Розглянуто проблеми стратегічного планування розвитку економіки, в тому числі виробничої і соціальної інфраструктури, обумовлені вступом в силу Федерального закону «Про стратегічне планування в Російській Федерації» і пов'язаними з ним підзаконними актами, а також розробкою стратегії просторового розвитку Російської Федерації. Визначено проблеми та передумови сучасної практики стратегічного планування виробничої та соціальної інфраструктури. Зроблено висновок про відсутність в документах прогнозування суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень даних про потребу в об'єктах інженерної, транспортної та соціальної інфраструктури, що тягне за собою розрив між реальною потребою підприємств і населення в об'єктах інфраструктури і плани щодо їх створення. Аналіз процесу розробки або актуалізації стратегій соціально-економічного розвитку муніципальних утворень Свердловської області показав, що з 94 муніципалітетів розробили проекти стратегій лише 27, тобто одна третина. Проведено аналіз проектів стратегій соціально-економічного розвитку двадцяти семи муніципальних утворень Свердловської області в розрізі сорока дев'яти цільових показників по восьми стратегічними напрямами, характеризує досягнення цілей і демонструють динаміку її досягнення в процесі розробки або актуалізації стратегій. Результати дослідження дозволили зробити висновок про невідповідність розроблюваних стратегій вимогам законодавства, відзначена слабка кореляція цільових показників в проектах стратегій муніципальних утворень з показниками, запропонованими методичними рекомендаціями, сформованими на регіональному рівні, що свідчить про відсутність наступності застосовуваних цільових показників і неузгодженості стратегічних документів різного рівня.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Котлярова С.Н.


The problems of development strategic planning of industrial and social infrastructure

The paper considers the strategic planning of economy development including industrial and social infrastructure conditioned by the federal law "About strategic planning in the Russian Federation" and connected law decrees, and also strategy development of space development of the Russian Federation. The article defines problems and prerequisites for modern practice of strategic planning of industrial and social infrastructure. There is a conclusion about absence of data in documents of forecasting subjects of the Russian Federation and municipal establishments about demands in objects of engineering, transport and social infrastructure what leads to a gap between real demands of enterprises and population in objects of infrastructure and plans for theirs creation. The analysis of forming or actualization of social and economic development strategies of municipal establishments of Sverdlovsk Oblast has shown that only 27 of 94 municipalities have developed these strategies. The author has conducted an analysis of social and economic development project strategies of 27 municipalities in 49 target indices and in 8 strategic ways characterizing achievement of goals and demonstrating dynamics in the process of development or actualization of the strategies. The investigation outcomes make it possible to make a conclusion about nonconformity of the developed strategies and requirements of laws; the paper also marks out a weak correlation of target indices in project strategies of municipalities with offered methodical recommendations formed at regional level; this fact points at absence of continuity of applied target indices and inconsistency of various level strategic documents.


Область наук:

 • Економіка і бізнес

 • Рік видавництва: 2018


  Журнал: дискусія


  Наукова стаття на тему 'Проблеми стратегічного планування розвитку виробничої та соціальної інфраструктури '

  Текст наукової роботи на тему «Проблеми стратегічного планування розвитку виробничої та соціальної інфраструктури»

  ?Б01 10.24411 / 2077-7639-2018-10004

  Проблеми стратегічного планування розвитку виробничої та соціальної інфраструктури

  Котлярова С. Н.

  Розглянуто проблеми стратегічного планування розвитку економіки, в тому числі виробничої і соціальної інфраструктури, обумовлені вступом в силу Федерального закону «Про стратегічне планування в Російській Федерації» і пов'язаними з ним підзаконними актами, а також розробкою стратегії просторового розвитку Російської Федерації. Визначено проблеми та передумови сучасної практики стратегічного планування виробничої та соціальної інфраструктури. Зроблено висновок про відсутність в документах прогнозування суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень даних про потребу в об'єктах інженерної, транспортної та соціальної інфраструктури, що тягне за собою розрив між реальною потребою підприємств і населення в об'єктах інфраструктури і плани щодо їх створення. Аналіз процесу розробки або актуалізації стратегій соціально-економічного розвитку муніципальних утворень Свердловської області показав, що з 94 муніципалітетів розробили проекти стратегій лише 27, тобто одна третина. Проведено аналіз проектів стратегій соціально-економічного розвитку двадцяти семи муніципальних утворень Свердловської області в розрізі сорока дев'яти цільових показників по восьми стратегічних напрямків, що характеризує досягнення цілей і демонструють динаміку її досягнення в процесі розробки або актуалізації стратегій. Результати дослідження дозволили зробити висновок про невідповідність розроблюваних стратегій вимогам законодавства, відзначена слабка кореляція цільових показників в проектах стратегій муніципальних утворень з показниками, запропонованими методичними рекомендаціями, сформованими на регіональному рівні, що свідчить про відсутність наступності застосовуваних цільових показників і неузгодженості стратегічних документів різного рівня.

  ДЛЯ ЦИТУВАННЯ ГОСТ 7.1-2003

  Котлярова С.Н. Проблеми стратегічного планування розвитку виробничої та соціальної інфраструктури // Дискусія. - 2018. - Вип. 90. - С. 32-40.

  КЛЮЧОВІ СЛОВА

  Інфраструктурний розвиток, стратегія, муніципальні освіти, стратегічні напрями, Свердловська область.

  Соціально-економічний розвиток регіонів Росії нерівномірно в силу дії ряду об'єктивних і суб'єктивних факторів. Так, значна територіальна протяжність, зональні відмінності природно-кліматичних умов регіонів, регіональна галузева структура економіки, відмінності в забезпеченості ресурсами

  і об'єктами інфраструктури, нерівномірність щільності населення і інтенсивності міграції можуть бути віднесені до об'єктивних чинників. До суб'єктивних факторів віднесемо розміщення продуктивних сил, інноваційну та інвестиційну діяльність, якість державного управління, інституційне середовище

  DOI 10.24411 / 2077-7639-2018-10004

  The problems of development strategic planning of industrial and social infrastructure

  Kotlyarova S. N.

  The paper considers the strategic planning of economy development including industrial and social infrastructure conditioned by the federal law "About strategic planning in the Russian Federation" and connected law decrees, and also strategy development of space development of the Russian Federation. The article defines problems and prerequisites for modern practice of strategic planning of industrial and social infrastructure. There is a conclusion about absence of data in documents of forecasting subjects of the Russian Federation and municipal establishments about demands in objects of engineering, transport and social infrastructure what leads to a gap between real demands of enterprises and population in objects of infrastructure and plans for theirs creation. The analysis of forming or actualization of social and economic development strategies of municipal establishments of Sverdlovsk Oblast has shown that only 27 of 94 municipalities have developed these strategies. The author has conducted an analysis of social and economic development project strategies of 27 municipalities in 49 target indices and in 8 strategic ways characterizing achievement of goals and demonstrating dynamics in the process of development or actualization of the strategies. The investigation outcomes make it possible to make a conclusion about nonconformity of the developed strategies and requirements of laws; the paper also marks out a weak correlation of target indices in project strategies of municipalities with offered methodical recommendations formed at regional level; this fact points at absence of continuity of applied target indices and inconsistency of various level strategic documents.

  FOR CITATION APA

  Kotlyarova S. N. (2018). The problems of development strategic planning of industrial and social infrastructure. Diskussiya [Discussion], 90, 32-40.

  KEYWORDS

  Infrastructural development, strategy, municipal establishment, strategic ways, Sverdlovsk Oblast.

  та ін. Разом перераховані чинники формують вектор розвитку регіону. Подолання економічного дисбалансу, створення оптимальної соціально-економічної інфраструктури регіону неможливі без розробки документів стратегічного розвитку територій в інтересах підвищення ефективності просторової організації економіки регіонів і міжрегіональних взаємодій.

  Інфраструктура є важливою складовою економіки, що забезпечує ефективність функціонування всіх секторів національного господарства і створення умов життєдіяльності населення. Розвиток інфраструктури - ключовий

  фактор підтримки довгострокового економічного зростання будь-якої країни, оскільки збільшення фінансування інфраструктури на 10%, за даними Світового банку, забезпечує 1% -е зростання економіки [1].

  Ухвалення в 2014 році Федерального закону «Про стратегічне планування в Російській Федерації» не тільки зумовило появу істотних змін в системі стратегічного планування, а й оголило ряд проблем, серед яких відсутність чіткої систематизації сукупності документів стратегічного планування, взаємоузгодження документів за термінами, етапами і особливо показниками реалізації,

  несформованість ієрархічної структури системи документів, їх типології, а також відсутність чітких механізмів реалізації документів стратегічного планування.

  Багаторівнева система стратегічних документів в РФ традиційно має на увазі увагу до обґрунтування прогнозу розвитку найважливіших галузей і підгалузей, які забезпечують поповнення дохідної частини бюджетів усіх рівнів; галузі інфраструктури при цьому залишаються поза колом турботи. В сучасних умовах, на думку автора, необхідні нові підходи до стратегічного планування розвитку інфраструктури. Прийняте в 2015 році Урядом РФ «Положення щодо розробки стратегії просторового розвитку РФ» передбачає здійснення прогнозу (оцінку) потреби в розміщенні і розвитку федеральної інженерної, транспортної та соціальної інфраструктури з урахуванням перспективної економічної спеціалізації відповідних територій [2]. Однак наявність багаторівневої системи стратегічних документів не завжди передбачає коррелированность стратегій різного рівня один з одним [3, 4]. Особливо це актуально для переліку показників або індикаторів розвитку, оскільки різні суб'єкти РФ і муніципальні освіти використовують в своїх стратегічних

  документах різні показники оцінки розвитку інфраструктури. Відбувається це з різних причин: складність і неоднорідність об'єкта планування; збереження залишкового принципу фінансування інфраструктурних галузей на користь бюджетів забезпечують галузей; вертикальна і горизонтальна дезінтеграція стратегічних документів.

  Процес стратегічного планування в регіонах спрямований зверху вниз, таким чином, документи муніципальних утворень грунтуються на регіональних документах, які, в свою чергу, спираються на основні положення федеральних стратегічних документів. Особливої ​​актуальності в сучасних умовах набувають узгодження, координація документів стратегічного планування між собою не тільки на одному управлінському рівні, але і на різних - федеральному, регіональному і міжрегіональному, муніципальному і міжмуніципальному [5].

  В даний час в документах прогнозування розвитку суб'єкта РФ відсутні дані про потреби в об'єктах інфраструктури, що тягне за собою розрив між реальною потребою підприємств і населення в об'єктах інфраструктури і плани щодо їх створення [6, 7].

  У Свердловській області постановою Уряду від 30.03.2017 року №208-ПП утвер-

  дження «Методичні рекомендації з розробки (актуалізації) стратегій соціально-економічного розвитку муніципальних утворень, розташованих на території Свердловської області». У них містяться рекомендації щодо визначення складу пріоритетних стратегічних напрямків і показників ефективності реалізації стратегії [8]. В якості пріоритетних виділені наступні напрямки розвитку муніципальних утворень: розвиток людського потенціалу; розвиток економічного потенціалу; розвиток інженерної інфраструктури та житлово-комунального господарства; розвиток транспортної інфраструктури; екологія, упорядкована міське середовище, рекреаційні зони; безпеку; розвиток громадянського суспільства; містобудування, землекористування. Кожному з названих пріоритетів відповідає набір цільових показників, які повинні бути відображені в муніципальних стратегіях Свердловської області.

  Актуалізація стратегій муніципальних утворень передбачає визначення пріоритетних напрямів їх розвитку на 15-20 років. Наприклад, пріоритетний напрямок «Розвиток людського потенціалу» передбачає розвиток таких сфер соціальної спрямованості, як охорона здоров'я, освіта, соціальний захист, культура, для яких є такі такі цільові показники: тривалість життя; народжуваність; смертність; чисельність населення; показники по деяких видах захворювань при їх наявності; показники забезпеченості дошкільними і загальноосвітніми установами; показники якості освіти та системи додаткової освіти; показники системи професійної освіти і перепідготовки кадрів; забезпеченість спорт-спорудами; частка займаються фізкультурою і спортом; відвідуваність закладів культури; число шлюбів і розлучень. Аналіз показників розвитку людського потенціалу дозволяє зробити висновок про недостатню увагу до забезпеченості об'єктами соціальної інфраструктури. З тринадцяти цільових показників лише два оцінюють забезпеченість соціальними об'єктами: показники забезпеченості дошкільними освітніми установами, загальноосвітніми установами; показники забезпеченості спортивні споруди. Слід до переліку цільових показників включити показники рівня забезпеченості установами

  охорони здоров'я; підприємствами торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування; іншими соціально значущими об'єктами повсякденного обслуговування населення.

  Пріоритетний напрям «Розвиток інженерної інфраструктури та житлово-комунального господарства» представлено чотирма цільовими показниками, запропонованими для включення в стратегію розвитку муніципальних утворень: площа житлового фонду, в тому числі старого, аварійного; обсяг капітально відремонтованого житла; ступінь зносу мереж; кількість пошкоджень на мережах, що призвели до обмеження подачі ресурсів споживачам. У показниках даного блоку відсутні важливі інфраструктурні показники забезпеченості об'єктами електро-, водо-, тепло- та газопостачання.

  Пріоритетний напрям «Розвиток транспортної інфраструктури» передбачається оцінювати за сімома показниками: будівництво, реконструкція, капітальний ремонт доріг; будівництво транспортних розв'язок; розвиток транспортно-пересадковою інфраструктури; середня тривалість ділової поїздки; обсяг перевезень пасажирів за видами громадського транспорту; охоплення території агломерації єдиною системою громадського транспорту; відсоток населення, що проживає в населених пунктах, що не мають регулярного транспортного сполучення.

  У пріоритетному напрямку «Містобудування; землекористування »з шести цільових показників до інфраструктурних відноситься лише один: забезпеченість житлом на 1 мешканця муніципального освіти.

  Система інфраструктурного забезпечення муніципальних утворень складається з різних сфер, або видів діяльності: житлово-комунального, транспортного, будівельного комплексів, комплексу споживчого ринку (громадське харчування, торгівля і побутове обслуговування населення), служб громадської та екологічної безпеки, системи управління, зв'язку та інформації, які обслуговують муніципальні потреби. Отже, стратегії розвитку муніципальних утворень повинні оцінювати і прогнозувати потребу в об'єктах інфраструктури. Запропоновані в методичних рекомендаціях пріоритетні напрямки розвитку і цільові показники не дозволяють в повній мірі вирішити цю задачу. Однією з цілей муніципального управління є досягнення

  Наявність цільових показників в проектах стратегій муніципальних утворень Свердловської області

  Номер п / п Цільові показники стратегічних напрямків Кількість проектів стратегій, в яких присутній показник

  1 Розвиток людського потенціалу

  1.1 Тривалість життя 12

  1.2 Народжуваність 13

  1.3 Смертність 12

  1.4 Чисельність населення 15

  1.5 Показники по деяким видам захворювань (при наявності пріоритетів в охороні здоров'я) 9

  1.6 Показники забезпеченості дошкільними освітніми, загальноосвітніми установам 4

  1.7 Показники якості освіти 10

  1.8 Показники системи додаткової освіти 9

  1.9 Показники системи професійної освіти і перепідготовки кадрів 6

  1.10 Показники забезпеченості спортивні споруди 8

  1.11 Частка займаються фізкультурою і спортом 19

  1.12 Відвідуваність установ культури 7

  1.13 Число шлюбів і розлучень 4

  2 Розвиток економічного потенціалу

  2.1 Показники обороту, відвантаження продукції, продуктивності, інноваційної діяльності 17

  2.2 Число зайнятих в економіці 7

  2.3 Число вакансій 1

  2.4 Число зареєстрованих безробітних 17

  2.5 Обсяг інвестицій, в тому числі за пріоритетними напрямами зовнішньоекономічної діяльності 19

  3 Розвиток інженерної інфраструктури та житлово-комунального господарства

  3.1 Площа житлового фонду, в тому числі старого, аварійного 12

  3.2 Обсяг капітально відремонтованого житла 7

  3.3 Ступінь зносу мереж 9

  3.4 Кількість пошкоджень на мережах, що призвели до обмеження подачі ресурсів споживачам 3

  4 Розвиток транспортної інфраструктури

  4.1 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт доріг 11

  4.2 Будівництво транспортних розв'язок 0

  4.3 Розвиток транспортно-пересадковою інфраструктури 2

  4.4 Середня тривалість ділової поїздки 1

  4.5 Обсяг перевезень пасажирів за видами громадського транспорту 3

  4.6 Охоплення території агломерації єдиною системою громадського транспорту 1

  закінчення таблиці

  Номер п / п Цільові показники стратегічних напрямків Кількість проектів стратегій, в яких присутній показник

  4.7 Відсоток населення, що проживає в населених пунктах, що не мають регулярного транспортного сполучення 3

  5 Екологія; упорядкована міське середовище; рекреаційні зони

  5.1 Викиди від стаціонарних джерел 5

  5.2 Викиди від пересувних джерел 2

  5.3 Комплексний індекс забруднення атмосфери 2

  5.4 Формування, реконструкція рекреаційних загальнодоступних просторів 3

  5.5 Частка відходів, спрямованих на переробку 2

  5.6 Частка житлового фонду, в якому здійснюється роздільний збір відходів 0

  6 Безпека

  6.1 Рівень злочинності, в тому числі тяжких та особливо тяжких злочинів 9

  6.2 Рівень вуличної злочинності 4

  6.3 Рівень злочинності серед неповнолітніх 5

  6.4 Розкриття злочинів 4

  6.5 Число добровільних народних дружин 4

  6.6 Охоплення відеоспостереженням вулиць, парків, скверів, дворових територій 5

  7 Розвиток громадянського суспільства

  7.1 Число соціально-культурних проектів, проектів благоустрою, що реалізуються громадськими організаціями 3

  7.2 Число волонтерів, постійно беруть участь в проектах, організованих органами регіональної та муніципальної влади 1

  8 Містобудування; землекористування

  8.1 Введення житла, в тому числі індивідуального 12

  8.2 Забезпеченість житлом на 1 мешканця 10

  8.3 Структура житлової забудови за поверховістю 3

  8.4 Введення нежитлових приміщень, в тому числі складських, офісних, торгових, готельних 2

  8.5 Формування, реконструкція публічних просторів 0

  8.6 Кількість громадян, які перебувають на обліку для видачі житла на умовах соціального найму, для отримання земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво, для отримання земельних ділянок для садівництва 7

  встановлених нормативів і стандартів обслуговування населення: зміст житлового фонду, надійність і стійкість функціонування транспортної та інженерної інфраструктури, комунальних об'єктів, сфер торгівлі і громадського харчування і т. п. Відповідно, в стратегіях розвитку муніципальних утворень особлива увага повинна приділятися показниками забезпеченості об'єктами соціальної сфери, інженерної та транспортної інфраструктури.

  Аналіз процесу розробки або актуалізації стратегій соціально-економічного розвитку муніципальних утворень Свердловської області показав, що з 94 муніципалітетів розробили проекти стратегій лише 27, тобто одна третина. Ще 29 муніципальних утворень почали процес розробки проектів стратегій: створені відповідні плани, експертні ради, встановлені відповідальні особи, йде громадське обговорення розділів стратегії. Що стосується решти 38 муніципальних утворень (39% від загальної кількості), то вони або не приступали до розробки стратегії, або по ним відсутня інформація.

  Аналіз розроблених проектів стратегій соціально-економічного розвитку 27 муніципальних утворень Свердловської області в розрізі цільових показників дозволив зробити наступні висновки. Всього у вигляді цільових показників зі стратегічних напрямків, що характеризують досягнення цілей і демонструють динаміку її досягнення, пропонується використовувати 49 показників. З таблиці видно, що жоден із запропонованих методичними рекомендаціями цільових показників не врахований, більшість присутній лише в ряді проектів стратегій.

  В цілому необхідно відзначити слабку кореляцію цільових показників в проектах стратегій муніципальних утворень з показниками, запропонованими методичними рекомендаціями, розробленими на регіональному рівні. Це свідчить про відсутність наступності застосовуваних цільових показників і неузгодженості стратегічних документів різного рівня.

  Так, в чотирьох проектах стратегій муніципальних утворень (Камишловскій міської округ (ГО), Камишловской муніципальне утворення, Ніжнесергінскій ГО, Гарінського ГО) цільові показники не представлені. Дані стратегії не містять розділу за пріоритетними напрямами розвитку муніципального освіти, в них присутня лише аналітична частина.

  Проведений аналіз дозволив зробити висновок про те, що жодна з розроблених стратегій не містить всі цільові показники, запропоновані методичними рекомендаціями. Як правило, в них відображена лише частина показників. Це доводить неузгодженість в розробці документів різного рівня і відсутність наступності показників.

  По ряду стратегічних напрямків цільові показники або не знайшли відображення (наприклад, показник «формування, реконструкція публічних просторів» і «частка житлового фонду, в якому здійснюється роздільний збір відходів»), або представлені в стратегіях вкрай рідко. Наприклад, показник «охоплення території агломерації єдиною системою громадського транспорту» зустрічається тільки в одній стратегії, показник «введення нежитлових приміщень» - в двох, показник «число шлюбів і розлучень» - в чотирьох стратегіях і т.п.

  Найбільша кореляція цільових показників в проектах стратегій муніципальних утворень з показниками, запропонованими методичними рекомендаціями, відзначається для стратегічного напряму «Розвиток людського потенціалу», яке включає 13 цільових показників, що мають соціальний характер. Показник «частка займаються фізкультурою і спортом» представлено в 19 проектах стратегій з 27, що обумовлено його присутністю в якості цільового показника в Держпрограму РФ «Розвиток фізичної культури і спорту», ​​затвердженої постановою Уряду РФ від 15 квітня 2014 року №302 [9]. Цільові показники «смертність від усіх причин на 1 000 населення», «очікувана тривалість життя при народженні» представлені в державній програмі Російської Федерації «Розвиток охорони здоров'я» та враховуються в 12 проектах стратегій [10].

  З даних таблиці видно, що в стратегіях муніципальних утворень слабо опрацьовані показники за напрямками «Розвиток транспортної інфраструктури», «Розвиток громадянського суспільства», «Екологія; упорядкована міське середовище; рекреаційні зони »,« Безпека ». Цільові показники за цими напрямками представлені в 3-5 стратегіях з проаналізованих 27.

  Окремо слід відзначити практично повна відсутність показників інфраструктурного розвитку муніципальних утворень. Чи не відпрацьована система показників оцінки стану

  і розвитку як інфраструктури в різних галузях соціальної сфери, так і виробничої інфраструктури. Зокрема, відсутні показники забезпеченості об'єктами охорони здоров'я, соціального забезпечення, забезпеченості регіону транспортно-комунікаційної, енергетичної, інженерною інфраструктурою, будівельної базою, об'єктами ринкової інфраструктури; рівня розвитку інноваційної інфраструктури.

  Все це обумовлює необхідність розробки єдиного методологічного підходу до оцінки розвитку соціальної і виробничої інфраструктури, визначення показників, що характеризують досягнутий і нормативний рівень розвитку інфраструктури, а також розробці інструментарію оцінки впливу інфраструктурної забезпеченості територій на розвиток реального сектора економіки і якість життя населення.

  Список літератури

  1. Російська Федерація: шляхи досягнення всеосяжного економічного зростання [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.worldbank.org (дата звернення: 10.07.2018).

  2. Про зміст, склад, порядок розробки і затвердження стратегії просторового розвитку Російської Федерації, а також про порядок здійснення моніторингу і контролю її реалізації [Електронний ресурс]: постанова Уряду РФ від 20 серпня 2015 р № 870 // Гарант.ру: інформаційно -правової портал. Режим доступу: http://base.garant.ru (дата звернення: 07.05.2018).

  3. Зубарєв Н.Ю., Миролюбова Т.В., Красильников Д.Г. Сучасні імперативи стратегічного планування суб'єктів Приволзького федерального округу // ArsAdministrandi. Мистецтво управління. 2015. № 4. С. 112-122.

  4. Методичні рекомендації щодо розвитку інституційного середовища в сфері державно-приватного партнерства в суб'єктах РФ «Регіональний ДПП-стандарт». М .: Центр розвитку державно-приватного партнерства, 2014. 53 с.

  5. Антипин І.А. Про координацію процесів стратегічного планування суб'єкта Російської Федерації і мономіст, розташованих на його території // Вісник Кемеровського державного університету. Серія: Політичні, соціологічні та економічні науки. 2018. № 3. С. 55-61.

  6. Санжін Б.Б., Каркавіна А.С. Стратегічне планування соціальної інфраструктури регіону // Вісник Бурятського

  References

  1. Rossijskaya Federaciya: puti dostizheniya vseob "emlyushchego ehkonomicheskogo rosta [Russian Federation: ways to achieve comprehensive economic growth] [Electronic resource]. Access mode: http://www.worldbank.org (access date: 10.07.2018).

  2. O soderzhanii, sostave, poryadke razrabotki i utverzhdeniya strategii prostranstvennogo razvitiya Rossijskoj Federacii, a takzhe o poryadke osushchestvleniya monitoringa i kontrolya ee realizacii [On the content, composition, order of development and approval of the spatial development strategy of the Russian Federation, as well as on the procedure for monitoring and controlling its implementation] [Electronic resource]: postanovlenie Pravitel'stva RF ot 20 avgusta 2015 g. № 870 // Garant.ru: informacionno-pravovoj portal. Access mode: http: // base.garant.ru (access date: 07.05.2018).

  державного університету. Економіка і менеджмент. 2015. № 2. С. 129-134.

  7. Про стратегічне планування в Російській Федерації [Електронний ресурс]: Федеральний закон РФ № 172-ФЗ від 28.06.2014 р // Консультант Плюс: довідково-правова система. Режим доступу: base.consultant.ru (дата звернення: 10.08.2018).

  8. Методичні рекомендації з розробки (актуалізації) стратегій соціально-економічного розвитку муніципальних утворень, розташованих на території Свердловської області [Електронний ресурс]: постанова Уряду Свердловської області від 30.03.2017 р № 208-ПП // Офіційний сайт Уряду Свердловської області. Режим доступу: http://www.midural.ru (дата звернення: 10.05.2018).

  9. Про затвердження державної програми Російської Федерації «Розвиток фізичної культури і спорту» (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]: постанова Уряду РФ від 15.04.2014 р № 302 // Гарант.ру: інформаційно-правовий портал. Режим доступу: http://base.garant.ru (дата звернення: 11.06.2018).

  10. Про затвердження державної програми Російської Федерації «Розвиток охорони здоров'я» [Електронний ресурс]: постанова Уряду РФ від 15.04.2014 р № 294 (ред. Від 12.08.2017) // Гарант.ру: інформаційно-правовий портал. Режим доступу: http://base.garant.ru (дата звернення: 07.06.2018).

  3. Zubarev N.Yu., Mirolyubova T.V., Krasil'nikov D.G. Sovremennye imperativy strategicheskogo planirovaniya sub "ektov Privolzhskogo federal'nogo okruga [Modern imperatives of strategic planning of subjects of the Volga Federal District] // ArsAdministrandi. Iskusstvo upravleniya. 2015. № 4. P. 112-122.

  4. Metodicheskie rekomendacii po razvitiyu institucional'noj sredy v sfere gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v sub "ektah RF« Regional'nyj GCHP-standart »[Guidelines for the development of the institutional environment in the field of public-private partnership in the regions of the Russian Federation "Regional PPP-standard"]. M .: Centr razvitiya gosudarstvenno-chastnogo partnerstva, 2014. 53 p.

  5. Antipin I.A. O koordinacii processov strategicheskogo planirovaniya sub "ekta Rossijskoj Federacii i monogorodov,

  дискусія №5 (90) жовтень 201s

  regional economics 39

  raspolozhennyh na ego territorii [On the coordination of strategic planning processes of the constituent entity of the Russian Federation and single-industry towns located on its territory] // Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Politicheskie, sociologicheskie i ehkonomicheskie nauki. 2018. № 3. P. 55-61.

  6. Sanzhin B.B., Karkavina A.S. Strategicheskoe planirovanie social'noj infrastruktury regiona [Karkavina A.S. Strategic planning of the social infrastructure of the region] // Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta. Ehkonomika i menedzhment. 2015. № 2. P. 129-134.

  7. O strategicheskom planirovanii v Rossijskoj Federacii [On strategic planning in the Russian Federation] [Electronic resource]: Federal'nyj zakon RF № 172-FZ ot 28.06.2014 g. // Konsul'tant Plyus: spravochno-pravovaya sistema. Access mode: base.con-sultant.ru (access date: 10.08.2018).

  8. Metodicheskie rekomendacii po razrabotke (aktualizacii) strate-gij social'no-ehkonomicheskogo razvitiya municipal'nyh obra-zovanij, raspolozhennyh na territorii Sverdlovskoj oblasti [Guidelines for the development (updating) of strategies for

  the socio-economic development of municipalities located in the Sverdlovsk region] [Electronic resource]: postanovlenie Pravitel'stva Sverdlovskoj oblasti ot 30.03.2017 g. № 208-PP // Oficial'nyj sajt Pravitel'stva Sverdlovskoj oblasti. Access mode: http://www.midural.ru (access date: 10.05.2018).

  9. Ob utverzhdenii gosudarstvennoj programmy Rossijskoj Federacii «Razvitie fizicheskoj kul'tury i sporta» [On approval of the state program of the Russian Federation "Development of physical culture and sports" (with amendments and additions)] (s izmeneniyami i dopolneniyami) [ Electronic resource]: postanovlenie Pravitel'stva RF ot 15.04.2014 g. № 302 // Garant. ru: informacionno-pravovoj portal. Access mode: http: // base. garant.ru (access date: 11.06.2018).

  10. Ob utverzhdenii gosudarstvennoj programmy Rossijskoj Federacii «Razvitie zdravoohraneniya» [On approval of the state program of the Russian Federation "Healthcare Development"] [Electronic resource]: postanovlenie Pravitel'stva RF ot 15.04.2014 g. № 294 (red. Ot 12.08.2017) // Garant.ru: infor-macionno-pravovoj portal. Access mode: http://base.garant.ru (access date: 07.06.2018).

  Інформація про автора

  Котлярова С. Н., кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник, Інститут економіки Уральського відділення РАН (Єкатеринбург, Російська Федерація). Пошта для зв'язку з автором: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Author Info

  Kotlyarova S. N., PhD in Economic sciences, Associate Professor, senior lecturer of Institute of Economics of Ural Branch of RAS (Yekaterinburg, Russian Federation). Corresponding author: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Подяки

  Стаття підготовлена ​​відповідно до Плану НДР ІЕ УрО РАН № ГР АААА-А16-116031410059-5 «Еволюція просторового соціально-економічного розвитку та інфраструктурного облаштування Уральського макрорегіону в нових геополітичних і геоекономічних умовах».

  Acknowledgments

  The paper is prepared in accordance with the Research work plan of Ural branch of RAS № TP AAAA-A16-116031410059-5 "Evolution of space social and economic development and infrastructure arrangement of Ural region in the new geopolitical and geo-economical conditions".

  Інформація про статтю

  Дата отримання статті: 08.10.2018

  Дата прийняття до публікації: 30.10.2018

  Article Info

  Received for publication: 08.10.2018 Accepted for publication: 30.10.2018

  © Котлярова С.Н., 2018.

  © Kotlyarova S.N., 2018.


  Ключові слова: інфраструктурний розвиток /СТРАТЕГІЯ /МУНІЦИПАЛЬНІ ОСВІТИ /СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ /СВЕРДЛОВСЬКА ОБЛАСТЬ /INFRASTRUCTURAL DEVELOPMENT /STRATEGY /MUNICIPAL ESTABLISHMENT /STRATEGIC WAYS /SVERDLOVSK OBLAST

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити