Мета статті Полягає у дослідженні тенденцій розвитку й економічної ефектівності виробництва цукрових буряків (На прікладі сільськогосподарських підприємств Рокитнянського району Київської області) та спробі окреслити напрямки Поліпшення ситуации в Галузі буряківніцтва. У результате дослідження Було проаналізовано дінaміку poзвітку й екoнoмічну ефектівніcть віpoбніцтвa цукрових буряків у господарство Рокітнянcькoгo paйoну Кіївcькoї oблacті та визначили беззбітковій ОБСЯГИ виробництва цукрових буряків аграрної підприємствами Київської області й окремий підприємства Рокитнянського району. Особливе Рамус пріділено дінаміці рентабельності виробництва цукрових буряків у период Із 2011 по 2015 рр. Виявлено основні проблеми, что стрімують розвиток буряківніцтва, а самє Відсутність каналів реализации та висока собівартість виробництва цукрових буряків. Перспективами подалі ДОСЛІДЖЕНЬ у цьом напрямі є Підвищення економічної ефектівності виробництва цукрових буряків и Пошуки Шляхів розвитку буряківніцтва за умови правильної организации виробництва, Дотримання технології виробництва, оптимальному внесенню добрив, правильного Вибори насінні,! застосування передових технологій и вісокоефектівної техніки ТОЩО.

Анотація наукової статті з соціальної та економічної географії, автор наукової роботи - Томашевська Ольга Анатоліївна, Петріняк Наталія Сергіївна


Область наук:
 • Соціальна та економічна географія
 • Рік видавництва діє до: 2017
  Журнал: проблеми економіки

  Наукова стаття на тему 'ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА Підвищення економічної ЕФЕКТІВНОСТі ВИРОБНИЦТВА Цукрове БУРЯКіВ'

  Текст наукової роботи на тему «ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА Підвищення економічної ЕФЕКТІВНОСТі ВИРОБНИЦТВА Цукрове БУРЯКіВ»

  ?УДК 330.131.5: 633.63

  ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА ШДВІЩЕННЯ ЕК0Н0М1ЧН01 ЕФЕКТІВНОСІ ВІРОБІІЦТВА

  Цукрове буряк1В

  ® 2017 Томашевський 0. А., ПЕТРІНЯК Н. С.

  УДК330.131.5: 633.63

  Томашевська О. А., Петріняк Н. С. Проблеми розвитку та пщвіщення eK0H0Mi4H0i ефектівносл виробництва цукрових бурямв

  Мета cmammi полягае у дотдженн '! Тенденція розвитку й економ1чно1 ефектівност'1 виробництва цукрових бурят (на прікладi сшьськогосподар-ських пдпріемств Рокитнянського району Кшвсько! областi) та спробi окреслити напрямки пол'тшення сітуацп в галузь бурятвніцтва. Урезульта-mi досл'дження Було проанал'вовано динамку розвитку й екoнoмiчну ефектівшсть виробництва цукрових бурят у господарство Рокитнянського району Кшвсько / областi та визначили беззбітковій ОБСЯГИ виробництва цукрових бурятв аграрної тдпріемствамі Кшвськоi областi й окремий тдпріемства Рокитнянського району. Особливе Рамус прід'шено дінамiцi рентабельностi виробництва цукрових бурятв у пер'юд iз 2011 по 2015 рр. Виявлено основш проблеми, что стрімують розвиток бурятвніцтва, а самє - в'дсуттсть канал'ю реал'ваці та висока соб'варткть виробництва цукрових бурятв. Перспективами подалі до ^ джень у цьом напрямi е пiдвищення економiчноiефектівност'1 виробництва цукрових бурятв i по-шукі шлях / в розвитку бурятвніцтва за умови правільноi органiзацii виробництва, Дотримання технологи виробництва, оптимальному внесенню добрив, правильного Вибори наант,! Застосування передових технологій i вісокоефектівноiтехткі ТОЩО.

  Ключовi слова: виробництво цукрових бурятв, Економiчна ефектівшсть, р'вень рентабельност'1, ЦТА реал'ваці, соб'юарткть виробництва, точка

  беззбітковост'1.

  Рис .: 1. Табл .: 3. Б'бл .: 17.

  Томашевська Ольга Анатолпвна- кандидат економiчний наук, доцент, доцент кафедри економ'жі тдпріемства iм. проф. i. Н. Романенка, Нацональ-ний утверсітет бюресурав i природокористування Украни (вул. Геро / в Оборони, 15, Кив, 03041, Укра / на) E-mail: tomashevska2011 @ ukrnet

  Петріняк Наталiя СергП'вна - магктр, Нацонального утверсітет воресурав i природокористування Украни (вул. Геро / в Оборони, 15, КШВ, 03041, Украна)

  E-mail: tomashevska2011 @ ukrnet

  УДК330.131.5: 633.63 Томашевська О. А., Петріняк Н. С. Проблеми розвитку та підвищення економічної ефективності виробництва цукрових буряків

  Мета статті полягає в дослідженні тенденцій розвитку і економічної ефективності виробництва цукрових буряків (на прикладі сільськогосподарських підприємств Рокитнянського району Київської області) і спробі окреслити напрямки поліпшення ситуації в бурякової галузі. В результаті дослідження були проаналізовані динаміка розвитку і економічна ефективність виробництва цукрових буряків в господарствах Рокитнянського району Київської області та визначено беззбитковий обсяг виробництва цукрових буряків аграрними підприємствами Київської області та окремого підприємства Рокитнянського району. Особливу увагу приділено динаміці рентабельності виробництва цукрових буряків в період с2011 по 2015 рр. Виявлено основні проблеми, що уповільнюють розвиток виробництва цукрових буряків, а саме - відсутність каналів реалізації та висока собівартість виробництва. Перспективами подальших досліджень у даному напрямку є підвищення економічної ефективності виробництва цукрових буряків і пошуки шляхів розвитку даної сфери за умови правильної організації виробництва, дотримання технології виробництва, оптимального внесення добрив, правильного вибору насіння, застосування передових технологій і високоефективної техніки і т.п. Ключові слова: виробництво цукрових буряків, економічна ефективність, рівень рентабельності, ціна реалізації, собівартість виробництва, точка беззбитковості. Рис .: 1. Табл .: 3. Бібл .: 17.

  Томашевська Ольга Анатоліївна - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства ім. проф. І. Н. Рома-ненко, Національний університет біоресурсів і природокористування України (вул. Героїв Оборони, 15, Київ, 03041, Україна)

  UDC330.131.5: 633.63 Tomashevska O. A., Petrynyak N. S. Problems of Development

  and Increase of Economic Efficiency of Sugar Beet Production

  The aim of the article is the studying of the trends of development and economic efficiency of sugar beet production (using the example of agricultural enterprises of Rokytne district of Kyiv region) and an attempt to outline the directions for improvement of the situation in the sugar beet industry. As a result of the research, the dynamics of development and economic efficiency of sugar beet production at farms of Rokytne district of Kyiv region is analyzed, and the break-even volume of sugar beet production by agrarian enterprises of Kiev region and an individual enterprise of Rokytne district is determined. Particular attention is paid to the dynamics of profitability of sugar beet production in the period from 2011 to 2015. The main problems hindering the development of sugar beet production are identified, namely, the lack of sales channels and high production costs. Prospects for further research in this area are to increase the economic efficiency of sugar beet production and find ways to develop this sector, provided that the production is properly organized, the manufacturing process is followed, the fertilizers are properly used, the seeds are chosen correctly , advanced technologies and high-performance equipment are applied, etc. Keywords: sugar beet production, economic efficiency, profitability level, selling price, production cost, break-even point. Fig .: 1. Tbl .: 3. Bibl .: 17.

  Tomashevska Olga A. - Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics of the Enterprise named after Professor IN Romanenko, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (15 Heroiv Oborony Str., Kyiv, 03041 , Ukraine)

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Петріняк Наталія Сергіївна - магістр, Національний університет біоресурсів і природокористування України (вул. Героїв Оборони, 15, Київ, 03041, Україна) Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Petrynyak Natalia S. - Master, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (15 Heroiv Oborony Str., Kyiv, 03041, Ukraine) E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Вступ. Актуальшсть досідження проблем розвитку виробництва цукрових буря в украм обумовлюеться, в Першу Черга, важлівютю продукту его переробки - цу-кру та наявшстю постшного Попит на него. Так, за да-ними мiжнародного! оргашзаці цукри (ISO), у Цукрове сезош 2015-2016 рр. Вперше за останш п'ять роів виник дефщіт цукри в свт - в межах 2,5 млн т. Експерти прогнив-зують, что в 2016-2017 маркетингових роках дефщіт сягне 6,2-8,5 млн т. Вплівае на зростання свггового дефщіту цукри збкьшення его споживання - як i3 боці населення, ільість которого в свiтi постiйно зростан, так i з боку вироб-нікiв безалкогольних напо'в, кетчупiв i шоколаду, что в ^ -мовляються в ^ iнших пiдсолоджувачiв на Користь цукри. Зокрема, за останнк десять роів споживання цукрів у свт зросли почти на 26% [11]. Важлівкть цукрових буря НЕ обмежуеться лишь виробництвом iз них цукри. Зокрема, важлівімі продуктами переробки цукрових буря е жом i меляса. Жом Використовують для годiвлi тварин, а такоже виробництва пектинового клею, что застосовуеться у текстильному виробництва меляси широко Використовують при віготовленш комбiкормiв. Такоже вона е сировина для виробництва спирту, глщеріну, харчових дрiжджiв для хлiбопекарськоl промісловостi, молочно'1 та лимонно! кислот. Окрiм того, свгговій Досвiд свiдчить, что цукросірові-ну доцкьно використовуват для виробництва бюетанолу як альтернативного пального.

  Досвiд виробництва соняшнику в украм й основного продукту его переробки - соняшниковий! оли - це один iз прікладiв того, что вирощування сiльськогосподарських культур е перспективним напрямком дiяльностi й таким, что забезпечуе значний часть валютних надходженнях до бюджету держави [13]. Зважаючі на ті, что в стратепчно-му для нашо! держави аграрному секторi соняшникова олiя практично единий інцевій продукт, Який експортуеться, Надзвичайно велике значення травні вирощування цукрових буря у контекст виробництва цукру, что травні експортний потенщал. Звичайно, виробництво цукрових бурякш травні свою спеціфшу, проти наша держава, что зайвала в міну-лому мiльйоні гектарiв цiею культурою та віробляла коло-сальнi ОБСЯГИ цукрових бурякш, а отже, цукри (например, у перюд 1985-1990 рр. Укра'на віробляла понад 5 млн тонн цукри на рж, Збирай 43 млн тонн буряку, пойвна площа пiд щею культурою досягала 1650 тис. гектарiв, до союзних республiк поставляється 3 млн тонн цукри [2]), травні потенщал для в ^ родження сво! х позіцш у цiй сферi. Св ^ ченням цього е низька факторш, основними з якіх е тай. По-перше, ніш найголовншімі гравця на европейський Сайти Вся буряівніцтва е Укра'на, Росiя, Нiмеччина та Францiя. Зокрема, в украм площi пiд Цукровий буряк займають 10% загальноевропейськіх площ [17]. Як і друга, iснуе ш-терес Захiдно бiзнесу до наших виробничих потужного у сферi переробки цукрових бурякш. Так, на качану 2017 р.

  шмецька компашя Pfeifer & Langen, яка е великим європей-ським виробникам цукри та володiе цукровий завод в Шмеччіш, Польщi, Румунію, 1талп, Угорщини, Словенп, Чехи та украм, завершила угоду з придбання шести цукрових заводiв в Терношльсьій областi, яи ранiше належали холдингу «Т-Цукор »[14]. Як і трете, укра'1нськім цукром цiкавляться кра'ні АЗП, Африки та близьким Відразу, так у 2014-2015 рр. МР прикрашені експортувала понад 100 тис. тонн цукри [9]. За-четверте, виробництвом цукрових буря i продуктів '1х переробки нінi в украм займаються в основном крупнi агрохолдинги, что говорити про прибут-ковiсть справи. Например, БАГАТОГАЛУЗЕВЕ агропроміс-ловий холдинг «Астарта-КШВ» е одним iз найбкьшіх ві-робнікiв цукри в украм з, власною сировина базою [8].

  Проблеми розвитку й економiчноi ефектівнос-тi виробництва цукрових бурякiв вісвілювалі у сво'1х Працюю такi вггчізняш вченi, як В. Андрiйчук, В. Бондар, О. Варченко, О. Грищенко, П. Гайдуцький, С. Дусановській, М. Коденська, В . Месель-Веселяк, Б. Пасхавер, П. Саблук, А. Фурса, О. Шпичак, М. Ярчук та ш. Проти умови сього-дення вімагають прісіпліво! уваги та Нових досл ^ жень проблематики розвитку виробництва цукрових бурякш i его економiчноl ефектівностi, при чому НЕ ткькі на рш-нi держави, а й на регюнальному рiвнi.

  Мета ще! статтi - дослiдіті тенденцп розвитку й економiчний ефектівнiсть виробництва цукрових бурякш (на прікладi окремий господарств Рокитнянського району Кшвсько! обласп) та окреслити напрямки полiпшення сі-туацп в галузi бурякшніцтва.

  Цукровий буряк - вісокопродуктівна альськогос-подарських культура, что травні унiкальнi властівость По-перше, це чудовий попередники у авозмМ для Наступний культур. Например, врожайшсть ячменю буряк здати тдвіщуваті на 40% [1]. Як і друга, цукровий буряк і чи не найкращий культурою в агротехшчному Навзнач - если в авозмМ его немае, то землi поступово заростають бу-рянамі, вражаються шіднікамі ТОЩО. Як і трете, цукровi буряки позитивно вплівають на еколопю. Так, смороду бкьш ефективного Використовують волога порiвняно з зерновими культурами, овочами та люцерни - ткькі 200 л на 1 кг сухо'1 Речовини, что в свим Зростаючий дефщіту пркно! води в украм та свт е Досить важлівім. ^ М того, цу-кровi буряки вчетверо бкьше відкяють в атмосферу киць-ню, ШЖ 1 га змшаного лiсу та в стiлькі ж разiв бiльше по-глінають вуглекислий газу. Характерною особлівктю ще! культури е i, что вона может давати висо врожа'1 за умови Внесення мМмальніх доз азотних добрив [12].

  Перш за все, в процеа дооідження Було Розглянуто динамку розвитку виробництва цукрових буря у Ро-кітнянському райош Кшвсько! областi за перiод iз 2011 по 2015 рр. (Табл. 1). Зазначімо, что для дооідження БУВ избран не тієї регюн, Який демонструе позітівш тен-

  Таблиця 1

  Дінaмiкa розвитку виробництва цукрових бурямв у господарство Рокитнянського району КіТвськоТ oблacтi

  Показник 2011 р. 2012 р. ЗВ'ЯЗОК 2013 р. 2014 р. 2015-го. 2015-го. у% до 2011 р.

  Площа nociBy, га 1885,9 1069,6 59,1 1383,3 70,6 3,74

  Урожайисть, ц / га 408, 6 468,2 413,8 424,6 438,1 107,22

  Валовий 36ip, ц 770583 500801 24439 587367 30912 4,01

  Pеалiзовано, ц 651472 438187 10997 537093 12365 1,90

  Джерело: сформувати авторами на ochobi [4]

  денцп в розвитку буряковіробніцтва, а регюн, для которого характерними е катастроф1чш Темпи падшня виробництва цукрових буряк1в. Щоправда, залишуся в течение мі-нулого десятілгття е типів для держави в цкому. Так, например, в прикрашена течение 2011-2015 рр. спостерта-лося суттеве Зменшення поавніх площ цукрових буря, i в 2015 р. площа поаву цукрового буряка зменшено до рекордного значення та становила 237 тис. га. Рж 2016 й показавши позитивну дінамжу, а самє збкьшення вгтчізня-них поавніх площ пiд Цукровий буряк на 23% порiвня-но з 2015-го. [3; 5].

  Анамз Даних табл. 1 свкчіть, что за перюд iз 2011 р. по 2015 р. у галузi виробництва цукрових буря у досл джуваному регiонi площа поаву зменшіть з 1885,9 га в 2011 р. до 70,6 га у 2015 гаїв, або на 96,26%. Ця змша вк-булася того, что в райош залишилось Одне шдпріемство, Пожалуйста ніш займаеться вирощування цукрових бурякiв.

  Вкмова вiд виробництва цукрових бурякiв госпо-дарства району пояснюеться, в Першу Черга, закриття цукрового заводу в смт Рокитне, на Який реамзувалася Основна частина цукрових буря, вирощування у Рокита-нянському райош. Знікнення ж цукрових заводiв у регюш та державi в цкому, як зазначаються експерти, Було спри-чинення набором одних i тих же проблем, а самє: падшням курсу грівш, Подорожчання газу, Який формуючи 40% з-бiвартостi цукри, та зниженя ефективного виробництва через Старшно обладнання. При тому, что в прикрашена на качана 90-х рр. Було 193 цукрових заводи загальною тугіше-нiстю 509,7 тис. т переробки буря на добу, а за перюд 1990-2015 рр. чісельшсть цукрових заводiв у державi ско-ротілася до 36 шдпріемств [6; 7]. Сiльськогосподарськi Виробники Рокитнянського району, что Займаюсь виро-щуванням цукрових бурякiв, як i в цкому в краш, змуше-ш були вiдмовітіся вiд цiеi культури, оскiльки Фактично знік основний канал реалiзацii та суттево Зросла соб1вар-тiсть виробництва.

  Щодо врожайностi цукрових буря у дослкжува-ному регюш, то в течение 2011-2015 рр. вона збкьшілася на 29,5 ц / га, або на 7,22%, i становила на Їнець дослкжу-ваного перюду 43,8 т / га (табл. 1). Це немного менше для зони буряівніцтва, в яій находится Кшвська область, i де, за розрахунком 1нстітуту бiоенергетічніх культур i цукрових буря НААН, можна гарантовано одержуваті урожайшсть коренеплод1в 50-55 т / га. При цьом СЛК за-значіті, что врожайшсть цукрових буряк1в у райош в до-слiджуванi роки булу значний віщою, нiж у Середньому по прикрашені Хоча й в цкому в державi врожайнiсть цукрових

  буряк1в течение останнк Роква мала тенденщю до зрос-тання. Так, у 2016 р. середня врожайшсть цукрового буряка в украм становила 48,2 т / га проти 17,7 т / га у 2000р., Що бкьше в 2,7 разу. Експерт зазначаються, что нарощення вро-жайност дано'1 скьськогосподарсько'1 культури зумовлено розвитку культури землеробства та шдвіщенням техно-лопчно'1 дісціплiні з боку аграрних виробни [6]. Так, если в 2001 р. гербщідамі обробляємих лишь 65,9% по-сiвiв, то в останш роки Кожне Бурякове поле в Середньому трічi обробляємих гербщідамі. Варто Зазначити, что шд-вищення врожайност цукрових буря цкком Обгрунтуйте-вано вважаеться одним iз напрямк1в пiдвищення ефектив-ностi 1хнього виробництва, осількі виробництво цукрових буряк1в, Пожалуйста досяжними врожайностi б1льше 50 т / га, может буті навггь бкьш конкурентоспроможнім, н1ж НАСIННЯ рiпаку чи соняшнику . Проти Досягнення вісоко'1 урожай-ностi (а отже, i включення цукрового буряку до сiвозмiн) досягаеться в основном за наявносп достатнiх оборотних кошт1в, оск1лькі iснуе позитивна корелящя мiж витратами віробнікiв i врожайшстю.

  У перiод iз 2011 по 2015 рр. валовий збiр цукрових буряк1в у Рокитнянський районi Кшвсько1 областi змен-шівся з 770583 ц до 30912 ц, або на 96%, та скороти, вкповкно, ОБСЯГИ реамзацп цукрових буряк1в iз шістсот п'ятьдесят одна тисяча чотиреста сімдесят два ц до 12365 ц, або на 98,1% (табл. 1 ). При тому, что в цкому по Крам буряк1вніцтво поступово набувае тенденцп до нарощування обсяг1в виробництва - за данімі Державного комітету статистики Украши в 2016 р. цукрових буряк1в у державi Було изготовлен 135% относительно 2015-го. - 14011 тис. т [5]. Хоча й ця цифра е Досить мiзерною, порiвняно з про-сягом виробництва цукрових буряк1в в прикрашена в 1990 р. -44264 тис т.

  У СУЧАСНИХ условиях господарювання одним iз лю-човіх вопросам у нащональнш аграрнiй полiтіцi е проблема тдвіщення економiчноi ефектівностi виробництва цукрових буря. Проблема Досить суттева, зважаючі на ті, что буряк Вимагаю значний бкьше матерiально-технiчних витрат на один гектар, ШЖ iншi культури. Витрати на ві-рощування буряка в 2-4 рази бкьше, ШЖ, например, пше-ніцi, кукурудзи, со'1, рiпаку, соняшнику. А прібутковiсть культури - у к1лька разiв менше [7].

  Як свкчать табл. 2 та рис. 1, за перюд з 2011 по 2015 рр. повна собiвартiсть 1 ц цукрових буряк1в збкьші-лась у 2 рази та на Їнець перюду становила 67,69 грн. На зростання повно'1 собiвартостi цукрового буряка вплінула низька причин. Например, остання рiзка змша валютного курсу в державi спричинили збкьшення лопстічніх ви-

  Табліця2

  EKOHOMi4Ha ефектівнicть виробництва цукрових бурямв у ciльcькoгocпoдapcькіх пщпріемствах Рокитнянського району

  Показники 2011 р. 2012 р. ЗВ'ЯЗОК 2013 р. 2014 р. 2015-го. 2015-го. у% до 2011 р.

  Урожайисть, ц / га 408, 6 468,2 413,8 424,6 438,1 107,22

  Повна co6iBapTicTb 1 ц, грн 32,47 33,7 43,28 36,79 67,69 208,47

  Цша pеaлiзaцii 1 ц, гр 57,98 48,36 41,28 62,23 71,25 122,89

  Прибуток (збиток), грн: на 1 ц на 1 га поаву 25,51 14,66 -2 25,44 3,56 13,96

  8812,67 6009,27 -372,50 193610,38 623,23 7,07

  PiBeHb рентабельне ^ (збітковосп),% 78,6 43,5 -4,6 69,1 5,3 х

  Джерело: сформувати авторами на ochobi [4]

  витрат на доставку бкого продукту споживачам. Окр1м того, альськогосподарсью Виробники начали закладаті в цшу ризики вартости матер1ально-техшчніх ресурав (насшня, засоб1в захисту рослин, мшдобрів, пального) [15].

  Течение досл ^ Жуванов перюду в досл ^ жували-ному регюш цша реал1зацй цукрових буряюв Зросла на 22,89% i в 2015 р. становила 712,5 грн / т. Ця цифра е ниж-Чою за СЕРЕДНЯ цiну реалiзацii цукрового буряка в украм в 2015 р. - 848, 6 грн / т. Сітуащя з цшамі на цукровий бу-ряк пов'язана з рiвнем конкуренцп в цiй сферi, з наявшс-

  PiK

  тю каналiв реалiзащl, якіх, як уже позначають, в регюш практично немае. Проти рiвень рентабельною знізівся на 73,3 в.п. i стає 5,3% у 2015-. проти 78,6% у 2011 р. Суттеве зниженя рентабельно ™ солодких коренепло-дiв на кшець досл ^ Жуванов перiоду порiвняно з 2014 р. можна поясніті Загальна попршенням сітуацп в аграр-НШ сферi в 2015 р., что стала наслiдки низькі чіннікiв -здорожчанням паливно-мастильних матерiалiв, збкь-шення податкового НАВАНТАЖЕННЯ, девальвацiею грівнi ТОЩО [12].

  2015 2014 2013 | У // 2012 2011 У / Л

  '/////////////////////////////////////////// Л

  V ///////////////////////// A

  ////////////////////////////////////////////////// л

  -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

  PiBeHb рентабельність%

  Мал. 1. динамку рiвня рентабельною (збітковостi) цукрових бурякiв у сiльськогосподарських пщпріемствах Рокитнянського району КіТвськоТ областi у 2011-2015 рр.

  Джерело: сформувати авторами на основi [4]

  Як зазначаються експерти, постшне зростання собь вартостi виробництва цукрового буряка в Укра! Ш прізвело до того, что буряювніцтво основном розвіваеться нінi крупними скьгоспвіробнікамі, что могут Забезпечити повний цикл виробництва - в ^ забезпечення власного на-сшневого фонду до переробки буряку та зберiгання готово! продукцп на ВЛАСНА складських потужного. Зокрема, в 2016 р. четверта частина пойв1в ще! культури належала агрохолдингам «Астарта» та «Укрпромiнвест-Агро», что спецiалiзуються на віробніцтвi цукри. Завдяк наявностi парку Сучасний! спещально! технiки для вирощування цукрових бурякiв i Впровадження енергозберiгаючіх тих-нологiй на цукрових заводах у зазначеним тдпріемств е бкьше можливий вірощуваті буряк i віробляті цукор iз мiнiмальною собiвартiстю [10].

  Для пiдприемств в условиях сьогодення важлівім за-вдань е управлшня фiнансова там біля майбутнього, віходячі з передбачуваності витрат i Попит на Сайти Вся на ri види продукцп, яи смороду віробляють i реалiзують. Насам-перед шдпріемц1в цiкавіть, за которого ОБСЯГИ виробництва та реамзацп того чи шшого виду продукцп досягаеться беззбітковiсть виробництва. Точка беззбітковост - це тієї р1вень, которого необхiдно досягті тдпріемству, Щоб не мати збитків (повшстю вiдшкодуваті всi витрати), тобто це той рубiж, Який пiдприемство мусіть досягті, Щоб не збанкрутуваті [16]. Наявшсть зазначено'1 iнформацii до-допомагають управлшськім прац1внікам краще орiентуватіся у сітуацп та візначаті перспективи майбутнього бiзнесу. Крiм того, iнформацiя про беззбітковій рiвень виробництва вікорістовуеться НЕ лишь для оцшкі прібутковосп,

  но й для визначення ризикованості бiзнесу, оскiльки до-зволяет візначіті ОБСЯГИ виробництва, до которого может буті СКОРОЧЕННЯ виробництво у складних ринкова сітуащях без Отримання збити для тдпріемства.

  У межах дослкження Було визначили беззбітковій ОБСЯГИ виробництва цукрових бурякш аграрної тдпрі-ємств КіТвськоТ областi та пiдприемство Рокітнян-

  ського району у 2015-. (Табл. 3). Як свкчать розрахунки беззбіткового ОБСЯГИ виробництва цукрових буря, беззбітковій ОБСЯГИ вирощування цукрових буря у тдпрі-емствi Рокитнянського району нижчих за фактичність на 3001 ц, ​​тобто таким е максимально пріпустімій ршень зниженя обсягш виробництва щет культури без Загрози одержаний збити.

  Таблиця 3

  Визначення беззбіткового ОБСЯГИ виробництва цукрових бурямв аграрної пщпріемствамі КіТвськоТ областi

  та пщпріемства Рокитнянського району

  Показники Область Район (господарство)

  Валовий збiр цукрових буря, ц 10666394 30912

  Віробнічi витрати, тис. грн 740191 1793

  в т. ч .: а) постши 110363 1023

  б) 3MIHHI 629828 770

  Питома вага постшніх витрат,% 14,9 57,1

  Виробнича собiвартiсть 1 ц цукрових буря, грн 69,4 58,0

  Постши витрати в розрахунку на 1 ц, грн 10,3 33,1

  Цша реалiзацii 1 ц цукрових буря, грн 67,35 71,25

  Повна про ^ варжть реалiзованоi продукцГГ, тис. грн 42974 837

  Повна про ^ варжть 1 ц цукрових буря, грн 53,37 67,69

  Змшш витрати у повнш собiвартостi одініцi продукцГГ, тис. грн 43 35

  Маржинальний дохщ вiд один ^ продукцГГ, грн 24 37

  Беззбітковій ОБСЯГИ виробництва, ц 4535614 27911

  Запас мщносп, ц 6130780 3001

  Коефр? Нт запасу мiцностi,% 57,1 11,0

  Джерело: сформувати авторами на основi [4]

  Коефщент запасу мщноста, розрахованій як вксот-кове вiдношення запасу мiцностi та фактичність обсяпв виробництва, ставити 11%, что на 14 в.п. нижчих граничного рiвня. Досягнення оптимального значення зазначеним сертифіката № (25%) передбачало збкьшення валового збору цукрових бурякш на 6303 ц (на 20%) до 37215 ц, запас МЩ-ності при цьом становітіме 9304 ц.

  Висновок. Таким чином, проведення дослкження свкчіть, что свого часу в державi вкбулося катастрофiчне падшня виробництва цукрових буря i ніш спостерТга-ється повкьне его нарощування. Поступово у сферу вь тчізняного скьськогосподарського виробництва повер-тане усвкомлення того, что прісутшсть щет культури е необхкною у сшозмшах, i усвкомлення того, что цукровий буряк знову может стать провкною культурою для нашоТ держави, зважаючі на Зростаючий Попит на цукор у свт.

  Подалі розвиток буряівніцтва винен вк-бувати з урахуванням спеціфiкі цукрового буряка. Вирощування щет культури е Досить витратності поршняно з шшімі культурами. У тій же година за умови правильно! оргашзацп виробництва, Дотримання технологи виробництва, оптимальному внесенню добрив, правильного Вибори насшня,! застосування передових технологiй i вісокоефек-тівно'1 технiки й т. п. буряівніцтво е Прибутковий i рен-табельної. Аналiз економiчноi ефектівностi виробництва цукрових бурякш i визначення беззбіткового ОБСЯГИ ви-

  робництва свкчіть, что переломний момент у галузi вк-бувся. Проти нінi необхiдно е грамотш та віваженi дц на рiвнi керуючих державних органiв, яи б, у Першу Черга, спрямовуваліся на вiдновлення чи будiвництво Нових цукрових заводiв i на поиск рінкш збуту для вгтчізняного цукри. За наявностi реальних каналш збуту, як цукрових бурякш, так i цукри, зростан ймовiрнiсть того, что аграрш пiдприемства, особливо вертикально штегроваш холдинги, якi при віборi культур для вирощування орiентуються на кон'юнктуру свiтовому Сайти Вся, збкьшать посiвнi площi пiд Солодкі корінь. Чи не можна омінуті Увага i та-кий продукт переробки цукрових буря, як жом, осккькі ніш в державi Гостра сто'Гть питання розвитку галузi тва-рінніцтва. А жом Займаюсь важліве мюце в рацюш годiвлi тварин. На нашу мнение, виробництво цукрового буряку травні дива одним iз прюрітетніх напрямкш розвитку вгтчіз-няно'1 аграрно'1 сфері. Тому роль аналiтічніх дослiдження относительно проблем буряівніцтва та шдвіщення его еконо-мiчноi ефектівностi ще трівалій годину залішатіметься ва-гомою i значущих.

  Л1ТЕРАТУРА

  1. Бондар В. Про прібyтковiсть вирощування цукрових буря. URL: ІН: р: // \ "\" \ ".адго-ЬІ $ ті $$. Сот.іа / адгопотіа-

  siogodni / 279-pro-prybutkovist-vyroschuvannia-tsukrovykh-buri-akiv.html

  2. Бондар В. Цша на цукор як шструмент полiтики. URL: http://gazeta.dt.ua/ECONOMICS/tsina_na_tsukor_yak_instru-ment_politiki.html

  3. Гапоненко Т. М. Aналiз сучасного стану Сайти Вся цукри в украм та свт // Світова та нацюнальш проблеми економiки. 2016. № 10. URL: http://global-national.in.ua/archive/10-2016/62. pdf

  4. Головне управлшня статистики у Кшвськш область URL: http://kyivobl.ukrstat.gov.ua

  5. Державна служба статистики Укра'ші: офiц. сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

  6. Доронш A. В. Ефектівшсть виробництва цукрових бурягав та цукри в украм Сталий розвиток eKOHOMiKU. 2013. № 3. С. 51-55.

  7. Зiменко A. ПРКА частка солодкого цукри. URL: http: // news.finance.ua/ua/news/-/360702/girka-dolya-solodkogo-tsukru

  8. 1нноваці бурякiвніцтва на полях «Астарти-КШВ» // Вісник цукровікiв Укра'ші. 2015. № 9 (112). URL: http://sugar-journal.com.ua/custom/files/Vestnik_ua/2015/09/13-15.pdf

  9. 1щенко Г. Цукровi гойдалки. URL: http://ukurier.gov.ua/ uk / articles / cukrovi-gojdalki /

  10. Король О. Солоди сподiвання: чи стане 2017 рт зiрковім для цукрового буряка. URL: http://agravery.com/uk/ posts / show / solodki-spodivanna-ci-stane-2017 rik-zirkovim-dla-cukrovogo-buraka

  11. Маслак О. Цукровi прогнози - 2015. URL: http: // www. agro-business.com.ua/ekonomichnyi-gektar/3825-tsukrovi-prog-nozy-2015.html

  12. Мiрзо? Ва Т. В., Собчук I. А. Розвиток рослинництва у Вшніцькш обласп (на прікладi віробнічоТ дiяпьностi ТОВ «Подiппя Агрошвест»). Молодий вчений. 2016. № 6 (33). С. 65-69.

  13. Мiрзо? Ва Т. В., Ушканов В. Л. Сучасний стан виробництва соняшнику в Украiнi. Молодий вчений. 2017. № 1. С. 669-673.

  14. Имецька компашя купила 6 цукрових заводiв на Терноптьщінк URL: http://espreso.tv/news/2017/01/25/ nimecka_kompaniya_kupyla_6_cukrovykh_zavodiv_na_terno-pilschyni

  15. Павленко О. Цукрова галузь 2014/15: пркота солодкого сезону. URL: https://daily.rbc.ua/ukr/show/saharnaya-otrasl-mg-gorech-sladkogo-sezona-1438866021.html

  16. Ратушна О. П. Теоретична основи розрахунку точки беззбітковостi. Вкнік Житомирського державного технологчного унверсітету. Серiя: Економiчнi науки. 2010. № 3 (53), ч. 3. С. 87-89.

  17. Степанова Л. Буряівніцтву - друга дихання. URL: https://www.syngenta.ua

  REFERENCES

  Bondar, V. "Pro prybutkovist vyroshchuvannia tsukrovykh buriakiv" [About the profitability of growing sugar beet]. http: // www.agro-business.com.ua/agronomiia-siogodni/279-pro-pry-butkovist-vyroschuvannia-tsukrovykh-buriakiv.html

  Bondar, V. "Tsina na tsukor yak instrument polityky" [The price of sugar as a policy tool]. http://gazeta.dt.ua/ECONOMICS/ tsina_na_tsukor_yak_instrument_politiki.html

  Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy: ofits. sait. http: // www.ukrstat.gov.ua

  Doronin, A. V. "Efektyvnist vyrobnytstva tsukrovykh buriakiv ta tsukru v Ukraini" [The production efficiency of sugar beet and sugar in Ukraine]. Stalyirozvytokekonomiky, no. 3 (2013): 51-55.

  Haponenko, T. M. "Analiz suchasnoho stanu rynku tsukru v Ukraini ta sviti" [Analysis of the current state of the sugar market in Ukraine and the world]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. http://global-national.in.ua/archive/10-2016/62.pdf

  "Holovne upravlinnia statystyky u Kyivskii oblasti" [The Department of statistics in Kyiv region]. http://kyivobl.ukrstat.gov.ua "Innovatsii buriakivnytstva na poliakh« Astarty-Kyiv »" [Innovations sugar beet in the fields of «Astarte-Kiev»]. Visnyk tsuk-rovykiv Ukrainy. http://sugar-journal.com.ua/custom/files/Vest-nik_ua/2015/09/13-15.pdf

  Ishchenko, H. "Tsukrovi hoidalky" [Sugar swings]. http: // ukurier.gov.ua/uk/articles/cukrovi-gojdalki/

  Korol, O. "Solodki spodivannia: chy stane 2017 rik zirkovym dlia tsukrovoho buriaka" [Sweet hope will be 2017 star for sugar beet]. http://agravery.com/uk/posts/show/solodki-spodivanna-ci-stane-2017-rik-zirkovim-dla-cukrovogo-buraka

  Maslak, O. "Tsukrovi prohnozy - 2015» [Sugar projections - 2015]. http://www.agro-business.com.ua/ekonomichnyi-gektar/3825-tsukrovi-prognozy-2015.html

  Mirzoieva, T. V., and Sobchuk, I. A. "Rozvytok roslynnytstva u Vinnytskii oblasti (na prykladi vyrobnychoi diialnosti TOV« Podillia Ahroinvest »)" [The development of crop production in Vinnytsia region (for example production activities «Podillia Ahroinvest»)]. Molodyi vchenyi, no. 6 (33) (2016): 65-69.

  Mirzoieva, T. V., and Ushkan, V. L. "Suchasnyi stan vyrobny-tstva soniashnyku v Ukraini" [Modern condition of production of sunflower in Ukraine]. Molodyi vchenyi, no. 1 (2017): 669-673.

  "Nimetska kompaniia kupyla 6 tsukrovykh zavodiv na Ter-nopilshchyni" [The German company bought 6 sugar plants in the Ternopil region]. http://espreso.tv/news/2017/01/25/nimecka_ kompaniya_kupyla_6_cukrovykh_zavodiv_na_ternopilschyni

  Pavlenko, O. "Tsukrova haluz 2014/15: hirkota solodkoho sezonu" [The sugar industry 2014/15: bitterness of the sweet season]. https://daily.rbc.ua/ukr/show/saharnaya-otrasl-mg-gorech-sladkogo-sezona-1438866021.html

  Ratushna, O. P. "Teoretychni osnovy rozrakhunku tochky bezzbytkovosti" [Theoretical bases of calculation of the breakeven point]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho uni-versytetu. Seriia: Ekonomichni nauky vol. 3, no. 3 (53) (2010): 87-89.

  Stepanova, L. "Buriakivnytstvu - druhe dykhannia" [The beet production - the second breath]. https://www.syngenta.ua

  Zimenko, A. "Hirka dolia solodkoho tsukru" [The bitter fate of the sweet sugar]. http://news.finance.ua/ua/news/V360702/ girka-dolya-solodkogo-tsukru


  Ключові слова: ВИРОБНИЦТВО Цукрове БУРЯКіВ / Економічна ефективність / рівень РЕНТАБЕЛЬНОСТі / Ціна реализации / собівартість ВИРОБНИЦТВА / ТОЧКА БЕЗЗБІТКОВОСТі

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити