У статті аналізується наукова спадщина М.Д. Загряцкова і його значення для вдосконалення системи правового регулювання, пов'язаного з подачею скарг на дії митних органів та їх посадових осіб

Анотація наукової статті по праву, автор наукової роботи - Терентьєв Роман Володимирович


PROBLEMS OF LEGAL ARCHITECTURE FOR APPEALS AGAINST ACTIONSAND DECISIONS OF CUSTOMS OFFICIALS AND SCIENTIFIC HERITAGEOF M. D. ZAGRYATSKOV

The article examines the significance of scientific works of M.D. Zagryatskov to improve the system of legal regulation associated with submitting of complaints against actions of customs authorities and their officials


Область наук:

 • право

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал

  Вчені записки Санкт-Петербурзького імені В. Б. Бобкова філії Російської митної академії


  Наукова стаття на тему 'ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОСКАРЖЕННЯ ДІЙ І РІШЕНЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ МИТНИХ ОРГАНІВ І ЗНАЧЕННЯ НАУКОВОЇ СПАДЩИНИ М.Д. ЗАГРЯЦКОВА '

  Текст наукової роботи на тему «ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОСКАРЖЕННЯ ДІЙ І РІШЕНЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ МИТНИХ ОРГАНІВ І ЗНАЧЕННЯ НАУКОВОЇ СПАДЩИНИ М.Д. ЗАГРЯЦКОВА »

  ?W З

  й л

  s

  Про X X

  w

  s

  w

  рн

  зі

  0

  і <

  1 t * S

  я

  X

  w

  ? рн

  З

  і S

  рн

  si

  УДК 342.951

  проблеми правового регулювання оскарження дій і рішень посадових осіб митних органів і значення наукової спадщини М.Д. загряцкова

  Терентьєв Роман Володимирович

  Санкт-Петербурзький імені В.Б. Бобкова філія Російської митної академії, доцент кафедри адміністративного та митного права, к.ю.н., e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  У статті аналізується наукова спадщина М.Д. Загряцкова і його значення для вдосконалення системи правового регулювання, пов'язаного з подачею скарг на дії митних органів та їх посадових осіб

  Ключові слова: скарга на дії і рішення органів державної влади; митні органи; історія науки адміністративного права

  problems of legal architecture

  for appeals against actions and decisions of customs officials and scientific heritage of m. d. zagryatskov

  Terentyev Roman V.

  Russian Customs Academy St.-Petersburg branch named after Vladimir Bobkov, Associate Professor of Department of Administrative and Customs Law, PhD, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  The article examines the significance of scientific works of M.D. Zagryatskov to improve the system of legal regulation associated with submitting of complaints against actions of customs authorities and their officials

  Keywords: complaint on actions and decisions of public authorities; customs authorities; history of administrative law

  Для цитування: Терентьєв Р.В. Проблеми правового регулювання оскарження дій і рішень посадових осіб митних органів і значення наукової спадщини М.Д. Загряцкова // Вчені записки Санкт-Петербурзького імені В. Б. Бобкова філії Російської митної академії. 2019. № 2 (70). С. 84-86.

  Звернення до спадщини вчених-правознавців минулого - не тільки сфера діяльності представників історико-правової науки, а й можливість акцентувати увагу на проблемах, які існують в сучасній системі правового регулювання.

  Серед наукових робіт, присвячених розвитку норм адміністративного права, особливе місце займають праці Матвія Дмитровича Загряцкова (1873-1957).

  М.Д. Загряцков - один з небагатьох правознавців, які прагнули зберегти традиції вітчизняної юридичної науки в умовах Радянської Росії. Сферу наукових інтересів М.Д. Загряцкова становили питання муніципального права, він був одним з активних прихильників і теоретиків «муніципального соціалізму» [1, с. 66]. Сформовані після 1917 р політичні реалії не тільки унеможливили реалізацію ідей «муніципального соціалізму», а й представляли потенційно небезпечними дискусії з цього приводу. М.Д. Загряцков, спробував зв'язати дореволюційні дослідження в сфері муніципального права з новими умовами, опублікувавши в 1924 р монографічну роботу «Бюджетні права місцевих Рад» [1, с. 65]. У той же час, суспільне життя 20-х рр. в Росії, надавала можливості проведення наукових досліджень у сфері адміністративного та фінансового права, а також дозволяла відносно вільні висловлювання в цій області. Так, адміністративно-фінансове регулювання стало основним полем наукових досліджень Загряцкова в період

  НЕПу. Особливістю багатьох робіт М.Д. Загряцкова є накопичений досить багатий матеріал, пов'язаний з порівняльним аналізом європейських правових концепцій того часу і російських (радянських) моделей правового регулювання. Вільний обіг М.Д. Загряцкова до зарубіжного досвіду адміністративно-правового регулювання стало можливим як завдяки відмінному знанню іноземних мов, так і внаслідок тривалого періоду проходження навчання в Бельгії, Франції і Німеччини [1, с. 64].

  Значне місце в спадщині М.Д. Загряцкова займають праці, присвячені дослідженню інституту адміністративної юстиції в цілому, так і зв'язкового з ним субінститута оскарження дій органів державної влади. Інтерес Загряцкого до проблем адміністративної юстиції не випадковий. Питання обмеження державно-владних повноважень адміністрації, гарантії захисту індивідуальних прав і свобод були актуальними для вченого як в молодості, в період захоплення різними революційними рухами, так і в зрілості, в період зміцнення Радянської влади, дозволивши по-новому поглянути на проблему.

  Значення роботи Загряцкова «Адміністративна юстиція і право скарги в теорії і законодавстві» [2] велике, завдяки наявності в ній детального аналізу зазначених інститутів, багатого порівняльно-правового матеріалу та спробі співвіднести теоретичний матеріал з непростими реаліями Радянської Росії 20-х рр. Особливості державно-правового розвитку СРСР

  Проблеми правового регулювання

  не дозволили вчасно втілити в життя основні ідеї М.Д. Загряцкова по реалізації права скарги. Струнка конструкція адміністративної юстиції, викладена М.Д. Загряцковим в його працях, тісно пов'язана з концепціями правової держави і поділом влади, сприймалися, в значній мірі, як чужі усталеною в 30-40 рр. в СРСР правовою доктриною. Про це неодноразово згадував і сам автор: «Ми вважаємо адміністративну юстицію одним з інститутів, що забезпечують панування права» [2, с. 3]. Перші сторінки роботи «Адміністративна юстиція і право скарги в теорії і законодавстві» присвячені аналізу співвідношення адміністративної юстиції та теорії поділу влади, в формі, яка виключає поділ цих понять.

  Сучасна правова доктрина, заснована на пріоритеті прав і свобод людини, концепціях правової держави і принципах поділу влади, немислима без ідей про обов'язковість інституту адміністративної юстиції та необхідності встановлення гарантій права подачі скарги індивіда на дії і рішення органів державної влади.

  На даний момент в Росії здійснюється широке нормативно-правове регулювання, спрямоване на реалізацію права подачі скарги на дії органів державної влади та їх посадових осіб. Застосовуються як загальні норми, основу яких складають норми Конституції Російської Федерації, так і норми, спрямовані на правове регулювання оскарження окремих дій і рішень органів державної влади та їх посадових осіб. Автором в даній статті зроблена спроба співвіднести основні ідеї М.Д. Загряцкова про право громадян подачі скарги з системою правового регулювання оскарження дій або бездіяльності митних органів Російської Федерації та їх посадових осіб. Вибір такого об'єкта дослідження викликаний певною специфікою субінститута оскарження в митно-правовій сфері, наявністю компактного масиву норм, що регламентують оскарження, частою зміною митного законодавства, що вимагає вдосконалення правового регулювання в даній сфері.

  Особливість сучасного митно-пра-вового регулювання в Росії полягає в тому, що вказане регулювання здійснюється як за допомогою норм, що мають міжнародно-правову природу, так і за допомогою норм національного законодавства.

  Базовий документ в сфері митно-правово-го регулювання, Митний кодекс Євразійського економічного союзу [3] (ТК ЄАЕС), фактично не регулює порядок оскарження дій і рішень посадових осіб митних органів, так як даний аспект знаходиться у винятковому веденні держав - членів ЄАЕС ( згідно зі ст. 358 ТК ЄАЕС). У зв'язку з цим, при вивченні

  системи правового регулювання оскарження в та-можения-правовій сфері, слід приділити увагу Федеральним законом «Про митне регулювання в Російській Федерації та про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації» [4] (далі - ФЗ № 289). ФЗ № 289 регламентує виключно порядок відомчого оскарження (п. 4 ст. 286), т. Е., Як зазначено в термінології М.Д. Загряцкова, «формальної скарги» [2, с. 57], відмінною від адміністративного позову. Порівнюючи концепцію правового регулювання оскарження, представлену в працях М.Д. Загряцко-ва, можна прийти до висновку про те, що більшість викладених ним основоположних ідей реалізовані в сучасному російському митному законодавстві. Так, ФЗ № 289 обмежує коло осіб, які мають право на оскарження тими, чиї законні права та інтереси порушені оскаржуваним рішенням, обмежує термін оскарження трьома місяцями з моменту, коли особа дізналася про порушення своїх прав (з можливістю відновлення зазначеного терміну), встановлює термін ( один місяць) для розгляду скарги, встановлює вимоги до форми скарги.

  Розглянемо, як сучасний російський законодавець дозволив деякі складності, виявлені ще на початку ХХ століття М.Д. Загряцковим, в процесі правового регулювання оскарження дій і рішень митних органів.

  М.Д. Загряцков справедливо вказував на те, що, з одного боку, процедура подачі скарги на рішення органу державної влади в той орган, рішення якого оскаржується, відповідає загальним принципам процесуального законодавства і сприяє більш швидкому розгляду справи, з іншого боку, сам факт оскарження свідчить про наявність конфлікту, що може створювати перешкоди для дій через орган, який, на думку заявника, порушує його права. Загряцков писав про «принципових» запереченнях проти системи, при якій подача скарги до органу, рішення якого оскаржується, є єдино можливою [2, с. 66]. ФЗ № 289 хоча і вказує на обов'язковість подачі скарги в той орган, рішення якого оскаржується (ст. 288 ч. 1), але недотримання зазначеного порядку породжує лише продовження терміну розгляду скарги до двох місяців (ч. 1. ст. 297).

  М.Д. Загряцков повністю поділяв думку вчених-правознавців про можливість подання та розгляду усних скарг [2, с. 65]. Варто зазначити, що чинний ФЗ № 289 скасував існуючі багато років в митному законодавстві норми, що передбачають можливість розгляду усних скарг. Сучасний закон говорить тільки про двох формах подачі скарги - письмовій та електронній, отже скарга, подана в усній формі, з точки зору сучасного законодавця, не відповідає необхідним вимогам і не підлягає розгляду. Діяв до вересня 2018 Федеральний закон «Про митне регулювання» [5]

  Юриспруденція на сучасному етапі

  85

  (Далі - ФЗ № 311) передбачав подачу скарги в усній формі. Відмова від інституту усних скарг не в повній мірі сприяє реалізації права на оскарження, перш за все, фізичних осіб. Видається, що законодавець, виключаючи усну форму декларування, за аналогією виключив і усний порядок оскарження дій і рішень посадових осіб, не враховуючи, що усний порядок подачі скарги дозволяв в оперативному порядку (до трьох годин) приймати рішення по відносно незначним проблемам, пов'язаним з переміщенням товарів і транспортних засобів міжнародного перевезення. В такому розрізі усна форма скарги не може здаватися застарілої. Альтернативою усній скарзі міг би стати інститут спрощеного розгляду письмових скарг, але він, на жаль, сучасним законодавством не передбачено.

  На наш погляд, створення інституту спрощеного розгляду скарг на дії посадових осіб митних органів дозволить максимально прискорити процес здійснення митних операцій. Існуючі зараз строки вчинення найбільш важливих митних операцій обчислюються годинами, прикладом є загальний термін випуску товарів, що становить 4 години, відповідно до ст. 119 ТК ЄАЕС [3]. Можна припустити, що місячні терміни розгляду будь-якої скарги є зайвими для вирішення незначних адміністративно-правових спорів. Одним з варіантів вдосконалення законодавства в даній сфері може бути зобов вання посадових осіб митних органів негайно розглядати скарги, пов'язані з переміщенням через митний кордон невеликих партій товарів, або в інших ситуаціях, в яких можливе оперативне рішення.

  Таку пропозицію може бути, на наш погляд, реалізовано шляхом застосування норм ФЗ № 311. Для цього пропонується включити до чинного ФЗ № 289 статтю такого змісту: «Рішення, дії (бездіяльність) посадової особи митниці або митного поста, в зв'язку з ввезенням в Російську Федерацію і (або) вивезенням з Російської Федерації товарів, вартість яких не перевищує 1 мільйон рублів, або одного транспортного засобу, розглядаються не пізніше дня, наступного за днем ​​звернення до митного органу. Посадова особа має право продовжити термін розгляду скарги до 10 днів, при необхідності запиту додаткових документів і відомостей у інших осіб і органів державної влади ». Необхідно відзначити, що подібна новація вимагає внесення змін до чинної нормативно-правову базу як на рівні ФЗ № 289, так і на відомчому рівні.

  Досить докладно М.Д. Загряцковим розглядається питання про можливість призупинення дії оскаржуваного рішення органу державної влади та посадової особи. Дослідником наводяться різні схеми

  правового регулювання даної сфери, причому перевага віддається прусського варіанту законодавства, яке передбачало, як правило, припинення дії оскаржуваного рішення без спеціальної вказівки закону або рішення органу, що займається оскарженням. При цьому, як зазначає М.Д. Загряцков: «В області фінансового права спостерігається зворотне співвідношення: як загальне правило скарга не має призупиняє дії» [2, с. 65]. На перший погляд, зазначена концепція в повній мірі реалізована в сучасному митному законодавстві. Законодавець вказує (ст. 292 ФЗ № 289) на неможливість зупинення дії оскаржуваного рішення без дотримання спеціальних умов, пов'язаних із забезпеченням виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків, інших платежів, дотримання заборон і обмежень (т. Е. Це та сфера, яку можна віднести, користуючись термінологією Загряцкова, до фінансового права). Необхідно відзначити, що можливість припинення оскаржуваного рішення розглядається тільки відносно дій і рішень, спрямованих на стягнення митних платежів, інші дії та рішення законодавцем не згадуються, що створює певний правовий пропуск, так як фактично не дає можливість посадовій особі, що розглядає скаргу, прийняти рішення про призупинення виконання рішення, якщо воно не пов'язане зі стягненням митних платежів.

  Підводячи короткий підсумок, необхідно відзначити високу ступінь актуальності досліджень М.Д. Загряцкова, пов'язаних з правовим регулюванням реалізації права скарги в сучасних умовах. Скрупульозний теоретико-правовий аналіз сучасних йому правових доктрин дозволяє з великою ефективністю проводити оцінку сучасної системи адміністративно-правового регулювання.

  Бібліографічний список:

  1. Бєльський К.С. Великий вчений-адміністративної та кримінальної відповід-віст професор М.Д. Загряцков (До 140-річчя від дня народження) // Держава і право. 2013. № 8. С. 64-74.

  2. Загряцков М.Д. Адміністративна юстиція і право скарги в теорії і законодавстві. М. тисяча дев'ятсот двадцять чотири.

  3. Митний кодекс Євразійського економічного союзу // УПС «КонсультантПлюс» (дата звернення: 24.12.2018).

  4. Федеральний закон від 03.08.2018 № 289-ФЗ «Про митне регулювання в Російській Федерації та про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації» // Відомості Верховної РФ. 06.08.2018. № 32 (частина I). Ст. 5082.

  5. Федеральний закон від 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. Від 03.08.2018) «Про митне регулювання в Російській Федерації» // УПС «КонсультантПлюс» (дата звернення: 24.09.2018).


  Ключові слова: СКАРГА НА ДІЇ І РІШЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ /МИТНІ ОРГАНИ /ІСТОРІЯ НАУКИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА /COMPLAINT ON ACTIONS AND DECISIONS OF PUBLIC AUTHORITIES /CUSTOMS AUTHORITIES /HISTORY OF ADMINISTRATIVE LAW

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити