Мета роботи. Метою роботи є дослідження проблемного стану об'єктів комунальної інфраструктури, зокрема водовідведення, що є особливо актуальним для рекреаційної складової регіону. Метод або методологія проведення роботи. Методологічною основою дослідження послужили фундаментальні положення теорії управління, теорії систем, концепцій організаційного проектування, а також сучасні дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених в області управління ЖКГ. В основу проведення досліджень покладені методи аналізу, синтезу, дедукції, індукції та абстракції, а також методи ретроспективного аналізу. Результати. У статті розглянуто проблемний стан об'єктів комунальної інфраструктури, зокрема водовідведення, що є особливо актуальним для рекреаційної складової регіону. Обґрунтовано проблема забруднення водних об'єктів (прибережної морської акваторії) стічними водами. Виділено основні джерела забруднень морського середовища та прибережних екосистем. Досліджено вплив ситуації, що склалася зі зношеністю об'єктів комунальної інфраструктури на комфорт проживання і відпочинок жителів та гостей півострова, що вимагає залучення інвестиційних коштів в комунальний сектор не тільки з боку держави, а й бізнесу. Розглянуто реалізація проекту «Будівництво каналізаційних очисних споруд із застосуванням нових технологій обробки »для м Саки. Область застосування результатів. Результати проведеного дослідження можуть використовуватися органами управління ЖКГ Республіки Крим, а також при формуванні системи економічного стимулювання раціонального водокористування в регіоні і при вирішенні питань очищення стічних вод малих об'єктів і населених пунктів півострова. Висновки. Створення нових і модернізація наявних об'єктів інфраструктури туристично-рекреаційного кластера, безсумнівно, буде сприяти підвищенню інвестиційної привабливості незабудованих площ міст Криму під об'єкти санаторно-курортного і рекреаційного призначення, а також житлового будівництва і промисловості.

Анотація наукової статті з будівництва та архітектури, автор наукової роботи - Гарячих Марія Володимирівна, Андрющенко Олена Станіславівна


PROBLEMS OF MODERNIZATION OF MUNICIPAL INFRASTRUCTURE IN THE REPUBLIC OF CRIMEA

The goal of the study. The goal of the study is researching the problem state of municipal infrastructure sites, specifically of water disposal which is especially relevant for the recreational industry of the region. The method or methodology of completing the study. The methodological foundation of the study were the fundamental provisions of the theory of administration, the theory of systems, concepts of organizational design, as well as modern studies of domestic and foreign scientists in the area of ​​administration of the housing and public utilities. The foundation of the study were methods of analysis, synthesis, deduction, induction and abstraction, as well as methods of retrospective analysis. The results. The manuscript discussed the problem state of municipal infrastructure sites, particularly water disposal which is especially relevant for the recreational industry of the region. We have substantiated the problem of pollution of water sites (of the seashore water area) by waste waters. We have distinguished the main sources of water environmental pollution and seashore ecosystem pollution. We have studied the impact of the situation that formed with deterioration of sites of municipal infrastructure on the comfort of living and recreation of residents and guests of the peninsula which requires attracting governmental as well as business investments into the municipal sector. We have discussed the implementation of a project "Construction of waste treatment facilities using new processing technologies" for the town of Saky. The area of ​​application of the results. The results of the study completed may be used by the administration authorities of the housing and public utilities of the Republic of Crimea, as well as when forming a system of economic stimulation of rational water use in the region, and when solving issues of refining waste water of small sites and communities of the peninsula. The conclusions. Creating new and modernization of the existing sites of infrastructure of the tourist-recreational cluster will undoubtedly contribute to the improvement of the investment attractiveness of undeveloped plots in Crimean cities to be used for therapeutic resorts or recreational facilities, as well as for residential construction and manufacturing.


Область наук:

 • Будівництво та архітектура

 • Рік видавництва: 2018


  Журнал: Регіональні проблеми перетворення економіки


  Наукова стаття на тему 'Проблеми модернізації комунальної інфраструктури в Республіці Крим '

  Текст наукової роботи на тему «Проблеми модернізації комунальної інфраструктури в Республіці Крим»

  ?УДК 332.8 гарячих МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

  к.т.н., доцент, доцент кафедри «Економічна теорія», ФГАОУ ВО «Кримський федеральний університет імені В.І. Вернадського », м.Сімферополь,

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  АНДРЮЩЕНКО ОЛЕНА СТАНІСЛАВІВНА

  старший викладач кафедри «Економічна теорія», ФГАОУ ВО «Кримський федеральний університет імені В.І. Вернадського », г. Симферополь,

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В Республіці Крим

  Анотація. Мета роботи. Метою роботи є дослідження проблемного стану об'єктів комунальної інфраструктури, зокрема водовідведення, що є особливо актуальним для рекреаційної складової регіону. Метод або методологія проведення роботи. Методологічною основою дослідження послужили фундаментальні положення теорії управління, теорії систем, концепцій організаційного проектування, а також сучасні дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених в області управління ЖКГ. В основу проведення досліджень покладені методи аналізу, синтезу, дедукції, індукції та абстракції, а також методи ретроспективного аналізу. Результати. У статті розглянуто проблемний стан об'єктів комунальної інфраструктури, зокрема водовідведення, що є особливо актуальним для рекреаційної складової регіону. Обґрунтовано проблема забруднення водних об'єктів (прибережної морської акваторії) стічними водами. Виділено основні джерела забруднень морського середовища та прибережних екосистем. Досліджено вплив ситуації, що склалася зі зношеністю об'єктів комунальної інфраструктури на комфорт проживання і відпочинок жителів та гостей півострова, що вимагає залучення інвестиційних коштів в комунальний сектор не тільки з боку держави, а й бізнесу. Розглянуто реалізація проекту «Будівництво каналізаційних очисних споруд із застосуванням нових технологій обробки» для м Саки. Область застосування результатів. Результати проведеного дослідження можуть використовуватися органами управління ЖКГ Республіки Крим, а також при формуванні системи економічного стимулювання раціонального водокористування в регіоні і при вирішенні питань очищення стічних вод малих об'єктів і населених пунктів півострова. Висновки. Створення нових і модернізація наявних об'єктів інфраструктури туристично-рекреаційного кластера, безсумнівно, буде сприяти підвищенню інвестиційної привабливості незабудованих площ міст Криму під об'єкти санаторно-курортних і рекреаційного призначення, а також житлового будівництва і промисловості.

  Ключові слова: стічні води, комунальна інфраструктура, каналізаційні очисні споруди, програмно-цільове планування.

  GORYACHIKHMARIA VLADIMIROVNA

  Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of "Economic Theory", FSAEI of HE "V.I. Vernadsky Crimean Federal University", Simferopol,

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  ANDRYUSCHENKO ELENA STANISLAVOVNA

  Senior Lecturer of the Department of "Economic Theory", FSAEI of HE "V.I. Vernadsky Crimean Federal University", Simferopol,

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  PROBLEMS OF MODERNIZATION OF MUNICIPAL INFRASTRUCTURE IN THE REPUBLIC OF CRIMEA

  Abstract. The goal of the study. The goal of the study is researching the problem state of municipal infrastructure sites, specifically of water disposal which is especially relevant for the recreational industry of the region. The method or methodology of completing the study. The

  methodological foundation of the study were the fundamental provisions of the theory of administration, the theory of systems, concepts of organizational design, as well as modern studies of domestic and foreign scientists in the area of ​​administration of the housing and public utilities. The foundation of the study were methods of analysis, synthesis, deduction, induction and abstraction, as well as methods of retrospective analysis. The results. The manuscript discussed the problem state of municipal infrastructure sites, particularly water disposal which is especially relevant for the recreational industry of the region. We have substantiated the problem of pollution of water sites (of the seashore water area) by waste waters. We have distinguished the main sources of water environmental pollution and seashore ecosystem pollution. We have studied the impact of the situation that formed with deterioration of sites of municipal infrastructure on the comfort of living and recreation of residents and guests of the peninsula which requires attracting governmental as well as business investments into the municipal sector. We have discussed the implementation of a project "Construction of waste treatment facilities using new processing technologies" for the town of Saky. The area of ​​application of the results. The results of the study completed may be used by the administration authorities of the housing and public utilities of the Republic of Crimea, as well as when forming a system of economic stimulation of rational water use in the region, and when solving issues of refining waste water of small sites and communities of the peninsula. The conclusions. Creating new and modernization of the existing sites of infrastructure of the tourist-recreational cluster will undoubtedly contribute to the improvement of the investment attractiveness of undeveloped plots in Crimean cities to be used for therapeutic resorts or recreational facilities, as well as for residential construction and manufacturing . Keywords: waste waters, municipal infrastructure, sewage treatment facilities, targeted program planning.

  Вступ. Однією з найважливіших галузей економіки країни вважається житлово-комунальне господарство, оскільки саме ця сфера має суттєвий вплив на всі аспекти життєдіяльності суспільства. Формування тарифів і оцінка якості послуг даної сфери є найважливішими характеристиками, що дозволяють забезпечувати стійкість і стабільність розвитку економіки регіону і країни в цілому [12].

  Житлово-комунальне господарство Республіки Крим з 1991 по 2014 рік перебувало в стадії уповільненого реформування і залишалося вкрай проблемним сектором економіки. Наростав знос і аварійність комунальної інфраструктури. Невисока якість питної води населення, незадовільний якісний стан водних об'єктів, велика кількість водогосподарських аварій (через зношеність водопровідних мереж та гідротехнічних споруд), а також орієнтація на екстенсивне водокористування сигналізують про неефективність системи водокористування Росії. Подібна ситуація призводить не тільки до екологічних проблем, а й до уповільнення соціально-економічного розвитку країни в цілому та її регіонів зокрема. З одного боку, населення і економіка країни не отримують гарантованого забезпечення водою належної якості та в необхідній кількості, також відбувається погіршення екологічної обстановки, яка призводить до зниження рівня здоров'я населення. З іншого боку, державі доводиться виділяти значні кошти з бюджету на поліпшення якості водних ресурсів і створення об'єктів водогосподарської інфраструктури [1, 10].

  Методи дослідження. У нашій країні діє кілька основних видів інструментів, що впливають на процес водокористування: адміністративні або командно-розпорядчі, екологічні, соціально-психологічні, інформаційні та економічні.

  Елементами економічного механізму стимулювання раціонального водокористування

  в Криму є:

  1. Платність водокористування, виражена в тарифній політиці півострова.

  2. Програмно-цільове планування в галузі водокористування.

  3. Модернізація та розвиток комунальної інфраструктури.

  У зв'язку з цим одним із стратегічних цілей розвитку житлово-комунального господарства Республіки Крим є створення комфортних умов життєдіяльності населення півострова за допомогою формування сучасної системи комунальної інфраструктури, включаючи водозабезпечення, водовідведення та поводження з відходами. Серед пріоритетів розвитку ЖКГ в «Стратегії соціально-економічного розвитку муніципального освіти міської округ Сімферополь Республіки Крим на період до 2030 року» особливе місце відводиться розвитку та модернізації систем водопостачання і водовідведення Республіки Крим, і зокрема - поліпшення якості послуг водопостачання та водовідведення, а також забезпечення якості очищення стічних вод.

  Історично склалося, що прибережні території і екосистеми завжди були привабливими для життя і діяльності людини. Прибережна зона Республіки Крим, яка примикає до Чорного і Азовського морів, відноситься до числа специфічних елементів природи. Вона розглядається як особливо цінний комплексний природний ресурс, який є поновлюваних природним багатством - джерелом продуктів харчування, промислової сировини і енергії, а також сферою господарської діяльності, місцем відпочинку і лікування людини [7, с. 5].

  Увага суспільства все сильніше привертає проблема стану і використання водних ресурсів [3, 9, 14, 18]. Основним джерелом забруднень морського середовища та прибережних екосистем є стічні води. Для Криму, де зосереджена основна маса здравниць, зон відпочинку, туризму та екскурсій, особливої ​​актуальності та першочергового, першочергового значення набуває необхідність вирішення проблеми захисту берегової і прибережної зон від забруднення природними та антропогенними процесами і явищами і забезпечення якості очищення стічних вод.

  За походженням стічні води поділяють на побутові, виробничі та атмосферні. Побутові стічні води утворюються в житлових, адміністративних і комунальних будівлях, а також в побутових приміщеннях промислових підприємств. Ці види відходів представляють серйозну небезпеку, оскільки містять в своєму складі органіку, що є живильним середовищем для різних бактерій патогенного типу. Тому господарсько-побутові стоки, які містять органічні відходи, підлягають обов'язковій дезінфекції. Виробничі утворюються в процесі виробництва різних товарів, виробів продуктів, матеріалів та ін. Їх скидають підприємства, де промислові технології вимагають використання води.

  Атмосферні (дощові) утворюються в процесі випадання дощів і танення снігу як на території житлової забудови населених пунктів, так і території промислових підприємств, сільгоспугідь, АЗС та ін. [4, с. 9].

  Надходження неочищених або недостатньо очищених стоків у природні водойми є небезпека для навколишнього середовища. Забруднюючі речовини, потрапляючи в природні водойми, змінюють властивості води, що в свою чергу сприяє появі неприємних запахів і присмаків. Відбувається зміна хімічного складу води, що впливає на морську флору і фауну. Існує небезпека виникнення інфекційних захворювань, погіршення санітарно-епідеміологічного стану регіону, а також деградації водних екосистем. У зв'язку з цим назріла необхідність припинення скидання неочищених стічних вод в акваторію Чорного і Азовського морів навіть від найменших об'єктів.

  Рішення проблеми лежить в області будівництва і реконструкції очисних споруд, на яких будуть використовуватися сучасні технології, спрямовані на максимальний захист поверхневих і підземних вод [2, 8, 15, 20]. Основним напрямком у вирішенні питань очищення стічних вод малих об'єктів і населених пунктів в Криму є реконструкція існуючих каналізаційних мереж і очисних споруд або будівництво нових із застосуванням сучасних технологій.

  Більшість каналізаційних очисних споруд в Криму побудовано і введено в екс-

  плуатації в 1960-1970-х роках. Основна частка з них була призначена для ведення господарської діяльності санаторіїв і здравниць. Згодом, для поліпшення санітарно-епідеміологічного стану, об'єкти життєдіяльності селищ були каналізовані і підключені до відомчих локальних каналізаційних очисних споруд [16].

  Після розпаду СРСР почався прискорений процес капіталізації і переділу власності. В даний час на території Криму діяльність з водовідведення здійснюють суб'єкти господарювання різних організаційно-правових форм власності: державні та комунальні, «республіканські», приватні підприємства, господарські товариства та фізичні особи. Підприємці, досить різнорідні, мають різні ресурси. Відповідно, різниться обсяг послуг, які кожен з таких суб'єктів надає споживачам, а також територія надання цих послуг, юридичний характер відносин з відповідними органами місцевого самоврядування, обрана система оподаткування і т. П. Не всі суб'єкти господарювання мають можливість отримати повний пакет дозвільних документів для здійснення відповідного виду діяльності (ліцензії на водовідведення, дозвіл на спеціальне водокористування та т. п.) [16, 19].

  За останні роки очисні споруди та каналізаційні мережі морально і технічно застаріли, їх ресурс практично вироблений. До того ж в кілька разів збільшилися обсяги стоків, що надходять на діючі очисні споруди. Відсутність кваліфікованого персоналу, моральна і фізична зношеність обладнання і споруд призводять до неефективної експлуатації каналізаційних очисних споруд, що в свою чергу тягне за собою скидання неочищених стічних вод об'єктів водокористування в природні водні об'єкти. У більшості випадків власники очисних споруд не в змозі реконструювати споруди та каналізаційні мережі, але в той же час не хочуть передавати їх на баланс комунальних підприємств. У більшості сільрад немає проектів і програм реконструкції існуючих і будівництва нових каналізаційних очисних споруд і мереж [16].

  За даними [6, с. 114-115], в системах водовідведення Росії в заміні потребують 58 тис. Км мереж (38%), з них на колектори припадає 15%, на вуличні мережі - 26% і на внутрішньо-дворові мережі - 68% (табл. 1) . За оцінкою фахівців, таких зношених трубопроводів, як в Росії (якщо не брати до уваги країни СНД), немає в жодній цивілізованій країні світу.

  Таблиця 1

  Стан мереж водовідведення ЖКГ Росії

  Мережі водовідведення Протяжність, тис. Км мережі, що вимагають заміни

  тис. км%

  Колектори 43 6 15

  Вуличні мережі 73 19 26

  Внутрішньодворові мережі 48 33 68

  Всього 164 58 36

  Ситуацію, що склалася підтверджують і результати дослідження, наведені в [5]: 43,8% інженерних мереж (мереж водовідведення) вимагають заміни. В результаті обстеження ряду каналізаційних очисних споруд (КОС) в Криму виявлено, що системи працюють незадовільно, має місце перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин при скиданні очищених стічних вод. У пробі стічної води на виході з очисних споруд пансіонату в сел. Канака встановлено перевищення концентрації зважених речовин в 3,8 рази, а БСК5 - в 3,9 рази. Природоохоронними службами були винесені постанови про призупинення функціонування здравниць в сел. Канака до відновлення їх якісної роботи і надійної експлуатації. Каналізаційні очисні споруди пансіонату в сел. Канака не мають випуску в море, очищені стічні води потрапляють в приймач-накопичувач.

  Федеральної цільової програмою «Соціально-економічний розвиток Республіки Крим

  і м.Севастополя до 2020 року », затвердженої Постановою Уряду РФ від 11.08.14 № 790 (далі - ФЦП) [19], передбачені заходи з розвитку туризму, який стримується відсутністю або недостатністю заходів з охорони навколишнього середовища, що призвело за останні роки до різкого погіршення санітарно-епідеміологічного та екологічного стану курортної зони.

  Результати. Відповідно до Переліку першочергових державних програм Республіки Крим на середньостроковий період (2017-2020 роки) Міністерством курортів і туризму Республіки Крим в даний час розроблена Державна програма розвитку курортів і туризму в Республіці Крим на 2017-2020 роки, куди включені заходи щодо створення об'єктів забезпечує інфраструктури туристично-рекреаційних кластерів. Зміст заходів відображено в табл. 2.

  Таблиця 2

  Об'єкти забезпечує інфраструктури туристично-рекреаційних кластерів в Республіці Крим

  Назва кластера Зміст заходу

  «Дитячий відпочинок та оздоровлення» (м.Євпаторія) створення інфраструктури загальнонаціонального центру сімейного оздоровлення

  «Лікувально-оздоровчий відпочинок» (м Саки) створення інфраструктури грязелікувальні курорту

  (П. Курортне) в районі озера Чокракське створення інфраструктури бальнеологічного лікувально-оздоровчого комплексу

  «Чорноморський» (р-н Чорноморський) розвиток екстремального, археологічного центру

  «Коктебель» (смт. Коктебель) створення центру активних видів туризму

  Складено авторами на підставі даних [12].

  Але розвиток деяких туристично-рекреаційних кластерів, перспективних курортних районів, безумовно, стримується незадовільною ситуацією в акваторії деяких прибережних міст і населених пунктів через ненормативного забруднення моря стічними водами господарсько-побутового походження.

  Одним з факторів, що стримують темпи робіт з будівництва та реконструкції інфраструктури республіки, є вичерпали свій ресурс міські очисні споруди. Діючі КОС морально і технічно застаріли, не здатні приймати стічні і каналізаційні води в необхідних обсягах для міста-курорту, що в свою чергу може призвести до екологічної катастрофи і завдати прямої шкоди розвитку курортів.

  Серед заходів ФЦП «Соціально-економічний розвиток Республіки Крим та м.Севастополя до 2020 року» на 2015-2020 роки передбачено розвиток інженерної інфраструктури та обсяги фінансування даних заходів. Зокрема, будівництво каналізаційних очисних споруд м Саки - захід, передбачений для реалізації в рамках туристично-рекреаційного кластера «Лікувально-оздоровчий відпочинок».

  З 1990 по 1996 рік велося будівництво дослідно-промислових каналізаційних очисних споруд потужністю 22 тис. М2 / добу, але в 1996 році через відсутність фінансування будівництво було зупинено. Потужність КОС в даний час складає 5 тис. М2 / добу. Середньодобове надходження стоків становить 7,2 тис. М2 / добу, влітку - більше 10 тис. М2 / добу. КОС працюють з перевантаженням в 2 рази. Не ухвалення термінових заходів з будівництва нових КОС могло призвести до екологічної катастрофи в регіоні і зупинці його подальшого розвитку. Перспективний розвиток м Саки з урахуванням будівництва нових об'єктів і збільшення території міста за рахунок сусідніх сіл зажадало будівництва нових КОС потужністю 25 тис. М2 / добу. У 2015 році був затверджений інвестиційний проект «Будівництво КОС із застосуванням нових технологій обробки» для м Саки.

  На реалізацію даного проекту передбачено 1 609,3 млн рублів з федерального бюджету, в тому числі витрати на підготовку проектної документації - 110,07 млн ​​руб (в цінах року подання паспорта інвестиційного проекту 2014 року), 115,3 млн руб (в цінах

  відповідних років). Будівництво каналізаційних очисних споруд буде завершено в липні 2019 року. Джерела та обсяги фінансових вкладень в інвестиційний проект з будівництва нових КОС в м Саки наведені в табл. 3.

  Таблиця 3

  Джерела та обсяги фінансування інвестиційного проекту з будівництва нових КОС в м Саки

  Роки реалізації інвестиційного проекту Вартість інвестиційного проекту (в поточних цінах / в цінах відповідних років)

  Інвестиційний проект - всього, в тому числі 1375,00 / 1609,3

  2015 рік 110,07 / 115,13 (1,046)

  2016 рік 155,23 / 170,00 (1,046x1,047)

  2017 рік 104,75 / 120,00 (1,046x1,047x1,046)

  2018-2019 роки 1004,95 / 1204,17 (1,046x1,047x1,046x1,046)

  Відношення вартості інвестиційного проекту в поточних цінах до кількісних показників (показником) результатів реалізації інвестиційного проекту, млн руб. / На одиницю результату становить:

  1375,00 / 25,0 тис. Куб. м / добу = 0,055 млн руб. / мЗ / добу, що є економічно ефективним.

  Висновки. Планомірна реалізація всіх можливостей туризму і санаторно-курортного лікування в період впровадження інноваційних технологій в рекреаційну діяльність, оптимізація і модернізація структури рекреаційного комплексу - запорука конкурентоспроможності кримського регіону. Облаштування місць масового відпочинку та зменшення негативного впливу на стан природних ресурсів та навколишнього середовища півострова дозволить підвищити комфорт проживання і відпочинок жителів та гостей півострова.

  Ситуація, що склалася зі зношеністю об'єктів комунальної інфраструктури прямим чином відбивається на комфорті проживання і відпочинку жителів і гостей півострова, що вимагає залучення інвестиційних коштів в комунальний сектор не тільки з боку держави, а й приватного бізнесу.

  Створення нових і модернізація наявних об'єктів інфраструктури туристично-рекреаційного кластера, безсумнівно, буде сприяти підвищенню інвестиційної привабливості незабудованих площ міст Криму під об'єкти санаторно-курортного і рекреаційного призначення, а також житлового будівництва і промисловості.

  література

  1. Айдаркіна Е. Е. Удосконалення економічного механізму стимулювання раціонального водокористування в регіоні: принципи, методи, інструменти (на матеріалах водогосподарського комплексу Ростовської області: Автореферат канд. Ек. Наук. - Ростов-НД, 2014. - 33 с.

  2. Анічкіна Н. В. Модернізація очисних споруд міста Липецька як природоохоронний захід / Матеріали III Кавказького екологічного форуму «Екологія, здоров'я та освіту в XXI столітті. Глобальна інтеграція сучасних досліджень і технологій »(Грозний, 12-15 жовтня 2017). Грозний: Чеченський державний університет, 2017. - С. 95-100.

  3. Бєлікова К. І. Основні проблеми, пов'язані з очищенням та утилізацією стічних вод підприємств енергетики Сибірського регіону / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання енергетики» (Омськ, 17 травня 2017), Омськ: Омський державний технічний університет, 2017. - С. 371-373.

  4. Воронов Ю. В., Яковлєв С. В. Водовідведення та очистка стічних вод / Підручник для вузів. - М .: Видавництво Асоціації будівельних вузів, 2006. - 704 с.

  5. Галлямов А. А. Залучення інвестицій в модернізацію комунальної інфраструктури / Російське підприємництво. - 2017. № 15 (261). - С. 66-70.

  6. Гончаренко Д. Ф. Експлуатація, ремонт і відновлення мереж водовідведення: Монографія. -Харків: Консум, 2008. - 400 с.

  7. Єфремов А. В. Природні ресурси прибережної зони Криму і їх оцінка: Монографія - Сімферополь: ПП «Носков А.В.», 2009. - 508 с.

  8. Журба М. Г. водозабірних-очисні споруди і пристрої. М .: «АСТ», 2003. - 576 с.

  9. Магомадова X. А. Принципи раціонального використання природних ресурсів. Формування ідей сталого розвитку. // Інженерний вісник Дона. - № 2. - Ч. 2. [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.ivdon.ru/magazine/archive/n2y2012/755, вільний. - Загл. з екрану.

  10. Нурулліна О. В., Добросердова Е. А., Романова А. І. Формування ідеології раціонального використання природних ресурсів у сфері житлово-комунальних послуг (на прикладі Республіки Татарстан) // Вісник економіки, права та соціології. - 2012. - № 1. - С. 97-101.

  11. Постанова Уряду РФ від 11.08.2014 № 790 (ред. Від 02.03.2016) «Про затвердження федеральної цільової програми« Соціально-економічний розвиток Республіки Крим та м.Севастополя до 2020 року ». [Електронний ресурс]. Режим доступу: режим доступу http://www.consultant.ru/ document / cons_doc_LAW_167146 /, вільний. - Загл. з екрану.

  12. Постанова Ради Міністрів Республіки Крим від 10.02.2015 № 33 (ред. Від 16.02.2017) «Про затвердження Державної програми реформування житлово-комунального господарства Республіки Крим на 2015-2017 роки». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://minek.rk.gov.ru/rus/ info.php? Id = 627260, вільний. - Загл. з екрану.

  13. Постанова Ради Міністрів Республіки Крим від 29 грудня 2016 р № 650 «Про затвердження Державної програми розвитку курортів і туризму в Республіці Крим на 20172020 роки». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://mtur.rk.gov.ru/file/ postanovlenie_soveta_ministrov_respubliki_krim_ot_29_dekabrya_2016_g__650.pdf, вільний. - Загл. з екрану.

  14. Ревунов Р. В. Регіональний водогосподарський комплекс: етапи формування в сучасних економічних умовах / Р. В. Ревунов // Екологічні проблеми природокористування в меліоративному землеробстві: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - Новочеркаськ: вид-во Новочерк. держ. Меліор. Академії. - 2010.

  15. Цвєткова С. Н. Проблеми і перспективи реалізації концесії в житлово-комунальному господарстві регіону // «Інженерний вісник Дону», 2011. - № 4. [Електронний ресурс]. Режим дост-па: http: //www.ivdon.ru/magazine/archive/n4y2011/611, вільний. - Загл. з екрану.

  16. Штонда Ю. І., Зубко А. Л. Інтенсифікація очищення стічних вод на малогабаритних очисних спорудах Криму // Водопостачання та санітарна техніка, 2010. - № 9. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http: //www.vstmag. ru / ru / archives-all / 2010 / 2010-9 / 628-intensifikacija-ochistki-stochnyh-vod, вільний. - Загл. з екрану.

  17. Епоян С. М., Штонда І. Ю., Штонда Ю. І., Зубко А. Л. Інтенсифікація очищення стічних вод на малогабаритних очисних спорудах селища Канака в АР Крим // Науковий вісник будівництва. - Харків: Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, 2009. - С. 104-112.

  18. Abbott M., Cohen B. Productivity and efficiency in water industry. Utilities Policy 17 (2009). 233-244.

  19. De Graaf H. J., Musters C. J. M., Keurs W. J. Sustainable development: looking for new strategies // Ecological Economics. - No. 16. - 1996. - Р. 205-216.

  20. Li Yaning Tang. Qiping Shen Factors affecting effectiveness and efficiency of analyzing stakeholders needs at the briefing stage of public private partnership projects [Text] // International Journal of Project Management, 2013. № 31. - P. 513-521.

  References:

  1. Postanovlenie Soveta ministrov Respubliki Kryim ot 10.02.2015 № 33 (red. Ot 16.02.2017) «Ob utverzhdenii Gosudarstvennoy programmyi reformirovaniya zhilischno-kommunalnogo hozyaystva Respubliki Kryim na 2015-2017 godyi» [An electronic resource]. Access mode: http://minek.rk.gov.ru/rus/info.php?id=627260, free. Heading from the screen.

  2. Aydarkina E. E. Sovershenstvovanie ekonomicheskogo mehanizma stimulirovaniya ratsionalnogo vodopol-zovaniya v regione: printsipyi, metodyi, instrumentyi (na materialah vodohozyaystvennogo kompleksa Ros-tovskoy oblasti: Avtoreferat kand. Ek. Nauk. Rostov-nD, 2014. 33 s.

  3. Nurullina O. V., Dobroserdova E. A., Romanova A. I. Formirovanie ideologii ratsionalnogo resursopotre-bleniya v sfere zhilischno-kommunalnyih uslug (na primere Respubliki Tatarstan) // Vestnik ekonomiki, prava i sotsiologii. 2012. № 1. P. 97-101.

  4. Efremov A. V. Prirodnyie resursyi pribrezhnoy zonyi Kryima i ih otsenka: Monografiya - Simferopol: ChP «Noskov A. V.», 2009. 508 s.

  5. Belikova K. I. Osnovnyie problemyi, svyazannyie s ochistkoy i utilizatsiey stochnyih vod predpriyatiy energetiki Sibirskogo regiona / Materialyi Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Aktualnyie vo-prosyi energetiki» (Omsk, 17 maya 2017), g. Omsk: Omskiy gosudarstvennyiy tehnicheskiy universitet, 2017. P. 371-373.

  6. Magomadova H. A. Printsipyi ratsionalnogo ispolzovaniya prirodnyih resursov. Formirovanie idey ustoychivogo razvitiya. [Elektronnyiy resurs] // Inzhenernyiy vestnik Dona. No. 2, chast 2. [An electronic resource]. Access mode: www.ivdon.ru/magazine/archive/n2y2012/755, free. Heading from the screen.

  7. Revunov R. V. Regionalnyiy vodohozyaystvennyiy kompleks: etapyi formirovaniya v sovremennyih ekonomicheskih usloviyah / R. V. Revunov // Ekologicheskie problemyi prirodopolzovaniya v meliorativnom zemledelii: materialyi mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Novocherkassk: izd-vo Novocherk. gos. melior. akade-mii 2010.

  8. AbbottM., Cohen B. Productivity and efficiency in water industry. Utilities Policy 17 (2009). P. 233-244.

  9. Voronov Yu. V., Yakovlev S. V. Vodootvedenie i ochistka stochnyih vod / Uchebnik dlya vuzov. M .: Iz-datelstvo Assotsiatsii stroitelnyih vuzov, 2006. 704 p.

  10. Anichkina N. V. Modernizatsiya ochistnyih sooruzheniy goroda Lipetska kak prirodoohrannoe meropri-yatie / Materialyi III Kavkazskogo ekologicheskogo foruma «Ekologiya, zdorove i obrazovanie v XXI veke. Globalnaya integratsiya sovremennyih issledovaniy i tehnologiy »(Groznyiy, 12-15 oktyabrya 2017), g. Groz-nyiy: Chechenskiy gosudarstvennyiy universitet, 2017. P. 95-100.

  11. ZhurbaM. G. Vodozaborno-ochistnyie sooruzheniya i ustroystva. M .: «AST», 2003. 576p.

  12. Tsvetkova S. N. Problemyi i perspektivyi realizatsii kontsessii v zhilischno-kommunalnom hozyaystve re-giona [Elektronnyiy resurs] // «Inzhenernyiy vestnik Dona». 2011. No. 4. [An electronic resource]. Access mode: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4y2011/611, free. Heading from the screen.

  13. Li Yaning Tang. Qiping Shen Factors affecting effectiveness and efficiency of analyzing stakeholders needs at the briefing stage of public private partnership projects [Text] // International Journal of Project Management, 2013. № 31. P. 513-521.

  14. Shtonda Yu. I., Zubko A. L. Intensifikatsiya ochistki stochnyih vod na malogabaritnyih ochistnyih sooru-zheniyah Kryima // Vodosnabzhenie i sanitarnaya tehnika, 2010. No. 9. [An electronic resource]. Access mode: http: // www. vstmag. ru / ru / archives-all / 2010 / 2010-9 / 628-intensifikacija-ochistki-stochnyh-vod, free. Heading from the screen.

  15. De Graaf H. J., Musters C. J. M., Keurs W. J. Sustainable development: looking for new strategies // Ecological Economics. No. 16. 1996. P. 205-216.

  16. Epoyan S. M., Shtonda I. Yu., Shtonda Yu. I., Zubko A. L. Intensifikatsiya ochistki stochnyih vod na malogabaritnyih ochistnyih sooruzheniyah poselka Kanaka v AR Kryim // nauchnyiy vestnik stroitelstva. -Harkov: Harkovskiy gosudarstvennyiy tehnicheskiy universitet stroitelstva i arhitekturyi, 2009. P. 104-112.

  17. Goncharenko D. F. Ekspluatatsiya, remont i vosstanovlenie setey vodootvedeniya: Monografiya. Harkov: Konsum, 2008. 400 s.

  18. Gallyamov A. A. Privlechenie investitsiy v modernizatsiyu kommunalnoy infrastrukturyi / Rossiyskoe predprinimatelstvo. 2017. No. 15 (261). P. 66-70.

  19. Postanovlenie Pravitelstva RF ot 11.08.2014 No. 790 (red. Ot 02.03.2016) «Ob utverzhdenii federalnoy tselevoy programmyi Sotsialno-ekonomicheskoe razvitie Respubliki Kryim i g. Sevastopolya do 2020 goda ». [An electronic resource]. Access mode: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167146/, free. Heading from the screen.

  20. Postanovlenie Soveta ministrov Respubliki Kryim ot 29 dekabrya 2016g. No. 650 «Ob utverzhdenii Gosu-darstvennoy programmyi razvitiya kurortov i turizma v Respublike Kryim na 2017-2020 godyi». [An electronic resource]. Access mode: http://mtur.rk.gov.ru/file/

  postanovlenie soveta ministrov respubliki krim ot 29 dekabrya 2016 g 650.pdf, free. Heading from the screen.


  Ключові слова: СТІЧНІ ВОДИ /КОМУНАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА /КАНАЛІЗАЦІЙНІ Очисні споруди /ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ ПЛАНУВАННЯ /WASTE WATERS /MUNICIPAL INFRASTRUCTURE /SEWAGE TREATMENT FACILITIES /TARGETED PROGRAM PLANNING

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити