Стаття присвячена проблемам розвитку регіональної інфраструктури туризму. Розкрито сутність поняття «інфраструктура туризму», визначено її зміст, розглянуті проблеми розвитку. На основі системного аналізу виявлено основні проблеми розвитку туристичної інфраструктури Вологодської області.

Анотація наукової статті з соціальної та економічної географії, автор наукової роботи - Величкина Анна Володимирівна


Problems of development of the region's tourism infrastructure (case study of the Vologda Oblast)

The article is devoted to the problems of development of the regional tourism infrastructure. The essence of the concept "tourism infrastructure" is revealed, the problems of its development are considered. The main development problems of the tourism infrastructure in the Vologda Oblast are identified on the basis of system analysis.


Область наук:

 • Соціальна та економічна географія

 • Рік видавництва: 2013


  Журнал: Проблеми розвитку території


  Наукова стаття на тему 'Проблеми розвитку туристичної інфраструктури регіону (на прикладі Вологодської області) '

  Текст наукової роботи на тему «Проблеми розвитку туристичної інфраструктури регіону (на прикладі Вологодської області)»

  ?УДК 338.48 (470.12) ББК 65.433 (2Рос-4Вол)

  © Величкина А.В.

  ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ туристської ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ Вологодська область)

  Стаття присвячена проблемам розвитку регіональної інфраструктури туризму. Розкрито сутність поняття «інфраструктура туризму», визначено її зміст, розглянуті проблеми розвитку. На основі системного аналізу виявлено основні проблеми розвитку туристичної інфраструктури Вологодської області.

  Регіональна туристська інфраструктура, сфера послуг, інвестиційна привабливість, довгострокові цільові програми.

  В даний час в регіональній економіці велика увага приділяється питанням розвитку туризму, оскільки дана галузь є однією з високоприбуткових і динамічних.

  Розвиток регіонального туризму в Росії знаходиться в тісному зв'язку з туристської інфраструктурою, яка виступає або стримуючим фактором розвитку галузі, або визначає позитивну динаміку розвитку туристично-рекреаційної сфери. Разом з тим для більшості регіонів Росії інфраструктурні проблеми стають основною причиною зниження конкурентних переваг території на ринку туристичних послуг.

  Для більш детального вивчення стану туристичної інфраструктури виникає необхідність в уточненні її визначення, структури і виявлення основних проблем, що стримують її розвиток.

  Поняття туристської інфраструктури не ново, але в науковій літературі немає єдиного тлумачення цього терміна. Неоднозначність і розмитість змістовного сенсу поняття «інфраструктура туризму» пояснюється необгрунтованістю чітких ознак віднесення до неї окремих видів господарської діяльності, а також невизначеністю кола об'єктів туристичної інфраструктури.

  Більш повно визначення регіональної інфраструктури туризму представлено в дослідженні Д.Ф. Васеліха, де воно трактується як сукупність матеріальних об'єктів, які є носіями різних матеріальних і нематеріальних властивостей, які забезпечують максимально можливу кількісну і якісну реалізацію цілей туристів при певних просторово-часових параметрах (в конкретному місці і в конкретний час) [2].

  Склад регіональної інфраструктури туризму можна представити таким чином (рис. 1): сукупність підприємств, що створюють умови для задоволення потреб туризму, це - виробнича інфраструктура, і підприємств, безпосередньо задовольняють різні потреби туристів, - інфраструктура сфери послуг.

  Розвиток інфраструктури туризму залежить від ряду факторів: загальноекономічного, галузевого, соціально-культурного, екологічного. Залежно від цього виділяють групи інфраструктурних проблем, обумовлених [1]:

  • загальноекономічними факторами і носять загальносистемний характер (фінансування інфраструктури туризму; проблема власності; нестача потужностей інфраструктури туризму; диспропорції територіального розвитку і т. П.);

  • галузевою специфікою (сезонність використання об'єктів інфраструктури; орієнтація на певний цільовий сегмент; підвищені тре-

  бования технологічної, екологічної, особистої безпеки та ін.);

  • соціально-культурними чинниками (порушення історичного вигляду території, збереження культури і традицій та ін.);

  • екологічними факторами (невідповідність регіональної інфраструктури туризму рівнем пропускної здатності території; перевищення в туристських центрах рівня антропогенного навантаження та ін.).

  Виділені проблеми стримують розвиток туристичної галузі та знижують її ефективність в регіонах.

  Вологодська область має високий туристичним потенціалом, має вигідне географічне положення, поєднання природного багатства і хорошого культурно-історичної спадщини [4]. За останні роки сфера туризму Вологодської області отримала значний розвиток. В останні п'ять років обсяг туристичних послуг став удвічі більше і склав у 2011 році 1,2 млрд. Руб. Збільшився внесок галузі в економіку регіону до 4,2% в ВРП

  Мал. 1. Елементи регіональної інфраструктури туризму

  регіону в 2012 році (для порівняння в 2007 році - 3%). Істотно зріс туристський потік в регіон - на 46% в період з 2007 по 2012 г. (рис. 2). Проте при досить хороших умовах для реалізації туристичного потенціалу в галузі є ряд проблем. Перш за все вони пов'язані з відсутністю в регіоні ефективно діючої туристської інфраструктури.

  Основними проблемами розвитку туристичної інфраструктури в Воло-годской області є старіння і зношеність її об'єктів. Негативний вплив на розвиток туристичної інфраструктури надає нерозвиненість транспортної, енергетичної та комунікаційної інфраструктур. За останні роки обсяг введення в експлуатацію нових об'єктів інфраструктури в цих галузях незначний, а знос основних фондів щорічно збільшується.

  Ілюстрацією цих проблем у Вологодській області можуть служити дані про ступінь зносу основних фондів (ОФ)

  - на кінець 2011 року цей показник склав 43,7%. Так, в таблиці 1 представлені дані про ступінь зносу ОФ по деяких галузях туристської інфраструктури. Видно, що більшість об'єктів туристичної інфраструктури регіону застаріли і експлуатуються з перевищенням нормативного терміну використання.

  Інформацію про введення автомобільних доріг з твердим покриттям і нових потужностей в галузях інженерної інфраструктури свідчать про незначні обсяги нового будівництва в цих галузях (рис. 3, 4). У кожній з перерахованих сфер можна відзначити різке невідповідність тенденцій будівництва нових об'єктів і реально зростаючих потреб в них. При цьому в області збільшується кількість об'єк-

  1500

  1000

  500

  1271

  1358

  317

  ?

  1018 992

  847 902

  П ПП ПП ПП П

  582

  ?

  2007

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  рік

  ^? ^ Кскурсант ^^ ЛТуріст ^^

  Мал. 2. Динаміка туристичного потоку в Вологодську область з 2007 по 2012 р, тис. Чол.

  Таблиця 1. Ступінь зносу основних фондів на кінець року, в%

  Галузь 2007 2008 2009 2010 2011 р 2011 до 2007 р в п. П.

  Готелі та ресторани 45,1 42,7 41,6 43,8 40,7 -4,4

  Транспорт і зв'язок 48,2 47,3 47,6 49,3 48,2 0

  Оптова та рознічнаяторговля 26,5 31,8 30,6 33,6 27,9 1,4

  Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 45,6 34,2 38,7 39,9 41 -4,6

  Джерело: Основні фонди організацій Вологодської області: стат. збірник / Територіальний орган Федеральної служби державної статистики по Вологодської області. - Вологда, 2012.

  0

  шт.

  км

  | Число власних легкових автомобілів на 1000 чоловік населення, шт.

  | Вввод автомобільних доріг з твердим покриттям, включаючи дороги загального користування, км

  Мал. 3. Динаміка розвитку дорожнього господарства та забезпеченості населення власними легковими автомобілями Вологодської області

  км

  12

  10

  8

  6

  4

  2

  0

  2006

  017

  2007

  I Житло, тис. Кв. м Каналізація, км

  -до '

  2008

  2009

  -А- Водопровід, км -|-Теплопостачання, км

  2010

  Тис. кв. м 600

  500

  400

  300

  200

  100

  0

  рік

  *

  Мал. 4. Введення в дію об'єктів житла і комунального господарства в Вологодської області

  ектов туризму, з'являються нові туристичні маршрути, зростає туристичний потік [6]. У Вологодській області спостерігається територіальна диференціація в рівні розвитку туристської інфраструктури, яка не завжди відповідає існуючій потужності і спрямованості туристичних потоків. Наслідком цих процесів стає зростаюча з кожним роком навантаження на туристську інфраструктуру.

  Розвиток транспортної інфраструктури сприяє підвищенню доступності туристських ресурсів. На даний момент цей елемент туристської інфраструктури в регіоні характеризується зношеністю доріг, дефіцитом сучасного придорожньої сервісу,

  старінням і скороченням парку транспортних засобів підприємств, невисокими стандартами транспортного обслуговування [5].

  Далі розглянемо стан основних складових другого елементу регіональної інфраструктури туризму

  - інфраструктуру сфери послуг. Основна проблема її розвитку в Вологодської області - нестача потужностей інфраструктури туризму в різних сегментах, що забезпечують розміщення, харчування, оздоровлення та дозвілля споживачів регіонального туристичного продукту. Крім того, сфера послуг характеризується низькою кваліфікацією персоналу, невідповідністю рівня якості послуг, що надаються міжнародними стандартами,

  а також в деяких випадках невідповідністю наданих послуг потребам туристів.

  Розвиток готельного сервісу в Вологодської області в останні роки характеризуються такими показниками (табл. 2).

  У Вологодській області спостерігається стійка тенденція зростання числа колективних засобів розміщення (на 19% в період з 2007 по 2011 г.), в тому числі готелів (майже на 40%). На кінець 2011 року в області налічувалося 123 колективних засобів розміщення загальним номерним фондом 3923 номери. Готельний комплекс представлений 92 готелями з номерним фондом 2174 номери. У 2011 році показник забезпеченості місцями в готелях на 1000 жителів у Вологодській області склав 6,1, коефіцієнт використання готівки місць дорівнює 0,14. Слід зазначити, що, за даними статистики СОТ, на 1000 чоловік населення в США припадає 40 готельних місць, в Швейцарії - 30, при цьому середньорічний коефіцієнт завантаження готельних місць в країнах Європи і Америки становить 70% і більше [3].

  Підтвердженням рівня якості готельних послуг, показником класу і рівня сервісу готелю є привласнена категорія. У Вологодській області за категоріями готелі рас-

  межах наступним чином: відсутні 5- і 4-зіркові, 3-зіркових - 4 одиниці, або 4,4%, без категорій - 56 одиниць, або 61%. Значна частина готелів не може отримати класифікаційну категорію через фізичного і морального зносу, невідповідності сучасним стандартам. При цьому в структурі готельного фонду номера вищої категорії складають всього 9,5% (206 номерів). З вищевикладеного випливає, що якість наданих готельних послуг в Вологодської області невисока, а готельний бізнес потребує розвитку.

  Інфраструктура відпочинку, розваг і культури в області охоплює розгалужену мережу підприємств і установ. Історико-культурні ресурси представлені 757 одиницями нерухомих пам'яток: з них 214 мають статус федерального значення, один включений в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Видове різноманіття спадщини області включає в себе пам'ятники археології, монастирські і церковні комплекси, дерев'яну архітектуру, старовинні садиби, об'єкти історичного промислового спадщини. Крім того, різноманітність історико-культурних ресурсів представлено 42 музеями, 507 церквами, 44 садибами, 319 установами культурно-дозвіллєвого типу, 5 театрами, 69 кінотеатрами, 1 зоопарком (станом на кінець 2011 р).

  Таблиця 2. Динаміка готельної бази в Вологодської області з 2007 по 2011 р.

  Показник 2007 2008 2009 2010 2011 р 2011 до 2007 р в%

  Число КСР, од. 103 116 107 129 123 119,4

  Число готелів, од. 66 86 76 101 92 139,4

  Число номерів готелів, од. 1830 2523 2060 2718 2174 118,8

  Число місць в готелях, од. 3141 4546 5924 6466 7329 233,3

  Коефіцієнт використання готівки місць в готелях 0,36 0,35 0,17 0,16 0,14 знизився на 0,22

  Джерело: Туризм в Вологодської області: стат. збірник / Територіальний орган Федеральної служби державної статистики по Вологодської області. - Вологда, 2012. - С. 17-21.

  Значними об'єктами лечебнооздоровітельного туризму Вологодської області є санаторії «Нове джерело», «Кам'яна гора», «Леденгск», «Бадьорість-плюс», «Бобровникова», «Адоніс», досить розвинена мережа дитячих оздоровчих таборів [7].

  В області налічується 1 904 спортивних споруди загальною місткістю 52287 місць. В основному спортивні споруди області становлять інтерес з точки зору розвитку зимових видів спорту і відпочинку. В останні роки почав розвиватися гірськолижний туризм

  - в області функціонують два гірськолижні курорти: «Ципіна гора» (Кирилівський район), <^ Е °>Стрізнево »(Воло-Годсе кий район). В регіоні нараховуючи ється понад 70 мисливських і рибалка вних баз.

  0акім чином, інф0аструктура отд иха, розваг і культури представлена ​​безліччю підприємств і установ та продовжує розвиватися. Для більшості підприємств залишається проблема невідповідності наданих слуг сучасним стандартам туристичного обслуговування.

  6, СС

  4,33

  4,04 ----

  4, СС 3,60 ---

  Підприємства громадського харчування входять в число основних складових інфраструктури туризму. На кінець 2011 року у Вологодській області їх зареєстровано 528 одиниць. Число об'єктів громадського харчування становить 915 одиниць: з них 67% - ресторани, кафе і бари, 33% - їдалень, закусочних. Забезпеченість підприємствами громадського харчування в регіоні нижче нормативу - 34 місця на 1 тис. Чол. замість 40 положенних1.

  У 2011 році оборот громадського харчування в Вологодської області скоротився в порівнянні з 2006 роком на 7% і склав 4,19 млрд. Руб., В розрахунку на душу населення скоротився на 5% -

  3,4р тис. ВУБ. / Чол. (Рис. 5). Іншими словами, оборот громадського харчування та в цілому, і на душу населення значи-тельно він е змінився.

  У великих містах регіону

  (Вологді, Череп вівці) рівень розвитку підприємств громадського харчування досить високий: інду-

  стрия харчування характеризується досить розгалуженою мережею підпри-

  3,44 3,4 л

  3, пс _______ _______

  п, сс

  с, сс ----- ---- ---- ---- ---- ----

  пссб пссо пссз пссл пссс пссс Рік

  Мал. 5. Оборот громадського харчування в Вологодської області на душу населення в цінах 2011 року, тис. Руб. / Чол.

  Джерело: Торгівля і громадське харчування по Вологодської області: стат. збірник / Територіальний орган Федеральної служби державної статистики по Вологодської області. - Вологда, 2012. - С. 70.

  1 Норматив забезпеченості згідно СНиП 2.07.01-89.

  ятіі, що спеціалізуються на різних видах кухні; неухильно росте число нових підприємстві, відбуваються якісні зміни і впроваджуються нові технології виробництва і сервісу. Інша залежить від раіоне області: рівень розвитку індустрії харчування в більшості випадків не відповідає сучасним стандартам, підприємства не відрізняються різноманітністю і не здатні задовольнити попит туристів на даний вид послуг. При цьому одні з найбільш затребуваних туристичних напрямків розташовані саме в раіоне Вологодської області - Кирилівському, велікоустюгскій, Витегорском.

  Таким чином, сфера громадського харчування регіону потребує розвитку, залучення нових інвестицій, створення різнопрофільних підприємств різного класу, підвищенні культури і якості обслуговування.

  Інформаційна інфраструктура високого рівня в умовах сучасного розвитку суспільства є значущим фактором просування туристичних послуг. Велику роль відіграють сучасні електронні засоби інформації: створення інформаційних туристичних порталів в мережі Інтернет; інформаційних туристичних центрів і терміналів на основних туристичних маршрутах і т. д. Перевагою

  800

  600

  400

  200

  754

  756

  0

  354

  400

  Про

  560

  450

  306

  60

  П

  Вологодської області є наявність інтернет-порталу «Туризм Вологодської області». Однак його інформаційне наповнення та оформлення потребує серйозного доопрацювання.

  Негативним умовою розвитку туризму в області є фактор забезпечення безпеки туризму на автомагістралях, в аеропортах, на транспорті, в готелях, ресторанах і кафе, а також об'єктах туристського і екскурсійного показу. Важливим для туристів є фактор екологічної безпеки регіону, а також рівень медичного обслуговування в разі захворювання під час туристичної поїздки.

  На розвиток туристичної інфраструктури та підвищення туристичної привабливості регіону істотно впливає довгострокова інвестиційна політика в даній сфері [8].

  В даний період часу позитивною динамікою характеризується інвестиційна привабливість туризму у Вологодській області. Обсяг інвестицій в інфраструктуру туризму досяг докризового рівня (рис. 6) і склав у 2012 році 760 млн. Руб. Спостерігається стійка тенденція зростання інвестицій з позабюджетних джерел. При цьому стабільність в бюджетних інвестиціях в сферу туризму відсутня: так у 2009 році в порівнянні з 2008 роком в 5 разів скоротився

  710

  760

  750

  625

  500

  550

  75

  608

  102

  Про

  10

  2007

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  рік

  ? Об'єм інвестицій ? З бюджетів усіх рівнів? З позабюджетних джерел

  Мал. 6. Обсяг інвестицій в сферу туризму у Вологодській області, млн. Руб.

  Джерело: Громадський доповідь про результати діяльності департаменту міжнародних, міжрегіональних зв'язків і туризму області за 2012 р / Офіційний портал Вологодської області [Електронний ресурс]. - Режим доступу: vologda-oblast.ru/ru/ govemment / executive_power / index.php? Id_16 = 101

  обсяг бюджетного фінансування сфери туризму, потім в період з 2009 по 2011 р обсяг державних інвестицій збільшувався і на кінець 2011 року склав 102 млн. руб., проте в 2012 році бюджетні витрати в сфері туризму знову були скорочені в 10 разів до 10 млн. руб. Одним з рішень цієї проблеми влада вважає участіеВологодскойобластівФедеральной цільовій програмі «Розвиток внутрішнього і в'їзного туризму в Російській Федерації на 2011 - 2018 роки».

  В цілому такої кількості інвестицій недостатньо для розвитку і модернізації туристичної інфраструктури, так як це низькодохідних, капіталомістка сфера, особливо чутлива до ризиків. Існує гостра потреба в залученні інвестицій на розвиток регіональної інфраструктури туризму. Для цього необхідний багаторівневий, системний підхід до вирішення даного завдання, який можна реалізувати тільки при активній взаємодії всіх рівнів державної влади РФ і приватного бізнесу.

  Важливу роль у розвитку інфраструктури туризму відіграє політика органів державної влади в цій сфері. У регіоні реалізуються довгострокові цільові програми:

  • «Розвиток внутрішнього і в'їзного туризму в Вологодської області» на 2013 - 2018 роки »(обсяг фінансування - 242,55 млн. Руб.);

  • «Великий Устюг - Батьківщина Діда Мороза» на 2011 - 2014 роки (обсяг фінансування - 32, 2 млн. Руб.);

  • «Збереження і розвиток народних художніх промислів Вологодської області на 2012 - 2014 роки)» (обсяг фінансування - 14, 96 млн. Руб.).

  Вологодська область включена в Федеральну цільову програму «Розвиток внутрішнього і в'їзного туризму в Російській Федерації (2011 -

  2018 роки) »з початком реалізації в 2013 - 2014 роках. З коштів федерального бюджету заплановано виділити 80 млн. Руб. (В 2013 - 2014 рр.) На створення комплексу забезпечує інфраструктури туристських кластерів у Вологодській області, в тому числі системи електропостачання, зв'язку, теплопостачання, газопостачання, водопостачання, водовідведення, транспортної інфраструктури.

  Разом з тим у Вологодській області на даному етапі не опрацьована нормативно-правова регіональна база розвитку інфраструктури туризму, немає чіткої політики в цій сфері. Представники влади неодноразово піднімали питання про необхідність вирішення даної проблеми. Так, в своїй заяві в кінці лютого 2013 року Губернатор Вологодської області наголосив на необхідності розвитку галузі туризму та туристичної інфраструктури, а також потреба постановки цільових показників по розвитку супутніх виробництв служби сервісу, громадського харчування, готелів, інфраструктури. У регіональних довгострокових цільових програмах розвиток інфраструктури туризму є пріоритетним напрямком, при цьому чітких механізмів його реалізації так і не вироблено.

  Слід розуміти, що ефективна політика розвитку регіональної інфраструктури туризму має на увазі системний підхід, попередню підготовку, контроль, моніторинг і оцінку комплексу реалізованих заходів. Виходячи з цього, основним змістом регіональної політики повинна стати довгострокова стратегія розвитку інфраструктури туризму Вологодської області.

  Коло розглянутих вище інфраструктурних проблем Вологодської області говорить про необхідність комплексного наукового підходу до изуче-

  нию туристської інфраструктури регіону, розробці методик її оцінки. Однією з умов розвитку туризму має стати досягнення оптимальних рівнів інфраструктурної забезпечений-

  ності регіону, а формування туристської інфраструктури повинно входити в число пріоритетних напрямів регіональної економічної політики в сфері туризму.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Боголюбова, С.А. Фактори неефективного розвитку регіональної інфраструктури туризму [Електронний ресурс] / С.А. Боголюбова, Д.Ф. Василиха // Сучасні проблеми науки та освіти. - Режим доступу: http://www.science-education.ru/100-4960

  2. Василиха, Д.Ф. Стратегічне управління розвитком регіональної інфраструктури туризму [Текст]: автореф. дис .... канд. екон. наук: 08.00.05 / Д.Ф. Василиха. - СПб., 2012. - 19 с.

  3. Исмаев, Д.К. Організація в'їзного туризму в РФ [Текст]: навч. посібник / Д.К. Исмаев. -М .: Видавництво «Книгодел», 2009. - 152 с.

  4. Орлова, В.С. Туристський потенціал Вологодської області [Текст] / В.С. Орлова, Є. Г. Леонідова // Проблеми розвитку території. - 2011. - № 4. - С. 51-57.

  5. Публічний доповідь про результати діяльності департаменту дорожнього господарства і транспорту Вологодської області за 2012 г. [Текст] / Офіційний портал Вологодської області [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://vologda-oblast.ru/ru/government/ executive_power / index.php? Id_16 = 100& ^ Т_17 = 1

  6. Публічний доповідь про результати діяльності департаменту міжнародних, міжрегіональних зв'язків і туризму області за 2012 г. [Текст] / Офіційний портал Вологодської області [Електронний ресурс]. - Режим доступу: vologda-oblast.ru/ru/government/ executive_power / index.php? Id_16 = 101

  7. Селякова, С.А. Стан і перспективи розвитку туристичної індустрії в Вологодської області [Текст] / С.А. Селякова, Л.В. Дубінічева, К.В. Марков // Економічні і соціальні зміни: факти, тенденції, прогноз. - 2009. - № 1. - С. 80-88.

  8. Соціально-економічний ресурс туризму [Текст]: монографія / Т.В. Ускова, Л.В. Дубінічева, В.С. Орлова. - Вологда: ІСЕРТ РАН, 2011. - 182 с.


  Ключові слова: РЕГІОНАЛЬНА ТУРИСТСЬКА ІНФРАСТРУКТУРА /СФЕРА ПОСЛУГ /ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ /ДОВГОСТРОКОВІ Цільові ПРОГРАМИ /REGIONAL TOURISM INFRASTRUCTURE /SERVICES SECTOR /INVESTMENT ATTRACTIVENESS /LONGTERM TARGET PROGRAMMES

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити