Розкриваються проблеми регулювання рухової активності дошкільнят з познцнн аналізу нор мативно-правової бази та результатів сучасних досліджень. Представлена ​​точка зору педагогів дошкільних організацій на проблеми регулювання рухової активності дітей в режимі дня.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Волошина Людмила Миколаївна, Кондаков Віктор Леонідович, Галімський Ольга Генріхівна


The problems of the motor activity control of preschool children: teacher's attitude

The article describes the problems of motor activity control of preschool children by way of the analysis of the legal framework and the results of modem research. Teacher's point of view of preschool establishment on the problems of motor activity control of children in the day routine is presented. Challenge. Since there is a steady tendency to reduce the health and physical condition of preschoolers, the problems of motor activity control take a state significance. This can read in the «The strategy of the development of physical culture and sports in the Russian Federation for the period up to 2020». The tasks are set for science and society. This is the development of special recommendations to detemiine the level of motor activity, to substantiate the criteria and indicators of its assessment, to determine methods of regulation taking into account existing problems. Problem statement: search of pedagogical possibilities of optimization of motor activity of the growing person in the preschool period of the childhood. Objective: on the basis of the scientific publications analysis and of the questionnaires of preschool establishment teach ers need to determine the existing problems of motor activity control of the preschool establishment children. Materials and methodology of research. To identify the problems of motor activity control of the child, teachers had to answer the questions of the questionnaire '' Organization of motor activity and motor regime of preschool children in pre-scliool ". 388 teachers of preschool educational institutions of Belgorod and Belgorod region participated in the survey. The results were processed using the ranking method. Results and discussion. The analysis of the results of the survey of preschool teachers showed that they objectively de termine the causes of reduced motor activity in childhood, realize the importance of creating the necessary psychological and pedagogical conditions in a preschool educational institution for its stimulation and regulation. However, more than half of the teachers who participated in the survey (53%) noted the absence of this problem in preschool institutions. Findings and conclusion. The results of the study indicate that teachers are ready to study and evaluate the motor ac tivity of preschool children. According to surveys conducted in 2019, in practice, the preference is given to the method of observation. Standardized methods (pedometry, heart rate, timing) are used by only 21% of teachers of preschool institutions. There are also problems of normalization of motor activity of the child taking into account age and indi vidual characteristics.


Область наук:
 • Науки про здоров'я
 • Рік видавництва: 2020
  Журнал
  Фізична культура. Спорт. Туризм. рухова рекреація

  Текст наукової роботи на тему «ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДОШКІЛЬНЯТ: ПОЗИЦІЯ ПЕДАГОГІВ»

  ?ТЕОРІЯ І NGfOPNi ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРУ,

  СПОРТУ, ТУРІЗМА_

  THEORY AND HISTORY OF PHYSICAL CULTURE, SPORT, TOURISM

  УДК 373.24 DOI 10.24411 / 2500-0365-2020-15104

  ББК 74.100.54 B68

  ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДОШКІЛЬНЯТ: ПОЗИЦІЯ ПЕДАГОГІВ

  Л. Н. Волошина, В. Л. Кондаков, О. Г. Галімський

  Бєлгородський державний національний дослідницький університет, Білгород, Росія

  Розкриваються проблеми регулювання рухової активності дошкільнят з позиції аналізу нормативно-правової бази та результатів сучасних досліджень. Представлена ​​точка зору педагогів дошкільних організацій на проблеми регулювання рухової активності дітей в режимі дня.

  Ключові з лову: рухова активність, діагностика, моніторинг, дошкільнята, показники, оцінка, фізичне виховання.

  актуальність

  Вивченню феномена рухової активності людини, що росте присвячені дослідження в різних областях наук: фізіології, психології, медицині, педагогіці, соціології. Аналіз публікацій вітчизняних, зарубіжних вчених і результатів наших власних досліджень свідчить про те, що розвиток дошкільнят в сучасних умовах супроводжується явищами гіподинамії, гіперактивності, посиленням психо-емоцпональних навантажень [2; 13; 18: 19]. Для дитини втрата в рухах - це втрати в здоров'я, розвитку, соціалізації.

  У сучасному світі проблема здоров'я людини, що росте в дошкільний період дитинства не втрачає своєї актуальності. Здоров'я і фізичний розвиток дитини розглядаються як важливі показники якості дошкільної освіти. На жаль, предметом обговорення вчених, педагогічної громадськості, батьків є той факт, що здорових дітей стає все менше. Чи не сприятливі тенденції в стані здоров'я дітей підтверджуються статистичними даними.

  За останні пягь років загальна захворюваність дітей у віці до 14 років зросла на 16% [19]. Результати сучасних досліджень свідчать про те. що одна третина дітей має рівень фізичної підготовленості нижче вікової норми, чверть дошкільнят вступають до школи, не досягнувши біологічної зрілості [5: 13: 19].

  Оцінка даних про функціональному розвитку дітей в 2015-2017 рр. показує, що число дітей, що мають порушення опорно-рухового апарату до кінця дошкільного періоду дитинства зростає і становить близько 39%. На думку вітчизняних {Л. Н. Волошина. 2012. 2018. В. Л. Кондаков, Е. Н. Копєйкіна. А. А. Третьяков, 2018. В. А. Шишкіна. 2010 і ін.) І зарубіжних вчених (D. Aivazidis, F. Venetsanou, N. Aggelous-sis, V. Gourgoulis, A. Kambas, 2019, AC Engel, CR Broderick. N. Vau Doom, LL Hardy, В. J . Parmenter, 2019, J. Jascenoka. F. Walter. F. Pe-tennann, F. Korsch, S. Fiedler, M. Daseking, 2018) причини зниження показників здоров'я і фізичного розвитку криються в сучасному способі життя і зниженні рухової активності [ 2; 14: 16-19].

  Федеральний державний освітній стандарт дошкільної освіти визначає першочерговість завдань охорони та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дитини, формування загальної культури особистості дітей, в тому числі цінностей здорового способу життя, розвитку їх фізичних якостей [13]. Тому спрямованість педагогічних впливів повинна забезпечити оптимізацію рухової діяльності як гіпо-, так і гіперактивних дітей.

  Розглядаючи проблеми рухової активності в дошкільному віці, ми можемо говорити лише про відносну гіподинамії, оскільки мінімум рухової активності в дошкільний період дитинства діти можуть реалізовувати в процесі самостійної рухової активності протягом дня. У той же час мають місце недостатня рухова активність і її низька інтенсивність знижують біологічну стійкість організму дитини і його працездатність в ході виконання певних фізичних навантажень. Вони негативно впливають на функціонування організму дитини і можуть бути патогенним фактором для появи різного роду захворювань (Т. А. По-лоснікова, 2011 року; Л. Н. Волошина. 2018; А. Г. Комков, 2003; І. А. Криволапчук 2017) [1; 2; 5; 6].

  Це висуває на перший план проблеми регулювання рухової активності дітей. На жаль, сучасні стандарти (ФГОС ДО. ФГОС НГО) і приблизні освітні програми дошкільної та початкової загальної освіти, СанПіН не ставлять параметри регулювання рухової активності дитини в режимі дня (обсяг, інтенсивність навантаження з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей стану здоров'я та потреб). Вони орієнтовані лише на тижневі обсяги навантаження в годинах і не визначають орієнтири рухової активності дітей різних нозологічних груп з урахуванням вікових та індивідуальних психо-фізіологічних особливостей [3; 4; 8; 9; 11; 12]. Відсутність комплексного використання таких методик як крокометрія. пульсометрія, хронометраж, не дозволяє об'єктивно оцінити рухову активність дитини-дошкільника в освітньому процесі дошкільної організації. У зв'язку з цим проблема регулювання рухової активності набуває державної ваги. Вона знайшла відображення в «Стратегії розвитку фізичної культури і спорту в Російській Федерації на період до 2020 року» [7].

  Перед наукою, педагогічною громадськістю поставлені завдання розробки спеціальних рекомендацій, що дозволяють визначити критерії та показники рухової активності, способи її регулювання з урахуванням існуючих проблем.

  Ціль та задачі

  Метою дослідження стало виявлення на основі аналізу наукових публікацій і результатів анкетування педагогів проблем регулювання рухової активності дитини в дошкільній організації.

  Матеріали і методи дослідження

  Для виявлення точки зору педагогів на проблеми регулювання рухової активності дитини їм пропонувалося відповісти на питання анкети «Організація рухової активності і рухового режиму дітей дошкільного віку в ДОО». В опитуванні брали участь 388 педагогів дошкільних освітніх установ м Бєлгорода та Бєлгородської області. Обробка результатів проводилася за допомогою методу ранжирування.

  Результати та їх обговорення

  Провідна роль в розробці індивідуальних і групових стратегій регулювання рухової активності належить вихователю, тому дуже важливо виявити позицію педагогів у вирішенні існуючих проблем. Вихователям пропонувалося відповісти на питання анкети «Організація рухового режиму дітей дошкільного віку в ДОУ». Аналіз отриманих результатів виявив такі проблеми регулювання рухової активності, представлені нижче.

  На перше питання анкети «Як впливає рухова активність на розвиток дитини?» вихователі дали такі відповіді:

  * 47.9% педагогів відзначили «зміцнює здоров'я»;

  * 34% розвиває рухові здібності;

  * 11,9% знімає психо-емоційне напруження;

  * 6,2% збагачує пізнавальний розвиток.

  Це свідчить про те. що педагоги усвідомлюють вплив рухової активності на стан здоров'я, показники фізичного розвитку, стану психо-емоційного комфорту.

  На питання «Чи має місце проблема дефіциту рухової активності або підвищеної рухової активності в практиці роботи з

  дітьми дошкільного віку в умовах ДОУ? », більшість педагогів (53л%) відповіли« Ні. не має місце », 17% педагогів не змогли відповісти. «Так, має місце» відповіло - 29.9% педагогів.

  Пояснюючи, чим викликана ця проблема, педагоги назвали такі причини: погіршення стану здоров'я дітей (27,6%), перевантаженість режиму дня додатковими освітніми послугами (19%), недостатня готовність педагогів до індивідуалізації рухових режимів (15,5%). захоплення дошкільнят всілякими комп'ютерними і інтелектуальними іграми (15,5%), малорухливий спосіб життя сучасної сім'ї (8.6%), недостатнє обладнання місць в дошкільних установах для проведення заходів по рухової активності (7%), зміни в способі життя сімей вихованців (3.4% ), пасивність, загальмованість і безініціативність дітей (3,4%). У них немає бажання самостійно придумувати і реалізовувати діяльність без підтримки і заохочень дорослого. Отримані відповіді були проранжовано і занесені в табл. 1.

  I = ((і + 1 »/ 2 = ((8 + 1) 8) / 2 = 36.

  де і - кількість відповідей педагогів на питання (8), а X = 36 - сума номерів відповідей педагогів в упорядкованому ряду, яка збігається з сумою рангів, присвоєних кожному відповіді.

  Як показують результати аналізу наукових публікацій і власного наукового досвіду діагностику рухової активності дітей можна здійснювати з використанням стандартизованих методик (крокометрія. Пульсометрія. Хронометраж), так і за допомогою використання

  методів спостереження з заданими показниками.

  На питання: «Які засоби діагностики рухової активності Ви використовуєте в своєму практичному досвіді?» 65,2% педагогів відзначили, що здійснюють педагогічне спостереження, застосовують методи шагометр - 11,9%, хронометраж - 12,9%. пульсометра - 7%. спеціально не акцентують уваги 3%.

  На питання про те. чи є проблема регулювання рухової активності дошкільнят актуальною для педагогів, 10.1% педагогів не змогли відповісти, 37Д% педагогів назвали проблему актуальною. Більшість педагогів (52,8%) відповіли, що проблема оптимізації рухової активності дошкільнят для них не є актуальною. З них 34% вказали на те, що створені всі умови для розвитку дітей в ДНЗ 15,8%. що рухова активність дітей рівномірно розподілена протягом всього дня, 3% відповіли, що намагаються вирішувати проблеми спільно з батьками. Думка педагогів, чому проблема регулювання рухової активності є актуальною представлено в табл / 2.

  X = ((і + 1) «) / 2 = ((8 + 1) 8) / 2 = 36,

  де п - кількість відповідей педагогів на питання (8), а X = 36 - сума номерів відповідей педагогів в упорядкованому ряду, яка збігається з сумою рангів, присвоєних кожному відповіді.

  На заключне питання анкети: «Як доцільно планувати і організовувати руховий режим дошкільнят?» більше половини педагогів (56,9%) відповіли, що в групі повинен бути загальний руховий режим з урахуванням вікових особливостей дітей, для реалізації індивідуального підходу плануються прийоми

  Таблиця 1

  Думка педагогів про причини зниження рухової активності дошкільнят

  Варіанти відповідей педагогів Номер місця в упорядкованому ряду

  1. Погіршення стану здоров'я дітей 1

  2. Перевантаженість режиму дня додатковими освітніми послугами 2

  3. Недостатня готовність педагогів до індивідуалізації рухових режимів дітей 3,5

  4. Захоплення дошкільнят комп'ютерними і інтелектуальними іграми 3,5

  5. Малорухливий спосіб життя сучасної сім'ї 5

  6. Недостатнє обладнання місць в дошкільних установах для проведення заходів по рухової активності 6

  7. Зміна переваг у виборі видів діяльностей вихованців 7,5

  8. Пасивність і загальмованість дітей, безініціативність, відсутність бажання самостійно придумувати н реалізовувати діяльність без похвали і заохочень 7,5

  Таблиця 2

  Думка педагогів про актуальність рухової активності

  Варіанти відповідей педагогів Номер місця в упорядкованому ряду

  1. Чи є основою хорошого здоров'я н повноцінного фізичного розвитку 1

  2. Забезпечує інтеграцію фізичного і психічного розвитку дошкільників 3,5

  3. Рухова активність є одним з важливих умов соціалізації дитини 3,5

  4. Попереджає погіршення здоров'я дітей 2

  5.Востанавлівает ігровий простір дитинства 6.5

  6.Помогает вирішувати проблему надмірної ваги дітей 6.5

  7.Стімулірует активність, самостійність, ініціативу 6.5

  8 .Способствует розвитку дет з ко-батьківських відносин 6.5

  і засоби, що стимулюють дитячу рухову активність. Третина педагогів (37,9%} вказали. Що руховий режим повинен організовуватися з урахуванням індивідуальних особливостей дітей конкретної групи (здоров'я, фізичний розвиток, рухова активність), 5,2% педагогів позначили, що руховий режим повинен організовуватися з урахуванням середніх показників рухової активності на кожній віковій ступені.

  висновки

  У ситуації, що склалася, державний стандарт дошкільної освіти та приблизна освітня програма не дають чітких орієнтирів педагогічним працівникам по організації моніторингу рухової активності [9; 12]. Викликають питання і запропоновані в СанПнН норми її регулювання. Це ускладнює на практиці проведення діагностики рухової активності і оцінки її показників, співвіднесення досягнутих результатів з нормою і не дозволяє об'єктивно оцінити ефективність колективних та індивідуальних форм організації фізкультурно-оздоровчої діяльності конкретних вікових груп і дошкільного закладу в цілому, що підтверджується результатами анкетування вихователів.

  За результатами анкетування, педагоги розуміють значущість рухової активності в дошкільному віці, виділяють об'єктивні причини зниження рухової активності. Однак більше половини педагогів (53,1%), відзначають, що даної проблеми в їх дошкільних установах немає, пояснюючи це тим, в необхідна біологічна потреба в русі дошкільнят реалізується в ході режимних моментів в дошкільному закладі і вдома, при взаємодії з батьками. Ця позиція пояснюється відсутністю нормативних вимог

  до організації рухового режиму дитини і контролю за його станом.

  Для вивчення рухової активності більшість педагогів (65,2%) не застосовують методи. що дозволяють об'єктивно її оцінити. Тільки 34.8% педагогів застосовують стандартизовані методики - шагометр. хронометраж, пульсометра. Що свідчить про наявність проблем готовності педагогів до вивчення та оцінки двщательной активності дітей різних нозологічних груп, а також проблеми визначення її критеріїв і показників в нормативно-правових документах.

  Ми вважаємо, що в організацію моніторингу процесу фізичного виховання і розвитку дошкільнят необхідно включати діагностику рухової активності дітей. Управління фізкультурно-оздоровчою діяльністю з урахуванням результатів діагностики рухової активності сприяє виділенню в кожному дошкільному закладі пріоритетів в організації рухових режимів, створення під них методичної та матеріальної бази, що забезпечує підвищення ефективності фізкультурно-оздоровчої діяльності. При цьому педагоги і батьки в кожній віковій групі можуть визначити модель рухового режиму, форми спільної споршвно-ігрової діяльності.

  При проведенні діагностики рухової активності дошкільнят доцільно:

  * Виявляти причинно-наслідкові зв'язки між станом рухової активності. здоров'я і фізичного розвитку дітей. Встановити взаємовплив факторів зовнішнього середовища на рухову активність дитини:

  * Підготувати рішення, спрямовані на оптимізацію рухової активності і фізичне вдосконалення вихований-

  ників в установі, забезпечити їх безпосередню реалізацію;

  * Обґрунтувати моделі організації рухових режимів відповідно до вікових та індивідуальних особливостей дітей;

  * Забезпечити прогнозування індивідуальних освітніх маршрутів фізичного виховання і розвитку рухово обдарованих дітей та дітей з ОВЗ;

  * Визначити стратегічні напрямки і план заходів щодо усунення проблем дефіциту рухової активності і гіперактивності;

  * Інформувати всіх суб'єктів освітнього процесу про результати, отримані в ході моніторингу рухової активності.

  Таким чином, діагностика рухової активності забезпечує визначення як групових. так і індивідуальних стратегій зміцнення здоров'я, фізичного розвитку зростаючої людини. І тут, мабуть, треба дати коментар у зв'язку з поступовим зміщенням акценту в дошкільну освіту від об'єктивного (тестового) підходу в сторону автентичної опеньки і певних обмежень функцій моніторингу, заданих ФГОС ДО.

  На наш погляд, в оцінці рухової активності дитини не потрібно порушувати традицій стандартизованого тесту. Можливо, не завжди доцільно порівняння отриманих результатів з нормою, а краще порівнювати власні досягнення дитини в динаміці. Тим самим отримувати об'єктивні дані її показників в дошкільний період.

  Список літератури

  1. Волоснікова, Т. В. Фізична культура в системі управління оздоровленням дошкільнят в екологічних умовах мегаполісу: авто-реф. дис. ... д-ра пед. наук Т.В.. Волоснікова. - Санкт-Петербург. 2011. - 44 с.

  2. Волошина. Л. М. Управління фізкультурно-оздоровчою діяльністю суб'єктів освітнього процесу в дошкільному закладі: монографія / Л. Н. Волошина. М. М. Мусаєв-ва. - Москва. 2012. - 234 с.

  3. Бабаєва. Т. І. Дитинство: Орієнтовна освітня програма дошкільної освіти / Т. І. Бабаєва, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева та ін. - Санкт-Петербург: Дитинство-Прес: РГПУ ім. А. І. Герцена. 2014. - 321 с.

  4. Витоки: приблизна освітня програма дошкільної освіти. - 5-е изд. - Москва: ТЦ Сфера, 2014. - 161 с.

  5. Комков, А. Г. Формування фізичної активності дітей і підлітків як соціально-педагогічна проблема / А. Г. Комков. Е. В. Антипова // Теорія і практика фізичної культури. - 2003. - № 3. - С. 5-8.

  6. Криволапчук. І. А. Оптимізація функціонального стану дітей та підлітків в процесі фізичного виховання: монографія / І. А Криволапчук. - Гродно, 2007 - 606 с.

  7. Про затвердження Стратегії розвитку фізичної культури і спорту в Російській Федерації на період до 2020 року: розпорядження Кабінету Міністрів України № 1101-р від 07 серпня 2009 р // Відомості Верховної Ради України. - 2009. - .№33. - У розділі ст. 4110.

  8. Веракса. Н. Е. Від народження до школи. Орієнтовна загальноосвітня програма дошкільної освіти / Н. Є. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильєва. - Москва: МОЗАЇКА-СИНТЕЗ, 2014. - 167 с.

  9. Орієнтовна освітня програма (2015) // Firo.ru. - URE: http://www.firo.ru/wp-coutent/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf.

  10. Про освіту в Російській Федерації: федер. закон від 21 дек. 2012 р // Російська Федерація. Закони. - Москва: Ексмо. 2013. - 208 с.

  11. Санітарно-епідеміологічні вимоги до влаштування, утримання та організації режиму роботи дошкільних освітніх організацій: СанПіН 2.4.1.3049-13 // Бюлетень 162 нормативних актів федеральних органів виконавчої влади від 9 листопада 2015 р № 45. - URL: http: // base.garant.ni/7118 1600 / # ixzz4sPxlYaOD.

  12. Федеральний державний освітній стандарт дошкільної освіти: наказ Міністерства освіти і науки Російської Федерації (Міністерства освіти та науки Росії) від 17.10.2013 р № 1155. - Москва: Сфера, 2018. - 96 с.

  13. Чернишенко. Ю. К. Програмно-нормативні основи формування особистості дітей дошкільного віку засобами фізичного виховання / Ю. К. Чернишенко. В. А. Баландін // Фізична культура: виховання, освіту, тренування. - 2009. -№4.-С. 10-13.

  14. Шишкіна, В. А. Нові підходи до оцінки рухового розвитку дітей дошкільного віку / В. А. Шишкіна. М. Н. Дедулевіч // Вектор науки Тольяттинского державного університету. - 2010. - № 3. - С. 42-45.

  15. Яковлєв. А. Н. Характеристика функціонального стану школярів 12-15 років середньої смуги Росії / А. Н. Яковлєв, В. Н. Чернова // Известия Сочинського державного університету. - 2014. - № 3 (31). - С. 275-278.

  16. Enhancing Motor Competence and Physical Activity in Kindergarten / D. Aivazidis, F. Venet-sanou, N. Aggeloussis, V. Gourgoulis et al. // Journal of Physical Activity & Health. - 2019. - № 16 (3). - P. 184-190.

  17. Exploring the Relatiouship Between Fundamental Motor Skill Interventions and Physical Activity Levels in Children: a Systematic Review and Meta-analysis / A. C. Engel, C. R. Broderick.

  N. van Doom. L. L. Hardy et al. // Sports Medicine. - 2018. - № 48 (8). - P. 1845-1857.

  18. Fhe Relationship Between Motor and Cognitive Development in Preschool Age / J. Jascenoka. F. Walter, F. Petemiami, F. Korsch et al. // Kindheit Und Entwickhmg. - 2018. - № 27 (3). - P. 142- 152.

  19. Modern strategies for regulating the motor activity of preschool and school age children in the educational space / L. N. Voloshina. V. L. Konda-kov. A. A. Tretyakov, F. N. Kopeikina et al. // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. - 2018 - № 22 (2). - P. 114-119.

  Стаття виконана за підтримки гранту РФФД № 19-013-00173 «Комплексне дослідження рухової активності людини, що росте в умовах варіативної системи фізичного виховання»

  За стілець мулу до редакції 28 жовтня 2019 р.

  Для цитування: Волошина, Л. І. Проблеми регулювання рухової активності дошкільнят: позиція педагогів / Л. Н. Волошина, В. Л. Кондаков, О. Г. Галімський // Фізична культура. Спорт. Туризм Рухова рекреація. - 2020. - Т. 5, № 1. - С. 27-34.

  Відомості про авторів

  Волошина Людмила Миколаївна - доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дошкільної та спеціальної (дефектологічну) освіти Бєлгородського державного національного дослідницького університету. Білгород. Росія. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Кондаков Віктор Леонідович - доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри фізичного виховання Бєлгородського державного національного дослідницького університету. Білгород. Росія.

  коп вако \ (а) Ьз і. її] і л і

  Галімський Ольга Генріхівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної та спеціальної (дефектологічну) освіти Бєлгородського державного національного дослідницького університету. Білгород. Росія, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  PHYSICAL CULTURE. SPORT. TOURISM. MOTOR RECREATION

  2020 року, vol. 5, no. 1, pp. 27-34.

  The problems of the motor activity control of preschool children: teacher's attitude

  Voloshina L.N.1, Kondakov V.L.2, Galimskaya O.G.3

  1 Belgorod state national research university, Belgorod, Russia, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  2 Belgorod state national research university, Belgorod, Russia, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  2 Belgorod state national research university, Belgorod, Russia, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  The article describes the problems of motor activity control of preschool children by way of the analysis of the legal framework and the results of modem research. Teacher's point of view of preschool establishment on the problems of motor activity control of children in the day routine is presented.

  Challenge. Since there is a steady tendency to reduce the health and physical condition of preschoolers, the problems of motor activity control take a state significance. This can read in the «The strategy of the development of physical culture and sports in the Russian Federation for the period up to 2020». The tasks are set for science and society. This is the development of special recommendations to determine the level of motor activity, to substantiate the criteria and indicators of its assessment, to determine methods of regulation taking into account existing problems.

  Problem statement: search of pedagogical possibilities of optimization of motor activity of the growing person in the preschool period of the childhood.

  Objective: on the basis of the scientific publications analysis and of the questionnaires of preschool establishment teachers need to determine the existing problems of motor activity control of the preschool establishment children. Materials and methodology of research. To identify the problems of motor activity control of the child, teachers had to answer the questions of the questionnaire '' Organization of motor activity and motor regime of preschool children in preschool ". 388 teachers of preschool educational institutions of Belgorod and Belgorod region participated in the survey. The results were processed using the ranking method.

  Results and discussion. The analysis of the results of the survey of preschool teachers showed that they objectively determine the causes of reduced motor activity ill childhood, realize the importance of creating the necessary psychological and pedagogical conditions in a preschool educational institution for its stimulation and regulation. However, more than half of the teachers who participated in the survey (53%) noted the absence of this problem in preschool institutions. Findings and conclusion. The results of the study indicate that teachers are ready to study and evaluate the motor activity of preschool children. According to surveys conducted in 2019, in practice, the preference is given to the method of observation. Standardized methods (pedometry. Heart rate, timing) are used by only 21% of teachers of preschool institutions. There are also problems of normalization of motor activity of the child taking into account age and individual characteristics.

  Keywords: motor activity, diagnostics, monitoring, preschool children, indicators, assessment, physical education.

  References

  1. Volosnikova T.V. Fizicheskaya kultura v sisteme upravleniya ozdorovleniem doshkolnikov v ekolog-icheskih usloviyah megapolisa [Physical culture in the management system of health improvement of preschool children in the environmental conditions of the metropolis]. Abstract of thesis. St. Petersburg, 2011. 44 p. (In Russ.).

  2. Voloshina L.N., Musanova M.M. Upravlenie fizkulturno-ozdorovitelnoy deyatelnostyu subektov obrazovatelnogo protsessa v doshkolnom uchrezh-denii [Management of physical culture and health-improving activity of subjects of educational process in preschool]. Moscow, 2012. 234 p. (In Russ.).

  3. Babaeva T.I .. A G. Gogoberidze. O.V. Solntseva and others. Detstvo: Primernaya obrazovatelnaya programme * doshkohiogo obrazovaniya [Childhood: Approximate educational program of preschool education]. Saint-Petersburg, 2014. 321 p. (In Russ.).

  4. Istoki: primernaya obrazovatelnayaprogramma doshkohiogo obrazovaniya [Origins: approximate educational program of preschool education], Moscow, 2014. 161 p. (In Russ.).

  5. Komkov A.G .. Antipova E.V. Formirovanie fi-zicheskoy aktivnosti detey i podrostkov kak sotsial-no-pedagogicheskaya [Formation of physical activity of children and adolescents as a socio-pedagogical problem]. Teoriya i praktika fizicheskoy kulturyi [Theory and practice of physical culture], 2003 no. 3. pp. 5-8. (In Russ.).

  6. Krivolapchuk I.A. Optimizatsiya funktsionahio-go sostoyaniya detey i podrostkov v protsesse fizich-eskogo vospitaniya [Optimization of the functional state of children and adolescents in the process of physical education]. Grodno, 2007. 606 p. (In Russ.).

  7. Ob utverzhdenii Strategii razvitiya fizicheskoy kulturyi i spoila v Rossiyskoy Federatsii na period do 2020 goda: rasporyazhenie Pravitelstva Rossiyskoy Federatsii no. 1101-r ot 07 avgusta 2009 g. [About the approval of Strategy of development of physical culture and sports in the Russian Federation for the period till 2020: the order of the Government of the Russian Federation No. 1101-R of August 07 2009]. Sobranie zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii [Assembly of the legislation of the Russian Federation], 2009. no. 33, art. 4110. (In Russ.).

  8. Veraksa N.E .. Komarova T.S., Vasileva M.A. Ot rozhdeniya do shkolyi. Primernaya obscheobra-zovatelnaya programma doshkohiogo obrazovaniya [From birth to school. Approximate General education program of preschool education]. Moscow, 2014. 167 p. (In Russ.).

  9. Primernaya obrazovatelnaya programma (2015) [Approximate educational program (2015)]. Firo. ru. Available at: http://www.firo.ru/wp-content/up-loads/2014/02/POOP_DO.pdf. (In Russ.).

  10. Ob obrazovanii v Rossiyskoy Federatsii: fed-eralnyj zakon ot 21 dekabrya 2012 g. [On education in the Russian Federation: federal law by 21 Dec. 2012]. Rossiyskaya Federatsiya. Zakonyi [Russian Federation. Laws]. Moscow, 2013. 208 p. (In Russ.).

  11. Sanitarno-epidemiologicheskie trebovaniya k ustroystvu, soderzhaniyu i organizatsii rezhima rabotyi doshkolnyih obrazovatelnyih organizatsiy: SanPiN 2.4.1.3049-13. [Sanitary and epidemiological requirements for the device, content and organization of the mode of operation of preschool educational organizations: SanPiN 2.4.1.3049-13]. Byulleten 162 normativnyih aktov federalnyih organov ispolnitelnoy vlasti ot 9 noyabrya 2015 g. no. 45 [Bulletin 162 of

  normative acts of Federal Executive authorities of November 9, 2015 No. 45]. Available at: http: // base. gaiaut.ru/71181600/#ixzz4sPxl YaOD (In Russ.).

  12. Federalnyiy gosudarstvennyiy obrazovateInyiy standart doshkolnogo obrazovaniya: prikaz Minis-terstva obrazovaniya i nauki Rossiyskoy Federatsii (Minobrnaufd Rossii) ot 17.10.2013 g. no. 1155 [Federal state educational standard of preschool education: the Ministry of education and science of the Russian Federation (Minobmauki of Russia) from 17.10.2013 g. no. 1155]. Moscow, 2018. 96 p. (In Russ.).

  13. Chernyishenko Yu.K., Balandin V.A. Pro-grammno-normativnyie osnovyi formirovaniya lich-nosti detey doshkolnogo vozrasta sredstvami fizich-eskogo vospitaniya [Program-normative bases of formation of the personality of preschool children by means of physical education]. Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka [Physical culture: education, training] 2009, no. 4. pp. 10-13. (In Russ.).

  14. Shishkina V.A., Dedulevich M.N. Novyie podhodyi k otsenke dvigatelnogo razvitiya detey doshkolnogo vozrasta [New approaches to the assessment of motor development of preschool children], Vektor nauki Tolyattinskogo gosudarstvennogo uni-versiteta [Vector of science of Togliatti state University], 2010. no. 3. pp. 42-45. (In Russ.).

  15. Yakovlev A.N., Chernova V.N. Harakter-istika funktsionalnogo sostoyaniya Shkolnikov

  12-15 let sredney polosyi Rossii [Characteristics of the functional state of schoolchildren 12-15 years of middle Russia], Izvestiya Sochinskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Sochi State University], 2014 року, no. 3 (31), pp. 275-278. (In Russ.).

  16. Aivazidis D .. Venetsanou F., Aggeloussis N .. Gourgoulis V. Kambas A. Enhancing Motor Competence and Physical Activity in Kindergarten. Journal of Physical Activity & Health, 2019, no. 16 (3), pp. 184-190.

  17. Engel A.C .. Broderick C.R., van Doom N., Hardy L.L .. Parmenter B.J. Exploring the Relationship Between Fundamental Motor Skill Interventions and Physical Activity Levels in Children: a Systematic Review and Meta-analysis. Sports Medicine. 2018. no. 48 (8), pp. 1845-1857.

  18. Jascenoka J .. Walter F., Petermann F., Korsch F., Fiedler S., Daseking M. Fhe Relationship Between Motor and Cognitive Development in Preschool Age. Kindheit Utid Entwicklung, 2018, no. 27 (3), pp. 142-152.

  19. Voloshina L.N .. Kondakov V.L .. Tretyakov A.A., Kopeikina E.N .. Cretu M., Potop V. Modern strategies for regulating the motor activity of preschool and school age children in the educational space. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 2018. no. 22 (2), pp. 114-119.


  Ключові слова: рухова активність / діагностика / моніторинг / дошкільнята / показники / оцен ка / фізичне виховання. / motor activity / diagnostics / monitoring / preschool children / indicators / assessment / physical education.

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити