Представлений аналіз проблем, що перешкоджають соціокультурної модернізації Забайкальського краю. Відповідно до ме-Тодика оцінки рівня модернізації території Центром дослідження модернізації Китайської АН і на підставі расчетовЦентра вивчення соціокультурних змін Російської АН обгрунтовано, що Забайкальський край за рівнем модернізації зани-томить позицію нижче среднероссийского показника. При цьому рівень первинної модернізації краю відповідає фазі зрілості, а рівень вторинної модернізації знаходиться на початковій стадії, демонструючи диффузионное проникнення в процес первинної модернізації, незавершеність якої блокує можливість подальшого розвитку вторинної модернізації. Ви-явлені фактори, що перешкоджають соціокультурної модернізації Забайкальського краю. Вони умовно можуть бути разделенина соціально-економічні (низький рівень розвитку промисловості та інфраструктури, ресурсна спрямованість економі-ки, слабкий потенціал інноваційного розвитку, низька інвестиційна привабливість) і соціокультурні (низький показу-тель якості життя населення, високий рівень злочинності, демографічна криза, низький рівень взаємодії регіо-нальної влади і народу, недовіра населення влади). Робиться висновок про те, що необхідна розробка ефективної стратегії гії модернізації Забайкальського краю, яка б повною мірою враховувала його регіональну специфіку та регіональні переваги, серед яких одним з основних є наявність державного кордону з КНР і переваги прігранічногоположенія. Крім того, наголошується, що досягнення даної мети вимагає включення Забайкальського краю в програму «Соціо-культурна еволюція Росії і її регіонів», складання соцікультурного портрета регіону відповідно до методики Цисі РАН з ееадаптаціей до специфіки краю, а також з урахуванням суб'єктивної думки жителів Забайкалля про їхнє життя.

Анотація наукової статті з соціологічних наук, автор наукової роботи - Колпакова Тетяна Володимирівна


PROBLEMS OF SOCIO CULTURAL MODERNIZATION OF TRANSBAIKAL REGION IN TERMS OF ITS CROSS BORDER SPECIFIC

The paper explains the problems that put obstacles in the way of socio-cultural modernization of Transbaikal region. According to the methodology of assessing the level of modernization of the Center for Modernization Studies of the Chinese Academy of Sciences and calculations of the Centre of studying socio-cultural changes of the Institute of Philosophy of Russian Academy of Sciences it is proved that the level of modernization of Transbaikal region takes a position below the national average. The level of the primary modernization corresponds to a phase of maturity and the level of the secondary modernization is at an early stage, it is demonstrating the diffusion process of entry into the primary modernization, incompleteness of which blocks the further development of the secondary modernization. The factors affecting the socio-cultural modernization of Transbaikal region are defined. They can be conditionally divided into the socio-economic factors (low level of industrial development and infrastructure, resource-based economy, weak capacity of innovation, low investment attractiveness) and socio-cultural factors (low quality of life, high crime rate, demographic crisis, a low level of cooperation between the regional authorities and people, distrust to the authorities). The author concludes that it is necessary to develop an effective strategy for modernization of Transbaikal region, which would fully take into account regional specificities and regional advantages, the main one among which is the border with China and advantages of cross-border position. In addition, it is noted that the achievement of this goal will require the inclusion of Transbaikal region into the program "Socio-cultural evolution of Russia and its regions", forming the socio-cultural portrait of the region according to the methodology of the Centre of studying socio-cultural changes of RAS with its adaptation to the specifics of the region, taking into account the subjective idea of ​​Transbaikalia citizens about their lives .


Область наук:

 • соціологічні науки

 • Рік видавництва: 2015


  Журнал: Вісник Омського університету. Серія «Економіка»


  Наукова стаття на тему 'Проблеми соціокультурної модернізації Забайкальського краю в контексті його прикордонною специфіки '

  Текст наукової роботи на тему «Проблеми соціокультурної модернізації Забайкальського краю в контексті його прикордонною специфіки»

  ?Вісник Омського університету. Серія «Економіка». 2015. № 3. С. 129-134. УДК 316.422

  ПРОБЛЕМИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ Забайкальського краю В КОНТЕКСТІ ЙОГО ПРИКОРДОННОЇ СПЕЦІФІКІ1

  PROBLEMS OF SOCIO CULTURAL MODERNIZATION OF TRANSBAIKAL REGION IN TERMS OF ITS CROSS BORDER SPECIFIC

  Т.В. Колпакова

  T.V. Kolpakova

  Забайкальський державний університет, Чита Transbaikal State University, Chita

  Стаття надійшла до редакції 10 липня 2015 р.

  Представлений аналіз проблем, що перешкоджають соціокультурної модернізації Забайкальського краю. Відповідно до методики оцінки рівня модернізації території Центром дослідження модернізації Китайської АН і на підставі розрахунків Центру вивчення соціокультурних змін Російської АН обгрунтовано, що Забайкальський край за рівнем модернізації займає позицію нижче среднероссийского показника. При цьому рівень первинної модернізації краю відповідає фазі зрілості, а рівень вторинної модернізації знаходиться на початковій стадії, демонструючи диффузионное проникнення в процес первинної модернізації, незавершеність якої блокує можливість подальшого розвитку вторинної модернізації. Виявлено фактори, що перешкоджають соціокультурної модернізації Забайкальського краю. Вони умовно можуть бути розділені на соціально-економічні (низький рівень розвитку промисловості та інфраструктури, ресурсна спрямованість економіки, слабкий потенціал інноваційного розвитку, низька інвестиційна привабливість) і соціокультурні (найнижчий показник якості життя населення, високий рівень злочинності, демографічна криза, низький рівень взаємодії регіональної влади і народу, недовіра населення влади). Робиться висновок про те, що необхідна розробка ефективної стратегії модернізації Забайкальського краю, яка б повною мірою враховувала його регіональну специфіку та регіональні переваги, серед яких одним з основних є наявність державного кордону з КНР і переваги прикордонного положення. Крім того, наголошується, що досягнення даної мети вимагає включення Забайкальського краю в програму «Соціокультурна еволюція Росії і її регіонів», складання соцікультурного портрета регіону відповідно до методики Цисі РАН з її адаптацією до специфіки краю, а також з урахуванням суб'єктивної думки жителів Забайкалля про їхнє життя.

  The paper explains the problems that put obstacles in the way of socio-cultural modernization of Transbaikal region. According to the methodology of assessing the level of modernization of the Center for Modernization Studies of the Chinese Academy of Sciences and calculations of the Centre of studying socio-cultural changes of the Institute of Philosophy of Russian Academy of Sciences it is proved that the level of modernization of Transbaikal region takes a position below the national average. The level of the primary modernization corresponds to a phase of maturity and the level of the secondary modernization is at an early stage, it is demonstrating the diffusion process of entry into the primary modernization, incompleteness of which blocks the further development of the secondary modernization. The factors affecting the socio-cultural modernization of Transbaikal region are defined. They can be conditionally divided into the socio-economic factors (low level of industrial development and infrastructure, resource-based economy, weak capacity of innovation, low investment attractiveness) and socio-cultural factors (low quality of life, high crime rate, demographic crisis, a low level of cooperation between the regional authorities and people, distrust to the authorities). The author concludes that it is necessary to develop an effective strategy for modernization of Transbaikal region, which would fully take into account regional specificities and regional advantages, the main one among which is the border with China and advantages of cross-border position. In addition, it is noted that the achievement of this goal will require the inclusion of Transbaikal region into the program "Socio-cultural evolution of Russia and its regions", forming the socio-cultural portrait of the region according to the methodology of the Centre of studying socio-cultural changes of RAS with its adaptation to the specifics of the region, taking into account the subjective idea of ​​Transbaikalia citizens about their lives .

  Ключові слова: Забайкальський край, соціокультурна модернізація, прикордонний регіон.

  Key words: Transbaikal region, socio cultural modernization, cross border region.

  Вступ. В умовах постійно зростаючої конкуренції між різними державами - акторами системи міжнародних відносин - особливого значення набуває успішність реалізації модернізаційних процесів. Саме від здатності государ-

  ства модернізувати всі сфери своєї життєдіяльності, привести їх у відповідність до вимог часу сьогодні залежить його подальший розвиток, можливість зайняти гідне місце на міжнародній арені, а також посилити внутрішні позиції.

  1 Робота підготовлена ​​в рамках наукового дослідження «Перспективи розвитку прикордонних регіонів РФ в контексті соразвітія з КНР (на прикладі Байкальського регіону РФ і Північно-Східного регіону КНР)», підтриманого Радою за грантами Президента РФ МК-4300.2014.6.

  © Т.В. Колпакова, 2015

  130

  Т.В. Колпакова

  Особливої ​​актуальності дослідження модернізаційної проблематики має для Росії, яка, все ще переживаючи наслідки кризи 1990-х рр., Значно відстає від швидко прогресуючої розвиненою частини сучасного світу. Для Російської Федерації здійснення модернізації ускладнюється проблемою незбалансованості розвитку її внутрішніх регіонів. Розрив між умовами життя населення, відмінності геоекономічної, політичної, екологічної та інших підсистем організації життєдіяльності регіонів Росії зумовлюють необхідність наукової рефлексії саме регіонального аспекту модернізації, виявлення ключових характеристик, що визначають як сприяють, так і перешкоджають модернізації окремих регіонів країни чинники.

  Дана робота присвячена аналізу проблем модернізації Забайкальського краю, однією з основних характеристик якого є його прикордонне розташування. Близькість до динамічно розвивається Китаю особливо чітко виявляє асиметрію рівня соціально-економічного розвитку російських і китайських прикордонних регіонів. У зв'язку з цим особливого значення набуває розробка ефективної стратегії модернізації регіону, покликаної стати вирішенням проблеми відставання розвитку російського прикордоння.

  Огляд літератури. У сучасній науковій літературі проблема модернізації представлена ​​досить широко, сформований ряд підходів до її дослідження. Так, А.С. Ахиезер, Г.Г. Дилигенский, Н.І. Лапін та ін. Розглядають проблему модернізації з позицій соціокультурного підходу. Роботи А.Б. Береловіча, М.К. Горшкова, Р. Інг-лехарта і ін. Присвячені трансформацій системи цінностей суспільства в процесі соціокультурної модернізації. Проблема соціокультурної модернізації сучасної Росії і її регіонів представлена ​​в роботах Л.А. Бєляєвої, А.А. Когая, Н.І. Лапіна, Я.А. Пляйс і ін.

  Методи дослідження. Слід зазначити, що особливе місце в комплексі робіт, присвячених проблемам соціокультурного розвитку Росії, займають дослідження Центру вивчення соціокультурних змін (Цисі) Інституту філософії РАН під керівництвом Н.І. Лапіна. В рамках реалізації програми «Соціокультурна еволюція Росії і її регіонів» була розроблена методика складання соціокультурно-

  го портрета регіону (вже створено близько 30 портретів регіонів). В даний час в центрі уваги учасників проекту знаходиться проблема соціокультурної модернізації. Однак, незважаючи на те, що програма реалізується вже десять років і охоплює велику кількість регіонів різних федеральних округів Російської Федерації, Забайкальський край до теперішнього часу не входив в число об'єктів дослідження. Безумовно, в цілому ряді досліджень, присвячених соціокультурного аспекту розвитку Забайкалля (В.А. Абрамова [1], Н.А. Абрамової [2], Т.Н. Кучинской [3] та ін.), Застосовувалися окремі методи і результати, представлені в монографіях і статтях учасників вищеназваної програми, але комплексного дослідження зі збором статистичних даних, складанням соціокультурного портрета Забайкальського краю не проводилося.

  Гіпотеза. Ця робота представляє собою соціально-філософський аналіз проблеми, узагальнюючий розрізнені відомості про проблеми соціокультурної модернізації регіону, і об'єктивно підтверджує необхідність включення Забайкальського краю в програму «Соціокультурна еволюція Росії і її регіонів». Проведення даного дослідження, з одного боку, дозволить розширити вже отримані дані про соціокультурному розвитку регіонів Росії, доповнивши їх специфікою россійскокітайского прикордоння; з іншого боку, проведення подібних наукових досліджень матиме дуже велике значення для прийняття управлінських рішень, підвищення їх ефективності, розробки стратегії соціокультурної модернізації краю.

  Результати дослідження. У сучасних дослідженнях підкреслюється той факт, що сьогодні модернізація вже не може розумітися лише як процес переходу від традиційного суспільства до сучасного, зміст поняття еволюціонує, розкриваючи багатозначність і складність модернізації як процесу докорінних трансформацій цивілізаційного характеру всередині окремих держав, обумовлених потребами суспільного розвитку, досягненнями в науково-технічній сфері, посиленням конкуренції між регіонами і країнами світу. При цьому виділяють три складових процесу модернізації: соціокультурну, суть якої полягає у формуванні та закріпленні в суспільстві системи цінностей, ядром якої є че-

  Проблеми соціокультурної модернізації Забайкальського краю...

  131

  ловек як особистість; індустріальну, яка б означала розвиток промисловості як основу економічного зростання; інформаційно-когніціонную, яка передбачає перехід до інформаційного типу суспільства. Узгоджене здійснення всіх трьох типів модернізації дозволяє говорити про перехід на якісно вищий рівень цивілізаційного розвитку [4].

  Згідно визнаної сьогодні в соціології та інших сферах наукового пізнання методикою вимірювання рівня модернізації, розробленої Центром досліджень модернізації Китайської академії наук [5], всесвітню модернізацію поділяють на три стадії: первинна модернізація, яка враховує економічну, соціальну сфери, а також сферу знань; вторинна модернізація, яка враховує такі сфери, як інновації в знаннях, трансляція знань, якість життя і якість економіки; інтегрована стадія модернізації, при якій здійснюється скоординований розвиток первинної і вторинної стадій.

  На основі методики китайських вчених фахівцями Цисі РАН були здійснені розрахунки індексу модернізації не тільки для Російської Федерації, а й для віх 83 її суб'єктів. Згідно з даними за 2010 р індекс первинної модернізації Забайкальського краю дорівнює 96, що відповідає стадії зрілості (всього виділяють 4 стадії: початок, зростання, зрілість, перехід до вторинної модернізації), індекс ж вторинної модернізації в краї становить лише 58 і відповідає початковій фазі [ 6, с. 11].

  Розглянемо фактори, що зумовлюють цю позицію Забайкальського краю в рейтингу залученості регіонів Росії в процеси модернізації.

  Згідно з рейтингом соціально-економічного розвитку регіонів РФ за 2013 р Забайкальський край займає лише 64 місце [7]. За даними рейтингу регіонів Росії за якістю життя, опублікованому в 2013 р групою РІА Новини, рейтинговий бал Забайкальського краю за рівнем доходів населення склав 24,4, що відповідає 68 місцю серед регіонів РФ [8, с. 18], за обсягом ВРП на душу населення край займає 54 позицію з показником в 220 тис. Рублів [9]. Регіон також характеризується низьким рівнем інвестиційної привабливості (51 місце) і високим показником інвестиційного ризику (72 місце) [10].

  Оскільки базисом процесу первинної модернізації є економічне раз-

  витие, засноване на індустріалізації, то низький рівень розвитку промисловості (менше 20% в структурі ВРП) обумовлює позицію Забайкальського краю лише на стадії зрілості. Соціальні фактори також підтверджують цю позицію. Так, дитяча смертність в краї за даними за 2013 р склала 8,8, за цим показником Забайкальський край займає 53 місце серед регіонів Росії [7], невисокий і показник очікуваної тривалості життя - 66 років. В цілому ж по групі показників «Здоров'я населення і рівень освіти» Забайкальський край займає лише 67 позицію по країні [8, с. 39]. Позицію нижче середньої по Росії займає Забайкаллі і за значенням одного з ключових показників вторинної модернізації - російського регіонального інноваційного індексу (61 місце), входячи в передостанню третю групу [11, с. 18].

  Таким чином, можна зробити висновок про те, що Забайкальський край ще далекий від завершення первинної та переходу до вторинної модернізації. При цьому початкова стадія вторинної модернізації краю означає лише дифузне проникнення деяких її елементів, яке не здатне підвищити якість модернізації до рівня вторинної. Іншими словами, в Забайкальському краї зберігається розвиток первинної модернізації без переходу її в стадію вторинної [4].

  Подібна ситуація характерна не тільки для Забайкальського краю, а й ще для 41 регіону Росії. Даний факт обумовлює необхідність розробки адресних регіональних стратегій модернізації з урахуванням специфіки кожного окремого суб'єкта РФ з визначенням конкретних соціокультурних чинників, що сприяють або перешкоджають їх реалізації.

  Що стосується Забайкальського краю, то його стратегічна значимість для країни визначається вигідним економіко-географічним положенням, багатими запасами природних ресурсів, близькістю до динамічно розвиваються Азіатсько-Тихоокеанського регіону. У зв'язку з цим слід визнати, що склалася сьогодні в краї кризова ситуація не тільки гальмує процес розвитку самого регіону, а й перешкоджає реалізації стратегічних інтересів Російської Федерації, перш за все на азіатському напрямку його зовнішньополітичного курсу.

  У контексті аналізу проблем соціокультурної модернізації Забайкальського

  132

  Т.В. Колпакова

  краю представляється значимим виявлення і аналіз чинників, що перешкоджають безпечному сталого розвитку регіону, його модернізації.

  Одним з базових критеріїв стратегії регіональної модернізації сьогодні являє-

  ся якість життя населення, що визначає рівень його соціального самопочуття. За даним показником забайкальський край в 2013 р зайняв 74 місце серед 83 регіонів РФ (табл. 1) [7].

  Таблиця 1

  Забайкальський край в рейтингу регіонів РФ за якістю життя, 2013 р.

  Критерій Місце серед регіонів РФ

  Рівень доходів 68

  Житлові умови 75

  Забезпеченість об'єктами соціальної інфраструктури 56

  Екологічні та кліматичні умови 63

  Безпека проживання 37

  Демографічна ситуація 41

  Здоров'я і освіта населення 67

  Освоєність території та розвиток транспортної інфраструктури 67

  Рівень економічного розвитку 54

  Розвиток малого бізнесу 73

  Як видно з таблиці, за рівнем доходів Забайкальський край займає 68 позицію, середній розмір заробітної плати при цьому в 2013 р склав 27 279,4 рублів. Дуже низьку позицію край займає і за рівнем житлових умов населення - 75 місце.

  Незважаючи на порівняно непоганий показник демографічної ситуації, дана проблема в регіоні є дуже серйозною. В кінці XX - початку XXI ст. в зв'язку зі зміною політичної та економічної ситуації в країні відбулися різкі порушення в соціально-економічному розвитку За-

  байкальської краю. Це призвело до зниження рівня життя населення і, як наслідок, до скорочення його чисельності: зменшилася народжуваність, збільшилася смертність, посилився і міграційний відтік людей (табл. 2). Дана тенденція пояснюється відсутністю перспективної роботи, низьким рівнем середньої заробітної плати, відсутністю позитивних змін в рівні соціально-економічного розвитку регіону, віддаленістю від центру, а також бажанням, особливо молодого покоління, реалізувати свої можливості в нових умовах соціального середовища.

  Таблиця 2

  Загальні підсумки міграції населення в Забайкальському краї, чол. [12]

  показник Рік

  2010 2011 2012 2013 2014

  Число прибулих 19298 25451 27770 27069 29336

  Число вибулих 24180 34731 35376 35623 36078

  Міграційний приріст (спад) -4882 -9280 -7606 -8554 -6742

  При цьому дотримуємося розуміти, що подібна тенденція відтоку населення безпосередньо впливає на якість людських ресурсів, так як їдуть, як правило, люди, які мають досить високий рівень освіти, а на зміну їм приїжджають набагато менш кваліфіковані мігранти. Крім того, край характеризується високою смертністю і низькою народжуваністю. Очевидно, що подібна ситуація негативно впливає на соціально-економічне раз-

  витие регіону: знижуються темпи зростання валового регіонального продукту, виникає дефіцит трудових ресурсів, посилюється соціальна напруженість, що, в свою чергу, уповільнює процес модернізації.

  Ще однією проблемою, що перешкоджає завершенню процесу первинної модернізації і вступу краю в фазу вторинної, є низький рівень розвитку промисловості в Забайкаллі. У зв'язку з цим не можна не відзначити такі чинники, як ресурсно-

  Проблеми соціокультурної модернізації Забайкальського краю...

  133

  орієнтовану модель економіки і близькість до економічно розвиненого Китаю, низька ціна продукції якого обумовлює нерентабельність організації власного виробництва. В результаті відбувається різке зниження частки обробної промисловості в ВРП, пріоритетне становище зберігають лише видобувна галузь і галузь первинної переробки природних ресурсів, тоді як сусідні динамічно розвиваються, перш за все КНР, використовуючи дешеву сировину низького рівня обробки розвивають високі промислові технології і виробляють продукцію з високою доданою вартістю.

  До соціально-економічних чинників, що гальмують модернізацію регіону, слід також віднести відсутність необхідної інфраструктури і низький рівень інвестиційної привабливості краю, високий рівень криміногенності.

  Іншим фактором, що надає серйозний негативний вплив на модернізацію Забайкальського краю, є ситуація в регіоні ситуація вкрай низького рівня взаємодії крайової влади і народу, недовіра влади. Дана думка може бути підтверджена цілою низкою конкретних прикладів. Так, в результаті непрофесійних дій регіонального міністерства фінансів співробітники бюджетних організацій, що фінансуються з крайового бюджету, протягом двох місяців (січень-лютий 2015 г.) не отримували заробітну плату, була припинена виплата дитячих допомог багатодітним сім'ям. В даний час прокуратурою Забайкальського краю ініційована перевірка фактів по цій справі. Серйозне невдоволення населення викликало також рішення губернатора краю К.К. Ільковського про скасування ряду пільг і соціальних виплат жителям краю. Широкий громадський резонанс отримав питання про зміну часового поясу і прирівнювання краю до Іркутської області. Значно вплинула на довіру народу до влади ситуація з лісовими пожежами, що розповсюдилися в краї навесні 2015 року, коли було знищено понад 200 тис. Га лісу, повністю згоріли кілька дачних селищ, багато сімей втратили житло, не обійшлося і без людських жертв. Останнім за хронологією прецедентом, також викликав різкий осуд народу, став договір про здачу в оренду підприємцям з КНР 115 тис. Га землі в Забайкальському краї

  терміном на 49 років. В результаті, згідно з соціальним опитуванням, сьогодні менше 10% жителів краю довіряють чинному губернатору Забайкальського краю К.К. Ільковського-му [13], який за підсумками травня-червня 2015 р опустився на останню сходинку національного рейтингу глав регіонів [14].

  Висновок. Підводячи підсумок, слід зазначити, що процес модернізації Забайкальського краю не тільки значно відстає від провідних регіонів Росії, але знаходиться істотно нижче среднероссийского рівня модернізації, перебуваючи на стадії зрілості первинної модернізації і початковому етапі вторинної, подальший розвиток якої неможливо без завершення первинної модернізації і вступу в її перехідну фазу. Основними причинами, що стримують сьогодні соціокультурну модернізацію краю є: низький рівень соціально-економічного розвитку, обумовлений слаборозвиненим промисловим сектором, ресурс-но-оріентірованнной моделлю економіки, недостатньо розвиненою інфраструктурою, низькою інвестиційною привабливістю; низькі, в порівнянні з середніми по країні, показники якості життя населення, демографічна криза, високий рівень злочинності, недовіра народу влади. Сукупність усіх цих факторів обумовлює ситуацію в краї кризову ситуацію, яка вимагає прийняття конкретних ефективних заходів, спрямованих перш за все на поліпшення якості життя населення, відновлення довіри до влади. Однак розробка ефективної стратегії модернізації регіону видається неможливою без всебічної наукової рефлексії даної проблеми, для чого необхідне включення Забайкальського краю в програму Цисі РАН «Соціокультурна еволюція Росії і її регіонів», складання його соціокультурного портрета. Подальше дослідження проблем соціокультурної модернізації Забайкальського краю потребують також проведення соціологічних опитувань, оскільки реальна картина не може бути складена лише на основі статистичних даних без урахування суб'єктивного уявлення населення про своє життя.

  Що стосується соціально-економічного розвитку краю, то воно, безумовно, в першу чергу вимагає великих інвестицій в розвиток промисловості та логістичної сфери, при цьому обов'язково повинна бути врахована специфіка прикордонного положе-

  134

  Т.В. Колпакова

  ня регіону. Забайкальський край, безпосередньо межує з Китайською народною Республікою, має в цьому плані великий потенціал. Забайкальський край має всі конкурентними перевагами, необхідними для всебічного поступального розвитку: вигідне економіко-географічне положення, в тому числі найкоротші транспортні маршрути до країн Тихоокеанського регіону; колосальні запаси природних ресурсів; наявність перспективних туристичних активів; близькість до найбільшим туристичним ринкам світу. Співпраця регіональних економік Росії і Китаю на принципах взаємодоповнення і взаємної вигоди дозволить скоротити високу ступінь неоднорідності і фрагментації економічного простору регіону, що, в свою чергу, буде сприяти активізації модернізаційного процесу. 1 2 3 4

  1. Абрамов В. А. глобалізується Китай: грані соціокультурного виміру: монографія. - М.: Східна книга, 2010. -240 с.

  2. Абрамов В. А., Абрамова Н. А. Ціннісний потенціал китайського «могутнього культурного держави» в проекціях глобального розвитку. - М.: Східна книга, 2014. - 256 с.

  3. Кучинська Т. Н. Архітектоніка соціокультурного простору Китаю в умовах транснаціонального міжкультурної взаємодії РФ і КНР: автореф. дис. ... д-ра філос. наук. - Чита, 2013. - 42 с.

  4. Лапін Н. І. Стадії і рівні модернізації регіонів Росії // Система інформаційно-аналітичних ресурсів з інноваційної та технологічної тематики. -URL: http://wwwinndub.info/wp-content/up-loads/2012/08/лапин.doc (дата звернення: 10.06.2015).

  5. Оглядовий доповідь про модернізацію в світі і Китаї (2001-2010): пров. з англ. / Під заг. ред. Н. І. Лапіна; предисл. Н. І. Лапін, Г. А. Тосунян. - М.: Весь Світ, 2011. -256 с.

  6. Лапін Н. І. Вимірювання модернізації російських регіонів і соціокультурні чинники її стратегії // Соціс. - 2012. -№ 9. - С. 4-24.

  7. Рейтинг соціально-економічного

  становища суб'єктів РФ за підсумками 2013 р // РІА Рейтинг. - URL: http://www.riarating.ru/ infografika / 20140523 / 610617608.html (дата

  звернення: 25.06.2015).

  8. Рейтинг регіонів РФ за якістю життя. - М.: РИА Рейтинг, 2013. - 52 с.

  9. Обсяг і динаміка валового регіонального продукту // Забайкалкрайстат. -URL: http://www.chita.gks.ru/wps/wcm/con-nect/rosstat_ts/chita/ru/statistics/grp/ (дата звернення: 25.06.2015).

  10. Інвестиційна привабливість регіонів 2013: акцент на інфраструктуру. -URL: http://www.raexpert.ru/ratings/regions/ 2013 (дата звернення: 12.01.2015).

  11. Рейтинг інноваційного розвитку суб'єктів Російської Федерації. Вип. 3 / за ред. Л. М. Гохберг. - М.: НДУ ВШЕ, 2015. - 248 с.

  12. Федеральна служба державної статистики. - URL: http://www.gks.ru/ (дата звернення: 11.10.2013).

  13. Менше 10% жителів Чити довіряють губернатору Костянтину Ільковського -соцопрос. - URL: http://www.news.chita.ru/ 71791 /? Pg = 3 (дата звернення: 26.06.2015).

  14. Національний рейтинг губернаторів. - URL: http://www.russia-rating.ru/info/ 5773.html (дата звернення: 07.07.2015).


  Ключові слова: Забайкальський край /соціокультурна модернізація /прикордонний регіон /Transbaikal region /socio cultural modernization /cross border region

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити