Була обстежена група жінок-плавців. Була представлена ​​нова методика ідентифікації матриць межаттракторних відстаней. Отримані дані свідчать, що ефективність адаптації організму cпортсменок до плавальної навантаженні визначається зрілістю регуляційних систем.

Анотація наукової статті за медичними технологіями, автор наукової роботи - Єськов В. М., Брагінський М. Я., Голушков В. Н., Майстренко Е. В., Філатов М. А.


THE DIAGNOSTICS OF PHYSIOLOGICAL FUNCTIONS OF WOMEN-SWIMMERS OF UGRA BY THE METHOD OF INTERCLUSTERS DISTANCE MATRIX CALCULATION

A group of women-swimmers was studied. A new method of identification of interattractor distance matrix was presented. The obtained data testify that efficiency of adaptation of the studtnts` organisms to swimming load is defined by maturity of regulating systems.


Область наук:
 • Медичні технології
 • Рік видавництва: 2010
  Журнал: Вісник нових медичних технологій

  Наукова стаття на тему 'Матриці межкластерних відстаней фізіологічних функцій жінок-плавців Югри'

  Текст наукової роботи на тему «Матриці межкластерних відстаней фізіологічних функцій жінок-плавців Югри»

  ?616-092.4 (57 + 61)

  МАТРИЦІ МЕЖКЛАСТЕРНИХ ВІДСТАНЕЙ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ ЖІНОК-ПЛАВЦІВ Югри

  В.М. ЄСЬКОВ, М.Я. Брагінський, В.Н. голушко,

  Е.В. МАЙСТРЕНКО, М.А. Філатов *

  Була обстежена група жінок-плавців. Була представлена ​​нова методика ідентифікації матриць межаттракторних відстаней. Отримані дані свідчать, що ефективність адаптації організму спортсменок до плавальної навантаженні визначається зрілістю регуляційних систем.

  Ключові слова: плавці, ідентифікація матриць межаттрактор-них відстаней, адаптація, плавальна навантаження.

  В рамках нового методу ідентифікації матриць межаттракторних відстаней дана оцінка ступеня впливу фізичного навантаження на організм людини. Отримані дані свідчать про те, що ефективність адаптації організму студентів до навантаження плаванням визначається ступенем тренованості регуляторних систем, при цьому один і той же кінцевий пристосувальний результат у дівчат з різним рівнем фізичної підготовки може бути досягнутий за рахунок різного ступеня напруги адаптаційних механізмів.

  Формування функціональних резервів організму людини дуже ефективно відбувається в умовах спортивної діяльності при плаванні [1]. Цей вид фізичного навантаження в умовах Югри особливим чином сприяє загартовуванню і фізичному розвитку молоді. Регулярні фізичні навантаження, виконувані в оптимальних режимах, стимулюють адаптаційний потенціал і підвищують стресостійкість організму [2,3]. Це дуже актуально для молодих людей, зокрема, для студентів, які тривалий час проживають в умовах Обского Півночі РФ і постійно піддаються впливу безлічі стрес-агентів, включаючи психоемоційні перевантаження, гипокинезию, екологічні та інші несприятливі середовищні фактори, які часто досягають граничних значень [4, 5]. Заняття плаванням в умовах Югри особливо ефективні в порівнянні з іншими видами фізичного навантаження (з огляду на тривалість зимового періоду та істотні фізичні напруги при цьому виді спорту).

  Стан функціональних систем організму (ФСО) молоді Югри і їх рівня фізичної підготовленості представляє особливий інтерес на основі методів системного аналізу і синтезу. Останні дозволяють не тільки отримувати важливу інформацію про поточну динаміку досліджуваних функцій, але і прогнозувати їх можливі зміни [4]. У зв'язку з цим метою нашої роботи було вивчення закономірностей поведінки вектора стану організму плавців (ВСОП) в т.ч. спортсменів і нетренованих, в фазовому просторі станів (ФПС) на підставі вивчення реакцій кардіо-респіраторної функціональної системи (ВРХ) в умовах дії динамічного навантаження плаванням. При цьому в рамках системного синтезу виникає наступна задача: ідентифікація компонент х ВСОП, є параметрами порядку - ПП (найбільш важливими), які можна використовувати для опису біологічних динамічних систем (ВДС) в рамках системного аналізу Відзначимо, що нові методи і алгоритми для опису і прогнозування поведінки ФСТ, що розробляються в НДІ БМК при Сургам, вже зараз можуть бути використані в рамках компартментного-кластерного підходу при описі БДС. Цей підхід є фактично синергетическим підходом і забезпечує ідентифікацію ПП, русел, областей джокерів, а також дозволяє працювати з БДС як з хаотичними структурами, які перебувають в деяких областях фазових просторів станів [2,3,4], так і в рамках стохастичного підходу.

  За основу нового синергетичного підходу був узятий постулат про можливість перебування БДС в хаотичних режимах функціонування (але в межах деяких квазіаттракторов). Однак, БДС можуть перебувати і в стохастичних режимах (наприклад, в станах, які можуть описуватися деякими нормальними законами розподілу). Такий розкид від хаосу до стохастики охоплює великий клас об'єктів і дає можливість працювати з биосистемами, що мають особливі, властиві тільки їм властивості. Так як це має пряме відношення до відповіді на кардинальні питання: що вимірювати при роботі з БДС і як обробляти підлозі-

  * НДІ біофізики і медичної кібернетики при Сургутском державному університеті

  Отримані результати вимірювань, то застосування нових синергетичних методів у вивченні процесів саногенезу і патогенезу в медицині та біології в цілому на сьогоднішній день становить глобальну проблему як для теоретичної медицини, так і для практичної охорони здоров'я і фізіології спорту.

  Матеріали і методи дослідження. У дослідженні брало участь 53 випробуваних (дівчат), яким, з метою вивчення адаптивних ефектів в роботі ВРХ, пред'являлися стандартні фізичні навантаження у вигляді навчальних занять з дисципліни «плавання» тривалістю 45 хв .. В залежності від рівня фізичної підготовленості були сформовані дві групи обстежуваних: 1 - студенти, які мають кваліфікацію не нижче 1 розряду в різних видах спорту (тренірованнние); 2 -Студенти, що займаються плаванням, але не мають спортивного розряду (нетреновані). Стан параметрів ВРХ оцінювали до, відразу і через 15 хв. після фізичного навантаження по компонентам вектора стану організму людини (ВСОЧ), що визначаються методом пульсоксиметр з використанням програми «ЕЬООЯЛРІ». У випробовуваних реєстрували значення частоти серцевих скорочень (ЧСС), показників СІМ і ПАР, відповідно відображають активність симпатичного і парасимпатичного відділів вегетативної нервової системи (ВНС), індексу напруги Баевского (ІНБ) і рівень насичення гемоглобіну крові киснем (? РО2). Проводився також амплітудно-частотний аналіз варіабельності ритму ЧСС, визначалися 3 компонента ЧСС (УЬБ, видання? І ІБ) і відносне значення спектральних характеристик.

  Особливості описів ФСТ з позицій синергетики базуються на наступних розрахунках [2,3] і пов'язані з реєстрацією параметрів функцій організму кожної людини з групи до впливу і після впливу. Ці параметри утворюють набори (компартменти) діагностичних ознак в межах однієї фазової координати х з набору всіх координат т-мірного фазового простору з однаковими діагностичними характеристиками. При цьому, кожна людина зі своїм набором ознак (компоненти вектора стану організму даної людини -ВСОЧ) задається точкою в цьому фазовому просторі станів так, що група випробовуваних утворює деякий «хмара» (квазіаттрактор) в фазовому просторі станів, а різні групи (з- за різних впливів на них) утворюють різні «хмари» -квазіаттрактори в ФПС.

  Відстані до * / (тут до і / - номери груп обстежуваних) між хаотичними або стохастичними центрами цих різних квазіаттракторов формують матриці 7, які задають всі можливі відстані між хаотичними (або стохастичними) центрами квазіаттракторов, що описують стан різних груп обстежуваних до початку фізкультурного впливу ( нумеруються по вертикалі, наприклад, в такій матриці 7) і після фізкультурного впливу (нумеруються по горизонталі в матриці 7). Причому, максимальні відмінності у відстанях між хаотичними або стохастичними центрами квазіаттракторов 7К / руху ВСОЧ різних груп випробовуваних (до і після певного впливу) відповідають максимальної ефективності лікувального або фізкультурно-спортивного заходу, а їх зменшення вимагає додаткового коректування в фізкультурному впливі.

  В цілому, рішення задачі ідентифікації досягається за рахунок того, що, одержувані дані від групи випробовуваних або від одного випробуваного шляхом повторів вимірювань у вигляді набору т блоків даних (компартментов), де т - число вимірюваних діагностичних ознак, переносять у вигляді точок в т- мірне фазовий простір станів і вимірюють відстані 7К / між центрами квазіаттракторов [2,3,4]. При цьому для кожного вектора Х в одному і тому ж фазовому просторі станів розмірністю т є однакові набори компонент (діагностичних ознак) хк, які в свою чергу мають набори (загальним числом п, де п - число пацієнтів в групі, а]-номер пацієнта в групі,] = 1,2, ..., п) конкретних множин значень самих діагностичних ознак по кожній з координат хк, які описують стан кожного (] -го) пацієнта (з

  кластера к) у вигляді точок на відповідних I осях в т-вимірному фазовому просторі станів.

  Кожен такий квазіаттрактор має свої параметри: об'єк-

  до т

  ем к-го квазіаттрактора = ЯБк, хаотичний центр к-го ква-

  к / к зіаттрактора хс = (х1с, X

  ) Т, де

  з

  (або

  до X- * У

  коордінатні стохастичного центру х = 2, де хк - зна-

  7 = і т і

  ня величини діагностичного ознаки для ^ го пацієнта за і-ою координаті з кластера до обстежуваних груп) і своє становище в ФПС. Все р обсягів (к = 1,2, ..., р) всіх КА утворюють вектор обсягів КА V = (Vі, У2, ..., Ур) Т, гдер - число кластерів (груп

  пацієнтів, видів лікувального впливу або видів фізичних навантажень). Для цих обсягів КА розраховується матриця відстаней% = \ 2} між центрами хаотичних квазі-

  I? ) До, / = 1, ..., р

  аттракторов (між к-м і / -м квазіаттракторамі в ФПС) за формулою 2? = ^ 2 Х - х {с) 2. Аналогічно вважається і матриця видання відстаней між статистичними центрами (статистичними

  математичними очікуваннями), т. е. 2 ^ = ^ 2 (х? - х {1) 2 .

  Отримані відстані між центрами к-го і / -го КА або статистичними центрами (статистичними математичними очікуваннями) кількісно представляє ступінь близькості (або, навпаки, віддаленості) цих 2 порівнюваних квазіаттракторов в фазовому просторі станів. Це є інтегративної критерієм оцінки ефективності лікувального або фізкультурно - спортивного впливу. Якщо'к / дає найбільшу відстань між КА (або статистичними центрами при нерівномірних розподілах) до і після впливу, наприклад, для конкретного к-го лікарського препарату (або фізкультурно-спортивного впливу) із загального набору р препаратів (впливів), що діють на приблизно однакову групу піддослідних (пацієнтів з однаковою нозологічної одиницею) при переборі всіх / (/ = 1,2,, р) і до ^ /, то це до-е вплив вважається найбільш ефективним з усіх р впливів.

  Результати досліджень та їх обговорення. Обробка даних в ФПС проводилася до побудови матриць. Було проведено попарне порівняння відстаней між центрами для всіх пар квазіаттракторов руху вектора стану організму студентів до, відразу і через 15 хв. після фізичного навантаження. На основі цих розрахунків були побудовані матриці межаттрак-раторних відстаней руху ВСОЧ в різних варіаціях. Зокрема, в табл.1 і 2 представлені матриці внутрікластерних (межкомпартментних) порівнянь межаттракторних відстаней для групи дівчат, що займаються регулярно спортом і знаходяться в трьох режимах: до навантаження плаванням (до), відразу після 45 хв. плавання в басейні (після) і через 15 хв. після такого навантаження. Матриця містить нульові діагональні елементи і є трикутною матрицею.

  Таблиця 1

  Ідентифікація відстаней між центрами хаотичних квазіаттракторов вектора стану організму дівчат-спортсменок (займаються різними видами спорту) до, після і через 15 хв. після пред'явлення динамічного навантаження плаванням в 5 вимірному фазовому просторі станів

  до після через 15 хв.

  до 0 247,56 65,47

  після 247,56 0 183,08

  через 15 хв. 65,47 183,08 0

  Таблиця 2

  Ідентифікація відстаней 7К / між центрами хаотичних квазіаттракторов вектора стану організму нетренованих дівчат (нерегулярно займаються спортом) до, після і через 15 хв. після пред'явлення динамічного навантаження плаванням в 5 вимірному фазовому просторі станів

  до після через 15 хв.

  до 0 432,49 112,34

  після 432,49 0 321,09

  через 15 хв. 112,34 321,09 0

  При розрахунку 7К / для табл. 1 використовувалися дані за параметрами 3 квазіаттракторов з 3 вимірювань параметрів ВСОП дівчат-спортсменок. Легко бачити абсолютні і відносні руху ВСОП в порівнянні з вихідним станом спокою. Відстань 7К / між центрами хаотичних квазіаттракто-

  рів до пред'явлення навантаження і після неї становить максимальну величину 247,56, а відстань'к / між центрами хаотичних квазіаттракторов до пред'явлення навантаження і через 15 хв. після неї - 65,47, що свідчить про їх відносно швидкої восстанавливаемости. Однак сама 15-ти хвилинна пауза відразу після навантаження особливого відновлення не дає, тому що 3 квазіаттрактор (після 15 хв. Відпочинку) знаходиться від 2 квазіаттрактора (відразу після плавання) на досить великій відстані (723 = 183,08), тобто маємо зміни'к / всього на 26%. Однак, від вихідного стану ВСОП квазіаттрактор через 15 хв. відпочинку відстоїть всього на 65,47 у.о., тобто має місце активне відновлення функцій організму спортсменок.

  З іншого боку, з табл. 2 видно, що відстань'к / між центрами хаотичних квазіаттракторов унетренованих дівчат до пред'явлення навантаження і після навантаження становить значно більшу величину - 432,49, що в 1,75 рази більше, ніж у тренованих спортсменок. Більш того, відстань'к / між центрами хаотичних квазіаттракторов до пред'явлення навантаження і через 15 хв. після неї, яке характеризує процес відновлення нетренованих дівчат склав 112,3. Це показує збільшена'к / по відношенню до тренованим майже в 1,72 рази. Ці величини кількісно показують, що навантаження плаванням викликає виражене напруження ВРХ у нетренованих, а значить і організму в цілому, особливо при порівнянні з дівчатами-спортсменками.

  Ще більш разючі результати ми маємо при одночасному порівнянні в ФПС параметрів відстаней між квазіаттракторамі для обох груп випробовуваних. Такі межкластерние матриці особливо ефективні для гендерних або вікових порівнянь (у нас ці кластери отліаются ступенем тренованості).

  Таблиця 3

  Ідентифікація відстаней 7К / між центрами хаотичних квазіаттракторов вектора стану організму дівчат-спортсменок (займаються різними видами спорту) і нетренованих дівчат (нерегулярно займаються спортом) до, після і через 15 хв. після пред'явлення динамічного навантаження плаванням в 5-вимірному фазовому просторі станів

  Д Евушка спортсменки

  Нетреновані дівчата до після через 15 хв.

  до 5,02 249,09 66,52

  після 430,79 183,85 366,77

  через 15 хв. 111,15 137,30 45,94

  506,9 172,3 570,2 190 479,2 159,7

  Табл. 3 представляє весь набір межкластерних відстаней для двох кластерів випробовуваних (кластер дівчат-спортсменок, містить 3 квазіаттрактора з 3 вимірювань і кластер нетренованих дівчат, теж для 3 вимірювань).

  Зокрема, між становищем квазіаттракторов ВСОЧ в ФПС є невелика різниця при порівнянні цих двох кластерів даних до пред'явлення навантаження, що становить всього 5,02 у.о. відзначається і при подібному порівнянні через 15 хв. після пред'явлення навантаження спортсменкам і становить 66,5. Найбільші відстані 7К / відзначаються при порівнянні положень квазіаттракторов в ФПС для спортсменок до навантаження і нетренованих дівчат після навантаження (430,79), а також при порівнянні нетренованих дівчат відразу після навантаження і спортсменок через 15 хв. після навантаження (366,77). Однак, нетреновані до і спортсменки відразу після навантаження знаходяться не на настільки великій відстані в ФПС (249 у.о.).

  Однак, найбільш показовими при порівнянні можна вважати величини відстаней 7К / між центрами хаотичних квазіаттракторов унетренованих дівчат і спортсменок відразу після навантаження (183,85). Це значну відстань дає кількісну оцінку в стані ВРХ тренованих і нетренованих дівчат відразу після навантаження (до навантаження їх положення в ФПС майже збігаються - 5,02, а через 15 хв. Відпочинку їх квазіаттрактори зблизилися). У нетренованих і спортсменок через 15 хв. після навантаження - відстань знизилася (45,94), але все-таки залишається значним (в 9,5 раз більше від вихідного в 5,02 у.о.).

  Ці дві останні величини показують, що реакції організму на навантаження плаванням у нетренованих дівчат і спортсменок суттєво відрізняються, а стан організму через 15 хв. після навантаження наближаються, але залишаються ще все-таки значущими. В цілому, можна говорити про те, що адаптаційні механізми у нетренованих набагато слабкіше виражені, ніж у спорт-

  , до до (хс + Хс

  до

  X

  х

  2

  сменок і заходом такої адаптацією можуть служити межаттракторние відстані. Характерно, що сумарні Zk / для дівчат спортсменок (сума Zk / по вертикалі) дає найбільша відмінність спортсменок від неспортсменок (всіх станів) відразу після навантаження (570,2 абсолютно і 190 - відносних). Найменша різниця для цього класу порівнянь ми отримуємо для дівчат спортсменок через 15 хв. після (479,2 абсолютно і 159,7 відносно).

  Таким чином, метод розрахунку матриць межаттракторних відстаней надає дослідникам точну кількісну оцінку адаптаційних резервів організму людини (при порівнянні тренованих і нетренованих студенток). У тренованих студентів забезпечується досить гарне відновлення функцій організму після навантаження ймовірно за рахунок різних резервів ВРХ в порівнянні з нетренованими.

  Отримані дані свідчать про те, що, в цілому, ефективність адаптації організму студентів до навантаження плаванням визначається зрілістю регуляторних систем, в зв'язку з чим один і той же кінцевий пристосувальний результат у дівчат з різним рівнем фізичної підготовки може бути досягнутий за рахунок різного ступеня напруги адаптаційних механізмів в особливих умовах півночі РФ.

  література

  1. Валлерстайн І. Кінець знайомого світу. Соціологія XXI століття. М .: Логос, 2003. С. 326.

  2. Ведясова О.А. Фізіологічна оцінка адаптації студентів з різними типами полушарного домінування до м'язової навантаженні / О. А. Ведясова, Е.В. Зажівіхіна // Матеріали XIII міжнародної Наради по еволюційної фізіології. СПБ: ІЕФБ, 2006. С. 102.

  3. Єськов В.М. Синергетика в клінічній медицині. Частина I. Теоретичні основи системного аналізу та досліджень хаосу в біомедичних системах / В.М. Єськов, А.А. Хадарцев, О.Е. Філатова. Самара: ТОВ Офорт, 2006.

  4. Єськов В.М. Синергетика в клінічній кібернетиці: монографія. Частина II. Особливості саногенеза і патогенезу в умовах Ханти-Мансійського автономного округу - Югри / В.М. Єськов, А.А. Хадарцев, О.Е. Філатова. Самара: ТОВ «Офорт» 2007. 297 с.

  5. Єськов В. М. Системний аналіз, управління і обробка інформації в біології та медицині. Частина VIII. Загальна теорія систем в клінічній кібернетиці / В.М. Єськов, А.А. Хадарцев. Самара: ТОВ «Офорт», 2009.198 з.

  6. Майнцер К. Сложносістемное мислення: Матерія, розум, людство. Новий синтез / Під. ред. Г.Г. Малінецкого. М .: Книжковий дім «ЛІБРОКОМ», 2009. 464 с.

  THE DIAGNOSTICS OF PHYSIOLOGICAL FUNCTIONS OF WOMEN-SWIMMERS OF UGRA BY THE METHOD

  OF INTERCLUSTER'S DISTANCE MATRIX CALCULATION

  V.M.YESKOV, M.YA.BRAGINSKY, V.N. GOLUSHKOV, E.V.MAYSTRENKO, M.A. FILATOV

  Surgut State University, Research Institute of Biophysics and Medical Oybernetics

  A group of women-swimmers was studied. A new method of identification of interattractor distance matrix was presented. The obtained data testify that efficiency of adaptation of the studtnts 'organisms to swimming load is defined by maturity of regulating systems.

  Key words: swimmers, identification of interattractor distance matrix, adaptation, swimming load.

  УДК 611.12

  СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ гемодинаміки У МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ З НОРМАЛЬНИМ і часте ритму серця ПІСЛЯ імпульсних гіпергравітаційного ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

  В.М. ЄСЬКОВ, В.В. ЄСЬКОВ, В.В. Корольова,

  В.Ф. Пятин, В.Б. Сівка *

  Проведено системний аналіз параметрів гемодинаміки у 20 юнаків

  у віці 20,3 ± 0,99 років з нормальним і прискореним серцевим

  ритмом після фізичного навантаження з низько- і високоамплітудними

  * НДІ Біофізики та медичної кібернетики при ГОУ ВПО «Сургутський державний університет ХМАО-Югри», Сургут, Росія. ГОУ ВПО «Самарський державний медичний університет», Самара, Росія

  імпульсної гіпергравітації в порівнянні зі звичайною статичною фізичним навантаженням. Встановлено, що вплив низкоамплитудной імпульсної гіпергравітації викликає менший гемодіна-мічного відповідь, ніж традиційна фізичне навантаження не дивлячись на те, що активація проприоцептивной системи при даному впливі вище і тренувальний ефект досягається швидше. Сильний пропріоцептивної стимул при високоамплітудними імпульсної гіпергравітації робить сприятливий ефект ймовірно в осіб з розвиненою проприоцептивной системою.

  Ключові слова: квазіаттрактор, імпульсна гіпергравітаційного-ва фізичне навантаження, Рівноприскорений тренінг, реовазографія, гемодинаміка.

  В даний час широке поширення в фізіології спорту та відновної медицини придбав метод біомеханічної стимуляції нейро-мищечной системи - імпульсна гіпергравітаційного фізичне навантаження (ІГФН) або вібраційна фізичне навантаження (ВФН) як модифікація тонічного вібраційного рефлексу [1,3]. Реалізація даного методу здійснюється за допомогою технології равноускоренного тренінгу (РУТ) [7]. У сучасних приладах, що генерують тривимірні циклоїдні коливання (Power Plate®) основним фактором є не вібрація, а імпульсна прискорення, створюване рухом платформи тренажера в трьох взаємно перпендикулярних площинах. Дана дія викликає рефлекторні м'язові скорочення з частотою, рівній частоті стимуляції, яке веде до інтенсивної нейрогенной адаптації [4]. Фізіологічною основою ІГФН є інтенсивна стимуляція пропрій-цепторов скелетних м'язів, а наслідком - зміна параметрів функціонування фізіологічних систем організму, що є не тільки предметом теоретичних досліджень, але і має потенційні можливості використання в спортивній і медичній практиці.

  Доведено, що РУТ не робить стресового впливу на кардіоваскулярну систему (КВС), оскільки не виявлено достовірних змін показників АТ, ЧСС після ІГФН. Збереження ЧСС викликано, ймовірно, збільшенням ударного об'єму або / і венозного повернення. Швидкість кровотоку стегнової артерії значимо збільшувалася після ІГФН тільки з 8 хвилини, тоді як статичний присед (СП) без ІГФН зберігав значення параметра близьке до фону [4]. Збереження значень ЧСС і АТ після ІГФН також відзначено і в дослідженні Otsuki et al. [6]. Хоча швидкість пульсової хвилі зменшувалася через 20, 40 хв після ІГФН і відновлювалася до 60 хвилині. Автори вважають, що тривале застосування ІГФН сприяє зменшенню жорсткості артеріальної стінки, тим самим знижує ризик розвитку атеросклерозу та інших серцево-судинних захворювань.

  Як показано поруч авторів імпульсний вплив з частотою до 80 Гц серед інших ефектів підвищує поглинання кисню і швидкість кровотоку, хоча вібраційної стимул з частотою більше 80 Гц може обмежити швидкість кровотоку [3] і навіть стати причиною гіпертрофії гладких м'язів судин.

  Діаметр стегнової артерії не змінюється при виконанні фізичних вправ з ІГФН, подібний феномен виявлений в дослідженні Lythgo et al. [6]. Досліджуючи вплив ІГФН на швидкість кровотоку стегнової артерії при комбінації 6 частотних (5-30 Гц) і 2 амплітудних режимів (2-4 мм) вібрації встановили, що швидкість кровотоку в стегнової артерії прямопропорційно збільшується зі зростанням частоти і амплітуди. За даними авторів, ІГФН з частотою 20-30 Гц і амплітудою 4 мм п'ятикратно збільшує швидкість кровотоку (з 13,9 см / с до 71 см / с), вібраційний вплив з частотою 20-30 Гц і амплітудою 2 мм викликає чотириразове збільшення швидкості кровотоку (до 60 см / с). Статичний присед без вібрації трикратно збільшує швидкість кровотоку (до 46 см / с). Швидкість кровотоку і ЧСС при високоамплітудними режимі були на 27% і 5% вище відповідно, ніж при низькоамплітудні. Середня і пікова швидкість кровотоку при вібрації 30 Гц були на 50% і 25% вище, ніж без вібрації [5].

  Однак гемодинамический відповідь на ІГФН вивчений не до кінця, більшість досліджень охоплює тривалі періоди післядії. У зв'язку з цим метою дослідження став системний аналіз параметрів гемодинаміки у молодих людей з нормальним і прискореним ритмом серця у відповідь на пропрій-цептівную стимуляцію різної інтенсивності.

  Матеріали і методи дослідження. У дослідженні впливу короткочасної фізичного навантаження з імпульсною гіпергравітації взяло участь 20 юнаків у віці


  Ключові слова: плавці / ІДЕНТИФІКАЦІЯ матриць МЕЖАТТРАКТОРНИХ ВІДСТАНЕЙ / АДАПТАЦІЯ / Плавальний НАВАНТАЖЕННЯ / SWIMMERS / IDENTIFICATION OF INTERATTRACTOR DISTANCE MATRIX / ADAPTATION / SWIMMING LOAD

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити