У статті розглянуті проблеми організації метрологічного забезпечення технологічних процесів машинобудівного виробництва. Запропоновано підхід для вирішення розглянутих проблем, що складається в створенні і підтримці системи управління метрологічним забезпеченням технологічних процесів.

Анотація наукової статті з енергетики та раціонального природокористування, автор наукової роботи - Бєлов Максим Юрійович, Анікєєва Олеся Володимирівна


PROBLEMS OF ORGANIZATION OF METROLOGICAL SUPPORT OF TECHNOLOGICAL PROCESSES OF MACHINE-BUILDING PRODUCTION

The article deals with the problems of organization of metrological support of technological processes of machine-building production. An approach is proposed to solve the problems considered, consisting in the development and maintenance of a control system for metrological support of technological processes.


Область наук:
 • Енергетика і раціональне природокористування
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Сучасні матеріали, техніка та технології

  Наукова стаття на тему 'ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ технологічних процесів МАШИНОБУДІВНОГО ВИРОБНИЦТВА'

  Текст наукової роботи на тему «ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ технологічних процесів МАШИНОБУДІВНОГО ВИРОБНИЦТВА»

  ?12. Telegin V.V. Solid modeling in autodesk inventor at initial stage of training of specialists in field mechanical engineering / V.V. Telegin, A.M. Kozlov, A.V. Mrichek // Lecture Notes in Mechanical Engineering. 2019. Т. Part F4. С. 1241-1247.

  Telegin Viktor Valerievich, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor

  (E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

  Lipetsk State Technical University, Lipetsk, Russia

  DYNAMIC ANALYSIS AND ESTIMATION OF PERFORMANCE IN DESIGNING MECHANISMS OF AUTOMATIC MACHINES

  One of the main factors determining the operability of high-speed automatic machines is the oscillatory (dynamic) processes that arise as a result of elastic deformations of their links. The paper discusses the methodology the impact of these processes on the performance of designed products. The methodology is based on computer modeling of dynamic processes. Keywords: dynamic model, mass, moment of inertia, rigidity, energy dissipation.

  ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ технологічних процесів МАШИНОБУДІВНОГО ВИРОБНИЦТВА

  Бєлов Максим Юрійович, студент Анікєєва Олеся Володимирівна, к.т.н., доцент Південно-Західний державний університет, Курськ, Росія

  У статті розглянуті проблеми організації метрологічного забезпечення технологічних процесів машинобудівного виробництва. Запропоновано підхід для вирішення розглянутих проблем, що складається в створенні і підтримці системи управління метрологічним забезпеченням технологічних процесів.

  Ключові слова: метрологічне забезпечення, машинобудівне виробництво, вимір, процес.

  Згідно ГОСТ Р 8.820-2013, метрологічне забезпечення об'єкта це метрологічне забезпечення вимірювань (МОЇ), які виконуються на об'єкті [1]. При цьому під МОЇ розуміється систематизований, строго певний набір засобів і методів, спрямованих на отримання вимірювальної інформації, що володіє властивостями, необхідними для вироблення рішень щодо приведення об'єкта управління в цільовий стан; під об'єктом - будь-який матеріальний об'єкт або система або їх складові (процеси, явища, події) з метою визначення стану яких виконується логічно завершена сукупність вимірів, що дозволяє отримувати вимірювальну інформацію, необхідну для вироблення рішень щодо приведення об'єкта в бажаний стан.

  На сьогоднішній день проблема організації метрологічного забезпечення (МО) технологічних процесів машинобудівних виробництв стоїть досить гостро [2, 3]. Так, багато підприємств, що інвестують у власне виробництво, стикаються з тим, що наявне технологи-

  чеський обладнання, потенційно здатне виробляти продукцію високої якості, не реалізовує свій потенціал через низького рівня організації метрологічного забезпечення [4-15]. При цьому аналіз стану МО показує, що негативними чинниками, як правило, є: відсутність кваліфікованих кадрів, відсутність належної кількості робочих місць, відсутність сучасного вимірювального обладнання, використання застарілих методів вимірювання, внаслідок чого підвищується вартість обслуговування засобів вимірювальної техніки.

  Рішенням всіх перерахованих проблем є створення і підтримання на підприємстві системи управління МО технологічних процесів, яка дозволить привести МО процесів до заданого (цільового) рівня [16, 17].

  Удосконалення організації МО має бути направлено на поліпшення управління технологічними процесами і їх стабілізацію [1823], наслідком чого служить підтримання якості продукції, що виготовляється.

  Елементи і процеси МО, а також витрати на створення і підтримку системи управління МО повинні відповідати як складності технологічних циклів підприємства, так і масштабом виробництва в цілому. Першочерговою умовою є складність технологічних процесів підприємства, тобто характер об'єкта, згідно ГОСТ Р 8.820. Тому виділяють МО наступних робіт:

  - науково-дослідних;

  - дослідно-конструкторських;

  - технологічних;

  - по випробуванню обладнання (процесів, продукції);

  - по контролю умов (процесів, продукції);

  - за вимірюваннями, випробувань, контролю в процесах: виробництва, експлуатації та утилізації продукції, ремонту технічних пристроїв і систем.

  Саме складність технологічних процесів виробництва обумовлює вибір: переліку завдань по МО процесів, існуючих методів їх вирішення, набору елементів МОЇ, складу критеріїв і методологію оцінки рівня МО.

  Елементами МОЇ служать не тільки кошти вимірів, еталони, одиниці величин, шкали вимірювань, перевірочні та ін. Установки, але і: різні методики (вимірювань, повірки, калібрування, атестації та ін.), Фахівці (в т.ч. калібрувальник, випробувачі вимірники, поверители), а також, безумовно, умови проведення вимірювань (випробувань, калібрування та ін.).

  Створення та підтримка системи МОЇ технологічних процесів на підприємстві, відповідно до ГОСТ Р 8.820, повинні включати всі перераховані нижче етапи.

  1 етап: планування та визначення вимог до вимірювань (випробувань, контролю). На даному етапі визначають структуру життєвого циклу продукції [24, 25], структуру критеріїв і методику оцінки рівня МО для кожного етапу життєвого циклу, а також вимоги до вимірювань (випробувань, контролю), що проводяться на всіх етапах життєвого циклу продукції.

  2 етап: проектування і розробка процесів вимірювань. На даному етапі вибирають процеси вимірювань за допомогою проведення: аналізу вимог зацікавлених сторін [26-30], законодавства і наявних або необхідних ресурсів; моделювання процесів вимірювань [31]; урахування реальних умов вимірювань; оцінки ризиків. Також тут встановлюють вимоги до метрологічної простежуваності результатів вимірювань [2].

  3 етап: метрологічне підтвердження придатності елементів МОЇ. Етап включає наступні процеси: затвердження типу, атестація, повірка або калібрування еталонів, засобів вимірювань, стандартних зразків; оцінка відповідності вимогам допоміжного обладнання; метрологічна атестація методик вимірювань; метрологічна експертиза документів з планування та розробки процесів вимірювань; оцінка кваліфікації персоналу; контроль умов проведення вимірювань.

  4 етап: аналіз стану МО технологічного процесу. На даному етапі визначають: рівень задоволеності споживачів якістю і вартістю продукції [28-30], зв'язок якості і вартості продукції з показниками рівня МО [32]; виявляють причини зниження показників рівня МО, проводять періодичну оцінку цих показників.

  5 етап: прийняття рішення про вдосконалення системи МОЇ. На даному етапі керівництво, використовуючи фактичні дані аналізів, приймає рішення про проведення коригувальних і запобіжних дій щодо вдосконалення розробленої на підприємстві системи МО.

  Таким чином, перераховані етапи по створенню та підтриманню системи МОЇ показують, що в цілому, МО технологічних процесів складається з трьох складових: організаційної, технічної та методичної, що ні суперечить ГОСТ Р 8.892-2015 [33]. Крім наведених складових, для вдосконалення організації МО технологічних процесів доцільно також аналізувати наукову і нормативну складові. Тоді результати такого аналізу будуть відображати:

  - опис (ідентифікацію) технологічних процесів [34];

  - вимоги до вимірювальної інформації, одержуваної за результатами вимірювань, випробувань і контролю (відповідно до Федеральними законами, підзаконними актами);

  - вимоги до кожного виконуваного в технологічному процесі вимірювання, випробування та контролю;

  - наявність документів на атестовані відповідно до ГОСТ Р 8.563 і Федеральним законом від 26.06.2008 N 102-ФЗ «Про забезпечення єдності

  вимірювань »[35, 36] методики вимірювань, випробувань і контролю, приналежність проведених вимірювань, випробувань і контролю до сфери державного регулювання;

  - Список використаних засобів вимірювальної техніки, випробувального обладнання, засобів контролю;

  - забезпеченість засобів вимірювальної техніки та контролю методами і засобами повірки та / або калібрування, випробувального устаткування - методами і засобами атестації;

  - потреба в коштах вимірювань, випробувальному обладнанні, засобах контролю;

  - наявність документації на методи і засоби повірки та / або калібрування засобів вимірювань і контролю, атестації випробувального обладнання;

  - наявність і потреба в стандартах і стандартних зразках;

  - наявність і потреба в підготовці і підвищенні кваліфікації персоналу, який виконує: вимірювання, випробування, контроль, перевірку, калібрування, атестацію, технічне обслуговування та ремонт засобів вимірювальної техніки (засобів контролю, випробувального обладнання);

  - наявність приміщень, в яких проводяться: вимірювання, випробування, контроль, перевірка, калібрування, атестація, а також визначення умов в цих приміщеннях;

  - потреба в розробці документів на методики вимірювань, випробувань, контролю, перевірки, калібрування, атестації;

  - узагальнені відомості про претензії до якості (в т.ч. надійності, довговічності [37]) засобів вимірювальної техніки, випробувань і контролю.

  Перераховані результати проведеного аналізу МО технологічних процесів повинні бути отримані і узагальнені фахівцями метрологічних служб підприємств. Саме такий підхід до організації МО дозволить будь-якому машинобудівному підприємству випускати конкурентоспроможну продукцію.

  Список літератури

  1. ГОСТ Р 8.820-2013 Державна система забезпечення єдності вимірювань (ГСИ). Метрологічне забезпечення. Основні положення. - Введ. 01.01. 2015. М .: Стандартинформ, 2019. 11 с.

  2. Золотухіна Н.П., Івахненко А.Г. Управління метрологічним забезпеченням при розробці, виробництві та обслуговуванні радіоелектронних СІ // Законодавча та прикладна метрологія. 2010. № 3. С. 40-44.

  3. Золотухіна Н. П., Івахненко А. Г. Основні завдання метрологічного забезпечення при розробці і проектуванні радіовимірювальних приладів // Перспективи розвитку технологій обробки і устаткування в машинобудуванні: збір. науч. статей 3-й Міжнародній науково-технічні. конференції з міжнародною участю. Курськ: ЮЗГУ. 2018. С. 128-133.

  4. Анікєєва О.В., Івахненко А.Г. Математична модель для оптимізації відновлюваних при ремонті значень показників геометричної точності металорізальних верстатів // Известия Південно-Західного державного університету. Серія: Техніка та технології. 2012. № 2-3. С. 12-15.

  5. Анікєєва О.В., Івахненко А.А. Раціональна експлуатація технологічного обладнання на машинобудівних підприємствах // Известия Південно-Західного державного університету. Серія: Техніка та технології. 2013. № 1. С. 75-79.

  6. Крюков Д.Н., Івахненко А.Г. Розробка норм точності на малогабаритне і мініатюрне металообробне обладнання // Известия Південно-Західного державного університету. Серія: Техніка та технології. 2014. № 1. С. 16-21.

  7. Анікєєва, О.В. Управління етапом планування для підвищення якості процесу ремонту металорізальних верстатів: Автореферат ... к.т.н., спец. 05.02.23. Курськ, 2012. 16 с.

  8. Анікєєва О.В., Івахненко А.Г. Проблеми впровадження системи ТРМ на машинобудівних підприємствах та шляхи їх вирішення // Известия Південно-Західного державного університету. Серія: Техніка та технології. 2012. № 1. С. 22-27.

  9. Antsev A.V., Pasko N.I., Antseva N.V. Assessment of wear dependence parameters in complex model of cutting tool wear. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Processing Equipment, Mechanical Engineering Processes and Metals Treatment. Volume 327 (2018) 042005. DOI: 10.1088 / 1757-899X / 327/4/042005.

  10. Пасько Н.І., Анцев Н.В. Статистична модель процесу технічного обслуговування і ремонту металообробного обладнання // Известия Тульського державного університету. Технічні науки. 2008. № 2. С. 10-18.

  11. Анцев Н. В., Пасько Н. І. Управління якістю технічного обслуговування і ремонту металообробного обладнання з періодичним контролем стану // Известия Тульського державного університету. Технічні науки. 2012. № 1. С. 440-449.

  12. Pasko N.I., Antsev A.V., Antseva N.V., Fyodorov V.P. The generalized mathematical model of the failure of the cutting tool. IOP Conference Series: Materials Science and Engi-neering.Volume 177 (2017) 012052. DOI: 10.1088 / 1757-899X / 177/1/012052.

  13. Іноземцев А. Н., Анцев А. В. Проект технічного обслуговування, ремонту і модернізації технологічного обладнання // Известия Тульського державного університету. Технічні науки. 2009. № 4. С. 70-79.

  14. Іноземцев А.Н., Анцев А.В. Підвищення ефективності технічної експлуатації технологічного обладнання машинобудівних підприємств // Известия Тульського державного університету. Технічні науки. 2010. № 2-1. С. 60-66.

  15. Іноземцев А.Н., Васін Л. А., Анцев А.В. Управління якістю технічного обслуговування, ремонту і модернізації металообробного обладнання // Известия Тульського державного університету. Технічні науки. 2012. № 1. С. 410-417.

  16. Орлова О.М., Івахненко А.Г. Актуальність проблеми оптимального вибору методів і засобів управління якістю на підприємстві зі змішаним типом виробництва // Сучасні інструментальні системи, інформаційні технології та інновації: матеріали VIII Міжнародної науково-технічної конференції: в 2 ч. Ч.2. Курськ, 2011. С. 313-315.

  17. Івахненко А.Г., Пузанов В.Є. Метод планування цілей машинобудівного підприємства в області якості // Перспективи розвитку технологій обробки і устаткування в машинобудуванні: збірник наукових статей 3-й Міжнародній науково-технічній конференції з міжнародною участю. Курськ: ЮЗГУ, 2018. С. 131-135.

  18. Анікєєва О.В., Еренков О.Ю., Івахненко А.Г., Сторубльов М.Л. Управління якістю продукції, процесів, послуг: навчальний посібник. Курськ: ЮЗГУ, 2016. 426 с.

  19. Івахненко А.Г., Сторубльов М.Л. Моделювання процесів систем менеджменту якості: монографія. Курськ: ЮЗГУ, 2012. 168 с.

  20. Івахненко А.Г., Сторубльов М.Л. Управління процесами організації на основі даних про результативність // Методи менеджменту якості. 2009. № 5. С. 8-12.

  21. Анікєєва О.В. Розробка системи показників керованості процесів менеджменту якості // Нові матеріали і технології: стан питання і перспективи розвитку: збір. матер. Всеросійської молодіжної наукової конференції. Саратов, 2014. С. 82-85.

  22. Сторубльов М.Л., Анікєєва О.В. Схема інформаційної взаємодії мережі процесів інтегрованої системи менеджменту // Сучасні інструментальні системи, інформаційні технології та інновації: збір. науч. праць Х1-ой Між-нар. науково-практичної конференції: в 4-х томах. Т.4. Курськ: ЮЗГУ, 2014. С. 138 140.

  23. Анцев В.Ю., Вітчук Н.А. Поетапне вдосконалення виробничого процесу на прикладі виробництва трубопроводів газотурбінних двигунів // Известия Південно-Західного державного університету. 2016. № 5 (68). С. 15-21.

  24. Анікєєва О.В., Івахненко А.Г., Сторубльов М.Л. Методи оптимізації та прийняття рішень в управлінні якістю: навч. посібник. Курськ: ЮЗГУ, 2015. 216 с.

  25. Анікєєва О.В., Золотухіна Н.П., Івахненко А.Г., Олійник О.В., Сторубльов М.Л. Управління якістю в системах і процесах машинобудування: монографія. Курськ, 2014. 208 с.

  26. Анцев В.Ю., Ігнатенко Є.Ю., Пасько Н.І. Квалиметрическая оцінка постачальників // Известия Тульського державного університету. Технічні науки. 2012. № 1. С. 434-440.

  27. Анцев В.Ю., Чернецова Е.А., Толоконников А.С. Аналіз контракту у виробництві вантажопідіймальних машин на основі функції втрат Тагути // Известия Тульського державного університету. Технічні науки. 2014. № 4. С. 73-82.

  28. Анцев В.Ю., Савіна О.Ю. Рекламаційну діяльність підприємств аерокосмічної галузі // Стандарти і якість. 2014. № 2. С. 58-61.

  29. Анцев В.Ю., Чернецова Е.А. Структурно-функціональна модель процесу аналізу контракту на машинобудівному підприємстві // Известия Тульського державного університету. Технічні науки. 2014. № 3. С. 17-26.

  30. Анцев В.Ю., Ігнатенко Є.Ю., Сорокін П.А. Управління якістю процесу рекламаційної діяльності промислового підприємства // Известия Тульського державного університету. Технічні науки. 2012. № 1. С. 402-410.

  31. Анцев В. Ю., Іноземцев А. Н., Пасько Н. І. Ймовірносно-статистичний аналіз процесу випробування автоматичних технологічних машин // Известия Тульського державного університету. Технічні науки. 2012. № 2. С. 247-254.

  32. Івахненко А.Г. Системний аналіз: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Курськ: Курський держ. технічний ун-т, 2008. 134 с.

  33. ГОСТ Р 8.892-2015 Державна система забезпечення єдності вимірювань (ГСИ). Метрологічне забезпечення. Аналіз стану на підприємстві, в організації, об'єднанні. Введ. 01.07.2016. М .: Стандартинформ, 2019. 35 с.

  34. Анцев В.Ю., Вітчук Н.А. Побудова структурно - функціональних моделей виробничого процесу // Якість продукції: контроль, управління, підвищення, планування: збір. наук. праць Міжнар. молодіжної науково-практичної конференції: в 2-х т. Т.1. Курськ: ЮЗГУ, 2015. С. 49-52.

  35. ГОСТ Р 8.563-2009 Державна система забезпечення єдності вимірювань (ГСИ). Методики (методи) вимірювань. Введ. 15.04.2010; на заміну ГОСТ Р 8.563-96. М .: Стандартинформ, 2019. 20 с.

  36. Федеральний закон від 26.06.2008 N 102-ФЗ «Про забезпечення єдності вимірювань» // УПС КонсультантПлюс

  37. Анцев В.Ю., Вітчук П.В. Забезпечення довговічності ліфтових канатоведучих шківів // Важке машинобудування. 2013. № 11-12. С. 37-41.

  Belov Maksim Yur'evich, student

  Anikeeva Olesya Vladimirovna, Ph. D., associate Professor Southwestern state University, Kursk, Russia

  PROBLEMS OF ORGANIZATION OF METROLOGICAL SUPPORT OF TECHNOLOGICAL PROCESSES OF MACHINE-BUILDING PRODUCTION

  The article deals with the problems of organization of metrological support of technological processes of machine-building production. An approach is proposed to solve the problems considered, consisting in the development and maintenance of a control system for metrologi-cal support of technological processes.

  Keywords: metrological support, machine-building production, measurement, process.

  УДК 006.05

  АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ НАЦІОНАЛЬНОЇ

  СТАНДАРТИЗАЦІЇ Дубина Карина Миколаївна, студент Барабанова Ірина Олександрівна, к.т.н., доцент Брянський державний технічний університет

  Стаття присвячена аналізу актуальних проблем національної стандартизації. Обговорюються питання ролі стандартизації в сучасному світі, необхідності своєчасної актуалізації документації по стандартизації, недостатності кадрового забезпечення, розширення пропаганди стандартизації в суспільстві. Висвітлюються положення вітчизняних і міжнародних документів щодо вдосконалення і розвитку стандартизації в різних сферах діяльності. Пропонуються підходи до вирішення окремих проблем стандартизації.

  Стандартизація є сьогодні найважливішою галуззю будь-якого прогресивного держави, оскільки безпосередньо впливає на соціально-економічний розвиток та підвищення безпеки в різних сферах діяльності. В країні основу стандартизації становить національна система стандартизації, яка забезпечує злагоджену роботу учасників робіт із стандартизації на основі принципів стандартизації і з застосуванням документів в галузі стандартизації. Правові основи діяльності визначені федеральним законом №162 «Про стандартизацію в Російській Федерації» [1], а порядок і правила проведення робіт встановлено в основоположних стандартах системи «Стандартизація в Російській Федерації».

  Величезну роль і донині, стандартизація відіграє в розвитку промисловості. Вона сприяє підвищенню якості та конкурентоспроможності продукції. Варто відзначити, що в проекті концепції розвитку стандартизації в Російській Федерації на період до 2030 року увійшли стратегічні цілі, спрямовані на підтримку та розвиток малого і середнього бізнесу та забезпечення зростання продуктивності праці за рахунок застосування інструментів стандартизації. Очевидно, що ці цілі також


  Ключові слова: МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ / МАШИНОБУДІВНЕ ВИРОБНИЦТВО / ВИМІР / ПРОЦЕС / METROLOGICAL SUPPORT / MACHINE-BUILDING PRODUCTION / MEASUREMENT / PROCESS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити