Розглянуто проблеми адміністративного розслідування в митних органах. Особливу увагу приділено теоретичним і методологічним аспектам адміністративного розслідування. Застосування системного підходу дозволило виділити новий науковий напрям оффенсолістіка. Розроблено систему формування наукового знання в рамках даного напрямку по розділах. Запропоновано комплексне рішення проблем адміністративного розслідування в митниці на основі системного підходу в рамках нового наукового напрямку оффенсолістікі.

Анотація наукової статті по праву, автор наукової роботи - Андрєєв Кирило Олександрович


Problems of information support of administrative investigation in customs

This article is devoted to some problems of administrative investigation in customs in theoretic and methodological aspects. Application of systems approach assists to pick out a new orientation of science offensolistic. There is a construction of a new scientific knowledge in the context of this line of research


Область наук:
 • право
 • Рік видавництва: 2009
  Журнал: Ленінградський юридичний журнал

  Наукова стаття на тему 'Проблеми системного аналізу адміністративного розслідування в митних органах у оффенсолістіке '

  Текст наукової роботи на тему «Проблеми системного аналізу адміністративного розслідування в митних органах у оффенсолістіке»

  ?К. А. Андрєєв *

  проблеми системного аналізу адміністративного розслідування в митних органах у

  ОФФЕНСОЛІСТІКЕ

  Ключові слова: адміністративне розслідування, митне право, системний аналіз

  Розглянуто проблеми адміністративного розслідування в митних органах. Особливу увагу приділено теоретичним і методологічним аспектам адміністративного розслідування. Застосування системного підходу дозволило виділити новий науковий напрям - оффенсолістіка. Розроблено систему формування наукового знання в рамках даного напрямку по розділах. Запропоновано комплексне вирішення проблем адміністративного розслідування в митниці на основі системного підходу в рамках нового наукового напрямку - оффенсоліс-тики.

  Однією з новел Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення 2002 року є введення такої форми (стадії) провадження у справах про адміністративні правопорушення, як адміністративне розслідування. Введення даної стадії означає ускладнення порядку формування матеріалів справ про адміністративні правопорушення. Це свідчить про тенденцію звуження сфери кримінально-правового та, відповідно, розширення сфери адміністративно-правового впливу на правонарушітеля.1 Включення в КоАП РФ норм відповідальності за правопорушення у митній сфері (раніше ці норми були у Митному кодексі РФ 1993 р) свідчить про прагнення уніфікувати адміністративно-процесуальне законодавство. Новизна і, здавалося б, на перший погляд, привабливість і бездоганність теоретичних конструкцій, в даній області стали нормативними регуляторами, не знімає ряду гострих проблем, що виникають при веденні адміністративного розслідування і застосуванні матеріальних норм адміністративного права. Простота і жорсткість правових конструкцій породжує, зокрема, труднощі при доведенні провини правопорушників і процес-

  * Уповноважений з особливо важливих справ відділу адміністративних розслідувань Санкт-Петербурзької митниці. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  1 Клоков Є. А. Адміністративне розслідування в органах внутрішніх справ: Автореф. дис. ... канд. юр. наук. Омськ, 2005. С. 9.

  суальних закріпленні доказів у справах про адміністративне правопорушення.

  В ході розслідування таких справ посадові особи митних органів нерідко стикаються з протидією розслідуванню, відмовою свідків від дачі показань. Нерідко правопорушники вживають заходів з приховування фактів і слідів правопорушення. Все це вимагає високого професіоналізму осіб, які проводять розслідування.

  Методологія, тактика і методика розслідування злочинів і правопорушень в митній сфері розрізняються як за змістом, так і ступеня розробленості. Загальні принципи слідчої діяльності розроблені в кріміналістіке.2 Нині робляться спроби розробити тактику і методику розслідування справ в різних областях правореалізаціонной практики, в тому числі справ про адміністративні правопорушення. Висловлюються також пропозиції про необхідність виділення окремої галузі знань, а саме, тактики адміністративно-деліктного вироб-ництва, 3 адміністративно-юрисдикційної тактікі.4 Розробляються відомчі методичні рекомендації проведення розслідування по окремим складам КоАП. Листом ФМС РФ від 22.05.2007 №18-12 / 19003 митним органам повідомляються «Методичні рекомендації по кваліфікації та розслідування адміністративних правопорушень в галузі митної справи (порушень митних правил)».

  Однак дані пропозиції не носять системного характеру, фактично не усувають труднощів в розумінні закономірностей планування і ведення адміністративного розслідування, здійснення протиправної поведінки. Не дають вони і уявлення про сприйняття інформації, що міститься на речових доказах (ст. 26.6 КоАП), документах (ст. 26.7 КоАП) і особистих доказах (якими відповідно до ст. 26.3 КоАП є пояснення особи, щодо якої ведеться провадження у справі про АП, показання потерпілого і свідків), їх збір та оцінці. Нарешті, в рамках таких пропозицій не освячені питання методики виробництва окремих процесуальних дій, таких як проведення опитування, огляду і огляду (ст. 27.7, 27.8, 27.9 КоАП 2002). Таким чином, можна зробити висновок про існування пробілу інформаціоннопознавательной діяльності з виявлення, розкриття і розслідування

  2 Криміналістика: Підручник / За ред. Р. С. Бєлкіна. М., 2001. С. 20.

  3 Клоков Є. А. Адміністративне розслідування в органах внутрішніх справ. С. 138.

  4 Серебряков Я. В. Захисник у провадженні у справах про адміністративні правопорушення: Дис. ... канд. юрид. наук. Омськ, 2003. С. 125.

  адміністративних правопорушень, що породжує труднощі в адміністративному розслідуванні митних справ.

  Неможливість заповнення зазначеного пробілу криміналістикою обумовлена:

  1. Специфікою державних управлінських відносин. Останні відрізняються також від цивільно-правових відносин, що регулюють адміністративні відносини на муніципальному рівні. Адміністративне розслідування є процедурою встановлення, фіксації та юридичної кваліфікації юридичних фактів, що виникають як всередині адміністративного апарату, так і щодо інших суб'єктів при наданні на них адміністративного впливу.

  2. Видимою різноманітністю адміністративних складів КоАП Росії визнано 41 складу адміністративних правопорушень (ст. 23), беручи до уваги норм складів правопорушень з «спільної компетенції». Це. наприклад, порушення валютного законодавства та актів органів валютного регулювання (ст. 15.25 КоАП); незаконне використання товарного знака (ст. 14.10); порушення авторських і суміжних прав, винахідницьких і патентних прав (ст. 7.12). Кримінальний кодекс передбачає відповідальність за п'ять видів митних злочинів. Зазначене відмінність свідчить про особливу значущість саме адміністративного права, зокрема норм про адміністративну відповідальність, для регулювання відносин у митній сфері.

  3. Меншою адміністративної небезпекою адміністративного проступку в порівнянні з кримінальним, що виражається в менш суворе покарання за адміністративний проступок, менш строгому відношенні до правопорушника при проведенні адміністративного розслідування (заходи забезпечення провадження у справах про АП - гл. 27 КпАП РФ значно м'якше заходів процесуального примусу - розділ IV КПК РФ).

  4. Відсутністю в кримінальному праві такого суб'єкта відповідальності, як юридична особа, в той час як в адміністративному праві ключовою є проблема розробки методів і способів розслідування саме в відношенні зазначених суб'єктів права.

  5. Відмінністю адміністративного процесу за формою від кримінальної, в тому числі за стадіями, ступеня складності, його учасникам (до адміністративної відповідальності притягують органи, яким таке право надано законом, при цьому вони все є суб'єктами публічної влади, 5

  5 Бахрах Д. Н. Адміністративне право Росії: Підручник для вузів. М., 2000..

  тоді як до кримінальної відповідальності - тільки суд).

  Рішення проблем в даній області представляється можливим на основі системного підходу та інформатизації процесів адміністративного розслідування.

  Системний підхід - це підхід, при якому будь-яка система (об'єкт) розглядається як сукупність взаємопов'язаних елементів (компонентів), що має вихід (мета), вхід (ресурси), зв'язок із зовнішнім середовищем, зворотний зв'язок. Системний підхід являє собою форму застосування теорії пізнання до дослідження процесів, що відбуваються в природі, суспільстві, мисленні. Його суть полягає в реалізації вимог загальної теорії систем, згідно з якою, кожен об'єкт в процесі його дослідження повинен розглядатися як велика і складна система і, одночасно, як елемент більш загальної системи. Говорячи про системний підхід, можна говорити про деяке способі організації наших дій, такому, який охоплює будь-який рід діяльності, виявляючи закономірності і взаємозв'язку з метою їх більш ефективного використання. При цьому системний підхід є не стільки засобом для вирішення завдань, скільки методом постановки завдань. Це якісно вищий, ніж просто предметний, спосіб пізнання.

  У сфері розслідування адміністративних правопорушень зазначений системний підхід визначений автором як нового наукового напрямку - оффенсолістікі6 (від англ. Слова: offence - правопорушення). Оффенсолістіка - це наукова дисципліна про закономірності здійснення правопорушення, формування інформації про правопорушення, його учасників, методах і способах збирання, дослідження і оцінки доказів, а також методах і способах виявлення, розслідування, припинення і попередження правопорушень.

  Тільки в рамках даного наукового напрямку можна говорити про створення загальнотеоретичних положень і методології розслідування, збору та оцінки доказів та попередження адміністративних правопорушень. Як наслідок, цей науковий напрям передбачає систематизацію накопиченого матеріалу із зазначеної проблематики, в тому числі на основі системного аналізу, розробку загальних і приватних рекомендацій по

  С. 295.

  6 Див .: Андрєєв К. А. Оффенсолістіка - наука про виявлення, розслідування, припинення та попередження адміністративних правопорушень // Російська митниця: історія, сучасність, перспективи розвитку. Матеріали наук.-практ. конф. Архангельськ, 2006. С. 171-173.

  техніко-інформаційного забезпечення розслідування правопорушень, з тактичних аспектів діяльності адміністративно-слідчих підрозділів і формування методики розслідування окремих видів правопорушень.

  У предметну область нового наукового напрямку входить дослідження механізмів правопорушень, причин і умов протиправної поведінки осіб, закономірності збирання, дослідження, оцінки і використання доказів. Особливе місце присвячено вивченню засобів, прийомів і вироблення рекомендацій з виявлення, розслідування та попередження правопорушень.

  Отже, в рамках оффенсолістікі можна моделювати типові ситуації і на їх підставі розробляти плани проведення розслідування, давати правову оцінку протиправній поведінці залучаються фізичних, посадових та юридичних осіб.

  Оффенсолістіка складається з наступних розділів:

  1. Вивчення особистості (для фізичних, посадових осіб), правового, інформаційного та ділового статусу (для юридичних осіб) - направлено на формування сприятливих умов для прийняття ефективного, зваженого рішення при виборі методики і тактики проведення адміністративного розслідування, а також на прийняття правильного рішення при виборі кваліфікації адміністративного правопорушення;

  2. Методика оффенсолістікі - являє собою розділ оффенсолістікі, який би розглядав особливості використання технічних, техніко-інформаційних та тактичних прийомів проведення розслідування в типових ситуаціях для вирішення оффенсолістіческіх завдань. З позицій системно-діяльнісного підходу оффенсолістіческая методика є вищим рівнем оффенсолістіческой діяльності, що розглядається як цілісна система, спрямованої на рішення кінцевої завдання.

  В рамках оффенсолістіческой методики на основі загальних принципів також проводиться аналіз існуючих приватних методик розслідування окремих правопорушень і формування нових приватних методик.

  3. Оффенсолістіческая техніка являє собою систему заходів, технічних і інформаційних засобів і методик, спрямованих на отримання та оцінку доказів, отриманих в ході проведення адміністративного розслідування

  Однією зі складових даного напрямку є інформаційно-технічне забезпечення адміністративного розслідування - ис-

  користування при проведенні адміністративного розслідування новітніх інформаційних технологій, якими є: електронний документообіг, засоби програмного (комп'ютерного) забезпечення, електронні бази даних, експертні системи, системи інформаційного моделювання і прогнозування розслідування і т. д., а також способи і форми закріплення доказів, отриманих за допомогою зазначених засобів. Іншим тактичним засобом оффенсолістікі виступає система управління розслідуванням і система управління ризиками вчинення адміністративного правопорушення в митних органах.7

  4. Оффенсолістіческая тактика включає в себе практику проведення експертизи, планування і проведення опитування, огляду територій та приміщень, закріплення доказів вчинення правопорушення, які перебувають на електронних носіях інформації та ін. Процесуальних дій.

  Однією з її складових є інформаційно-аналітичне забезпечення адміністративного розслідування в митних органах. Даний напрямок є пріоритетним завданням розвитку митних органів до 2010 р 8 і вирішується за допомогою інформаційних технологій.

  5. Методологія оффенсолістікі. Методологія оффенсолістікі

  - це система принципів і способів організації та побудови теорії і практики проведення адміністративного розслідування, а також вчення про цю систему. Методологія оффенсолістікі - це вчення про організацію адміністративного розслідування.

  Організувати проведення адміністративного розслідування означає впорядкувати оффенсолістіку в цілісну систему з чітко визначеними характеристиками, логічною структурою і процесом здійснення

  - тимчасовоїструктурою (виходячи з пари категорій діалектики «історичне (тимчасово) і логічне»). 9

  Необхідність розробки власної методології оффенсолістікі пояснюється неможливістю застосування або простий адаптації методологій інших суміжних і чимось схожих наук, зокрема крими-

  7 Див .: Синицька Н. Г., Андрєєв К. А., Афонін П. Н. Результати застосування системи управління ризиками та її вплив на виявлення та розслідування справ про адміністративні правопорушення в галузі митної справи // Російська митниця: історія, сучасність, перспективи розвитку. С. 145-148.

  8 Розпорядження Уряду РФ від 14.12.2005 № 2225-р «Про концепцію розвитку митних органів Російської Федерації» // Відомості Верховної РФ. 2006. № 2. Ст. 260.

  9 Новиков А. М., Новиков Д. А. Що є методологія? // http://www.methodolog.org.ua

  налістікі, і окремих теорій, таких як теорія судового доказування і теорія доказів. Як приклад можна навести той факт, що справи про адміністративні правопорушень можуть розглядатися не в судовому порядку, а юрисдикційних органах - митницею, що безперечно відбивається на процесуальному аналізі та оцінці доказів, де немає можливості забезпечити використання багато форм судового розгляду і його етапів, в зокрема, дебати сторін, змагання сторін, і дотримати деякі презумпції.

  Інформаційно-технічні аспекти забезпечення оффенсолісті-ки в митниці включають в себе:

  - Вже існуючі в митниці в рамках Єдиної автоматизованої інформаційної системи ФТС Росії (далі ЄАІС) інформаційні технології, в тому числі обслуговуючі процеси гармонізації митної системи, включаючи технологію електронного декларування із застосуванням електронного цифрового підпису, інформаційні бази даних, в тому числі включають накопичений матеріал по досконалим адміністративним правопорушенням (КПС «Адміністративні правопорушення у митній сфері», БД «правоохорони-Пошук»).

  - Залучені електронні ресурси інших державних органів (МВС, податкової служби, Росспоживнагляду і ін.).

  - Активно впроваджуються в митниці передові технології: електронний документообіг, система управління ризиками, електронне декларування, передача інформації по високошвидкісних каналах зв'язку і використання при роботі ресурсів Інтернету.

  Визначимося з місцем нового наукового напрямку в системі юридичних наук. Перш за все виявимо ознаки, що відрізняють її від інших наук, визначивши зміст і форму даного наукового напрямку, розкривши її теоретичне і практичне значення для системи соціально-економічних відносин.

  Мета створення оффенсолістікі, в першу чергу, обумовлена ​​нагальною потребою різних категорій посадових осіб, які здійснюють адміністративне провадження у справах про АП, провідних по ним виробництво, осіб, які розглядають справи про адміністративні правопорушення, а також правопорушення працівників суду, котрі переглядають рішення по даних справах, що розглядає дії посадових осіб, які ведуть виробництво, в фундаментальних знаннях, що дозволяють прикладні проблеми вирішувати на системному рівні.

  Методом даної галузі знань є прагматичний метод (від грец. Pragma - справа, дія), практична спрямованість проведених досліджень. Дана позиція обумовлює необхідність перегляду абстрактних, умоглядних категорій, вироблених в рамках оффенсів-листочки, а також інших наук, але можна застосувати до даного наукового напрямку.

  Основними методами оффенсолістікі є: загальнонаукові

  - діалектичний метод, метод пізнання, спостереження, вимірювання, опис, порівняння, експеримент, моделювання, математичні методи; галузеві - адміністративно-правовий, цивільно-правовий. Ключовим є системний підхід.

  Методологічна спрямованість оффенсолістікі обумовлює її місце в системі юридичних наук - поруч з криміналістикою, інформаційним правом, правової інформатикою (див. Рис. 1). З іншого боку, оффенсолістіка покликана стати локомотивом російського права в сфері інформатизації, сприяючи переходу російської економіки в інформаційну (інноваційну) стадію, виробленні відповідних правових норм. Таким чином, прагматичний (прикладної) характер даного наукового напрямку повинен поєднуватися з теоретичним і прогностичним підходами.

  Мал. 1

  Місце оффенсолістікі в системі юридичних наук

  історичні

  загальнотеоретичні

  Теорія держави і права Психологія права

  Філософія права Соціологія права

  Історія держави і права

  Історія політичних і правових навчань

  Галузеві та міжгалузеві

  Кримінальний Кримінальний Кримінальний процес процес процес

  Кримінальний Кримінальний Кримінальний процес процес процес

  Кримінальний Кримінальний Кримінальний процес процес процес

  Кримінальний Кримінальний Кримінальний процес процес процес

  прикладні

  Оффенсів-листочка

  Оффенсів-листочка

  Оффенсів-листочка

  Правова

  статистика

  Судова

  медицина

  Міжнародно-правові

  Міжнародне приватне право Міжнародне публічне право Міжнародне трудове право

  Міжнародне кримінальне право Міжнародне екологічне право

  Необхідно уникати бездумного застосування в оффеносолістіке всіх наявних в науці методів і підходів. Перш за все, необхідно проводити аналіз їх корисності для оффенсолістікі, при цьому приділяти особливу увагу розробці власних підходів і методів виходячи з існуючих проблем. Методологія повинна бути спрямована, в першу чергу, на вирішення проблем адміністративного розслідування. При цьому будь-яке впровадження повинно супроводжуватися аналізом ефективності впровадження, як в короткостроковій, так і довгостроковій перспективі.

  Таким чином, проведений аналіз існуючих проблем адміністративного розслідування показав їх системний характер. Їх вирішення можливе на основі системного аналізу, із застосуванням комплексного підходу.


  Ключові слова: АДМІНІСТРАТИВНИЙ РОЗСЛІДУВАННЯ / МИТНЕ ПРАВО / СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ / ADMINISTRATIVE INVESTIGATION / CUSTOMS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити