У статті розглядаються існуючі проблеми в правовому регулюванні соціального захисту прав дітей жителів периферійних і північних територій, встановлені прокурором в процесі наглядової діяльності. оскільки діти даної категорії проживає на територіях, віддалених від центру або з особливими кліматичними умовами півночі, необхідна їх особливий захист з боку держави. права таких дітей порушуються частіше, ніж на інших територіях Російської Федерації. Це стосується прав на охорону здоров'я, освіти, соціального захисту, праці, відпочинку та ін., які потребують додаткового правового регулювання і тут особливе місце відводиться прокурору, чия наглядова діяльність спрямована на захист прав однією з найбільш незахищених категорій громадян дітей.

Анотація наукової статті з соціологічних наук, автор наукової роботи - Воєводіна Т.Г.


PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF OBSERVANCE OF CHILDREN ''S RIGHTS, LIVING IN PERIPHERAL AND NORTHERN TERRITORIES, IN SUPERVISORY ACTIVITIES OF PROSECUTOR

The paper deals with the existing problems in the legal regulation of social protection of the children's rights, the residents of peripheral and northern territories, established by the prosecutor during the process of supervisory activities. Since children of this category live in areas, away from the center or with special climatic conditions of the North, their special protection by the state is necessary. The rights of such children are violated more often than in other territories of the Russian Federation. This applies to the rights to protect health, education, social protection, labor, recreation, etc., which require additional legal regulation, and here a special place is given to the prosecutor, whose supervisory activities are aimed at protecting the rights of one of the most vulnerable categories of children'S citizens.


Область наук:
 • соціологічні науки
 • Рік видавництва діє до: 2017
  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал

  Наукова стаття на тему 'ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ НА периферійних І ПІВНІЧНИХ ТЕРИТОРІЯХ, В НАГЛЯДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА'

  Текст наукової роботи на тему «ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ НА периферійних І ПІВНІЧНИХ ТЕРИТОРІЯХ, В НАГЛЯДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА»

  ?DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.66.212 Воєводіна Т.Г.

  ORCID: 0000-0002-5509-1603, кандидат юридичних наук, доцент,

  Науково-дослідний інститут Академії Генеральної прокуратури Російської Федерації в м Москва ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ НА

  Периферійні І ПІВНІЧНИХ ТЕРИТОРІЯХ, В НАГЛЯДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА

  анотація

  У статті розглядаються існуючі проблеми в правовому регулюванні соціального захисту прав дітей - жителів периферійних і північних територій, встановлені прокурором в процесі наглядової діяльності. Оскільки діти даної категорії проживає на територіях, віддалених від центру або з особливими кліматичними умовами Півночі, необхідна їх особливий захист з боку держави. Права таких дітей порушуються частіше, ніж на інших територіях Російської Федерації. Це стосується прав на охорону здоров'я, освіти, соціального захисту, праці, відпочинку та ін., Які потребують додаткового правового регулювання і тут особливе місце відводиться прокурору, чия наглядова діяльність спрямована на захист прав однієї з найбільш незахищених категорій громадян - дітей.

  Ключові слова: діти, права, периферія, північ, прокурор.

  Voevodina T.G.

  ORCID: 0000-0002-5509-1603, PhD in Jurisprudence, Associate professor,

  Scientific and Research Institute of the Academy of Prosecutor General's Office of the Russian Federation in Moscow PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF OBSERVANCE OF CHILDREN'S RIGHTS, LIVING IN PERIPHERAL AND NORTHERN TERRITORIES, IN SUPERVISORY ACTIVITIES OF PROSECUTOR

  Absract

  The paper deals with the existing problems in the legal regulation of social protection of the children's rights, the residents ofperipheral and northern territories, established by the prosecutor during the process of supervisory activities. Since children of this category live in areas, away from the center or with special climatic conditions of the North, their special protection by the state is necessary. The rights of such children are violated more often than in other territories of the Russian Federation. This applies to the rights to protect health, education, social protection, labor, recreation, etc., which require additional legal regulation, and here a special place is given to the prosecutor, whose supervisory activities are aimed at protecting the rights of one of the most vulnerable categories of children's citizens.

  Keywords: children, rights, periphery, north, prosecutor.

  Нагляд прокурора за дотриманням прав дітей - жителів периферійних і північних територій є важливою гарантією їх захисту, оскільки діти, які проживають на селі, а також в інших адміністративно-територіальних одиницях на північних і прирівняних до них територіях, потребують особливої ​​турботи, правовий захист з- за віддаленості сільських територій від центральних районів, слабкою транспортної доступності, неможливості отримання тих соціальних благ, якими користуються в містах та районних центрах, що робить дітей більш уразливими по відношенню до інших груп населення.

  Периферійної територією нами розглядається віддалена (сільська) територія, не забезпечена транспортною доступністю, на якій важко отримання медичної допомоги, освіти тощо.

  Згідно з даними Росстату на 01.01.2017 (оновлено 23.08.2017) в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, тобто на 01.01.2016, спостерігається кількісне зростання сільського населення у віці від 5 -9 років (+84 тис. Чол.) І в віці 10-14 років (+23 тис. чол.) при зниженні кількості дітей у віці 0-4 років (-81 тис. чол.) і у віці 15-19 років (-30 тис. чол.).

  Отже, основним дитячим населенням на селі є діти у віці від 5 до 14 років, для яких особливо важливе дотримання прав на освіту, охорону життя і здоров'я.

  Статистичні дані Росстату на 01.01.2017 (Таблиця 3.12, оновлено 24.04.2017) свідчать про те, що саме у дітей у віці до 14 років спостерігається зростання захворюваності за основними класами хвороб.

  Особливості сільського життя, географічного розташування північних територій Росії, що характеризуються відсутністю необхідних кліматичних умов для життєдіяльності людини веде до порушень функціонування організму і розвитку хронічних захворювань у дітей, що робить необхідним застосування нестандартних рішень.

  На думку вчених наукового центру РАМН, проблеми адаптування дітей до суворих умов Півночі стають все більш актуальними. Можна виділити п'ять таких критеріїв, що характеризують пристосованість дітей до умов Півночі: рівень смертності, захворюваність і розвиток дитини, народження дитини, еволюція роду дитини. Адаптація розглядається як динамічний процес, прояви якого залежать від віку дитини, рівня його розвитку, функціональної зрілості. Встановлено тісний взаємозв'язок харчування та фізичного розвитку дітей. Харчуванню в формуванні здоров'я дітей на Півночі належить особлива роль. Необхідно збалансоване харчування з урахуванням клімату та географічних умов проживання дітей [11].

  Наприклад, в Забайкальському краї затверджені норми безкоштовного забезпечення харчуванням учнів окремих освітніх організацій [10]. У Республіці Алтай прийняті аналогічні заходи по відношенню до дітей з багатодітних сімей [9].

  Дослідники проблем здоров'я дітей, які проживають на Півночі, виділяють дітей корінного і стороннього населення, які розрізняються фізіологічними особливостями, біологічним і психічним розвитком, що має враховуватися в процесі їх навчання, харчування, охорони здоров'я [12, С. 3-7].

  Саме на недоліки в сфері охорони здоров'я неповнолітніх, надання дітям своєчасної медичної допомоги вказують 58,5% з 340 опитаних респондентів (прокурорських працівників).

  В ході прокурорської практики виявлено: відсутність кваліфікованих кадрів, транспортної доступності освітніх організацій, порушення режиму опалення дитячих установ в зимовий період, порушення в сфері харчування дітей в освітніх організаціях та ін.

  Опитані респонденти (59% з 340) пропонують удосконалювати регіональне і федеральне законодавство, що регулює питання соціального захисту дітей, які проживають на зазначених територіях.

  Згідно ст. 38 Конституції Російської Федерації [1] материнство і дитинство, сім'я знаходяться під захистом держави. Аналогічні положення діють і в основних законах суб'єктів Російської Федерації.

  Наприклад, в Республіці Тива [4] діють конституційні норми про соціальну підтримку сім'ї, материнства, батьківства і дитинства (ст. 12), про право на захист сім'ї (ст.31), про права дитини (ст.32), про обов'язки батьків і дітей (ст. 49), про охорону сім'ї (ст. 70). У Республіці Алтай [2] в Конституції закріплені положення щодо захисту прав дітей-сиріт, інвалідів та дітей, позбавлених батьківського піклування (ст. 49). У Республіці Бурятія [3] встановлено гарантії громадянам з метою виховання дітей (ст. 37).

  Тим часом, статутами окремих суб'єктів Російської Федерації (Ненецький автономний округ [7], Архангельська область [5], Сахалінська область [8], Камчатський край [6]) не передбачені положення, що гарантують захист прав дітей і сім'ї, що, на наш погляд , свідчить про недостатню увагу до проблем дітей.

  Не всіма регіонами в своїх основних законах закріплені положення, що стосуються діяльності Уповноваженого з прав дитини.

  Вважаємо, що законодавчим органам суб'єктів Російської Федерації доцільно внести доповнення до своїх конституцій і статутів, а прокурорам вийти з відповідною законодавчою ініціативою.

  Чинними конституціями і статутами вищеназваних суб'єктів Російської Федерації право законодавчої ініціативи надано не всім прокурорам, це позбавляє їх можливості ефективно впливати на законотворчий процес на території регіону і найбільш активно реалізовувати свої повноваження щодо захисту прав дітей.

  Як вказують результати проведеного дослідження потрібно на законодавчому рівні встановити додаткові гарантії і пільги для працівників освіти та охорони здоров'я північних важкодоступних селищ (Забайкальський край), заходи соціального захисту і підтримки громадян (Республіка Тива), в тому числі щодо дотримання житлових прав сімей з дітьми та дітей сиріт (Ямало-Ненецький автономний округ, Республіка Бурятія, Чукотський автономний округ, Республіка Карелія), з надання пільг у сфері освіти, дозвілля, зайнятості (Сахалінська область), забезпечення в дошкільних установах безкоштовним гарячим харчуванням, поліпшення матеріальної бази освітніх організацій, надання пільг для вступу до вищих навчальних закладів, прийняття цільових програм, спрямованих на підвищення фінансування освіти і залучення в регіон молодих фахівців (Республіка Бурятія, Республіка Карелія), прийняття регіональних програм з будівництва та ремонту доріг (Республіка Карелія), надавати пріоритет лення додаткових гарантій у сфері дистанційної освіти (Архангельська область), надання громадянам пільг на проїзд до медичного закладу і на оплату щорічного проїзду до місця відпочинку і назад (Архангельська область), відкриття інтернатів для дітей (Республіка Алтай) і ін.

  Тому видається актуальним активніше реалізовувати прокурорами право законодавчої ініціативи в сфері законотворчості.

  На регіональному рівні недостатньо здійснюється політика в інтересах дітей, не завжди вирішуються питання соціальної підтримки і соціального обслуговування сімей з дітьми, дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків. Прийняті заходи не допомагають в повному обсязі усунути мають проблеми і частіше за все це пов'язано з відсутністю належного фінансування.

  Діючі в регіонах соціальні програми також не здатні поліпшити розглянуту ситуацію, оскільки відчувають потребу в федеральної підтримки.

  Проведене дослідження показало, що в федеральне законодавство необхідно внести зміни в частині закріплення за дітьми, що проживають на периферійних і північних територіях, додаткових гарантій у сфері освіти, охорони здоров'я, зайнятості, дозвілля.

  Доцільно відновити дію федеральної цільової програми «Діти Півночі», що діяла до 2002 року, в рамках якої успішно реалізовувалися заходи щодо створення умов для нормального фізичного, психічного і культурного розвитку дітей районів Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостей, що знаходяться в особливо важких умовах проживання , поліпшення профілактики захворювань, санітарно-гігієнічних умов проживання та харчування, забезпечення умов навчання і виховання, що враховують особливості розселення населення, національних традицій корінних нечисленних народів Півночі, сприяння розвитку творчих здібностей, дитячого самодіяльної творчості, сприяння розвитку дитячої та юнацької фізичної культури і спорту, формування навичок здорового способу життя, забезпечення введення в дію соціально значущих об'єктів охорони здоров'я, освіти, культури і спорту для дітей.

  Поруч дослідників вказувалося, що програма «Діти Півночі» за допомогою реалізації заходів дозволяла забезпечувати оздоровлення дітей північних регіонів за рахунок розширення можливостей отримання оперативної медичної допомоги незалежно від віддаленості і транспортної доступності місця проживання шляхом створення телемедичної консультаційної мережі «Діти Півночі», а також завдяки профілактиці їх захворювань шляхом забезпечення дитячих установ фізкультурно-оздоровчими комплексами, стоматологічними установками, поліпшення якості використовуваної питної води та ін. [13].

  Список літератури / References

  1. Російська Федерація. Конституція (1993), Конституція Російської Федерації: офіц. текст. - М.: Ексмо-Пресс, 2017. - 32 с.

  2. Республіка Алтай. Конституція (1997), Конституція Республіки Алтай: [прийнята Законом Республіки Алтай від 07.06.1997 № 21-4]. [Електронний ресурс] - URL: http: // www. docs.cntd.org.ua>document / 304200009 (дата звернення: 17.10.2017).

  3. Республіка Бурятія. Конституція (1994), Конституція Республіки Бурятія: [прийнята Верховною Радою Республіки Бурятія 22.02.1994]. [Електронний ресурс] - URL: http: // www. docs.cntd.org.ua>document / 430689370 (дата звернення: 17.10.2017).

  4. Республіка Тива. Конституція (2001), Конституція Республіки Тива: [прийнята Законом Республіки Тива від 06.05.2001]. [Електронний ресурс] - URL: http: //www.docs.cntd.org.ua>document / 906705011 (дата звернення: 17.10.2017).

  5. Архангельська область. Статут (1995), Статут Архангельської області: [прийнятий рішенням Архангельського обласного Зборів депутатів від 23.05.1995 № 36]. [Електронний ресурс] - URL: http: // www. docs.cntd.org.ua>document / 962000387 (дата звернення: 17.10.2017).

  6. Камчатський край. Статут (2008), Статут Камчатського краю: [прийнятий постановою Законодавчих Зборів Камчатського краю від 14.11.2008 № 326]. [Електронний ресурс] - URL: http: // www. docs.cntd.org.ua/document/819079312 (дата звернення: 18.10.2017).

  7. Ненецький автономний округ. Статут (1995), Статут Ненецького автономного округу: [прийнятий Зборами депутатів Ненецького автономного округу, постанову від 11.09.1995 № 24]. [Електронний ресурс] - URL: http: // www. docs.cntd.org.ua/document/748300094 (дата звернення: 18.10.2017).

  8. Сахалінська область. Статут (2001), Статут Сахалінської області: [прийнятий Сахалінської обласної Думою 28.06.2001]. [Електронний ресурс] - URL: http: // www.docs.cntd.org.ua/document/973603630 (дата звернення: 18.10.2017).

  9. Республіка Алтай. Підзаконні акти. Про встановлення розміру забезпечення харчуванням дітей з багатодітних сімей, які навчаються в державних загальноосвітніх організаціях Республіки Алтай і державних професійних освітніх організаціях Республіки Алтай за програмами підготовки кваліфікованих робітників і службовців: Постанова Уряду Республіки Алтай: [прийнято 25.09.2014 № 278]. [Електронний ресурс] - URL: http: // www. docs.cntd.org.ua/document/422407341 (дата звернення: 18.10.2017).

  10. Забайкальський край. Підзаконні акти. Про затвердження норм безкоштовного забезпечення харчуванням учнів крайових державних загальноосвітніх організацій, що здійснюють освітню діяльність за адаптованими загальноосвітніми програмами, крайових державних санаторних загальноосвітніх організацій, крайових державних загальноосвітніх організацій для дітей-інвалідів, крайових державних загальноосвітніх організацій, що мають інтернати, крайових державних загальноосвітніх організацій зі спеціальним найменуванням «Кадетська школа», крайових державних організацій додаткової освіти, що реалізують додаткові загальноосвітні програми в галузі фізичної культури і спорту, що мають інтернат, крайових державних професійних освітніх організацій, що здійснюють діяльність в галузі фізичної культури і спорту: Наказ міністерства освіти, науки і молодіжної політики Забайкальського краю : [видано 09.10.2013 № 842 від 09.10.2013 № 842]. [Електронний ресурс] - URL: http: // www. docs.cntd.org.ua/document/460210329 (дата звернення: 18.10.2017).

  11. Петричук С.В., Смирнов І.Є., Шищенко В.М. Особливості адаптації дітей до умов Півночі [Електронний ресурс]. - URL: http: // www.ncrd.org.ua / node / 350 (дата звернення: 17.10.2017 г.).

  12. Прахін Є.І. Медико-біологічні аспекти здоров'я дітей на Півночі // Сибірське медичне огляд. -2002. - № 1 (21). - С. 3-7.

  13. Смирнов І.Є., Кузнєцова М.М., Марченко Т.К., Темна В.І. Шляхи оздоровлення дітей в умовах Півночі [Електронний ресурс]. - URL: http: // www.ncrd.org.ua / node / 326 (дата звернення: 17.10.2017).

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Rossiyskaya Federatsiya. Konstitutsiya (1993), Konstitutsiya Rossiyskoy Federatsii [Russian Federation. Constitution

  (1993), Constitution of the Russian Federation]: official text. M .: Eksmo-Press, 2017. 32 p. [In Russian]

  2. Respublika Altai. Konstitutsiya (1997), Konstruktsiya Respubliki Altai [Republic of Altai. Constitution (1997), Constitution of the Republic of Altai]: adopted by the Law of the Republic of Altai from 07.06.1997 No. 21-4. Electronic resource URL: http://www.docs.cntd.org.ua>document / 304200009 (Reference date: 17.10.2017). [In Russian]

  3. Respublika Buriatiya. Konstitutsiya (1994), Konstitutsiya Respubliki Buriatiya [Republic of Buryatia. Constitution

  (1994), Constitution of the Republic of Buryatia]: adopted by the Supreme Council of the Republic of Buryatia on February 22, 1994. Electronic resource URL: http://www.docs.cntd.org.ua> document / 430689370 (Reference date: 17.10.2017). [In Russian]

  4. Respublika Tyva. Konstitutsiya (2001), Konstitutsiya Respubliki Tyva [Republic of Tyva. Constitution (2001), Constitution of the Republic of Tyva]: adopted by the Law of the Republic of Tuva of 06.05.2001. Electronic resource URL: http://www.docs.cntd.org.ua>document / 906705011 (Reference date: 17.10.2017). [In Russian]

  5. Arkhangelskaya oblast. Ustav (1995), Ustav Arkhangelskoy oblasti [Arkhangelsk Region. Charter (1995), Charter of the Arkhangelsk Region]: adopted by the decision of the Arkhangelsk Regional Assembly of Deputies dated 23.05.1995 No. 36. Electronic resource URL: http://www.docs.cntd.org.ua>document / 962000387 (Reference date: 17.10.2017). [In Russian]

  6. Kamchatskiy Krai. Ustav (2008), Ustav Kamchatskogo Kraya [Kamchatka Region. Charter (2008), Charter of the Kamchatka Territory]: adopted by Resolution of the Legislative Assembly of the Kamchatka Region of November 14, 2008 No. 326]. [Electronic resource] - URL: http: //www.docs.cntd.org.ua/document/819079312 (Reference date: 18.10.2017). [In Russian]

  7. Nenetskiy avtonomniy okrug. Ustav (1995), Ustav Nentskogo avtonomnogo okruga [Nenets Autonomous Area. Charter (1995), Charter Nenets Autonomous District]: [adopted by the Assembly of Deputies of the Nenets Autonomous District, Decree of 11.09.1995 No. 24]. [Electronic resource] - URL: http://www.docs.cntd.org.ua/document/748300094 (Reference date: 18.10.2017). [In Russian]

  8. Sakhalinskaya oblast. Ustav (2001), Ustav Sakhalinskoy oblasti [Sakhalin Region. Charter (2001), Charter of Sakhalin Oblast]: [adopted by the Sakhalin Oblast Duma on 28.06.2001]. [Electronic resource] -URL: http: //www.docs.cntd.org.ua/document/973603630 (Reference date: 18.10.2017). [In Russian]

  9. Respublika Altai. Podzakonniye akty. Ob ustanovlenii razmera obespeceniya pitaniem detey iz mnogodetnykh semey, obuchayushchikhsiya v gosudarstvennikh obshcheobrzovatelnikh organizatsiyakh Respubliki Altai i gosudarstvennykh proffesionalnikh o obshcheobrzovatelnikh organizatsiyakh Respubliki Altai po programmam podgotovki kvalifitsirovannykh rabochikh i sluzhashchikh [Republic of Altai. Regulations. On Establishment of Size of Provision of Food for Children from Large Families Studying in State General Educational Organizations of the Altai Republic and state professional educational organizations of Republic of Altai in Accordance with Programs for Training of Skilled Workers and Employees]: Decree of the Government of the Altai Republic: [adopted on September 25, 2014 No. 278]. [Electronic resource] -URL: http: //www.docs.cntd.org.ua/document/422407341 (Reference date: 18.10.2017). [In Russian]

  10. Zabaykalskiy kray. Podzakonnyye akty. Ob utverzhdenii norm besplatnogo obespecheniya pitaniyem obuchayushchikhsya krayevykh gosudarstvennykh obshcheobrazovatelnykh organizatsiy, osushchestvlyayushchikh obrazovatelnuyu deyatelnost po adaptirovannym obshcheobrazovatelnym programmam, krayevykh gosudarstvennykh sanatornykh obshcheobrazovatelnykh organizatsiy, krayevykh gosudarstvennykh obshcheobrazovatelnykh organizatsiy dlya detey-invalidov, krayevykh gosudarstvennykh obshcheobrazovatelnykh organizatsiy, imeyushchikh internaty, krayevykh gosudarstvennykh obshcheobrazovatelnykh organizatsiy so spetsialnym naimenovaniyem «Kadetskaya shkola», krayevykh gosudarstvennykh organizatsiy dopolnitelnogo obrazovaniya, realizuyushchikh dopolnitelnyye obshcheobrazovatelnyye programmy v oblasti fizicheskoy kultury i sporta, imeyushchikh internat, krayevykh gosudarstvennykh professionalnykh obrazovatelnykh organizatsiy, osushchestvlyayushchikh deyatelnost v oblasti fizicheskoy kultury i sporta: Prikaz ministerstva obrazovaniya, nauki i molo dezhnoy politiki Zabaykalskogo kraya [Trans-Baikal Territory. Regulations. On Approval of Norms of Free Provision of Food for Students of Regional State Educational Institutions that Carry out Educational Activities on Adapted General Education Programs, Regional State Sanatorium Educational Organizations, Regional State Educational Organizations for Disabled Children, Regional State Educational Organizations with Boarding Schools, Regional State Educational Organizations with Special Name - Cadet School, Regional State Supplementary Education Organizations that Implement Additional General Education Programs in Field of Physical Culture and Sports with Boarding, Regional State Professional Educational Organizations that Carry out Activities in Field of Physical Culture and Sports]: Order of the Ministry of Education, Science and Youth Policy of the Trans-Baikal Territory: [issued on 10/10/2013, No. 842 of 10/10/2013, No. 842]. [Electronic resource] - URL: http: //www.docs.cntd.org.ua/document/460210329 (Reference date: 18.10.2017). [In Russian]

  11. Petrychuk S.V., Smirnov I.E., Shishchenko V.M. Osobennosti adaptatsii detey k usloviyam Severa [Features of Children Adaptation to Conditions of North] [Electronic resource]. - URL: http: //www.ncrd.org.ua/node/350 (Reference date: 17.10.2017). [In Russian]

  12. Prakhin E.I. Mediko-biologicheskiye aspekty zdoroviya detey na Severe [Medical and Biological Aspects of Children's Health in North] // Siberian Medical Review. 2002. No. 1 (21). P. 3-7. [In Russian]

  13. Smirnov I.E., Kuznetsova M.N., Marchenko T.K., Temnaya VI. Puti ozdorovleniya detey v usloviyakh Severa [Ways of Health Improvement of Children in North] [Electronic resource]. - URL: http: //www.ncrd.org.ua/node/326 (Reference date: 17.10.2017). [In Russian]


  Ключові слова: ДІТИ / CHILDREN / ПРАВА / RIGHTS / ПЕРИФЕРІЯ / PERIPHERY / ПІВНІЧ / NORTH / ПРОКУРОР / PROSECUTOR

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити