Метою статті є показати, що збереження населення на території Сибіру і Далекого Сходу і перешкоджання його міграції в інші регіони Росії з більш сприятливими умовами життя і роботи, залежить від цілого ряду чинників. причому природно-кліматичні умови не є серед них головними. Ступінь впливу кожного фактора повинна оцінюватися для кожної території, що дозволить використовувати нормативні методи для визначення витрат на відтворення робочої сили.

Анотація наукової статті з соціальної та економічної географії, автор наукової роботи - Гагаріна Галина Юріївна


The purpose of this article is to show that the persistence of the population on the territory of Siberia and the Far East and to prevent its migration to other Russian regions with more favourable conditions of life and work depends on a number of factors. Moreover, climatic conditions are not the most important. The degree of influence of each factor must be evaluated for each territory that will allow the use of normative methods for the determination of the costs of reproduction of labor power.


Область наук:

 • Соціальна та економічна географія

 • Рік видавництва: 2016


  Журнал: Євразійський Союз Вчених


  Наукова стаття на тему 'ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ СИБИРИ І ДАЛЕКОГО СХОДУ'

  Текст наукової роботи на тему «ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ СИБИРИ І ДАЛЕКОГО СХОДУ»

  ?ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ СИБИРИ І ДАЛЕКОГО СХОДУ

  Гагаріна Галина Юріївна

  Д-р екон. наук, завідувач кафедри національної та регіональної економіки РЕУ ім. Г.В. Плеханова, м.Москва

  АНОТАЦІЯ

  Метою статті є показати, що збереження населення на території Сибіру і Далекого Сходу і перешкоджання його міграції в інші регіони Росії з більш сприятливими умовами життя і роботи, залежить від цілого ряду чинників. Причому природно-кліматичні умови не є серед них головними. Ступінь впливу кожного фактора повинна оцінюватися для кожної території, що дозволить використовувати нормативні методи для визначення витрат на відтворення робочої сили.

  ABSTRACT

  The purpose of this article is to show that the persi ^ ence of the population on the territory of Siberia and the Far Ea& and to prevent its migration to other Russian regions with more favourable conditions of life and work depends on a number of factors. Moreover, climatic conditions are not the mo& important. The degree of influence of each factor mu& be evaluated for each territory that will allow the use of normative methods for the determination of the co&s of reproduction of labor power.

  Ключові слова: рівень життя, умови праці, природно-кліматичні умови, чинники відтворення робочої сили

  Keywords: the Sandard of living, working conditions, climatic conditions, the factors of reproduction of labor power

  Рівень життя - економічна категорія, всебічно характеризує доходи, споживання, рівень освіти, житлові умови людини. Важливим показником рівня життя є ступінь задоволення матеріальних і духовних потреб населення, тобто співвідношення між потребами і споживанням. Потреби населення змінюються в залежності від розвитку продуктивних сил, культури, науки тощо.

  Географічне поділ праці обумовлює господарську спеціалізацію суб'єктів Російської Федерації і макрорегіонів Росії, що представляють собою, в даному випадку, об'єднання декількох суб'єктів (наприклад, федеральний округ, економічна зона і т.д.). [1, с. 52] Галузева структура господарства федеральних округів визначає макрорегіональні відмінності в чисельності працівників, зайнятих різними видами трудової діяльності. У господарському комплексі східних районів Російської Федерації переважне розвиток отримали галузі добувної промисловості, де умови праці, як правило, менш сприятливі, ніж в галузях обробної промисловості. [1, с. 73]

  В силу специфіки окремих галузей господарств східних регіонів Російської Федерації значна частина робіт виконується на відкритому повітрі. У перспективі частка таких робіт буде збільшуватися, що обумовлено високими темпами розвитку паливно-енергетичних галузей, лесодобивающіх промисловості. Крім того, велику роль тут відіграє відкритий спосіб видобутку корисних копалин (60-70% загального обсягу робіт).

  Умови праці в східних районах набагато суворіше, ніж в європейських. З метеорологічної точки зору тут найбільш несприятливі умови для роботи: в Сибіру і на Далекому Сході зима значно триваліший (триває 7-8 місяців), а літа в окремих місцевостях практично не буває.

  Отже, галузева структура господарства східних районів РФ обумовлює підвищення витрат робочої

  сили в процесі праці, викликає додаткові витрати на харчування, одяг, взуття і т.д., що вимагає великих витрат на відтворення робочої сили в порівнянні з центральними і південними районами.

  Природно-кліматичні умови не є вирішальним моментом всього процесу відтворення, в тому числі і відтворення робочої сили. Але вони так чи інакше сприяють йому, послаблюють або стимулюють інтенсивність його протікання, полегшують або ускладнюють суспільству рішення його завдань. У цьому сенсі природне середовище є не причиною, з неминучістю викликає певні події, а тільки сприяючим або перешкоджає моментом.

  Пристосування людини до різних кліматичних умов відбувається не тільки за рахунок споживання їжі певної якості, а й шляхом зовнішнього захисту організму від несприятливих впливів природно-кліматичних умов. Призначення одягу, взуття, житла і т.д. в цьому випадку полягає в тому, щоб створити найбільш сприятливі умови при зовнішньому взаємодії людського організму з навколишнім середовищем.

  Територія Російської Федерації розділена на три кліматичні пояси: холодний (арктичний і субарктичний), помірний і субтропічний. Вся Сибір і Далекий Схід відносяться до зони південного холоду, за винятком Приморського краю і південній частині Сахалінської області (помірна зона). [3, с. 233]

  Зона холодного клімату неоднорідна. Вона ділиться на пояси і підрозділи.

  Економічна природа різної зайнятості населення по регіонах неоднакова. В одних випадках менша зайнятість населення є результатом відносного надлишку працездатного населення (Північний Кавказ), можливості ведення високотоварного підсобного господарства (приміські зони великих міст). В інших випадках відносно низька зайнятість обумовлена ​​особливостями галузевої структури господарства, які (навіть при загальному

  нестачі робочої сили) не забезпечують можливості максимального використання друге членів сімей, особливо жінок (північні і центральні райони Далекого Сходу і Східного Сибіру, ​​північні райони Західного Сибіру).

  Потреби населення не обмежуються лише матеріальними благами. Вони охоплюють і велику область соціально-культурних послуг. Витрати на надання послуг входять складовою частиною в загальні витрати по відтворенню робочої сили. З ростом добробуту і ступеня задоволення найбільш нагальних потреб в матеріальних благах відбувається закономірний процес збільшення споживаних послуг і підвищення їх частки в загальному обсязі споживання. [2, с. 12]

  Районні відмінності в рівні потреб населення в послугах визначаються цілою низкою чинників. Так, потреби населення в медичному обслуговуванні залежить від рівня і структури захворюваності населення. Потреба населення в дитячих садах залежить від вікового складу населення, ступеня участі жінок у виробництві, забезпеченості регіону трудовими ресурсами і багатьох інших факторів.

  Навіть при однаковій потреби населення в медичній допомозі в одних районах вона може бути задоволена в одних району - меншим, в інших - великим числом лікарняних ліжок. Тут істотну роль відіграють такі чинники, як характер розселення, густота населення, стан транспортних зв'язків, доступність для населення установ і організацій сфери обслуговування.

  Таким чином, основними факторами, що визначають величину витрат на відтворення робочої сили в стадії виробництва, є:

  - кількість і якість затраченої праці;

  - статево-віковий склад населення;

  - ступінь зайнятості працездатного населення;

  - розмір сімей, співвідношення між працюючими і утриманцями;

  - природно-кліматичні умови;

  - щільність населення і характер розселення;

  - стан транспортних зв'язків;

  - особливості національного побуту і традицій населення;

  - рівень цін на товари і тарифи на послуги.

  Для забезпечення однакових матеріальних умов виробництва і використання робочої сили сума витрат на відтворення повинна бути різною, дифференци-

  рова по території з урахуванням ступеня впливу зазначених факторів.

  Велику роль у визначенні форм і методів матеріального стимулювання розподілу робочої сили по районам відіграє суб'єктивний фактор оцінки перевагу того чи іншого матеріального блага, тієї чи іншої послуги, тих чи інших кліматичних умов і т.д. [4, с. 180]

  Диференціація кількісних характеристик перерахованих факторів зумовлює і територіальну диференціацію розміру і структури витрат на відтворення трудових ресурсів, а, отже, і всього комплексу життєвих засобів, що йдуть на особисте споживання працюючих.

  Територіальні відмінності в рівні життя безпосередньо впливають на загальні умови відтворення населення і трудових ресурсів, на всі боки демографічної ситуації, і зокрема на процес міграції населення, на забезпеченість господарства суб'єктів Російської Федерації робочою силою в необхідній кількості і необхідної якості. Економічно необґрунтовані відмінності в рівні життя по регіонах, що складаються під впливом ряду факторів, викликають підвищену міграцію населення, низьку приживлюваність в районах нового освоєння, відтік трудових ресурсів з цих районів, великі народногосподарські втрати.

  Список літератури:

  1. Архипова Л.С., Гагаріна Г.Ю. Державна стратегія регіонального розвитку: навчальний посібник для магістрантів. М: ФГБОУ ВО «РЕУ ім. Г.В. Плеханова », 2015.

  - 168 з.

  2. Гагаріна Г.Ю. Людський капітал і його роль в забезпеченні конкурентоспроможності російських регіонів.

  - «Регіональна економіка: теорія і практика». 2012. №23 (254). С. 9-15.

  3. Гагаріна Г.Ю. Шляхи та ресурси модернізації соціально-економічної системи регіону. - Перетворення Сибіру: від реформ П.А. Столипіна до сучасності: матеріали науково-практичної конференції / під заг. ред. М.П. Щетиніна. Барнаул: АБЕТКА, 2012. - 378 с.

  4. Гагаріна Г.Ю., Полякова А.Г., Чайникова Л.Н. Розвиток Далекого Сходу як геостратегічна мета Росії.

  - «Федералізм». 2016. №1 (81). С. 167-184.


  Ключові слова: РІВЕНЬ ЖИТТЯ /STANDARD OF LIVING /УМОВИ ПРАЦІ /WORKING CONDITIONS /Природно-кліматичні умови /CLIMATIC CONDITIONS /ФАКТОРИ ВІДТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ /THE FACTORS OF REPRODUCTION OF LABOR POWER

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити