У статті наведено аналіз основних проблем охорони навколишнього середовища на водному транспорті і сформульована система заходів, спрямованих на зниження негативного впливу об'єктів водного транспорту на природне середовище.

Анотація наукової статті по праву, автор наукової роботи - Решняк В. І., Зубрілов С. П.


The article gives the analysis of the main problems of the environment activity on water transport and states a system of measures to reduce the impact of water transport projects on natural environment.


Область наук:
 • право
 • Рік видавництва: 2009
  Журнал: Вісник державного університету морського і річкового флоту ім. адмірала С.О. Макарова

  Наукова стаття на тему 'Проблеми природоохоронної діяльності в галузі '

  Текст наукової роботи на тему «Проблеми природоохоронної діяльності в галузі»

  ?ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

  В. І. Решняк,

  д-р техн. наук, проф., СПГУВК;

  С. П. Зубрілов,

  д-р техн. наук, проф., СПГУВК

  ПРОБЛЕМИ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ

  PROBLEMS OF ENVIRONMENT-ORIENTED ACTIVIITY IN THE BRANCH

  У статті наведено аналіз основних проблем охорони навколишнього середовища на водному транспорті і сформульована система заходів, спрямованих на зниження негативного впливу об'єктів водного транспорту на природне середовище.

  The article gives the analysis of the main problems of the environment activity on water transport and states a system of measures to reduce the impact of water transport projects on natural environment.

  Ключові слова: водний транспорт, охорона навколишнього середовища, нормативно-правові документи, комплекс організаційних заходів, природоохоронні технічні засоби

  Key words: water transport, environment protection, normative legal documents, complex of organizational arrangements, environmental technological tools

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ екологічної безпеки є однією з найважливіших складових будь-якої практичної діяльності, в тому числі і що здійснюється на внутрішніх водних шляхах.

  Природоохоронна діяльність на об'єктах водного транспорту являє собою систему законодавчих, організаційно-технічних заходів і засобів.

  Діяльність галузі залежить від наявності ефективної загальної галузевої законодавчої бази, яка регулює діяльність галузі та забезпечує її незбиткове стан. У цій фразі термін «галузева» означає законодавчий акт будь-якого рівня, але регулює діяльність галузі. Однією з обов'язкових складових загальної галузевої законодавчої бази є комплекс природоохоронних нормативно-правових актів.

  До теперішнього часу в галузі сформувалася певна законодавча база, яка регулює природоохоронну діяльність. Зусиллями фахівців галузі в області охорони навколишнього середовища розроблена нормативно-правова база, яка

  забезпечує запобігання негативному впливу об'єктів галузі на навколишнє природне середовище.

  Однак зараз склалася майже гостра необхідність суттєвої переробки і доповнення існуючої природоохоронної нормативно-правової бази.

  Перш за все така необхідність існує в області регулювання забруднення атмосферного повітря при експлуатації суден і їх енергетичних установок, утилізації суден, упорядкування вимог до відведення очищеної судновий містить нафту підсланевих і стічної води, експлуатації об'єктів, пов'язаних з переміщенням (транспортуванням і перевантаженням) і тимчасовим зберіганням нафти і нафтопродуктів. Однак цим не вичерпується діяльність галузі, що вимагає природоохоронного регулювання.

  Відсутність нормативно-правової бази, максимально відображає реальність в частині відповідності сучасним природоохоронним вимогам, а також в частині відповідності іншим законодавчим актам, ускладнює ефективну діяльність галузі та затримує її розвиток.

  випуск 1

  Одним із прикладів, що підтверджують сказане, є правила відведення судновий стічної і підсланевих води. Галузевими документами (Повчання по запобіганню забрудненню внутрішніх водних шляхів при експлуатації суден) дозволяється скидання очищеної до відповідних норм стічної і підсланевих води за борт. Однак розпорядженнями інших відомств він заборонений. Така невідповідність необхідно усувати коригуванням нормативно-правової бази. При цьому слід врахувати, що існуючі вимоги до якості очищеної води є досить жорсткими і забезпечують захист внутрішніх водних шляхів від забруднення при експлуатації суден. Заборона на скидання очищеної стічної і підсланевих води є зайвим, але помітно ускладнює експлуатацію водного транспорту.

  Сказане підтверджує правоту позиції авторів в тому, що природоохоронні норми повинні бути розумним компромісом між необхідністю запобігання забруднення навколишнього середовища і необхідністю забезпечувати ефективну діяльність водного транспорту. Саме обидві зазначені цілі повинні забезпечуватися кожним природоохоронним нормативно-правовим документом.

  Формування сучасної галузевої нормативно-правової бази в галузі охорони навколишнього середовища, на наш погляд, є первинною і найбільш актуальним завданням природоохоронної діяльності в галузі.

  Ефективність будь-якої діяльності, в тому числі і природоохоронної, залежить від ефективності організації і управління цією діяльністю. За останні роки по суті припинила своє існування галузева система управління охороною навколишнього середовища. На наш погляд, необхідно відновлювати «вертикаль управління» в цій галузі хоча б тому, що багато проблем в обговорюваній області носять загальногалузевий характер. Необхідно створити в галузі підрозділ (відділ або управління) охорони навколишнього середовища. У своїй роботі такий підрозділ може спиратися на поради, до складу яких входитимуть фахівці в цій галузі. Щоб діяльність таких рад була

  продуктивної, необхідно встановити його фінансування в оптимальних обсягах. Фахівцям таких рад можна було б доручати первісну експертну опрацювання виникають природоохоронних проблем, залишивши галузевому підрозділу з охорони навколишнього середовища керуючу функцію. Згадані поради доцільно формувати за кількома напрямками на базі галузевих вузів.

  Ефективність організації і управління природоохоронною діяльністю багато в чому буде визначатися інформаційної складової цієї діяльності, тому необхідно створити галузеву інформаційну систему «Охорона навколишнього середовища». Початковими завданнями такої системи повинні бути інформаційний моніторинг законодавства та моніторинг екологічного стану всіх об'єктів галузі. Крім того, в ній повинна зберігатися інформація про сучасний природоохоронному обладнанні, яке використовується на об'єктах галузі. Фінансова участь в створенні такої інформаційної системи повинні прийняти підприємства, які здійснюють різні види галузевої діяльності незалежно від форми власності. Зацікавленість підприємств буде полягати в можливості використання інформації, що міститься в системі, а також отримання первинної консультації з виникаючих проблем в області охорони навколишнього середовища.

  Завдання створення такої галузевої інформаційної системи може бути вирішена групою фахівців в сфері інформаційних технологій та охорони навколишнього середовища на річковому транспорті, які працюють в галузевих вузах.

  Ще одним аспектом проблеми забезпечення екологічної безпеки в галузі є екологічна освіта та формування екологічної свідомості. Наш власний досвід науково-дослідної та педагогічної роботи в цій області показує, що часом мають місце суттєві прогалини в екологічній освіті керівників вищої та середньої ланки. Одна з причин носить цілком об'єктивний характер. Чимала частина керівників галузевих

  підприємств отримувала свою освіту тоді, коли в вузах ще не вивчалися екологія або охорона навколишнього середовища. Крім того, сучасний світ швидко накопичує досвід в області захисту навколишнього середовища, який найпростіше вивчати фахівцям вузів і науково-дослідним організаціям, і потім цю інформацію передавати на курсах підвищення кваліфікації для керівників підприємств всіх рівнів. Такі курси підвищення кваліфікації повинні проводитися як обов'язкові один раз в три-чотири роки. Організацію такого підвищення кваліфікації необхідно доручити факультетам підвищення кваліфікації вузів галузі.

  На нашу думку, є ще одна проблема в області підвищення кваліфікації фахівців галузі. Йдеться про підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу галузевих вузів. Необхідно ширше використовувати виробничу (в тому числі і на судах) стажування викладачів. Останні роки були не найкращими для галузі в цілому і для галузевої освіти зокрема. Треба визнати, що весь навколишній світ пішов вперед. Тому необхідно професорсько-викладацький склад знайомити з досягненнями в аналогічних галузях і за кордоном під час проведення відряджень і стажувань.

  Отримання початкової освіти у вузах галузі поки що не забезпечує відповідного сучасної ситуації рівня екологічної освіти. Зараз в галузевих вузах на I курсі читається курс екології. Для вимог сьогоднішнього дня цього явно недостатньо.

  В цілому екологічна освіта має забезпечувати досягнення двох основних цілей: формування екологічної свідомості і власне екологічна освіта. Досягнення першої цілі здійснюється при читанні курсу екології. Друга мета досягається при читанні курсу охорони навколишнього середовища на IV або V курсі навчання, коли студенти вже знайомі з роботою галузі та її проблемами з загально-професійних та спеціальних дисциплін, а також з досвіду, отриманого на виробничих і плавательскіх практиках. рівень підлозі-

  чинних в вузі екологічних знань повинен бути підтверджений виконанням розділу «Охорона навколишнього середовища» в дипломному проекті.

  На початку цієї статті згадувався також технічний аспект природоохоронної діяльності в галузі як комплекс природоохоронних технічних засобів, які можуть знаходити своє застосування на різних об'єктах галузі. На жаль, зараз майже немає таких коштів. Крім того, багато в чому втрачено досвід галузевих організацій і підприємств, які могли б такі технічні засоби розробляти і виготовляти.

  На думку авторів, найбільш актуальною в цьому аспекті проблемою є необхідність створення комплексу позасудових природоохоронних технічних засобів, що забезпечують збір та переробку забруднень, які утворюються на судах. Такий комплекс повинен включати різні технічні засоби - берегові і плавучі (самохідні і несамохідні) очисні споруди, споруди тимчасового накопичення забруднень, засоби для збору і транспортування забруднень. Ці технічні засоби повинні створюватися відповідно до єдиних вимог до їх конструкції, обладнання, в тому числі природоохоронному, до умов експлуатації та ремонту. Таких вимог поки теж немає.

  Не виключений і інший підхід до формування комплексу технічних засобів, необхідного для природоохоронної діяльності об'єктів галузі. Можна скористатися тим, що створено іншими. Світовий ринок пропонує достатній набір природоохоронних технічних засобів. Наприклад, суднові установки для очищення стічної і підсланевих води випускаються багатьма зарубіжними фірмами. Однак, на наш погляд, необхідно відновити свій досвід в даній області і їм скористатися.

  В основі створення ефективного комплексу природоохоронних технічних засобів лежать наукові дослідження.

  Наприклад, однією з проблем примі -нен зазначеного комплексу технічних засобів є вибір їх кількості та місць розміщення на кожній дільниці водних шляхів.

  випуск 1

  Такий вибір є завданням оптимизационной, яку ще належить вирішувати науковим фахівцям водного транспорту.

  На закінчення автори цієї статті хотіли б сказати наступне. Ми торкнулися основних, хоча, можливо, не всі природоохоронні проблеми галузі. Хай не здасться читачеві песимістичним наш погляд

  на стан природоохоронної діяльності в галузі. Навпаки, ми налаштовані, цілком оптимістично: є проблеми (так!) І їх треба вирішувати. З появою Журналу університету водних комунікацій у нас з'являється можливість участі в рішенні природоохоронних проблем галузі, і ми скористаємося цією можливістю.

  В

  164]


  Ключові слова: ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ / ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА / Нормативно-правові ДОКУМЕНТИ / КОМПЛЕКС ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ / ПРИРОДООХОРОННІ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ / WATER TRANSPORT / ENVIRONMENT PROTECTION / NORMATIVE LEGAL DOCUMENTS / COMPLEX OF ORGANIZATIONAL ARRANGEMENTS / ENVIRONMENTAL TECHNOLOGICAL TOOLS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити