Тема даної статті проблеми розвитку інтеграційних процесів переробних і сільськогосподарських підприємств. Методичною основою є дослідження факторів інтеграційних процесів переробних і сільськогосподарських підприємств, їх значення для розвитку всієї економічної системи. Обґрунтовується важливість інтеграційних процесів у всій економіці держави, досліджено роль інтеграції і формування інтегрованих структур між переробними підприємствами та сільськими товаровиробниками. Показана актуальність формування інтегрованої економіки, дана задача виступає пріоритетною частиною антикризових заходів, спрямованих на подолання різноманітних сформованих негативних явищ. Особливо це стосується інтеграційних процесів переробних і сільськогосподарських підприємств. інтеграція і кооперація сприятимуть подальшому соціально-економічному розвитку агропромислового комплексу. Наявність обопільних санкцій між Росією і країнами Європи, особливо в сфері сільськогосподарської продукції, позитивно позначилося на розвитку вітчизняного агрокомплексу, однак є ще потенціал для подальшого розвитку. Такий розвиток можуть забезпечити інтеграційні процеси переробних і сільськогосподарських підприємств, які допоможуть оптимізувати діяльність даних суб'єктів господарювання, залучити додаткові кошти в модернізацію сільськогосподарського виробництва, вдосконалити схеми доведення готових продуктів до споживачів. Отримані висновки та результати можуть бути використані при розробці напрямів підвищення ефективності сільськогосподарського сектора Російської Федерації.

Анотація наукової статті з соціальної та економічної географії, автор наукової роботи - Аніщенко Алеся Николаевна, Дудін Михайло Миколайович


Problems of integration processes development of processing and agricultural enterprises

Subject / Topic. Problems of integration processes development of processing and agricultural enterprises are the topic of this article. The subject of research is the integration processes of processing and agricultural enterprises. The objective of the article is to analyze the role and importance of the integration processes of processing and agricultural enterprises. Methodology. The methodological basis of this article is to study the factors of integration processes of processing and agricultural enterprises, their importance for the development of the entire economic system. Results. The article substantiates the importance of integration processes in the entire economy of the state, explores the role of integration and the formation of integrated structures between processing enterprises and rural producers. Conclusions / Relevance. The study showed the relevance of the formation of an integrated economy; this task serves as a priority part of anti-crisis measures aimed at overcoming various diverse negative phenomena. This applies to the integration processes of processing and agricultural enterprises. At present, integration and cooperation will contribute to the further socio-economic development of the agro-industrial complex. The current situation, the existence of reciprocal sanctions between Russia and European countries, especially on agricultural products, had a positive impact on the development of the domestic agro-complex, but there is still potential for further development. Such development can be provided by the integration processes of processing and agricultural enterprises, which will help to optimize the activities of these economic entities, attract additional funds for the modernization of agricultural production, and improve the schemes for bringing finished products to consumers. Application. The findings and results can be used in the development of ways to improve the efficiency of the agricultural sector of the Russian Federation.


Область наук:
 • Соціальна та економічна географія
 • Рік видавництва: 2018
  Журнал
  Продовольча політика і безпека
  Наукова стаття на тему 'ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕРОБНИХ І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ'

  Текст наукової роботи на тему «ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕРОБНИХ І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ»

  ?ПРОДОВОЛЬЧА ПОЛІТИКА І БЕЗПЕКА

  Том 5 • Номер 4 • Жовтень-грудень 2018 ISSN 2499-9431 Food Policy and Security

  видавництво

  креативна економіка

  Проблеми розвитку інтеграційних процесів переробних та сільськогосподарських підприємств

  Аніщенко А.Н. 1, Дудін М.Н. 1

  1 Інститут проблем ринку РАН, Москва, Росія

  АНОТАЦІЯ: _

  Тема даної статті - проблеми розвитку інтеграційних процесів переробних та сільськогосподарських підприємств. Методичною основою є дослідження факторів інтеграційних процесів переробних та сільськогосподарських підприємств, їх значення для розвитку всієї економічної системи. Обґрунтовується важливість інтеграційних процесів у всій економіці держави, досліджено роль інтеграції та формування інтегрованих структур між переробними підприємствами та сільськими товаровиробниками. Показана актуальність формування інтегрованої економіки, дана задача виступає пріоритетною частиною антикризових заходів, спрямованих на подолання різноманітних сформованих негативних явищ. Особливо це стосується інтеграційних процесів переробних та сільськогосподарських підприємств. Інтеграція і кооперація сприятимуть подальшому соціально-економічному розвитку агропромислового комплексу. Наявність обопільних санкцій між Росією і країнами Європи, особливо в сфері сільськогосподарської продукції, позитивно позначилося на розвитку вітчизняного агрокомплексу, однак є ще потенціал для подальшого розвитку. Такий розвиток можуть забезпечити інтеграційні процеси переробних та сільськогосподарських підприємств, які допоможуть оптимізувати діяльність даних суб'єктів господарювання, залучити додаткові кошти в модернізацію сільськогосподарського виробництва, вдосконалити схеми доведення готових продуктів до споживачів. Отримані висновки та результати можуть бути використані при розробці напрямів підвищення ефективності сільськогосподарського сектора Російської Федерації.

  КЛЮЧОВІ СЛОВА: АПК, сільськогосподарські підприємства, переробна промисловість, інтеграція, економічний розвиток

  Problems of integration processes development of processing and agricultural enterprises

  Anischenko A.N. 1, Dudin M.N. 1

  1Market Economy Institute of Russian Academy of Sciences, Russia

  Вступ

  Для того щоб активно і планомірно розвивалися харчова і переробна промисловість необхідна їх тісна інтеграція з сільськими товаровиробниками. Аналіз практики найбільш розвинених країн світу свідчить про те, що питання кооперації та інтеграції даних галузей

  мають пріоритетне значення і широко регулюються на державному рівні, з боку урядів ведеться гнучка політика, спрямована на захист сільськогосподарських товаровиробників, яка стимулює їх розвиток.

  До недавнього часу для Росії процес соціально-економічних перетворень був тісно пов'язаний з переходом до нової моделі господарювання, який супроводжувався лібералізацією цін, ввезенням імпортної продукції, стихійної приватизацією. Все це деформувало виробничо-економічні відносини, призвело до суттєвого спаду у виробництві, через розбалансування відносин між різними галузями і сферами [5] (Shomakhova, 2016).

  На сучасному етапі, багато в чому через обопільних санкцій РФ і ЄС, російські сільгоспвиробники отримали ряд переваг, що позитивно вплинуло на

  ABSTRACT: _

  Subject / Topic. Problems of integration processes development of processing and agricultural enterprises are the topic of this article. The subject of research is the integration processes of processing and agricultural enterprises. The objective of the article is to analyze the role and importance of the integration processes of processing and agricultural enterprises. Methodology. The methodological basis of this article is to study the factors of integration processes of processing and agricultural enterprises, their importance for the development of the entire economic system. Results. The article substantiates the importance of integration processes in the entire economy of the state, explores the role of integration and the formation of integrated structures between processing enterprises and rural producers. Conclusions / Relevance. The study showed the relevance of the formation of an integrated economy; this task serves as a priority part of anti-crisis measures aimed at overcoming various diverse negative phenomena. This applies to the integration processes of processing and agricultural enterprises. At present, integration and cooperation will contribute to the further socio-economic development of the agro-industrial complex. The current situation, the existence of reciprocal sanctions between Russia and European countries, especially on agricultural products, had a positive impact on the development of the domestic agro-complex, but there is still potential for further development. Such development can be provided by the integration processes of processing and agricultural enterprises, which will help to optimize the activities of these economic entities, attract additional funds for the modernization of agricultural production, and improve the schemes for bringing finished products to consumers. Application. The findings and results can be used in the development of ways to improve the efficiency of the agricultural sector of the Russian Federation.

  KEYWORDS: agricultural sector, agricultural enterprises, processing industry, integration, economic development

  JEL Classification: Q00, Q01, Q10 Received: 02.12.2018 / Published: 30.12.2018

  © Author (s) / Publication: CREATIVE ECONOMY Publishers For correspondence: Anischenko A.N. (Anishchenko-an0mail.org.ua)

  CITATION: _

  Anischenko A.N., Dudin M.N. (2018) Problemy razvitiya integratsionnyh protsessov pererabatyvayuschikh i selskokhozyaystvennyh predpriyatiy [Problems of integration processes development of processing and agricultural enterprises]. Prodovolstvennaya politika i bezopasnost. 5. (4). - 183-190. doi: 10.18334 / ppib.5.4.41296

  розвиток галузі в цілому, однак для подальшого прогресу необхідна інтеграція переробних та сільськогосподарських підприємств, що дозволить вийти даними сферам на новий, більш якісний рівень.

  Методика. В ході дослідження було проведено аналіз літератури за темою статті, використовувалися методи індукції і дедукції, аналізу і синтезу.

  Огляд літератури і досліджень. Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва є важливим напрямком розвитку економіки на сучасному етапі, дані питання постійно зачіпаються як на рівні державної влади, так і в наукових розробках [1] (Vartanova 2017).

  А. В. Крисанов говорить про те, що інтеграція є необхідним процесом для переходу агропромислового комплексу на інноваційний шлях розвитку та оптимізації ефективності роботи даного сектора, це показує досвід зарубіжних країн [2] (Krysanov 2017).

  А. А. Шутько і С. А. Шутько обґрунтовують необхідність формування механізмів інтеграції з сільськими товаровиробниками для переробних підприємств для досягнення стійкого розвитку обох галузей. При цьому вони також посилаються на ефективний зарубіжний досвід і його позитивний ефект [6] (Shutkov, Shutkov, 2012).

  О. А. Фролова і Н. С. Кулькова говорять про те, що головною метою інтегрування є побудова такої інтеграційної структури, яка дозволить забезпечити конкурентоспроможність сільськогосподарських і переробних підприємств як в короткостроковій, так і довгостроковій перспективі [4] (Frolova, Kulkova, 2015 ).

  результати

  В основі інтеграції підприємств АПК лежить процес виробництва і реалізації сільськогосподарської сировини, а також готової продукції, яка з нього виготовляється. Тому дуже важливо враховувати в процесі управління діяльністю підприємств АПК безпосередню специфіку здійснення сільськогосподарського виробництва, а саме:

  ПРО АВТОРІВ: _

  Аніщенко Алеся Миколаївна, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторією стратегічного розвитку АПК (anishchenko-an0mai1.org.ua)

  Дудін Михайло Миколайович, доктор економічних наук, професор, заступник директора інституту (dudinmn0mai1.org.ua)

  Цитованій статті: _

  Аніщенко А.Н., Дудін М.Н. Проблеми розвитку інтеграційних процесів переробних та сільськогосподарських підприємств // Продовольча політика і безпека. - 2018. - Том 5. - № 4. - С. 183-190. doi: 10.18334 / рр ^ .5.4.41296

  - факт того, що земля виступає одночасно як предмет праці, а також засоби виробництва;

  - наявну територіальну розпорошеність виробництва, яка багато в чому пов'язана з кліматичними і необхідними умовами для вирощування певних культур або розведення тварин;

  - прив'язку економічного відтворення до ряду біологічних процесів;

  - достатню простоту самого процесу виробництва і ряд культурно-традиційних особливостей.

  В даний час зростає актуальність формування інтегрованої економіки, дана задача виступає пріоритетною частиною антикризових заходів, спрямованих на подолання різноманітних сформованих негативних явищ. Інтеграція і кооперація об'єднують в собі особисті, громадські та колективні інтереси, які формують деякі реальні можливості для здійснення економічного зростання, впливають методи та шляхи ефективного функціонування всього АПК, а також стабілізують подальший розвиток і зростання ефективності виробництва.

  На сьогоднішній день інтеграція і кооперація виступають в якості об'єктивної необхідності соціально-економічного розвитку агропромислового комплексу. Обґрунтовується це тим, що наявність високоефективного і конкурентоспроможного виробництва можливо тільки якщо в основі лежать передові і наукомісткі технологій, як при виробництві сільськогосподарської сировини, так і при подальшій переробці даної сировини, зберіганні, транспортуванні та збуті.

  З упевненістю можна сказати про те, що саме в умовах прискорення науково-технічного прогресу процес поділу праці має більш глибокий характер, особливо між самим сільськогосподарським виробництвом і переробними підприємствами.

  Вертикальна і горизонтальна агропромислова інтеграція є формами господарської координації між різними суб'єктами агропромислового комплексу, які висловлюють безпосередню методологію вибудовування організаційно-управлінських зв'язків, а також і їх характер в рамках виробництв, які піддаються інтеграції. Процес горизонтальної інтеграції реалізується за допомогою кооперування різних внутрішньогосподарських зв'язків в окремих галузях (представляє собою внутрігалузеву кооперацію).

  Для агропромислового комплексу характерні такі форми інтеграції, як кластер, агрохолдинг, технопарк, Агротехнопарк, наукоград.

  Під кластером розуміється об'єднання ряду підприємств, різноманітних постачальників конкретного обладнання та комплектуючих, організацій, ока-викликають спеціалізовані виробничі та сервісні послуги, а також освітніх та науково-дослідних організацій, які стають пов'язаними відносинами в зв'язку з територіальною близькістю і функціональної

  залежністю в сфері виробництва, а також реалізації будь-яких товарів і послуг.

  Агрохолдинг є конкретною сукупність провідної (материнської) компанії з контрольованими нею дочірніми підприємствами, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, а також діяльність у сфері реалізації готової продукції.

  Технопарк є формою територіальної інтеграції некомерційних та комерційних організацій освіти і науки, різних фінансових інститутів, підприємців і господарюючих суб'єктів, які взаємодіють між собою, а також з органами державної і муніципальної влади, які формують сучасну технологічну і організаційну середу в цілях інноваційного підприємництва, а також реалізації різних венчурних проектів.

  Агротехнопарк є організацією, яка консолідує результати роботи різних наукових установ, вищих навчальних закладів, ділових майданчиків, сільськогосподарських переробних і виробничих підприємств агропромислового комплексу та виставкових центрів, які спеціалізуються на розробці, впровадженні та апробації в власне виробництво або для отримання прибутку різних інноваційних технологій і продуктів.

  Наукоград є муніципальним освітою, які мають статус міського округу і володіє високим науково-технічним потенціалом, а також містоутворюючим науково-виробничим комплексом.

  За допомогою реалізації процесів інтеграції в агропромисловому комплексі можна:

  - побудувати необхідні передумови для здійснення прискореного впровадження у виробничий процес різних досягнень науково-технічного прогресу, а також забезпечення найкращого виробництва високоякісної однорідної продукції;

  - прискорити процес просування продукції по технологічних фазах її виробництва;

  - домогтися отримання раціональних пропорцій між обсягами сільськогосподарської сировини і наявними промисловими переробними потужностями;

  - домогтися найбільш повного використання сировини і відходів, отриманих при здійсненні промислової переробки;

  - налагодити єдиний відтворювальний процес протягом усього виробничого циклу;

  - скорегувати необхідну чисельність управлінського персоналу, що позначиться на скороченні витрат на його утримання;

  - результативно застосовувати робочу силу, а також засоби виробництва;

  - побудувати дієвий захист для товаровиробників в структурах влади;

  - протидіяти монополістичним структурам в області ціноутворення;

  - зменшити трансакційні витрати (витрати на ведення ділових різних операцій, укладення необхідних контактів, ведення переговорів);

  - сформувати економічну зацікавленість у виробників у випуску оптимальної за якістю продукції та ін.

  В даний час можна сказати про те, що процес формування інтегрованих структур між переробними підприємствами та сільськими товаровиробниками йде повільно. В якості основної стримує причини можна відзначити різноспрямованість фінансових і економічних інтересів суб'єктів, що представляють аграрний і промисловий сектор.

  Для того щоб підвищити інтерес з боку переробних підприємств до інтеграції потрібен спеціальний комплекс заходів у сфері економічно обґрунтованого державного регулювання агропромислового виробництва за допомогою таких інструментів, як ціна, бюджет, кредитне і податкове стимулювання, які посприяють розвитку сільського господарства.

  висновки

  На закінчення можна сказати про те, що агропромислова інтеграція виступає як найважливіший фактор підвищення і інтенсифікації економічної ефективності всього аграрного сектора. Розвиток інтеграції як в сільському господарстві, так і між переробними і сільськогосподарськими підприємствами позитивно позначиться на розвитку всієї економіки держави і здатне вивести дані сектора на новий, більш якісний рівень розвитку.

  В цілому проведене дослідження дозволило виявити такі позитивні фактори реалізації процесів інтеграції в агропромисловому комплексі:

  - побудувати необхідні передумови для здійснення прискореного впровадження у виробничий процес різних досягнень науково-технічного прогресу, а також забезпечення найкращого виробництва високоякісної однорідної продукції;

  - прискорити процес просування продукції по технологічних фазах її виробництва;

  - домогтися отримання раціональних пропорцій між обсягами сільськогосподарської сировини і наявними промисловими переробними потужностями;

  - домогтися найбільш повного використання сировини і відходів, отриманих при здійсненні промислової переробки;

  - зменшити трансакційні витрати (витрати на ведення ділових різних операцій, укладення необхідних контактів, ведення переговорів);

  - сформувати економічну зацікавленість у виробників у випуску оптимальної за якістю продукції та ін.

  ДЖЕРЕЛА:

  1. Вартанова М.Л. Кластерний підхід у забезпеченні підвищення конкурентоспособ-

  ності продовольчого ринку регіону на основі внутрітерріторіального взаємодії // Економічні відносини, 2017. - № 4. - 10.18334 / ео.7.4.38192.

  2. Крисанов А.В. Економічні проблеми формування та функціонування ін-

  інтегрованої структур в АПК і сільському господарстві // Економіка і соціум: сучасні моделі розвитку, 2017. - № 15.

  3. Назаров А.В. Національна ідеологія і еколого-орієнтований розвиток АПК в

  XXI столітті // Економіка і соціум: сучасні моделі розвитку, 2017. - № 1.

  4. Фролова О.А., Кулькова Н.С. Проблеми і перспективи розвитку інтегрованих

  структур в АПК // Вектор науки Тольяттинского державного університету. Серія: Економіка та управління, 2015. - № 1 (20).

  5. Шомахова М.А. Підвищення ефективності стратегічних факторів розвитку ін-

  вестіціонной діяльності АПК регіону // Економіка, підприємництво та право, 2016. - № 4. - АОК 10.18334 / ерр.6.4.36875.

  6. Шутько А.А., Шутько С.А. Проблеми вдосконалення механізму розвитку

  інтеграційних процесів переробних та сільськогосподарських підприємств // АПК: регіони Росії, 2012. - № 1.

  REFERENCES:

  Frolova O.A., Kulkova N.S. (2015). Problemy i perspektivy razvitiya integrirovannyh struktur v APK [Problems and prospects of development of integrated structures in agriculture]. Journal «Vector of Science of Togliatti State University. Series: Economics and Management ». (1 (20)). (In Russian).

  Krysanov A.V. (2017). Ekonomicheskie problemy formirovaniya i funktsionirovaniya integrirovannyh struktur v APK i selskom khozyaystve [Economic problems of formation and functioning of integrated structures in agriculture and agriculture]. Ekonomika i sotsium: sovremennye modeli razvitiya. (15). (In Russian).

  Nazarov A.V. (2017). Natsionalnaya ideologiya i ekologo-orientirovannoe razvitie APK v XXI veke [National ideology and ecologically-oriented development of agroindustrial complex in the twenty-first century]. Ekonomika i sotsium: sovremennye modeli razvitiya. 7 (1). (In Russian).

  Shomakhova M.A. (2016). Povyshenie effektivnosti strategicheskikh faktorov razvitiya investitsionnoy deyatelnosti APK regiona [Improving the efficiency of strategic development factors of the investment activity of regional agro-industrial complex]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 6 (4). (In Russian). doi: 10.18334 / epp.6.4.36875.

  Shutkov A.A., Shutkov S.A. (2012). Problemy sovershenstvovaniya mekhanizma razvitiya integratsionnyh protsessov pererabatyvayuschikh i selskokhozyaystvennyh predpriyatiy [Problems of improving the mechanism of development of integration processes processing and agricultural enterprises]. APK: regiony Rossii. (1). (In Russian).

  Vartanova M.L. (2017). Klasternyy podkhod v obespechenii povysheniya konkurentosposobnosti prodovolstvennogo rynka regiona na osnove vnutriterritorialnogo vzaimodeystviya [Cluster approach in ensuring the increase in competitiveness of the region>>s food market on the basis of intra-territorial interaction]. Journal of International Economic Affairs. 7 (4). (In Russian). doi: 10.18334 / eo.7.4.38192.


  Ключові слова: АПК / СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА / ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ / ІНТЕГРАЦІЯ / ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК / AGRICULTURAL SECTOR / AGRICULTURAL ENTERPRISES / PROCESSING INDUSTRY / INTEGRATION / ECONOMIC DEVELOPMENT

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити