The screening of incidence of maxillodental anomalies in children in Kazan is performed. It is revealed that in 54% of children and teenagers there is pathology to be treated. Profound study of the efficiency of dispensarization method comparing with that in taking medical advice showed that the basic form of organization of the orthodontic aid to children is dynamic observation and rehabilitation by dispensarization method. As a result the number of persons without disorders of maxillodental system increases by 7,3 times, the number of children with anomalies decreases by 6,5 times.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Анохіна А. В., Низамов І. Г., Хитров В. Ю.


PROBLEMS OF ORGANIZATION OF THE ORTHODONTIC AID TO CHILDREN

The screening of incidence of maxillodental anomalies in children in Kazan is performed. It is revealed that in 54% of children and teenagers there is pathology to be treated. Profound study of the efficiency of dispensarization method comparing with that in taking medical advice showed that the basic form of organization of the orthodontic aid to children is dynamic observation and rehabilitation by dispensarization method. As a result the number of persons without disorders of maxillodental system increases by 7,3 times, the number of children with anomalies decreases by 6,5 times.


Область наук:
 • Науки про здоров'я
 • Рік видавництва: 2003
  Журнал: Казанський медичний журнал
  Наукова стаття на тему 'Проблеми організації ортодонтичної допомоги дітям '

  Текст наукової роботи на тему «Проблеми організації ортодонтичної допомоги дітям»

  ?ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

  УДК 616. 314 - 007. 1 /. 27 - 053. 2

  ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ортодонтичного ДОПОМОГИ ДІТЯМ

  A.B. Анохіна, І. Г. Іізамов, В. Ю. Хитрі

  Кафедра терапеетіческой і дитячої стоматології та ортодонтії КГМА (зае. - доц. В.Ю. Хитрі), кафедра общестеенного здороеья, економіки і упраеленія здраеоохраненіем (зае. - проф. І.Г. Іізамое) Казанської медичної академії

  післядипломної образоеанія

  Пацієнти з аномаліями зубощелепної системи (АЗЧС) страждають не тільки від порушення фонетики і жування, вони мають психологічні проблеми: у зв'язку зі зміною зовнішнього вигляду виникають відчуття ущербності, власної неповноцінності і, як наслідок цього, труднощі спілкування аж до обмежень у виборі професії. У структурі поширеності стоматологічних захворювань у дітей АЗЧС посідають третє місце після карієсу і захворювань пародонту. Частота розвитку АЗЧС, за даними ВООЗ, становить в середньому 50% [8].

  За висновком Національного інституту стоматології США, у 40,0% всього населення мають місце АЗЧС, причому 15,0% осіб потрібне оперативне вмешательст- у [7]. Однак надається стоматологічна допомога не завжди відповідає існуючим потребам, і жителі Росії потребують розширення обсягу і поліпшення її якості [12].

  У зв'язку з тим, що найближчим часом не варто очікувати значного збільшення обсягу фінансування охорони здоров'я, слід дещо змінити пріоритети і приділити увагу профілактиці, особливо стоматологічних захворювань, яка вимагає набагато менших (в 56 разів) витрат, ніж лікування [12].

  Загальновідомо вплив карієсу і його ускладнень на формування зубоче- лю-стно-лицевої ділянки у зв'язку з передчасною втратою зубів [11]. Є окремі норми-вен-ве вплив на поширеність АЗЧС надає вміст фтору в питній воді [6]. Частота зубощелепних аномалій в районах з низьким вмістом фтору в 2 рази вище, ніж в осередках ендемічного флюорозу [1]. Вміст фтору впливає не тільки і не стільки на поширеність, скільки на вираженість клінічної картини АЗЧС [2]. Встановлено зв'язок між зростанням частоти і вираженості АЗЧС і піком соціально-економічного кризи [9] і залежність поширеності зубощелепних

  аномалій від екологічної забрудненості районів великого промислового міста [13]. Патогенетичні механізми, які утримують стабільний рівень поширеності в рамках популяції, пов'язані з факторами генетичного характеру, стану здоров'я популяції, а також з соціально-економічними умовами [10].

  Скринінг поширеності зубощелепних аномалій у м Казані показав, що у 54% дітей і підлітків є дефекти, що підлягають лікуванню [3, 15]. У дітей, які проживають в Казані, частота сформованих АЗЧС коливається від 32,9 до 33,2%, що формуються - від 19,7 до 21,3%, а з факторами ризику розвитку - від 16,9 до 18,3% від загального числа обстежених [13, 19].

  У переважної більшості дітей (97,7%) АЗЧС поєднуються з відхиленнями від норми інших систем і органів: з рахіт (53,8%), порушенням постави і сколіозом (82,9%), на міопію (82,7%) [14 ]. Поширеність АЗЧС нерівномірна в віковому аспекті. У періоді тимчасового прикусу аномалії зустрічаються у 24% дітей, в періоді змінного - у 49%, а у віці 17 років (постійний прикус) - у 35% [16]. Спостерігається зростання частоти АЗЧС у віці від 6 до 11 років [4].

  Наші дослідження також свідчать про вікові відмінності поширеності АЗЧС. У періоді тимчасового прикусу у дітей 3-6 років превалюють фактори ризику розвитку АЗЧС - їх майже в 2 рази більше, ніж формуються (див. Табл.).

  У 26,4% обстежених нами дошкільнят фактори ризику формування АЗЧС проявлялися у вигляді шкідливих звичок (смоктання соски, пальців, іграшок та ін.). Порушення стіраємості горбів тимчасових зубів спостерігалося у 35% дітей 5-річного віку. Високий відсоток формуються аномалій прикусу - 23,7 на 100 обстежених дошкільнят. Серед сформованої патології переважали також аномалії прикусу, а в їх структурі

  Вікові особливості розвитку зубощелепної системи дітей і підлітків м Казані

  Зрілість прикусу і вікові групи

  Стан зубощелепної тимчасовий початковий, другий період доформірови- загальне число

  системи змінний змінного вающий, дітей та

  прикусу постійний підлітків

  3 - 6 років 7 - 9 років 10 -13 років 14 - 16 років 3 - 16 років

  абс. | % Абс. | % Абс. | % Абс. | % Абс. | %

  Гармонійний розвиток 211 ​​3,8 386

  Фактори ризику розвитку

  АЗЧС 2 4,8 522

  Створювані АЗЧС 156 2,8 678

  Сформовані АЗЧС 196 3,5 980

  Всього 818 14,8 2566

  у дошкільнят 3-6 років найбільш часто зустрічалася прогнатия (43,0%), потім відкритий (16,5%) і глибокий (15,4%) прикус. Прогенія була зареєстрована у 11,7% дітей дошкільного віку, а транс-верзальние аномалії прикусу - у 5,6%. У дітей у віці 3-6 років поєднана патологія прикусу була виявлена ​​лише у 9 з 613 чоловік.

  У 1974 р після обстеження 5562 дітей м Казані, Л.М. Демнер [5] прийшов до висновку, що у 11,2% з них відбувається саморегуляція деяких видів АЗЧС. Наше динамічне спостереження за розвитком зубощелепної системи у дітей протягом більш ніж 15 років підтвердили можливість саморегуляції в 15,3% випадків в періоді змінного прикусу з 7 до 13 років. Стан здоров'я дитини, спадковість, конституція, тип особи (врівноважений, массетеріальний) є досить значимими факторами в даному процесі. Негативний вплив надають множинний карієс і рання втрата тимчасових зубів, наявність шкідливих звичок, хронічні захворювання органів дихання. При ранньому виявленні та усуненні деяких активно діючих причин нормалізація стану зубощелепної системи відбувається в 83,6% випадків. У зв'язку з цим наголошено на важливості використання даного явища при організації ортодонтичної допомоги дітям.

  Для оцінки результативності динамічного спостереження і реабілітації дітей у ортодонта нами було проведено поглиблене дослідження методу диспансеризації в порівнянні з прийомом за зверненнями. Плановими лікувально-профілактичними заходами було охоплено 1194 школярів початкових класів, а 787 школярів аналогічного віку отримували ортодонтичну допомогу за зверненнями. Станом зубощелепної системи школярі були розділені на 4

  7,8 738 13,4 499 9,8 1834 33,2

  8,9 - - - - 777 14,1

  12,3 219 3,9 - - 1053 19,1

  17,8 433 7,8 236 4,3 1845 33,4

  46,5 1390 25,2 5 3 7 13,3 5509 100,0

  групи: здорові, з факторами ризику, з початковими стадіями формування патології, з вираженими АЗЧС. Весь комплекс оздоровчих заходів проводився протягом 3 років - з 1 по 3-й клас, потім діти перебували під наглядом дільничного ортодонта до формування постійного прикусу. Лікування АЗЧС різної складності і відновлення функцій жувального апарату проводили за допомогою апаратних і безаппаратного методів.

  Активне виявлення АЗЧС в початковій стадії розвитку дозволило в 58,2% випадків усунути їх за допомогою безаппа-ратних методів (виборче прийшли-фованіе, міогімнастику). Крім традиційних ортодонтичних пристроїв, застосовувалися апарати з системою пружних площин. Ефективність цих пристроїв прямо пропорційна ступеню складності (трудомісткості) АЗЧС і віз-росту пацієнтів.

  Результативність диспансеризації дітей з порушеннями розвитку зубощелепної системи залежить від психологічних особливостей особистості і від сили мотивації на початку ортодонтичного лікування. Аналіз психологічних особливостей щодо ортодонтичного лікування 340 учнів молодших класів за допомогою восьмицветового тесту Люшера [18] дозволив зробити наступні висновки:

  1. У більшості дітей, які лікувалися успішно, яскраво виражено бажання справити враження на оточуючих, прагнення до визнання. У ряді випадків, навіть на тлі напруги, спостерігається прагнення розширити сферу діяльності, вийти з несприятливої ​​ситуації шляхом активного вирішення проблеми, сподіватися на краще.

  2. У дітей, які відмовилися від ортодонти-чеський допомоги і перервали ортодонти-чеський лікування, виявлені психологичес-

  кий конфлікт, сильна напруга, тривожність, невпевненість в собі, відчуття невизначеності. Вони йдуть від рішення проблем, від реальності, уникають конфліктів.

  Успіх ортодонтичного лікування, як показує дослідження, залежить від контакту пацієнта і (або) його батьків з лікарем, отже, вимагає психологічної підготовки ортодонта.

  В результаті трирічного циклу диспансеризації дітей у ортодонта число здорових дітей без порушень розвитку жувального апарату зросла в 7,3 рази. Число хворих з аномаліями зменшилася в 6,5 рази.

  Результативність диспансеризації дітей з АЗЧС в періоді початкового змінного прикусу склала 66,2%, а робота вра-ча-ортодонта на прийомі за зверненнями - 21,2% за методикою М. Н. Цінке- ра [17]. При активному спостереженні і плановому лікуванні дітей молодшого шкільного віку з АЗЧС і деформаціями на ділянці результативність роботи ортодонта збільшилася в 3 рази в порівнянні з такою при прийомі за зверненнями. Корекція порушень розвитку в оптимальні терміни дозволяє в 2 рази скоротити тривалість і трудомісткість лікування в порівнянні з аналогічними показниками при прийомі за зверненнями. Доцільно адаптувати розроблену і впроваджену в практику схему диспансерних ортодонтичних заходів до нових економічних умов на основі добровільного медичного страхування.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Алімскій A.B., Чікорін А.К .// Експер. і клин. стоматолог. - 1977. - Т.7. - С. 113-117.

  2. Андрєєв І.М. Роль фтору у виникненні зубощелепних аномалій та його вплив на деякі фізіологічні показники організму: Автореф. дис. ... канд. мед. наук.-Казань,

  тисячу дев'ятсот вісімдесят одна.

  3. Анохіна A.B. Зубощелепні аномалії у дітей і вдосконалення управління ортодон-ної допомогою: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Казань, 1993.

  4. Виноградова Т.Ф. Диспансеризація дітей у стоматолога. -М. - +1988.

  5. Демнер Л.М .// Зап. стоматолог. - Волгоград, 1974. - Т.2. -З. 114-117.

  6. Іконнікова Л.Ф. // Праці Казанського мед. ін-ту. - 1974. - Т.40 (а). - С.24-25.

  1. Ковальський Ю.Л. Наукове обгрунтування концептуальної моделі реформування стоматолог-

  ня допомоги дитячому населенню великих міст: Автореф. дис. ... докт. мед. наук. -, 2002.

  8. Костлан Я. Стоматологічне обслуговування в Європі. - Копенгаген, 1982.

  9. Маілян П.Д. Розробка каркасно-пружинних конструкцій ортодонтичних апаратів і аналіз ефективності лікування ними зубощелепних аномалій. -М., 1998..

  10. Образцов Ю.Л. // Стоматологія.- 1994. -№4. - С. 71-73.

  11. Симановская Є.Ю., Чернишова Л.Є., Ело-Вікову А.Н. // Стоматологія. - 1989. - №5. -С.85-88.

  12. Стоматологічна захворюваність населення Росії. Епідеміологічне обстеження населення Росії / Под ред. проф. Е.М. Кузма-ної - М., 1999. - С.14.

  13. Сухорецкая Е.Н., Погодіна А.А. та ін. // Праці VII Всесоюзного з'їзду стоматологов.- Ташкент, 1981. - С.352-355.

  14. Тураєв Р.Г. Соціально-гігієнічний моніторинг зубощелепних аномалій дитячого населення великого міста: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Казань, 1998..

  15. Хитров В.Ю., Анохіна А.В. Матеріали III Міжнародного симпозіуму: "Сучасні технології в дитячій краніофасціальной хірургії та неврології" .- М., 2000. - с.74-75.

  16. Хорошилкіна Ф.Я., Малипін Ю.М. Керівництво по ортодонтії / Под ред. Ф.Я. Хоро-Шилкіна. - М., 1982. - С. 6-8.

  17. Цинкер М.Н., Слуцький В.І., Кордон Е.Н. // здравоохр. Российск. Федерації. - 1972. - № 9. - С.7-9.

  18. Енциклопедія тестів. Таємниці вашого характера.- М., 1997.- С.204-258.

  19. Яхина З.Х. Клініко-статистичне та морфологічний обгрунтування вибору методів профілактики та раннього лікування зубощелепних аномалій у дітей дошкільного віку: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Казань, 1992.

  надійшла 06.04.02.

  PROBLEMS OF ORGANIZATION OF THE

  ORTHODONTIC AID TO CHILDREN

  A.V. Anokhina, I.G. Nizamov, V.Yu. Khitrov

  S u m m a г у

  The screening of incidence of maxillodental anomalies in children in Kazan is performed. It is revealed that in 54% of children and teenagers there is pathology to be treated. Profound study of the efficiency of dispensarization method comparing with that in taking medical advice showed that the basic form of organization of the orthodontic aid to children is dynamic observation and rehabilitation by dispensarization method. As a result the number of persons without disorders of maxillodental system increases by 7,3 times, the number of children with anomalies decreases by 6,5 times.


  Ключові слова: ДІТИ / ОРТОДОНТІЯ / ЗУБОВ АНОМАЛІЇ / ЛЮДИНА / CHILD / ORTHODONTICS / TOOTH ABNORMALITIES / HUMAN

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити