У статті аналізуються проблеми, що існують в сфері обліку і контролю фінансових результатів в сільськогосподарському підприємстві. Показано, що вони пов'язані з теоретичним обґрунтуванням та нормативним забезпеченням регулювання обліку формування і використання фінансових результатів сільськогосподарськими організаціями, а також з методикою їх обліку та контролю і її вдосконаленням.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Агліуллін Н. І., Осадчий Е. А.


PROBLEMS OF ACCOUNTING AND MONITORING OF FINANCIAL RESULTS IN AGRICULTURAL ENTERPRISE

The article analyses the problems that exist in the field of accounting and monitoring of financial results in the agricultural enterprise. They are shown to be related to the theoretical justification and regulatory support of regulation of accounting for the formation and use of financial results by agricultural organizations, as well as to the methodology of their accounting and control and its improvement.


Область наук:

 • Економіка і бізнес

 • Рік видавництва: 2020


  Журнал

  Colloquium-journal


  Наукова стаття на тему 'ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВОМ'

  Текст наукової роботи на тему «ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВОМ»

  ?УДК 336.67

  Агліуллін Н.І., Осадчий Е.А.

  Казанський інноваційний університет ім. В.Г.Тімірясова (ІЕУП)

  Набережночелнінскій філія DOI: 10.24411 / 2520-6990-2020-11507 ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВОМ

  Agliullina N.I., Оsadchiy E.A.

  Kazan innovation University them. V. G. Timiryasova (IEML)

  Naberezhnye Chelny branch

  PROBLEMS OF ACCOUNTING AND MONITORING OF FINANCIAL RESULTS IN

  AGRICULTURAL ENTERPRISE

  анотація

  У статті аналізуються проблеми, що існують в сфері обліку і контролю фінансових результатів в сільськогосподарському підприємстві. Показано, що вони пов'язані з теоретичним обґрунтуванням та нормативним забезпеченням регулювання обліку формування і використання фінансових результатів сільськогосподарськими організаціями, а також з методикою їх обліку та контролю і її вдосконаленням.

  Summary

  The article analyses the problems that exist in the field of accounting and monitoring of financial results in the agricultural enterprise. They are shown to be related to the theoretical justification and regulatory support of regulation of accounting for the formation and use offinancial results by agricultural organizations, as well as to the methodology of their accounting and control and its improvement.

  Ключові слова: бухгалтерський облік, контроль, фінансовий результат, сільськогосподарське підприємство, прибуток, фінансова звітність, облікова політика

  Keywords: accounting, control, financial result, agricultural enterprise, profit, financial statements, accounting policy

  Звітність про фінансові результати є джерелом інформації про рівень економічної ефективності підприємства, а також показником компетентності керівництва і якості управлінських рішень. Облік і контроль фінансових результатів є ключовим і одним з найбільш важливих питань в системі бухгалтерського обліку, що зумовлено тим, що за його даними формується інформація про прибуток підприємства [3]. Зв'язки з цим можна виділити чотири групи проблем обліку і контролю фінансових результатів.

  Перша група проблем пов'язана з теоретичним обґрунтуванням обліку і контролю фінансових результатів сільськогосподарськими організаціями так, як в даний час точної академічної концепції формування прибутку не існує. Фінансовий результат як формується показник прибутку або збитку поточного року визначається лише в кінці звітного періоду через систему калькуляційного обліку та визначається розрахунковим шляхом після визначення фактичної собівартості виробленої та реалізованої продукції. Облік фінансових результатів ведеться на рахунках 90 «Продажі», 91 «Інші доходи і витрати», 99 «Прибутки та збитки», 84 «Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)».

  Для забезпечення більшої інформативності бухгалтерського обліку та фінансової (бухгалтерської) звітності сільськогосподарської організації необхідно формування різноманітних показників фінансових результатів за ряд попередніх років. Показники прибутку, що відображають процеси її створення і витрачання, можуть бути представлені на спеціально задіяних рахунках бухгалтерського обліку - «Прибутки (збитки) з початку діяльності» та «Використання прибутку з початку діяльності». Для даної мети також є можливість використання рахунків позабалансового обліку.

  Друга група проблем стосується питань нормативного забезпечення регулювання обліку, контролю формування і використання фінансових результатів сільськогосподарськими організаціями. Всупереч, безлічі існуючих в цій галузі нормативно-правових актів, місце фінансових результатів сільськогосподарського підприємства в системі законодавчого і нормативного регулювання поки не визначено. Звідси випливає необхідність розробки національного Положення з бухгалтерського обліку і контролю «Сільськогосподарська діяльність» за аналогією з МСФЗ 41 «Сільське господарство» [4]. Даний документ покликаний сприяти виробленню чіткої регламентації процесу формування і відображення фі-

  нансового результату в обліковій політиці та звітності, причому на різних рівнях: організаційному, галузевому, територіальному.

  Даний стандарт повинен містити методику обліку доходів, витрат, прибутку (збитку) в результаті оцінки сільськогосподарської продукції та біологічних активів за справедливою вартістю. Присутність даному у властивості важливого аспекту методики виступає системний підхід, що полягає у взаємозв'язку бухгалтерського, управлінського, податкового обліку і, відповідно, проведення єдиної облікової політики. Так, облікова політика сільськогосподарського підприємства по відношенню до основних засобів передбачає подання даних за трьома напрямками: амортизація, переоцінка і порядок обліку витрат на добудову, дообладнання, модернізацію і реконструкцію.

  Організація повинна при цьому визначитися з пріоритетним для себе критерієм - або мінімізація оподаткування, або максимізація прибутку. Облікова політика для цілей оподаткування сільськогосподарського підприємства зводиться, головним чином, до методичним аспектам оподаткування прибутку, майна організацій, функціонування спеціальних податкових режимів (ЄСП, ССО, ЕНВД).

  Третя група проблем присвячена методиці обліку та контролю фінансових результатів у сільськогосподарських підприємствах. Для формування інформації про фінансові результати, доходи та витрати в сільськогосподарських організаціях необхідно виконання ряду умов: 1) використання типового варіанту обліку; 2) відкриття достатньої кількості субрахунків і аналітичних рахунків; 3) взаимоувязка кодування між рахунками і субрахунками (наприклад, між рахунками 20 «Основне виробництво», 43 «Готова продукція», 90 «Продажі»). Кожне сільськогосподарське підприємство довільно визначає кількість субрахунків, субсубсчетов і аналітичних рахунків до кожного рахунку, виходячи з конкретних умов. При цьому Планом рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій агропромислового комплексу рекомендовані субрахунку першого порядку [1].

  Структури рахунків 90 «Продажі», 91 «Інші доходи і витрати» повинні бути сформовані таким чином, щоб це дозволило сільськогосподарським організаціям збільшити використання програмних продуктів для автоматизації обліку, формування звітності та здійснення контролю щодо процесу формування фінансових результатів для бухгалтерського і податкового обліку. Організація обліку і процесу формування інформації по рахунках 90 «Продажі», 91 «Інші доходи і витрати» вимагає уточнення і угруповання субрахунків і субсубсчетов рахунку 99 «Прибутки та збитки» [2]. Додається до рахунку 99 «Прибутки та збитки» номенклатура субрахунків і субсубсчетов дозволить не тільки сформувати

  PHILOLOGICAL SCIENCES /

  дані звіту про фінансові результати, а й отримати інформацію про чинниках, що впливу на величину показника.

  Сільськогосподарська організація може також вибрати найбільш прийнятний для неї варіант організації аналітичного обліку на рахунку 84 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)», відштовхуючись від конкретних обставин також власної облікової політики, що дасть фірмі здійснити контроль за станом і рухом коштів нерозподіленого прибутку і непокритого збитку звітного періоду, і минулих років.

  Четверта група проблем пов'язана з вдосконаленням методики обліку і контролю фінансових результатів сільськогосподарськими підприємствами. Перш за все, це стосується методології обліку витрат на виробництво в зв'язку з застосуванням в даний час справедливої ​​вартості при оцінці сільськогосподарської продукції та біологічних активів. Застосування регістрів-розрахунків фінансових результатів за справедливою вартістю для оцінки сільськогосподарської продукції, оцінки кормів власного виробництва, приросту живої маси худоби дозволить, в кінцевому рахунку, здійснювати взаємопов'язування і звірку показників при трансформації бухгалтерської звітності у фінансову звітність за МСФЗ.

  Сільськогосподарське підприємство може визначити прийнятний для неї варіант управлінського обліку з числа рекомендованих Мінсельхо-зом РФ, постановка якого повинна здійснюватися у взаємозв'язку з ефективно працюючою системою бюджетування. Аналіз і оцінка фінансових результатів діяльності включає безліч взаємопов'язаних показників (показники від звичайних видів діяльності - валова продукція, витрати на виробництво і реалізацію продукції, змінні витрати, постійні витрати, маржинальний дохід, прибуток).

  Рішення даних проблем обліку і контролю фінансових результатів сільськогосподарської організацією дасть можливість їй збільшити ймовірність контролю за виробничою діяльністю, підвищить ефективність розподілу і використання своїх ресурсів, дозволить прогнозувати фінансові результати на кілька звітних періодів вперед і приймати оптимальні управлінські рішення для його поліпшення. використані джерела

  1. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку доходів і витрат діяльності сільськогосподарських та інших організацій АПК (разом з «Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку доходів, витрат і фінансових результатів сільськогосподарських організацій, затв. Наказом Мінсільгоспу РФ від 31.01.2003 N28 [Електронний ресурс] .- режим доступу: http://www.consultant.ru/.

  2. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій агропромислового комплексу, затв. Наказом Мін-сільгоспу РФ від 29.01.2002 N 68 «Про затвердження

  Методичних рекомендацій щодо кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності сільськогосподарських організацій »[Електронний ресурс] .- Режим доступу: http://www.consultant.ru/.

  3. Валькова, А.Д. Бухгалтерський облік фінансових результатів сільськогосподарських організує-

  ций / А.Д.Валькова, Н.В. Куліщ // Novoinfo: електронний журнал. - 2017. -№58-1. -URL: https: //novainfo.ru/article/10744. -Текст: електронний.

  4. Суздальцева Н.А. Облік фінансових результатів в сільськогосподарських організаціях.-Ав-тореферат дис. ... к.е.н.-Волгоград, 2011.


  Ключові слова: бухгалтерський облік /контроль /фінансовий результат /сільськогосподарське підприємство /прибуток /фінансова звітність /облікова політика /accounting /control /financial result /agricultural enterprise /profit /financial statements /account- ing policy

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити