Аналізується судова практика з питання застосування норм цивільного законодавства, про можливість відшкодування моральної шкоди, причин? нного внаслідок применшення ділової репутації юридичного лиця. Недостатність взаємодії між різними гілками судової влади вказує на неоднозначний підхід до тлумачення юридичної конструкції «моральна шкода», Що призводить не тільки до судових помилок, а й загрожує небезпекою надалі дискредитувати інститут компенсації моральної шкоди.

Анотація наукової статті по праву, автор наукової роботи - Козарук Олена Геннадіївна


PROBLEMS OF MORAL DAMAGE COMPENSATION IN A LAW IMPLEMENTING PRACTICE

The article analyses judiciary practice influence on application of norms of the civil legislation, on possibility of compensation of the moral harm caused owing to belittling of business reputation of the legal person, it is possible to draw a conclusion on insufficiency of interaction between various branches of judicial authority. In article the author specifies «moral harm»In various interpretation of a legal design. It results not only in miscarriages of justice, but also to danger further to discredit institute of indemnification of moral harm.


Область наук:

 • право

 • Рік видавництва: 2011


  Журнал: Известия Південного федерального університету. Технічні науки


  Наукова стаття на тему 'Проблеми компенсації моральної шкоди в правозастосовчій практиці '

  Текст наукової роботи на тему «Проблеми компенсації моральної шкоди в правозастосовчій практиці»

  ?відбулося підвищення ефективності управління виробничими і фінансовими процесами. Однак знизилася ефективність управління збутом.

  Після підстановки відповідних даних в (1) отримаємо, що рівень конкурентоспроможності підприємства становить КО = 3,865 на початок року і КО = 5,970 на кінець року. Можемо зробити висновок про те, що в цілому для підприємства ефективність управління підвищилася на 2,1%.

  БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

  1. Максимов І.А. Оцінка конкурентоспроможності підприємства // Маркетинг. - 1996. - № 3.

  - С. 33-39.

  2. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., АннХ. Маркетинг. - СПб .: Пітер, 2007. - 723 с.

  3. Хруцький В.Є., Корнєєва І.В. Сучасний маркетинг. - М .: Фінанси і статистика, 2000. - 528 с.

  Статтю рекомендував до опублікування д.е.н., доцент Т.В. Чернова.

  Сербін Віктор Дмитрович

  Технологічний інститут федерального державного автономного освітнього закладу вищої професійної освіти «Південний федеральний університет» в м Таганрозі.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  347928, м Таганрог, вул. Енгельса, 1 Тел .: +88634371704.

  Кафедра менеджменту; доцент.

  Макарова Ірина Володимирівна

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Тел .: +79282894534.

  Кафедра менеджменту; аспірант.

  Serbin Victor Dmitrievich

  Taganrog Institute of Technology - Federal State-Owned Autonomy Educational Establishment of Higher Vocational Education "Southern Federal University".

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  1, Engelsa Street, Taganrog, 347928, Russia.

  Phone: +78634371704.

  The Department of Management; Associate Professor.

  Makarova Irina Vladimirovna

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Phone: +79282894534.

  The Department of Management; Postgraduate Student.

  ББК 374.00

  Є.Г. Козарук

  ПРОБЛЕМИ КОМПЕНСАЦІЇ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ У правозастосовчій практиці

  Аналізується судова практика з питання застосування норм цивільного законодавства, про можливість відшкодування моральної шкоди, заподіяної внаслідок применшення ділової репутації юридичної особи. Недостатність взаємодії між різними гілками судової влади вказує на неоднозначний підхід до тлумачення юридичної конструкції «моральну шкоду», що призводить не тільки до судових помилок, а й загрожує небезпекою надалі дискредитувати інститут компенсації моральної шкоди.

  Моральна шкода; юридична особа; прецедент; Ділова репутація; нематеріальну шкоду; репутаційний шкоду; нематеріальні збитки; дифамація.

  E.G. Kozaruk PROBLEMS OF MORAL DAMAGE COMPENSATION IN A LAW IMPLEMENTING PRACTICE

  The article analyses judiciary practice influence on application of norms of the civil legislation, on possibility of compensation of the moral harm caused owing to belittling of business reputation of the legal person, it is possible to draw a conclusion on insufficiency of interaction between various branches of judicial authority. In article the author specifies «moral harm» in various interpretation of a legal design. It results not only in miscarriages of justice, but also to danger further to discredit institute of indemnification of moral harm.

  Moral harm; the legal body; precedent; business reputations; non-material harm; harm of business reputation; non-material loss; diffamation.

  На сьогоднішній день, хоч як це парадоксально це прозвучить, судова практика з питання відшкодування компенсації моральної шкоди юридичній особі як і раніше неоднозначна, суперечлива, і за останні кілька років кардинальних змін не відбулося, незважаючи на активні обговорення цієї проблеми як на теоретичному, так і законодавчому рівні. Більш того, введення нових термінів, таких як «нематеріальну шкоду» і синонімічне даному поняттю «репутаційний шкоду», «нематеріальні збитки», ще більше породжує дискусійних суперечок з цього питання, зважаючи на відсутність однакової правозастосовчої практики, в зв'язку з чим, не всі юридичні особи мають можливість застосовувати до них норми про компенсацію моральної шкоди. Виникає питання, а чи доцільно взагалі виділяти таку категорію, як репутаційний шкоду, що носить нематеріальний характер, адже як ми бачимо, на практиці при визначенні його розміру виникають ті ж проблеми, що і при визначенні розміру моральної шкоди, крім того, не всі еуди вважають поняття «моральна шкода» і «репутаційний шкоду» синонімами, що призводить до небажаних наслідків, скасування рішень нижчестоящих судів, відмову в задоволенні позовних вимог.

  Проаналізувавши судову практику, з питання про можливість відшкодування моральної шкоди, заподіяної внаслідок применшення ділової репутації юридичної особи, можна зробити висновок про недостатність взаємодії між різними гілками судової влади, про відсутність єдиного підходу до тлумачення дефініції «моральну шкоду», що не тільки призводить до судових помилок, але і загрожує небезпекою надалі дискредитувати інститут компенсації моральної шкоди.

  У своєму виступі на Всеросійському е'езде еудей, присвяченому 15-річчю Конституції РФ і 60-річчя Загальної декларації прав людини, Голова Конституційного еуда РФ В.Д. Зорькін зазначив, що унікальність нашої судової системи полягає в тому, що на відміну від багатьох інших країн, де існують спеціалізовані суди, в нашій країні дві гілки судової влади - суди загальної юрисдикції та арбітражні суди - застосовують одні й ті ж норми матеріального права. При цьому В.Д. Зорькін особливо звернув увагу на ту обставину, що є розбіжність в розумінні і довільності застосування правових норм, на підставі яких вирішується можливість відшкодування моральної шкоди юридичній особі, що породжує безліч проблем для осіб, які звертаються за судовим захистом і є порушенням конституційно визнаного рівності всіх перед законом і судом [1].

  В даний час особливої ​​актуальності набув питання, до сих пір не вирішене послідовно не тільки в російському законодавстві, теорії цивільного права, але і в судовій практиці, і стосується він можливості стягнення юридичною особою компенсації моральної шкоди, заподіяної дифамації,

  в тому числі через засоби масової інформації, що, безумовно, підриває позитивну ділову репутацію організації, загрожує можливості успішної діяльності юридичної особи.

  А.М. Ерделевскій вказує, що родове поняття «дифамація» охоплює собою будь-яке поширення наклепів, і в залежності від відповідності розповсюджуваних відомостей дійсності і суб'єктивного ставлення розповсюджувача до своїх дій виділяє наступні види дифамації [2]:

  1) поширення завідомо неправдивих ганебних відомостей - умисна недостовірна дифамація, або наклеп. Відповідно до російського законодавства тільки даний вид дифамації тягне за собою кримінальну відповідальність;

  2) ненавмисне поширення неправдивих ганебних відомостей - ненавмисна недостовірна дифамація. Цивільно-правовий спосіб захисту честі, гідності та ділової репутації від недостовірної дифамації визначений в ст.152 ГК РФ;

  3) поширення правдивих компрометуючих відомостей - достовірна дифамація. Цей вид дифамації також може бути навмисним і ненавмисним. За загальним правилом така дифамація НЕ тягне настання відповідальності.

  Розглядаючи питання про судовий захист від дифамації, хотілося б торкнутися таке поняття як «репутаційний шкоду», яке увійшло в побут сформованої судової практики, у справах про захист ділової репутації юридичних осіб і є поширеним правовим явищем. У більшості випадків під названим шкодою розуміється нематеріальну шкоду, тобто несприятливі наслідки нематеріального характеру, які не піддаються точному підрахунку, є негативними і суттєвими для юридичної особи, а також призводять або можуть призвести до виникнення збитків, які представляють собою матеріальне вираження шкоди. Іншими словами репутаційний шкоду - це такі наслідки правопорушення, вираженого в применшення нематеріальних благ, які не мають економічного змісту та вартісної форми, незалежно від наявності фізичних і моральних страждань, які притаманні тільки фізичній особі. Це і обумовлює появу нового терміна «репутаційний шкоду», оскільки за своєю юридичною природою компенсується в цивільно-правовому порядку моральну шкоду, в силу що міститься в ст.151 ГК РФ його визначення в якості моральних і фізичних страждань може бути заподіяна тільки фізичній особі, а необхідність в захист ділової репутації шляхом грошової компенсації нематеріальної (репутаційного шкоди) існує і у юридичних осіб.

  Хотілося б звернути увагу ще на один дуже важливий момент, що стосується питання судового захисту в зв'язку з дифамації. Пред'явлення вимог про відшкодування репутаційного шкоди має свої процесуальні особливості. Справа в тому, що на практиці, останнім часом стали виникати ситуації, коли сума так званого «репутаційного» шкоди понад завищена, суми зазначеного шкоди досягають навіть мільярдів, а й до всього іншого, разом з юридичною особою або окремо від нього, вимога в захист ділової репутації іноді заявляє керівник організації, про яку поширені оспорювані відомості, учасники, або засновник. Це пояснюється тим фактором, що ділова репутація юридичної особи залежить від багатьох факторів. На думку М.Л. Ше-Лютте ділова репутація може складатися з суджень про вироблені товари, виконуваних роботах, що надаються, про діяльність його органів, представництв, філій, підрозділів, засновників та учасників, керівників та інших працівників. І, навпаки, на репутації перерахованих осіб нерідко

  відбивається ділова репутація юридичної особи [3]. У зв'язку з чим, часто підлягає стягненню сума компенсації явно не відповідає заподіяну шкоду, що може призвести до ущемлення свободи масової інформації. Юридична конструкція моральну шкоду, хоча і визначається в конкретній грошовій сумі, визнається законом шкодою немайновим і заявлений розмір компенсації моральної шкоди не є ціною позову за змістом ст.103 АПК РФ, ст.91 ЦПК РФ. З цього випливає, що зміна позивачем розміру необхідної компенсації в процесі провадження у справі не є збільшенням або зменшенням розміру позовних вимог, з витікаючими з цього наслідками, крім того, визначення судом компенсації шкоди в розмірі більшому, ніж вимагає позивач, не є підставою того, що суддя вийшов за межі позовних вимог. Отже, державне мито за вимогами про стягнення моральної шкоди стягується за правилами пп. 4 ч.1 ст.333.21 Податкового кодексу РФ (позовні заяви немайнового характеру), а не в процентному відношенні до суми, яку позивач просить стягнути в якості моральної шкоди.

  На нашу думку, для того щоб врегулювати тривалу суперечку в правозастосовчій практиці, найдоцільніше законодавчо закріпити право юридичної особи на захист ділової репутації, при цьому виробити механізм доведення наявності збитків і визначення їх розмірів, уточнивши коло суб'єктів ділової репутації, що дозволить зробити однакової правозастосовчу практику у справах про відшкодування моральної шкоди, заподіяної применшенням ділової репутації.

  БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

  1. Зорькін В.Д. Виступ на VII Всеросійському з'їзді Суддів // Російська Юстиція.

  - 2009. - № 1. - С. 6.

  2. Ерделевскій A.M. Дифамація // Законність. - 1998. - № 12. - С.11.

  3. Шелютто М.Л. Цивільно-правовий захист ділової репутації юридичних осіб // Журнал російського права. - 1997. - № 12. - С. 36.

  Статтю рекомендував до опублікування д.юр.н., професор П.П. Баранов.

  Козарук Олена Геннадіївна

  Технологічний інститут федерального державного автономного

  освітньої установи вищої професійної освіти «Південний

  федеральний університет »в м Таганрозі.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  347928, м Таганрог, пров. Некрасовський, 44.

  Тел .: 88634371631; +79185148993.

  Кафедра цивільного права; старший викладач.

  Kozaruk Elena Gennadievna

  Taganrog Institute of Technology - Federal State-Owned Autonomy Educational

  Establishment of Higher Vocational Education "Southern Federal University".

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  44, Nekrasovskiy, Taganrog, 347928, Russia.

  Phone: +78634371631; +79185148993.

  The Department of Civil Law; Senior Teacher.


  Ключові слова: МОРАЛЬНА ШКОДА /ЮРИДИЧНА ОСОБА /ПРЕЦЕДЕНТ /ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ /нематеріальної шкоди /репутаційний ШКОДУ /НЕМАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ /дифамації /MORAL HARM /THE LEGAL BODY /PRECEDENT /BUSINESS REPUTATIONS /NON-MATERIAL HARM /HARM OF BUSINESS REPUTATION /NON-MATERIAL LOSS /DIFFAMATION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити