У статті узагальнено існуючі підходи до оцінки рівня розвитку сфери туризму на регіональному рівні, що дозволило сформувати систему ключових показників та індикаторів активності розвитку туристичної галузі за наступними напрямками: розвиток готельного бізнесу; розвиток туристичного бізнесу; прибутковість галузі туризму і гостинності; популярність регіонального турпродукту. На основі сформованої системи показників розроблена авторська методика бальної оцінки активності розвитку туристичної галузі. В результаті апробації запропонованої методики в АЗРФ виявлено, що слабкими сторонами арктичних регіонів є низька популярність регіонального турпродукту і низькі темпи зростання прибутковості туристичної галузі, особливо серед регіонів, повністю входять в АЗРФ. Висновки узгоджуються з результатами експертного опитування учасників туристсько-рекреаційного кластера Мурманської області. Запропоновано комплекс заходів, спрямований на розвиток туристичної галузі Мурманської області: визнання туризму дотаційною галуззю на рівні регіону і його муніципальних утворень; закріплення в стратегічних і програмних документах області положень про формування регіонального туристичного бренду, рекламно-інформаційному забезпеченні просування регіонального туристичного продукту на внутрішній і зовнішній ринки, проведенні кампанії по просуванню позитивного туристичного іміджу Мурманської області в засобах масової інформації.

Анотація наукової статті з соціальної та економічної географії, автор наукової роботи - Яковчук Андрій Андрійович


Tourism industry development issues in the Arctic zone of the Russian Federation

The article summarizes the existing approaches to assessing the level of tourism at the local level. It allowed forming a system of key indicators and indicators of the tourism industry activity in the development of the hotel business; the development of tourism business; profitability of tourism and hospitality; the popularity of regional tourism products. Based on the formed system of indicators, the author's technique of a point estimation of development activity for the tourist branch was developed. As a result of testing of the proposed methodology in the Russian Arctic, we could reveal that the weaknesses of the Arctic territories was the low popularity of the local tourist products and low growth yield of the tourism industry, especially among the areas wholly included in the Russian Arctic. The conclusions are consistent with the results of an expert survey of participants of the tourism and recreational cluster of the Murmansk Oblast. A set of measures aimed at the development of the tourism industry of the Murmansk Oblast is proposed: the recognition of tourism as a subsidized industry at the level of the Oblast and its municipalities; consolidation in strategic and program documents of the territory on the formation of the local tourist brand, advertising, and information support of the local tourist product promotion on the internal and external markets; a campaign on the promotion of a positive tourist image of the Murmansk Oblast in mass media.


Область наук:
 • Соціальна та економічна географія
 • Рік видавництва: 2020
  Журнал: Арктика і Північ
  Наукова стаття на тему 'ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ туристська галузь В РЕГІОНАХ арктичної зони Російської Федерації'

  Текст наукової роботи на тему «ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ туристська галузь В РЕГІОНАХ арктичної зони Російської Федерації»

  ?УДК 338.48 (470.21) (045)

  DOI: 10.37482 / issn2221-2698.2020.38.56

  Проблеми розвитку туристичної галузі в регіонах Арктичної зони

  Російської Федерації *

  © ЯКОВЧУК Андрій Андрійович, молодший науковий співробітник E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Інститут економічних проблем ім. Г.П. Лузіна Федерального дослідного центру «Калуський науковий центр Російської академії наук», Апатити, Росія

  Анотація. У статті узагальнено існуючі підходи до оцінки рівня розвитку сфери туризму на регіональному рівні, що дозволило сформувати систему ключових показників та індикаторів активності розвитку туристичної галузі за наступними напрямками: розвиток готельного бізнесу; розвиток туристичного бізнесу; прибутковість галузі туризму та гостинності; популярність регіонального турпродукту. На основі сформованої системи показників розроблена авторська методика бальної оцінки активності розвитку туристичної галузі. В результаті апробації запропонованої методики в АЗРФ виявлено, що слабкими сторонами арктичних регіонів є низька популярність регіонального турпродукту і низькі темпи зростання прибутковості туристичної галузі, особливо серед регіонів, повністю входять в АЗРФ. Висновки узгоджуються з результатами експертного опитування учасників туристсько-рекреаційного кластера Мурманської області. Запропоновано комплекс заходів, спрямований на розвиток туристичної галузі Мурманської області: визнання туризму дотаційною галуззю на рівні регіону і його муніципальних утворень; закріплення в стратегічних і програмних документах області положень про формування регіонального туристичного бренду, рекламно-інформаційному забезпеченні просування регіонального туристичного продукту на внутрішній і зовнішній ринки, проведенні кампанії по просуванню позитивного туристичного іміджу Мурманської області в засобах масової інформації. Ключові слова: туризм, туристична галузь, туристська політика, Арктична зона РФ.

  Tourism industry development issues in the Arctic zone of the Russian Federation

  © Andrey A. YAKOVCHUK, junior researcher

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Luzin Institute for Economic Studies, Federal Research Centre "Kola Science Centre of the Russian Academy of Sciences", Apatity, Russia

  Abstract. The article summarizes the existing approaches to assessing the level of tourism at the local level. It allowed forming a system of key indicators and indicators of the tourism industry activity in the development of the hotel business; the development of tourism business; profitability of tourism and hospitality; the popularity of regional tourism products. Based on the formed system of indicators, the author's technique of a point estimation of development activity for the tourist branch was developed. As a result of testing of the proposed methodology in the Russian Arctic, we could reveal that the weaknesses of the Arctic territories was the low popularity of the local tourist products and low growth yield of the tourism industry, especially among the areas wholly included in the Russian Arctic. The conclusions are consistent with the results of an expert survey of participants of the tourism and recreational cluster of the Murmansk Oblast. A set of measures aimed at the development of the tourism industry of the Murmansk Oblast is proposed: the recognition of tourism as a subsidized industry at the level of the Oblast and its municipali-

  *

  Для цитування:

  Яковчук А.А. Проблеми розвитку туристичної галузі в регіонах Арктичної зони Російської Федерації // Арктика і Північ. 2020. № 38. С. 55-72. DOI: 10.37482 / issn2221-2698.2020.38.56. For citation:

  Yakovchuk A.A. Tourism industry development issues in the Arctic zone of the Russian Federation. Arktika i Sever [Arctic and North], 2020 року, no. 38, pp. 55-72. DOI: 10.37482 / issn2221-2698.2020.38.56.

  ties; consolidation in strategic and program documents of the territory on the formation of the local tourist brand, advertising, and information support of the local tourist product promotion on the internal and external markets; a campaign on the promotion of a positive tourist image of the Murmansk Oblast in mass media.

  Keywords: tourism, tourism industry, tourism policy, Arctic zone of the Russian Federation.

  Вступ

  Проблеми розвитку туристичної галузі в Арктичної зоні Російської Федерації (АЗРФ) багато в чому обумовлені специфікою даних регіонів, а саме: суворими природними умовами та уразливими екосистемами, низьким рівнем розвитку інфраструктури, географічної віддаленістю економічної діяльності від основних ринків, ізольованістю, а також малими розмірами місцевих ринків [1, Сєрова Н.А.]. В таких умовах необхідно компенсувати дані недоліки за рахунок більш ефективного управління цими специфічними територіями [2, Скуфьіна Т.П.]. Досвід зарубіжних країн свідчить про те, що розвиток туристичної галузі може сприяти диверсифікації економіки Арктики і забезпечити значний мультиплікативний ефект, який впливає на розвиток інших галузей економіки [3, Яковчук А.А.]. Незважаючи на те, що у світовій науково-дослідній сфері вивченням арктичного туризму займаються вже понад 30 років [4, Johnston M .; 5, Johnston M .; 6, Viken A., J0rgensen F .; 7, Milne S., Ward S., Wenzel G. та ін.], В російському науково-дослідному полі дане питання почало вивчатися відносно недавно, що, на наш погляд, є однією з причин низької ефективності даної галузі, щодо інших арктичних держав [8, Баранов С.В., Бажутова Е.А., біями А.А., Ємельянова Е.Е., Сєрова В.А., Сєрова Н.А., Скуфьіна Т.П., Яковчук А.Є. ]. Існуючий потенціал арктичного туризму обумовлює необхідність пошуку діючих механізмів оцінки ефективності туристичної галузі та вироблення рекомендацій щодо її вдосконалення. Для вирішення цієї фундаментальної завдання нами були вивчені основні проблеми розвитку туризму і чинники, що стримують його розвиток в Арктиці. Практична значимість полягає в розробці рекомендацій, які можуть бути використані при вдосконаленні туристського законодавства арктичних регіонів Російської Федерації.

  Методика оцінки активності розвитку туристичної галузі

  Розгляд існуючих підходів до оцінки рівня розвитку сфери туризму [9, Юван Е.И .; 10, Мурина С.Г .; 11, Рубцова Н.В .; 12, Рубцова Н.В .; 13, Мелешенко Н.А .; 14, Kumar M., Prashar S., Jana R.K .; 15, Javid E., Katircioglu S.] дозволило сформувати систему ключових показників та індикаторів активності розвитку туристичної галузі на рівні регіону (табл. 1).

  Таблиця 1

  Основні показники активності розвитку туристичної галузі

  показник Індикатори

  Розвиток готельного бізнесу • Темпи зростання чисельності колективних засобів розміщення • Темпи зростання чисельності місць в колективних засобах розміщення • Темпи зростання чисельності осіб, які працюють в колективних засобах розміщення

  Розвиток туристичного бізнесу • Темпи зростання чисельності турфірм • Темпи зростання чисельності осіб, які працюють в туристських фірмах

  Прибутковість галузі туризму та гостинності • Темпи зростання обсягу послуг колективних засобів розміщення • Темпи зростання обсягу туристських послуг, наданих населенню

  Популярність регіонального турпродукту • Темпи зростання чисельності ночівель в колективних засобах розміщення • Темпи зростання чисельності іноземних громадян, розміщених в колективних засобах розміщення • Темпи зростання чисельності громадян Російської Федерації, розміщених в колективних засобах розміщення

  На основі сформованої системи показників розроблена авторська методика бальної оцінки активності розвитку туристичної галузі, згідно з якою темпами зростання загальноросійського індикатора присвоюється - 1,00 бал, а з досліджуваних регіонах бали присвоюються за формулою:

  пТК1 I-

  _ ТІI _ Vх! * Х2 * | | | ХП

  1 ~ ТчГр ~~ пткр I-- ~

  Т І г * Х2 * | .. хп

  Де ВІ - оцінює бал показника регіону «Ь>; ТІI - середньорічний приріст показника регіону «Ь>; ТИ F - середньорічний приріст загальноросійського показника; п - кількість періодів, за якими є коефіцієнти зростання; х - ланцюгової коефіцієнт зростання.

  Далі бал за конкретним показником обчислювався як середнє арифметичне значення його індикаторів.

  Оцінка активності розвитку туристичної галузі

  Оцінка активності розвитку туристичної галузі на основі сформованої системи показників проводилася виходячи з відкритих даних єдиної міжвідомчої інформаційно-статистичної системи (ЕМІСС) 1.

  Першим показником, що характеризує активність розвитку туристичної галузі, є «розвиток готельного бізнесу». Для комплексної оцінки даного показника були розглянуті наступні індикатори: темпи зростання чисельності колективних засобів розміщення в регіоні (рис. 1), темпи зростання чисельності місць в колективних засобах розміщення в регіоні (рис. 2), темпи зростання чисельності осіб, які працюють в колективних засобах розміщення (рис. 3).

  1 Офіційні статистичні показники. URL: https://www.fedstat.ru/ (дата звернення: 25.09.2019).

  250

  200

  150

  100 -

  50

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  I Регіони, повністю входять в АЗРФ Всього по АЗРФ

  Регіони, частково входять в АЗРФ Російська Федерація

  Мал. 1. Темпи зростання чисельності колективних засобів розміщення в регіоні (в% до 2009 р).

  За даним індикатором спостерігається стабільне зростання як на загальноукраїнському рівні, так і на рівні регіонів АЗРФ. Однак темпи зростання чисельності колективних засобів розміщення в цілому по Росії значно перевищують темпи зростання в арктичних регіонах. У 2017 і 2018 рр. темпи зростання за даним індикатором у регіонів, повністю входять в АЗРФ, обігнали темпи зростання частково арктичних регіонів.

  250 -

  200

  150

  100

  50

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  Регіони, повністю входять в АЗРФ Всього по АЗРФ

  Регіони, частково входять в АЗРФ Російська Федерація

  Рис.2. Темпи зростання чисельності місць в колективних засобах розміщення в регіоні (в% до 2009 року). За даним індикатором спостерігається стабільне зростання на загальноукраїнському рівні, однак на рівні регіонів АЗРФ спостерігалося стабільне зростання до 2013 р, потім відбувався

  0

  0

  спад аж до 2016 р і тільки з 2017 р спостерігається позитивна динаміка. Варто зазначити, що темпи зростання чисельності місць в колективних засобах розміщення в цілому по Росії значно перевищують темпи зростання в арктичних регіонах. У 2017 році темпи зростання за даним індикатором у регіонів, повністю входять в АЗРФ, обігнали темпи зростання частково арктичних регіонів.

  140

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

  | Регіони, повністю входять в АЗРФ | Регіони, частково входять в АЗРФ Ш Всього по АЗРФ Ш Російська Федерація

  Рис.3. Темпи зростання чисельності осіб, які працюють в колективних засобах розміщення (у% до 2009 року).

  За даним індикатором до 2013 р спостерігається стабільний спад. На загальноукраїнському рівні зростання відстежується тільки з 2014 р, а на рівні регіонів АЗРФ - з 2016 р Варто відзначити, що темпи зростання за даним індикатором в цілому по Росії значно перевищують темпи зростання в арктичних регіонах. У 2017 році темпи зростання за даним індикатором у регіонів, повністю входять в АЗРФ, наздогнали темпи зростання частково арктичних регіонів.

  За активністю розвитку показника «розвиток готельного бізнесу» регіони були поділені на 3 групи (табл. 2).

  Таблиця 2

  Класифікація регіонів за показником «розвиток готельного бізнесу»

  Відстає розвиток (менше 0,80 балів) Помірне розвиток (від 0,80 до 1,00 балів) Випереджаючий розвиток (більше 1,00 балів)

  «Розвиток готельного бізнесу»

  Ненецький АО (0,78) Чукотський АТ (0,95) Красноярський край (0,88) Мурманська область (0,88) Республіка Саха (Якутія) (0,86) Ямало-Ненецький АО (0,86) Республіка Комі ( 0,84) Архангельська область (0,82) Республіка Карелія (1,17)

  Серед повністю арктичних регіонів до групи відстає розвитку потрапив тільки Ненецький автономний округ, інші регіони знаходяться в групі з помірним розвитком за даним показником. Серед частково арктичних регіонів в групу з випереджаючим розвитком потрапила тільки Республіка Карелія, інші регіони також знаходяться в групі помірного розвитку.

  Наступним показником, що характеризує активність розвитку туристичної галузі, є «розвиток туристичного бізнесу». Для комплексної оцінки даного показника були розглянуті наступні індикатори: темпи зростання чисельності турфірм, які працюють в регіоні (рис. 4), темпи зростання чисельності осіб, які працюють в туристських фірмах (рис. 5).

  300

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

  | Регіони, повністю входять в АЗРФ Регіони, частково входять в АЗРФ Ш Всього по АЗРФ < російська Федерація

  Мал. 4. Темпи зростання чисельності турфірм, які працюють в регіоні (в% до 2009 р).

  За даним індикатором спостерігається стабільне зростання на загальноукраїнському рівні та на рівні регіонів, частково входять до АЗРФ. Однак темпи зростання чисельності турфірм в цілому по Росії значно нижче темпів зростання в частково арктичних регіонах. Що стосується регіонів, повністю входять в АЗРФ, то пікове значення тут було досягнуто в 2014 р, після чого стався значний спад, і за станом на 2018 р дане значення так і не було досягнуто. В цілому темпи зростання за даним індикатором повністю арктичних регіонів відповідають загальноросійському рівню.

  180

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

  | Регіони, повністю входять в АЗРФ | Регіони, частково входять в АЗРФ Ш Всього по АЗРФ Ш Російська Федерація

  Мал. 5. Темпи зростання чисельності осіб, які працюють в туристських фірмах (у% до 2009 року).

  За даним індикатором спостерігається стабільне зростання як на загальноукраїнському рівні, так і на рівні регіонів, частково входять до АЗРФ, до 2013 р З 2014 р спостерігається значний спад. Варто зазначити, що темпи зростання чисельності осіб, які працюють в туристських фірмах, в цілому по Росії значно нижче темпів зростання в частково арктичних регіонах. Що стосується регіонів, повністю входять в АЗРФ, то пікове значення тут було досягнуто в 2012 р, після чого стався значний спад, і за станом на 2017 р дане значення так і не було досягнуто. В цілому темпи зростання за даним індикатором повністю арктичних регіонів відповідають загальноросійському рівню.

  За активністю розвитку показника «розвиток туристичного бізнесу» регіони були поділені на 3 групи (табл. 3).

  Таблиця 3

  Класифікація регіонів за показником «розвиток туристичного бізнесу»

  Відстає розвиток (менше 0,80 балів) Помірне розвиток (від 0,80 до 1,00 балів) Випереджаючий розвиток (більше 1,00 балів)

  Розвиток туристичного бізнесу

  Ненецький АО (0,98) Мурманська область (0,96) Архангельська область (0,95) Республіка Комі (0,85) Республіка Карелія (1,32) Красноярський край (1,31) Ямало-Ненецький АО (1,19 ) Республіка Саха (Якутія) (1,06) Чукотський АТ (1,02)

  Варто зазначити, що жоден регіон не потрапив в групу відстає розвитку за даним показником. Серед повністю арктичних регіонів до групи випереджального розвитку потрапили Ямало-Ненецький і Чукотський автономні округи. Серед частково арктичних регіонів до групи помірного розвитку потрапили Архангельська область і Республіка Комі. Решта регіонів знаходяться в групі з випереджаючим розвитком.

  Наступним показником, що характеризує активність розвитку туристичної галузі, є «прибутковість галузі туризму та гостинності». Для комплексної оцінки даного показника були розглянуті наступні індикатори: темпи зростання обсягу послуг колективних засобів розміщення (рис. 6) і темпи зростання обсягу туристських послуг, наданих населенню (рис. 7).

  250

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

  Регіони, повністю входять в АЗРФ Регіони, частково входять в АЗРФ > Всього по АЗРФ »Російська Федерація

  Мал. 6. Темпи зростання обсягу послуг колективних засобів розміщення (у% до 2009 року).

  За даним індикатором стабільне зростання спостерігається тільки на загальноукраїнському рівні. Що стосується частково арктичних регіонів, то зростання спостерігається тільки до 2014 року, після чого даний показник тримається приблизно на одному рівні. Варто також відзначити, що за даним індикатором повністю арктичні регіони відстають від регіонів, частково входять до АЗРФ. В цілому загальноросійські темпи зростання значно перевищують общеарктіческій рівень.

  250

  200

  150

  100

  50

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  I Регіони, повністю входять в АЗРФ Регіони, частково входять в АЗРФ Всього по АЗРФ Російська Федерація

  Мал. 7. Темпи зростання обсягу туристських послуг, наданих населенню (у% до 2009 року).

  За даним індикатором спостерігається стабільне зростання як на загальноукраїнському рівні, так і на рівні регіонів АЗРФ. Варто зазначити, що темпи зростання обсягу туристських послуг, наданих населенню повністю арктичних регіонів, значно перевищують темпи зростання в регіонах, частково входять до АЗРФ.

  За активністю розвитку показника «прибутковість галузі туризму та гостинності» регіони були поділені на 3 групи (табл. 4).

  Таблиця 4

  Класифікація регіонів за показником «прибутковість галузі туризму та гостинності»

  0

  Відстає розвиток (менше 0,80 балів) Помірне розвиток (від 0,80 до 1,00 балів) Випереджаючий розвиток (більше 1,00 балів)

  Прибутковість галузі туризму та гостинності

  Мурманська область (0,78) Архангельська область (0,88) Республіка Карелія (0,83) Республіка Комі (0,83) Чукотський АТ (5,48) Ямало-Ненецький АО (1,24) Красноярський край (1,13 ) Республіка Саха (Якутія) (1,04) Ненецький АО (1,02)

  Серед регіонів, повністю входять в АЗРФ, в групу відстає розвитку потрапила тільки Мурманська область, в той час як інші регіони знаходяться в групі з випереджаючим розвитком. Серед частково арктичних регіонів до групи з помірним розвитком потрапили Архангельська область, Республіка Карелія і Республіка Комі, а решту регіонів також потрапили в групу регіонів з випереджаючим розвитком.

  Наступним показником, що характеризує активність розвитку туристичної галузі, є «популярність регіонального турпродукту». Для комплексної оцінки даного показника були розглянуті наступні індикатори: темпи зростання чисельності ночівель в колективних засобах розміщення (рис. 8), темпи зростання чисельності іноземних грома-

  дан, розміщених в колективних засобах розміщення (рис. 9), і темпи зростання чисельності громадян Російської Федерації, розміщених в колективних засобах розміщення (рис. 10).

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

  | Регіони, повністю входять в АЗРФ | Регіони, частково входять в АЗРФ Ш Всього по АЗРФ < російська Федерація

  Мал. 8. Темпи зростання чисельності ночівель в колективних засобах розміщення (у% до 2009 року).

  За даним індикатором спостерігається стабільне зростання на загальноукраїнському рівні, однак на рівні регіонів АЗРФ зростання незначний. Загальноросійські темпи зростання за даним індикатором значно перевищують общеарктіческій рівень. Варто відзначити, що за даним індикатором показники повністю арктичних регіонів трохи вище показників регіонів, частково входять до АЗРФ.

  300

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

  | Регіони, повністю входять в АЗРФ | Регіони, частково входять в АЗРФ 9 Всього по АЗРФ < російська Федерація

  Мал. 9. Темпи зростання чисельності іноземних громадян, розміщених в колективних засобах розміщення

  (В% до 2009 р).

  За даним індикатором спостерігається стабільне зростання як на загальноукраїнському рівні, так і на рівні регіонів АЗРФ, однак загальноросійські темпи зростання чисельності іноземних громадян, розміщених в колективних засобах розміщення, значно перевищують общеарктіческіе. Варто зазначити, що темпи зростання обсягу туристських послуг, наданих населенню частково арктичних регіонів, значно перевищували темпи зростання в регіонах, повністю входять в АЗРФ до 2015 року, і тільки в 2016 р показники досягли відносного паритету.

  250

  200

  150

  100

  50

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  I Регіони, повністю входять в АЗРФ Всього по АЗРФ

  Регіони, частково входять в АЗРФ Російська Федерація

  Мал. 10. Темпи зростання чисельності громадян Російської Федерації, розміщених в колективних засобах

  розміщення (у% до 2009 року).

  За даним індикатором спостерігається стабільне зростання на загальноукраїнському рівні, однак на рівні регіонів АЗРФ в 2014 р спостерігається незначний спад. З 2016 року спостерігається значне зростання показників по даному регіону як на рівні Російської Федерації в цілому, так і на общеарктіческом рівні. Варто зазначити, що темпи зростання обсягу туристських послуг, наданих населенню частково арктичних регіонів, перевищують темпи зростання в регіонах, повністю входять в АЗРФ.

  За активністю розвитку показника «популярність регіонального турпродукту» регіони були поділені на 3 групи (табл. 5).

  Таблиця 5

  Класифікація регіонів за показником «популярність регіонального турпродукту»

  0

  Відстає розвиток (менше 0,80 балів) Помірне розвиток (від 0,80 до 1,00 балів) Випереджаючий розвиток (більше 1,00 балів)

  Популярність регіонального турпродукту

  Мурманська область (0,79) Республіка Комі (0,78) Архангельська область (0,69) Ненецький АО (0,48) Красноярський край (0,95) Ямало-Ненецький АО (0,94) Чукотський АТ (0,83 ) Республіка Саха (Якутія) (0,82) Республіка Карелія (1,19)

  Серед регіонів, повністю входять в АЗРФ, в групу відстає розвитку потрапили Мурманська область і Ненецький автономний округ. Решта регіонів знаходяться в групі помірного розвитку. Серед частково арктичних регіонів до групи регіонів з відстаючим розвитком потрапили Архангельська область і Республіка Комі. Республіка Карелія знаходиться в групі з випереджаючим розвитком; інші регіони, частково входять в АЗРФ, знаходяться в групі регіонів з помірним розвитком.

  Далі бальні значення показників активності розвитку туристичної галузі підсумовувалися, і обчислювалося їх середнє арифметичне значення. Відповідно до присвоєними балами, регіони також були розділені на 3 групи (табл. 6).

  Таблиця 6

  Класифікація регіонів за показниками активності розвитку туристичної галузі

  Відстає розвиток (менше 0,80 балів) Помірне розвиток (від 0,80 до 1,00 балів) Випереджаючий розвиток (більше 1,00 балів)

  Загальний показник розвитку туристичної галузі

  Республіка Саха (Якутія) (0,94) Мурманська область (0,85) Архангельська область (0,84) Республіка Комі (0,82) Ненецький АО (0,81) Чукотський АТ (2,07) Республіка Карелія (1, 13) Красноярський край (1,07) Ямало-Ненецький АО (1,06)

  До групи регіонів з випереджаючим розвитком потрапили Чукотський автономний округ, Республіка Карелія, Красноярський край і Ямало-Ненецький автономний округ. Решта регіонів АЗРФ знаходяться в групі помірного розвитку.

  Порівняння показників активності розвитку туристичної галузі (рис. 11) показало, що хоча жоден з регіонів АЗРФ не потрапив в групу відстає розвитку за показниками активності розвитку туристичної галузі, слабкими сторонами є низькі темпи зростання популярності регіонального турпродукту і низькі темпи зростання прибутковості туристичної галузі, особливо серед регіонів, повністю входять в АЗРФ.

  1,20

  1,00 0,80

  0,60 0,40 0,20 0,00

  Розвиток готельного бізнесу

  Розвиток туристичного Прибутковість галузі Популярність

  бізнесу туризму і гостинності регіонального турпродукту

  I Російська Федерація Регіони, частково входять в АЗРФ

  Регіони, повністю входять в АЗРФ Всього по АЗРФ

  Мал. 11. Оцінка показників активності розвитку туристичної галузі. Таким чином, в результаті апробації запропонованої методики в АЗРФ виявлено, що слабкими сторонами арктичних регіонів є низька популярність регіонального турпродукту і низькі темпи зростання прибутковості туристичної галузі, особливо серед регіо-

  нов, повністю входять в АЗРФ. Висновки узгоджуються з результатами експертного опитування учасників туристсько-рекреаційного кластера Мурманської області (табл. 7).

  Експертне опитування в арктичному регіоні - Мурманської області

  В опитуванні взяли участь 15 експертів - представників туристично-рекреаційного кластера Мурманської області. Метод вивчення - Інтернет-опитування з переважанням відкритих питань, поширений серед учасників через центр кластерного розвитку Мурманської області.

  Таблиця 7

  Результати експертного опитування

  Оцініть, будь ласка, який, на Ваш погляд, рівень туристського потенціалу Мурманської області?

  Дуже високий 7

  високий 6

  середній 1

  низький 1

  Дуже низький 0

  Як Ви вважаєте, наскільки ефективна державна політика в сфері туризму в Вашому регіоні?

  Політика ефективна 0

  Політика швидше ефективна 6

  Політика швидше неефективна 4

  Політика неефективна 5

  Як Ви вважаєте, що перешкоджає розвитку туризму в Мурманської області?

  Відсутність пропозицій, здатних зацікавити потенційних 3

  туристів

  Слабка інформованість про наявні пропозиції в сфері ту- 8

  ризма в регіоні

  Низький рівень кваліфікації співробітників, що працюють в туристської 3

  сфері

  Висока вартість туристичних послуг в регіоні 7

  Відсутність зацікавленості з боку інвесторів і структур 7

  управління в розвитку туризму в регіоні

  Низький рівень туристської інфраструктури в регіоні 8

  Суворі кліматичні умови 2

  Відсутність підтримки Міністерства закордонних справ в питаннях по- 1

  граничних територій

  Відсутність зацікавленості туристів в регіональному туристичному 1

  продукті

  Більшість експертів (13 з 15) оцінило рівень туристського потенціалу регіону як високий або дуже високий, один експерт оцінив як середній. Лише один експерт оцінив рівень туристського потенціалу як низький, мотивувавши свою відповідь відсутністю зацікавленості туристів в регіональному туристичному продукті.

  На питання про ефективність регіональної політики в сфері туризму більшість експертів (9 з 15) відповіло, що політика неефективна / швидше неефективна. Один з експертів мотивував свою відповідь відсутністю підтримки міністерства закордонних справ в питаннях прикордонних територій.

  Що стосується основних чинників, що перешкоджають розвитку туризму в регіоні, то найбільш значимі з них, на думку експертів: слабка інформованість про що мають-

  ся пропозиціях в сфері туризму в регіоні; низький рівень туристичної інфраструктури в регіоні; висока вартість туристичних послуг в регіоні; відсутність зацікавленості з боку інвесторів і структур управління в розвитку туризму в регіоні.

  висновок

  В результаті апробації авторської методики в арктичних регіонах виявлено, що слабкими сторонами регіонів АЗРФ є низька популярність регіонального турпродукту і низькі темпи зростання прибутковості туристичної галузі, особливо серед повністю арктичних регіонів, що узгоджується з результатами експертного опитування. Основні фактори, що перешкоджають розвитку туризму в регіоні, це слабка інформованість про наявні пропозиції в сфері туризму; низький рівень туристичної інфраструктури; висока вартість туристичних послуг; відсутність зацікавленості з боку інвесторів і структур управління в розвитку туризму. Нами запропонований комплекс заходів, спрямований на зниження впливу даних факторів, що дозволить підвищити активність розвитку туристичної галузі в цілому [16, Яковчук А.А.]. По-перше, необхідно визнати туризм дотаційною галуззю на рівні регіону і його муніципальних утворень; по-друге, необхідне закріплення в стратегічних і програмних документах області положень про формування регіонального туристичного бренду, рекламно-інформаційному забезпеченні просування регіонального туристичного продукту на внутрішній і зовнішній ринки, проведенні кампанії по просуванню позитивного туристичного іміджу Мурманської області в засобах масової інформації.

  Подяки та фінансування

  Стаття включає матеріали, підготовлені в рамках госзаданія Фіц КНЦ РАН №0226-2019-0027.

  література

  1. Сєрова Н.А., Сєрова В.А. Основні тенденції розвитку транспортної інфраструктури російської Арктики // Арктика і Північ. 2019. № 36. С. 42-56. DOI: 10.17238 / issn2221-2698.2019.36.42

  2. Скуфьіна Т.П. Розвиток Півночі і Арктики: проблеми і перспективи // Успіхи сучасного природознавства. 2013. № 4. С. 133-138.

  3. Яковчук А.А. Порівняльний аналіз практики застосування кластерного підходу в Європі і Російської Федерації // Соціально-економічне управління: теорія і практика. 2018. №4 (35). С. 189-191.

  4. Johnston M. Polar tourism regulation strategies: Controlling visitors through codes of conduct and legislation. Polar Record. 1997. № 33 (184). Pp. 13-20.

  5. Johnston M. Evaluating the effectiveness of visitor-regulation strategies for polar tourism. Polar Record. 1998. № 34 (188). Pp. 25-30.

  6. Viken A., J0rgensen F. Tourism on Svalbard. Polar Record. 1998. № 34 (189). Pp. 123-128.

  7. Milne S., Ward S., Wenzel G. Linking tourism and art in Canada's eastern Arctic: the case of Cape Dorset // Polar Record. 1995. № 31 (176). Pp. 25-36.

  8. Основні аспекти економічного розвитку і управління Арктичної зоною Російської Федерації / Баранов С.В., Бажутова Е.А., біями А.А., Ємельянова Е.Е., Сєрова В.А., Сєрова Н.А., Скуфьіна Т.П., Яковчук А.Є. М .: ТОВ "Науковий консультант", 2018. 214 с.

  9. Юван Є.І. Оцінка соціально-економічної ефективності внутрішнього туризму в регіоні // Вісник Тихоокеанського державного економічного університету. 2006. № 3 (39). С. 26-33.

  10. Мурина С.Г. Системний підхід до оцінки ефективності регіонального туризму // Вісник Національної академії туризму. 2008. № 1 (5). С. 36-39.

  11. Рубцова Н.В. Зміст поняття ефективність туристської діяльності // Регіональна економіка: теорія і практика. 2012. № 18 (249). С. 54-60.

  12. Рубцова Н.В. Фактори ефективності функціонування сфери туристично-рекреаційних послуг регіону: теоретичні та прикладні аспекти // Вісник Забайкальського державного університету. 2018. Т. 24. № 6. С. 129-138.

  13. Мелешенко Н.А. Оцінка ефективності діяльності регіональних органів влади в сфері туризму // Політика, економіка та інновації. 2018. № 2 (19). С. 2.

  14. Kumar M., Prashar S., Jana R.K. Does international tourism spur international trade and output? Evidence from wavelet analysis // Tourism economics. 2019. Vol. 25. № 1. Pp. 22-33.

  15. Javid E., Katircioglu S. The globalization indicators-tourism development nexus: a dynamic paneldata analysis // Asia pacific journal of tourism research. 2017. Vol. 22. № 11. Pp. 1194-1205.

  16. Яковчук А.А. Оцінка ефективності регіональної політики в сфері туризму // Економічні відносини. 2019. Т. 9. № 4. DOI: 10.18334 / eo.9.4.41232

  References

  1. Serova N.A., Serova V.A. Osnovnye tendentsii razvitiya transportnoy infrastruktury rossiyskoy Arktiki [Critical tendencies of the transport infrastructure development in the Russian Arctic]. Arktika i Sever [Arctic and North], 2019, no. 36, pp. 42-56. DOI: 10.17238 / issn2221-2698.2019.36.42

  2. Skuf'ina T.P. Razvitie Severa i Arktiki: problemy i perspektivy [Development of the North and Arctics: problems and perspectives]. Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya [Advances in current natural sciences], 2013, no. 4, pp. 133-138.

  3. Yakovchuk A.A. Sravnitel'nyy analiz praktiki primeneniya klasternogo podkhoda v Evrope I Rossiyskoy Federatsii [A comparative analysis of cluster policy in the Russian Federation and the countries of Europe]. Sotsial'no-ekonomicheskoe upravlenie: teoriya i praktika [Socio-economic management: theory and practice], 2018, no. 4 (35), pp. 189-191.

  4. Johnston M. Polar tourism regulation strategies: Controlling visitors through codes of conduct and legislation. Polar Record, 1997, no. 33 (184), pp. 13-20.

  5. Johnston M. Evaluating the effectiveness of visitor-regulation strategies for polar tourism. Polar Record, 1998, no. 34 (188), pp. 25-30.

  6. Viken A., J0rgensen F. Tourism on Svalbard. Polar Record, 1998, no. 34 (189), pp. 123-128.

  7. Milne S., Ward S., Wenzel G. Linking tourism and art in Canada's eastern Arctic: the case of Cape Dorset. Polar Record, 1995, no. 31 (176), pp. 25-36.

  8. Baranov S.V., Bazhutova E.A., Biev A.A., Emel'yanova E.E., Serova V.A., Serova N.A., Skuf'ina T.P., Yakovchuk A.E. Osnovnye aspekty ekonomicheskogo razvitiya i upravleniya Arkticheskoy zonoy Rossiyskoy Federatsii [The main aspects of economic development and management of the Arctic zone of the Russian Federation]. Moscow, Nauchnyy konsul'tant Publ., 2018, 214 p.

  9. Yuvanen E.I. Otsenka sotsial'no-ekonomicheskoy effektivnosti vnutrennego turizma v regione [Evaluation of the socio-economic efficiency of domestic tourism in the region]. Vestnik Tikhookeanskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta, 2006, no. 3 (39), pp. 26-33.

  10. Murina S.G. Sistemnyy podkhod k otsenke effektivnosti regional'nogo turizma [A systematic approach to assessing the effectiveness of regional tourism]. Vestnik Natsional'noy akademii turizma [Vestnik of National Tourism Academy], 2008, no. 1 (5), pp. 36-39.

  11. Rubtsova N.V. Soderzhanie ponyatiya effektivnost 'turistskoy deyatel'nosti [Content of concept "efficiency of tourist activity]. Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika [Regional economics: theory and practice] 2012, no. 18 (249), pp. 54-60.

  12. Rubtsova N.V. Faktory effektivnosti funktsionirovaniya sfery turistsko-rekreatsionnykh uslug re-giona: teoreticheskie i prikladnye aspekty [Factors of the effectiveness of tourist and recreational services area of ​​the region: theoretical and applied aspects]. Vestnik Zabaykal'skogo gosudarstven-nogo universiteta [Transbaikal State University Journal], 2018, vol. 24, no. 6, pp. 129-138.

  13. Meleshenko N.A. Otsenka effektivnosti deyatel'nosti regional'nykh organov vlasti v sfere turizma [Assessment of efficiency of activity of regional authorities in the sphere of tourism]. Politika, ekonomika i innovatsii [Politics, Economics and Innovations], 2018, no. 2 (19), p. 2.

  14. Kumar M., Prashar S., Jana R.K. Does international tourism spur international trade and output? Evidence from wavelet analysis. Tourism economics, 2019, vol. 25, no. 1, pp. 22-33.

  15. Javid E., Katircioglu S. The globalization indicators-tourism development nexus: a dynamic paneldata analysis. Asia pacific journal of tourism research 2017, vol. 22, no. 11, pp. 1194-1205.

  16. Yakovchuk A.A. Otsenka effektivnosti regional'noy politiki v sfere turizma [Evaluation of the effectiveness of regional policy in tourism]. Ekonomicheskie otnosheniya [Journal of international economic affairs], 2019, vol. 9, no. 4, pp. 3103-3114. DOI: 10.18334 / eo.9.4.41232


  Ключові слова: ТУРИЗМ / ТУРИСТСЬКА ГАЛУЗЬ / ТУРИСТСЬКА ПОЛІТИКА / АРКТИЧНА ЗОНА РФ / TOURISM / TOURISM INDUSTRY / TOURISM POLICY / ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити