У теперішній час на території країни відбувається повсюдна газифікація, включаючи території невеликих населених пунктів. Газифікація природним газом Правдинское району Калінінградської області почалася в 2014 році. На сьогоднішній день рівень газифікації муніципального освіти становить 10%. Уряд ставить перед собою мету досягти середньообласного показника за газифікованими населення і підприємств в 70%, що вимагає щорічного значного вкладення коштів. У статті розглядається динаміка процесу газифікації Правдинское району, і зокрема міста ПРАВДИНСЬКЕ. Розглядається динаміка процесу, і аналізуються існуючі організаційно-технологічні проблеми і перспективи.

Анотація наукової статті з соціальної та економічної географії, автор наукової роботи - В. Т. Васіліаді


PROBLEMS OF THE GASIFICATION PROCESS OF PRAVDINSK CITY IN THE KALININGRAD REGION

Currently, there is widespread gasification on the territory of the country, including the territories of small settlements. Gasification with natural gas in the Pravdinsky district of the Kaliningrad region began in 2014. Today, the level of gasification of the municipality is 10%. The government has set a goal of reaching the average regional indicator for gasification of the population and enterprises of 70%, which requires a significant annual investment. The article considers the dynamics of the gasification process in the Pravdinsky district, and in particular in the city of Pravdinsk. The dynamics of the process is considered and existing organizational and technological problems and prospects are analyzed.


Область наук:
 • Соціальна та економічна географія
 • Рік видавництва: 2020
  Журнал: Економіка і бізнес: теорія та практика

  Наукова стаття на тему 'ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕСУ ГАЗИФІКАЦІЇ МІСТА ПРАВДИНСЬКЕ в Калінінградській області'

  Текст наукової роботи на тему «ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕСУ ГАЗИФІКАЦІЇ МІСТА ПРАВДИНСЬКЕ в Калінінградській області»

  ?ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕСУ ГАЗИФІКАЦІЇ МІСТА ПРАВДИНСЬКЕ в Калінінградській області

  В.Т. Васіліаді, студент

  Балтійський федеральний університет ім. Іммануїла Канта (Росія, м Калінінград)

  DOI: 10.24411 / 2411-0450-2020-10014

  Анотація. У теперішній час на території країни відбувається повсюдна газифікація, включаючи території невеликих населених пунктів. Газифікація природним газом Правдинское району Калінінградської області почалася в 2014 році. На сьогоднішній день рівень газифікації муніципального освіти становить 10%. Уряд ставить перед собою мету досягти середньообласного показника по газиф-цірованності населення і підприємств в 70%, що вимагає щорічного значного вкладення коштів. У статті розглядається динаміка процесу газифікації Правдинское району, і зокрема міста ПРАВДИНСЬКЕ. Розглядається динаміка процесу, і аналізуються існуючі організаційно-технологічні проблеми і перспективи.

  Ключові слова: газифікація Калінінградській області, газопостачання, газ низького тиску, енергосистема Калінінградській області.

  Оцінка динаміки підключення населення міста ПРАВДИНСЬКЕ до єдиної системи газопостачання

  Процес газифікації - це основна умова економічного і соціального розвитку будь-якої території [1]. У зв'язку з цим, у 2015 році в місті Прав-Дінської почалася прокладка газопроводів і підключення споживачів до єдиної системи газопостачання. Дані заходи були виконані за допомогою федеральної цільової програми розвитку Калінінградської області і обласної інвестиційної програми. Найважливішим підсумком програми газифікації міста ПРАВДИНСЬКЕ є постійне збільшення громадян, а також промислових підприємств і муніципальних організацій, які отримують доступ до природного газу [2].

  У найближчому майбутньому адміністрація міста планує виконати реконструкцію та підключити до газу міські котельні, які дозволять забезпечити опаленням і гарячою водою 17 багатоквартирних будинків, 2 дитячих садки, школи, заклади охорони здоров'я та будинок культури, а також соціальні установи.

  Закінчення будівництва і реконструкції котелень планується на 2019 рік.

  До завдань оптимізації підключення споживачів міста ПРАВДИНСЬКЕ до системи газопостачання відносяться:

  - визначення основних споживачів природного газу;

  - вибір раціональної системи постачання газовим паливом;

  - визначення кількості споживаного палива в рік по споживачах;

  - порівняння параметрів і характеристик встановленого газового обладнання;

  - аналіз скорочення витрат споживача за підсумками переходу на природний газ і т.п.

  В даний час газ підведений до 535 будинкам, 1372 житлові квартири отримали можливість газифікуватися - це становить близько 3000 жителів міста. Не дивлячись на перераховані вище дані, здійснили підключення і перейшли на природний газ лише 60% населення. У свою чергу газифікація освітніх і муніципальних організацій міста ПРАВДИНСЬКЕ становить всього 10%.

  у

  Мал. 1. Динаміка підключень житлових будинків і квартир м ПРАВДИНСЬКЕ до єдиної системи

  газопостачання

  На малюнку 1 наведені дані про підключення до системи газопостачання житлових квартир м ПРАВДИНСЬКЕ з початку процесу газифікації міста. З наведених даних видно, що пік підключень припав на 2017 рік [3]. Незважаючи на те, що газопроводи розведені вже практично по всьому місту, 40% населення все ще використовують в якості енергоносіїв вугілля і дрова. Багато в чому цей факт пов'язаний з браком коштів у домогосподарствах, що не дозволяє їм вкладеться в реорганізацію газової системи [4]. Оптимізація підключення споживачів до системи газопостачання дозволить скоротити власні витрати споживачів і забезпечить надійну і безперебійну подачу газу. Для вирішення даної проблеми, можливо потрібно більше адресна і серйозна фінансова підтримка з боку держави.

  Проблеми перекладу підприємств міста ПРАВДИНСЬКЕ з різних видів палива на природний газ

  Розглядаючи проблему газифікації підприємств м ПРАВДИНСЬКЕ, варто відзначити, що до теперішнього часу енергогенерація на них відбувалася на різному паливі - дровах, вугіллі, мазуті. Тому аналізувати процес заміщення даних палив природним газом найпростіше через уніфіковані тонни умовного палива [5]. Перерахунок натурального палива на умовне проводять за формулою:

  Ву = Вн | ан / 29300 (1)

  кг;

  де Ву - кількість умовного палива, Вн - кількість натурального палива,

  кг;

  Qн - середня теплота згоряння натурального палива, кДж / кг.

  Під умовним паливом розуміють паливо з теплотою згоряння 29300 кДж / кг.

  Мал. 2. Аналіз динаміки зміни споживання палива населенням і підприємствами

  м ПРАВДИНСЬКЕ

  З розглянутих графіків видно, що менти отримання підприємствами довго-найбільша частина підприємств міста термінових, низькопроцентних кредитів на ПРАВДИНСЬКЕ все ще використовує в якості газифікацію [7].

  енергоносія вугілля і тріску. Пік під- Висновок. проведене досліджень-

  винятком до єдиної системи газоснабже- ня газифікації м ПРАВДИНСЬКЕ в Калі-ня великих споживачів припав на нінградском області дозволило устано-2019 рік, так як на газ були переведені 2 вити, що в значній кількості випадків, міські котельні, які забезпечують-як в приватному секторі, так і на підпри-вают центральне міське опалення, ятіях (до 40% приватного сектора і до 30% опалення муніципальних установ і підприємств) відсутні вільні установи охорони здоров'я [6]. Основ- кошти для проведення модернізації ної проблемою переходу на природний газ систем газопостачання та опалення. У ре-є високі початкові затра- док, незважаючи на підведення природ-ти на проектування, підключення, а ного газу до об'єктів, вони як і раніше також витрати на внутрішнє газове про- залишаються функціонувати на колишньому нання, тому для оптимізації під- вигляді палива. Рішення даної проблеми ключения споживачів до єдиної системи вбачається в адресної допомоги фізичним-газопостачання необхідно провести ана- ного особам з підключенням до систем ліз можливостей по модернізації газо- газопостачання та видачі низькопроцентних вого обладнання та максимально упро- кредитів для реконструкції даних сис-стить фінансово економічні инстру- тим на підприємствах.

  бібліографічний список

  1. Щербань П.С., Латишева Е.А., Хованський А.В. Проблема забезпечення енергобезпеки Калінінградській області і розвиток її газотранспортної системи // Науково-технічні проблеми вдосконалення і розвитку систем газоенергоснабженія. -2019. - №1 (7). - С. 8-17.

  2. Медведєва О.М. Газопостачання населених пунктів: монографія / О.М. Медведєва, М.М. Осипова. - Саратов: СГТУ, 2011. - 104 с.

  3. Щербань П.С., Латишева Е.А., Оцінка сучасного стану газотранспортної системи Калінінградській області і перспективи подальшої газифікації // Транспорт і сервіс. - 2018. - №6. - С. 88-100.

  4. Нарцисова А.А. Оптимізація систем газопостачання: Наукова стаття. - Перм: Пермський державний технічний університет 2017.

  5. Щербань П.С. Управління якістю контролю технічного стану об'єктів нафтогазового комплексу в Калінінградській області // Транспорт і сервіс. - 2017. - №5. - С. 43-52.

  6. Щербань П.С., Хохлова А.В., Голованов В.В. Використання методу комівояжера в розробці комп'ютерної програми з обслуговування газорозподільних станцій // Автоматизація, телемеханізація і зв'язок в нафтовій промисловості. - 2018. - №1. -З. 40-45.

  7. Шаляпіна, М.А. Оцінка ресурсного потенціалу і перспектив кластерного розвитку економіки Калінінградської області / М.А. Шаляпіна, С.В. Сербулов // Збірник статей Міжнародної науково-практичної конференції Науково-технічний потенціал як основа соціально-економічного розвитку. - 2018. - С. 315-324.

  PROBLEMS OF THE GASIFICATION PROCESS OF PRAVDINSK CITY IN THE

  KALININGRAD REGION

  V.Th. Vassiliadou, Student

  Immanuel Kant Baltic Federal University

  (Russia, Kaliningrad)

  Abstract. Currently, there is widespread gasification on the territory of the country, including the territories of small settlements. Gasification with natural gas in the Pravdinsky district of the Kaliningrad region began in 2014. Today, the level of gasification of the municipality is 10%. The government has set a goal of reaching the average regional indicator for gasification of the population and enterprises of 70%, which requires a significant annual investment. The article considers the dynamics of the gasification process in the Pravdinsky district, and in particular in the city of Pravdinsk. The dynamics of the process is considered and existing organizational and technological problems and prospects are analyzed.

  Keywords: gasification of the Kaliningrad region, gas supply, low-pressure gas, power system of the Kaliningrad region.


  Ключові слова: газифікація Калінінградській області / газопостачання / газ низького тиску / енергосистема Калінінградській області / gasification of the Kaliningrad region / gas supply / low-pressure gas / power system of the Kaliningrad region

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити