У статті розглянута процедура рекультивації піщаного кар'єру, розташованого в Пуровском районі ЯмалоНенецкого автономного округу Тюменської області. Однією з актуальних проблем при експлуатації родовищ є збиток, що наноситься забрудненням і порушенням грунтів і грунтів. На території середнього промислу Західного Сибіру площа порушених земель сягає 20-22% в межах гірничого відводу. рекультивації підлягають порушені землі всіх категорій, а також прилеглі земельні ділянки, повністю або частково втратили продуктивність в результаті негативного впливу на них. Відновлення порушених земель є важливим державним завданням, рішення якої покращить екологічну обстановку, забезпечить повернення земель в господарський оборот. Вирощування рослин на безплідних пісках є вкрай трудомістким і дорогим заходом. відомий спосіб рекультивації неглибоких кар'єрів (глибина 2-8 м) з відвалами розкривних порід, розміщених на одному або двох бортах. При використанні цього методу необхідно врахувати, що виполажіваніе потрібно виробляти в певний період. Залишки снігу, а також період злив це головні причини прояву неякісної рекультивації. процес рекультивації земель вимагає пильної уваги не тільки їх власників, а й органів державної влади. Тому є необхідність внесення ряду змін в законодавчу базу даного питання: зобов'язати організацію, що проводила рекультивацію порушених земель, до гарантійних робіт; передбачити завчасне створення депозитарного рахунку організацією-надрокористувачів з відкладеними на нього засобами на рекультивацію; створити реєстр обліку рекультивованих і підлягають рекультивації земель.

Анотація наукової статті з екологічних біотехнологій, автор наукової роботи - Черезова Н.В.


THE PROBLEMS OF LAND RECLAMATION ON THE EXAMPLE OF THE SAND PIT (IN PUR REGION, YAMALO-NENETS DISTRICT)

The article describes the procedure for reclaiming sand pit located in Purovsky region of Yamalo-Nenets Autonomous District of the Tyumen region. One of the current problems in the exploitation of deposits is the damage caused by pollution and disturbance of soils. On the territory of Western Siberia middle fishing area of ​​disturbed land reaches 20-22% within the boundaries of the mining allotment. Reclamation of land is violated in all categories, and the surrounding land has completely or partially lost productivity as a result of the negative impact on them. Restoration of disturbed lands is an important public task that improves the environment, ensures the return of land into economic circulation. Growing plants on barren sands is extremely time-consuming and expensive exercise. Known method of remediation of shallow pits (depth 2-8 m) with overburden dumps located on one or two sides. When using this method, consider that the flattening must be done in a certain period. Remnants of snow, as well as the rain, are the main causes of poor reclamation. The process of land reclamation requires close attention not only from the land owners, but also from the public authorities. Therefore, there is a need for a number of changes in the legal framework of the question: to oblige the organization, reclaim disturbed lands, warranty work; to provide early establishment of depository accounts organizations-subsoil users with deferred means for reclamation; create a registry account for land reclamation.


Область наук:
 • екологічні біотехнології
 • Рік видавництва діє до: 2017
  Журнал: Аграрний вісник Уралу

  Наукова стаття на тему 'Проблеми проведення рекультивації порушених земель на прикладі піщаного кар'єру Пуровского району, ЯНАО '

  Текст наукової роботи на тему «Проблеми проведення рекультивації порушених земель на прикладі піщаного кар'єру Пуровского району, ЯНАО»

  ?УДК 378.147

  ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ НА ПРИКЛАДІ ПІЩАНОЇ КАР'ЄРА Пуровском РАЙОНУ, ЯНАО

  Н. В. Черезова

  кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Тюменський індустріальний університет

  (625001, м Тюмень, вул. Володарського, д. 38)

  Ключові слова: земельна ділянка, раціональне використання земель, рекультивація, піщаний кар'єр, виробничі зони, нафтогазова промисловість

  У статті розглянута процедура рекультивації піщаного кар'єру, розташованого в Пуровском районі Ямало-Ненецького автономного округу Тюменської області. Однією з актуальних проблем при експлуатації родовищ є збиток, що наноситься забрудненням і порушенням грунтів і грунтів. На території середнього промислу Західного Сибіру площа порушених земель сягає 20-22% в межах гірничого відводу. Рекультивації підлягають порушені землі всіх категорій, а також прилеглі земельні ділянки, повністю або частково втратили продуктивність в результаті негативного впливу на них. Відновлення порушених земель є важливим державним завданням, рішення якої покращить екологічну обстановку, забезпечить повернення земель в господарський оборот. Вирощування рослин на безплідних пісках є вкрай трудомістким і дорогим заходом. Відомий спосіб рекультивації неглибоких кар'єрів (глибина 2-8 м) з відвалами розкривних порід, розміщених на одному або двох бортах. При використанні цього методу необхідно врахувати, що виполажіваніе потрібно виробляти в певний період. Залишки снігу, а також період злив - це головні причини прояву неякісної рекультивації. Процес рекультивації земель вимагає пильної уваги не тільки їх власників, а й органів державної влади. Тому є необхідність внесення ряду змін в законодавчу базу даного питання: зобов'язати організацію, що проводила рекультивацію порушених земель, до гарантійних робіт; передбачити завчасне створення депозитарного рахунку організацією-надрокористувачів з відкладеними на нього засобами на рекультивацію; створити реєстр обліку рекультивованих і підлягають рекультивації земель.

  THE PROBLEMS OF LAND RECLAMATION ON THE EXAMPLE OF THE SAND PIT (IN PUR REGION, YAMALO-NENETS DISTRICT)

  N. v. cherezova,

  candidate of agricultural sciences, Tyumen Oil and Gas University

  (38 Volodarskogo Str., 625 001, Tyumen)

  Keywords: land, rational use of land, reclamation, sand quarry, production zones, oil and gas industry. The article describes the procedure for reclaiming sand pit located in Purovsky region of Yamalo-Nenets Autonomous District of the Tyumen region. One of the current problems in the exploitation of deposits is the damage caused by pollution and disturbance of soils. On the territory of Western Siberia middle fishing area of ​​disturbed land reaches 20-22% within the boundaries of the mining allotment. Reclamation of land is violated in all categories, and the surrounding land has completely or partially lost productivity as a result of the negative impact on them. Restoration of disturbed lands is an important public task that improves the environment, ensures the return of land into economic circulation. Growing plants on barren sands is extremely time-consuming and expensive exercise. Known method of remediation of shallow pits (depth 2-8 m) with overburden dumps located on one or two sides. When using this method, consider that the flattening must be done in a certain period. Remnants of snow, as well as the rain, are the main causes of poor reclamation. The process of land reclamation requires close attention not only from the land owners, but also from the public authorities. Therefore, there is a need for a number of changes in the legal framework of the question: to oblige the organization, reclaim disturbed lands, warranty work; to provide early establishment of depository accounts organizations-subsoil users with deferred means for reclamation; create a registry account for land reclamation.

  Позитивна рецензія представлена ​​Л. Н. Скіпіна, доктором сільськогосподарських наук, професором кафедри земельного кадастру Державного аграрного університету Північного Зауралля.

  Облаштування та експлуатація нефтегазоконден-Сатна родовищ півночі Західного Сибіру супроводжуються значним техногенним впливом на природне середовище. Освоєння родовищ здійснюється в стислі терміни. Цей проміжок часу характеризується великою концентрацією техніки і інтенсивним впливом на навколишнє середовище. Швидкість техногенного зміни поверхневого шару криолитозони набагато перевищує швидкість самовідновлення тундрових ландшафтів. Відновлення несільськогосподарських земель в РФ до недавнього часу не передбачалося, оскільки передбачалося, що це швидко відбудеться шляхом самозарастанія. Обов'язкова рекультивація порушених земель в більшості суб'єктів РФ проводиться на землях, порушених тільки в останні роки [12]. Відновлення раніше порушених земель проблематично через відсутність осіб, які мають зобов'язання по їх відновленню. При реорганізації, ліквідації, банкрутстві підприємств новоутворені юридичні особи різних форм власності не є правонаступниками колишніх надрокористувачів і не несуть відповідальності за рекультивації раніше порушених земель. Застосування заходів адміністра-

  тивного впливу в даному випадку суперечить Кодексу про адміністративні правопорушення Російської Федерації. При банкрутство підприємств раніше порушені ними землі залишаються без уваги. З місцевих бюджетів гроші на рекультивацію таких земель не виділяються, що є проблемою при подальшому використанні земель.

  Мета і методи дослідження. Мета роботи -Виявлення проблем, пов'язаних з організацією процесу рекультивації і подальшого використання території. Методи, використані в роботі: статистичний, аналітичний, експериментальний.

  Показники наявності порушених земель РФ представлені в табл. 1. За інформацією територіального управління Россреестра по Тюменській області внаслідок витоку при транзиті нафти, газу, продуктів переробки нафти в 2014 році порушено 604,3 га, рекультивовано - 297,3 га. Темпи відновлення практично в три рази відстають від темпів порушення земель.

  Що стосується поривів промислових і федеральних трубопроводів, то на 2014 рік кількість поривів склало 11 709, що на 2 697 менше у порівнянні з 2011 роком (табл. 2).

  Таблиця 1

  Показники порушених земель за даними Росреестра станом на 01 січня 2015 року

  Table 1

  Indicators of disturbed land according to the Registry of Russia as of January 1, 2015

  Вилучення земель з продуктивного обороту, тис. Га Withdrawal of land from productive function, thous. ha Питома землеемкості видобутку корисних копалин, млн. т Specific soil capacity for mining, mln. tons Забруднення земель внаслідок витоку нафти і газу в 2014 році, га Land pollution due to leakage of oil and gas in 2014 року, ha

  2013 рік - 401 405,0 2010 рік - 6,9 Порушено - 604,3 Disturbed

  2014 рік - 401 515,7 2014 рік - 8,4 Відновлено шляхом рекультивації - 297,3 Reclaimed

  Таблиця 2

  Пориви промислових нафтопроводів в РФ по роках

  Table 2

  Bursts of commercial oil pipes in the Russian Federation by years

  Підприємство Company 2011 2012 2013 2014

  1 ВАТ «ЛУКОЙЛ» JSC "LUKOIL" 3 776 3 712 3 373 3 114

  2 ВАТ «Роснефть» JSC "Rosneft" 7 671 7 338 6 495 5797

  3 ВАТ «Газпром нафта» JSC "Gazprom neft" 872 963 738 635

  4 ВАТ «Сургутнафтогаз» JSC "Surgutneftegaz" 15 5 10 1

  5 ВАТ «Татнефть» JSC "Tatneft" 985 877 775 615

  6 ВАТ АНК «Башнефть» JSC "Bashneft" 278 633 1 067 1132

  7 ВАТ «НГК Славнефть» JSC "NGK Slavneft" 18 20 19 10

  8 Інші виробники Other companies 789 552 501 405

  9 Всього по Росії Total in Russia 14 406 14 105 12 983 11 709

  Розуміння рекультивації кар'єрів включає в себе два напрямки [6]:

  1) технічне - планування поверхні, зміцнення бортів кар'єрних виїмок і укосів відвалів, зняття і нанесення на окремі ділянки потенційно вихідних порід родючого шару грунту, будівництво з'їздів і доріг;

  2) біологічне - агротехнічні заходи (оранка, боронування, дискування), внесення добрив, підбір асортименту рослин, посадка деревно-чагарникових насаджень і посів багаторічних трав.

  Методи і способи проведення рекультивації залежать від джерела забруднення або способу порушення земель. У зв'язку з цим вони бувають:

  1) рекультивація забруднених земель внаслідок кар'єрних відвалів і виїмок;

  2) рекультивація забруднених земель внаслідок вироблення торфовищ;

  3) рекультивація забруднених місць в місцях звалищ;

  4) рекультивація нафтозабруднених земель.

  За даними Н. Н. Андрєєвої [1], на території середнього промислу Західного Сибіру площа порушених земель сягає 20-22% в межах гірничого відводу. При цьому кількість бурових комор, вироблених кар'єрів постійно зростає. Як відомо, бурові комори, що містять відходи буріння, є потенційними забруднювачами навколишнього середовища, а кар'єри порушують природні ландшафти, роблячи використання даної території неможливим.

  При цьому негативний вплив комор і кар'єрів зачіпає великі площі прилеглих земель. Згідно з чинним земельним законодавством, рекультивації підлягають порушені землі всіх категорій, а також прилеглі земельні ділянки, повністю або частково втратили продуктивність в результаті негативного впливу на них. Напрямок рекультивації порушених земель визначається від подальшого використання рекультивованих ділянки [13]. У зв'язку з цим рекультивацію варто проводити з спрямованістю на подальше використання і розвиток території [2] .

  Об'єктом нашого дослідження є земельна ділянка (піщаний кар'єр), розташований в Пу-ровськ районі Ямало-Ненецького автономного округу Тюменської області. Пуровском район [15] розташований в центральній частині Ямало-Ненецького автономного округу. Площа його становить 108,4 тис. Км2 це третій за площею район в ЯНАО (рис. 1).

  Розглянутий земельна ділянка знаходиться на Яро-Яхінском родовищі [5]. Родовище розташоване на землях сільськогосподарського призначення, землекористувач - ВАТ «Радгосп Пуровском».

  Загальна площа земель під об'єктами Яро-Яхин-ського родовища становить 174,14 га, з них 84,67 га знаходяться в довгостроковій оренді і 89,47 га -в короткостроковій.

  Земельна ділянка надана в оренду до 21 грудня 2016 року, використовується з метою размеще-

  Пуровском район Ямало-Ненецького автономного округу

  Тюменської області.

  1 | прибрали кий

  I 1 ЯьшітП

  W ^ llEL

  '::: | ". IV':

  'ЛШ $

  S- '. У: |: '

  rWTrpg »

  Мал. 1. Місцезнаходження Пуровского району Ямало-Ненецького автономного округу [11] Fig. 1. Location of the Pur region of Yamalo-Nenets Autonomous District [11]

  ня на ньому кар'єру піску № 57, площею 51,68 га, під розробку піску для відсипань кущових майданчиків Яро-Яхінского родовища [6]. Згідно із законодавством [7, 8, 9, 10] перед укладенням договору оренди був розроблений проект рекультивації порушених земель. Рекультивація кар'єру піску № 57, згідно з раніше затвердженим проектом, здійснюється відповідно до ГОСТ 17.5.3.04 [14] і передбачає комплекс організаційно-профілактичних заходів, спрямованих на відновлення порушених земель послідовно в два етапи: технічний і біологічний. Загальні витрати на рекультивацію складуть 48,72 млн. Руб. (Рис. 2). Відпрацьований кар'єр являє собою улоговину глибиною до 15 м з стійкими бортами. Кар'єр вироблений до рівня грунтових вод. Після оцінки грунтово-кліматичних [4] умов конкретного об'єкта, особливостей території і подальшого використання об'єкта (сільськогосподарський напрямок [3]) були запропоновані зміни до проекту рекультивації:

  1) збирання побутових стоків необхідно виконувати в зимовий період, щоб прискорити терміни виконання робіт;

  2) застосування екскаватора для виполажіванія укосів при рекультивації кар'єру піску більш ефективно, ніж застосування бульдозера, так як дозволяє прискорити терміни і якість виконання робіт;

  3) часткова підсипка бортів більш щільними (або пов'язаними) породами (глина) дозволить збільшити стійкість бортів до ерозійних процесів і запобігти зсувні явища;

  Мал. 2. Яро-Яхінскоеместорожденіе, кар'єр піску № 57 Fig. 2. Jaro-Yakhinskoye mine, quarry sand № 57

  4) необхідно створювати запаси піску в кар'єрах для наступної рекультивації, це дозволить зменшити витрати, пов'язані з транспортуванням привізного грунту для подальшої рекультивації, на 6 708 699 руб .;

  5) також варто звернути увагу при розробці кар'єру на грунтовий (розкривної) шар [9]. Зняття і переміщення даного шару на межі кар'єрного поля в стрічкові відвали дозволить використовувати його як родючу частину зміцнення укісної частині кар'єру;

  6) зі значними коливаннями рівня води в рекультивованій кар'єрі підсипка до рівня грунтових вод дозволить підвищити їх протівоерозі-онную стійкість;

  7) на укісних частинах кар'єра необхідно передбачити посадку живців верби, що поліпшить протидію вітрової та водної ерозії, донне зміцнення слід проводити в місцях, схильних до водним ерозійних процесів;

  8) приготування торф'яно-піщаної суміші шляхом змішування торфу і піску в співвідношенні 60% і 40% дозволить більш активно йти процесам мінералізації, а всі поживні елементи будуть легко вивільнятися з органічних сполук.

  Витрати з пропозиціями щодо поліпшення рекультивації складають 49,740 млн руб., Що на 1,018 млн руб. дорожче прийнятого типового проекту. З економічної точки зору можна прийняти перший варіант - він більш економічний, але більш ефективним з екологічної, технічної та якост-

  Мал. 3. Розроблений кар'єр піску № 57Яро-Яхінского родовища Fig. 3. Worked quarry sand № 57 Yaro-Yakhinskoye field

  жавної точки зору буде другий варіант. У зв'язку з усім вищевикладеним можна запропонувати наступні зміни в нормативно-правових актах з питань використання земель:

  1) повинен бути створений єдиний реєстр обліку порушених і рекультивованих земель;

  2) передбачити завчасне створення депозитарного рахунку організацією-надрокористувачем з відкладеним на нього цільовим внеском на проведення рекультивації;

  3) обтяжити організацію, що проводила рекультивацію порушених земель, гарантійними роботами, пов'язаними з усуненням неякісно виконаних робіт по рекультивації тривалістю мінімум 1-2 роки;

  4) після банкрутства підприємств новоутворені підприємства повинні визнаватися правонаступниками колишніх надрокористувачів в питанні відновлення раніше порушених земель;

  5) після проведення робіт по рекультивації необхідний контроль управлінням Росприроднагляду і Росреестра над процесами відновлення і подальшого використання порушених територій.

  Зі збільшенням обсягів видобутку природних ресурсів та відсутності нормативних і правових механізмів забезпечення своєчасного відновлення і повернення земель в господарський оборот екологічні проблеми в Росії будуть лише загострюватися. Ситуація з недостатніми обсягами і темпами рекультивації земель залишається актуальною у зв'язку із загостренням екологічної та економічної про- блемм. Як один з видів господарської діяльності, рекультивація земель не приносить підприємству прибуток, а характеризується лише витратами. Необхідність вилучення унікальних природних багатств Пуровского району тягне за собою проблеми охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів, що безпосередньо пов'язано з рекультивацією земель.

  література

  1. Андрєєва Н. Н. Проблеми охорони навколишнього середовища при розробці невеликих родовищ. М., 2003. 252 с.

  2. Астанин Л. П., Благоськлонов До Н. Охорона природи. М.: Колос, 1984. 255 с.

  3. Савенко Г. В. Оборот земель сільськогосподарського призначення: питання виділення в натурі земельної ділянки // Громадянин і право. 2007.

  4. Кирюшин В. І..Классіфікація грунтів і агроекологічна типологія земель. СПб. : Лань, 2011. 288 с.

  5. Про наділення статусом, визначенні адміністративного центру і встановлення меж муніципальних утворень Пуровского району: закон ЯНАО № 113-ЗАТ від 20 грудня 2004 р.

  6. Сорокін Н. Д. Рекультивація порушених земель М., 2014. 151 с.

  7. Черногоров А. Л., Чекмарьов П. А., Васенін І. І., Гогмачадзе Г. Д. Агроекологічна оцінка земель і оптимізація землекористування. М., 2012. 272 ​​с.

  -НЯВ ^ * - Аграрний вісник Уралу № 01 (155), 2017 р. -.

  _Біологія і біотехнології

  8. Про надрокористування в Ямало-Ненецькому автономному окрузі: закон ЯНАО № 56-ЗАТ від 26 червня 2012 р.

  9. Про надання земельної ділянки: розпорядження адміністрації Пуровского району № 2262-р від 22 грудня 2008 р.

  10. Про затвердження Порядку з розгляду та затвердження проектів рекультивації земельних ділянок, розташованих на землях запасу, промисловості і сільськогосподарського призначення на території Пуровского району: розпорядження голови Пуровского району № 28-РГ від 29 січня 2013 р.

  11. Про затвердження Положення про порядок відшкодування збитків власникам землі, землевласникам, землекористувачам, орендарям і втрат сільськогосподарського виробництва: постанову Уряду РФ № 77 від 28 січня 1993 р.

  12. Про рекультивації земель, зняття, збереження і раціональне використання родючого шару грунту: постанову Уряду РФ № 140 від 23 лютого 1994 р.

  13. Про затвердження основних положень про рекультивацію земель, зняття, збереження і раціональне використання родючого шару грунту: наказ Мінприроди РФ і Роскомзема № 525/67 від 22 грудня 1995 р.

  14. ГОСТ 17.5.3.04-83. Охорона природи. Землі. Загальні вимоги до рекультивації земель. М.: Видавництво стандартів, 2002.

  15. Офіційний сайт Пуровского району. URL: http://www.puradm.org.ua/.

  References

  1. Andreyeva N. N. Problems of environmental protection in case of development of small fields. M., 2003. 252 p.

  2. Astanin L. P., Blagosklonov K. N. Conservation. M.: Kolos, 1984. 255 p.

  3. Savenko G. V. Land turnover of agricultural purpose: questions of allocation in nature of the parcel of land // Citizen and the law. 2007.

  4. Kiryushin V. I. Classification of soils and agroecological typology of lands. SPb. : Lan, 2011. 288 p.

  5. On investment with the status, determination of the administrative center and establishment of borders of municipalities of Purovsky district: the law of YaNAO № 113-ZAO from December 20, 2004.

  6. Sorokin N. D. Land reclamation. M., 2014. 151 p.

  7. Chernogorov A. L., Chekmarev P. A., Vasenin I. I., Gogmachadze G. D. Agroecological assessment of lands and optimization of land use. M., 2012. 272 ​​p.

  8. On subsurface use in the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug: the law of YaNAO № 56-ZAO from June 26, 2012.

  9. On provision of the parcel of land: the administrative decree of Purovsky district № 2262-r from December 22, 2008.

  10. On approval of the Order on consideration and approval of projects of recultivation of the parcels of land located on lands of an inventory, the industry and agricultural purpose in the territory of Purovsky district: the order of the head of Purovsky district № 28- RG from January 29, 2013.

  11. On approval of the Regulations on an indemnification order to owners of land, land owners, land users, lessees and losses of agricultural production: the order of the Government of the Russian Federation № 77 from January 28, 1993.

  12. On recultivation of lands, removal, preserving and rational use of a fertile layer of earth: the order of the Government of the Russian Federation № 140 from February 23, 1994.

  13. On approval of basic provisions On recultivation of lands, removal, preserving and rational use of a fertile layer of earth: the order of Ministry for Protection of the Environment and Natural Resources of the Russian Federation and State Committee on Land Resources and Development № 525/67 from December 22, 1995.

  14. GOST 17.5.3.04-83. Conservation. Lands. General requirements to recultivation of lands. M.: Standards Publishing House, 2002.

  15. Official website of Purovsky district. URL: http://www.puradm.org.ua/.


  Ключові слова: ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА / LAND / РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ / RATIONAL USE OF LAND / РЕКУЛЬТИВАЦІЯ / RECLAMATION / ПІЩАНИЙ КАР'ЄР / SAND QUARRY / ВИРОБНИЧІ ЗОНИ / PRODUCTION ZONES / НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ / OIL AND GAS INDUSTRY

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити