Зроблено аналіз використання способів прискореної амортизації основних засобів. Запропоновано модель, що дозволяє в будь-який рік строку корисного використання об'єкта в умовах відкладеного оподаткування з податку на прибуток оцінити тимчасово вивільняється суму у вигляді відкладеного податкового зобов'язання.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Ованесян Сергій Суренович, Волохов Олексій Олегович


The analysis of the use of the methods of the permanent assets'Accelerated amortization is carried out. The authors offer a model that at any year of the object's beneficial use period under condition of the deferred taxation of profits tax allows evaluating of the temporarily released funds in the form of a deferred tax liabilities.


Область наук:
 • Економіка і бізнес
 • Рік видавництва: 2009
  Журнал: Известия Байкальського державного університету
  Наукова стаття на тему 'Математичні моделі для формування амортизаційної політики організації'

  Текст наукової роботи на тему «Математичні моделі для формування амортизаційної політики організації»

  ?ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА І ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА

  С.С. Ованесян

  зав. кафедрою статистики та економічного аналізу Байкальського державного університету економіки і права, доктор економічних наук, професор, м Іркутськ

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  А.О. ВОЛОХОВ

  аспірант Байкальського державного університету

  економіки і права, м Іркутськ e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ амортизаційної політики ОРГАНІЗАЦІЇ

  Зроблено аналіз використання способів прискореної амортизації основних засобів. Запропоновано модель, що дозволяє в будь-який рік строку корисного використання об'єкта в умовах відкладеного оподаткування з податку на прибуток оцінити тимчасово вивільняється суму у вигляді відкладеного податкового зобов'язання.

  Ключові слова: бухгалтерський облік, податковий облік, амортизація, відкладені податкові зобов'язання, основні засоби.

  УДК 657.372.3 ББК 65.052.231.11

  S.S. OVANESIAN

  Chair of the Department of Economic Analysis and Statistics of Baikal National University of Economics and Law, Doctor of Economics, professor, Irkutsk e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  A.O. VOLOKHOV

  post-graduate student of Baikal National University of Economics and Law, Irkutsk e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  MATHEMATICAL MODELS FOR THE DEVELOPMENT OF AN ORGANIZATION'S AMORTIZATION POLICY

  The analysis of the use of the methods of the permanent assets 'accelerated amortization is carried out. The authors offer a model that at any year of the object's beneficial use period under condition of the deferred taxation of profits tax allows evaluating of the temporarily released funds in the form of a deferred tax liabilities.

  Keywords: accounting, tax accounting, amortisation, deferred tax liabilities, permanent assets.

  У амортизаційної політики організації повинен бути повністю розкритий прийом амортизації, зокрема відображено її нормативне регулювання, визначено й обґрунтовано способи (методи) нарахування. Перевагу тому чи іншому способу нарахування амортизації віддається в зависи-

  мости від того, переслідує організація мета якнайшвидшого списання об'єкта основних засобів або для неї важливо максимальне зближення бухгалтерської та податкової інформації. Таким чином, на початковому етапі формування амортизаційної політики повинен бути проведений аналіз

  © С.С. Ованесян, А.О. Волохов 2009

  ймовірних розбіжностей бухгалтерської та податкової інформації, які мають вигляд оподатковуваних і тимчасових різниць, для чого необхідно мати відповідний інструментарій.

  В рамках виділеної серед інших податкової концепції амортизації дослідники пояснюють амортизацію як частку прибутку, що звільняється від податків і спрямовується на придбання об'єктів основних засобів1. В такому випадку можливість застосування прискореної амортизації з метою податкового обліку розглядається як пільга, що надається державою. Уточнимо, що з економічної точки зору прискорена амортизація передбачає отримання очікуваних вигод від використання об'єкта в перші роки в більшому розмірі в порівнянні з подальшими періодами, - це пояснюється, наприклад, вірогідним зниженням його механічної ефективності і збільшенням витрат на експлуатацію. Для цих випадків вірно наступне: при підвищеній завантаженості обладнання, наявності агресивного середовища, вплив інших факторів можливе використання коефіцієнтів прискорення.

  Однак у зв'язку з тим, що факт надання пільги у вигляді прискореної амортизації основних засобів ніяк не контролюється державою, а ймовірність очікуваних вигод від використання об'єктів основних засобів визначається організацією самостійно, при формуванні амортизаційної політики їй самій необхідно обгрунтувати доцільність застосування прискорених методів амортизації і оцінити ефективність їх використання.

  Питанням обліку амортизації основних засобів і управління нею присвячений ряд ра-бот2. Однак зміни Податкового кодексу, внесені федеральним законом від 22 липня 2008 року № 158-ФЗ (так, визначені значення норм амортизації для кожної амортизаційної групи, організація може застосовувати лише один з методів амортизації для всіх об'єктів основних засобів, за винятком належать 8- 10 -й групам, до якої застосовуватиметься тільки лінійний метод, і т.д.), дозволяють по-новому розглянути поєднання способів прискореної амортизації основних засобів з метою бухгалтерського і податкового обліку.

  Таким чином, виникає необхідність оцінки величини відкладених податкових зобов'язань (як наслідку виникнення оподатковуваного тимчасової різниці в разі застосування різних способів амортизації в цілях бухгалтерського та податкового обліків), виходячи з положення або про направлення тимчасово вивільняються сум на придбання нових об'єктів основних засобів, або про оцінку нарощеної вартості таких сум, тимчасово включених до складу оборотних коштів. В результаті організація отримає уявлення про економічні наслідки застосування способів прискореної амортизації. Рішення даного завдання особливо важливо для новоствореної організації, яка лише розробляє амортизаційну політику. В даний час зазначена проблема є недостатньо дослідженою і представляє безперечний науковий інтерес.

  Пропонована стаття присвячена порівняльному аналізу прогнозних розрахунків сум амортизаційних відрахувань (які дозволять визначити звільняється від податків частку прибутку) по знову вводиться об'єктів основних засобів з метою бухгалтерського і податкового обліків. Крім того, в результаті зіставлення прогнозних розрахунків можливе визначення відмінності з податку на прибуток, що обчислюється відповідно до Положення з бухгалтерського обліку «Облік розрахунків з податку на прибуток організації» (ПБУ 18/02). У зв'язку з цим в рамках відкладеного оподаткування з податку на прибуток пропонується інструментарій оцінки імовірно вивільняється суми у вигляді відкладеного податкового зобов'язання. Зазначена величина виступить в якості критерію ефективності поєднання різних способів обліку амортизації.

  В рамках цієї статті порівнюються два способи прискореної амортизації (спосіб зменшуваного залишку - для бухгалтерського обліку і нелінійний спосіб - для податкового обліку).

  У бухгалтерському обліку прибуток (збиток) до оподаткування відображається у формі № 2 «Звіт про фінансові результати» 3. У свою чергу, розрахунок податку на прибуток Н за даними бухгалтерського обліку з виділенням амортизаційних відрахувань можна записати в такий спосіб:

  Н - (В - (Р + А)) а,

  (1)

  де В - виручка; Р - сума витрат на продукцію, що випускається, за винятком нарахованої амортизації; А - амортизаційні відрахування; а - ставка податку на прибуток.

  З перерахованих у формулі (1) показників, що зменшують оподатковуваний прибуток, виділимо амортизаційні відрахування.

  Відповідно до ст. 247 НК РФ4, для російських організацій об'єктом оподаткування з податку на прибуток є доходи, зменшені на величину зроблених витрат. Спираючись на ст. 252, 253 НК РФ, розрахунок податку на прибуток можна записати в такий спосіб:

  Н - (Д - М - З - А - Пр - Вр) а,

  (2)

  де Д - доходи організації, що підлягають оподаткуванню; М - матеріальні витрати; 3 - витрати на оплату праці; А - амортизаційні відрахування; Пр - інші витрати; Вр - позареалізаційні витрати.

  З перерахованих у формулі (2) показників, що зменшують оподатковуваний прибуток, також виділимо амортизаційні відрахування.

  Результати розрахунків, виконаних за формулами (1) і (2) (відповідно за даними бухгалтерського та податкового обліку), дозволять зробити висновок про зворотну залежність суми податку на прибуток до сплати і величини амортизаційних відрахувань. В такому випадку амортизаційні відрахування, помножені на ставку податку, визначать частку прибутку, що звільняється від податків, тобто величину, що зменшує податок на прибуток:

  * Т - X АН, = а? А ,, (3)

  , = 1, = 1

  де А (- величина амортизаційних відрахувань в ^ му році; Т - термін корисного використання, років.

  Визначимо величину, на яку за рахунок нараховується для цілей бухгалтерського обліку амортизації може зменшитися податок на прибуток.

  Для способу зменшуваного залишку річна норма амортизації в'год визначається виходячи із залишкової вартості об'єкта основних засобів на початок звітного року та норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного використання цього

  об'єкта і коефіцієнта не вище 3, встановленого організаціей5. В такому випадку норма амортизації з урахуванням зазначеного коефіцієнта (методика застосування способу зменшуваного залишку допускає до = 1) за загальною формулою визначається як

  (4)

  Визначимо суму нарахованої амортизації за перший рік використання об'єкта, вказавши О, як залишкову вартість на початок періоду для розрахунку амортизації за перший рік, що дорівнює первісної вартості об'єкта:

  З>1 = П, (5)

  де П - первісна вартість.

  Тоді сума нарахованої амортизації за перший рік використання об'єкта складе

  А = С1рГод = прГод. (6)

  На початок другого року експлуатації залишкова вартість буде визначена як

  З 2 - С1 - А1 - П - А1 - = п-Пв '- П (1-Р').

  (7)

  Сума нарахованої амортизації за другий рік експлуатації об'єкта буде визначена як

  А2 - С2РГ0Д - ПРГод (1-Р'год). (8)

  На початок третього року експлуатації залишкова вартість буде визначена як

  С3 - С2 - А 2 -

  - П (1 - Ргод) - ПРГод (1 - Ргод) - П (1 - Ргод) 2.

  (9)

  Сума нарахованої амортизації за третій рік експлуатації об'єкта буде визначена як

  Аз - СзРГод - ПРГод (1-Ргод) 2. (10)

  Узагальнивши формули з (5) по (10) для розрахунку залишкової вартості і суми амортизації в довільному / -м році і взявши до уваги, що залишкова вартість обчислюється на початок поточного періоду, а сума амортизаційних відрахувань - на кінець, отримаємо наступне. Залишкова вартість обчислюється за формулою

  с, - п (1-Ргод У-1,

  (11)

  де, - 1, Т.

  Відповідно до методики застосування способу зменшуваного залишку, утворюється «ліквідаційна вартість» як результат перевищення первісної вартості над вартістю, що амортизується протягом терміну

  корисного використання. Зазначений залишок рекомендується списати протягом останнього року строку корисного використання об'єкта. Таким чином, порядок розрахунку сум нарахованої амортизації протягом строку корисного використання (за винятком крайнього року) відмінний від порядку розрахунку в останньому році.

  Для суми амортизаційних відрахувань буде вірно наступне:

  А - З Ргод - ПРГод (1-Рг'од У - \ (12)

  , - 1, Т-1.

  Відповідно до Положення з бухгалтерського обліку «Облік основних засобів» (ПБУ 6/01) 6, величина щомісячних амортизаційних відрахувань визначається як 1/12 річної суми. Таким чином, для будь-якого з т-х місяців кожного / -го року буде вірно наступне визначення величини нарахованої амортизації в поточному місяці: - 1 / 12пРГод (1-Ргод) t-1,

  , - 1, Т-1.

  Використовуючи (4), перетворимо (12) наступним чином:

  У -1 ______

  (13)

  А, - П * ', Т

  1 - до Т

  , - 1, Т-1.

  Розрахуємо величину, на яку зменшиться податок на прибуток за даними бухгалтерського обліку в / -м році: АН, - А, а.

  Або з урахуванням формули (13):

  У -1 ______

  (14)

  1 - до Т

  , - 1, Т-1.

  Величину, на яку зменшиться податок на прибуток протягом строку корисного використання в цілому, за винятком крайнього року, можна визначити наступним чином:

  Т -1

  $ Т -1 - X АН,.

  , - 1

  Або підставивши в (15) формулу (14):

  (15)

  Т -1

  до

  Бт -1 - Ха П-

  до

  Т -1 (

  у -1

  до

  \

  у -1

  до

  (16)

  - а П-З. Т

  1----

  IV Т у

  Вираз З є записом суми членів спадної геометричної прогресії зі знаменником (1 - к / Т) < 1. Величину С можна визначити за формулою суми членів геометричної прогресії:

  1-

  С -

  У -1

  1-

  до

  ту

  (17)

  З урахуванням (17) формула (16) прийме

  остаточний вигляд:

  Бт -1 - а П

  1-

  у -1

  (18)

  Відзначимо, що отримана формула (18) придатна для розрахунку суми, що зменшує величину податку на прибуток за будь-яку кількість років, починаючи з першого року до даного:

  (19)

  де д - 1, Т-1.

  Провівши такі ж перетворення, як в формулах (16), (17), (18), запишемо формулу (19) наступним чином:

  Бд - а П

  Г Г до > д)

  1 1 -

  V V Т)

  (20)

  За весь строк корисного використання об'єкта основних засобів сума амортизаційних відрахувань, що дорівнює первісної вартості, в повному обсязі визначить долю прибутку, що звільняється від оподаткування за даними бухгалтерського обліку ASБУ. Таким чином, справедливо вираз: АББУ -аП - Бт -1 + АНТ, де ДНТ - частка прибутку, що звільняється від оподаткування в крайньому році.

  Визначимо значення ДНТ. Залишкову вартість на початок крайнього року визначимо з формули (11):

  О, - П

  1 - до Т

  У -1

  І отже, величина амортизаційних відрахувань в крайньому році буде визначена як

  А, - О, - П

  1 - до Т

  У -1

  Для будь-якого з т-х місяців крайнього року вірно наступне визначення величини нарахованої амортизації в поточному місяці:

  --П т 12

  г Клт-1

  1 - -

  V Ту

  до

  Т

  Т

  до

  1

  1

  Розрахуємо величину, на яку зменшиться податок на прибуток за даними бухгалтерського обліку в Т-му році:

  АНТ = Ата = а П

  Таким чином, величина, на яку зменшиться податок на прибуток за даними бухгалтерського обліку за період Т, буде визначена наступним чином:

  ББУ = Бт -, + Ант =

  = А П

  = АП

  Г Г до л Т-1Л Г до Л

  1 1 - + а П 1

  V 1 Т V 1 т J

  (21)

  до Л Т 1 Г, до Л Т-1 "

  1 1 + 1

  1 Т V 1 Т

  = А П.

  Послідовність перетворень формули (21), що дає в результаті рівність АП та суми БТ _, і ДНТ, підтверджує правильність наших міркувань і отриманої моделі. В якості переваг моделі можна назвати можливість відображення динаміки включених в неї показників.

  Визначимо величину зменшення податку на прибуток за рахунок амортизації, що нараховується для цілей податкового обліку.

  Норма амортизації з урахуванням зазначеного коефіцієнта (методика нелінійного методу допускає до = 1) за загальною формулою визначається як

  Р1С = КНА,

  де НА - норма амортизації, встановлена ​​Податковим кодексом РФ для кожної з амортизаційних груп.

  Для нелінійного способу величина амортизаційних відрахувань розраховується виходячи із залишкової вартості об'єкта на початок місяця. Визначимо суму нарахованої амортизації за перший місяць використання об'єкта, вказавши О, як залишкову вартість на початок періоду для розрахунку амортизації за перший місяць, що дорівнює первісної вартості об'єкта:

  О, = П,

  де П - первісна вартість.

  Тоді сума нарахованої амортизації за перший місяць використання об'єкта складе а, = 01РМес = ПРМес.

  На початок другого місяця експлуатації залишкова вартість буде визначена як О2 = О - а = П - а = П - пР1С = по-рме).

  Сума нарахованої амортизації за другий місяць експлуатації об'єкта буде визначена як 2 = ° 2в'Мес = ПР "(1-РМес).

  На початок третього місяця експлуатації залишкова вартість буде визначена як О3 = О2 -а2 = П (1-ВМ ^) - ПР1С (1-Р1С) =

  = П (1 Рмес) 2.

  Сума нарахованої амортизації за третій місяць експлуатації об'єкта буде визначена як аз = ° зРМес = ПКес (1-РМес) 2.

  Отже, для будь-якого з т-х місяців залишкова вартість на початок поточного періоду т = 1,127 матиме вигляд: ° т = П (1-рМ'ес) ​​т-1, т = 1,127. А сума нарахованої амортизації для т-го місяця буде визначена як

  ат = ° тРМес = ПвМес (1 - РМес Г ~ ',

  ---- (22)

  т = 1,127.

  Формула (22) дозволить розрахувати суму нарахованої амортизації для будь-якого місяця протягом строку корисного використання об'єкта. Отже, суму нарахованої амортизації в цілому за перший, другий, третій і т.д. роки служби можна визначити так:

  (23)

  12

  А1 = Е а,

  т = 1

  24

  А2 = Е а,

  3 і т

  36

  А3 = ЄС а

  2 І т

  (24)

  (25)

  Узагальнивши формули з (23) з (25), можна визначити суму нарахованої амортизації за довільний / -й рік:

  12 /

  А = Е ^.

  т = 12 (/ - 1) + 1

  (26)

  Перетворимо (26) з використанням (22):

  12 /

  А / = Е ПвМес (1-РМес Г 1 =

  т = 12 (/ - 1) + 1

  12 /

  = ПвМес Е (1-РМес) Т- 1 = ПвМесС,

  т = 12 (/ -1) + 1

  / = 1, 7, т = 1,127.

  Вираз З є записом суми членів спадної геометричної прогресії зі знаменником (1 - РМес) < 1. Величину С можна визначити за формулою суми членів геометричної прогресії:

  з = (1-вме) 11г '' - 11 * 1] - '(1- (1-вме)' г), = 1-7

  1 1-1 + Рм.с '' '

  тоді

  . = (1-РМ.О - "Р- (1 вмес) 12) =

  А / ~ ПРмес

  вм

  = П (1 вмес) 12 ( '- 1) (1-С-РМес) 12),

  / = 1,7.

  Після деяких перетворень отримаємо

  А = ^ ПД (1-вМ'ес) ​​12 ',' = 177 (27)

  (1-Ра) 12

  Розрахуємо величину, на яку зменшиться податок на прибуток за даними податкового обліку в / -м році: АН '= А / а.

  Або з урахуванням формули (27):

  ан = АП (1- (1-вМе1<2) 12) (1-рМес) 12 /, '= 177.

  / 12 міс

  (1 - в міс)

  Величина, на яку зменшиться податок на прибуток за весь період корисного використання, з урахуванням формули (3) буде визначена як сума:

  Б = а П (1- (1 РМес) 12) Е "про //) 12 / =

  БТ = а, про // .12 Е (1-Рмес) =

  (1 вмес)

  / = 1 12

  = А П (1- (1-вмес) 12) з.

  (28)

  (1 вмес)

  12

  Вираз З є записом суми членів спадної геометричної прогресії зі знаменником (1 - вмес) < 1. Величину С можна визначити за формулою суми членів геометричної прогресії:

  з (1 Рмес) 12 (1- (1 Рмес Г)

  СТ =. ,. п "Ч12 |

  1- (1 вмес)

  (29)

  тоді

  Бт = а

  П (1 - (1 - вмес) 12) (1 - вмес) "(1'- (1 - вм'ес) 127)

  (1-вмес)

  12

  1- (1-вмес)

  12

  = АП (1- (1 вмес) 127) '

  (30)

  Відзначимо, що отримана формула (30) придатна для розрахунку суми, що зменшує величину податку на прибуток за будь-яку кількість років, починаючи з першого року до даного:

  Бд = Е АН /, д = 1, Т-1.

  (31)

  / = 1

  Провівши такі ж перетворення, як в формулах (28), (29), (30), запишемо (31) наступним чином:

  Бд = а П (1- (1 вмес) 12д), д = 1, Т-1. (32)

  У межах строку корисного використання об'єкта основних засобів сума амортизаційних відрахувань визначить долю прибутку, що звільняється від оподаткування за даними податкового обліку. Відзначимо також, що відповідно до методики розрахунку амортизації нелінійним методом, первісна вартість не списана в межах строку корисного іспользованія7, а тому справедливо нерівність Бт <АП. Визначимо різницю між БНУ і ББУ:

  АБ = БНУ -Ббу. (33)

  Дану модель доцільно розглядати для двох періодів: / = 1, 7-1 (строк корисного використання за винятком крайнього року) і весь строк корисного використання.

  У першому випадку формула (33) набуде вигляду: АБТ -1 = БТну1 - Б ^ у Або з урахуванням формул (18Т і (30):

  АБТ -1 =

  = А П (1- (1-вмес) 12 (Т -Ч) -а п

  Т -1

  1-

  1 - до Т

  Т -1

  = А П

  '1 - до Т

  - (1 вмес)

  // \ 12 (Т-1)

  (34)

  Перетворимо формулу (34) з урахуванням (32) і (20):

  Абд = АП

  1 - до Т

  - (1 вмес)

  12д

  (35)

  Застосовуючи формулу (35), організація може розрахувати поточну величину відкладеного податкового зобов'язання, при наявності якого тимчасово вивільняються грошові кошти, за будь-яку кількість років, починаючи з першого року до даного.

  У другому випадку формула (33) набуде вигляду: АБТ = БНУ-Б ^ У. Або з урахуванням формул (21) і (30):

  АБТ = АП (1- (1-вмес)) - АП =

  = -АП (1-вмес)

  12Т

  (36)

  Цей вираз дозволяє визначити недоамортизовану залишок за даними податкового обліку в межах строку корисного використання. Чим більше значення вмес, тим менше по модулю значення (36) і, отже, менше недоамортізіро-ний залишок.

  д

  Таким чином, використовуючи отримані математичні моделі (35) і (36), організація в змозі розрахувати плановану величину відкладених податкових зобов'язань і спрогнозувати які додаткові придбання об'єктів основних засобів, або економічний ефект у вигляді розширеної вартості зазначеної величини, тимчасово включеної до складу оборотних коштів. Відзначимо, що після нескладних перетворень формула (35) буде вірна для опису поєднання лінійного способу нарахування амортизації у бухгалтерському обліку і нелінійного (прискореного) - в податковому. Також відзначимо, що зазначені моделі будуть найбільш цінні для новостворюваних організацій, які лише розробляють амортизаційну політику.

  Примітки

  1 Кутер М.І., Кузнецов А.В., Мамедов Р.І. Сучасний погляд на концепції амортизації // Економічний аналіз: теорія і практика. 2008. № 24. С. 17-26.

  2 Ованесян С.С., Нечаєв А.С. Методологія управління амортизацією основних засобів. Іркутськ, 2007; Вони ж. Математичне моделювання в бухгалтерському обліку, аналізі та оподаткування. Іркутськ, 2004.

  3 Бухгалтерська звітність організації: стан з бухгалтерського обліку (ПБО 4/99), затв. Наказом Мінфіну РФ від 6 липня 1999 № 43н // 23 положення з бухгалтерського обліку. М., 2009; Про форми бухгалтерської звітності організацій: наказ Мінфіну РФ від 22 липня 2003 № 67н // Там же.

  4 Податковий кодекс Російської Федерації. Ч. 2 (за станом на 3 червня 2009 року) [Електронний ресурс]. URL: СПС Консультант-плюс.

  5 Облік основних засобів: положення з бухгалтерського обліку (ПБО 6/01), затв. наказом Мінфіну РФ від 30 березня 2001 № 26н // 23 положення з бухгалтерського обліку.

  6 Там же.

  7 Захар'їн В.Р. Коментар до Федерального закону від 22.07.2008 р № 158-ФЗ «Про внесення змін до глави 21, 23, 24, 25 і 26 частини другої Податкового кодексу Російської Федерації про податки і збори»: (коментар до змін, внесених в главу 25 «Податок на прибуток організацій» НК РФ) »[Електронний ресурс]. URL: СПС Консультант-плюс.

  Bibliography

  On organization's accounting statement forms: the order of the RF Ministry of Finance of 22 July 2003. № 67n // 23 Russian Accounting Standards. M 2009.

  Kuter M.I., Kuznetsov A.V., Mamedov R.I. Modern view on amortization conception // Economic analysis: theory and practice. 2008. № 24.

  Ovanesian S.S., Nechaev A.S. Control methodology of permanent assets 'amortization. Irkutsk, 2007.

  Ovanesian S.S., Nechaev A.S. Mathematical modeling in accounting, analysis and taxation. Irkutsk, 2004.

  Organisation's accounting: Russian Accounting Standard (IAS 4/99), approved by the order of the RF Ministry of Finance of 6 July 1999. № 43n // 23 Russian Accounting Standards. M 2009.

  Zakhar'in V.R. Comment on the federal statute of 22.07.2008 № 158-FS «On introduction into chapters 21, 23, 24, 25 and 26 of 2nd part of the Tax Code of the RF amendments about taxes and duties»: (comments on the alteration made in part 25 «Organizations 'income tax» TC of the RF) »[Electronic resource]. URL: RLS Consultant-Plus.

  Fixed assets accounting: Russian Accounting Standard (IAS 6/01), approved by the RF Ministry of Finance of 30 March 2001. № 26n // 23 Russian Accounting Standards. M 2009.

  Tax Code of the RF. Part 2 (d.d. 3 June 2009) [Electronic resource]. URL: RLS Consultant-Plus.


  Ключові слова: бухгалтерський облік / Податковий облік / амортизація / відкладені податкові зобов'язання / основні засоби / accounting / tax accounting / amortisation / deferred tax liabilities / permanent assets

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити