У статті розглядаються проблеми розвитку сфери сервісу в муніципальних утвореннях Ленінградської області. Аналізується вплив бюджетної складової на формування територіальної сервісної інфраструктури.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Мішанков А. Ф.


Problems of the service sphere development in municipal formations of the Leningrad region

In this article problems of development of service sphere in municipal formations of leningrad region are considered. The influence of a budget constituent at forming of territorial service infrastructure is analyzed.


Область наук:

 • Економіка і бізнес

 • Рік видавництва: 2008


  Журнал: Известия Російського державного педагогічного університету ім. А.І. Герцена


  Наукова стаття на тему 'Проблеми розвитку ринку послуг в муніципальних утвореннях Ленінградської області '

  Текст наукової роботи на тему «Проблеми розвитку ринку послуг в муніципальних утвореннях Ленінградської області»

  ?А. Ф. Мішанков

  ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПОСЛУГ В муніципальних утворень Ленінградської області

  Робота представлена ​​кафедрою економіки і управління підприємствами сфери сервісу Санкт-Петербурзького державного університету сервісу та економіки. Науковий керівник - доктор економічних наук, професор В. Ф. Янченко

  У статті розглядаються проблеми розвитку сфери сервісу в муніципальних освітньої-пах Ленінградської області. Аналізується вплив бюджетної складової на формування територіальної сервісної інфраструктури.

  In this article problems of development of service sphere in municipal formations of leningrad region are considered. The influence of a budget constituent at forming of territorial service infrastructure is analyzed.

  Для завдання соціально-економічного розвитку муніципальних утворень (МО) важливу роль відіграє створення відповідної сервісної інфраструктури здатної задовольняти різноманітні потреби юридичних осіб, населення і, в той же час, створювати середовище, привабливу для інвесторів. Разом з тим, можна припускати, що розвинений промисловий потенціал, властивий окремим МО, буде корелювати з більш ви-

  вираз розвитком сервісних галузей. Близькість до найбільшого ринку збуту -Санкт-Петербургу - і кращі умови для імпортозамінних виробництв, а також приморське положення на шляхах експорту сировини в країни Європи сприяли перетворенню Ленінградської області в одного з лідерів за темпами зростання економіки. Можна відзначити і політику регіональної влади, спрямовану в останні роки на залучення великих інвесторів

  і підтримку «точок зростання». При цьому створення нових промислових виробництв, транспортних комунікацій і вузлів в силу мультиплікативного ефекту спосіб -ствует розвитку різних напрямків обслуговування населення, створення нових робочих місць в забезпечує інфраструктурі.

  Відзначимо, що для розвитку споживчого ринку важливо, щоб в муніципальній освіті був досить розвинений в економічному плані адміністративний центр з успішно працюючими градообра-зующей підприємствами, що впливає (в силу агломераційного і мультиплікативного ефекту) на інші території МО.

  Динаміка змін в соціально-економічному становищі муніципальних районів Ленінградської області після впровадження Федерального закону про організацію місцевого самоврядування (2003 рік) визначається реальними перетвореннями в бюджетній сфері, бо нові муніципальні повноваження, не підтримані відповідними фінансовими засобами, приречений на невиконання.

  Аналіз динаміки окремих показників виконання бюджетів муніципальних утворень в ході двох перших років реформи місцевого самоврядування (2004-2005 рр.) За даними річного звіту про виконання консолідованого бюджету Ленінградської області дозволяє сформулювати наступні попередні висновки.

  Як і раніше (як і до початку реформи) питома вага місцевих бюджетів у цілому по області складає близько 60% в сукупному доході муніципальних утворень. При цьому, висока питома вага безоплатних перерахувань від інших бюджетів в обсязі доходів (відповідно, близько 40%) не компенсує потрібного фінансового забезпечення ряду функцій муніципалітетів (як старих, так і нових, введених відповідно до закону про МСУ), зокрема, з будівництва муніципального житла, утримання муніципальних дош-

  Кольна і навчальних установ, реалізації функцій муніципального замовлення та ініціації концесійних угод, деяких функцій землекористування (складання генеральних планів) і ін.

  Відзначимо, що найбільш самодостатніми МО з мінімальним розміром дотацій з федерального і регіонального бюджетів є в 2005 р Івангород (10% перерахувань з інших бюджетів), Сосновий Бор (15,7%), Святогірськ (16,4%), Всеволожский р- н (22,4%), Киришский р-н (23,6%), Тосненський р-н (24,8%).

  Навпаки, до найбільш дотаційним МО відносяться: сел. Ковальське (73,7% в бюджеті становлять кошти, безвоздмез-дно перераховані з інших бюджетів); Приозерский р-н (69,4%); Подпорожскій р-н (64,4%); сел. Сертолово (63,6%); Лодей-нопольскій р-н (62,4%); Колтушское волость (62,4%); Волосовський р-н (61,0%); м Нова Ладога (60,4%).

  Зіставлення даних по рівню розвитку ринку в МО Ленінградської області з відповідним бюджетним забезпеченням територій представлено на рис 1. Рівень розвитку послуг оцінювався автором (за підсумками 2005 р.) По комбінації таких показників:

  • обсяг реалізованих платних послуг (в руб.), Що припадають на одного жителя МО;

  • обсяг реалізованих платних послуг у сфері житлово-комунального господарства (в руб.), Що припадають на одного жителя МО;

  • рівень благоустрою житлового фонду (в містах і селищах міського типу);

  • відхилення середньої заробітної плати від середнього рівня по області за грудень 2005 р (в%);

  • забезпеченість населення лікарями і середнім медичним персоналом (чисельність на 10 000 населення, на початок 2005 р);

  • рівень урбанізації, який визначається за співвідношенням міського до сільського населення;

  Шлісс ^ ьбур

  I Гатчинский р4н (40 ® Тоон З ^ ертоЛово (Ьз, 6)

  0 Комунар (34

  г (54,

  5)

  ий р-1

  Оланцевскій р-н (47,1)

  )

  (24,6)

  ^ КсПтуш&кая волость (62М)

  5)

  |<інгіреппсрй р- ^ н (47? 5)

  ф Гатчина (&0,9)

  до Нова Шрога ф0,4)

  Усе

  золожскіі

  Волосова

  івський р-н

  9 Вибір е-н (2;

  ий р-і (61,0)

  Ло

  Ті

  Сосновий Бор (15, |) Кириш

  V •

  до

  ХВІН0

  до -

  КІІ р-

  Светргорс ^ (16, - [)

  н (51

  до _ _

  Кіровський р-н ($ 4,0)

  ський р-н (3 ^, 8)

  ,4) «

  ЛужАкій РКН (58 ^ 9) до

  за

  Лод

  МоноАовск1 ^ й р-н

  <29,4>

  до

  Бока / к

  до

  цпорс до

  еіног Ольсен!

  Тогоро

  прь

  Ковальське (т3,7)

  ков ф, 3)

  Ванга

  до

  -н (23 до

  ЕОД (10,0)

  до

  ський

  до

  р-н (4;

  жскій р-н (34,4)

  юзерский р-н

  ий р- ^ (62,4)

  ,2)

  (6'М)

  29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

  Рівень бюджетного забезпечення на одного жителя (ранг) Рис 1.Соотношеніе рівня розвитку сервісу і бюджетного забезпечення муніципальних утворень

  • відношення кількості перевезених пасажирів підприємствами автомобільного трансрпорта до чисельності населення.

  При цьому доцільно враховувати, що зростання рівня доходів бюджету (на одного жителя) дозволяє створювати умови для розвитку ряду форм соціального обслужи -вання населення, в тому числі недостатньо соціально захищених категорій. Аналіз поданого графіка дозволяє диференціювати кілька груп (типів) МО. До групи з найбільш високим рівнем розвитку сервісу і, одночасно, високим рівнем бюджетної забезпеченості потрапили Киришский р-н, Сосновий Бор, Святогірськ, Пікальово, Ковальське, Волхов, Івангород. Відзначимо, що всі ці МО (за винятком сел. Ковальське) характеризуються мінімальним рівнем зовнішніх бюджетних дотацій. Наступну групу складають Кингисеппский р-н, м Комунар та м Гатчина, що характеризуються відносно високим рівнем розвитку сфери сервісу, недостатньо високим рівнем бюджетної забезпеченості та близьким до середньообласного рівня бюджетних дотацій.

  Центральну групу МО із середнім рівнем розвитку сфери послуг і бюджетним забезпеченням складають Тихвинський р-н, м Нова Ладога, Сланцевський р-н, Кіровський р-н, Виборзький р-н, Всеволожский р-н, Лужский р-н. При цьому Нова Ладога і Лужский р-н мають високі показники дотацій в своїх бюджетах.

  До особливої ​​групи належать Боксітогор -ський і Подпорожскій муніципальні райони, найбільш віддалені від Санкт-Петербурга і мають відносно високий рівень бюджетного забезпечення (Подпорожскій р-н - переважно за рахунок бюджетних дотацій) при середньому рівні розвитку сервісу. Відокремлений місце займає Приозерский р-н, який в 2005 році отримав суттєві дотації з бюджетної системи (особливо з обласного бюд-

  жета). Ймовірно, з цієї причини даний район перемістився з 8-го на 3-е рейтингове місце в 2005 р серед всіх МО Ленінградської області за рівнем доходів бюджету, що припадають на одного жителя.

  Правда, слід зазначити, що цей показник не можна (на даному етапі при досить диференційований соціальноекономічному положенні різних територій) однозначно трактувати як позитивний. Даний район, що спеціалізується переважно на сільському і лісовому господарстві, відрізняється низьким рівнем розвитку сервісу і проблемами інфраструктурного порядку, частково пов'язаними зі складним рельєфом території, утвореним водяною системою р. Вуокса.

  На такому ж рівні розвитку сервісу, як Приозерский р-н, але зі значно нижчими показниками бюджетного забезпечення, знаходиться група з трьох МО: Гатчинский і Тосненський р-ни та м Серто-лово (з високою часткою бюджетних дотацій).

  До найбільш проблемної групи належать п'ять МО, що характеризуються найменш вираженим розвитком сервісу. З них Ломоносовський і Лодейнопольський р-ни мають середній, а Волосовський і Волховський р-ни та Колтушское волость - низький рівень бюджетного забезпечення.

  Відзначимо, що МО з переважно сільськогосподарської орієнтацією (до яких, слід віднести Ломоносовський р-н, Волосовський р-н, Лужский р-н, Ломоносовський р-н, Всеволожский р-н, Приозерский р-н), безсумнівно, потребують бюджетних дотаціях, навіть при досить позитивну динаміку місцевих доходів.

  Можна прогнозувати, що в найближчі 3-4 роки (паралельно з процесами продовження реформи місцевого самоврядування) обсяг зовнішніх бюджетних дотацій до бюджетів МО буде зберігатися (особливо для депресивних районів, віддалених від адміністративного центру області).


  Ключові слова: СФЕРА ПОСЛУГ /СФЕРА СЕРВІСУ /РИНОК ПОСЛУГ /РОЗВИТОК РИНКУ ПОСЛУГ /СЕРВІСНА ІНФРАСТРУКТУРА /МУНІЦИПАЛЬНА ОСВІТА /ЛЕНІНГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити