В умовах екологічно орієнтованого виробництва актуалізуються завдання дослідження питань промислового розвитку регіону в сполученні з питаннями ефективного використання водних ресурсів. У статті розглядається проблематика формування регіональної промислової політики з позицій раціонального водокористування. Мета даної статті полягає в аналізі показників галузевого водокористування в Ростовській області для оцінки перспектив і загроз реалізації промислової політики. Концепція авторського дослідження полягає в тому, що в контексті вирішення завдань модернізаційного промислового розвитку галузева структура регіональних економік повинна формуватися на основі раціонального використання водних ресурсів. Відповідно до цього раціональність галузевого водокористування може бути оцінена на основі наступних показників, що визначаються по галузях і сферах діяльності: обсяги споживання водних ресурсів; напрямок використання водних ресурсів; показники оборотного і повторно використовуваного водопостачання; обсяги стічних вод. На основі проведеного аналізу показників водоспоживання в Ростовській області зроблено висновок про те, що з позицій забезпечення раціональності водокористування при реалізації промислової політики в регіоні в першу чергу слід звернути увагу на ефективність діяльності підприємств підтримуючої інфраструктури. На особливу увагу заслуговує електроенергетика, яка є водночас основним споживачем та водних ресурсів та базової інфраструктурної галуззю економіки, яка визначає стан промисловості і економіки регіону в цілому.

Анотація наукової статті з соціальної та економічної географії, автор наукової роботи - Чернова О.А., Айдаркіна Е.Е.


Problems of rational water use in the implementation of the regional industrial policy (on the example of the Rostov region)

In the context of environmentally oriented production, the problems of studying the issues of industrial development of the region in conjunction with the issues of efficient use of water resources are actualized. The article deals with the problems of formation of regional industrial policy from the standpoint of rational water use. The purpose of this article is to analyze the indicators of sectoral water use in the Rostov region to assess the prospects and threats of industrial policy. The concept of the author's research is that in the context of solving the problems of modernization of industrial development, the sectoral structure of regional economies should be formed on the basis of rational use of water resources. Accordingly, the rationality of sectoral water use can be accessed on the basis of the following indicators, determined by industry and spheres of activity: the volume of water consumption; the direction of water use; indicators of recycled and reused water supply; the volume of wastewater. Based on the analysis of indicators of water consumption in the Rostov region, it is concluded that from the standpoint of ensuring the rationality of water use in the implementation of industrial policy in the region, first of all, attention should be paid to the effectiveness of enterprises supporting infrastructure. Special attention should be paid to the power industry, which is both the main consumer and water resources and the basic infrastructure sector of the economy, which determines the state of industry and the economy of the region as a whole.


Область наук:
 • Соціальна та економічна географія
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Вісник Академії знань

  Наукова стаття на тему 'ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ В РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ РОСТОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ)'

  Текст наукової роботи на тему «ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ В РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ РОСТОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ)»

  ?11. Мисак В.С., Інал Б.А.М., Ескарханов Л.У. Роль і зміст системи управління ризиками / Літа Economicus. - 2013. - Т. 11. - № 2-2. - С. 28-32.

  12. Мисак В.С., Мисак А.В. Регіональний аспект переходу до сталого розвитку // В збірнику: Системна криза на Північному Кавказі і державна стратегія розвитку макрорегіону матеріали Всеросійської наукової конференції. Відповідальний редактор Г.Г. Матішов. - 2011. - С. 193-197.

  13. Нікітська Е.Ф. Індикативне управління інноваційним потенціалом Росії // Транспортне справа Росії. - 2012. - №6. - С. 54-60

  14. Преображенський Б.Г. Розмежування повноважень і компетенцій у сфері відносин «регіон - муніципалітет» // Регіон: системи, економіка, управління. - 2013. - №3. - С. 34-41

  15. Табачнікова М.Б. Теоретичні концепції еволюційних змін соціоекономічних систем / Воронеж: ЦІРЕ. - 2005. №6. - с. 19-24

  Sources:

  1. Aloeva Z.A., Misakov V.S. Development of adaptation and anti-crisis measures in conditions of increasing competition // News of the Kabardino-Balkarian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. - 2013. - No. 6-2 (56). - pp. 30-35.

  2. Afashagova S.R., Misakov V.S., Ivanov A.A. Some tools to stimulate the innovation development of the business environment in the republics of the North Caucasus Federal District // News of the Kabardino-Balkarian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. - 2014. - № 5 (61). - p. 75-81.

  3. Karmokova Kh.B., Misakov V.S. Some problems of organizing a system analysis of the state of innovation // Economic Journal of Rostov State University. - 2008. - V. 6. - № 4-2. - p. 85-88.

  4. Kushbokova R.Kh., Shamurzaev Z.S., Misakov V.S. Some approaches to the management of innovative potential of industrial enterprises // Terra Economicus. - 2009. - V. 7. - № 4-3. - p. 123-125.

  5. Lisovtseva L.N. Management of innovative development of the social sphere of the region. - Voronezh: AO NO HPE, 2006. - 220 s.

  6. Melnik L.G. Management of the socio-economic potential of sustainable balanced development of the region // innovation Russia. Kursk. - 2010. - №3. - p. 42-49

  7. Misakov A.V., Molamusov Z.Kh., Misakov V.S. Some methods of modeling the investment activity of industrial enterprises in conditions of uncertainty // Economy and Entrepreneurship. - 2016. - № 1-2 (66). - p. 606-610.

  8. Misakov V.S. The use of stochastic analysis in identifying labor productivity // Accounting. -1986. - № 12. - p. 0.

  9. Misakov V.S. New forms of economic work in construction // Nalchik, 1986.

  10. Misakov V.S. Theory and practice of analyzing the competitiveness of the company // Nalchik, 1996..

  11. Misakov V.S., Inalov B.A.M., Eskarkhanov L.U. The role and content of the risk management system // Terra Economicus. - 2013. - V. 11. - № 2-2. - pp. 28-32.

  12. Misakov V.S., Misakov A.V. The regional aspect of the transition to sustainable development // In the collection: The system crisis in the North Caucasus and the state strategy for the development of the macro-region materials of the All-Russian Scientific Conference. Responsible editor G.G. Matishov. - 2011. - p. 193-197.

  13. Nikitskaya E.F. Indicative management of innovative potential of Russia // Transport business of Russia. - 2012. - №6. -

  p. 54-60

  14. Preobrazhensky B.G. The delimitation of powers and competences in the sphere of relations "region - municipality" // Region: systems, economics, management. - 2013. - №3. - p. 34-41

  15. Tabachnikova M.B. Theoretical Concepts of Evolutionary Changes in Socio-Economic Systems / Voronezh: CIRE. -2005. №6. - with. 19-24

  Дослідження виконано за фінансової підтримки РФФД в рамках наукового проекту 18-010-00623

  «Інтелектуальне моделювання організаційно-економічного механізму управління водоресурсний забезпеченням регіональних водогосподарських комплексів»

  О.А. Чернова - професор кафедри інформаційної економіки, д.е.н., Південний федеральний університет, провідний науковий співробітник Російського інформаційно-аналітичного та науково-дослідного водогосподарського центру, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

  O.A. Chernova - Professor of Information economy Department, doctor of economic Sciences, Southern Federal University, leading researcher of the Russian information-analytical and research water management center;

  Е.Е. Айдаркіна - доцент кафедри інформаційної економіки, к.е.н. Південний федеральний університет, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;

  E.E. Ajdarkina - Associate Professor of information economy Department, candidate of economic Sciences, Southern Federal University.

  ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ В РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНУ

  (НА ПРИКЛАДІ РОСТОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ) PROBLEMS OF RATIONAL WATER USE IN THE IMPLEMENTATION OF INDUSTRIAL POLICY OF THE REGION

  (ON THE EXAMPLE OF THE ROSTOV REGION)

  Анотація. В умовах екологічно орієнтованого виробництва актуалізуються завдання дослідження питань промислового розвитку регіону в сполученні з питаннями ефективного використання водних ресурсів. У статті розглядається проблематика формування регіональної промислової політики з позицій раціонального водокористування. Мета даної статті полягає в аналізі показників галузевого водокористування в Ростовській області для оцінки перспектив і загроз реалізації промислової політики. Концепція авторського дослідження полягає в тому, що в контексті вирішення завдань модернізаційного промислового розвитку галузева структура регіональних економік повинна формуватися на основі раціонального використання водних ресурсів. Відповідно до цього раціональність галузевого водокористування може бути оцінена на основі наступних показників, що визначаються по галузях і сферах діяльності: обсяги споживання водних ресурсів; напрямок використання водних ресурсів; показники оборотного і повторно використовуваного водопостачання; обсяги стічних вод. На основі проведеного аналізу показників водопотреб-лення в Ростовській області зроблено висновок про те, що з позицій забезпечення раціональності водокористування при реалізації промислової політики в регіоні в першу чергу слід звернути увагу на ефективність діяльності підприємств підтримуючої інфраструктури. На особливу увагу заслуговує електроенергетика, яка є водночас основним споживачем та водних ресурсів та базової інфраструктурної галуззю економіки, яка визначає стан промисловості і економіки регіону в цілому.

  Annotation. In the context of environmentally oriented production, the problems of studying the issues of industrial development of the region in conjunction with the issues of efficient use of water resources are actualized. The article deals with the problems of formation of regional industrial policy from the standpoint of rational water use. The purpose of this article is to analyze the indicators of sectoral water use in the Rostov region to assess the prospects and threats of industrial policy. The concept of the author's research is that in the context of solving the problems of modernization of industrial development, the sectoral structure of regional economies should be formed on the basis of rational use of water resources. Accordingly, the rationality of sectoral water use can be accessed on the basis of the following indicators, determined by industry and spheres of activity: the volume of water consumption; the direction of water use; indicators of recycled and reused water supply; the volume of wastewater. Based on the analysis of indicators of water consumption in the Rostov region, it is concluded that from the standpoint of ensuring the rationality of water use in the implementation of industrial policy in the region, first of all, attention should be paid to the effectiveness of enterprises supporting infrastructure. Special attention should be paid to the power industry, which is both the main consumer and water resources and the basic infrastructure sector of the economy, which determines the state of industry and the economy of the region as a whole.

  Ключові слова: регіон, промислова політика, раціональне водокористування, модернізація. Keywords: region, industrial policy, rational water use, modernization.

  Вступ

  Істотна диференціація російських регіонів за рівнем забезпеченості водними ресурсами обумовлює необхідність проведення регіональної промислової політики з урахуванням характеру галузевого водокористування. Водні ресурси є одним з основних чинників здійснення виробничої діяльності. Тому питання раціонального водокористування в умовах конкуруючого водопотреб-лення між окремими суб'єктами регіональної економіки знаходяться в сфері уваги багатьох вчених. У більшості досліджень останніх років, присвячених питанням раціонального водокористування, відзначається, що розподіл водних ресурсів повинно здійснюватися не тільки у відповідності з економічними інтересами споживачів, що відображаються у їх заявках, але і з урахуванням ефективності використання водних ресурсів в галузевих системах [2; 3; 7; 8]. Іншими словами, мова йде про необхідність сполучення стратегій розподілу водних ресурсів зі стратегіями промислового розвитку регіону.

  Значимість даної проблематики актуалізується в умовах еволюціонування концепту сталого регіонального розвитку в відносно нову наукову ідею «зелена економіка» [11], згідно з якою проблеми промислового розвитку розглядаються крізь призму екологічно орієнтованого водокористування. Зауважимо, що такий чітко простежується інтерес зумовлений низкою причин, в числі яких:

  - обмеженість водних ресурсів в більшості російських регіонів, яка веде до їх дефіцитності, на тлі високого рівня конкуренції в сфері водозабезпечення;

  - висока залежність більшості галузей від рівня функціонування водогосподарського комплексу регіону;

  - високий критичний рівень навантаження на водні ресурси в більшості регіонів, особливо, що мають сільськогосподарську спеціалізацію;

  - висока чутливість водних ресурсів до діяльності промислових виробництв, їх якісна зміна в умовах постійно зростаючої антропогенного навантаження, що створює загрозу для відтворення.

  Таким чином, погоджуючись з думкою ряду ідеологів процесів неоіндустріалізаціі в Росії, підкреслимо, що здійснення промислової політики в регіонах має бути орієнтоване на перехід від

  ресурсорасточітельное (через ресурсозберігаючу) до ресурсоефективність моделі розвитку [1; 6] на основі забезпечення раціонального водокористування.

  Вищесказане визначило постановку мети даної статті: аналіз показників галузевого водокористування в Ростовській області з позицій його раціональності для оцінки перспектив і загроз реалізації промислової політики в регіоні.

  Раціональність галузевого водокористування в контексті завдань промислового розвитку

  Спектр галузевої приналежності підприємств - споживачів води - в регіоні є досить різноманітним і в цілому відповідає спеціалізації регіону, а також рівню розвитку в ньому інфраструктурних виробництв. Залежно від політики промислового розвитку на регіональному рівні може виявитися необхідної пріоритетна підтримка певних виробництв як базису ефективного функціонування відтворювальної системи регіону. Тому при дослідженні проблематики раціональності галузевого водокористування видається важливим проводити такий аналіз в сполученні з питаннями реалізації регіональної промислової політики.

  Раціональність забезпечення водними ресурсами регіональної економіки означає забезпечення ефективної реалізації регіональних програм соціально-економічного розвитку, а також підтримання стабільного функціонування відтворювальної системи. Раціональність водоспоживання може бути розглянута в поточному і стратегічному аспектах. У поточному аспекті раціональність виражається в досягненні найбільшої відповідності між потребами і фактичним забезпеченням водними ресурсами господарюючих суб'єктів. У стратегічному аспекті важливого значення набуває галузева водомісткість суб'єктів регіональної економіки.

  Високий рівень водоемкости промислового виробництва, характерний для російських умов господарювання, передбачає необхідність підвищення раціональності водокористування для зміцнення конкурентних позицій регіональних економік. Критичний рівень навантаження на водні ресурси є стримуючим фактором соціально-економічного розвитку території, одночасно створюючи загрозу для екологічної безпеки. В останні роки все більшу кількість вчених, включаючи авторів даної статті, звертають увагу на необхідність використання показника водоемкости ВРП в регіональному стратегіро-вання [4; 9; 10], що дозволяє оцінити рівень використання водозберігаючих технологій в регіоні і можливість інтенсифікації факторів регіонального промислового виробництва при збереженні цілісності водогосподарських систем.

  Концепція авторського дослідження полягає в тому, що в контексті вирішення завдань модернізаційних-ного промислового розвитку регіональних економік їх галузева структура повинна формуватися на основі раціонального використання водних ресурсів, забезпечуючи перспективи сталого еколого-економі-чного розвитку регіональної системи. Відповідно до цього раціональність галузевого водокористування може бути оцінена на основі наступних показників, що визначаються по галузях і сферах діяльності:

  - обсяги споживання водних ресурсів;

  - напрямок використання водних ресурсів;

  - показники оборотного і повторно використовуваного водопостачання;

  - обсяги стічних вод.

  При цьому також становить інтерес виділення показників водокористування окремих підприємств, що мають стратегічне значення для соціально-економічного розвитку регіону.

  Галузева структура економіки Ростовської області

  Ростовська область є регіон з диверсифікованою економікою, в структурі ВРП якої переважають обробні виробництва (20,3%) і сільське господарство (14,3%).

  Всього на території Ростовської області 2017 року було зареєстровано 87 818 організацій. Склад організацій за видами господарської діяльності представлений в таблиці 1.

  Таблиця 1 - Склад організацій Ростовської області за видами господарської діяльності

  Вид діяльності Кількість організацій, од

  Торгівля оптова і роздрібна; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 27720

  Будівництво 8360

  Обробні виробництва 6808

  Сільське, лісове господарство, полювання, рибальство та рибництво 3130

  Водопостачання, водовідведення, організація збору та утилізації відходів, діяльність по ліквідації забруднень 594

  Забезпечення електроенергією, газом і паром; кондиціювання повітря 420

  Видобуток корисних копалин 318

  решта 40468

  Індекс промислового виробництва за останні 3 роки свідчить від тому, що темпи розвитку промислових виробництв в області мають тенденцію до зниження. Так, якщо в 2015 році обсяги промислового виробництва зросли на 53% в порівнянні з попереднім періодом, то в 2016 році цей ріст склав уже 10,5%, а в 2017 - 7,4%. З позицій перспектив промислового розвитку регіону інтерес представляє дослідження зміни індексу виробництва в розрізі окремих видів економічної діяльності. Як видно з даних малюнка 1, значне зростання характерний для виробництва меблів, електричного обладнання, виробів з текстилю. Стабільне зростання має виробництво гумових і пластмасових виробів і металургійної продукції. Одночасно спостерігається значне зниження темпів зростання виробництва машин та устаткування, хімічної продукції, напоїв та ряду інших.

  меблі

  Транспортні засоби Машини та обладнання Електричне обладнання Електронна техніка Металеві вироби Металургійна продукція Мінеральна продукцтя гумові та платмассовие вироби Лікарські препарати Хімічні продуті Нафтопродукти Одяг Вироби з текстилю Тютюнові ізденія Напої Харчові продукти

  0 50 100 150 200 250 300 350 400

  Малюнок 1 - Індекси виробництва продукції обробних виробництв в Ростовській області,%

  Зростання промислового виробництва пояснюються введенням в дію в 2017 році низки підприємств, в числі яких стратегічне значення для розвитку економіки регіону мають:

  - комплекс з випуску бавовняного нетканого матеріалу продуктивністю до 630 тонн нетканого полотна на рік;

  - «Батайськ завод лиття» по переробці брухту кольорових металів, потужністю 6000 тонн продукції в рік;

  - завод з випуску продукції з Моліроване скла, потужністю 6000 виробів на добу. Беручи до уваги, що Ростовська область має сільськогосподарську спеціалізацію, а сільське

  господарство є найбільш водоємної сферою діяльності, слід також звернути увагу на показники виробництва сільськогосподарської продукції. Проведений аналіз показує нестабільність розвитку даного сектора економіки регіону. Якщо в 2015 році обсяги виробництва сільськогосподарської продукції зросли на 2,4% в порівнянні з попереднім періодом, а в 2016 році майже на 15,5%, то в 2017 цей приріст склав лише 7,0%.

  Аналіз показників галузевого водокористування в Ростовській області

  Забезпечення водними ресурсами регіональних економік в даний час здійснюється відповідно до поточних потреб господарюючих суб'єктів в межах встановлених квот. Згідно з даними басейнового водного управління за останні 3 роки квота на паркан і вилучення водних ресурсів в Ростовській області не змінювалася і становила 4 711 945,34 тис. Куб м. Фактичне вилучення водних ресурсів поступово наближається до встановленої квоти. Співвідношення обсягів вилучення водних ресурсів з поверхневих і підземних водних об'єктів у 2015-2017 рр., Представлений на малюнку 2, свідчить про те, що в більшій мірі дане вилучення проводиться з поверхневих джерел, причому відзначається постійне зростання навантаження на них.

  2017? 2016? 2015

  4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

  з підземних водних об'єктів

  з поверхневих водних об'єктів

  Малюнок 2 - Обсяги вилучення водних ресурсів в Ростовській області, млн. М3

  Основними поверхневими джерелами водних ресурсів в регіоні виступають річка Дон і її притоки (табл. 2).

  Таблиця 2 - Основні джерела поверхневих водних ресурсів в Ростовській області

  Джерело Обсяг вилучення водних ресурсів, млн. Куб м

  2015 2016 2017

  Басейн р. Дон 2857,84 3046,79 3381,25

  Басейн р. Сіверський Донець 72,58 73,85 61,47

  Басейн р. Манич 62,18 46,71 58,22

  Басейн р. Калитва 3,2 3,22 2,02

  Безумовно, підвищення навантаження на водні ресурси негативно позначається на стані всієї екосистеми регіону.

  Збільшення обсягів вилучення води пов'язано зі збільшенням посівних площ, багато в чому обумовлене реалізацією проектів імпортозаміщення в сфері АПК, а також зі збільшенням обсягів виробництва електроенергії гідроелектростанцією ПАТ «ОГК-2» - Новочеркаська ГРЕС при одночасному зниженні обсягів використання оборотної води.

  Так, наприклад, в 2017 році підвищення обсягів забору води підприємствами сільського господарства ФГБУ «Управління« Ростовмеліоводхоз »було пов'язано з наступним:

  - Волгодонську філією було вилучено на 13400 тис. Куб м більше, на полив 3,6 тис. Га посівних площ, включаючи 2,9 тис. Га рисових плантацій, 0,4 га виділених під вирощування овочів, 0,2 тис. Га -під вирощування кукурудзи.

  - Семикаракорськ філією було вилучено на 14195 тис. Куб м більше, на полив 9,7 тис. Га посівних площ, включаючи 6,4 тис. Га плантацій виділених під вирощування озимої пшениці, ячменю і кукурудзи, 2,4 тис. Га - під вирощування овочів, 0,4 тис. га - на вирощування кормових сортів для худоби, 0,4 тис. га - на вирощування інших культур, а також 0,1 тис. га - на технічні потреби.

  - Мартиновський філією було вилучено на 2890 тис. Куб м більше, на полив 1,5 тис. Га посівних площ, включаючи 1,3 тис. Га плантацій виділених під вирощування зернових, 0,1 тис. Га - під вирощування овочів, 0,1 тис. га - на вирощування кормових сортів для худоби.

  - Верхньо-Сальським філією було вилучено на 5531 тис. Куб м більше, на заповнення водосховища для питних потреб.

  - Веселовським філією було вилучено на 2384 тис. Куб м більше, на полив 3,2 тис. Га посівних площ, включаючи 1,7 тис. Га плантацій виділених під вирощування зернових, 1,2 тис. Га - під вирощування овочів, 0,3 тис. га - на вирощування кормових сортів для худоби.

  - Пролетарським філією було вилучено на 33688 тис. Куб м більше, на полив 16,2 тис. Га посівних площ, включаючи 15,7 тис. Га плантацій виділених під вирощування зернових, 0,2 тис. Га - під вирощування багаторічних трав, 0, 1 тис. га - під вирощування овочів, 0,1 тис. га - під меліополію, 0,1 тис. га - під пасовища для худоби.

  ПАТ «ОГК-2» - Новочеркаської ГРЕС було вилучено на 60,894 тис. Куб м більше водних ресурсів у порівнянні з 2016 роком у зв'язку з підвищенням обсягів виробництва електроенергії на 194 461 кВтг.

  Одночасно можна відзначити, що поряд із загальним збільшенням обсягів вилучених водних ресурсів на самих промислових підприємствах спостерігається формування тенденції скорочення обсягів споживаної води. До основних причин цього факту можна віднести установку приладів обліку, що сприяють зниженню витрат на водні ресурси, реалізацією заходів щодо зниження втрат води в зв'язку з транспортуванням (проведено ремонт 12,6 км водопровідних та 4,5 км каналізаційних мереж).

  Розглядаючи можливості раціоналізації використання водних ресурсів регіону за допомогою використання систем повторно-послідовного і оборотного водопостачання, можна відзначити, що дані процеси не знаходять активного застосування в регіональних стратегіях. Єдиними фактами підвищення обсягів оборотного водопостачання (приблизно на 4 222 320,575 тис. Куб м в рік) є старт у 2015 році третього енергоблоку АТ «Концерн Росенергоатом» «Ростовська атомна станція» і зміна технологічних процесів на Волгодонської ТЕЦ-2 ТОВ «ЛУКОЙЛ-Ростовенерго ». У той же час, для металургійного підприємства ПАТ «Тагмет» характерно зниження повторно споживаних водних ресурсів.

  В цілому можна відзначити зниження темпів зростання обсягів повторного використання: 7,9% в 2016 році, 3,7% в 2017 році. Це пов'язано з тим, що на тлі загального зростання обсягів споживання водних ресурсів ресурсозберігаючі технології використовуються тільки підприємствами з виробництва електроенергії.

  Обсяги споживання води за 2015-2017 рр. основними водокористувачами Ростовської області за видами економічної діяльності представлені в таблиці 3.

  Таблиця 3 - Обсяги споживання води за 2015-2017 рр. основними водокористувачами Ростовської області

  Вид діяльності 2015 рік 2016 рік 2017 рік

  млн м3% млн м3% млн м3%

  сільське господарство 1383,28 47,9 1491,59 48,5 1902,33 55,7

  виробництво, передача і 1346,01 46,6 1395,31 45,3 1082,12 31,7

  розподіл електроене-

  гии, газу, пари та гарячої

  води

  рибальство, рибництво 117,03 4,05 140,84 4,6 398,94 11,69

  інші потреби 18,61 0,64 28,28 0,9 13,25 0,4

  видобуток корисних іскопае- 12,16 0,42 12,51 0,4 7,68 0,3

  ми х

  обробні производ- 11,46 0,39 8,3 0,3 7,51 0,2

  ства

  Очевидно, що основні водокористувачі Ростовської області зайняті в сфері сільського господарства, а також в сфері ЖКГ. При цьому основне призначення використання водних ресурсів - це виробничі потреби і зрошення (рис. 3). Це ще раз підкреслює необхідність застосування ресурсозберігаючих технологій в промисловому виробництві, а також при виробництві сільськогосподарської продукції.

  питні і госп-побутові потреби 8%

  інші потреби 11%

  зрошення

  32%

  сельхозводоснабже ня менш 1%

  обводнення менше 1%

  виробничі потреби 49%

  Малюнок 3 - Напрямки використання водних ресурсів в економіці Ростовської області,% В розрізі конкретних підприємств, основними водокористувачами в Ростовській області виступають наступні: Донський філія ФГБУ «Управління« Ростовмеліоводхоз », що забезпечує водними ресурсами сільськогосподарські підприємства регіону, Філія ВАТ« ОГК-6 »Новочеркаська ГРЕС, АТ «Ростовводока-нал», ВАТ «Концерн Росенергоатом» «Ростовська АЕС», а також муніципальні підприємства водопостачання.

  Розглядаючи можливості раціоналізації використання водних ресурсів в економіці регіону, перш за все, слід звернути увагу на показники втрати води при транспортуванні та водовідведенні.

  Обсяг водних ресурсів, який заблукав у 2015-2017 роки при транспортуванні та водовідведенні в Ростовській області, представлений на малюнку 4.

  Малюнок 4 - Обсяг втрачених при транспортуванні та водовідведенні водних ресурсів, млн. М3 Очевидно, що до зростання втрат води веде високий ступінь зношеності водопровідних мереж, яка становить в регіоні близько 43%.

  Нарешті, ще однією проблемою в сфері водокористування є забруднення водних ресурсів. Так, в таблиці 4 представлені дані про фактичне скиданні стічних вод у Ростовській області за 2015-2017 роки. Таблиця 4 - Показники скидання водних ресурсів в Ростовській області, млн. М3

  Показник 2015 2016 2017

  Скинуто вод: 1 365,19 1275,72 1663,22

  1. Обсяг стічних вод потребують 252,79 273,89 250,09

  очищення, з них:

  а. забруднених, з них 238,08 258,32 216,05

  - без очищення 53,86 53,88 39,49

  - недостатньо очищених 184,22 204,44 176,56

  б. нормативно-очищених 14,71 15,57 34,04

  2. Обсяг нормативно чистих (без 981,34 1001,83 1137,33

  очищення)

  Скидання вод більшою мірою здійснюється в басейн р. Дон. Основними джерелами скидання є підприємства сфери ЖКГ (73%). Питома вага обсягів скидання стічних вод для промислових підприємств становить 5,6% для видобутку корисних копалин і 3,3% для обробних виробництв. Близько 25% припадає на сільське господарство та рибництво.

  Напрями раціоналізації воподользованія в промисловості

  Як показав проведений аналіз, основними водокористувачами регіону є підприємства з виробництва, передачі та розподілу електроенергії, газу, пари та гарячої води, а також підприємства сільського господарства. Підприємства сфери видобувного і обробного виробництва, незважаючи на значну питому вагу в структурі ВРП, мають низьку водомісткість. Виходячи з цього, можна сказати, що з позицій забезпечення раціональності водокористування при реалізації промислової політики в регіоні, в першу, чергу слід звернути увагу на ефективність діяльності підприємств підтримуючої інфраструктури, в числі яких - електроенергетика. Вона є водночас основним споживачем водних ресурсів і базової інфраструктурної галуззю економіки, яка визначає стан промисловості і економіки регіону в цілому.

  Реалізація проектів промислового розвитку регіону передбачає наростаючий попит на енергетичну продукцію. Це передбачає здійснення трансформацій в сфері виробництва і розподілу електроенергії. В умовах наміченої модернізації економіки держави, як зазначає В. Рожков, необхідно формувати сприятливі умови по використанню електроенергії, в першу чергу, для підприємств, які здійснюють більш глибокий переділ вихідного сировини, або не пов'язаних з переробкою ресурсів, що часто вже не знаходиться в прямому зв'язку з енергоємністю виробничого процесу [5]. А це передбачає вирішення завдань зниження рівня водоемкости енергетичної галузі, де в результаті високого ступеня зносу потужностей втрати ефективності використання водних ресурсів у виробництві електроенергії досягають 70%.

  Іншим напрямком раціоналізації водоспоживання в промисловій політиці є зниження втрат водних ресурсів при транспортуванні. Аналогічно сфері ЖКГ високий знос регіональних водних мереж призводить до значних втрат води.

  Беручи до уваги сільськогосподарську спеціалізацію регіону, особливу увагу, слід приділити використанню водозберігаючих технологій в сфері виробництва і обробки сільськогосподарської продукції. За даними Росстату в сільському господарстві втрати води становлять близько 30-40% від її використання. Використання водозберігаючих технологій в сільському господарстві можливо на основі виробництва сільськогосподарської техніки, яка має відповідними характеристиками. З огляду на, що в Ростовській області розташований найбільший завод з виробництва сільськогосподарської техніки, слід в рамках регіональної промислової політики передбачити програми, що стимулюють виробництво машин і устаткування, що дозволяють застосовувати високоефективні водосберегающие технології.

  Основною загрозою реалізації промислової політики в регіоні може стати нестача водних ресурсів належної якості для забезпечення технологічних процесів. Це передбачає необхідність підвищення раціональності водокористування за рахунок використання оборотної води. Крім того, важливим фактором ризику виступає високий рівень енергоємності промисловості, що вимагає зростаючих енергетичних витрат при нарощуванні виробничих потужностей. Відповідно зростає навантаження на електростанції, які є одним з основних споживачів водних ресурсів регіону. Отже, промислова політика регіону повинна бути тісно пов'язана з реалізацією проектів розширення його енергетичних можливостей.

  висновок

  Реалізація промислової політики в сучасних імперативи ресурсозбереження передбачає необхідність здійснення виробничих процесів на сучасній високотехнологічній основі, що забезпечує в тому числі раціональне використання водних ресурсів. Особливу увагу при цьому слід приділяти не тільки вирішення завдань зниження втрат використання води при транспортуванні і здійсненні технологічних процесів, а й виробництва такої техніки, яка б сприяла ефективне використання водних ресурсів в інших галузях. Зокрема, для Ростовської області, велике значення в реалізації промислової політики має підтримка підприємств сільськогосподарського машинобудування для прискорення процесів виробництва інноваційних водосберегающих машин і устаткування. Не менш важливим є розвиток механізмів підтримки розвитку інфраструктурних підприємств з виробництва та розподілення енергетичних ресурсів.

  В цілому можна сказати, що забезпечення раціонального водокористування є комплексним завданням, вирішення якої можливе тільки при пріоритетною підтримки тих видів діяльності, які забезпечують синергетичні ефекти водозбереження у всій регіональній економіці.

  джерела:

  1. Анфіногентова А. А., Дудін M. Н., Лясніков Н. В., Проценко О. Д. Методика оцінки якості діяльності підприємств АПК на основі екологічно відповідального підходу // Економіка регіону. - 2017. - Т. 13, вип. 2. - С. 579590. doi 10.17059 / 2017-2-22

  2. Данилов-Данільян В.І., Пряжинський В.Г. Економічні і територіальні аспекти управління водогосподарським комплексом Росії. - Наукове видання. - Москва: РАСГН, 2013. - 311 с.

  3. Колесніков Ю.С. Регіональна політика модернізації економіки російського Кавказу: проблеми і стратегії // Terra Economicus. - 2012. - Т.10. - №3. - Ч.3. - C. 5-10.

  4. Косоланов А.Е., Косоланова Н.А., Матвєєва Л.Г., Чернова О.А. Раціональність використання водних ресурсів економіці гірських територій Північного Кавказу // Сталий розвиток гірських територій. - 2018. - Т. 10. - №1 (35). - С. 48-62.

  5. Рожков В. А. Концептуальні підходи до досягнення балансу довгострокових інтересів суб'єктів електроенергетичного ринку // Державне та муніципальне управління. Вчені записки СКАГС. - 2014. - №3. - С. 8692.

  6. Сілін Я. П., Аніміца Є. Г., Новікова Н. В. Регіональні аспекти нової індустріалізації // Економіка регіону. - 2017. - Т. 13, вип. 3. - С. 684-696. doi 10.17059 / 2017-3-4

  7. Фрідман Ю.А., річка Г.Н., Логінова Є.Ю. Інноваційний розвиток сировинних галузей як драйвер зростання конкурентоспроможності регіону: концепція дослідження // Регіональна економіка. Південь Росії. - 2014. - №1. (3). - С. 1419.

  8. Фролов Д. П., Стратулат І.В., Бабкін М.М., Соловйова І.А. Секторно-збалансований розвиток економіки регіону: постановка проблеми // Сучасні проблеми науки та освіти. - 2015. - №1. - С. 468-469.

  9. Lin X., Sha J., Yan J. Exploring the Impacts of Water Resources on Economic Development in Beijing-Tianjin-Hebei Region // ERSA conference. European Regional Science Association. URL: http://www-sre.wu.ac.at/ersa/er-saconfs/ersa15/e150825aFinal00723.pdf (дата звернення 20.10.2017).

  10. Niua G., Li Y.P., Huangb G.H., Liu J., Fanb Y.R. Crop planning and water resource allocation for sustainable development of an irrigation region in China under multiple uncertainties // Agricultural Water Management. - 2016. - Vol. 166. - Pp. 53-69. DOI: 10.1016 / j.agwat.2015.12.011.

  11. Pearce D., Markandya A., Barbier E. Blueprint for a Green Economy. -London: Earthscan Publ., 1997. - 208 p .; Chapple K. Defining the Green Economy: A Primer on Green Economic Development. - Berkeley: The Center for Community Innovation (CCI) at UC-Berkeley, 2008. - 66 р.

  Sources:

  1. Anfinogentova A. A., Dudin M. N., Lyasnikov N. V., Protsenko O. D. Methodology for assessing the quality of agricultural enterprises on the basis of environmentally responsible approach. Economics of the region. - 2017. - Vol. 13, vol. 2. - P. 579-590. doi 10.17059 / 2017-2-22

  2. Danilov-Danilyan V. I., Pryazhinskaya V. G. Economic and territorial aspects of water management in Russia. -Scientific publication. - Moscow: RASKHN, 2013. - 311 p.

  3. Kolesnikov Yu. s. Regional policy of modernization of the Russian Caucasus economy: problems and strategies // Terra Economicus. - 2012. - Vol. 10. - №3. - Part 3. - C. 5-10.

  4. Kosolapov A. E., Kosolapova N. Ah. Matveeva L. G., Chernova O. A. Rationality of water resources use in the economy of mountain territories of the North Caucasus / / Sustainable development of mountain territories. - 2018. - Vol. 10. - №1 (35). - P. 48-62.

  5. Rozhkov V. A. Conceptual approaches to achieving a balance of long-term interests of subjects of the electric power market // State and municipal management. Proceedings of the SKAGS. - 2014. - №3. - Pp. 86-92.

  6. Silin J. P., Animitsa E. G., Novikova N. V. Regional aspects of the new industrialization / Economy of the region. - 2017. - Vol. 13, vol. 3. - P. 684-696. doi 10.17059 / 2017-3-4

  7. Friedman Yu. A., Rechko G. N., Innovative development of raw materials industries as a driver of growth of competitiveness of the region: the concept of research / / Regional economy. South of Russia. - 2014. - №1. (3). - Pp. 14-19.

  8. Frolov D. P., Stratulat I. V., Babkin M. M., Solovyova I. A. Sector-balanced development of regional economy: problem statement // Modern problems of science and education. - 2015. - №1. - P. 468-469.

  12. Lin X., Sha J., Yan J. Exploring the Impacts of Water Resources on Economic Development in Beijing-Tianjin-Hebei Region // ERSA conference. European Regional Science Association. URL: http://www-sre.wu.ac.at/ersa/er-saconfs/ersa15/e150825aFinal00723.pdf (дата звернення 20.10.2017).

  13. Niua G., Li Y.P., Huangb G.H., Liu J., Fanb Y.R. Crop planning and water resource allocation for sustainable development of an irrigation region in China under multiple uncertainties // Agricultural Water Management. - 2016. - Vol. 166. - Pp. 53-69. DOI: 10.1016 / j.agwat.2015.12.011.

  14. Pearce D., Markandya A., Barbier E. Blueprint for a Green Economy. -London: Earthscan Publ., 1997. - 208 p .; Chapple K. Defining the Green Economy: A Primer on Green Economic Development. - Berkeley: The Center for Community Innovation (CCI) at UC-Berkeley, 2008. - 66 р.

  А.М. Чернишова - доцент кафедри маркетингу, к.е.н. ФГАОУ ВО ВПО «Російський університет дружби народів», Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

  A.M.Chernysheva - Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Marketing Department Peoples 'Friendship University of Russia;

  B.В.Калигіна - Старший викладач кафедри маркетингу, ФГАОУ ВО ВПО «Російський університет дружби народів», Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

  V. V. Kalygina - Senior Lecturer of Marketing Department Peoples 'Friendship University of Russia.

  АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ цифровізації ЕКОНОМІКИ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

  У РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ANALYSIS OF THE WORLD EXPERIENCE OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY AND ITS USE

  IN THE RUSSIAN FEDERATION

  Анотація. Метою цієї статті стало дослідження міжнародного досвіду цифровізації економіки і його використання в Російській Федерації. Для досягнення поставленої мети були розглянуті інструменти цифровізації економіки і сформовані інструментами п'ять типів систем управління цифро-візація, проаналізовано розвиток цифровізації в розрізі регіонів Російської Федерації та виявлено основні проблеми цифровізації російської економіки.

  Передбачається, що активне впровадження світового досвіду цифровізації економіки дозволить підвищити конкурентоспроможність Росії в цілому. Для перевірки цієї гіпотези аналізувалися документи, розміщені у відкритому доступі цифровізації економіці, в тому числі індикатори цифрової економіки Російської Федерації за 2017-2018 роки. В цілому, було доведено, що на сучасному етапі посилення цифровізації економіки в міжнародному просторі, найважливішим елементом підвищення конкурентоспроможності економіки країни є її цифровизация.

  Annotation. The purpose of this article was to study the international experience of digitization of the economy and its use in the Russian Federation. To achieve this goal, the tools for digitalization of the economy and five types of digitalization management systems formed by the tools were considered, the development of digitalization in the regions of the Russian Federation was analyzed, and the main problems of digitalization of the Russian economy were identified.

  It is assumed that the active implementation of international experience in digitization of the economy will increase the competitiveness of Russia as a whole. To test this hypothesis, we analyzed the documents placed in the open access of the digitalization economy, including indicators of the digital economy of the Russian Federation for 20172018. In general, it was proved that at the present stage of strengthening the digitalization of the economy in the international space, the most important element in enhancing the competitiveness of the country's economy is its digitalization.


  Ключові слова: РЕГІОН / ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА / РАЦІОНАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ / МОДЕРНІЗАЦІЯ / REGION / INDUSTRIAL POLICY / RATIONAL WATER USE / MODERNIZATION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити