У статті аналізуються проблеми правового регулювання охорони праці працівників, що виникають на сучасному етапі розвитку трудових відносин і трудового законодавства. Розглядаються: стан охорони праці, ставлення до охорони праці роботодавців і працівників, формування державою нових підходів до поліпшення охорони праці

Анотація наукової статті по праву, автор наукової роботи - Дмитрієв Юрій Олександрович


THE PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF WORK SAFETY

The problems of legal regulation of work safety in the present stage of development of labor relations and labor legislation are analyzed in the article. The condition of work safety, the relation to labor protection of employers and workers, formation by the state of new approaches to the labor protection improvement are considered


Область наук:

 • право

 • Рік видавництва: 2014


  Журнал

  Вчені записки Санкт-Петербурзького імені В. Б. Бобкова філії Російської митної академії


  Наукова стаття на тему 'ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ'

  Текст наукової роботи на тему «ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ»

  ?УДК 349.2

  ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ

  Дмитрієв Ю.А.

  У статті аналізуються проблеми правового регулювання охорони праці працівників, що виникають на сучасному етапі розвитку трудових відносин і трудового законодавства. Розглядаються: стан охорони праці, ставлення до охорони праці роботодавців і працівників, формування державою нових підходів до поліпшення охорони праці

  The problems of legal regulation of work safety in the present stage of development of labor relations and labor legislation are analyzed in the article. The condition of work safety, the relation to labor protection of employers and workers, formation by the state of new approaches to the labor protection improvement are considered

  Ключові слова: здорові і безпечні умови праці; правове регулювання охорони праці; страхові платежі роботодавців; соціальне забезпечення працівників

  Keywords: healthy and safe working conditions; legal regulation of labor protection; insurance payments of employers; social security of workers

  Конституція Росії (ст. 7) проголошує Російську Федерацію соціальною державою, політика якого спрямована на створення умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини, включаючи здійснення охорони праці та здоров'я працівників.

  Головний закон Російської Федерації про працю - Трудовий кодекс1 -визначає охорону праці (ст. 209) як систему збереження життя і здоров'я працівників в процесі трудової діяльності, що включає в себе правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні , реабілітаційні та інші заходи.

  Таке визначення дає уявлення про охорону праці як про багатогранну діяльність держави, державних органів і роботодавців, спрямованої на охорону життя і здоров'я працівників в процесі праці.

  Держава формує свою волю в справі охорони праці шляхом прийняття правових актів, правового регулювання трудових відносин. У ст. 210 Трудового кодексу (далі - ТК РФ) закріплені основні напрямки

  1 Трудовий кодекс Російської Федерації (ТК РФ) від 30.01.2001 № 197-ФЗ (ред. Від 01.01.2014): прийнято Держ. Думою Федер. Собр. Ріс. Федерації 21 дек. 2001 р // Собр. законодавства Ріс. Федерації. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3.

  3

  Р

  Т

  га Про

  а

  А

  га Про

  державної політики в сфері охорони праці, які, зокрема, включають в себе:

  1) забезпечення пріоритету збереження життя і здоров'я працівників;

  2) прийняття та реалізацію федеральних і регіональних законів та інших нормативних правових актів РФ і суб'єктів РФ про охорону праці;

  3) розробку федеральних цільових, галузевих і територіальних цільових програм поліпшення умов і охорони праці;

  4) державне управління охороною праці та здійснення державного нагляду і контролю за дотриманням законодавства про охорону праці;

  5) розслідування і облік нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

  6) захист законних інтересів працівників, що постраждали від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також членів їх сімей та ін.

  Як бачимо, важлива роль в системі заходів, зазначених в ст. 210 ТК РФ, належить правовим засобам, безпосередньо спрямованим на забезпечення безпеки життя і здоров'я працівників в процесі праці. Перераховані в законі засоби і заходи не тільки закріплюють право працівників на охорону праці та гарантії цього права, а й покладають на роботодавця конкретні обов'язки по створенню для працюючих сприятливих умов праці, а також передбачають відповідальність роботодавця за порушення вимог охорони праці і регулюють інші відносини в сфері охорони праці.

  У числі норм права, що регулюють відносини в галузі охорони праці, особливе місце займають державні нормативні вимоги охорони праці - правила, процедури, критерії, регламенти, стандарти, - які розраховані на збереження життя і здоров'я працівників в процесі трудової діяльності та обов'язкові для виконання юридичними і фізичними особами при здійсненні ними будь-яких видів діяльності, в тому числі при проектуванні, будівництві (реконструкції) та експлуатації об'єктів, конструюванні машин, механізмів та іншого обладнання, розробці технологічних процесів, організації виробництва і праці.

  Державні нормативні вимоги охорони праці містяться в федеральних законах та інших нормативних правових актах РФ і законах та інших нормативних правових актах суб'єктів РФ про охорону праці, і їх необхідно дотримуватися.

  Найбільш широке коло державних нормативних вимог охорони праці, закріплених федеральним законом, звичайно, міститься в Трудовому кодексі РФ (в розділах «Охорона праці», «Особливості регулювання праці окремих категорій працівників» та ін.).

  З метою правильного розуміння і застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів, що містять вимоги охорони праці, а також розробки на їх основі заходів з охорони праці в ст. 209 ТК РФ розкрито основні поняття, що використовуються в зазначених актах, наприклад поняття, «умови праці», «шкідливий виробничий фактор», «небезпечний виробничий фактор», «безпечні умови праці», «робоче місце», «вимоги охорони праці».

  Вивчаючи нормативно-правові акти, федеральні закони та численні підзаконні нормативні акти, присвячені правовому регулюванню охорони праці, забезпечення здорових та безпечних умов праці працівникам, можна переконатися, що нормативно-правова база з охорони праці в Російській Федерації створено солідну.

  Однак, незважаючи на прийняття в останні роки багатьох важливих нормативних правових актів у галузі охорони праці, життя і здоров'я працівників наражаються на небезпеку, яка виникає нерідко в зв'язку зі зневагою до вимог охорони праці в гонитві за прибутком. Працедавці використовують різні способи ухилення від виконання своїх обов'язків по створенню працівникам умов праці, відповідних вимогам безпеки і гігієни. Все це призводить до значного зростання травматизму, в тому числі зі смертельними наслідками, в результаті нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. (До речі, саме тому охорона праці як правовий інститут набуває особливої ​​актуальності при вивченні цієї теми студентами).

  За даними ВЦИОМ (в жовтні 2013 року провів опитування на 100 підприємствах, що входять в ТОП 1000 найбільших виробництв Росії), керівники великих підприємств вважають себе відповідальними за здоров'я співробітників, більшість з них впевнені в необхідності займатися здоров'ям підлеглих, а підприємство в певній мірі має брати на себе відповідальність. Так, на питання, чи має підприємство в цілому і його керівництво зокрема нести відповідальність за здоров'я співробітників, однозначно «так» відповіли 77% опитаних керівників, ще 20% погодилися частково - на їхню думку, потрібно, наприклад, забезпечувати захисним одягом, оберігати персонал від нещасних випадків і виробничих травм. Лише 3% вважають, що здоров'я працівників - їхня особиста дело2. А адже за офіційними даними, близько 20% населення країни зайнято в промисловому секторі, при цьому кожен третій щодня стикається з неблагополучними виробничими факторами.

  У США, Японії, Західній Європі та інших розвинутих економіках давно прорахували: вкладення в збереження здоров'я (працездатності, працездатності) персоналу окупаються сторицею.

  2 Ріс. газ. 2013. 8 жовтня.

  Зрозуміло, в справі охорони праці багато, але не все залежить від роботодавця.

  Безпечність, непідготовленість, недисциплінованість, ігнорування правил безпеки самими працівниками - часті причини надзвичайних ситуацій на виробництві. Будь-якого нещасного випадку можна було б уникнути, якби працівники надходили відповідно до правил і норм з техніки безпеки. Ось характерний приклад: у вересні 2013 року штатна робоча ситуація в селищі Гірсово Кіровської області обернулася трагедією: бригада з чотирьох чоловік ремонтувала водопровід - змінювала старі сталеві труби на поліетиленові. В кінці робочого дня керівник дав команду зупинити роботу і поїхав. Але бригада вирішила все ж роботу закінчити. Поспішали або не розрахували, але, розкопуючи водопровідну гілку екскаватором, трубу пошкодили. З неї хлинула вода. Один робочий спустився вниз в траншею, щоб «заглушити» прорив, але незакріплені стінки звалилися, і його завалило ґрунтом. Може бути, бригада і встигла його відкопати, але ... обвалення було сильним, і робітники вирішили швидше зняти «зайвий» ґрунт екскаватором. Це - останнє - порушення виявилося фатальним. Засипаному були нанесені травми, несумісні з життям.

  За даними статистики Федерального фонду соціального страхування РФ (ФСС) - зауважимо, це орган, який виплачує соціальну допомогу по тимчасовій непрацездатності працівнику на основі виданого лікувальним закладом лікарняного листка, - в 2010 році на російських підприємствах при виконанні трудових обов'язків загинуло понад 3 тис. Працівників, 350 тисяч отримали виробничі травми. Профзахворювання виявлені у 7,5 тис. Осіб. Прямі та непрямі втрати економіки через нещасних випадків на виробництві та профзахворювань склали 150 млрд рублей3.

  Що змінилося за минулі три роки?

  За даними Мінпраці, за перші 9 місяців 2013 року в Росії відбулося понад 6 тисяч нещасних випадків на виробництві, в результаті яких загинули 1882 людини, важкі травми отримали 4218 осіб.

  І це при тому, що були створені правові механізми економічного стимулювання роботодавців до поліпшення умов і охорони праці через встановлення диференціації страхових внесків. Федеральним законом від 06.11.2011 № 300-ФЗ «Про внесення змін до статті 17 і 22 Федерального закону" Про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань "» 4 були внесені

  3 Там же. 2011. 6 квітня.

  4 Федерального закону від 06.11.2011 № 300-ФЗ «Про внесення змін до статті 17 і 22 Федерального закону" Про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань "»: прийнято Держ. Думою Федер. Собр. Ріс. Федерації 18 Жовтня. 2011 р .: схвалити. Радою Федерації Федер. Собр. Ріс. Федерації 26 Жовтня. 2011 р // Собр.

  зміни, що дозволяють роботодавцю, який покращує умови праці для своїх працівників, менше платити за страхування професійних ризиків.

  Уряд РФ відповідно до внесеними поправками в даний Федеральний закон спеціально розробило і затвердило своєю постановою від 30.05.2012 № 524 «Правила встановлення страхувальникам знижок і надбавок до страхових тарифів на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань». У Правилах знижки і надбавки до страхового тарифу від професійних ризиків встановлюються з урахуванням: по-перше, результатів атестації робочих місць і медогляду співробітників, по-друге, статистики нещасних випадків на виробництві. Розмір як знижок, так і надбавок до страхового тарифу може доходити до 40%. Причому надбавка, якщо вона одного разу встановлена, діє протягом трьох років.

  Підхід до встановлення розмірів тарифів соціальних внесків зрозумілий: чим гірше умови праці, чим більше шкідливих або небезпечних виробничих факторів діє на працівників, чим гірше з охороною праці - тим вище ризики, тим більше роботодавець повинен платити.

  Уряд РФ схвалив пропозицію Мінпраці збільшити з 2014 року страхову виплату родині працівника, загиблого від нещасного випадку на виробництві, більш ніж в 12 разів: з нинішніх 80 тис. Рублів до 1 млн. Паралельно готуються стимулюючі заходи, завдяки яким роботодавцю буде вигідно суворіше ставитися до охорони праці та дотримання безпеки на виробництві.

  Звичайно, рішення збільшити розмір компенсації сім'ї загиблого на виробництві поліпшить захищеність працівників. Але все-таки, як видається, головний упор потрібно робити на профілактику, запобігання нещасним випадкам. Власникам, керівництву підприємств повинно бути економічно невигідно порушувати вимоги охорони праці.

  Загальна статистика важких нещасних випадків, як вважають в Мін-труде5, поліпшується. Так, менше виробничих смертей стало в будівництві, на підприємствах сільського та лісового господарства, транспорту і зв'язку, торгівлі, охорони здоров'я. У той же час більше людей загинуло на видобувних підприємствах - в 1,2 рази, при виробництві харчових продуктів - в 1,6 рази, на хімічних підприємствах - в 2 рази, в машинобудуванні - в 1,3 рази, у фінансовій діяльності - в 1,3 рази, в енергетиці - в 1,2 рази. Як видно, показники невтішні.

  Як уже зазначалося, за даними ФСС, щорічно на виплати по обов'язковому страхуванню від нещасних випадків на виробництві витрачається

  законодавства Ріс. Федерації. 2011. № 45. У розділі ст. 6330.

  5 Ріс. газ. 2013. 1 жовтня.

  близько 150 млрд рублів. Ще близько 300 млрд рублів ПФР нараховує у вигляді дострокових пенсій за шкідливими умовами праці. Якщо додати до цих сум 122 млрд рублів компенсацій підприємствам за забезпечення працівників засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) і працевтрати в зв'язку з профзахворюваннями, то виходить досить кругленька сума.

  Щоб виправити, поліпшити стан справ з охороною праці, держава в даний час проводить серйозну модернізацію ідеології Трудового кодексу. В радянський і пострадянський час ідеологія охорони праці зводилася і в основному продовжує зводитися до компенсації неминучого збитку потерпілим. Це страхові випадки на виробництві - компенсаційні виплати, подальша реабілітація постраждалих працівників, достроковий вихід на пенсію за вислугою років за шкідливі і небезпечні умови праці та ін. І головне завдання тут - гідно розплатитися з тими, хто постраждав. Але сьогодні для сучасного працівника цього вже недостатньо, необхідно говорити про можливість реалізації конституційного права громадянина на безпечну працю, про необхідність заздалегідь запобігати нещасним випадкам і професійним захворюванням на робочому місці кожної людини, реально забезпечувати здорові і безпечні умови праці.

  Слід зазначити, що вступ Росії до СОТ послужило відправною точкою для переходу дісталася Росії у спадок радянської системи охорони праці та промислової безпеки (ОП і ПБ), побудованої на компенсаційному принципі, до системи управління професійними ризиками, що дозволяє діяти упреждающе і скорочувати витрати держави і роботодавців.

  Вступ до СОТ стимулює вводити в російське законодавство механізми, які успішно використовуються в державах Євросоюзу. Вони орієнтовані на превентивні заходи (заміну обладнання, створення максимально безпечних технологічних циклів), профілактику захворюваності персоналу, управління професійними ризиками, широке застосування засобів індивідуального захисту (спецодягу, спецвзуття, масок, касок, респіраторів, рукавичок, спеціальних пристосувань і т.п.) . Та й самі працівники, рядовий персонал повинні активно залучатися до системи виявлення негативних факторів та управління професійними ризиками на робочих місцях. Для цього, наприклад, роботодавець зобов'язує співробітників постійно відзначати в спеціальних техлістах, які небезпечні або шкідливі виробничі фактори зустрічаються на їхньому робочому місці, щоб потім оперативно вжити відповідних заходів.

  Найближчим часом в Росії мають бути законодавчі зміни в галузі охорони праці. У Держдумі проходить обговорення проект закону «Про спеціальну оцінці умов праці». Передбачається вступ його в силу вже в 2014 році.

  За цим законом спеціальна оцінка умов праці (Соуто) повинна прийти на зміну атестації робочих місць (АРМ), яка була і залишається обов'язком роботодавця. Спеціальної оцінці умов праці підлягають всі робочі місця у роботодавця, крім надомників, дистанційних працівників і тих, хто вступив в трудові відносини з фізичними особами, які не є індивідуальними підприємцями. Соуто організації повинні проводити не рідше ніж один раз на п'ять років, обов'язки по її організації та фінансування покладаються на роботодавця.

  Результати спеціальної оцінки умов праці будуть застосовуватися, в тому числі для встановлення додаткового тарифу страхових внесків до Пенсійного фонду РФ. Уже в 2014 році за працівників, які мають право на пільгове пенсійне забезпечення, роботодавець буде зобов'язаний сплатити в ПФР додаткові тарифи страхових внесків у розмірі до 6%. Фактично даний закон є в чомусь продовженням пенсійної реформи, яку зараз проводить Уряд РФ.

  У зв'язку з цим необхідно пояснити наступне. Діюча в даний час система дострокового пенсійного забезпечення, створена в період існування Союзу РСР, принципово не відповідає сучасним умовам ринкової економіки і при цьому соціально несправедлива.

  Фінансування виплат особам, яким призначено дострокова трудова пенсія, здійснюється за рахунок загальних доходів бюджету Пенсійного фонду РФ, а не додаткових страхових внесків роботодавців. Пільгові пенсії, по суті, компенсують несприятливі умови праці, відповідальність за які повинен нести роботодавець, а також дозволяють роботодавцям вирішувати проблему залучення робочої сили на виробництва з шкідливими і небезпечними умовами праці.

  Сформована ситуація не сприяє зацікавленості роботодавця в поліпшенні умов праці працівників і підвищення його безпеки, а також у розвитку системи профілактики нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві. Право на отримання цих пенсій надається безвідносно до фактичних умов праці, показниками здоров'я і працездатності працівників.

  Таким чином, окремого джерела фінансування дострокових пенсій у зв'язку з особливими умовами праці та за вислугу років не існує, ці пенсії встановлюються в рамках сплачують роботодавці страхових внесків. Це знижує можливість до підвищення рівня пенсійного забезпечення інших категорій одержувачів пенсій (за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника). В результаті ті витрати, які повинен нести роботодавець з метою забезпечення прав на дострокову пенсію, по суті, несуть пенсіонери.

  З метою стимулювання роботодавців, які мають робочі місця, включені в Списки № 1 і № 2 і «малі списки», до поліпшення умов праці

  і оптимізації таких робочих місць, а також з метою реалізації принципів справедливості та збалансованості пенсійної системи проект розглянутого закону і пропонує встановлення додаткового тарифу страхових внесків до Пенсійного фонду РФ.

  бібліографічний список

  1. Трудовий кодекс Російської Федерації (ТК РФ) від 30.01.2001 № 197-ФЗ (ред. Від 01.01.2014): прийнято Держ. Думою Федер. Собр. Ріс. Федерації 21 дек. 2001 р // Собр. законодавства Ріс. Федерації. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3.

  2. Федеральний закон від 06.11.2011 № 300-ФЗ «Про внесення змін до статті 17 і 22 Федерального закону" Про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань "»: прийнято Держ. Думою Федер. Собр. Ріс. Федерації 18 Жовтня. 2011 р .: схвалити. Радою Федерації Федер. Собр. Ріс. Федерації 26 Жовтня. 2011 р // Собр. законодавства Ріс. Федерації. 2011. № 45. У розділі ст. 6330.

  3. Рос. газ. 2011. 6 квітня.

  4. Там же. 2013. 8 жовтня.

  5. Там же. 1 жовтня.


  Ключові слова: ЗДОРОВІ І БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ПРАЦІ /HEALTHY AND SAFE WORKING CONDITIONS /Правове регулювання охорони праці /LEGAL REGULATION OF LABOR PROTECTION /СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ РОБОТОДАВЦІВ /INSURANCE PAYMENTS OF EMPLOYERS /Соціальне забезпечення ПРАЦІВНИКІВ /SOCIAL SECURITY OF WORKERS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити