У статті, спираючись на дані соціологічного дослідження, зроблена спроба поглянути на імідж кримінально-виконавчої системи очима її співробітників, курсантів і осіб, які не мають до неї прямого відношення.

Анотація наукової статті з соціологічних наук, автор наукової роботи - Ляпанов А.В.


The author of this article, being guided by the data of sociological research, made an at-tempt to look at the image of Russian Penal System from the point of view of its employees, cadets and persons not dealing with it directly.


Область наук:

 • соціологічні науки

 • Рік видавництва: 2014


  Журнал

  Відомості кримінально-виконавчої системи


  Наукова стаття на тему 'ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ИМИДЖА Кримінально-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ'

  Текст наукової роботи на тему «ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ИМИДЖА Кримінально-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ»

  ?А. В. ЛЯПАНОВ

  старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін ВЮИ ФСВП Росії,

  кандидат історичних наук майор внутрішньої служби

  Проблеми підвищення іміджу кримінально-виконавчої системи

  Анотація. У статті, спираючись на дані соціологічного дослідження, зроблено спробу поглянути на імідж кримінально-виконавчої системи очима її співробітників, курсантів і осіб, які не мають до неї прямого відношення.

  Ключові слова: соціологічне дослідження, престиж, імідж, співробітники, курсанти.

  Annotation. The author of this article, being guided by the data of sociological research, made an at-tempt to look at the image of Russian Penal System from the point of view of its employees, cadets and persons not dealing with it directly.

  Key words: sociological research, prestige, image, employees, cadets.

  З моменту розвалу радянської держави відбулися серйозні якісні зміни як в правоохоронній системі в цілому, так і в сприйнятті її діяльності суспільством. Питання, пов'язані зі зміною престижу професійної діяльності співробітників, іміджу правоохоронних органів є актуальними в основному в силу негативного характеру цих змін.

  Кримінально-виконавча система (далі -УІС), здійснюючи поряд з правоохоронними функціями завдання по вихованню та ресоціалізації засуджених, виробничо-господарську діяльність, матеріально-побутове та медичне забезпечення, займає особливе місце в системі правоохоронних органів. Однією з істотних проблем діяльності УІС є низька престижність професії. Традиційно погане ставлення до співробітників УІС з боку населення і засобів масової інформації пов'язано з тим, що в очах суспільства клеймо, яке лежить на ув'язнених, переноситься на людей, які працюють з ними [1]. Співробітники УІС знаходяться в умовах, коли потрібно безперервно доводити соціальну значущість своєї професії.

  З іншого боку, як показують опитування громадської думки, лише менша частина наших співгромадян інформована про те, що в Росії частка укладених в складі населення - одна з найвищих в світі: «знають» про цей факт лише 15% опитаних, «чули» - 25%, тоді як більшість опитаних (54%) зізналися, що вперше почули про нього в ході інтерв'ю (інші не визначилися з відповіддю) [2].

  Для підвищення іміджу УІС і престижу професії співробітника УІС необхідно вирішити цілий комплекс проблем, пов'язаних і з підвищенням ефективності роботи органів та установ виконання покарань, і зі створенням оптимального механізму соціально-економічних гарантій персоналу, і багатьом іншим, аж до зміни ідеології та світогляду громадян нашої країни.

  Престиж - це повага статусу, що склалося в суспільній думці. Престижність формується РВ.-засобами, інформаційно-довідковими матеріалами, спрямованими на завоювання у громадськості сприятливого враження і закріплення в її свідомості моделі позитивного іміджу (образу). В сучасних умовах пильної уваги вимагають всі аспекти діяльності УІС, в тому числі представницька і публічна діяч-

  ність. Тому робота над бездоганністю іміджу є обов'язковим фактором, що забезпечує нормальне функціонування і розвиток пенітенціарної системи.

  Імідж - це сукупність ряду змінних з переважаючою над змістом формою, варіант самоподачі, який акцентував увагу на кращих якостях, що підвищує самооцінку і авторитет у суспільства. Імідж існує у свідомості громадян як взаємопов'язаний послідовний потік інформації, що програмує образну і емоційну реакцію. Робота зі створення іміджу повинна вестися цілеспрямовано і різними засобами по кожному з каналів сприйняття: візуальному, вербальному, подієвому і контекстного.

  В силу об'єктивних умов імідж може бути позитивним, негативним і нечітким. Метою УІС є створення позитивного іміджу, що підвищує престиж служби, привертає увагу суспільства, що дозволить активізувати фінансові, інформаційні, людські та матеріальні ресурси.

  Структура іміджу досить складна. У нашому дослідженні ми вважали за необхідне виділити в ній такі компоненти.

  1. Внутрішній імідж формують уявлення співробітників про своє місце роботи. Співробітник при цьому розглядається ще й як важливе джерело інформації про службу для зовнішніх аудиторій.

  2. Імідж основних керівників формується не тільки за рахунок зовнішнього вигляду, але і поведінки, мови і інтелектуальних здібностей керівників.

  3. Імідж співробітників формується, перш за все, на основі прямого контакту з ними. При цьому кожен з них може розглядатися як «обличчя» кримінально-виконавчої системи, за якою судять про співробітників в цілому.

  4. Візуальний імідж - уявлення про систему, субстратом яких є зорові відчуття, що фіксують інформацію про зовнішній вигляд співробітників, символіці.

  5. Соціальний імідж формує уявлення у широкої громадськості про соціальні цілі і ролі УІС в економічній, соціальній, правовій та культурного життя суспільства.

  В основу аналізу було покладено дані соціологічного дослідження, проведеного нами в жовтні-листопаді 2012 року. За глибиною аналізу, масштабності і складності розв'язуваних

  дослідницьких завдань дане дослідження можна віднести до пілотажних з претензією на описовий характер. В ході дослідження було опитано три категорії населення: діючі співробітники УІС; курсанти, які готуються до роботи в УІС; громадяни, які не пов'язані з УІС. Подібний підхід дозволив нам отримати первинне комплексне уявлення про образ УІС як зовні, так і зсередини.

  Опитування співробітників УІС дозволив виділити проблемні моменти, які, з їх точки зору, перешкоджають створенню сприятливого іміджу УІС, підвищенню престижу служби в ній. Багато з них прямо або побічно відбилися в Концепції розвитку кримінально-виконавчої системи Російської Федерації до 2020 року, в Концепції взаємодії ФСВП Росії із засобами масової інформації.

  До таких проблем належить необхідність підвищення заробітної плати, адекватної заміни соціальних пільг, проведення послідовної та об'єктивної кадрової політики на всіх рівнях, більш тісної і грамотної роботи із засобами масової інформації, затвердження положення про службу в УІС, більш явно вираженої підтримки з боку Уряду, в тому числі і в плані поліпшення матеріально-технічного забезпечення. Ці та багато інших питань необхідно вирішувати, тому що вони безпосередньо пов'язані з престижем органів УІС і служби в них.

  Свого роду розвитком погляду зсередини на УІС є її оцінка курсантами вищих навчальних закладів, які готуються до роботи в органах і установах ФСВП Росії.

  Курсанти більшою мірою, ніж попередня категорія, схильні вважати роботу в УІС престижної (75% проти 41,8% опитаних співробітників). Лише 15% вважають її непрестижною (10% вагалися з відповіддю). Престижність професії, на їхню думку, також визначається такими факторами, як стабільна і висока заробітна плата, наявність соціальних пільг і гарантій. 50% опитаних оцінили престиж своєї майбутньої професії на 5 балів, 25% - на 4 і 3 бали. Таким чином, курсанти в порівнянні з працюючими співробітниками УІС схильні більш оптимістично оцінювати рівень престижу професії в цілому. При цьому вони солідарні з ними в тому, що в складі інших правоохоронних структур УІС займає одне з останніх місць за рівнем престижу.

  Оцінюючи зміни, що відбулися за останні 10-20 років, 65% курсантів вважають, що престиж служби зріс, 30% - залишився на колишньому рівні, 5% - знизився. Питання про те, з чим пов'язані ці зміни, викликав у багатьох респондентів утруднення. Але в основному зростання престижу ставлять в залежність від збільшення заробітної плати і реформування УІС. Приблизно в цих же пропорціях курсанти висловлюються і про подальші перспективи розвитку системи.

  Відповіді на питання по асоціаціям і значенням УІС для Росії, також в цілому збігаються з відповідями попередньої групи респондентів. Однак курсанти (на відміну від працюючих співробітників) фактично не говорять про те, що їх майбутня діяльність повинна бути спрямована на виправлення засуджених. Даний факт викликає певне непорозуміння і настороженість.

  Оціночний блок питань дав наступні результати. Оцінюючи висловлювання про те, що співробітники УІС мають високу кваліфікацію, 15% курсантів вважають це висловлювання абсолютно вірним; 35% - швидше за вірним, ніж ні; 45% - швидше за помилковим, ніж вірним; 5% - абсолютно невірним. У цьому розбіжність з думкою співробітників - мінімальне. Вислів «Співробітники УІС задоволені оплатою праці» отримало такі оцінки: 10% курсантів порахували це висловлювання абсолютно вірним; 15% - швидше за вірним, ніж ні; 50% - швидше за помилковим, ніж вірним; 25% - абсолютно невірним. Тут розбіжності вже істотніше. Курсанти, швидше за все в силу віку і сьогоднішнього свого становища, оцінюють задоволеність оплатою праці вища. З приводу задоволеності співробітників своїм місцем роботи 15% курсантів висловили впевненість в даному факті; 15% опитаних вважають, що співробітники швидше задоволені своїм місцем роботи, ніж ні; 60% - скоріше ні, ніж так; 10% - не задоволені.

  Блок питань, покликаних виявити інтерес курсантів до своєї майбутньої професії, показав інтерес нижче середнього рівня. Близько 40% опитаних не обговорюють події, пов'язані з діяльністю УІС, з членами сім'ї і друзями, не дивляться по телевізору передачі, пов'язані з діяльністю УІС, не цікавляться подіями, пов'язаними з УІС, через ЗМІ та мережу Інтернет.

  Курсанти в основній своїй масі (75%) схильні вірити в можливість поліпшення матеріально-технічного забезпечення УІС, вдосконалення її кадрової політики і в те, що це позитивним чином позначиться на престижі служби та іміджі УІС.

  Насторожує досить великий відсоток байдужих до громадської думки курсантів - 40% проти 26,6% працюючих співробітників, хоча роль ЗМІ у створенні іміджу УІС визнають 85% респондентів. Можливо, ми знову маємо справу з так званим юнацьким максималізмом.

  Курсанти слідом за працюючими співробітниками досить високо оцінили своїх безпосередніх керівників, багато з яких мають багатий досвід практичної роботи в системі.

  Таким чином, в своїх оцінках престижності майбутньої професії і іміджу УІС курсанти, будучи менш поінформованими з точки зору практичного життя, проте показали приблизно такі ж результати, як і працюючі співробітники. Різниця в тих чи інших моментах цілком може бути зрозуміла віковими характеристиками респондентів.

  Тепер подивимося, як сприймають УІС люди з боку, що не мають до неї прямого відношення.

  Думки респондентів щодо престижності професії співробітника УІС розділилися наступним чином: 56,7% вважають цю професію престижною; 13,3% - непрестижною; 30% вагалися з відповіддю. При цьому критеріями престижності виступили відповідальність, дисциплінованість, небезпека, необхідність для суспільства, хороша заробітна плата 40% опр ошень оцінили ур ів ень ін естіжа даної професії на 3 бали за 5-бальною шкалою; 36,7% - на 4 бали і 23,3% - на 5 балів.

  На перше місце за рівнем престижу в суспільстві респонденти схильні ставити МНС, на друге - наркоконтроль, на третє - поліцію, на четверте - митницю, УІС займає п'яте місце, на останньому (шостому) місці із запропонованих -служба судових приставів. Як ми бачимо, в залежності від категорії респондентів картина змінюється, проте всі категорії опитаних ставлять УІС на останні місця за рівнем престижу в структурі правоохоронних органів.

  Серед асоціацій з УІС лідирують такі, як ризик, страх, захист, в'язниця, покарання, ув'язнені, правосуддя. На думку опитаних, УІС

  займає середнє за значенням для Росії положення, виконуючи функції захисту суспільства від злочинних елементів, скорочення їх числа.

  Оцінюючи рівень кваліфікації співробітників УІС, 26,7% опитаних вважають його високим, 56,7% - досить високим і 6,6% - задовільним.

  23,3% респондентів вважають, що співробітники УІС скоріше задоволені своєю заробітною платою, ніж ні; 60% - скоріше ні, ніж так; 16,7% впевнені, що не задоволені. При цьому 43,3% опитаних вважають, що співробітників скоріше не влаштовує їх місце роботи, ніж навпаки, а 56,7% упевнені в цьому.

  Основна маса опитаних (60%) один-два рази на місяць обговорюють з членами сім'ї або друзями події, прямо або побічно пов'язані з УІС (інші рідше). Половина наших громадян з різною періодичністю переглядає по телевізору передачі, присвячені подіям, пов'язаним з УІС. В основному це новини і програма «Людина і закон». Ще рідше респонденти читають про це в періодичній пресі. Відомчі видання не відомі широкому загалу.

  60% опитаних вважають, що підвищити рівень престижу УІС можна за рахунок вдосконалення кадрової політики в УІС (20% так не вважають, 20% вагалися з відповіддю). При цьому висловлюють сумнів в реальності докорінного поліпшення матеріально-технічного забезпечення УІС 66,7% опитаних (16,6% вважають, що це можливо; 16,7% - не визначилися з відповіддю). Така ж картина спостерігається і з приводу ефективності роботи із засобами масової інформації. 63,3% опитаних вважають, що обов'язковою умовою підвищення іміджу УІС є поліпшення якості роботи самих співробітників.

  На питання «Чи готові Ви зв'язати свою подальшу долю з співробітником УІС, в тому числі і за допомогою вступу в шлюб?» 16,7% респондентів відповіли ствердно; 30% -Виключити подібну можливість; більше половини наших співгромадян (53,3%) будуть виходити з конкретних обставин. При цьому 30% висловили готовність працювати в системі; 50% виключили цю можливість; 20% також будуть орієнтуватися по ситуації.

  Опитані досить високо оцінили зовнішній вигляд співробітників УІС, їх охайність, охайність, дотримання статутний

  форми одягу: 13,3% - 3 бали, 50% - 4 бали, 36,7% - 5 балів. Трохи нижче - оцінки вміння співробітників грамотно викладати свої думки, виступати на публіці: 16,7% - 2 бали, 23,3% -3 бали, 50% - 4 бали, 10% - 5 балів. Такий погляд на УІС з боку.

  Таким чином, до найсерйозніших внутрішніх проблем відносяться: диспропорція в рівні заробітної плати і навантаженні на співробітників; скорочення соціальних гарантій; відсутність власного положення про проходження служби в органах УІС; недостатньо ефективна і послідовна кадрова політика; бюрократизм як превалювання формальних відносин і паперової тяганини.

  Найголовнішою проблемою, яка проявляється при погляді з боку, є низька поінформованість громадян про кримінально-виконавчій системі та специфіці її діяльності. Більшість респондентів спираються на образ, що транслюється з телеекранів, або багато в чому негативний досвід прямих або непрямих контактів з УІС (колишні засуджені, засуджені-родичі і т. Д.). Навіть розуміння важливості тих функцій, які виконуються системою для суспільства, часто не може пересилити негативне ставлення до неї.

  Вже після проведення нами даного дослідження в життя УІС відбулися певні зміни, які можуть надати принципово важливе вплив на імідж кримінально-виконавчої системи. Мова, в тому числі, йдеться про вихід у світ Федерального закону від 30.12.2012 № 283-ФЗ «Про соціальні гарантії співробітникам деяких федеральних органів виконавчої влади та внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації», який регулює і відносини, пов'язані з грошовим постачанням співробітників УІС. У зв'язку з цим буде цікаво простежити, яким чином зміниться образ УІС в очах її працівників, курсантів і, в кінцевому рахунку, інших громадян нашої країни в найближчій часовій перспективі. ^

  1. Свинаренко І. М. Росіяни сидять: по зонам Батьківщини. - М .: Варгіус, 2002. - С. 330.

  2. Кертман Г. Виховний, коригувальний потенціал пенітенціарної системи наші співвітчизники оцінюють скептично ... / Фонд «На захист прав ув'язнених» [сайт]. - URL: http: //www.zashita-zk. org / stats / 1222853905.html (дата звернення: 17.11.2012).


  Ключові слова: СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ /SOCIOLOGICAL RESEARCH /ПРЕСТИЖ /PRESTIGE /ІМІДЖ /IMAGE /СПІВРОБІТНИКИ /EMPLOYEES /КУРСАНТИ /CADETS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити