Стаття присвячена прогнозами майбутнього, типології та класифікації держави. Відзначено значення прогностичної функції теорії держави і права та їх місце в футурології держави і співвідношення з концепціями майбутнього держави. Охарактеризовані підходи до типології держави на основі цінностей, правлячої в державі соціальної групи, ставлення до релігії, принципів виробництва і стадій политогенеза і ін. Показані класифікації держав за критеріями економічного розвитку і індексу людського розвитку. Описано концепції аналогів держави (Наддержавних утворень, транснаціональних корпорацій, приватних держав, кібергосударств, мережевих держав). відзначено значення індексів розвитку держав. Звернуто увагу на доцільність подальших досліджень концепцій слабкого держави і сильного держави. Акцентується важливість взаємодії теори

Анотація наукової статті по політологічних наук, автор наукової роботи - Касимов Тимур Салаватовіч


PROBLEMS OF FUTURE FORECASTS, TYPOLOGY AND STATE CLASSIFICATION

The article is devoted to future forecasts, state typology and classification. The author notes the importance of prognostic function of theory of state and law and their place in futurology of state and the relation with future state concepts. The approaches to state typology based on the values ​​of the social group that rules in the state, religion, production principles and politogenesis stages etc. are characterized. State classifications according to the criteria of economic development and human development index are shown. The concepts of state analogues (supranational entities, transnational corporations, private states, cyberstates, network states) are described. The meaning of state development indices is noted. Attention is drawn to the advisability of further studies of weak and powerful state concepts. The importance of interaction between theory of state and law and other sciences is emphasized.


Область наук:

 • політологічні науки

 • Рік видавництва: 2016


  Журнал

  Правова держава: теорія і практика


  Наукова стаття на тему 'ПРОБЛЕМИ ПРОГНОЗІВ МАЙБУТНЬОГО, ТИПОЛОГІЇ І КЛАСИФІКАЦІЇ ДЕРЖАВИ'

  Текст наукової роботи на тему «ПРОБЛЕМИ ПРОГНОЗІВ МАЙБУТНЬОГО, ТИПОЛОГІЇ І КЛАСИФІКАЦІЇ ДЕРЖАВИ»

  ?9. Muhametshin F.B. Razvitie juridicheskogo obrazovanija i pravovoe prosveshhenie v sovremennoj Rossii (The development of legal education and legal education in modern Russia), Zashhita prav cheloveka i soz-danie preventivnyh mehanizmov protiv pytok i drugih zhestokih, nechelovechnyh ili takih, chto unizhajut dostoinstvo, vidov obrashhenija i nakazanija v Ukraine: materialy nauchno-prakticheskogo seminara, g. Za-porozh'e, Ukraina 8-9 sentjabrja 2011 goda (Protection of human rights and the creation of preventive mechanisms against torture and other cruel, inhuman or such that degrade, degrading treatment or punishment in Ukraine: materials of scientific-practical seminar, Zaporozhye, Ukraine on 8-9 September 2011), рр. 39-46.

  10. Rebenok v sovremennoj Rossii: prava, vozmozhnosti, sistema zashhity: monografija (Child in modern Russia: rights, opportunities and protection system: a monograph), R.V. Nigmatullin, R.R. Karimov, A.A. Romanov. Ufa, 2015.

  11. Oficial'nyj sajt Prezidenta Rossijskoj Federacii (The official website of the Russian President), http: //kremlin.ru/.

  12. http://www.mkset.ru/news/kaleidoscope/1413/.

  Дата надходження: 22.06.2016 Received: 22.06.2016

  УДК 34.01

  ПРОБЛЕМИ ПРОГНОЗІВ МАЙБУТНЬОГО, ТИПОЛОГІЇ І КЛАСИФІКАЦІЇ ДЕРЖАВИ

  Касимов Тимур Салаватовіч

  кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії Башкирської академії державної служби та управління при Главі Республіки Башкортостан, г. Уфа, Росія. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Стаття присвячена прогнозам майбутнього, типології і класифікації держави. Відзначено значення прогностичної функції теорії держави і права та їх місце в футурології держави і співвідношення з концепціями майбутнього держави. Охарактеризовані підходи до типології держави на основі цінностей, правлячої в державі соціальної групи, ставлення до релігії, принципів виробництва і стадій полі-тогенеза і ін. Показані класифікації держав за критеріями економічного розвитку і індексу людського розвитку. Описано концепції аналогів держави (надгосударстве-них утворень, транснаціональних корпорацій, приватних держав, кібергосударств, мережевих держав). Відзначено значення індексів розвитку держав. Звернуто увагу на доцільність подальших досліджень концепцій слабкої держави і сильної держави. Акцентується важливість взаємодії теорії держави і права та інших наук.

  PROBLEMS OF FUTURE FORECASTS, TYPOLOGY AND STATE CLASSIFICATION

  KASIMOV Timur Salavatovich

  Candidate of Sciences (Law), Assistant Professor of the Chair of Theory and History of the Bashkir Academy of Public Administration andManage-ment under the President of the Republic of Bashkortostan, Ufa, Russia. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  The article is devoted to future forecasts, state typology and classification. The author notes the importance of prognostic function of theory of state and law and their place in futurology of state and the relation with future state concepts. The approaches to state typology based on the values ​​of the social group that rules in the state, religion, production principles and politogenesis stages etc. are characterized. State classifications according to the criteria of economic development and human development index are shown. The concepts of state analogues (supranational entities, transnational corporations, private states, cyberstates, network states) are described. The meaning of state development indices is noted. Attention is drawn to the advisability of further studies of weak and powerful state concepts. The importance of interaction between theory of state and law and other sciences is emphasized.

  Ключові слова: прогноз, майбутнє, держава, теорія, концепція, футурологія, типологія держави, тип держави, класифікація, аналог держави, мережеве держава, індекс, сильну державу.

  Key words: forecast, future, state, theory, conception, futurology, state typology, state type, classification, state analogue, network state, index, powerful state.

  Прогнози (передбачення) майбутнього держави містять уявлення про те, якою буде держава, на думку автора прогнозу. При цьому ймовірність здійснення прогнозів різна і залежить від методики прогнозування, істинності і повноти вихідних даних, а перш за все - від об'єктивних чинників, що впливають на саму державу.

  С.С. Алексєєв і В.Д. Перевалов назвали теорію держави і права прогностичної наукою, яка відкриває нові явища в державно-правових сферах і як авангардна частина юридичної науки знаходиться ближче інших юридичних наук до всього нового, невивченими і в силу абстрактного характеру і загальнонаукового швидше реагує на дані нові явища. На основі аналізу державно-правової дійсності вона висуває гіпотези про подальший розвиток держави і права [1, с. 3-4]. В.В. Лазарєв і Є.І. Темно, описуючи прогностичну функцію теорії держави і права, відзначають, що на частку цієї науки випадає завдання акумуляції новітніх досягнень не тільки юридичних, громадських, а й природних і технічних наук. Теорія визначає тенденції в розвитку державно-правового процесу або окремих його складових, висуває відповідні гіпотези [8, с. 53].

  Головна проблема прогнозів майбутнього - низька ймовірність їх здійснення, втілення в реальності. У 1989 р, наприклад, майже ніхто в світі не прогнозував розпад СРСР, що трапився вже в 1991 р У 2012 р небагато передбачали зміни міжнародного становища в Росії, те, що трапилося в 2014 р Прогнози, дані навіть на найближчі роки, дуже часто виявляються невірні. При розбіжностях між концепціями майбутнього держави і прогнозами, пророкувань майбутнього держави, обидва цих явища можна віднести до футурології держави, або, якщо розглядати проблему ширше, до юридичної футурології.

  Сучасна футурологія розвивається в декількох напрямках. Серед суспільно-наукових головними напрямками називаються глобалістика, а також альтернатівістікі - пошук переходу до цивілізації альтернативної існуючої і здатною впоратися з глобальними проблемами сучасності [10, с. 53]. Сюди ж можуть бути віднесені теорія і практика кібергосударства, електронного уряду та кріптоанархіі. Серед природно-наукових напрямків футурології найважливішими для держави і суспільства є Трансгуманізм і інші види трансплантології людських органів, клонування, кріоніка. Футурологія держави - частина юридичної футурології, що включає в себе пропозиції про бажані перспективи держави і прогнози про його майбутнє.

  Для розуміння сутності сучасних російських концепцій майбутнього держави важливо відрізняти їх від прогнозів майбутнього держави. Прогнози (передбачення) містять уявлення про те, якою буде держава. При цьому ймовірність здійснення прогнозів різна і залежить від методики прогнозування, істинності і повноти вихідних даних, а перш за об'єктивних від об'єктивних чинників, що впливають на державу. На відміну від прогнозів майбутнього держави концепції майбутнього описують те, яким має бути держава в майбутньому, на думку їх авторів. У концепції може не бути прогнозу як оцінки ймовірності реалізації описаних в ній заходів щодо зміни держави. Однак ці заходи визнаються автором бажаними для розвитку держави. Прогнози майбутнього держави є засобом визначення ступеня ймовірності здійснення пропонованих в тій чи іншій концепції змін держави.

  Одним з об'єктів досліджень теорії держави і права є типологія держав, яка "дозволяє прогнозувати подальше їх існування" [11, с. 53].

  Найбільш відомі версії марксистсько-ленінської типології прогнозували формування соціалістичного типу держави, а після цього - відмирання держави в комуністичному суспільстві.

  Типологія - вид класифікації, при якій розподіл на види (типи) вироблено по найбільш істотним ознаками. По суті, виділення форми елементів форми держави - це його найвідоміша класифікація. Що стосується типології, то в у багатьох публікаціях, по крайней мере, в підручниках теорії держави і права, автори обмежуються лише двома типологіями держави: формаційної і цивілізаційної, але описують, разом з тим, безліч класифікацій функцій держави і органів держави, а також різних правових явищ, хоча держава в цілому - один з найважливіших об'єктів досліджень в юридичних науках.

  Сучасна наука пропонує і інші типології держави. А.П. Семітко в своїй ціннісної типології виділяє два типи суспільства, держави, культури та права: Персони-центристський і социоцентристских (сістемоцентрістской, неперсоноцентрістскій). У державах персоноцентрістского типу самоцінність у людини, людської особистості. У социоцентристских державах в центрі соціально-історичного розвитку знаходиться якась інша цінність або ідея - громада, народність або нація, держава, суспільство, правляча еліта і т.д., Бог, якась інша ідея - наприклад, комунізм, тисячолітній рейх , єдине релігійне співтовариство віруючих (умма) та інші, подібні до них цінності і інтереси [13, с. 87-90]. Розвиваючи ідеї А.П. Семітко додамо, що основними видами цінностей со-ціоцентрістского держави ми вважаємо традиції, релігію, ідеологію, кланові інтереси. С.А. Денисов виділяє адміністративний тип держави, "що забезпечує економічне, політичне й ідеологічне домінування відокремлених від суспільства управлінських груп над усіма соціальними групами, в тому числі приватними власниками". [5, с. 147]. Відповідно, другим типом держави є приватновласницьке держава. Типологія заснована на виділенні правлячої в державі соціальної групи.

  Ф.М. Раянов називає, крім загальновизнаних, кілька альтернативних типологій держави. "За рівнем розвитку політичних систем суспільства держави можна типізувати на примітивні, традиційні, сучасні. За особливостями національного, народного менталітету на держави західної і східної цивілізації. По тому, наскільки держави пов'язані з релігією, їх можна поділити на світські і теократичні" [12, с. 164]. Відповідно до останнього підставою можливе виділення ще двох типів держав: клерикального (зі встановленою законом державною релігією, наприклад, Великобританія, Греція, Мальта) і атеїстичного (СРСР і ряд країн соціалізму в минулому).

  Широку популярність придбало поділ суспільства на три типи доиндустриальное (аграрне, традиційне), індустріальне і постіндустріальне (інформаційне суспільство, суспільство знань). Залежно від приналежності до того чи іншого типу, можна виділити такі ж три типи держави.

  Заслуговують на увагу концепції Л.Є. Гринина. У підставі його типології держав лежать принципи виробництва (мисливсько-збиральної, аграрно-ремісничий, промисловий і науково-інформаційний) і стадії политогенеза (формації), яким відповідають три типи держави: ранній, розвинене і зріле. [4, с. 53-114]. Осмислюючи процес глобалізації, автор приходить до висновку, що в формі Європейського Союзу формується новий наднаціональний (регіональний) тип політико-економічного об'єднання і тип політичної організації товариств - наддержавний. Для четвертої формації стала вже дуже актуальною необхідність знайти оптимальний компроміс між суверенітетом, демократією і національним егоїзмом, з одного боку, і готовністю до інтеграції в регіональні та світову спільноту з неминучими жертвами - з іншого [4, с. 113].

  Існує теорія Л.Є. Гринина, яка також наводить на думку про прогнози майбутнього держави - концепція аналогів раннього держави. Ми вважаємо, що аналоги держави є в сучасному світі. ЄС - найбільш значний сучасний аналог государ-

  ства. Це наддержавне утворення, близьке до конфедерації, вже має ряд ознак федеративної держави. Інший аналог сучасної держави - транснаціональні корпорації і великі національні компанія, що мають окремі ознаки держав і взаємодіючі з ними. Політологи запропонували поняття "приватного держави", одночасно виступає як приватна компанія і як квазідержавне утворення [9, с. 14-19]. Ще один аналог держави - кібергосударство, зване також фентезійних державою, Мікродержави, віртуальним державою (останнім найменуванням деякі автори позначають електронний уряд) [7, с. 31]. Мережеве держава - більш широке явище, ніж кібергосударство. Концепції мережевого держави висвітлені в ряді наукових робіт. У 2005 в журналі "Держава і право" вийшла стаття Л.С. Мамута "Мережеве держава?". В останні роки концепції мережевого держави і мережевого права розвиваються в роботах Л.В. Голоскокова (про доктрину віртуального мережевого інноваційного держави) і ряду інших авторів [3]. Нашим прогнозом майбутнього держави є розвиток всіх названих видів аналогів держави і необхідність їх дослідження теоретиками держави і права.

  Класифікація держав як категорія не отримала повного визнання у вітчизняній юридичній науці, хоча типологія держави і виділення елементів форми держави по суті є критеріями його класифікацій. Доцільно проводити класифікації по окремих підстав, що показує ступінь розвитку деяких важливих аспектів державного життя. Слід виділити класифікації з точки зору економічного розвитку з розподілом на розвинені, середньорозвинених і країни, що розвиваються і індексу людського розвитку (ІЛР), який публікується ООН щорічно. Останній дозволяє провести класифікацію держав за більш значним ознаками і виділити держави чотирьох видів: з дуже високим, високим, середнім і низьким рівнем ІЛР. Для оцінки кількості можливих класифікацій держави можна навести приклад роботи "Індекси розвитку держав світу", в якій дається характеристика 56 індексам [6]. З них чотири індекси відносяться до концепцій слабкого (терпить невдачу, не відбувся) держави (англ. Weak, failing, failed state) і його антипода - сильного держави. Дані концепції, на жаль, розвиваються в основному дослідженнях політологів (наприклад, Ф. Фукуями), а не теоретиків держави. Мулових держава є незалежно від розміру держапарату і мощі армії. Сила їх визначається ефективністю діяльності держави, досягнення нею своїх цілей.

  В.В. Лазарєв і Є.І. Темно акцентують увагу на важливості взаємодії теорії держави і права та інших наук, без якого, на їхню думку, неможливі вихід з кризи, вибір найбільш доцільного шляху технологічного розвитку, інтенсифікація. Дослідження на стику різних наук виявляються найбільш продуктивними, і "суспільні науки - державознавство, правознавство, економіка, політологія, соціологія, соціальна психологія та інші - повинні показати вихід з глухого кута етнічних, релігійних, національних конфліктів" [8, с. 14-15]. Аналогічну думку висловив О.Ю. Вінні-ченко, який відзначив дефіцит правової теорії, явний недолік досліджень на стику різних гуманітарних наук [2, с. 91].

  У зв'язку з цим звернення теоретиків держави і права до дослідження явищ, досліджуваних здебільшого політологами, економістами, футурологами і представниками інших галузей знання представляється обгрунтованим. Воно дозволить, зокрема, поліпшити ситуацію з реалізацією прогностичної функції теорії держави і права, збагатити підходи до типології та класифікації держав.

  бібліографічні посилання

  1. Алексєєв С.С., Перевалов В.Д. Глава 1. Теорія держави і права як наука. Її предмет і місце в системі юридичних наук // Теорія держави і права: підручник для вузів / відп. ред. В.Д. Перевалов. 3-е изд., Перераб. і доп. М.: Норма, 2006.

  2. Винниченко О.Ю. Методологія юриспруденції: криза чи нові можливості? // Вісник ТюмГУ. Соціально-економічні та правові дослідження. 2015. Том 1. № 2 (2). С. 91.

  3. Держава, Конституція, Батьківщина: до пошуків національної ідеї і нової доктрини держави / під ред. д.ю.н. Л.В. Голоскоков. М.: Проспект. 2015.

  4. Гринин Л.Є. Держава і історичний процес: Політичний зріз історичного процесу. Вид. 2-е, испр. і доп. М.: Книжковий дім "ЛІБРОКОМ" 2009.

  5. Денисов С.А. Загальна теорія адміністративного держави: монографія. Єкатеринбург: Гуманітарний університет 2010.

  6. Індекси розвитку держав світу: довідник / під ред. Ю.А. Нісневіч. М.: Изд. будинок Вищої школи економіки, 2014.

  7. Касимов Т.С. Концепції кібергосударства, електронного уряду та кріптоанархіі // Світ юридичної науки. 2010. № 9. С. 26-32.

  8. Лазарєв В.В., Темнов Є.І. Тема 1. Предмет теорії держави і права // Загальна теорія права і держави: підручник / за ред. В.В. Лазарева. 5-е изд., Перераб. і доп. М.: Норма, 2013.

  9. Латипов Р.Ф., Латипова Л.А. Феномен "приватного держави" в глобальному економіко-політичному процесі // Економіка і управління: науково-практичний журнал. 2012. № 5. С. 14-19.

  10. Мала російська енциклопедія прогностики / І.В. Бестужев-Лада (гл. Ред.), А.І. Агєєв і ін. М.: Інститут економічних стратегій, 2007.

  11. Морозова Л.А. Теорія держави і права: підручник. 4-е изд., Перераб. і доп. М.: Російське юридичну освіту 2010.

  12. Раянов Ф.М. Проблеми теорії держави і права (Юриспруденції): навчальний курс. М.: Право і держава, 2003.

  13. Семітко А.П. Персоноцентрістскій підхід до права і правової культури // Вісник Гуманітарного університету. 2013. № 1 (1). С. 87-90.

  References

  1. Alekseev S.S., Perevalov V.D. Glava 1. Teorija gosudarstva i prava kak nauka. Ee predmet i mesto v sisteme juridicheskih nauk (Theory of State and Law as a Science. Its Subject and Place in the System of Legal Sciences), Teorija gosudarstva i prava. Moskva, Norma, 2006.

  2. Vinnichenko O.J. Metodologija jurisprudencii: krizis ili novye vozmozhnosti? (The Methodology of Jurisprudence: Crisis or Opportunity?). Vestnik TjumGU. Social'no-jekonomicheskie i pravovye issledovanija, 2015-го, vol. 1. No. 2 (2), pp. 90-96.

  3. Gosudarstvo, Konstitucija, Rodina: k poiskam nacional'noj idei i novoj doktriny gosudarstva (The State Constitution, Homeland: the Search for a National Idea and the New Doctrine of State), Moskva, Prospekt, 2015.

  4. Grinin L.E. Gosudarstvo i istoricheskij process: Politicheskij srez istoricheskogo processa (The State and the Historical Process: the Political Section of the Historical process), Moskva, Knizhnyj dom "LIBROKOM" 2009.

  5. Denisov S.A. Obshhaja teorija administrativnogo gosudarstva: Monografija (The General Theory of the Administrative State), Ekaterinburg, Gumanitarnyj universitet 2010.

  6. Indeksy razvitija gosudarstv mira: spravochnik (The Indices of the Development of the States of the World), Moskva: Izd. dom Vysshej shkoly jekonomiki, 2014.

  7. Kasimov T.S. Koncepcii kibergosudarstva, jelektronnogo pravitel'stva i kriptoanarhii (Conceptions of Cyberstate, E-government and Crypto-anarchy), Mir juridicheskoj nauki 2010, No. 9, pp. 26-32.

  8. Lazarev V.V., Temnov E.I. Tema 1. Predmet teorii gosudarstva i prava (Theme 1. The Subject of the Theory of State and Law in General Theory of Law and the State), Moskva, Norma, 2013, pp. 14-15.

  9. Latypov R.F., Latypova L.A. Fenomen "chastnogo gosudarstva" v global'nom jekonomiko-politicheskom processe (The Phenomenon of "Private State" in the Global Economic and Political Process), Jekonomika i upravlenie: nauchno-prakticheskijzhurnal. 2012 No. 5, pp. 14-19.

  10. Malaja rossijskaja jenciklopedija prognostiki (Small Russian Encyclopedia of Prognostics). I.V. Bestu-zhev-Lada (gl. Redaktor), A.I. Ageev i dr. Moskva, Institut jekonomicheskih strategij, 2007.

  11. Morozova L.A. Teorija gosudarstva i prava (Theory of State and Law), Moskva: Rossijskoe ju-ridicheskoe obrazovanie 2010.

  12. Rajanov F.M. Problemy teorii gosudarstva i prava (Jurisprudencii): (Problems of the Theory of State and Law (Jurisprudence)). Moskva, Pravo i gosudarstvo, 2003.

  13. Semitko A.P. Personocentristskij podhod k pravu i pravovoj kul'ture (Personocentrist Approach to Law and Legal Culture), Vestnik Gumanitarnogo universiteta, 2013, No. 1 (1), pp. 87-90.

  Дата надходження: 25.08.2016 Received: 25.08.2016

  УДК 34 (470) "19"

  РОСІЙСКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ В «харбінського» ЗАРУБІЖЖІ: ЮРИДИЧНЕ ОСВІТА ТА ПРАВОВЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

  Хафіз Енгель Діньяровіч

  кандидат історичних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних та економічних дисциплін ФГКОУВО «Уфимський юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації», г. Уфа, Росія. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Просвітницька діяльність викладачів Російського юридичного факультету в Харбіні в перше десятиліття післяреволюційного зарубіжжя була дуже інтенсивною і різноманітною. «Харбінська зірка» представляла собою унікальне соціальне і культурне явище, відмінне від європейської еміграції більш тривалим існуванням і практичною відсутністю асиміляційного впливу інокультури-ної середовища. Зусиллями емігрантів в «російською Харбіні» була збережена дореволюційна модель педагогічного виховання і освіти підростаючого покоління.

  Ключові слова: Китай, російська культура в еміграції, харбінського післяреволюційний зарубіжжі, російська преса, Русский юридичний факультет в Харбіні.

  RUSSIAN LAW FACULTY IN "HARBIN" EXPATRIATE COMMUNITY: LEGAL EDUCATION AND LEGAL ENLIGHTENMENT

  KHAFIZOV Engel Dinyarovich

  Candidate of Historical Sciences, Assistant Professor of the Department of Socio-Humanitarian and Economic Disciplines of the Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Ufa, Russia. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Educational activity of teachers of the Russian law faculty in Harbin in the first decade of the post-revolutionary expatriate community was very intense and diverse. "Harbin star" was a unique social and cultural phenomenon that was distinct from European exile by longer existence and the practical absence of assimilation effects of other-cultural environment. The pre-revolutionary model of pedagogical education and education of the younger generation was saved by the efforts of the immigrants in "Russian Harbin".

  Key words: China, Russian culture in exile, Harbin post-revolutionary expatriate community, Russian press, Russian Law Faculty in Harbin.

  Культура російського зарубіжжя, збережена і розвинена емігрантами різних поколінь, поступово стають надбанням сучасної вітчизняної духовної життя. Культура російського зарубіжжя, збережена і розвинена емігрантами різних поколінь, поступово стає надбанням сучасної вітчизняної духовної життя. Необхідність усвідомлення місця наших співвітчизників в загальноцивілізаційному процесі актуалізує акцентування уваги на проблематиці російського післяреволюційного зарубіжжя.

  Російська еміграція першої післяреволюційної хвилі, що об'єднала росіян-емігрантів в десятках країнах світу, представляла собою унікальне соціокультурне явище. «Росіяни на чужині - НЕ розрізнені натовпи, але деякий єдність, символічно


  Ключові слова: ПРОГНОЗ /FORECAST /МАЙБУТНЄ /FUTURE /ДЕРЖАВА /STATE /ТЕОРІЯ /THEORY /КОНЦЕПЦІЯ /CONCEPTION /футуролог /FUTUROLOGY /ТИПОЛОГІЯ ДЕРЖАВИ /ТИП ДЕРЖАВИ /STATE TYPE /КЛАСИФІКАЦІЯ /CLASSIFICATION /АНАЛОГ ДЕРЖАВИ /STATE ANALOGUE /Мережеві ДЕРЖАВА /NETWORK STATE /ІНДЕКС /INDEX /СИЛЬНА ДЕРЖАВА /POWERFUL STATE /STATE TYPOLOGY

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити