У статті проблема підвищення якості підготовки фахівців вирішується через пошук нових форм і методів педагогічного впливу в сфері управління навчальним процесом у ВНЗ. Для успішної реалізації керуючих впливів необхідно отримання достовірної і своєчасної інформації про результати навчання. Одним з таких засобів вважається система незалежного тестування.

Анотація наукової статті по наукам про освіту, автор наукової роботи - Зелетдінова Е. А., Яковлєва М. Ю., Ільязова М. Д.


Problems of computer and on-line testing in estimation of knowledge of trained experts and compiling programs of vocational training

The authors search for new forms and methods of pedagogical management of educational process in higher schools. Objective, prompt and timely information on the results of training is necessary. One of such means is the system of independent on-line testing.


Область наук:

 • Науки про освіту

 • Рік видавництва: 2008


  Журнал: Сибірський педагогічний журнал


  Наукова стаття на тему 'Проблеми комп'ютерного Інтернет-тестування в оцінці якості підготовки фахівців за програмами вищої професійної освіти '

  Текст наукової роботи на тему «Проблеми комп'ютерного Інтернет-тестування в оцінці якості підготовки фахівців за програмами вищої професійної освіти»

  ?диться їх відбір з усіх наявних відомостей (знань, спостережень, досвіду, проведених вимірювань і т. д.). Проводиться угруповання фактів і отримання нових. Об'єкт пізнання відображається фактами і постає у вигляді різноманітних описів, отриманих щодо вихідної системи категорій. На абстрактно - загальний рівень перепредставленіе емпіричного опису проводиться за допомогою процедур абстрагування та ідеалізації, які дозволяють відображати об'єкт пізнання в поняттях. На цьому рівні формулюється гіпотеза. На фактологічні організованому рівні йде систематизація емпіричних знань на основі отриманого на теоретичному рівні понятійного відображення об'єкта. Упорядковуються дані досвіду, факти, шикуються класифікації та схеми. На подумки-конкретному рівні відбувається систематизація знань у вигляді категоріальної моделі, що репрезентує знання про цілісний предмет (конкретне на новому рівні). Система категорій, обрана на початку етапу пізнання, наповнюється відомостями, отриманими на попередніх етапах. Якщо вона була виконана вдало, то система доповнюється, адаптуючись до нової інформації, якщо немає, то вибудовується нова категоріальна схема об'єкта пізнання.

  Розглянута модель методу сходження відображає технологію реалізації принципу «навчання через дослідження».

  бібліографічний список

  1. Кант, І. Соч. в 6-ти т .: Пер. з нім під заг. ред. А. Ф. Асмуса. - Т. 2. М .: Думка, 1964. - 510 с.

  2. Маркс, К. Економічні рукописи 1857-1859. Введення // К. Маркс, Ф. Енгельс. - Соч. - 2-е вид. - Т. 46. - Ч. 1. - С. 17-48.

  3. Єфімова, Е. А. Модель формування творчої самореалізації майбутнього педагога // Сибірський педагогічний журнал. - 2007. - № 3. - С. 5 - 11

  УДК 378 (075)

  Е. А. Зелетдінова, М. Ю. Яковлєва, М. Д. Ільязова

  ПРОБЛЕМИ КОМП'ЮТЕРНОГО ІНТЕРНЕТ-ТЕСТУВАННЯ В ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗА ПРОГРАМАМИ ВИЩОЇ

  ОСВІТИ

  Необхідність вирішення проблеми підвищення якості підготовки фахівців вимагає пошуку нових форм і методів педагогічного впливу в сфері управління навчальним процесом в вищих навчальних закладах. Для успішної реалізації керуючих впливів необхідно підлозі-

  чення своєчасної та достовірної інформації про результати навчання. Засобом, що дозволяє своєчасно отримувати таку інформацію, вважається система незалежного тестування, яка виступає в ролі зворотного зв'язку в системі управління.

  Разом з тим, тестування, як будь-яка кількісна вимірювальна технологія, висуває особливі вимоги до відпрацювання критеріїв виміру і порівняння результатів. Введення Інтернет-іспитів в якості експерименту не викликає заперечень і є невід'ємним етапом цієї самої відпрацювання; без аналізу великих масивів порівнянних даних складно визначити валідність і репрезентативність вимірювального матеріалу.

  Однак використання цього, ще потребує експериментальному підтвердженні, вимірювального матеріалу в якості інструменту прийняття рішень про якість освіти видається дещо передчасним і не зовсім обґрунтованим. Факт недостатньою отработанности тестів, складність і неоднозначність підходів їх оцінки не заперечується і самими розробниками.

  У цих умовах перед практикуючими викладачами вузів, які готуються до комплексної оцінки діяльності, постає нагальна проблема: як підготувати студентів до атестації, що є частиною набагато складнішою методичної проблеми: чи є результати Інтернет-іспиту реальним вимірником якості освіти?

  Астраханський державний технічний університет є учасником всіх етапів Інтернет-іспиту та Інтернет-тестування. Результати Інтернет-тестування з дисциплін гуманітарного та природничо-наукового блоків, проведеного в АГТУ в кінці 2006 р стали предметом цього дослідження.

  У дослідженні використовуються результати Інтернет-тестування, дані по поточній успішності студентів, результати вступних іспитів. Також для аналізу використані: стандарти ВПО спеціальностей, зразки тестових завдань з дисципліни «Психологія і педагогіка», результати контролю поточної успішності і тестування груп ІЕ-32 (контроль залишкових знань), ФК-11, ФМ-11 (семестровий контроль).

  Аналіз тестових завдань в частині відповідності змісту освітнього стандарту виявив такі нормативно-правові невідповідності:

  1. Назва дисципліни в стандарті «Психологія і педагогіка» - тестові завдання з дисципліни «Педагогіка і психологія». Відповідно акцент в тестах зроблений на розділ «Педагогіка».

  2. Змістовна сторона дисципліни «Психологія і педагогіка» в стандартах описується досить коротко, в зв'язку з чим, при складанні робочої програми, самостійному вивченні дисципліни студентами, які навчаються за заочною формою, визначення переліку питань, що виділяються для самостійного вивчення, використовуються підручники, що мають з-

  Відповідаю грифи. Аналіз тестових завдань показав, що цілий ряд питань не відображений в наявних підручниках. Так, наприклад, питання педагогіки вищої школи. Це ставить задачу встановлення однаковості змісту навчально-методичних матеріалів, що мають відповідні грифи і нормування обов'язкового переліку тем.

  З огляду на, що отримані результати є підставою для вирішення цілої низки питань, в числі яких оцінка знань студентів і якості роботи викладачів, виставлення підсумкових оцінок за результатами вивчення дисципліни, представляється доцільним і обгрунтованим виявлених невідповідностей:

  1. Привести у відповідність тематику тестових завдань до вимог стандарту.

  2. Визначити перелік підручників, в яких відображаються відповідні теми, вирішити питання з їх негайним набуттям.

  3. У зв'язку з важливістю досліджуваної дисципліни для підсумкової атестації вузу в цілому, доцільно збільшити обсяг дисципліни відповідно до ставляться до рівня знань.

  Зазначені вище проблеми виявлені з аналізу змісту тестів і статистичних показників результатів тестування. Так, однією з основних характеристик тесту є його дифференцирующая здатність. При аналізі диференціює здатності системи реалізованого тестового контролю використовувалися дані поточного контролю знань, тестового контролю залишкових знань і тестового семестрового контролю студентів 1 курсу інституту економіки. На рис. 1 представлені рейтингові та тестові бали.

  розподіл успішності

  ------ІЕ-32 (тест)

  ---"--|ФК-11 (пр)

  ------ФК-11 (тест)

  ФМ-11 (пр) ------ ФМ-11 (тест)

  0 10 20 30

  Студенти (ранжируваних список)

  тест - тестовий бал, пр - оцінка, виставлена ​​викладачем (рейтинговий бал) Рис. 1. Розподіл успішності

  Як видно з представлених результатів, приблизно для 25% студентів, оцінки викладача і за підсумками тестування абсолютно не збігаються. Для груп 1 курсу характерно наявність студентів, які мають аномально низькі оцінки з різних причин, серед яких недостатня початкова підготовка, слабка мотивація і т. Д. Це добре відомо і при певній роботі викладачів і деканатів з такими студентами, вони або виправляють ситуацію і успішно навчаються на наступних курсах, або припиняють навчання через об'єктивні причини.

  Це підтверджується розподілом успішності на 3 курсі, де такого відхилення не спостерігається. Так, для групи ІЕ-32 оцінка викладача і тестовий бал по результату контролю залишкових знань досить добре збігаються (з урахуванням залишковості знань). Студентів з аномально низькими знаннями немає.

  Аналіз підсумків тестування показує, що такі студенти на 1 курсі не встановлені. Це не означає, що студентів з низьким рівнем знань з дисципліни немає. Це говорить про низьку диференціює здатності тестів або самої системи тестування на якомусь із рівнів. Багато студентів з околонулевой рейтингом «успішно» отримали «залік» і продовжують навчання.

  На рис. 2 наведено зіставлення результатів тестування і оцінки викладача в залежності від систематичності навчання, що оцінюється дисперсією оцінки протягом семестру для групи ФК-11.

  систематичність

  систематичність

  200 400 600

  Несистематичність (дисперсія)

  >5 40 л т

  2 30

  200 400 600

  Несистематичність (дисперсія)

  Мал. 2. Зіставлення результатів тестування і оцінки викладача в залежності від систематичності навчання для групи ФК-11

  Як видно з представленого розподілу, у студентів є можливість набрати достатній для отримання заліку бал навіть при відносно високій нерівномірності навчальних досягнень протягом семестру. При цьому, за оцінкою викладача, виділяється група зі стабільно низькими балами. За результатами тестування можна відзначити значний розкид оцінок, але група невстигаючих «злилася» з устигаючими.

  Аналогічна картина отримана для групи ФМ-11, представлена ​​на рис. 3.

  90

  80

  70

  60

  60

  з 50

  50

  20

  20

  10

  10

  0

  0

  0

  800

  0

  систематичність

  систематичність

  120

  100

  80

  60

  40

  20

  0

  • -V

  90

  80

  70

  ц '60

  и! 50

  >5

  ? 40 про

  & 30 про

  н 20 10 0

  |

  |

  | |

  ||| ||| г

  | • * | | *

  | |

  500 1000 1500 2000 2500 3000

  Несистематичність (дисперсія)

  1000 1500 2000 2500 3000

  Несісте матичного (дисперсія)

  Мал. 3. Зіставлення результатів тестування і оцінки викладача в залежності від систематичності навчання для групи ФМ-13

  систематичність

  систематичність

  100

  90

  80

  70

  60

  50

  40

  30

  20

  10

  0

  80 |

  \ .| |

  | | |

  I 50 | |

  ґ *

  | | П '2 40 .а н | | |

  про 30

  Про

  0

  500 1000 1500

  Несистематичність (дисперсія)

  500 1000 1500

  Несистематичність (дисперсія)

  Мал. 4. Зіставлення результатів тестування і оцінки викладача в залежності від систематичності навчання для групи ІЕ-32

  0

  0

  500

  3500

  0

  0

  Як видно із зіставлення графіків, для 3 курсу, на відміну від 1 курсу, оцінка викладача і тестовий бал розподіляються ідентично.

  Найважливішим показником успішності освоєння досліджуваного матеріалу є активна робота студента протягом семестру. Загальновідома прямий зв'язок рівня знань із систематичною роботою. У цьому відношенні показовим є зіставлення рейтингової оцінки і тестового бала, наведених на рис. 5.

  Як видно з рис. 5, дифференцирующая здатність тесту за цим показником опинилася в межах похибки і не відображає реальної картини.

  Не менш показовою є залежність оцінки від числа пропусків занять студентом, наведена на рис. 6.

  Пропуски занять студентів однозначно відображаються на рівні знань і підсумковій оцінці, що добре видно з розподілу рейтингового бала. На противагу цьому, з якихось причин тестовий бал не виявив цієї проблеми.

  На закінчення можна зіставити кореляцію тестового і рейтингового бала. Так, для групи ФК-11 кореляція склала 0,25, ФМ-11 - 0,26.

  активність

  Активність,% 0

  активність

  Група ФК-11

  Активність,%

  активність

  Активність,%

  Активність,%

  Група ФМ-11

  активність

  Активність,%

  80

  70

  5 60 і

  і 50 н

  п

  а 40 л

  н

  5 30

  6 20 На згадку про

  10

  0

  40

  Активність,%

  Група ІЕ-32

  Рис.5. Зіставлення рейтингової оцінки і тестового бала

  активність

  0

  20

  60

  80

  На противагу цьому, при контролі залишкових знань в групі ІЕ-32 кореляція була на рівні 0,6. Дані зіставлення тестових і рейтингових балів за групами наведено на рис. 7.

  Як видно з даних для груп 1 курсу, тестовий бал практично не

  пропуски

  пропуски

  80 п

  9 |. X

  |

  го 50 | ю | | | |

  4 Ш! 2 30! «|

  | ф

  | |

  | 0 -

  10 15 20

  Пропуски,%

  пропуски

  Група ФК-11

  10 15 20

  Пропуски,%

  пропуски

  90 80 70 ц '60 ю 50

  >5

  ІЗ 40 про

  Й 30

  Ф

  Н 20 10 0

  10 15 20

  Пропуски, '

  10 15 20

  Пропуски, '

  Група ФМ-11

  Мал. 6. Залежність оцінки від числа пропусків занять студентом

  збігається з оцінкою викладача. Можна навести ряд студентів, які практично не працювали в семестрі, пропустили до 25% занять, мали рейтинг 8 балів, але отримали високу оцінку (і автоматично «залік») в результаті виконання тесту. Інший протилежністю стала значна кількість (до 50%) студентів, які показали досить хороші знання, але отримали низький бал, в порівнянні з першою групою.

  Не менш наочно проблеми отриманих результатів підсумків тесту ілюструють дані по кореляції рейтингових балів, тестових балів і результатів вступних іспитів. Як приклад можна навести дані по групі ФК-11.

  Кореляція результатів: рейтинг-тест - 0,25

  рейтинг-вступний бал - 0,48 тест-вступний бал - 0,15 На рис. 8 наведені порівняльні дані за результатами вступних іспитів, рейтинг-контролю і тестових балів.

  Аналіз результатів тестування не дозволяє дати однозначну оцінку причин проблеми, але виявлені наступні закономірності:

  0

  5

  25

  30

  0

  5

  25

  30

  80

  60

  40

  20

  0

  0

  5

  25

  30

  0

  5

  25

  30

  тестування

  80 70 ^ 60 I 50

  ю

  >5 40

  4

  Ш

  Про 30 про

  I- 20

  10

  0

  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

  Рейтинговий бал,%

  Група ФК-11

  тестування

  90

  80

  70

  V 60

  Ю 50

  >5

  Й 40 § 30

  Про

  Н 20 10 0

  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

  Рейтинговий бал,%

  Група ФМ-11

  Тема діаграми

  Рейтинговий бал,%

  Група ІЕ-32

  Мал. 7. Дані зіставлення тестових і рейтингових балів за групами

  -Отримання бал багато в чому визначався датою проведення тестування. - Час роботи потенційно слабких студентів, які отримали високий бал за результатами тестування, дещо менше часу тестування успішних студентів.

  ----поліноміальний

  (Бал при надходженні)

  - Поліноміальний (Рейтинговий бал)

  | - - Поліноміальний (Тестовий бал)

  Група ФК-11

  ----поліноміальний

  (Бал при надходженні)

  - Поліноміальний (Рейтинговий бал)

  | - -Поліноміальний (Тестовий бал)

  Група ФМ-11

  Мал. 8. Порівняльні дані за результатами вступних іспитів, рейтинг-контролю і тестових балів

  Аналіз виявлених проблем дозволяє сформулювати наступні пропозиції:

  1. Існують стандартні методи оцінки валідності, надійності, диференціює здатності та інших типових показників тестів, до -тор вимагають накопичення статистичних даних за кожним завданням, після чого допустимо його використання як інструменту для вимірювання навченості.

  2. Процедура тестування є найважливішою складовою системи оцінки знань і вимагає особливого контролю.

  3. Для об'єктивної оцінки знань студентів необхідний системний підхід до контролю знань із залученням інтелектуального потенціалу відповідних кафедр. Використання результатів Інтернет-іспитів та Інтернет-тестування як єдиного і виключного інструменту оцінювання є недостатнім. Це пов'язано і з плануванням розвитку ГОСов третього покоління на підставі принципів компі-тентностного підходу, що складається в формуванні та оцінки не тільки зна-

  ний, а й навичок і умінь. А останні дві складові компетентності складно піддати виміру і оцінки за допомогою тестування.

  В результаті аналізу результатів тестового контролю знань можна зробити наступні висновки:

  1. Впровадження системи тестування в навчальний процес актуально і може істотно підвищити якість навчання, об'єктивність оцінки, вирішити багато організаційні проблеми.

  2. Система тестового контролю знань не може бути реалізована без участі відповідних кафедр і у відриві від існуючої в вузі системи управління навчальним процесом.

  3. Реалізована в даний час система тестового контролю знань має цілий ряд проблем, які не дозволяють її використовувати для об'єктивної оцінки знань. Рішення проблем вимагає комплексного підходу для виявлення причин їх виникнення.

  бібліографічний список

  1. Єфремова, Н. Ф. Тестовий контроль якості навчальних досягнень учнів) // Сибірський педагогічний журнал. - 2006. - № 1. - С. 66 - 81.

  УДК (744.4 +514): 378

  Г. А. Іващенко, Л. Б. Григоревський

  ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ РЕАЛІЗАЦІЇ гуманістичний підхід В МОДЕЛЮВАННІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ГРАФІЧНИМ ДИСЦИПЛІН ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ

  У зв'язку з орієнтацією системи вітчизняної освіти на входження в світовий освітній простір спостерігаються тенденції переосмислення ефективності навчання, формується пошук нових освітніх моделей і технологій, орієнтованих на актуалізацію потенційно-особистісних якостей і властивостей учнів.

  Гуманістична спрямованість реформ сучасного російського освіти підтримується всіма громадськими і державними інститутами. В індустріальному суспільстві минулого століття для виконання певних функцій у великій кількості були потрібні фахівці, які виконують обмежений набір професійних дій. Характерний для даного часу психолого підхід в освітній системі забезпечував більшість випускників професійних навчальних закладів достатньою обсягом знань і навичок практично на весь період


  Ключові слова: ТЕСТУВАННЯ /ІНТЕРНЕТ /ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ /TESTING /THE INTERNET /QUALITY OF PREPARATION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити