Область наук:

 • Комп'ютер та інформатика

 • Рік видавництва: 1998


  Журнал: Известия Південного федерального університету. Технічні науки


  Наукова стаття на тему 'Проблеми моделювання в інтелектуальних системах на основі ФОП технології '

  Текст наукової роботи на тему «Проблеми моделювання в інтелектуальних системах на основі ФОП технології»

  ?Известия ТРТУ

  Тематичний випуск

  Основне завдання розробляється комплексу - підвищення ефективності процесу навчання в вузах з сучасних інформаційних технологій і створення умов для реальної співпраці студентів і молодих вчених різних країн по мережі INTERNET.

  УМК дозволяє проводить навчання роботі в мережі INTERNET за наступними напрямками:

  • вивчення протоколів передачі даних HTTP, FTP, Gopher;

  • вивчення програм перегляду WWW (всесвітньої павутини);

  • пошук необхідної інформації в мережі INTERNET;

  • робота з електронною поштою E-mail;

  • робота з телеконференцій, створення внутрішніх груп новин;

  • навчання використанню голосового зв'язку;

  • проведення відеоконференцій;

  • створення Web-докуметов;

  • вивчення методів захисту інформації в мережі.

  В основі технічної реалізації навчально-методичного комплексу лежить локальна обчислювальна мережа Ethernet 10 Мбіт / с. з виділеним сервером (Pentium 166, 64 Мб ОЗУ, 2 Гб дискового простору, операційна система Windows NT 4.0 Server) на 10 персональних комп'ютерів, що працюють під управлінням Windows 95. Сервер локальної обчислювальної мережі виконує роль Intranet-cepeBepa і проксі-сервера, а так ж використовується для створення та розміщення Web-документів. Зв'язок з INTERNET здійснюється по виділеній лінії по протоколам SLIP / PPP зі швидкістю 54 Мбіт / с.

  Новизна даного проекту полягає в тому, що розробляється програмне забезпечення УМК служить для забезпечення самостійного вивчення студентом принципів роботи в міжнародній мережі INTERNET як на комп'ютері внутрішньої ЛВС, так і з віддаленого комп'ютера. Таким чином, немає необхідності особистої присутності слухача на проведених заняттях, що дозволяє організувати заочне навчання роботі в мережі INTERNET.

  УДК 658.512

  Кулагіна І.І.

  Проблеми моделювання в інтелектуальних системах на основі ФОП

  технології

  Особливості соціально-економічного розвитку регіонів на сучасному етапі обумовлюють збільшення складності об'єкта управління, його розмірності, ускладнюються зв'язки між підсистемами. Відбувається безперервне ускладнення структури регіону, в тому числі його фінансово-кредитного комплексу, як об'єкта управління, зростання динаміки зміни його характеристик і процесів функціонування. Для реалізації функцій управління і прийняття управлінських рішень потрібно інформаційно-обчислювальна підтримка.

  Висока зв'язність, мінливість, обумовлена ​​можливістю виникнення в середовищі змін протягом життєвого циклу системи, і недетермінірванность характерні для даної проблемної середовища. Отже, система моделювання, що дозволяє вирішувати певні завдання фінансово-кредитного комплексу, повинна володіти високою адаптивністю до змін в проблемної середовищі. Це повинна бути відкрита еволюціонує система, яка припускає серйозні зміни в проблемної середовищі, розвивається і в процесі проектування, і протягом її подальшого життєвого циклу.

  Створення такої системи передбачає використання принципово нової інформаційної технології. Тому в якості засобу побудови моделі пропонується технологія функціонально-орієнтованого проектування (ФОП).

  В основу технології ФОП покладено такі основні принципи:

  Матеріали Всеросійської конференції

  "Інтелектуальні САПР-97"

  • максимально можлива незалежність один від одного двох частин системи знань алгоритмічних знань (знання про те як вирішувати задачу, представлені у вигляді послідовностей інструкцій) і знань про проблемну середовищі (знання про об'єкти ПС і їх властивості, про закономірності, що існують в ПС і не залежать від розв'язуваної задачі, ситуативні знання);

  • знання про ПС утворюють цілісну систему - базу знань про ПС. Основу БЗПС складають декларативні знання, які тільки констатують наявність або відсутність в ПС певних фактів, що не наказуючи системі ніяких дій, що забезпечує високу ступінь відкритості бази знань;

  • алгоритмічні знання представляються у вигляді сукупності незалежних один від одного і від ПС автономних функціональних систем, інтеграція яких в єдину систему АЗ здійснюється тільки через БЗПС, за допомогою передачі в неї результатів діяльності окремих функціональних систем для їх можливого використання для вирішення інших подзадач.

  УДК 658.512

  Меліхова О.А.

  Нечітка модель представлення і перетворення знань інтелектуальної

  системи

  На основі відомих методів представлення та обробки нечітких знань розроблена структура інтелектуальної системи прийняття рішень з підвищеним коефіцієнтом інтелектуальності для діагностики та призначення лікарських засобів природної медицини. На основі симптомів захворювання пацієнта, виражених нечіткими значеннями лінгвістичних змінних, система ставить автоматичний діагноз захворювання, використовуючи практично розроблену базу знань у вигляді нечітких метаімплікаціі і нечітких відносин на нечітких ситуаціях. У базі знань системи використовуються як відомі методи нечіткого логічного висновку на основі композиційного правила і на основі розпізнавання еквівалентності нечітких ситуацій, так і новий метод логічного висновку - експрес висновок на основі нечіткої аналогії. Після постановки діагнозу система звертається до баз даних і видає рекомендації по лікуванню і профілактиці захворювань з використанням лікарських засобів природної медицини. Побудована модель бази знань дозволяє отримати наближений діагноз, тому що не враховує всіх факторів. Але в разі профілактичного використання лікарських засобів народної медицини це цілком виправдано, а в багатьох випадках виявляється не тільки виправданим, але і ефективним. Для побудови більш точної моделі бази знань її можна доповнити відповідними відсутніми симптомами і більш тонкої градацією нечітких значень лінгвістичних змінних.

  Робота виконана за підтримки РФФД.

  681.51

  Бутенко Д.В., Бутенко Л.М.

  Концепція маркетингу, заснованого на закономірностях розвитку Технічних

  Систем (Інноваційний маркетинг)

  В умовах насиченості ринку товарів і послуг, постійного зростання складності пропонованих товарів, коли багатостороння конкурентна боротьба змушує постійно збільшувати споживчу привабливість продукту, якість вихідного товару,


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити