Розглянуто та проаналізовано характерні деформації і пошкодження будівель невеликої поверховості в складних інженерно-геологічних умовах Криму повоєнної будівлі 20 століття, виявлені в ході обстеження технічного станів будівель в Червоногвардійському районі Криму і м Судак. Визначено основні причини деформації і пошкодження, пов'язані з умовами експлуатації і процесами, що відбуваються в грунтовому підставі і конструкціях будівлі. Встановлено, що розвитку характерних кренів зовнішніх стін будівлі сприяють порушення вимощення будівлі, більш високий ступінь вологості грунту під крайовими зонами фундаменту, а також розвиток процесу суффозии грунту і деградація кладки фундаменту із зовнішнього боку стін. Розглянуто проблеми виконання робіт по посиленню, пов'язані з відсутністю доступу до фундаментів зсередини будівлі, низькою міцності матеріалів фундаменту і кладки стін. визначено завдання посилення фундаментів і будівлі в цілому. Авторами запропонована методика одностороннього посилення фундаментів в комплексі з системою посилення стін. При її реалізації навантаження на конструкцію посилення фундаменту передаються з конструкції посилення стін. на підставі проведених розрахунків будівель з посиленням в програмних комплексах підтверджена ефективність методики посилення. Розглянуто підходи до розрахунку конструкції посилення інженерними методами.

Анотація наукової статті з будівництва та архітектури, автор наукової роботи - Дьяков І.М., Дьяков А.І., Дьякова Ю.І.


PROBLEMS OF THE UNILATERAL STRENGTHENING OF FOUNDATIONS OF BUILDINGS LOW RISE

The characteristic deformations and damages of buildings of small number of storeys in difficult engineering-geological conditions of the Crimea of ​​post-war construction of the 20th century revealed during inspection of technical conditions of buildings in Krasnogvardeysky district of the Crimea and Sudak are considered and analyzed. The main causes of deformation and damage associated with the operating conditions and processes occurring in the soil base and structures of the building are determined. It is established that the development of the characteristic rolls of the outer walls of the building contribute to the violation of the blind area of ​​the building, a higher degree of soil moisture under the boundary zones of the Foundation, as well as the development of the process of soil suffusion and degradation of the Foundation laying on the outside of the walls. The problems of performance of works on strengthening connected with lack of access to the bases from within the building, low durability of materials of the base and a laying of walls are considered. The tasks of strengthening the foundations and the building as a whole are defined. The authors propose a method of unilateral strengthening of foundations in conjunction with the system of strengthening the walls. When it is implemented, the loads on the Foundation reinforcement structure are transferred from the wall reinforcement structure. On the basis of the calculations of buildings with strengthening in software systems confirmed the effectiveness of the method of strengthening. The approaches to the calculation of the reinforcement structure by engineering methods are considered.


Область наук:
 • Будівництво та архітектура
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал
  Будівництво та техногенна безпека
  Наукова стаття на тему 'ПРОБЛЕМИ ОДНОСТОРОННЬОГО ПОСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТІВ БУДІВЕЛЬ НЕБОЛЬШОЙ ПОВЕРХОВОСТІ'

  Текст наукової роботи на тему «ПРОБЛЕМИ ОДНОСТОРОННЬОГО ПОСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТІВ БУДІВЕЛЬ НЕБОЛЬШОЙ ПОВЕРХОВОСТІ»

  ?УДК 624.151.5

  ПРОБЛЕМИ ОДНОСТОРОННЬОГО ПОСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТІВ БУДІВЕЛЬ НЕБОЛЬШОЙ

  ПОВЕРХОВОСТІ

  І.М. Дьяков, А.І. Дьяков, Ю.І. Дьякова

  ФГТУ ВО «Кримський федеральний університет ім. В.І. Вернадського ». Академія будівництва і архітектури Адреса: г. Симферополь, вул. Київська 181 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Анотація. Розглянуто та проаналізовано характерні деформації і пошкодження будівель невеликої поверховості в складних інженерно-геологічних умовах Криму повоєнної будівлі 20 століття, виявлені в ході обстеження технічного станів будівель в Червоногвардійському районі Криму і м Судак. Визначено основні причини деформації та пошкодження, пов'язані з умовами експлуатації і процесами, що відбуваються в грунтовому підставі і конструкціях будівлі. Встановлено, що розвитку характерних кренів зовнішніх стін будівлі сприяють порушення вимощення будівлі, більш високий ступінь вологості грунту під крайовими зонами фундаменту, а також розвиток процесу суффозии грунту і деградація кладки фундаменту із зовнішнього боку стін. Розглянуто проблеми виконання робіт із підсилення, пов'язані з відсутністю доступу до фундаментів зсередини будівлі, низькою міцності матеріалів фундаменту і кладки стін. Визначено завдання посилення фундаментів і будівлі в цілому. Авторами запропонована методика одностороннього посилення фундаментів в комплексі з системою посилення стін. При її реалізації навантаження на конструкцію підсилення фундаменту передаються з конструкції підсилення стін. На підставі проведених розрахунків будівель з посиленням в програмних комплексах підтверджена ефективність методики посилення. Розглянуто підходи до розрахунку конструкції посилення інженерними методами.

  Предмет дослідження: проблеми і методи одностороннього посилення фундаментів будівель невеликої поверховості в складних інженерно-геологічних умовах Криму

  Матеріали і методи: в дослідженнях використані результати обстеження технічного стану понад 15 будівель невеликої поверховості повоєнної будівлі 20 століття в Криму, виконаний аналіз результатів досліджень, розроблена методика посилення і оцінки несучої здатності посилення.

  Результати: Виявлено характерні причини деформацій і пошкоджень будівель невеликої поверховості, побудованих з місцевих матеріалів в інженерно-геологічних умовах Криму. Запропоновано оптимальні методи реконструкції фундаментів будівель невеликої поверховості, побудованих з місцевих матеріалів в інженерно-геологічних умовах Криму та технічні рішення одностороннього посилення фундаментів.

  Висновки: розроблений підхід до одностороннього підсилення фундаментів дозволяє вирішувати завдання посилення фундаментів будівель невеликої поверховості, побудованих з місцевих матеріалів в інженерно-геологічних умовах Криму без виведення будівлі з експлуатації.

  Ключові слова: інженерно-геологічні умови, фундаменти, реконструкція, посилення, підстава, деформації, крен.

  ВВКЯКНІК Мета досліджень - на підставі вивчення

  причин деформацій і пошкоджень будівель

  Житловий фонд Криму в значній мірі небольш ° ї етажшст в інжжрн ^ гемоті ^ сгах

  представлений будівлями невеликої поверховості, підвалинах Крьша, гоу ^ нм ^^ ншстей тостоянм

  зведених у другій половині 20 століття з місцевих конструкцій та умов ^ шмн ™ робіт,

  матеріалів на стрічкових фундаментах дрібного преддожіта оттішльнга ^ ти р ^ нструщіі

  закладення. В окремих районах півострова Фундаментів без віведенм будівель го

  характерним є істотні пошкодження експлуагаціі. таких будівель, пов'язані з нерівномірним осіданням Завдання доздедодвдга:

  фундаментів. Для приведення будівель в - на підставі РШУ ^ тата ^ здамо ^ адм здадт

  працездатне технічний стан необхідний виявити характерні види деформацій і

  пошук оптимальних шляхів реконструкції пошкоджень будівель невеликої поверховості, фундаментів, що враховують як особливості побудованих го месгаих ттеріадм в і ^ шрш-

  конструктивних схем і характеристики грунтового геологічних умовах Криму, основні причини

  підстави, вимоги сучасних норм в області їх виникнення,

  сейсмостійкості і безпеки експлуатації, так - встановити основні проблеми виконання

  і умови виконання робіт. р ^ отструщт (^ ВДШ ^ шт розглянутих

  будівлі в умовах відсутності можливості виведення будівель з експлуатації;

  - запропонувати оптимальні методи реконструкції фундаментів будівель невеликої поверховості, побудованих з місцевих матеріалів в інженерно-геологічних умовах Криму та оптимальну конструкцію підсилення.

  АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ

  Дослідженнями в області реконструкції та підсилення фундаментів займалися багато вітчизняних і зарубіжних вчення, серед яких А.Л. Готман, М.І. Баженов, С.Г. Богів, В.В. Далматов, А.І. Мальганов, В.С. Плювків, А.І. Поліщук, П.А. Соколовський, Е.А.Сорочан, А.З. Хасанов, Н.А. Цитовіч, А.В. Черняков, В.Б. Швець та ін. В працях [1-3] запропоновані різні підходи до посилення фундаментів і конструктивні рішення посилення. Разом з тим, роботи, присвячені розробці посилення фундаментів будівель з місцевих матеріалів в складних інженерно-геологічних умовах Криму відсутні. Не вирішена задача вибору оптимальної конструкції посилення при виконанні робіт в умовах експлуатації будівель розглянутого типу.

  Матеріали та методи ДОСЛІДЖЕНЬ

  Для реалізації поставленої мети були проаналізовані результати обстеження технічного стану понад 15 житлових будинків невеликої поверховості, зведених з місцевих матеріалів в післявоєнний період в Червоногвардійському районі Криму і місті Судак, селищі Старий Крим. Вивчалися інженерно-геологічні умови території, характер пошкоджень і деформацій будівель, умови експлуатації. В ході аналізу виявлялися типові процеси, що відбуваються в грунті підстави і

  конструкціях будівель. Споруди з конструкцією посилення моделювалися в програмних комплексах Ліра і PLAXIS.

  РЕЗУЛЬТАТИ І ЇХ АНАЛІЗ

  У післявоєнний період 20 століття в Північному і Східному Криму біло побудовано значну кількість багатоквартирних житлових будинків, а так само громадських будівель поверховістю 2-3 поверхи стіновий конструктивної системи. Довжина будівель, як правило, не перевищувала 40 м. Матеріал стін -ізвестняк-черепашник або нуммулітові вапняк, покладений на цементно-піщаному розчині. Товщина стін 500 мм і більше. Фундаменти будівель - бутові і бутобетоні. Перекриття і покриття - дерев'яне по дерев'яних несучих конструкцій.

  Антисейсмічні заходи відсутні.

  В результаті проведення обстеження технічного стану понад 15 будівель розглянутої конструкції були виявлені характерні для них деформації і пошкодження. Серед найбільш поширених - такі:

  - крен зовнішніх стін будівлі в зовнішньому напрямку;

  - наявність в зовнішніх стінах вертикальних і похилих тріщин з великою шириною розкриття, пов'язаних з нерівномірним осіданням і креном фундаментів (рисунок 1).

  В результаті вивчення інженерно-геологічних умов виявлено, що підставою фундаментів більшості будівель є суглинок в твердому стані переважно непросадочний з включеннями дресви, щебеню або гальки. У всіх випадках в грунті присутні карбонатні або гіпсові включення (рисунок 2). На багатьох об'єктах відзначався більш високий рівень вологості грунту підстави з боку наружних граней стін по відношенню з грунтом з внутрішньої сторони будівлі.

  Мал. 1. Характерні тріщини в стінах будівель Fig. 1. Characteristic cracks in the walls of buildings

  Мал. 2. Карбонатні включення в грунті основи Fig. 2. Carbonate inclusions in basement soil

  Для оцінки рівня навантаження від будівлі на заснування були проведені розрахунки нормальних контактних напружень під підошвою фундаменту. Встановлено, що фактичні навантаження на підставу фундаментів на 20 .. .30% нижче несучої здатності основи. Величина розрахункової опади і крену фундаментів не перевищують нормативні значення. Розрахункова оцінка міцності кам'яної кладки стін і фундаменту так само показала наявність запасів міцності при існуючій навантаженні. Таким чином, виходячи з розрахункової оцінки грунтового підстави і кам'яної кладки, можна зробити висновок, що причини нерівномірного осідання не пов'язані з недостатньою шириною фундаменту або низькою міцністю кам'яної кладки фундаменту.

  В результаті проведених досліджень було встановлено, що основні причини нерівномірних осідань фундаментів

  обстежених будівель пов'язані з просторовою неоднорідністю карбонатних глинистих ґрунтів, розмокання і втратою міцності карбонатних включень при зволоженні, розвитку процесу суффозии. Зволоження грунту в більшій мірі відбувається під зовнішньою частиною фундаменту, що призводить до підвищення деформативності і зниження коефіцієнта постелі грунту з цього боку. В результаті зовнішні стіни будівель відчувають крен в зовнішньому напрямку, незважаючи на наявність згинального моменту в протилежному напрямку. Розвитку нерівномірних осад і крену стін сприяли: наявність пошкоджень в отмостке будівель, недостатня її ширина, відсутність організованої системи водовідведення з покрівлі будівель, наявність локальних ухилів території до будівлі, а так же процес деградації кладки фундаментів, переважаючий з зовнішньої сторони.

  Основними вимогами до забезпечення безпеки подальшої експлуатації розглянутих будівель, що реалізуються при їх

  капітальному ремонті або реконструкції, є:

  - відновлення цілісності і працездатності стін;

  - виконання вимог норм по сейсмостійкості будівлі, в тому числі забезпечення роботи конструкції перекриття та покриття будівлі як єдиних дисків (відповідно до СП 14.13330.2014 "СНиП 11-7-81 *" Будівництво в сейсмічних районах ");

  - запобігання подальшої деградації фундаментів будівлі;

  - виключення умов подальшого розвитку нерівномірних осідань фундаментів.

  У розглянутих умовах, для запобігання подальших нерівномірних осідань фундаментів зовнішніх несучих стін, утворення тріщин в стінах і інших конструкціях, доцільно виконання посилення фундаменту з розвитком площі підошви в зовнішньому напрямку. Складність виконання робіт з підсилення пов'язана з наступними факторами:

  - відсутність можливості виведення будівлі з експлуатації, що виключає виконання робіт по посиленню з внутрішньої сторони будівлі;

  - необхідність забезпечення спільної роботи існуючого і додаткового фундаменту, передачі частини навантаження на додатковий фундамент з-за низької міцності кладки існуючого фундаменту і одностороннього доступу до його конструкції;

  Пропонованим підходом до вирішення питання реконструкції або посилення фундаменту будівлі є одностороннє збільшення ширини підошви фундаменту з передачею навантаження на додатковий фундамент від стін через інші конструкції посилення, минаючи існуючий фундамент. При цьому контакт додаткового фундаменту з існуючим фундаментом повинен виконувати лише захисну роль запобігання деградації кладки.

  Як конструкції, що передає зусилля від стін додаткового фундаменту можна використовувати кільцеві багаторівневі обойми стін, об'єднані вертикальними елементами (стійками). Для передачі вертикальних зусиль від стін на конструкцію обойми, вона повинна бути виконана жорсткої і розташовуватися в штрабах стін. На додаткові металеві стійки (фундаментні анкера) передається тільки вертикальні зусилля. Горизонтальні зусилля від крену стін сприймаються поясами обойми стін.

  На підставі запропонованого підходу розроблена конструкція посилення будівель з реконструкцією фундаменту в Червоногвардійському районі (рис.3). Посилення складається з кільцевих обойм стін, вертикальних елементів і додаткового фундаменту. кільцеві обойми

  стін виконуються в рівнях перекриття з металопрокату і розташовуються в штрабах з набетонуванням для надійної передачі зусиль. Додатково обойми виконують функцію підвищення сейсмостійкості будівлі. Вертикальні елементи у вигляді стійок призначені для об'єднання обойм і часткової передачі зусиль на додатковий фундамент. Нижня обойма має додаткові вертикальні елементи, розташовані з певним кроком і призначені для більш рівномірної передачі зусиль з нижнього рівня стін на додатковий фундамент. Запропоноване посилення дозволяє запобігти розвитку крену стін, а так само виконати вимоги сучасних норм, в тому числі і в області підвищення сейсмостійкості будівлі.

  Рис.3. Конструкція посилення будівлі в Червоногвардійському районі Криму

  Fig. 3. The construction of the building gain in the Krasnogvardeysky district of Crimea

  Особлива увага забезпечення спільної роботи стін будівлі з конструкцією посилення і додатковим фундаментом, для чого необхідно вирішення питань преднагруженія додаткового фундаменту, раціонального розподілу навантажень від існуючого і додаткового фундаменту на підставу.

  Включення в роботу конструкції посилення і додаткового фундаменту вимагає

  використання пристроїв або методів створення попереднього навантаження на додатковий фундамент. У разі наявності силового контакту

  між існуючим і додатковим фундаментами, привантажувач нової конструкції, може привести до додаткового крену стіни або відриву стіни від існуючого фундаменту. При відсутності силового контакту існуючого і додаткового фундаменту довантажування підстави так само може викликати крен існуючого фундаменту і стіни за рахунок збільшення вбрані в підставі і його деформації.

  Проведені розрахунки в програмному комплексі PLAXIS і аналіз їх результатів показали, що

  найбільш раціональним варіантом забезпечення спільної роботи системи посилення з конструкцією будівлі є пристрій додаткового фундаменту, ізольованого з силової точки будівлі від існуючого фундаменту. При цьому створення початкової навантаження на додатковий фундамент необхідно виконувати посредствам тимчасової установки домкратів між додатковим фундаментом і обоймами стін з наступною фіксацією силового контакту. Такий спосіб початковій передачі зусиль виключає додатковий крен стіни назовні при влаштуванні посилення.

  При призначенні величини початкового навантаження додаткового фундаменту необхідно враховувати наступні фактори:

  - зовнішні несучі стіни відчувають Позацентрено навантаження з моментом, спрямованим в бік внутрішнього простору будівлі а крен стіни в зовнішньому напрямку пов'язаний не з асиметричною епюр контактних напружень, а з неоднорідним розподілом щільності грунту основи в поперечному напрямку фундаменту;

  - попереднє навантаження додаткового фундаменту створить в стінах Позацентрено навантаження з моментом в напрямку внутрішнього простору будівлі, збільшуючи існуючий момент в обріз фундаменту;

  - недоцільно допускати відрив стіни від підошви фундаменту при попередньому навантаженні конструкції посилення, так як це може привести до руйнування конструкції існуючого фундаменту або прискоренню деградації кладки фундаменту;

  - основна мета попереднього навантаження додаткового фундаменту - включення

  посилення в роботу конструкції будівлі для запобігання подальшого розвитку крену від суффозіонних і інших процесів в підставі.

  За критерій визначення граничної величини попереднього навантаження додаткового фундаменту доцільно прийняти зниження рівня мінімальних контактних напружень під підошвою існуючого фундаменту на величину не більше 30.50%.

  З огляду на, що передача навантаження від стіни на додатковий фундамент передається під кутом а до вертикалі (рис.4), його значення можна визначити з виразу:

  Л ..N Мч N - N M + Ne + Qh

  0,5 (---) = -1--11 ^ (1)

  b W b W

  1b2

  Підставивши Q = Nfitga, W = - і провівши

  6

  перетворення, отримаємо:

  N +

  N = 0,5-

  6M

  6

  (2)

  1- (e + hctga) b

  де N і М - вертикальна сила і момент у обріза існуючого фундаменту до посилення, N1 і Ql -вертикальна і горизонтальна сила попереднього навантаження додаткового фундаменту, а - кут нахилу силового елемента, що передає зусилля від обойми до додаткового фундаменту щодо вертикалі.

  м

  N. N

  ег

  Q.

  а

  ш

  р »

  Існуючий фундамент Додатковий фундамент

  Епюра контактних тисків до посилення | 3min

  .11 [ЩИ * b

  Рис.4. Схема до визначення зусиль початкового навантаження додаткового фундаменту Fig. 4. Scheme for the determination of the efforts of the initial loading additional foundation

  Мінімальні розміри підошви

  додаткового фундаменту повинні підбиратися виходячи з розрахованих величин N1 і Ql з урахуванням ваги додаткового фундаменту.

  ВИСНОВКИ

  Значна частина житлового фонду Криму у вигляді будівель невеликої поверховості, зведених у другій половині 20 століття з місцевих матеріалів на стрічкових фундаментах мілкого закладення має пошкодження стін та інших конструкцій. Встановлено, що пошкодження викликані нерівномірною осіданням фундаментів, пов'язаними з заляганням в підставі просторово неоднорідних карбонатних глинистих ґрунтів, розмокання і втратою міцності карбонатних включень при зволоженні, розвитку процесу суффозии. Зволоження грунту в більшій мірі відбувається під зовнішньою частиною фундаменту, що призводить до підвищення стисливості грунту з цього боку.

  Для запобігання подальших

  нерівномірних осідань фундаментів зовнішніх несучих стін У розглянутих умовах, доцільно виконання посилення фундаменту з розвитком площі підошви в зовнішньому напрямку. Складність виконання робіт з підсилення пов'язана зі такими факторами, як відсутність можливості виведення будівлі з експлуатації, що виключає виконання робіт по посиленню з внутрішньої сторони будівлі; проблематичність забезпечення спільної роботи існуючого і додаткового фундаменту, передачі частини навантаження на додатковий фундамент з-за низької міцності кладки існуючого фундаменту і одностороннього доступу до його конструкції.

  Пропонованим підходом до вирішення питання реконструкції або посилення фундаменту будівлі є одностороннє збільшення ширини підошви фундаменту з передачею навантаження на додатковий фундамент від стін через інші конструкції посилення, минаючи існуючий фундамент. При цьому контакт додаткового фундаменту з існуючим фундаментом буде виконувати лише захисну роль запобігання деградації кладки.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Швець Б.В., Феклін В.І., Гінзбург Л.К. Посилення і реконструкція фундаментів. М .: Стройиздат. 1985. 204 с.

  2.Мальганов А.І., плювки В.С., Поліщук О.І. Відновлення і посилення будівельних конструкцій аварійних і реконструйованих будівель. Томськ .: РІО Томського МЦНТИ. 1990. 320 с.

  3. Поліщук А.І. Основи проектування та влаштування фундаментів будівель, що реконструюються. Томськ: Нортгемптон. 2004. 476 с.

  REFERENCES

  1. Shvets, V. B., Feklin, V. I., Ginzburg, L. K. Strengthening and reconstruction of foundations. M .: Stroizdat. 1985. 204 p.

  2.Malganov A. I., Spit V. S., Polishchuk A. I. the Restoration and strengthening of building structures of emergency and reconstructed buildings. Tomsk .: RIO Tomsk CSTI. 1990. 320 PP.

  3. Polishchuk A. I. Bases of design and the device of the bases of the reconstructed buildings. Northampton. 2004. 476 p.

  PROBLEMS OF THE UNILATERAL STRENGTHENING OF FOUNDATIONS OF BUILDINGS

  LOW RISE

  Dyakov I.M., Dyakov A.I., Dyakova Y.I.

  Summary The characteristic deformations and damages of buildings of small number of storeys in difficult engineering-geological conditions of the Crimea of ​​post-war construction of the 20th century revealed during inspection of technical conditions of buildings in Krasnogvardeysky district of the Crimea and Sudak are considered and analyzed. The main causes of deformation and damage associated with the operating conditions and processes occurring in the soil base and structures of the building are determined. It is established that the development of the characteristic rolls of the outer walls of the building contribute to the violation of the blind area of ​​the building, a higher degree of soil moisture under the boundary zones of the Foundation, as well as the development of the process of soil suffusion and degradation of the Foundation laying on the outside of the walls. The problems of performance of works on strengthening connected with lack of access to the bases from within the building, low durability of materials of the base and a laying of walls are considered. The tasks of strengthening the foundations and the building as a whole are defined. The authors propose a method of unilateral strengthening of foundations in conjunction with the system of strengthening the walls. When it is implemented, the loads on the Foundation reinforcement structure are transferred from the wall reinforcement structure. On the basis of the calculations of buildings with strengthening in software systems confirmed the effectiveness of the method of strengthening. The approaches to the calculation of the reinforcement structure by engineering methods are considered.

  Subject: problems and methods of unilateral strengthening of the foundations of low-rise buildings in complex engineering-geological conditions of the Crimea.

  Materials and methods: the research used the results of a survey of the technical condition of more than 15 buildings of small number of storeys of post-war buildings of the 20th century in the Crimea, the analysis of research results, developed a method of strengthening and evaluation of the load-bearing capacity of strengthening.

  Results: the characteristic causes of deformation and damage of low-rise buildings constructed of local materials in the engineering-geological conditions of the Crimea are revealed. The optimal methods of reconstruction of the foundations of low-rise buildings built of local materials in the engineering-geological conditions of the Crimea and technical solutions of unilateral strengthening of the foundations are proposed.

  Conclusions: the developed approach to the unilateral strengthening of foundations allows to solve the problem of strengthening the foundations of low-rise buildings built of local materials in the engineering-geological conditions of the Crimea without decommissioning the building.

  Key words: engineering-geological conditions, foundations, reconstruction, strengthening, Foundation, deformation, roll.


  Ключові слова: ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ / ФУНДАМЕНТИ / РЕКОНСТРУКЦІЯ / ПОСИЛЕННЯ / ПІДСТАВУ / ДЕФОРМАЦІЇ / КРЕН / ENGINEERING-GEOLOGICAL CONDITIONS / FOUNDATIONS / RECONSTRUCTION / STRENGTHENING / FOUNDATION / DEFORMATION / ROLL

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити