необхідність їх термінового вирішення.

  Питанням економічного зростання міста приділяється увага в науковій літературі, що зумовлено значенням міста в економіці Росії. Піскун Є.І., Симченко Н. А., Тарасенко С. В. [9] вивчають питання, пов'язані з соціально-економічним розвитком міста Севастополя, визначають проблеми і можливості економічного зростання міста Севастополя на основі аналізу показників соціально-економічного розвитку з використанням загальної просторово-факторної моделі формування стратегії соціально-економічного розвитку регіону. Відзначається, що регіон має незначний інвестиційний потенціал при помірному ризику, що в основному пов'язано з санкціями. Потенціал регіону при цьому, забезпечують такі галузі: промислове

  виробництво, пов'язане з ремонтом і обслуговуванням кораблів; виробництво спеціальної морської техніки; транспортно-логістична діяльність; туристична сфера; Послуги транспорту, виноробство; харчова промисловість; рибальство;

  приладобудування та електроенергетика. Професор Піскун Є.І. обгрунтовано виділяє індустріальний парк «Гераклид» [5-7], а також пріоритетні проекти, що реалізуються в регіоні, як точки економічного зростання міста Севастополя [8].

  В роботі Под'ячева К.В. [10] на основі даних, отриманих в ході досліджень в червні 2015 року, розглядається ряд соціально-політичних проблем, що виникли в м.Севастополі після його приєднання до РФ. Розглядаються проблеми розколу

  управлінської еліти, нестабільності партійної системи, дезорганізації місцевого самоврядування, неприйняття педагогічним

  спільнотою ряду новацій в освіті, невдоволення підприємців. Показано, що ключова особливість Севастополя - сильний корпоративний дух і ціннісне ядро, засноване на гордості за героїчну історію міста, яка не постраждала в ході адаптації.

  Стаття Шароваріной Е.С. [14] присвячена екологічній проблемі Криму.

  Розглядаються події, що передували будівництві Північно-Кримського каналу і особливості розвитку сільського господарства після його введення в експлуатацію. Наводяться дані після 2014 року, коли канал був перекритий з боку України і наслідки цього заходу. Основна проблема полягає в зниженні вирощування сільськогосподарської продукції. Крім цього, описується вплив перекриття на опріснення води Чорного моря, засолення грунту і отруєння риби в довколишніх водоймах.

  У статті Федорових А.П. [13] розглядається сучасний стан проблем Чорноморського флоту, Севастополя та їх приналежності, окреслено основні підходи до вивчення проблеми, а також подальші перспективи дослідження в цій області.

  Авторами Росенко М.І., Алтухової Н. В., Балахнічева М.М. [11] здійснюється аналіз міжбюджетних трансфертів, що направляються з державного бюджету до бюджету Севастополя і порівняння їх структури з трансфертами регіонах, географічно і кліматично близьким місту Севастополю. Показано, що розподіл трансфертів саме таким чином не відображає диспропорцій регіонів. Описана проблема формування дохідної частини бюджету.

  В роботі Асяевой М.В. [1] аналізуються деякі положення Федерального

  конституційного закону від 17 грудня 2001 г. №6-ФКЗ «Про порядок прийняття в Російську Федерацію і утворення в її складі нового суб'єкта Російської Федерації», які при детальному розгляді є розмитими і вимагають удосконалення. У процедурі прийняття до складу Росії нового суб'єкта

  описується такий етап, як складання міжнародного договору про прийняття до складу Росії іноземної держави або його частини і підписання його Президентом.

  Савенков А.С. [12] наводить короткий огляд електроенергетичної залежності Республіки Крим та міста федерального значення Севастополя від поставок електроенергії з материкової частини. Наведено аналіз і розрахунок планових отримань електроенергії від реалізованих проектів державно-приватного партнерства в сфері вирішення

  електроенергетичної залежності Республіки Крим та міста федерального значення Севастополя.

  Комбарова Є.В. [4] піднімає питання діяльності органів державної влади Республіки Крим та міста федерального значення Севастополь, аналізує проблеми правової інтеграції та адаптації Криму в складі Росії, розглядає розвиток Росії як демократичної правової федеративної держави, її організації влади, не тільки федеральної, але і регіональної.

  У статті мітку Т.В. [3] досліджуються конституційно-правові питання інтеграції Криму і Севастополя в соціально-економічну сферу Росії. Проблеми реалізації соціально-економічних прав громадян, адаптації економіки нових суб'єктів в загальноросійську економічну і правову системи. Досліджується державна політика в галузі зайнятості.

  Метою даної статті є виявлення основних проблем, властивих місту Севастополю, визначення можливостей для подальшого економічного зростання міста, а також розробка рекомендацій і заходів, здатних вплинути на динаміку поліпшення добробуту населення.

  Почати опис проблем слід з економічного аспекту. Він виражається у відсутності у міста коштів для самозабезпечення, що відбивається на житті городян. Бюджет не покриває більше половини

  витрат, в зв'язку з чим, Севастополь є вельми дотаційним регіоном.

  Основноеколічество підприємств на території міста складають малі підприємства, як правило займаються торгівлею. В першу чергу це обумовлено наявністю на території міста спеціального податкового режиму, починаючи від спрощеної системи оподаткування за доходами (6% податок від доходів підприємства), закінчуючи патентної системою, при якій на період патенту здійснюється одноразовий платіж і не залежить від виручки підприємства.

  Все це призводить до того, що до бюджету надходить надто мало коштів, через що з'являється дефіцит бюджету, що не забезпечує повною мірою життя міста, якій компенсується з коштів федерального бюджету, за рахунок якого здійснюються і в подальшому плануються здійснюватися великі інфраструктурні проекти.

  Ще однією великою економічною проблемою не тільки Севастополя, а й всієї Республіки Крим, є те, що після включення до складу Російської Федерації, великі російські компанії бояться заходити на півострів, в зв'язку з побоюванням накладення на них санкцій. Така ж ситуація склалася і з банками. Зараз основним банком Севастополя є «РНКБ», який за своєю суттю є монополістом. Тим самим, зважуючи можливі вигоди від діяльності на півострові і в зарубіжжі, вибір робиться в сторону іноземних торгових відносин.

  Варто зазначити, що даний факт позначається і на сфері працевлаштування населення. У Севастополі на даний момент безробіття нижче, ніж середня по Росії і становить 4,3%, що є досить низьким показником. Однак, ситуація не така позитивна як може здатися. Як зазначалося раніше, Севастополь вдає із себе скупчення різних малих і індивідуальних підприємств. Для них як правило потрібні працівники, які не мають

  складних професійних навичок, наприклад, продавці, консультанти, касири і так далі.

  Це породжує таку ситуацію, коли робота в місті є, але для неї не потрібно особливих спеціальних навичок, через що знижується середня заробітна плата, яка коливається в межах 15-25 тисяч рублів. Це також породжує розшарування населення за їх професійними якостями. Люди, які мають вищу освіту, в разі відсутності можливості влаштуватися на роботу по їх спеціальності їдуть в більш розвинені міста, такі як Краснодар, Ростов, Москва. У свою чергу, низькокваліфікованих населення залишається в Севастополі. З цього випливає, що серед працівників низька конкуренція, що дозволяє роботодавцям встановлювати свої правила.

  Про політичну приналежність міста суперечки ведуться вже 5 років, починаючи з 2014 року, коли після загальнонародного референдуму Республіка Крим і місто Севастополь, що знаходяться під юрисдикцією України, перейшли до складу Російської Федерації. Це спричинило за собою ряд наслідків. На Росію, і, зокрема, на знову прийняті до складу Росії суб'єкти наклали безліч санкцій, значно ускладнюють життя населення півострова. В цілому, політичні проблеми Севастополя можна розділити на дві гілки: внутрішні і зовнішні. Наявність політичної проблеми дуже тісно переплітається з економічної складової міста.

  Раннє зазначалося відсутність можливості присутності російських компаній на півострові. У випадку з іноземними компаніями, ситуація куди більш сумна. Найбільше це відбивається на блокування діяльності інтернет ресурсів. Так, наприклад, «GooglePlay» і «PayPal» заблокували свої ресурси на території Республіки Крим та міста Севастополя.

  Внутрішня політика Севастополя залишає бажати кращого. Існує постійний конфлікт Законодавчих Зборів і Уряду міста Севастополя. Через це

  постійно переноситься реалізація різних інфраструктурних проектів та будівництво різних споруд. В наслідок чого, бюджетні кошти просто не освоюються в повному обсязі. Реконструкція Парку Перемоги, договору на його будівництво переукладалися безліч разів, при цьому, два рази договір укладався і розривається з однієї і тієї ж фірмою. Спочатку контракт на реконструкцію полягав з ТОВ «Робочий 1», з імовірною вартістю робіт в 1 мільярд рублів. Потім, контракт був розірваний, а компанія була визнана банкрутом. Даний факт викликає ряд питань, зокрема, чому уряд укладав великий контракт, який фінансується з федерального бюджету, з компанією яка перебувала на межі банкрутства. Після всього цього, передбачувана вартість реконструкції зросла на 92 мільйони рублів. В подальшому було укладено контракт між «Дирекцією капітального будівництва» та сімферопольською фірмою «Глассок Крим». Реконструкція імовірно повинна була завершитися до першого грудня 2018 року. Однак після руйнування вже існуючого парку, ніяких робіт не проводилося, що знову ж спричинило за собою розірвання контракту з обома компаніями. Останній контракт був укладений з АТ «Рів'єра». Іза рахунок «ударних» темпів робіт із залученням загонів ентузіастів, вдалося відкрити основну частину парку до 9 травня 2019 року. Однак слід враховувати якість виконаних робіт з плином часу, і оцінювати остаточну роботу, яка ще має бути для доведення парку до належного і презентабельного вигляду. Вся ця ситуація викликає чималу кількість запитань щодо роботи уряду міста. Виникає необхідність проведення детального аналізу діяльності підприємств, з якими укладаються мільярдні контракти, оцінки їх платоспроможності, надійності, штату співробітників і виконані раніше проекти. В іншому випадку, такі ситуації не

  будуть рідкістю, що спричинить за собою витік великої кількості бюджетних коштів.

  Соціальні та релігійні проблеми можна об'єднати в одне ціле. Як зазначалося раніше, в процесі свого історичного становлення, півострів заселяли різні народності і племена. У зв'язку з цим, склалася ситуація, коли населення міста є багатонаціональним. Російське населення міста становить 77%, українці - 13%, і 10% -белоруси, кримські татари, і інші народи. Це викликає деякі складнощі у взаємодії людей, з урахуванням їх приналежності до певних релігійних конфесій. Однак варто зазначити, що національне розшарування в порівнянні з Республікою Крим менш виражено. Це пов'язано з високим відсотком російського населення і низьким відсотком кримських татар. Також слід зазначити, що в Севастополі більш сильно виражена асиміляція приїжджих і представників інших національностей, через що в місті сформувалося єдність мови, відносну єдність релігії. З приводу релігії йде багато дискусій. В український період було велике скупчення різних протестантських конфесійних рухів, що тягло за собою сильно розшарування суспільства щодо релігії. Після 2014 року на них з'явилася заборона, що знизило їх активність. Завдяки цьому, значно знизилося число місіонерів, що пропагують свій рух, що зробило життя в місті трохи приємніше.

  Варто відзначити, що в Севастополі, незважаючи на національний та конфесійний склад, йде досить гарне співіснування всіх проживаючих тут людей, в порівнянні з Республікою Крим, що не може не радувати. Показовим моментом є події в лютому-березні 2014 року. Об'єднані мітинги в Севастополі проходили спокійно, тоді як в Сімферополі, в цей же час, відбувалися зіткнення, які спричинили за собою жертви.

  Національним складом соціальний аспект міста не обмежується. Справа в тому, що в

  Севастополі в порівнянні з рештою Російською Федерацією інший менталітет і сприйняття світу. Можна сказати, що Севастополь самий «радянський» місто Росії. Вся справа в тому, що люди не до кінця звикли до капіталістичного укладу суспільства, що знову ж таки підтверджує діяльність підприємств, що базуються в Севастополі і раннє згадану кваліфікаційну структуру міста.

  Екологічні проблеми можна знову ж пов'язати з політичною ситуацією. Перш за все, після виходу зі складу України, останні вирішили перекрити Північно-Кримський канал, що спричинило за собою водний колапс не тільки для Севастополя, а й для всього півострова. У зв'язку з цим, через необхідність економії води, відбулася перебудова аграрного сектора. В результаті, перекриття України Північно-Кримського каналу несе шкоду екосистемі Чорного моря. Дніпровська вода скидається у великих обсягах в море, йде його опріснення, страждає морське біорізноманіття, зникають морскіежівотние. У зв'язку зі збільшенням стоку Дніпра збільшився також і обсяг забруднень, що виносяться в море разом з дніпровською водою. У зв'язку з цим погіршився стан местнагула

  червонокнижних осетрів, а також інших чорноморських риб, зокрема, калканав Каркинитском затоці на північному заході півострова.

  «Кількість випадків отруєння водойм і загибелі них риби просто вражає. З усіх регіонів поступаюттревожние новини. Збиток, нанесений природі, може виявитися фатальним для екосистем деяких водойм. Особливо це стосується озер каскадного типу, когдаотравленную воду різними

  промисловими комплексами і заводами нікуди злити. І ця "мертва вода" змушена стояти роками »[14, с 42].

  Також варто відзначити, що в період з 2014 року населення Севастополя збільшилася в півтора рази, що також спричинило екологічні наслідки. Це пов'язано з тим,

  що за цей період велике число росіян змінило місце проживання, переїхавши на півострів, і в цілях пересування використовують особисті автомобілі. В результаті цього значно збільшилася кількість вихлопних газів, що відбилося на якості повітря за останні роки.

  Географічне положення Севастополя можна розцінювати з двох позицій. З одного боку, його віддаленість від усього інших міст Криму і континентальної Росії, робить його досить спокійним містом. З іншого боку, це відбивається на цінах на продукти. Як правило, ціни в Севастополі вище інших регіонів.

  Для вирішення всіх перелічених вище проблем міста була розроблена стратегія його розвитку до 2030 року. Стратегія розроблена в період змін світового масштабаі переосмислення багатьох тенденцій розвитку Російської Федерації. Відповідно до даної стратегії найбільш характерними

  особливостями міста Севастополя є:

  1. Багата історична спадщина міста, що є символом Росії в Чорноморському регіоні;

  2. Унікальні характеристики берегової лінії, що роблять місто кращим в регіоні місцем для розвитку військової і цивільної морської інфраструктури;

  3. Наявність значних територій для просторового розвитку міста Севастополя;

  4. Наявність на території міста Севастополя аеропорту, здатного стати міжнародним;

  5. Виключно сприятливі кліматичні умови для розвитку виробничих, туристичних і агропромислових кластерів [2].

  За своєю суттю, це і є головними можливостями Севастополя для його економічного зростання. При цьому кожен з них впливає на певний проблемний аспект.

  Історія Севастополя хоч і вдає із себе невеликий період в 236 років, але за цей час

  відбулася велика кількість знаменних подій, які можна і потрібно використовувати для розвитку міста.

  Зараз здійснюється реконструкція історичних місць: Малахова кургану, Історичного бульвару, 35 берегової батареї, Херсонеса та інших історичних об'єктів. Крім цього, раннє населяли територію нинішньої міста народи залишали свій помилок на його життя та архітектури, в зв'язку з чим склалася ситуація, коли в різних частинах міста можна побачити будови різних архітектурних стілей.Всё це підвищує туристичну привабливість міста і може вплинути на економічне зростання міста. Зараз здійснюється будівництво різних інфраструктурних проектів, за рахунок чого у туристів з'явиться можливість із зручністю подорожувати з одного місця в інше.

  Тут потрібно відзначити, що існує колосальна різниця між проектами, що фінансуються з федерального бюджету і з місцевого бюджету. Як правило федеральні проекти піддаються більш суворому контролю за виконання, за рахунок чого введення в експлуатацію таких об'єктів не викликає питань на відміну від місцевих проектів.

  Виходом з подібної ситуації є активізація політичного життя населення, яка створить нинішньої влади конкуренцію, що допоможе більш чітко і доцільно використовувати підручні засоби у володінні міста. Однак це і є каменем спотикання в зв'язку з уже згадуваний менталітетом і флегматизм населення. В даному випадку залишається сподіватися, що люди почнуть активніше брати участь в політичному житті міста.

  Розвинена військова інфраструктура робить Севастополь досить безпечним містом. Станом на 2017 рік, Севастополь знаходився на 40 місці в рейтингу безпеки міст, що є досить гарним показником, і робить місто більш привабливим для життя, туристичного відвідування або переїзду.

  У випадку з територією можна зробити двоякий висновок. З одного боку, можна сказати, що значна частина землі є плацдармом для створення промислових підприємств і глобального збільшення валового регіонального продукту. З іншого боку, це вимагає значних фінансових вливань, які на даний момент відсутні у міста. Також ситуація з бухтами створює транспортну проблему, через яку виникають проблеми з переміщення з району в район. Ці проблему вже вирішуються. Зараз розробляється проект будівництва моста через Севастопольську бухту, що має дати поштовх для розвитку Північної сторони міста і розміщенні на ній виробничих потужностей. Це поліпшить логістичну ситуацію з доставкою продукції в магазини через відсутність потреби їхати по Інкерманському «серпантину» економлячи при цьому паливо і мінімізуючи ризики аварійних ситуацій.

  Наявність аеропорту в Севастополі безсумнівно є сильною стороною міста, проте слід враховує його розташування і використовуванність. Хоча в програмі з розвитку він і вказується як сильна сторона міста, на даний момент його наявність викликає ряд питань і його використання на повну потужність не має можливості через зовнішньополітичної ситуації та конкуренції з боку Сімферопольського аеропорту.

  Головною перевагою міста є його клімат. Севастополь знаходиться на межі помірного і субтропічного кліматичних поясів, завдяки чому клімат є досить м'яким, на що також впливає і наявність моря. В цілому клімат можна охарактеризувати досить теплою зимою і помірно жарким літом.

  Підводячи підсумок всього сказаного, можна зробити ряд висновків. Більшість проблем міста Севастополя зв'язуються з його складною історією, географічним положенням і політичною ситуацією, що склалася на даний момент.

  Звичайно, в перебігу останніх п'яти років докладають усіх зусиль для виведення Севастополя на новий економічний рівень. Незважаючи на великі ризики на півострів час від часу заходять великі компанії, здійснюються великі інфраструктурні проекти, будуються нові лікарні, дороги, дитячі садки та промислові підприємства.

  Проблемою міста є його ж населення. У статті зазначалося, що Севастополь самий «радянський» місто, жителі якого не в повній мірі готові до ситуації, що склалася, що вельми гальмує його розвиток. Також відзначався дисбаланс в професійних компетенціях. Люди, які мають високий кваліфікаційний рівень зважаючи на відсутність великих підприємств, намагаються переїхати на територію континентальної Росії з метою кар'єрного росту, тоді як займаються в сфері торгівлі і обслуговування осідають на місці.

  В даній ситуації слід створювати сильну освітню і промислову базу, що і намагається робити уряд Російської Федерації. Реалізація стратегії розвитку міста Севастополя до 2030 року може вирішити багато проблем міста, за винятком хіба що міжнародного визнання. Залишається сподіватися на дипломатичне вирішення даного питання, яке дозволить відкрити перед містом Севастополь двері в нові перспективи і дати поштовх для міжнародного співробітництва.

  Список використаних джерел

  [1] Асяева М.В. Процедура прийняття до складу Російської Федерації нового суб'єкта: правові проблеми / М.В. Асяева // Символ науки. №5. 2015. С. 162-165.

  [2] Закон міста Севастополя від 21.07.2017 N 357-ЗС "Про затвердження Стратегії соціально-економічного розвитку міста Севастополя до 2030 року" (прийнятий Законодавчими Зборами м.Севастополя 18.07.2017)

  [3] Помітив Т.В. Конституційно-правові основи інтеграції Криму і Севастополя в Російську Федерацію: реалії, тенденції розвитку [Електронний ресурс]. Вісник Саратовської державної юридичної академії №1 (114) - 2017. С. 5-7

  [4] Комбарова Є.В. Особливості організації і функціонування органів державної влади на території Республіки Крим / Є.В. Комбарова // Вісник Саратовської державної юридичної академії. №6. 2015. С. 81 - 85.

  [5] Піскун Є.І., Брусникин К.М. Індустріальні парки в розвитку регіонів / К.М. Брусникин, Є.І. Піскун // Підвищення конкурентоспроможності соціально-

  економічних систем в умовах транскордонного співробітництва регіонів: збірник праць VI Всерос. науково-практ. конф. з міжнар. участю (м Ялта, 4-5 квітня 2019 р) - Сімферополь: ТОВ «Видавництво Друкарня« Аріал », 2019. - С. 90-92.

  [6] Піскун Є.І., Брусникин К.М. Індустріальні парки: можливості для підприємницьких структур / Є.І. Піскун, К.М. Брусникин // Економічний базис розвитку науки і технологій в Росії: Матеріали міжнар. наукової конф. г. Симферополь, 19-20 жовтня 2018 р - Сімферополь: ІТ «АРИАЛ», 2018. - С. 302 304.

  [7] Піскун Є.І., Брусникин К.М. Індустріальний парк як драйвер розвитку підприємницьких структур міста Севастополя / Є.І. Піскун, К.М. Брусникин // Економіка і управління: теорія і практика. - 2018. - Т. 4. - № 4 (Ч. 1). - С. 28-32.

  [8] Піскун Є.І., Козаченко Г.В. Роль технологічних інновацій в модернізації промисловості Російської Федерації / Є.І. Піскун А.В., Козаченко // Мережеве науково-дослідне періодичне видання «Хроноекономіка». - 2019. - № 2 (15). - С. 18-21

  [9] Піскун Є.І., Симченко Н.А., Тарасенко С.В. Економічне зростання міста Севастополя: проблеми і можливості // Науково-технічні відомості

  СПбДПУ. Економічні науки. 2018. Т. 11, № 6. С. 101-109.

  [10] під'ячий К. В. Місто Севастополь в складі Росії: проблеми адаптації та можливості соціально-політичного розвитку / К.В. Під'ячий // «Влада» №12. 2015. С. 134-139.

  [11] Росенко М.І. До питання про джерела доходів бюджету міста Севастополя / М.І. Росенко, Н.В. Алтухова, М.М. Балахнічева // Інноваційна наука. №5. 2015. С. 223-226.

  [12] Савенков А.С. Аналіз проектів державно-приватного партнерства в електроенергетичній проблеми Республіки Крим та міста федерального значення Севастополя / А.С. Савенков // Державно-приватне партнерство. №3. 2015. С. 163-174.

  [13] Федорових А. П. Проблема Чорноморського флоту і Севастополя: історія і перспективи дослідження / Федорових А. П. // Вісник Самарського державного університету. №4. 2008. С. 362 - 370.

  [14] Шароваріна Е.С. Вплив Північно-Кримського каналу на екологію Криму / Е.С. Шароваріна // «Освітній вісник». №2. 2018. С. 40-44

  [15] Нєвєжин В.П. Підходи до формування показників інвестиційної привабливості / Хроноекономіка. 2017. № 4 (6). С. 11-15.

  V V


  Ключові слова: ПРОБЛЕМИ /САНКЦІЇ /МІСТО СЕВАСТОПОЛЬ /РЕСПУБЛІКА КРИМ /БЮДЖЕТ /ПІДПРИЄМСТВО /ПІВНІЧНО-КРИМСЬКИЙ КАНАЛ /УРЯД /ІНФРАСТРУКТУРА /PROBLEMS /SANCTIONS /SEVASTOPOL CITY /REPUBLIC OF CRIMEA /BUDGET /ENTERPRISE /NORTH-CRIMEAN CANAL /GOVERNMENT /INFRASTRUCTURE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити