У статті Здійснено аналіз сучасного стану и тенденцій розвитку промісловості за видами промислової ДІЯЛЬНОСТІ та регіонамі. Зроблено Висновок, что стагнація промислового комплексу України обумовлена ​​неефективно та непослідовною державною Промислова політікою. Визначили пріорітетні напрями удосконалення промислової політики України.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - І. М. Миценко


Problems of the Industrial Complex of Ukraine and the State policy of its Development

The article presents the analysis of the current state and development trends of the industry of Ukraine in the context of its industries and regions. As a result of the analysis, a conclusion was made about the stagnation of the industrial complex of Ukraine, which is due to the low efficiency and inconsistency of the state policy in the sphere of industrial development. Priority areas for improving the industrial policy of Ukraine have been identified.


Область наук:
 • Економіка і бізнес
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Вісник економічної науки України
  Наукова стаття на тему 'ПРОБЛЕМИ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ТА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА Щодо ЙОГО РОЗВИТКУ'

  Текст наукової роботи на тему «ПРОБЛЕМИ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ТА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА Щодо ЙОГО РОЗВИТКУ»

  ?УДК 338.45: 338.2 (477) DOI: ЬПрв: //йоіог§/10.37405/1729-7206.2019.2 (37) .88-92

  I. М. Миценко д-р екон. наук,

  Центральноукрашській нацюнальній техтчній утверсітет,

  м. Кропивницький

  ПРОБЛЕМИ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРА1НІ ТА ДЕРЖАВНА ПОЛ1ТІКА Щодо ЙОГО РОЗВИТКУ

  Постановка проблеми. У некогда столггі за ча-ав шдустр! Ал! Зацп в Украхш БУВ сформованому розви-нутій промисловий комплекс, Який охоплював почти усi види виробництва проміслово1 продукцп i займаюсь провщне мiсце в структурi економiки Радянського Союзу. Особливо розвинута були галузi Важко! промісловосі - машинобудування, вугледобувна галузь, хь мiчна та Нафтопереробний промісловостi, однак смороду НЕ малі полного цикла виробництва у межах Украши. Тому здобуття незалежностi Украши, Пожалуйста супроводжу-валося розрівом кооперацiйніх зав'язюв з шшімі республiкамі СРСР, негативно позначілося на! Х розвитку. Пострадянська ринкова трансформащя еко-номiкі супроводжували деiндустрiалiзацiйнімі про-цесамі, яю обумовілі значш Втрата у промисловому секторi, згорнення виробництва та Втрата его лщер-ських позіцiй. Однако це вщбулося НЕ лишь внаслiдок трансформацшно1 кризиса 1992-1994 рр., Но й внасль док вiдсутностi модернiзацiйніх процесiв у самшит га-лузi, что прізвело до руйнацп значний! части проми-слового потенцiалу Украши i особливо его високо-технолопчно1 складових!.

  Анашз останн1х дослщжень i публiкацiя. Проблеми промислового розвитку Украши знаходяться в полi зору вiтчізняніх дослiднікiв. Значний внесок в! Х до-слщження та поиск шляхiв вірiшення Зроби фа-хiвцi 1нстітуту економiки промісловосі, яю в нізцi наукових доповщей дали комплексну характеристику сучасного стану промісловосі, 11 проблем та визна-чилі завдання относительно розвитку галузi [1, 2]. Особлива увага прідшялась Провідна галузь промісловостi та промисловим регюнам. Науковця цього ж шстітуту булу пiдготовлена ​​монографiя, яка розглядае смарт-промісловiсть як перспективний направление Подальшого розвитку iндустрiального сектору. В нш дослiджено особлівостi смарт-промісловостi та 11 роль у модерш-зацп промислового потенцiалу, визначили перспек-тівт СФЕРИ та потенцiйну ефектівнiсть использование технологш смарт-промісловостi, проведено аналiз бар'ерiв та різіюв 11 розвитку [3].

  Стаття Ю. Залозново'1 Присвячую можливий i проблем неошдустр! Ально1 моделi розвитку промісловосі, яка может Забезпечити перехщ дано'1 галузi на бшьш високий технологiчного рiвень розвитку [4]. У статі В. Новицького мова идет про поиск шляхiв виходом iз кризиса вiтчізняного промислового комплексу [5]. В нш говоритися про неефектівшсть «реформу-вання» органiв державного управлшня в промислово-СТI, про недоцшьшсть л! Квщацп Мiнпромполiтікі, про недостатшсть iнвестіцiй та iншi проблеми. Много шшіх науковцiв такоже дослiджують проблеми промислового сектору. Незважаючі на це, державна поль тика у промісловосі е недостатньо ефективна, что вказуе на необхiднiсть бшьш глибокого дослщження 11 проблем та напрацювання бшьш обгрунтовану реко-мендацiй.

  Метою статп е аналiз сучасно'1 дінамiкі промислового розвитку Украши та розробка рекомендацiй относительно удосконалення державно'1 проміслово'1 полiтики.

  Виклад основного матерiалами. Останнiмі рокамі спостерiгаеться неухильного спад промислового виробництва. Це обумовлено низкою причин: наслщком військових дш на сходi кра'1ні та Втрата значно'1 части промислового потенщалу на окупованіх терито-рiях; технолопчною вiдсталiстю бiльшостi галузь та низька рiвнем 1х конкурентоспроможностi, что обу-мовіло зниженя рiвня реал! заці укра'1нсько1 продукцп на традіцiйніх ринках.

  В останш роки спостерiгалась негативна дина-МIКА промислового виробництва у бшьшосі галузь (табл. 1). Наведе дат свщчать, что почти в уетх га-лузях промісловостi спостер ^ алося Значне падiння виробництва проміслово'1 продукцп у 2013-2015 рр., Обраховано'1 у порiвняльніх цiнах. За цею перюд па-дiння виробництва в цшому по промісловостi склалось 25,2%, у добувному i кар'єрного віробніцтвi - 25,4%, а в переробнш промісловосі ще більше - на 26,5%. Повшьне нарощування випуску продукцп вщбулося з 2016 р., Проте не в уетх видах проміслово1 дiяльностi. Втiм, в цілому ОБСЯГИ виробництва у варісному віразi НЕ вщновіліся до рiвня 2012 р. ЗВ'ЯЗОК, у 2018 р. шдекс промислового виробництва Складанний 78,5% вщ рiвня 2012 р. ЗВ'ЯЗОК, у добувнiй промісловосі вiн стає 71,9%, а у переробнш немного вищє - 81,2%, внаслщок того, что именно галузi переробно1 промісловостi показали немного Краще дінамiку.

  Данi табліцi показують, что потенщал промислового розвитку в рiзних галузь суттево вiцрiзнявся. Найбшьш успiшно розвивалась фармацевтична про-місловють, яка лишь в 2015 р. мала спад виробництва. Вона єдина перевіщіла показатели 2012 р. ЗВ'ЯЗОК, 11 Iндекс вiдносно цього року у 2018 р. Склаві 118,8%. Краще ді-намiку за iншi СФЕРИ промислового виробництва малі так! Галузь ^ як виготовлення виробiв з деревини, виробництво гумових i пластмасових вироб! в, виробництво електричного устаткування, виробництво машин i устаткування, не вщнесеніх до шшіх угруповань. Це обумовлено 1х великою iнновацiйною актівтстю, что забезпечуе Краще конкурентоспроможнiсть продукцп.

  Однак в цшому шновацшній розвиток промісловосі е дуже низька. Так, у 2017 р. шновацшною д1яльшстю в промісловосі Займаюсь 759 тдпрі-ємств, або 16,2% Обстеження промислових. ДІМ, у розр! З! вид! в економ! чно1 д! яльносп 1х Частка суттево вщр1знялась, среди них слщ виокремити пщпріемства з виробництва основних фармацевтичних продуклв! фармацевтичних препараів, де 53,8% здшснювалі шновацшну д! яльшсть, шшіх транспортних засоб! в (37,1%), комп'ютер! в, електронно1 та оптічно1 продукцп (34,0%), напо1в (25,9%) , електричного устаткування (25,2%), х1м1чніх Речовини! х1м1чно1 продукцп (25,0%) [7]. Частка шновацшно1 продукцп в загаль-

  88

  В1СНІК ЕКОНОМІНО1 НАУКИ УКРА1НІ ф

  Таблиця 1

  1ндексі промислово! продукцп за видами д1яльносп за 2013-2018 роки,

  _% До попередня року (у щнах 2010 р.) * [6] ___

  2013 2014 2015 2016 2017 2018

  Проміслов1сть 95,7 89,9 87,0 102,8 100,4 101,6

  Добувна проміслов1сть 1 розроблення кар'ер1в 100,8 86,3 85,8 99,8 94,3 102,4

  Переробна проміслов1сть 92,7 90,7 87,4 104,3 104,8 101,1

  Виробництво харчових продук, напір! В та Тютю-Нових віроб1в 95,0 102,5 89,3 104,4 102,9 98,5

  Текстильні виробництво, виробництво одягу, шк1рі, віроб1в з1 шкрі та 1ншіх матер1ал1в 94,1 98,6 92,0 102,2 107,2 96,8

  Виготовлення віроб1в з деревини, виробництво па-перу та полпраф1чна д1яльн1сть 102,7 96,0 88,9 102,0 105,8 102,

  Виробництво коксу, продукпв нафтоперероблення 89,2 78,7 80,9 108,7 85,2 103,5

  Виробництво х1м1чніх Речовини 1 х1м1чно! продукцЦ 80,7 85,8 84,8 101,1 118,4 117,4

  Виробництво основних фармацевтичних продукту 1 фармацевтичних препарату 111,8 101,9 92,4 104,4 106,9 101,1

  Виробництво гумових 1 пластмасові віробш, шшо! неметалево! м1нерально! продукцГ! 97,4 91,2 92,8 108,5 108,2 98,8

  Металургшне виробництво, виробництво готових металевих віроб1в, кр1м машин 1 устаткування 94,7 85,5 83,9 106,8 100,2 100,6

  Машинобудування, кр1м ремонту та монтажу машин 1 устаткування 86,4 79,4 85,9 102,0 107,9 101,6

  Виробництво комп'ютер1в, електронно! та оптично! продукц !! 86,0 77,9 71,3 124,2 109,2 99,7

  Виробництво електричного устаткування 91,1 100,9 89,8 100,9 97,5 82,2

  Виробництво машин 1 устаткування, не в1днесеніх до шшіх угруповань 93,5 88,7 87,5 102,3 106,6 103,3

  Виробництво автотранспортних засоб1в, прічешв 1 нап! Впрічеп1в та гншіх транспортних засоб1в 79,8 64,3 85,0 98,4 115,5 109,5

  Виробництво мебл1в,! Ншо! продукцп, ремонт 1 монтаж машин та устаткування 90,9 93,0 84,5 101,3 111,1 105,6

  Постачання Електроенергія !!, газу, пари та кондіщ-Йован. пов1тря 98,9 93,4 88,0 102,5 93,5 102,

  * Данi наведено без урахування тимчасово окуповано! ТЕРИТОР !! Автономно! Республiкі Крим, м. Севастополя, за 2014-2018 рр. такоже без урахування части тимчасово окупованіх теріторш у Донецькш та Луганськ1й областях.

  ному обсяз1 промислово! продукцп в останш два роки Складанний менше 1%.

  Прогресівш структури зрушення забезпечують т галуз1, яю ма ють значний шновацшну та швестіцшну складових, яю віпускають вісокотехнолопчну продук-щю, та в якіх Зайна найбшьш квал1ф1кован1 пращв-ники. До галузь з шновацшнім потенщалом вщно-сяться х1м1чна, коксох1м1чна, фармацевтична промис-ловосп, а такоже виробництво пластмасових 1 гумових віроб1в. Даш табл. 1 свщчать, что лишь у фармацев-тічш промісловосп вщбулося зростання ОБСЯГИ ві-робництва, в УАХ шшіх воно скорочував, Найбі льше - у виробництв! коксу (на 45%).

  До виробництва швестіцшніх товар1в, за методикою статистичного обл1ку, належить: виробництво комп'ютер1в, обладнання зв'язку; виробництво машин 1 устаткування та! х ремонт; виробництво автотранс-портних засоб1в, у тому чісл1 суден 1 човшв, зал1з роздрібного локомотів1в, повггряніх 1 косм1чніх лггальніх апарапв, вшськовіх транспортних засоб1в ТОЩО; виробництво електронно! апаратури побутового призна-

  чення, медичний 1 стоматолопчніх шструменпв та ш. I в ціх сферах економ1чно! д1яльносп у промісловосп в1дбулося пад1ння виробництва. Так, ОБСЯГИ виробництва комп'ютерно! техшкі, електронно! 1 оптично! продукцп у 2018 р. Складанний 65% вщ! "! ОБСЯГИ у 2012 р.

  Така дінамжа виробництва у галузь промисло-вост1 пог1ршіла технолопчній р1вень дано! сфери. Нараз1 у структур! промислового виробництва перева-жають сіровінн1 виробництва третього та четвертого технолопчніх уклад1в, ЯК-1 дуже залежш в1д кон'юнк-турних цікл1в 1 волатільносі ц1н на св1товіх ринках. На п'ятий технолопчній уклад припадають лишь 4% продукцп, виробництво товар1в шостого техноло-г1чного укладу практично вщсутне, воно ставити около 0,1%. У структур! випуску промислово! продукцп переважають товари пром! жного споживання, електроенерг1я та повсякденного! Споживчий! товари - бшьше 90%. 1нвестіц1йн1 товари складають менше 10%, а споживча! товари трівалого использование, до якіх вщносіться побутова техн1ка, яка потребуе висо-котехнолог1чного виробництва - около 1% (табл. 2).

  Таблиця 2

  Структура та щдексі промислово! продукщ? за основними промисловими трупами,% [8, 9] _

  Групи товар1в Структура промислово! продукц !! 2017 до 2016 2018 до 2017

  у 2015-. у 2018 р.

  Промісловють 100 100 100,4 101,1

  Товари пром1жного споживання 38,4 47,5 100,2 100,0

  Гнвестіцшш товари 6,9 9,2 110,6 104,6

  Споживчий! товари короткострокового использование 24,6 27,1 104,0 98,5

  Споживчий! товари трівалого использование 1,0 1,2 113,9 98,6

  Енерпя 29,1 15,0 92,3 103,1

  2019 / №2

  89

  Травні мюце нер1вном1ршсть концентрацп промис-лового виробництва та розвитку Промислово в р1з-них областях Укра! Ні. Если ранше найбшьш проми-слово розвинення були Донецька 1 Луганська області, то військово-полггачш процеси та окупащя чистина! Х теріторш обумовілі значний Втрата промислового потенщалу ціх регюшв. I если в Донецькш област ВШ остался ще Досить значний, то Луганська область віробляе ніш менше 1% вщ загально ОБСЯГИ промислово! продукці. Найбшьшімі виробника промислово! продукці е таю регюні: Дшпропетров-ський - 19,2%; Донецький - 12,4%; м. Ки! в - 8,8%; Запор1зькій - 8,4%; Харк1вській - 7,6% 1 Полтав-ський - 7,4%. УС1 1нш1 рег1оні віробляють значний менше Частка промислово! продукці, что коліваеться

  в межах 1-4%, а Чотири обласп - Закарпатська, Луганська, Тернопшьська! Чертвецька, шкірні з них - менше 1% вщ! "! Загальне ОБСЯГИ.

  Спостер1гаеться такоже нер1вном1рна дінам1ка промислового виробництва у регюнах (табл. 3). У 2017-2018 рр. Найкраще дінамжу мала 1вано-Франюв-ська область, у яюй за 2 роки ОБСЯГИ реал1зовано! промислово! продукці дивлюся на 23%. У Запор1зькш цею по-казнік зр1с на 10%. У шшіх областях позитивна ді-нам1ка булу значний менше, а в Лугансьюй, Чернтв-ськ! Й, Хмельніцьюй областях погліблюються процеси де! Цдустр! Ал! Заці та згорнення промислового виробництва. Це негативно позначаеться на Сайти Вся пращ, осклькі скорочуються Робоч! мюця, як! потребують вісококвал! ф! ковано! РОбочий! сили.

  ОБСЯГИ,

  структура та Iндекс промислово! продукці по регiонах [8, 9]

  Таблиця 3

  ОБСЯГИ реал1зовано! промислово! продукц !! у 2018 р., '!! часта в регмнах

  млн грн

  %

  1ндекс, 2018 до 2017,%

  1ндекс 2017 до 2016,%

  Укра! На

  2508579,5

  100

  101,1

  100,4

  В1нніцька

  77104,1

  3,07

  101,2

  108,2

  Волинська

  30897,9

  1,23

  102,3

  105,7

  Дншропетровська

  481481,4

  19,20

  102,3

  100,1

  Донецька

  311993,2

  12,44

  102,2

  ,1

  Житомирська

  44400,2

  1,77

  97,3

  109,5

  Закарпатська

  23861,9

  0,95

  104,6

  100,3

  Запор1зька

  211238,2

  8,42

  103,2

  106,2

  Тванна-Франівська

  71160,9

  110,0

  112,0

  Кі! Вська

  114297,4

  4,56

  100,4

  110,3

  К1ровоградська

  29574,0

  1,18

  101,7

  105,5

  Луганська

  22846,6

  0,91

  82,0

  69,0

  Льв1вська

  100229,1

  4,00

  101,4

  106,0

  Микола! Вська

  58187,5

  2,32

  102,6

  101,5

  Одеська

  58166,5

  2,31

  91,8

  112,2

  Полтавська

  186759,6

  7,44

  101,4

  8,9

  Р1вненська

  37645,7

  1,50

  95,3

  109,3

  Сумська

  48004,2

  1,91

  110,4

  101,7

  Тернопшьська

  21791,6

  0,87

  ,3

  108,5

  Харшвська

  190358,2

  7,59

  101,9

  106,1

  Херсонська

  28744,4

  1,15

  99,8

  103,2

  Хмельницька

  42746,9

  1,70

  95,2

  101,6

  Черкаська

  70242,2

  101,9

  99,1

  Чершвецька

  15479,3

  0,62

  105,5

  106,7

  Чернмвська

  35997,1

  1,44

  96,5

  м. Ки! в

  195371,4

  8,85

  97,8

  95,8

  7

  Згорнення промислового виробництва негативно позначаеться на експортно потенщал1 кра! Ні. Частка експорту промислово! продукц !! у валовому внутршніх продукт! ставити около 40%, однак значний часть в его структур! Займаюсь сировина. В структур! Всього експорт товар1в та послуг у 2017 р. Частка продукц !! промісловосп Складанний 61%, в тому чісл1 продукщя переробно! промісловосп - 52% [10]. Бшьшють експортовано! продукц !! травні низьких Частка додано! вартости !, что НЕ спріяе економ1чному зрос-танню та добробуту.

  Пор1вняння дінам1кі промислового виробництва з шшімі Европейське кра! Нами показуючи, что Укра! На суттево вщстае. Для пор1вняння взяли одну розвинення кра! Ну - Н1меччіну, яка мала ста-бгльн! Темпи зростання впродовж останшх 5 рок1в. Така дінам1ка характерна для бгльшост! розвинення европейських кра! н. Болгар1я, Польща! Латв1я - це постсоц! Ал! Стічн1 кра! Ні, яю ран1ше НЕ малі високо-розвинено! Промислова !, а нін1, забезпечують Досить стабшьній! дінам1чній !! розвиток. Найб1льш усп1шній розвиток Промислово! травні Польща, темпи зростання яко! суттево перевіщують? нш1 кра! ні.

  Таблиця 4

  Темпи приросту (зниженя) промислово! продукці в вкрав та окремий европейських кра! нах (% до попередня ^ року) [11]

  Кра! На 2010 2013 214 2015 2016 2017 2018

  Укра! На 12,0 -4,3 -10,1 -13,0 2,8 0,4 1,6

  Болгар! Я 2,0 -0,1 1,8 2,9 2,7 3,4 1,1

  Польща 11,2 2,3 3,5 4,8 2,8 6,6 5,9

  Латв! Я 14,9 -0,8 -1,1 3,6 5,4 8,4 1,5

  Шмеччіна 11,2 -0,1 1,3 1,4 1,3 2,8 1,0

  90

  В1СНІК ЕКОНОМ1ЧНО1 НАУКИ УКРА1НІ

  Висновки. Проведень анатз показавши, что проми-словий комплекс Украши знаходиться в стан! за-НЕПАД. Стагнащя промислового розвитку Украши обумовлена ​​низкою чінніюв. Ключовими проблемами е: високий стутнь зношеносп основних засоб! В, Який ставити почти 70%; использование неефектів-них б! знесено-моделей, метсдав оргашзаці б! знесено; поши-решсть застаршіх технологш, яю обумовлюють над-вісою затрати ресуретв, значний енергоемшсть виробництва; недостатньо розвинута е промислова шфра-структура; Слабкий включешсть вгтчізняніх пщпрі-ємств у глобальш ланцюжки создания додано! Варта-сп продукці; недостатне использование шформацш-но-комушкацшніх платформ! технологш в оргашзаці д! яльносп промислових пщпріемств.

  Унаслщок технолопчно! вщсталосі вгтчізняного промислового комплексу Частка виробництв! з вико-ристання високих та середньовісокіх технологш у структур! ВДВ промісловосі удв! Ч! поступаеться цьом Показники в кра! нах 6С. Слабкий взаємозв'язок промислового виробництва з наукою та занепад галу-зевого науково-дослщного сектору обумовлюють стаг-нащю шновацшно! д1яльносі, свщченням чого е Надто низька р! вень использование Новіта технологш та 1х упровадження у виробничо! процеси. В условиях обмеженосі фшансовіх ресурав сформувався низьких р! Вень наукоемносп ВВП Укра! Ні. Частка ОБСЯГИ Виконання наукових! науково-техшчніх робгг у ВВП поступово зменшувалася! досягла 0,5%, тод! як свгго-вий! европейський р! вень перевищуе 2%. Стрім-ючім Чинник для трансферу технологш! Залучення швестіцш у вісокотехнолопчш галузь! е недоскона-лють СФЕРИ захисту об'екпв штелектуально! власносп та! х введенні у господарський про! г. Отже, в условиях Поширення п'ятого та переходу розвинення кра! Н до шостого технолопчного циклу Збереження тако! Структури промісловосі й експорт, р! вня фшансу-вання наукових! науково-техшчніх робп- обумовлю-ватиме безнадшне вщставання розвитку Укра! ні.

  Викладення вищє свщчіть про неефектівшсть державно! промислово! політики. Слщ вщзначіті НЕ-Достатньо послщовшсть в 11 формуванш. Если в попе-редш роки Владніл структурами усвщомлювалась Гостра потреба в забезпеченш розвитку промислового комплексу, то зараз промісловосі НЕ прідшяеться належно увага. У Цшях став Розвитку (ЦРТ) Украши на перюд до 2030 року, пщготовленіх Мшстер-ством економії! Чного розвитку! торпвл! Укра! Ні у 2017 р., Ставши завдання забезпечення Упродовж Наступний 15 роюв реального зростання валового внутршніх продукту щонайменш удв! Ч! з одночас-ним пщвіщенням р! вня зайнятосі населення праце-здатно в! ку до 70%. При цьом провщну роль у ві-конанш цього завдання Було вщведено промісловосі, якові передбачало вщродіті Шляхом создания та розвитку вісокотехнолопчніх конкурентоспромож-них виробництв (Шляхом вщ фундаментально! Науки до виробництва й обслуговування). Мало буті забез-печене сприяння прискореного розвитку високо- та середньо-вісокотехнолопчніх сектор! В переробно! промісловосі, яю формуються на основ! использование ланцюпв «освгга - наука - виробництво» та кластерного пщходу за напрямами: розвиток шновацшно! екосистеми; розвиток шформацшно-телекому-шкацшніх технологш (1кт); ! застосування 1кт в АПК, енергетіщ, транспорт! та промісловосі; висо-котехнолопчне машинобудування; создания Нових матер! ал! в; розвиток фармацевтичного! та бю! нженерно! Галузь [12].

  У Квіта 2018 р. Мшстерством економії! Чного розвитку Було розроблено проект Стратегії розвитку промислового комплексу Украши на перюд до 2025 року, Який пройшов громадське Обговорення. В цьом документ! Було сістематізовано ключ! проблеми розвитку промісловосі, яю потребують розв'язання, та визначили завдання! м! жгалузев! прюрітеті проміслово'1 політики кра! ні у середньостроковш перспектив !, так! як: 1) модертзащя та зростання промислового виробництва; 2) регюнальній розвиток промісловосі; 3) пщвіщення ресурсоефектівносі промісловосі [13]. Проект Стратеги хоч! МАВ недоля! ки, проти в цшому визначили основш Вектори розвитку промісловосі та мехашзмі! х Досягнення, однак ВШ НЕ БУВ остаточно одобрения, тому не Було забезпечен его реал1защю.

  Слщ вщзначіті, что в Програм! д1яльносі Уряду 2019 року вщсутш чгтю стратепчш ор! ентірі относительно розвитку промісловосі, яка е системоутворюючих сферою нацюнально! економ! ки та яка забезпечуе П прогресивний розвиток. Без создания умів для вщ-родження промісловосі на шновацшнш основ! будь-яю плани относительно економії! чного зростання та пщвіщення добробуту населення е мало обгрунтовану.

  Прюрітетом державно1 підлогу! Тики травні буті забезпечення неошдустр1ального розвитку краш на основ! розбудови! реал! зац11 ново! проміслово1 підлогу! тики. Вона травні включать так1 ін! Пріоритетних! напрями забезпе-чення промислового розвитку:

  - розробка! реал1защя стратегГ! промислового розвитку на основ! галузевих довгострокового прогно-з! в з урахуванням свгговіх тенденц! й! х розвитку. До-ц! Льно Доопрацювати! схваліті проект СтратегГ! розвитку промислового комплексу Укра! ні на пер! од до 2025 року та Розробити систему візит! в относительно П реал! -заці;

  - створення умов для широкого Впровадження! Нновац! Й у Промислова! Шляхом Вдосконалення си-стеми наукового та освггаього забезпечення розвитку Промислово !. Фах! Вц! вщзначають, что необх! дно в! д-родити ланку галузевого! науки, что сьогодня! почти лш-в! довай, создать нац! ональний науковий центр розвитку промісловосі та систему его фМал1в по комплексу галузь, на яю покласти завдання розробки стратег! чних! технолопчніх прогноз! в [4];

  - розробка ефективних мехашзм1в стимулювання зб ^ льшення! Нвестиц! Й у промісловють за рахунок Власний джерел, бюджетних витрат, запозичення кіш-ів та! Ноземніх! Нвестиц! Й. Розробити! реал! зувати програми дешевих кредит! в для довгострокового швес-тиц! йних проект! в. Доцшьно создать спец! Альний фонд розвитку промісловосі;

  - забезпечення краще! взаемодГ! та ствпращ суб'єкт! в господарювання у промісловосі Шляхом формирование вертикально! особливо горизонтально ш-тегрованіх структур - корпорацш, об'єднань, Холдинг-г! в, концерн! в, кластер! в, здатно об'еднаті можливо-ст! багатьох пщпріемств, залучіті до сп! впрац! малий! ! середн! п! дпріемства, что дае змогу досягті значного синергії! чного ЕФЕКТ;

  - Зменшення економії! Чного тиску на віробніюв промислово! продукц11 Шляхом оптім1заці оподатку-вання, своечасного в! дшкодування податку на Доданий варт! сть, регулювання тариф! в на послуги енергетіч-них! транспортних монополією! й, як! обслуговують пщпріемства промісловосі;

  - забезпечення гармошзаці в! Тчізняно! нормативно! бази з м! жнароднімі стандартами, что сприя-тиме розвитку м! жнародного сп! вроб! тніцтва! тор-г! вл !, забезпечення державно! п! дтрімкі експортер! в,

  @ 2019 / №2

  91

  сприяння розширенню рінюв збуту вгтчізняно! продукцій.

  Список використаних джерел

  1. Промісловють Украши 2014-2016: невікоріс-тан1 можлівост1, шляхи вщновлення, модершзаці та сучасно'1 розбудови: наукова доповщь / редкол .: О.1. Амоша, 1.П. Булєєв, Ю.С. Залознова; НАН Укра'1ні, 1н-т економ1кі пром-сп. Кі'1в, 2017. 554 с.

  2. Промісловють Україну - 2016: стан та Переп'є-КТИВ розвитку: наук.-аналгт. допов1дь / О.1. Амоша, 1.П. Булєєв, А.1. Землянк1н, Л.О. Збаразька, Ю.М. Ха-разшвИ, В.П. Антонюк та 1н .; НАН Украши, 1 н-т економ1кі пром-ст1. Кі'1в, 2017. 120 с.

  3. Смарт-промісловють в Епоха ціфрово'1 еконо-м1кі: перспективи, напрями i механ1змі розвитку: мо-нограф1я / [В.П. Вишневський, О.В. В1ецька, О.М. Га-ркушенко, С.1. Князєв, О.В. Лях, В.Д. Чекша, Д.Ю. Череватській]; за ред. акад. НАН Украши В.П. Виш-Невського; НАН Украши, 1 н-т економ1кі пром-ст1. Кі'1в, 2018. 192 с.

  4. Залознова Ю.С. Проблеми формирование Неошо-дустр1ально'1 модел1 розвитку промісловост1 в прикрашена Науковий вкнік полку. 2018. Т. 1, №1 (13). doi: 10.25140 / 2410-9576-2018-1-1 (13) -115-122

  5. Новицький В. Проміслов1сть: шлях Вихід з кри. Дзеркало тижня. 2016. №12 (1087).

  6. 1ндексі проміслово'1 продукцп за видами д1я-льносп за 2013-2018 роки. URL: http: //www.ukrstat. gov.ua/.

  7. 1нновац1йна д1яльн1сть промислових пщпрі-ємств у 2017 гаїв. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

  8. Промісловють Украши у 2010-2015 роках: ста-тістічній зб1рнік. Державна служба статистики Украши. Кі'1в, 2016. 382 с.

  9. Промислове виробництво у 2018 гаїв. Експрес випуск. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

  10. Експорт товар1в за видами економ1чно'1 д1яль-носи у 2017 гаїв. Статистична шформащя. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

  11. Статистичний щор1чнік Украши за 2018 р1к. Державна служба статистики Украши. Кі'1в, 2019. 482 с.

  12. ЦМ став Розвитку: Укра'1на. Нац1ональна доповщь 2017 / Мшстерство економ1чного розвитку i торг1вл1 Укра'1ні. URL: http://un.org.ua/images/SDGs_ NationalReportUA_Web_1.pdf.

  13. Про одобрения Стратеги розвитку промисло-вого комплексу Украши на перюд до 2025 року. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT4284.html.

  References

  1. Amosha O.I., Bulieiev I.P., Zaloznova Yu.S. (Eds.). (2017). Promyslovist Ukrainy 2014-2016: nevyko-rystani mozhlyvosti, shliakhy vidnovlennia, modernizatsii ta suchasnoi rozbudovy [Industry of Ukraine 2014-2016: Unused Opportunities, Ways of Restoration, Modernization and Modern Development]. Kyiv, Institute of Industrial Economics NAS of Ukraine [in Ukrainian].

  2. Amosha O.I., Bulieiev I.P., Zemliankin A.I., Zbarazka L.O., Kharazishvili Yu.M., Antoniuk V.P. et al. (2017). Promyslovist Ukrainy - 2016: stan ta perspektyvy rozvytku [ndustry of Ukraine - 2016: state and prospects of development]. Kyiv, Institute of Industrial Economics NAS of Ukraine [in Ukrainian].

  3. Vyshnevskyi V.P., Viietska O.V., Harkushenko O.M., Kniaziev S.I., Liakh O.V., Chekina V.D., Che-revatskyi D.Yu. (2018). Smart-promyslovist v epokhu tsyfrovoi ekonomiky: perspektyvy, napriamy i mekhanizmy rozvytku [he Smart Industry in the Digital Economy: Perspectives, Directions and Mechanisms for Development]. Kyiv, Institute of Industrial Economics NAS of Ukraine [in Ukrainian].

  4. Zaloznova Yu.S. (2018). Problemy formuvannia neoindustrialnoi modeli rozvytku promyslovosti v Ukraini [Problems of formation of neo-industrial model of industrial development in Ukraine]. Naukovyi visnyk Polissia - Polesie Scientific Bulletin, Vol. 1, No.1 (13) [in Ukrainian]. doi: 10.25140 / 2410-9576-2018-1-1 (13) -115-122

  5. Novytskyi V. (2016). Promyslovist: shliakh vykho-du z kryzy [Industry: the way out of the crisis]. Dzerkalo tyzhnia - The mirror of the week, 12 (1087) [in Ukrainian].

  6. Indeksy promyslovoi produktsii za vydamy diialnosti za 2013-2018 roky [Industrial production indices by types of activity for 2013-2018]. ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

  7. Innovatsiina diialnist promyslovykh pidpryiemstv u 2017 rotsi [Innovation activity of industrial enterprises in 2017]. ukrstat.gov.ua. Retrieved from http: //www.ukrstat. gov.ua/ [in Ukrainian].

  8. Promyslovist Ukrainy u 2010-2015 rokakh: statystychnyi zbirnyk [Industry of Ukraine in 2010-2015: statistical compilation]. (2016). Kyiv, State Statistics Service of Ukraine [in Ukrainian].

  9. Promyslove vyrobnytstvo u 2018 rotsi. Ekspres vypusk [Industrial production in 2018. Express release]. ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

  10. Eksport tovariv za vydamy ekonomichnoi diialnosti u 2017 rotsi. Statystychna informatsiia [Exports of goods by type of economic activity in 2017. Statistical information]. ukrstat.gov.ua. Retrieved from http: //www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

  11. Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2018 rik [Statistical Yearbook of Ukraine for 2018]. (2019). Kyiv, State Statistics Service of Ukraine [in Ukrainian].

  12. Tsili Staloho Rozvytku: Ukraina. Natsionalna dopovid 2017 [Sustainable Development Goals: Ukraine. National Report 2017]. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. un.org.ua. Retrieved from http: // un. org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_ 1. pdf [in Ukrainian].

  13. Pro skhvalennia Stratehii rozvytku promyslovoho kompleksu Ukrainy na period do 2025 roku [On approval of the Strategy of development of the industrial complex of Ukraine for the period up to 2025]. ligazakon.ua. Retrieved from http: //search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1 / NT42 84.html [in Ukrainian].

  Grarra Hagiomna go pega ^ ii 30.10.2019 npHOHATO go gpyKy 19.12.2019

  Формат цитування:

  Миценко I. М. Проблеми промислового комплексу Украши та державна політика относительно его развития. BicHUK економiчноi науки приборкати. 2019. № 2 (37). С. 88-92. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2019.2(37).88-92 Mytsenko I. М. (2019). Problems of the industrial complex of Ukraine and the state policy of its development. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 2 (37), рр. 88-92. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2019.2(37).88-92

  92

  В1СНІК EKOHOMI4HOI НАУКИ прикрашені ф


  Ключові слова: промисловість / Галузі промісловості / інноваційний розвиток / державна промислова політика / стратегія розвитку промісловості. / industry / industrial branches / innovation development / state industrial policy / industrial develop- ment strategy.

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити