У статті розглядаються Державні послуги, що надаються підприємствами внутрішнього водного транспорту, зокрема в ДБУ «Волго-Балт». Розглянуто кількісні та якісні індикатори, застосовувані при бюджетуванні, орієнтованому на результат, і ведуть до зростання ефективності і результативності бюджетних расходовI

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Маслова Олена Олександрівна


n article the state services rendered by the enterprises of an internal sailing charter, in particular in «VolgoBalt» are considered. The quantitative and qualitative indicators applied at budgeting, focused on result, and leaders to growth of efficiency and productivity of budgetary expenses are considered.


Область наук:
 • Економіка і бізнес
 • Рік видавництва: 2010
  Журнал: Вісник державного університету морського і річкового флоту ім. адмірала С.О. Макарова

  Наукова стаття на тему 'Проблеми підвищення якості державних послуг на водному транспорті '

  Текст наукової роботи на тему «Проблеми підвищення якості державних послуг на водному транспорті»

  ?тільні можливості збільшення своїх прибутків і зниження витрат, так як менеджери, неправильно розуміючи всеосяжність

  логістичних операцій, не вважають за потрібне направляти зусилля на проведення економічного аналізу операцій компанії.

  Список літератури

  1. Шматько Л. П. Туризм і готельне господарство - Ростов н / Д: Видавничий центр «МарТ», 2005.

  2. Боголюбов В. С. Орловська В. П. Економіка туризму. - М .: Академія, 2005.

  3. саратовців Е. Ю. Технологія туризму. - СПб .: СПбГІЕУ, 2005.

  4. Гвозденко А. А. Логістика в туризмі. - М .: Фінанси і статистика, 2004.

  5. Харрісон А., Хоук В. Р. Управління логістикою. Розробка стратегій логістичних операцій. - Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2007.

  6. Чудновський А. Д., Жукова М. А., Сенін В. С. Управління індустрією туризму. - М .: Кро-НПУ, 2007.

  УДК 338.984 Є. А. Маслова,

  аспірант, СПГУВК

  ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

  НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ

  PROBLEMS OF IMPROVEMENT OF QUALITY OF THE STATE SERVICES

  ON THE SAILING CHARTER

  У статті розглядаються державні послуги, що надаються підприємствами внутрішнього водного транспорту, зокрема в ДБУ «Волго-Балт». Розглянуто кількісні та якісні індикатори, що застосовуються при бюджетуванні, орієнтованому на результат, і ведуть до зростання ефективності та результативності бюджетних витрат.

  In article the state services rendered by the enterprises of an internal sailing charter, in particular in «Volgo-Balt» are considered. The quantitative and qualitative indicators applied at budgeting, focused on result, and leaders to growth of efficiency and productivity of budgetary expenses are considered.

  Ключові слова: стандарт якості, державна послуга, критерії якості, безпеку судноплавства, бюджетування, орієнтоване на результат, ефективність, результативність, індикатори.

  Key words: the quality standard, the state service, criteria of quality, safety of navigation, the budgeting focused on result, efficiency, productivity, indicators.

  Тандартам якості надання дер- Черського регулювання руху суден і про-

  дарчих послуг в області внут горілку судів державними лоцманами. реннего водного транспорту распро- Державна послуга-це діяч-

  рюється на експлуатацію і розвиток вод-ність органу влади у відповідь на звернення

  них шляхів і гідротехнічних споруд, фізичної або юридичної особи, результатом

  забезпечення безпеки судноплавства, еко- якої є виникнення (зміна,

  логічної і пожежної безпеки, діспет- припинення) правовідносини (наприклад,

  виплата соціальної допомоги) або створення документа (наприклад, видача паспорта моряка, лоцманського посвідчення).

  Якість надання послуг - це ступінь задоволеності одержувача бюджетної послуги, т. Е. Відповідність отриманого та очікуваного.

  Основна послуга внутрішнього водного транспорту-забезпечення безпеки судноплавства. У зв'язку з цим розглянемо державні послуги, надані підприємствами внутрішнього водного транспорту, зокрема Федеральним державною установою «Волго-Балтійський басейнове управління водних шляхів і судноплавства» (далі ДБУ «Волго-Балт»). Для того щоб стандарт якості дотримувався, необхідно визначити індикатори його вимірювання, що ведуть до зростання ефективності та результативності бюджетних витрат.

  Проблеми вдосконалення якості, існуючі в ДБУ «Волго-Балт», були пов'язані головним чином з самим типом бюджетного планування. Постатейна форма представлення бюджету не дозволяє відстежувати і контролювати результати проведених бюджетних витрат. Єдино доступним параметром бюджетних витрат є величина витрачених ресурсів (фінансових, матеріальних, людських і т. Д.), На якій будується оцінка ефективності витрат. Іншими словами, можна визначити, скільки ресурсів витрачено на ту чи іншу функцію, послугу, товар. Однак оцінити доцільність витрат і їх спрямованість на підвищення якості не представляється можливим. Тому в ДБУ «Волго-Балт» стала розглядатися можливість переходу на інший тип фінансового планування - бюджетування, орієнтоване на результат, що зв'язує витрачання бюджетних коштів до заявлених пріоритетів.

  Важливо також і те, що бюджетування, орієнтоване на результат, мало сприяти участі в бюджетному процесі громадськості, так як використовує в якості своїх цілей суспільно значущі пріоритети, які визначаються на основі опитувань населення, громадських слухань, роботи громадських рад та т. Д.

  Більш того, використання в бюджеті ряду нефінансових показників, спрямованих на зростання якості послуг, потенційно могло підвищити його прозорість, надаючи інструмент моніторингу і контролю виконання декларованих цілей.

  У розвинених країнах спроби впровадити систему БОР почали робитися ще з середини ХХ століття. Наприклад, в США до кінця 1990-х рр. процедури бюджетування, орієнтованого на результат, були законодавчо оформлені в 31 штаті, а ще в 16 існував ряд його елементів. На даний момент система бюджетування, орієнтованого на результат, в тому чи іншому вигляді використовується в більшості країн Європейського союзу, Австралії, Нової Зеландії та в інших державах.

  Метод бюджетування, орієнтованого на результат, був запозичений з практики приватного бізнесу. Головною новацією для громадського сектору було поєднання централізації при виборі цілей витрачання бюджетних коштів з децентралізацією визначення способу їх досягнення. Однак на відміну від приватного бізнесу в громадському секторі не існує механізмів (аналогів «цінових сигналів» на відкритому ринку), що дозволяють автоматично регулювати пропозицію і якість послуг відповідно до попиту. Більш того, мотивація працівників в приватних структурах відмінна від мотивації чиновників. У зв'язку з цим застосування бюджетування, орієнтованого на результат, в публічному секторі економіки веде до необхідності розробки цілого комплексу кількісних параметрів (індикаторів), на основі яких можна оцінювати ефективність і результативність бюджетних витрат, які ведуть до підвищення якості послуг.

  Індикатори розробляються для кожного з етапів надання бюджетної послуги.

  До основних типів індикаторів належать такі категорії.

  Витрати - ресурси, необхідні для надання бюджетної послуги. Індикаторами в даному випадку служать обсяги грошових і матеріальних ресурсів, наприклад кількість коштів, витрачених на ремонт

  шлюзу, кількість осіб, зайнятих в роботах і т. д.

  Результати - обсяг наданих послуг. Як правило, індикатори мають абсолютне вираження - чисельність населення, що отримав послугу, кількість побудованих об'єктів (шлюзи і т. Д.), Протяжність упорядкованих водних шляхів і т. Д.

  Соціально-економічний (суспільний) ефект - показник суспільної вигоди від витрачених ресурсів. Прикладами кількісних індикаторів можуть бути збільшення обсягу перевезень в результаті збільшення пропускної здатності зазначених ділянок, збільшення обсягу перевантажувальних робіт в результаті будівництва нових вантажних причалів. Приклади якісних індикаторів - зміст навігаційного обслуговування в належному стані. Важливо враховувати, що саме громадський ефект є метою бюджетної політики, в той час як результати є її

  інструментами.

  Результативність - оцінка досягнення наміченої мети, ступінь відповідності результатів поставленим цілям. Індикатори результативності багато в чому схожі з параметрами, використовуваними при оцінці суспільного ефекту. У загальному вигляді відмінність полягає в тому, що під результативністю розуміється якісна ступінь досягнення мети тільки за рахунок даної видаткової програми, без урахування інших факторів.

  Ефективність - кількість витрачених ресурсів на одиницю виробленої послуги. Індикатором може служити кількість бюджетних грошей, витрачених на якісний ремонт 1 км русла річки, витрати на одного найнятого робітника і т. Д.

  Нижче представлена ​​таблиця, яка узагальнює дані поняття і показує різні поєднання індикаторів, використовуваних при оцінці якості бюджетних витрат (табл. 1).

  Таблиця 1

  Кількісні та якісні індикатори, що застосовуються при бюджетуванні, орієнтованому на результат

  кількість Якість

  Ресурси (витрати) Обсяг виконаних робіт та витрачених ресурсів Якість послуг (доступність, рівень обслуговування, своєчасність та т. Д.)

  Результати і ефект Обсяг наданих послуг, кількість отримувачів послуг (результат і ефективність) Кількість одержувачів послуг, які отримали від неї користь (ефект і результативність)

  Необхідно враховувати, що важливість даних індикаторів неоднакова. При традиційному витратному фінансуванні найбільш цінну інформацію буде містити лівий нижній квадрант, в той час як при бюджетуванні за результатами - правий нижній.

  У таблиці цифрами показана пріоритетність кожного з квадрантів в рамках БОР. Дана схема вкрай зручна при виборі індикаторів для витратних програм. У табл. 2 наведено приклад використання схеми для послуг внутрішнього водного транспорту.

  Таблиця 2

  Кількісні та якісні індикатори для оцінки витрат на внутрішній водний транспорт

  кількість Якість

  Ресурси (витрати) Кількість судновласників, які отримують навігаційні послуги Зміст навігаційного обслуговування в належному стані. Частка судновласників, які оплачують додаткові збори (лоцманська проводка і ін.)

  Результати і ефект Кількість оновлених шлюзів, маяків. Витрати на один маяк Частка суден, які пройшли через шлюз вчасно, без затримок

  ш

  Застосування такого підходу до бюджетного процесу надає велику свободу розпорядникам бюджетних коштів у виконанні поставлених перед ними завдань, а також дозволяє вимірювати ефективність і результативність бюджетних витрат. По суті, дані переваги ведуть до відмови від практики витратного фінансування, стимулюють критичний аналіз структури

  і обсягу витрачання бюджетних коштів, сприяють вибору витратних напрямків відповідно до поставлених стратегічних цілей.

  Аналіз практики ДБУ «Волго-Балт» показує, що використовувана адміністрацією схема бюджетного процесу в рамках бюджетування, орієнтованого на результат, складається з чотирьох етапів (див. Схему).

  Схема застосування бюджетування, орієнтованого на результат,

  в ДБУ «Волго-Балт»

  Розглянемо результати по основних послуг, що надаються внутрішнім водним

  Вимоги до показників якості

  транспортом, які представлені в табл. 3.

  Таблиця 3

  надаваних державних послуг

  послуга

  Визначення якості наданої послуги

  Результат наданої послуги в 2009 р.

  1. Навігаційний обслуговування суден

  1. Зміст навігаційного обслуговування (маяки, буї, огорожі та ін.) В належному стані

  2. Підтримка гарантованих габаритів суднових ходів

  3. Збереження термінів дії судноплавної обстановки

  4. Диспетчерський регулювання руху суден

  5. Забезпечення судів шляховий гідрометеорологічною інформацією

  Ремонт маяків, буїв і т. Д .; будівництво нових навігаційних огороджень; модернізація; реструктуризація водних шляхів

  2.1. Збільшення протяжності внутрішніх водних шляхів з гарантованими габаритами на 16,5% (з 42 тис. Км в 2000 р до 48,92 тис. Км в 2009 р)

  3.1 Продовження термінів навігації в 2009 р дозволило на 5,8% збільшити використання внутрішніх водних шляхів для перевезень вантажів і пасажирів

  4.1 Підвищення якості роботи диспетчерської служби в 2009 р .:

  - підвищення кваліфікації;

  - оновлення обладнання;

  - підвищення прозорості наданої інформації

  5.1. Оновлення гідрометеорологічної інформації

  ГШ |

  2. дно-углиб-тільні, виправити тільні роботи Роботи з розширення берегів або поглибленню дна водойм за допомогою виїмки грунту, відновлення і зміцнення берегів річок і каналів. Дозволяють значно збільшити ширину і глибину водойм Поява нових класів судів, зокрема пасажирських і вантажних з більшою осадкою

  3. Підготовка матеріалів для видання карт і схем внутрішніх водних шляхів, коректура карт Отримання готових карт і схем в обсязі, необхідному для всіх користувачів внутрішніх водних шляхів Застосування нових карт і схем, що сприяє збільшенню продуктивності

  4. Лоцманська проводка Надання допомоги судноводій по проводці судна найбільш безпечним шляхом Підвищення якості роботи лоцманської служби: - навчання лоцманів на курсах підвищення кваліфікації; - підвищення ефективності роботи по ланцюгу: диспетчер - лоцман

  5. Диплом-мування осіб командного складу суден Проведення атестації відповідальних за забезпечення безпеки судноплавства працівників

  Так як метою бюджетної політики є ефект, а результати є інструментами, то розглянемо ефективність державних послуг.

  Введемо показники ефективності по державних послуг на внутрішньому водному транспорті:

  1. Частка нових маяків (буїв) = = Кількість нових маяків (буїв) / Всього маяків (буїв) * 100%,%.

  CQ

  | I «» 2. Частка реконструйованих маяків

  (Буїв) = Кількість нових маяків (буїв) / Всього маяків (буїв) * 100%,%.

  3. Частка реконструйованих маяків (буїв) = Кількість нових маяків (буїв) / Всього маяків (буїв) * 100%,%.

  4. Коефіцієнт оновлення поточної бази навігаційного обслуговування =

  = Сумарна вартість введених ОС (шлюзів, дамб, огорож і т. Д.) /

  / Первісна вартість ОЗ на к. М * 100%,%.

  5. Коефіцієнт вибуття поточної бази навігаційного обслуговування =

  = Сумарна вартість вибулих протягом року ОС (шлюзів, дамб, огорож і т. Д.) / Первісна вартість ОЗ на н. м * 100%,%.

  6. Коефіцієнт ефективності судопо-струму на н. м = Основні фонди н. м / Кількість обслуговуваних судів, руб. / шт.

  7. Коефіцієнт ефективності судопо-

  струму на к. м = Основні фонди к. м / кількість обслуговуваних судів, руб. / шт.

  8. Коефіцієнт протяжності навігаційної обстановки = Кількість минулих судів під час продовження нав. обстановки / Кількість обслуговуваних судів * 100%,%.

  9. Коефіцієнт ефективності підвищення якості роботи персоналу = Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію / Загальна кількість працівників * 100%,%.

  Ключовими і найбільш важкими елементами БОР є розробка і використання кількісних і якісних індикаторів оцінки ефективності і якості бюджетних витрат. У свою чергу складність їх застосування полягає у визначенні зв'язків між витратами, результатами

  університету сичи водних дДДДтдр комунікації

  і громадським ефектом, отриманими від наданої адміністративної послуги. Найчастіше влада мають статистичними даними, за якими можна було б простежити подібні взаємозв'язки. Ще більш важко планувати витрати в залежності від бажаного соціального ефекту. Разом з тим використання кількісних і якісних індикаторів становить базис БОР.

  Ось чому методичні засади впровадження БОР вимагають ретельного планування результатів діяльності організації та розробки елементів результативності та ефективності в усіх напрямках діяльності. З нашої точки зору, цю проблему покликані вирішувати не тільки органи влади, а й безпосередньо державні та муніципальні установи.

  Список літератури

  1. Кодекс внутрішнього водного транспорту Російської Федерації від 7 березня 2001 року № 24-ФЗ.

  2. Концепція розвитку внутрішнього водного транспорту Російської Федерації до 2015

  року.

  3. Савицька Г. В. Державні послуги на водному транспорті: Підручник. - М .: Инфра-М, 2008. - 438 с.

  4. Внутрішні документи ДБУ «Волго-Балт» за 2008-2010 рр.

  УДК 65.012: 656.615 М. Ю. Артамонова,

  ФГТУ ВПО «Морська державна академія імені адмірала Ф. Ф. Ушакова»

  МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ СЛУЖБИ КОНТРОЛІНГУ

  У МОРСЬКИХ портах

  METHODS OF EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE SERVICE OF

  CONTROLLING IN SEAPORTS

  В умовах постійно зростаючої конкуренції в морських портах повинна бути створена служба контролінгу, за допомогою якої можна приймати управлінські рішення. У статті представлені склад цієї служби і її робота, для оцінки ефективності якої розглянуті інструменти контролінгу, що дозволяють управляти парком перевантажувального обладнання. Розроблено лінійна модель управління витратами на ремонт обладнання, отже, можна визначити його оптимальний парк при зниженні цих витрат, що є важливою складовою технічної політики порту.

  ГШ


  Ключові слова: СТАНДАРТ ЯКОСТІ / ДЕРЖАВНА ПОСЛУГА / КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ / БЕЗПЕКА СУДНОПЛАВСТВА / БЮДЖЕТУВАННЯ / ОРІЄНТОВАНИЙ НА РЕЗУЛЬТАТ / ЕФЕКТИВНІСТЬ / РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ / ІНДИКАТОРИ / THE QUALITY STANDARD / THE STATE SERVICE / CRITERIA OF QUALITY / SAFETY OF NAVIGATION / THE BUDGETING FOCUSED ON RESULT / EFFICIENCY / PRODUCTIVITY / INDICATORS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити