Територіальний центр соціальної допомоги сім'ї та дітям є установою, що здійснює діяльність з надання допомоги в реалізації законних прав та інтересів і сприяння в поліпшенні соціального і психологічного статусу сім'ям, які мають неповнолітніх дітей, які перебувають у важкій життєвій ситуації або в соціально небезпечному положенні. У статті представлений SWOT-аналіз діяльності Центру. Систематизовані сильні і слабкі сторони діяльності установи, а також ринкові можливості і загрози. Проаналізовано фактори ефективності та неефективності його роботи. Зроблено висновки про позитивний і негативний вплив факторів на ефективність діяльності установи. Серед них основними є матеріально-технічна база, фінансування, організаційно-управлінська діяльність. Аналіз проблем ефективності організації системи профілактики сімейного неблагополуччя та соціального сирітства в рамках Територіального центру соціальної допомоги сім'ї та дітям дозволив визначити ряд заходів щодо вдосконалення діяльності Центру та підвищення ефективності соціального обслуговування сім'ї та дітей.

Анотація наукової статті з соціологічних наук, автор наукової роботи - Сєдих Ольга Геннадіївна


PROBLEMS OF EVALUATION OF FAMILY DISADVANTAGES AND SOCIAL ORPHANHOOD PREVENTION EFFECTIVENESS (ON THE EXAMPLE OF THE TERRITORIAL CENTER OF SOCIAL HELP TO FAMILIES AND CHILDREN OF IRKUTSK)

The territorial center of social help to families and children is an establishment that contributes to implementation of legitimate rights and interests and provides assistance in improvement of social and psychological status of families having underage children or being in a difficult life situation or in socially dangerous conditions. The SWOT-analysis of the center activity is presented in article. The strengths and weaknesses along with market opportunities and threats are systematized. The factors of efficiency and inefficiency of the its activity are analyzed. It is concluded that the factors have both positive and negative influence on the centers performance. The factors include physical infrastructure, financing, organizational and administrative activities. The analysis of evaluation of family disadvantages and social orphanhood prevention effectiveness on the example of the territorial center of social help to families and children of Irkutsk enabled to define the measures aimed at improving the activity of the center and increasing the effectiveness of social services to families and children.


Область наук:

 • соціологічні науки

 • Рік видавництва: 2014


  Журнал: Известия Байкальського державного університету


  Наукова стаття на тему 'Проблеми оцінки ефективності організації профілактики сімейного неблагополуччя та соціального сирітства (на прикладі Територіального Центру соціальної допомоги сім'ї та дітям м Іркутська) '

  Текст наукової роботи на тему «Проблеми оцінки ефективності організації профілактики сімейного неблагополуччя та соціального сирітства (на прикладі Територіального Центру соціальної допомоги сім'ї та дітям м Іркутська)»

  ?УДК 658 О. Г. СЄДИХ

  кандидат економічних наук, доцент, Байкальський державний університет економіки і права

  ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФІЛАКТИКИ сімейного неблагополуччя та соціального сирітства (НА ПРИКЛАДІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ СІМ'Ї І ДІТЯМ р Іркутська)

  Територіальний центр соціальної допомоги сім'ї та дітям є установою, що здійснює діяльність з надання допомоги в реалізації законних прав та інтересів і сприяння в поліпшенні соціального і психологічного статусу сім'ям, які мають неповнолітніх дітей, які перебувають у важкій життєвій ситуації або в соціально небезпечному положенні. У статті представлений SWOT-аналіз діяльності Центру. Систематизовані сильні і слабкі сторони діяльності установи, а також ринкові можливості і загрози. Проаналізовано фактори ефективності та неефективності його роботи. Зроблено висновки про позитивний і негативний вплив факторів на ефективність діяльності установи. Серед них основними є матеріально-технічна база, фінансування, організаційно-управлінська діяльність. Аналіз проблем ефективності організації системи профілактики сімейного неблагополуччя та соціального сирітства в рамках Територіального центру соціальної допомоги сім'ї та дітям дозволив визначити ряд заходів щодо вдосконалення діяльності Центру та підвищення ефективності соціального обслуговування сім'ї та дітей.

  Ключові слова: соціальне сирітство; оцінка факторів ефективності; SWOT-аналіз діяльності організації.

  O. G. SEDYKH

  PhD in Economics, Associate Professor, Baikal State University of Economics and Law

  PROBLEMS OF EVALUATION OF FAMILY DISADVANTAGES AND SOCIAL ORPHANHOOD PREVENTION EFFECTIVENESS (ON THE EXAMPLE OF THE TERRITORIAL CENTER OF SOCIAL HELP TO FAMILIES AND CHILDREN OF IRKUTSK)

  The territorial center of social help to families and children is an establishment that contributes to implementation of legitimate rights and interests and provides assistance in improvement of social and psychological status of families having underage children or being in a difficult life situation or in socially dangerous conditions. The SWOT-analysis of the center activity is presented in article. The strengths and weaknesses along with market opportunities and threats are systematized. The factors of efficiency and inefficiency of the its activity are analyzed. It is concluded that the factors have both positive and negative influence on the center's performance. The factors include physical infrastructure, financing, organizational and administrative activities. The analysis of evaluation of family disadvantages and social orphanhood prevention effectiveness on the example of the territorial center of social help to families and children of Irkutsk enabled to define the measures aimed at improving the activity of the center and increasing the effectiveness of social services to families and children.

  Keywords: social orphanhood; efficiency factors assessment; SWOT-analysis.

  Феномен соціального сирітства, актуалізувати в Росії в останні два десятиліття, є предметом дискусій в науковій літературі, присвяченій проблемам сім'ї, дитинства, соціальної і демографічної політики країни. Кількість соціальних сиріт є прямим індикатором социаль- © О. Г. Сєдих, 2014

  но-економічного та морально-етичного здоров'я нації [2, с. 43-35; 8, с. 82].

  Трансформація форм сімейної організації, позашлюбної народжуваності, зміна сімейних ціннісних установок стали каталізатором зростання чисельності соціальних сиріт. Це говорить про недостатню про-

  работанності заходів соціальної, сімейної і демографічної політики, які спрямовані, головним чином, не на усунення причин негативних явищ, а на їх корекцію [19; 20]. Постійне запізнення державних інститутів у виявленні сімейного неблагополуччя та надання допомоги сім'ї в період кризи, неефективне законотворчість стали причиною некерованого зростання соціального сирітства дітей, сімейного насильства [1, с. 19; 5, с. 106; 11, с. 75-77].

  Установа функціонує з 16 січня 2009 року як обласне державна установа соціального обслуговування «Центр соціального обслуговування громадян похилого віку та інвалідів». З 13 січня 2012 р установа реорганізовано, перепрофільовано і перейменовано в обласне державне бюджетна установа соціального обслуговування «Територіальний центр соціальної допомоги сім'ї та дітям». Центр створений з метою організації роботи по ранньому виявленню і обліку випадків жорстокого поводження з дітьми, профілактики сімейного неблагополуччя та здійснення супроводу сімей, які перебувають у важкій життєвій ситуації і в соціально небезпечному положенні.

  З метою узагальнення великого обсягу роботи з діагностики позиції установи, а також отримання змістовної і наочної картини стану і тенденцій розвитку Територіального центру соціальної допомоги сім'ї та дітям нами був використаний метод SWOT-аналізу (табл. 1).

  Метод SWOT-аналізу застосовується для зіставлення даних аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища організації і зведення їх в єдине ціле, що дає змогу отримати загальну картину дійсності.

  Принципи такого аналізу такі: оцінка сильних і слабких сторін установи в певних умовах, що відкриваються і виникаючі небезпеки в перспективі діяльності [4, с. 318].

  Для проведення SWOT-аналізу досліджують чинники зовнішнього і внутрішнього середовища, що впливають на діяльність організації. Таких чинників може бути величезна кількість. Але з них необхідно вибрати лише ті, які мають найбільший вплив на діяльність установи. Аналіз зовнішнього середовища показав, що установа має досить багато можливостей в перспективі свого розвитку. В даний час намети-

  Таблиця 1

  SWOT-аналіз діяльності установи соціального обслуговування «Територіальний центр соціальної допомоги сім'ї та дітям»

  Внутрішнє середовище Позитивний вплив Негативний вплив

  переваги Недоліки

  Висококваліфікований кадровий склад установи Наявність додаткового джерела фінансування у вигляді орендної плати за приміщення, що належать установі Розширення кадрового штату Установи Комплексне вирішення проблем сімей, які перебувають в соціально небезпечному положенні і важкій життєвій ситуації Міжвідомча взаємодія всіх суб'єктів профілактики сімейного неблагополуччя та соціального сирітства Надання соціальних послуг на безоплатній основі Впровадження в діяльність інноваційних технологій Вузька категорія обслуговується контингенту Низька заробітна плата, що сприяє зниженню мотивації співробітників Відсутність чіткої координації діяльності, обгрунтоване новизною досвіду роботи даного типу установи в м Іркутську Недостатня матеріально-технічна база Висока плинність кадрів Відсутність інформаційного сайту установи Невідповідність завдань по ранній профілактики сімейного неблагополуччя реальної діяльності

  Зовнішнє середовище Можливості, що сприяють підвищенню ефективності діяльності Загрози, що перешкоджають ефективній діяльності

  Центр є єдиним закладом, що спеціалізується саме в роботі з сім'єю та дітьми, які перебувають в соціально небезпечному положенні Розробка і реалізація соціальних програм, що стосуються профілактики соціального сирітства на регіональному рівні Зростаюча увага до профілактики сімейного неблагополуччя Модернізація Федерального закону «Про основи соціального обслуговування населення РФ» Фінансове забезпечення установи є витратним зобов'язанням Іркутської області, що породжує фінансову нестійкість, залежність фінансування від витрат регіону Відсутність соціальних програм на регіональному рівні, присвячених ранньої профілактики сімейного неблагополуччя Велике число сімей, в яких є соціальне неблагополуччя Небажання сім'ї йти на контакт з фахівцями

  лась тенденція переходу від профілактики соціального сирітства, т. е. форм влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, до профілактики сімейного неблагополуччя, робиться акцент саме на розвитку системи ранньої профілактики.

  На федеральному рівні розробляються і реалізуються на практиці соціальні програми, присвячені даній проблемі. Ця можливість сприяє розвитку Центру як в питаннях впровадження інноваційних технологій, так і розширення об'єкта профілактики, збільшення набору соціальних послуг. Однак загрозою для даної можливості є відсутність законодавства конкретно по профілактиці сімейного неблагополуччя на регіональному рівні [14, с. 35-36].

  Досить важливою загрозою є і слабке фінансування профілактичних заходів. Це лише посилює такий недолік, як слабка матеріально-технічна база закладу, який сприяє зниженню ефективності діяльності установи. Також посилюється плинність кадрів через низький рівень заробітної плати.

  Значною загрозою, знижує результативність діяльності і поліпшення ситуації в цілому, є небажання сімей співпрацювати і приймати допомогу, навіть таку перевагу, як надання послуг на безоплатній основі, не може протистояти цій обставині. Аналіз внутрішнього середовища виявив як достатню кількість переваг установи, так і його недоліків. Вузький контингент обслуговуються не дозволяє в повній мірі вирішувати проблеми сімей, що мають соціальне неблагополуччя, залишаються поза увагою такі категорії, як жінки, які відмовилися від дітей в пологових будинках, сім'ї, в яких народилася дитина-інвалід та ін.

  У завданнях діяльності установи позначена рання профілактика сімейного неблагополуччя, однак насправді сім'я потрапляє в поле зору фахівців тоді, коли вже знаходиться в глибокій кризовій ситуації, часом вилучення дитини з сім'ї та позбавлення батьківських прав стає неминучим. Вирішення даної проблеми має сприяти можливість впровадження інноваційних форм роботи і вдосконалення нормативно-правових основ.

  Величезною перевагою в діяльності установи є комплексний підхід Известия ІГЕА. 2014. № 2 (94)

  до вирішення проблем неблагополучних сімей, в якому беруть участь кваліфіковані фахівці різного профілю: і медичні працівники, і психологи, педагогічні працівники, інспектора відділень поліції, фахівці із соціальної роботи та ін., що дозволяє вирішувати проблеми різного характеру практично одночасно.

  Говорити про будь-якої динаміці показників складно, так як соціальна служба даного типу є інноваційною для нашого міста. Установа ще знаходиться на стадії розвитку, аналізу і впровадження вітчизняного досвіду, розширення спектра послуг, що надаються. Але вже на сьогоднішній день в практиці діяльності Центру є позитивні результати роботи з сім'ями, які перебувають у соціально небезпечному становищі. Після тривалої спільної роботи фахівців Центру та органів системи профілактики в багатьох сім'ях кардинально змінюється ситуація: батьки виліковуються від алкоголізму, працевлаштовуються, дітям в родині приділяється достатньо уваги, в результаті чого вирішуються їх шкільні та поведінкові проблеми. Також відзначається збільшення випадків повернення дітей в сім'ю вже після вилучення з неї на основі позитивної динаміки поведінки батьків. Регулярний патронаж, соціальний контроль служб системи профілактики дозволили закріпити ці результати і стали успішними методами профілактики соціальної дезадаптації сім'ї.

  Проведений SWOT-аналіз показав, що великий вплив на роботу Центру надає той фактор, що він почав свою діяльність відносно недавно. Але в той же час є безліч перспективних напрямків діяльності, впровадження нових форм роботи завдяки систематизації та узагальнення досвіду інших регіонів.

  Ефективність соціальної роботи полягає в здатності держави і суспільства, системи соціального захисту населення реагувати і відповідати на потреби населення, перш за все вразливою його частини. На думку Е. І. Холостовой, ефективність - це узагальнений, інтегральний показник якості системи. Він визначається як внутрішніми властивостями системи (значеннями різних показників, що характеризують потенціал і ресурси), так і умовами, в яких система функціонує [15, с. 229]. ефективність

  діяльності соціальних служб - це комплексний показник, уявлення про який може бути складено на підставі дослідження ряду індикаторів, що дозволяють зробити висновок про якість роботи установи [12, с. 37]. Існують проблеми у функціонуванні соціальних служб, які заважають ефективно задовольнити цю суспільну потребу. Для оптимізації діяльності даних служб важливо своєчасно врахувати і проаналізувати проблеми їх функціонування, значно перешкоджають їх ефективній роботі.

  З метою виявлення факторів, що роблять як позитивне, так і негативний вплив на організацію діяльності установи, нами був використаний метод оцінки факторів ефективності / неефективності.

  Метод оцінки ефективності / неефективності відноситься до вельми прагматичним, так як дозволяє систематизувати як фактори ефективності, так і неефективності. Ці фактори можна уявити наочно, у вигляді таблиць, які дозволять удосконалити діяльність соціальної служби. Особливістю цього методу є не тільки його «оцінний характер», а й спрямованість на рішення практично значимих проблем, що входять до переліку чинників неефективності [17, с. 186].

  У Російській Федерації на тлі стійкого зниження чисельності населення і в зв'язку з тривалою кризою сім'ї становище дітей є ключовим стратегічним показником ефективності державної політики в області реалізації прав людини та розвитку народонаселення.

  Проблема соціального сирітства - одна з найбільш гострих суспільних проблем сучасної Росії. Актуальна ще з радянських часів, не дивлячись на багато вжиті державою зусилля, вона не тільки далека від вирішення, а й загострюється з кожним роком. Загострюються проблеми дитячого неблагополуччя, причинами якого є ухилення батьків від виховання та утримання своїх дітей, зловживання алкоголем, наркотиками і т. Д.

  Незважаючи на гостроту проблеми, механізми вирішення важкій життєвій ситуації, в якій опиняються неповнолітні, досить рідко привертають увагу дослідників. Найбільша кількість дослі-

  джень вітчизняних авторів присвячено вивченню адаптації дітей-сиріт, проблем вуличних дітей, правопорушників. Також профілактика соціального неблагополуччя і сирітства залишається однією з найменш вивчених тем [9, с. 78].

  Особливо важливим є оцінка ефективності організації діяльності соціальної установи. У зв'язку з цим стає актуальним теоретичне обгрунтування і критичний аналіз соціальної політики і соціальної роботи, зокрема, в аспектах управління установами та оцінки ефективності діяльності організацій сфери соціальних послуг.

  В даний час існує два підходи до визначення ефективності. Перший підхід розглядає її як співвідношення між досягнутими результатами (ефектами) і витратами, пов'язаними із забезпеченням цих результатів. Другий підхід до визначення поняття «ефективність роботи» розглядає її як фактично досягнуті і необхідні результати (ефекти) [18, с. 90].

  З точки зору Е. І. Комарова і В. Г. Попова, ефективність соціальної роботи - це максимально можливе в даних умовах досягнення цілей по задоволенню соціальних потреб населення при оптимальних витратах. На погляд Б. Ф. Усманова, ефективність цієї роботи, здійснюваної соціальними службами, їх працівниками у взаємодії з клієнтами, трактується як характеристика результативності даної роботи, що виражає досягнення намічених цілей: максимального задоволення їх соціальних потреб, вирішення різних соціальних проблем [18, с. 91-92].

  Виділяють дві групи факторів, що впливають на ефективність соціальної роботи:

  1. Зовнішні фактори, на які з об'єктивних причин вплив управлінських органів і фахівців незначно:

  - соціально-політичний:

  • політичні рішення (закони, укази, постанови та інші державні нормативно-правові акти, які впливають на соціальну політику в цілому і соціальну роботу зокрема);

  • зростання зацікавленості владних структур у вирішенні соціальних проблем громадян;

  - соціально-економічний:

  • всі форми фінансування соціальних програм;

  • матеріального стимулювання діяльності фахівців.

  2. Внутрішні чинники, на які цей вплив досить велике:

  - соціально-психологічний:

  • сприйнятливість особистості фахівця до соціальних впливів і готовність до застосування нових знань, установок в нових умовах життєдіяльності;

  • соціально-психологічний клімат в суспільстві в цілому, сім'ї і трудовому колективі;

  - управлінський:

  • обсяг і якість взаємозв'язків між суб'єктами соціальної роботи;

  • зворотний зв'язок між суб'єктами соціальної роботи;

  • систематичний аналіз підсумків роботи управлінських органів, а також соціальних служб за певний період;

  • якість нормативної документації і т. Д .;

  - професіоналізм: фактично професіоналізм виступає «фоном», на якому діють інші чинники ефективності соціальної роботи.

  Серед труднощів у визначенні ефективності соціальної роботи особливе місце займає проблема критеріїв та показників, т. Е. Інструменту, за допомогою якого може бути виміряна ефективність [6, с. 332].

  Фактично система критеріїв і показників ефективності соціальної роботи виступає умовою визначення цієї ефективності і одночасно є інструментом отримання інформації про якість професійної діяльності фахівців. Ми дотримуємося визначення системи критеріїв та показників оцінки ефективності соціальної роботи, яке дала Є. І. Холо-СТОВ: це сукупність упорядкованих, органічно пов'язаних характеристик (ознак) і процедур (методик), що дозволяють адекватно оцінити стан соціальної роботи та виявити резерви її розвитку.

  Стосовно до системи соціального обслуговування Л. В. Топчій виділив п'ять груп критеріїв та показників ефективності [16, с. 17]:

  1. Критерії та показники ефективності розвитку територіальних служб і окремих установ соціального обслуговування (діІзвестія ІГЕА. 2014. № 2 (94)

  Наміка, структура, кадри, матеріально-технічна база).

  2. Критерії і показники ефективності діяльності установ соціального обслуговування.

  3. Критерії та показники ефективності діяльності окремих фахівців соціальних служб.

  4. Критерії та показники ефективності надання послуг за основними видами соціального обслуговування.

  5. Критерії та показники ефективності освіти в сфері соціальної роботи (підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації фахівців).

  Об'єктом дослідження стали співробітники установи. Було опитано завідувачі відділеннями та рядові фахівці. З метою проведення аналізу був розроблений бланк оцінки факторів ефективності / неефективності діяльності ОГБУСО «Територіальний центр соціальної допомоги сім'ї та дітям» (табл. 2).

  Проаналізувавши отримані результати, ми виявили деякі фактори, що впливають на ефективність діяльності Центру. Основним виділеним фактором ефективності є практика роботи з клієнтами. Клієнт - фундамент соціальної служби, що підтримує її існування. Всі свої знання, вміння та навички фахівці соціальної служби зобов'язані направити на надання допомоги людям, що знаходяться в кризовій ситуації. Адже мета соціальних служб - оптимізація можливостей клієнта для вирішення своєї проблеми, актуалізація потенційних ресурсів, які допомагають людині справлятися з ситуацією кризовою ситуацією.

  Серед факторів, що характеризують практику роботи з клієнтами, були виділені фактори, що стосуються роботи як процесу в цілому, так і технологій роботи з сім'єю і дітьми.

  Оперативність реагування на інформацію, що надходить про сім'ї і дітей, на думку співробітників, є невід'ємним чинником, що підвищує ефективність діяльності Центру, комплексний підхід до роботи з сім'єю. Що стосується технологій роботи, то тут фактором ефективності виступає розробленість технологій, розуміння завдань і способів їх здійснення, а також зроблений акцент на застосуванні широкого спектру технологій з профілактики

  сімейного неблагополуччя та соціального сирітства, що, згідно з думкою співробітників, грає величезну роль в підвищенні ефективності діяльності установи.

  Наступним фактором ефективності було відзначено надання клієнтам Центру натуральної допомоги у вигляді предметів одягу, дитячих іграшок, дитячого харчування, зібраного силами співробітників установи. Поряд з виділенням факторів ефективності мало місце думка про те, що таких факторів не спостерігається або їх взагалі немає.

  Наступна група факторів внутрішнього характеру присвячена трудовому колективу установи. Так, співробітники відзначають серед чинників ефективності організації діяльності професіоналізм кадрового складу установи, активність молодих фахівців. Усвідомлення фахівцем цілей і завдань своєї роботи, уявлення про межі своєї компетенції, ціннісна орієнтація, особистість фахівця надають безумовне вплив на ефективність діяльності Центру. Професіоналізм і компетентність фахівців із соціальної роботи є основоположним чинником ефективної діяльності соціальної служби. Були виділені і такі чинники,

  як авторитет начальства, тісний контакт між директором установи та його заступниками, досвідченість і компетентність керівного складу, що сприяє вирішенню проблем ресурсного забезпечення, розподілу обов'язків, регламентації дій фахівців, поділу влади і відповідальності, звітності та контролю.

  Серед чинників неефективності внутрішнього характеру на першому місці знаходиться матеріально-технічна база закладу. Відзначається слабка матеріально-технічна оснащеність, що виражається в нестачі транспорту, офісної техніки (відзначається недолік комп'ютерів). Що стосується внутрішньої організації діяльності різних відділень, співробітники згаданого нами Центру відзначають присутність бюрократизації процедур, величезної кількості документів, що копіюються один у одного, неузгодженість дій між різними відділеннями, неефективне взаємодія відділень. Фактором, що значно знижує ефективність діяльності соціальної служби, є також відсутність чіткої концепції її діяльності, постійні зміни в роботі соціальних служб, що утрудняють роботу співробітників. Відсутність чітких методик ре-

  Таблиця 2

  Узагальнені результати оцінки факторів ефективності та неефективності діяльності Територіального центру соціальної допомоги сім'ї та дітям

  Внутрішні чинники (залежні від установи) Фактори ефективності / неефективності

  фактори ефективності чинники неефективності

  Розробленість технологій, розуміння завдань і способів їх здійснення Надання натуральної допомоги сім'ям Оперативність реагування на інформацію, що надходить про сім'ї і дітей Налагоджена комплексна робота з сім'єю Професіоналізм співробітників установи Застосування широкого спектру технологій з профілактики сімейного неблагополуччя та соціального сирітства Авторитет і досвід керівництва організації, тісний контакт між керівниками Активність молодих співробітників Постійні зміни в роботі соціальної служби, що утрудняють роботу співробітників Чи не відпрацьована система взаємодії з благодійними фондами та центром зайнятості населення Неефективне взаємодія з іншими відділеннями центру Слабка матеріально-технічна оснащеність установи Слабка мотивація працівників Порушення термінів реалізації ІПР Пізня профілактика соціального сирітства та сімейного неблагополуччя; Бюрократизація процедур - величезна кількість паперів, що копіюються один у одного Неузгодженість дій різних служб

  Зовнішні фактори (незалежні від установи) Організованість системи міжвідомчої взаємодії Чуйність простих людей (у вигляді гуманітарної допомоги дитячі та дорослі речі) Курси підвищення кваліфікації Розробка соціальних програм на регіональному та федеральному рівнях Низький рівень життя населення Проблеми міжвідомчої взаємодії Недостатнє фінансування органів соціального захисту Недоліки в законодавстві низька заробітна плата Недосконалість кадрового складу (недолік фахівців)

  абілітації роботи, порушення термінів реалізації індивідуальної програми реабілітації призводить до абсолютної довільності в соціальному обслуговуванні клієнтів, безсистемності, непослідовності в наданні допомоги клієнтам.

  Досить важливим компонентом, що сприяє ефективній діяльності соціальної установи, є мотивація співробітників. Продуктивність працівників залежить не тільки від односторонніх вимог і заохочень, а й від взаємного уваги та партнерства. Важливе місце в сфері соціальної роботи має моральне мотивування і стимулювання.

  Один з чинників неефективності - невідповідність завдання установи реальної діяльності, а саме в діяльності Центру поставлена ​​задача по ранній профілактиці сімейного неблагополуччя, насправді в переважній більшості випадків надходить інформація про сім'ї, які перебувають в глибокій кризовій ситуації, з якими потрібна тривала реабілітаційна робота, а часом і це виявляється марним.

  Аналізуючи думки співробітників щодо зовнішніх чинників, що впливають на ефективність діяльності Центру, ми виділили два основні чинники, що знижують ефективність. Одним з них є недостатнє фінансування органів системи соціального захисту, в тому числі і Територіального центру соціальної допомоги сім'ї та дітям, фактором, що випливають з цієї обставини, є низький рівень заробітної плати працівників установи. Також відзначено недосконалість кадрового складу, що виражається в нестачі фахівців, так як обсяг роботи досить великий, збільшується навантаження на фахівців. Другим по значущості чинником, що знижує ефективність діяльності Центру, є недоліки і проблеми в законодавчій базі, так вважає третина фахівців.

  Низький рівень життя населення, на думку співробітників установи, також є причиною, яка впливає на ефективність діяльності. Основними причинами сімейного неблагополуччя, як зазначалося раніше, є низький матеріальний достаток, безробіття батьків, алкоголізм, наркоманія. Зростає чисельність сімей, які потребують допомоги, відповідно Известия ІГЕА. 2014. № 2 (94)

  збільшується навантаження на працівників, що може послужити зниження якості надаваних соціальних послуг.

  При зіставленні зовнішніх чинників ефективності і неефективності нами було виявлено протиріччя в думках співробітників установи. Одні відносять сучасний стан системи міжвідомчої взаємодії до факторів, що підвищують ефективність, інші ж вважають дану складову діяльності установи неефективною. Згідно їхню думку, система міжвідомчої взаємодії суб'єктів профілактики працює неорганізовано, деякі функції дублюються, немає чіткої координації дій.

  Що стосується зовнішніх чинників ефективності, то їх набагато менше в порівнянні з факторами неефективності.

  Таким чином, можна зробити висновок про те, що істотною причиною, яка знижує ефективність діяльності установи, є недостатнє фінансування, яке відбивається в слабкій матеріально-технічній базі, так, брак транспорту веде до зменшення числа соціальний патронаж, що здійснюються фахівцями відділень, що уповільнює процес профілактики сімейного неблагополуччя. Також недостатнє фінансування веде до зниження числа проведених профілактичних заходів. Низький рівень заробітної плати є значним чинником, що знижує мотивацію співробітників до високої продуктивності праці. Було виявлено, що організаційно-управлінська діяльність визначається рівнем професійної підготовки фахівців, особистісними особливостями керівників.

  Діяльність соціальних служб потребує об'єктивної комплексної оцінки. В даний час в системі соціальних служб немає єдиних критеріїв оцінки якості та ефективності роботи подібних установ, хоча співробітників соціальних служб дуже хвилює ця проблема і турбують різночитання, які зустрічаються в оцінках ефективності діяльності установи [7, с. 119; 3, с. 24].

  Вивчення якості та ефективності соціального обслуговування, якості профілактичної роботи з сім'єю і дітьми, якості різноманітних соціальних проектів, пов'язаних з поліпшенням становища сім'ї і дітей,

  набуває в останні роки все більшої значущості. Оцінка ефективності соціального обслуговування допомагає побачити реальний стан справ в установі, визначити шляхи закріплення успіхів і виправлення недоліків [10, с. 84; 13, с. 48-50].

  Аналіз проблем ефективності організації системи профілактики сімейного неблагополуччя та соціального сирітства в рамках Територіального центру соціальної допомоги сім'ї та дітям дозволив визначити ряд заходів щодо вдосконалення діяльності Центру та підвищення ефективності соціального обслуговування сім'ї та дітей.

  З урахуванням аналізу факторів ефективності / неефективності діяльності Центру серед основних заходів на мікрорівні, спрямованих на додаток і вдосконалення діяльності установи, необхідно проводити наступне:

  - поліпшення матеріально-технічної бази, що дозволить підвищити ефективність надання послуг фахівцями Центру;

  - усунення розрізненості в застосуванні методик роботи з сім'єю, в реабілітаційному процесі, завдяки чому взаємодія між відділеннями Центру сприяє ефективному досягненню спільної мети діяльності;

  - здійснення ранньої профілактики сімейного неблагополуччя та соціального сирітства, що позначено в задачах діяльності установи, але на практиці практично не реалізується.

  На макрорівні існує необхідність вдосконалення законодавчої бази, в першу чергу деталізації правил по організації роботи зі специфічними групами клієнтів, а саме сім'ями, які перебувають у соціально небезпечному становищі.

  Для вирішення цієї проблеми потрібно законодавчо визначити механізми обліку і контролю зворотного зв'язку з клієнтами Центру, що дозволяє більш повно враховувати їхні потреби. Також актуальним напрямком зміни в законодавстві є формування механізмів контролю за виконанням правил міжвідомчої взаємодії в процесі надання соціальної допомоги сім'ї та дітям.

  Одним з напрямків підвищення ефективності надання допомоги сім'ї і дітям може стати визначення принципів взаємодії-

  дії і форм співпраці установ соціальної сфери, що знаходяться на бюджетному фінансуванні, з недержавними організаціями, що надають допомогу родині і дітям.

  Усунення неузгодженості дій, дублювання інформації може сприяти створення бази даних про сім'ї, які перебувають в соціально небезпечному положенні, що дозволить отримувати повну інформацію про всі сім'ях та дітей, виявлених і поставлених на облік в Центрі. Для цього потрібна розробка комп'ютерної програми, що дозволяє мати автоматизовану версію бази даних. Автоматизована база даних дасть можливість мати у своєму розпорядженні докладною інформацією про кожну з таких сімей, а також мати цілісне уявлення про рівень соціального неблагополуччя сімей з дітьми. Ведення електронної бази даних буде полягати в заповненні реєстраційної картки сім'ї або дитини, кожна з яких призначена для зберігання певної групи даних. База даних повинна буде містити конкретні дані про дитину: дату народження, місце проживання, соціальний статус, стан здоров'я, відомості про сім'ю, переміщенні і т. Д. Це дасть можливість проаналізувати склад неблагополучних сімей і дітей по заданому параметру, виявити кількісний і персональний склад сімей, в яких батьки зловживають алкоголем, наркотиками, виявити дітей, які не відвідують школу, і т. д.

  Підвищення інформованості населення про діяльність Центру є невід'ємною частиною діяльності установи. Основним інформаційним ресурсом Центру може послужити розробка офіційного сайту установи з метою інформування населення про послуги, що надаються установою, і можливості обміну досвідом з установами, вирішальними проблеми соціалізації сімей, які потрапили у важку життєву ситуацію. Результатом створення сайту може стати поліпшення якості соціального обслуговування населення; зміна ставлення населення до проблем сімей, які перебувають у важкій життєвій ситуації і найголовніше підвищення інформованості населення про діяльність Центру.

  Як показує досвід деяких регіонів, використання стратегії ранньої профілактики-Известия ІГЕА. 2014. № 2 (94)

  ки соціального сирітства в сім'ї дозволяє найбільш ефективним способом зберегти дитину в кровної сім'ї і не допустити його вилучення з неї в результаті неналежного виконання батьками своїх обов'язків

  по вихованню і догляду, сприяє ранньому виявленню сімейного неблагополуччя. Отже, щоб вирішити проблему соціального сирітства, доцільно працювати з сім'ями в початковій і середнього ступеня неблагополуччя.

  Список використаної літератури

  1. Алексєєва Л. С. Модель профілактики соціального сирітства в сучасній Росії / Л. С. Алексєєва // Вітчизняний журнал соціальної роботи. - 2012. - № 2. - С. 17-38.

  2. Бахматова Т. Г. Регіональна система профілактики соціального сирітства / Т. Г. Бахматова, Ю. А. Чусо-ва // Соціальна робота: актуальні проблеми та шляхи підвищення якості соціальних послуг: зб. науч. тр. - Іркутськ: Изд-во БГУЕП, 2011. - С. 43-48.

  3. Войнова С. Г. Підтримка сімей та дітей, які опинилися у важкій життєвій ситуації / С. Г. Войнова // Працівник соціальної служби. - 2013. - № 2. - С. 22-28.

  4. Гвозденко А. Використання методики багатофакторного SWOT-аналізу для розробки стратегічних напрямків діяльності підприємства / А. Гвозденко // Маркетинг і маркетингові дослідження. - 2006.-№ 4.- С. 316-322.

  5. Зайцев Д. В. Сирітство в Росії: причини, ставлення в суспільстві, соціальна профілактика (за результатами огляду досліджень і аналізу думок / Д. В. Зайцев // Вітчизняний журнал соціальної роботи. - 2013. - № 1. - С. 106-117.

  6. Зрітнев В. В. Ефективність соціальної роботи / В. В. Зрітнев, Е. І. Зрітнева // Сучасна енциклопедія соціальної роботи / під ред. В. І. Жукова. - 2-е вид., Доп. і перераб. - М.: Изд-во РГСУ, 2008. - 407 с.

  7. Кучмаева О. В. Про систему індикаторів оцінки ефективності реалізації програм попередження сімейного неблагополуччя, соціального сирітства, поліпшення становища дітей, які залишилися без піклування батьків / О. В. Кучмаева, Г. В. Сабитова // Вітчизняний журнал соціальної роботи. - 2012. - № 4. - С. 118-128.

  8. Марасанова А. А. Характеристика вирішення проблеми соціального сирітства на території Іркутської області / А. А. Марасанова, А. В. Колпакова // Соціальна робота: актуальні проблеми та шляхи підвищення якості соціальних послуг: зб. науч. тр. - Іркутськ: Изд-во БГУЕП, 2011. - С. 81-85.

  9. Мила А. В. Від профілактики соціального сирітства - до профілактики соціального неблагополуччя / А. В. Мила // Вітчизняний журнал соціальної роботи. - 2010. - № 2. - С. 102-115.

  10. Мосягина А. І. Діяльність соціально-реабілітаційного центру для неповнолітніх по здійсненню ранньої профілактики сімейного неблагополуччя та соціального сирітства, реабілітації сімей з дітьми, які перебувають в затяжній кризі сімейних відносин / А. І. Мосягина // Соціальне обслуговування. - 2013. - № 9. - С. 80-85.

  11. Невідомих А. А. Надання допомоги сім'ям з неповнолітніми дітьми, які опинилися в кризовій ситуації: пошук комплексних рішень / А. А. Невідомих, В. В. Федосєєва // Соціальне обслуговування. - 2013. - № 6. - С. 75-80.

  12. Оцінка ефективності діяльності установ соціальної підтримки населення / під ред. П. В. Романова, Е. Р. Ярською-Смирнової. - М.: Московський громадський науковий фонд; Центр соціальної політики та гендерних досліджень, 2009. - 234 с.

  13. Расулова М. Р. Про досвіді роботи відділень центру соціальної допомоги сім'ї та дітям / М. Р. Расулова // Соціальне обслуговування. - 2013. - № 2. - С. 47-60.

  14. Теоретико-методологічні аспекти дослідження якості життя населення / під наук. ред. Н. М. Те-Карське, Л. В. Санін. - Іркутськ: Изд-во БГУЕП, 2013. - 180 с.

  15. Теорія соціальної роботи: навч. / Є. І. Холостова, Г. Ю. Бурлакова, С. І. Григор'єв та ін .; під ред. Е. І. Холостовой. - М., МАУП, 2001. - 332 с.

  16. Топчій Л. В. Проблеми кваліметрії в соціальній роботі: підходи, критерії, логіка оцінки ефективності / Л. В. Топчій // Вітчизняний журнал соціальної роботи. - 2005. - № 3. - С. 8-18.

  17. Пантелєєва Т. С. Економічні основи соціальної роботи / Т. С. Пантелєєва, Г. А. Червякова. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: Академія, 2012. - 192 с.

  18. Фальковская К. І. Ефективність соціальної роботи: теоретичне осмислення проблеми / К. І. Фальковская // Знання. Розуміння. Уміння. - 2010. - № 3. - С. 89-93.

  19. Чусова Ю. А. Оцінка системи профілактики в регіоні / Ю. А. Чусова // Известия Іркутської державної економічної академії (Байкальський державний університет економіки і права) (електронний журнал). - 2012. - № 4. - URL: http://eizvestia.isea.ru/reader/artide.aspxlidM3871.

  20. Ярська-Смирнова Є. Р. Профілактика сімейного неблагополуччя в умовах модернізації соціальної держави / Е. Р. Ярська-Смирнова, П. В. Романов // Центр проблемного аналізу та державно-управлінського проектування. - URL: http://www.rusrand.ru.

  References

  1. Alekseeva L. S. The model of social orphanhood prevention in modern Russia. Otechestvennyi zhurnal sotsialnoi raboty - The Native Journal of Social Work, 2012 no. 2, pp. 17-З8 (in Russian).

  2. Bakhmatova T. G., Chusova Yu. A. The regional system of social orphanhood prevention. Sotsialnaya rabota: ak-tualnye problemy i puti povysheniya kachestva sotsialnykh uslug [Social work: urgent problems and ways for improving the quality of social services]. Irkutsk, Baikal State University of Economics and Law Publ., 2011. Pp. 4З-48 (in Russian).

  3. Voinova S. G. Support to families and children in difficult life situations. Rabotnik sotsialnoi sluzhby - Social Worker, 201З, no. 2, pp. 22-28 (in Russian).

  4. Gvozdenko A. Application of multivariate SWOT-analysis methods to development of the company's strategic directions. Marketing i marketingovye issledovaniya - Marketing and market research, 2006, no. 4, pp. З16-З22 (in Russian).

  5. Zaitsev D. V. Orphanhood in Russia: causes, public attitude, social prevention (on the results of review on research and opinion analysis). Otechestvennyi zhurnal sotsialnoi raboty - The Native Journal of Social Work, 201З, no. 1, pp. 106-117 (in Russian).

  6. Zritnev V. V., Zritneva E. I. Social work effectiveness. In Zhukov V. I. (ed.) Sovremennaya entsiklopediya sotsialnoi raboty [Modern encyclopedia of social work]. 2nd ed. Moscow, RGSU Publ., 2008. Pp. 407.

  7. Kuchmaeva O. V., Sabitova G. V. On the system of monitoring the effectiveness indicators of implementation programmes aimed at prevention of families dysfunctions, social orphanhood and improvement of the status of neglected children. Otechestvennyi zhurnal sotsialnoi raboty - The Native Journal of Social Work, 2012 no. 4, pp. 118-128 (in Russian).

  8. Marasanova A. A., Kolpakova A. V. Characteristics of the problem of social orphanhood on the territory of Irkutsk region. Sotsialnaya rabota: aktualnye problemy i puti povysheniya kachestva sotsialnykh uslug [Social work: urgent problems and ways for improving the quality of social services]. Irkutsk, Baikal State University of Economics and Law Publ., 2011. Pp. 81-85 (in Russian).

  9. Milaya A. V. From social orphanhood to social disadvantages prevention. Otechestvennyi zhurnal sotsialnoi raboty - The Native Journal of Social Work, 2010 no. 2, pp. 102-115 (in Russian).

  10. Mosyagina A. I. Activities of the social rehabilitation center for the underage on implementation of early prevention of family disadvantages and social orphanhood, rehabilitation of families with children being in a protracted crisis of family relations. Sotsialnoe obsluzhivanie - Social Service, 201З, no. 9, pp. 80-85 (in Russian).

  11. Neizvestnykh A. A., Fedoseeva V. V. Assistance to families with underage children being in a crisis situation: search for complex solutions. Sotsialnoe obsluzhivanie - Social Service, 201З, no. 6, pp. 75-80 (in Russian).

  12. Romanov P. V., Yarskaya-Smirnova E. R. (ed.) Otsenka effektivnosti deyatelnosti uchrezhdenii sotsialnoi pod-derzhki naseleniya [Evaluating the effectiveness of institutions providing social support to the population]. Moscow, Centre for Social Policy and Gender Studies Publ., 2009. 2З4 p.

  13. Rasulova M. R. On the experience of centers of social assistance to families and children. Sotsialnoe obsluzhivanie - Social Service, 201З, no. 2, pp. 47-60 (in Russian).

  14. Tokarskaya N. M., Sanina L. V. (ed.) Teoretiko-metodicheskie aspekty issledovaniya kachestva zhizni [Theoretical and methodological aspects of the study of quality of life]. Irkutsk, Baikal State University of Economics and Law Publ., 201З. 180 p.

  15. Kholostova E. I., Burlakova G. Yu., Grigoriev S. I. et al. Teoriya sotsialnoi raboty [Theory of Social Work]. Moscow, Yurist Publ., 2001. ЗЗ2 p.

  16. Topchii L. V. Problems of qualimetry in social work: approaches, criteria, logic of effectiveness evaluation. Otechestvennyi zhurnal sotsialnoi raboty - The Native Journal of Social Work, 2005, no. З, pp. 8-18 (in Russian).

  17. Panteleeva T. S., Chervyakova G. A. Ekonomicheskie osnovy sotsialnoi raboty [Economic fundamentals of social work]. З ™ 1 ed. Moscow, Academia Publ., 2012. 192 p.

  18. Falkovskaya K. I. Social work effectiveness: theoretical elaboration of the problem. Znanie. Ponimanie. Ume-nie - Knowledge. Understanding. Ability 2010, no. З, pp. 89-9З (in Russian).

  19. Chusova Yu. A. Assessment of social orphanhood prevention system in the region. Izvestiya Irkutskoy go-sudarstvennoy ekonomicheskoy akademii (Baykalskiy gosudarstvennyy universitet ekonomiki i prava) (elektronnyy zhurnal) - Izvestiya of Irkutsk State Economics Academy (Baikal State University of Economics and Law) (online journal), 2012 no. 4. Available at: http://eizvestia.isea.ru/reader/article.aspx?id=13871.

  20. Yarskaya-Smirnova E. R., Romanov P. V. Profilaktika semeinogo neblagopoluchiya v usloviyakh moder-nizatsii sotsialnogo gosudarstva [Prevention of family trouble in modernization of welfare state]. Available at: http://www.rusrand.ru.

  Інформація про автора

  Сєдих Ольга Геннадіївна - кандидат економічних наук, доцент, кафедра соціології та соціальної роботи, Байкальський державний університет економіки і права, 66400З, Іркутськ, вул. Леніна, 11, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Author

  Sedykh Olga Gennadiyevna - PhD in Economics, Associate Professor, Chair of Sociology and Social Work, Baikal State University of Economics and Law, 11 Lenin St., 66400З, Irkutsk, Russia, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..


  Ключові слова: Соціальне сирітство /ОЦІНКА ФАКТОРІВ ЕФЕКТИВНОСТІ /SWOT-АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ /SOCIAL ORPHANHOOD /EFFICIENCY FACTORS ASSESSMENT /SWOT-ANALYSIS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити