Аналіз карти аномального магнітного поля показує, що магнітне поле в м Желєзногорську становить 100 мілліерстед, а в м Курську 15 мілліерстед. Різні підходи аналізу підтвердили істотна відмінність кореляцій між значеннями захворювань в досліджуваних містах.

Анотація наукової статті за медичними технологіями, автор наукової роботи - Заброда Н. Н., Артеменко М. В.


Mathematical methods for analysis of diseases of the people of the region of Kursk Magnetic Anomaly

The analysis of the map of the Kursk Magnetic Anomaly field reveals that the magnetic field in Zheleznogorsk has 100 milliersted, and Kursk has 15 milliersted. Various types of analysis have proved the essential difference of correlation between the incidences of diseases in the towns with different natural and artificial habitat and in the places connected with the specific conditions of ore extraction and production on its bases. It is the result of effect of the ecological situation in the zone of people's living.


Область наук:
 • Медичні технології
 • Рік видавництва: 2007
  Журнал: Курський науково-практичний вісник «Людина та її здоров'я»

  Наукова стаття на тему 'Математичні методи аналізу захворюваності населення регіону Курської магнітної аномалії'

  Текст наукової роботи на тему «Математичні методи аналізу захворюваності населення регіону Курської магнітної аномалії»

  ?УДК 614 (470.323)

  МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ КУРСЬКІЙ магнітної АНОМАЛІЇ

  © Заброда М.М., Артеменко М.В.

  Кафедра загальної гігієни Курського державного медичного університету;

  кафедра біомедичної інженерії Курського державного технічного університету

  Аналіз карти аномального магнітного поля показує, що магнітне поле в м Желєзногорську становить 100 мілліерстед, а в м Курську 15 мілліерстед. Різні підходи аналізу підтвердили істотна відмінність кореляцій між значеннями захворювань в досліджуваних містах.

  Ключові слова: геомагнітне поле, Курська магнітна аномалія, кореляційний аналіз, захворюваність.

  THE MATHEMATICAL METHODS OF POPULATION'S DISEASES ANALYSIS IN THE REGION

  OF KURSK MAGNETIC ANOMALY Zabroda N.N., Artemenko M. V.

  General Hygiene Department of the Kursk State Medical University;

  Biomedical Engineering Department of the Kursk State Technical University The analysis of the map of the Kursk Magnetic Anomaly field reveals that the magnetic field in Zheleznogorsk has 100 milliersted, and Kursk has 15 milliersted. Various types of analysis have proved the essential difference of correlation between the incidences of diseases in the towns with different natural and artificial habitat and in the places connected with the specific conditions of ore extraction and production on its bases. It is the result of effect of the ecological situation in the zone of people's living.

  Key words: geomagnetic field, Kursk Magnetic Anomaly, correlative analysis, morbidity.

  Для людського суспільства, як і для інших біологічних співтовариств, найбільш важливими характеристиками, що відображають стабільність і стійкість у взаємодії організму і середовища його проживанні, є такі параметри, як виживання, фертильність, тривалість життя [1, 2].

  Життєве середовище людини - поняття, яке включає все те, що оточує його і дає йому можливість існувати. Так само як і природа з її кліматом, флорою і фауною, і самі люди [2, 3].

  Сучасні уявлення про системні взаємозв'язки природних і техногенно-природних процесів засновані на визнанні визначальної, контролюючої ролі геофізичних полів і їх локальних аномалій в формуванні ландшафтів, в розподілі матеріальних частинок в земній корі, на поверхні, в біо-, атмо- і гідросферу, в грунтовому покриві і у верхній частині розрізу осадового чохла [3].

  В даний час гігієнічного тлумачення підходів до застосування інформації про захворюваність для інтегральної оцінки стану навколишнього середовища в регіоні Курської магнітної аномалії недостатньо.

  Метою проведеного нами дослідження було вивчення впливу магнітної аномалії на рівні захворюваності в Курській області (табл. 1).

  У процесі дослідження аналізувалися:

  - рівні захворюваності в містах;

  - кореляційні зв'язки і регресійні лінійні залежності в різних по напруженості геомагнітного поля районах Курської області (Железногорськ і Курськ).

  В аналізованому регіоні присутні зони з підвищеною і середньої для Росії напруженістю магнітного поля, пов'язаної з присутністю покладів залізної руди Курської магнітної аномалії.

  громадське здоров'я

  Аналіз карти аномального магнітного поля показує, що магнітне поле в Же-лезногорском районі становить 100 мілліерстед, в Курськом 15 мілліерстед.

  Матриці кореляційних зв'язків між динаміками розглянутих захворювань в м Курську і в м Желєзногорську наведені в табл. 2, 3.

  Під потужністю кореляційної матриці слід розуміти нормовану щодо максимально досяжної величини

  (В разі якщо всі коефіцієнти кореляції дорівнюють 1), тобто сума величин всіх елементів кореляційної матриці за вирахуванням діагональних - формула (1).

  п п

  III ЧЦ |

  - п

  N8 =

  СП

  (1)

  де N8 - потужність, п ​​- кількість аналізованих показників, Яу - коефіцієнт кореляції між 1 і] показниками.

  Таблиця 1

  Динаміка рівнів захворюваності в рр. Курську (К) і Желєзногорську (Ж)

  Рік гір. рівень захворюваності

  Х1 Х2 Х3 Х4 ​​Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 Х12

  1996 До Ж 1726,13 2324,96 162,42 183,39 4,71 18,17 26,77 64,15 8,65 29,51 19,16 17,01 828,70 788,44 160,69 218, 17 35,48 30,09 58,80 163,93 87,04 231,96 108,81 112,68

  1997 До Ж 1919,83 2619,22 181,36 129,54 3,81 12,88 27,48 120,18 9,14 31,60 24,56 19,68 1010,87 1124,25 164,14 228, 72 34,55 21,79 47,51 165,30 74,97 178,04 107,53 100,55

  2001 До Ж 2526,7 3677,04 236,98 164,62 6,73 6,98 50,06 127,10 15,92 46,45 35,29 42,25 1183,08 1887,16 271,71 290, 41 48,11 33,43 72,63 35,62 119,67 239,64 132,10 195,33

  2002 До Ж 2509,00 6048,00 124,30 93,53 8,04 9,09 54,58 178,22 14,98 50,64 46,29 28,74 1196,00 1893,00 303,40 2511, 37 49,44 38,38 44,42 62,72 128,70 313,24 138.01 153.02

  2003 До Ж 2812,00 5880,00 80,66 154,05 7,48 9,68 64,95 196,04 17,26 45,54 43,08 42,70 1282,00 1839,00 355,85 2369, 90 58,59 39,87 69,01 65,32 130,37 217,58 138,92 132,38

  2004 До Ж 2638,00 6301,00 72,43 169,35 8,30 9,98 53,57 208,7 17,64 41,27 39,92 41,98 1291,00 2092,00 323,88 2537, 35 59,38 44,12 67,65 68,85 125,50 209,76 135,16 174,63

  2005 До Ж 2926,00 5223,00 77,15 82,78 9,36 7,41 46,18 160,6 20,62 29,87 51,33 31,57 1473,00 1541,00 417,67 2436, 92 62,95 47,89 83,01 60,17 129,80 194,91 162,38 115,48

  Х1 - всього; Х2 - інфекційні та паразитарні хвороби; Х3 - новоутворення; Х4 - ендокринної системи; Х5 -хвороби крові та кровотворних органів; Х6 - психічні розлади; Х7 - хвороби органів дихання; Х8 - хвороби органів травлення; Х9 - сечостатева система; Х10 - хвороби шкіри та підшкірної клітковини; Х11 - хвороби шкірно-м'язової системи та сполучної тканини; Х12 - травми та отруєння.

  Таблиця 2

  Статистична значимість (р) коефіцієнтів кореляційної матриці між рівнями захворюваності Х для Курська

  Р Х1 Х2 Х3 Х4 ​​Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 Х12

  Х1 0,228 0,242 0,996 0,023 0,230 0,020 0,005 0,027 0,169 0,230 0,096

  Х2 0,223 0,068 0,189 0,030 0,045 0,009 0,056 0,046 0,416 0,122 0,144

  Х3 0,242 0,068 0,111 0,007 0,009 0,025 0,006 0,008 0,305 0,007 0,045

  Х4 0,996 0,189 0,111 0,095 0,090 0,146 0,095 0,076 0,568 0,017 0,418

  Х5 0,023 0,030 0,007 0,095 0,015 0,003 0,001 0,002 0,151 0,017 0,036

  Х6 0,230 0,045 0,009 0,090 0,015 0,009 0,005 0,025 0,457 0,020 0,044

  Х7 0,020 0,009 0,025 0,146 0,003 0,009 0,004 0,009 0,239 0,059 0,031

  Х8 0,005 0,056 0,006 0,095 0,001 0,005 0,004 0,002 0,210 0,018 0,022

  Х9 0,027 0,046 0,008 0,076 0,002 0,025 0,009 0,002 0,182 0,019 0,066

  Х10 0,169 0,416 0,305 0,568 0,151 0,457 0,239 0,210 0,182 0,365 0,172

  Х11 0,230 0,122 0,007 0,017 0,017 0,020 0,059 0,018 0,019 0,365 0,148

  Х12 0,096 0,144 0,045 0,418 0,036 0,044 0,031 0,022 0,066 0,172 0,148

  (Виділені значення р менше 0,1).

  Таблиця 3

  Статистична значимість (р) коефіцієнтів кореляційної матриці між рівнями

  Захворюваність Х для Желєзногорська

  P X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12

  X1 0,558 0,225 0,007 0,271 0,160 0,054 0,821 0,593 0,599 0,332 0,517

  X2 0,558 0,391 0,616 0,994 0,999 0,792 0,971 0,586 0,678 0,775 0,640

  X3 0,225 0,391 0,187 0,322 0,073 0,057 0,108 0,289 0,024 0,836 0,309

  X4 0,007 0,616 0,187 0,292 0,133 0,042 0,608 0,178 0,188 0,858 0,515

  X5 0,271 0,994 0,322 0,292 0,340 0,077 0,209 0,713 0,179 0,166 0,133

  X6 0,160 0,999 0,073 0,133 0,340 0,042 0,205 0,155 0,025 0,966 0,202

  X7 0,054 0,792 0,057 0,042 0,077 0,042 0,138 0,244 0,023 0,577 0,106

  X8 0,821 0,971 0,108 0,608 0,209 0,205 0,138 0,672 0,086 0,564 0,025

  X9 0,593 0,586 0,289 0,178 0,713 0,155 0,244 0,672 0,138 0,842 0,608

  X10 0,599 0,678 0,024 0,188 0,179 0,025 0,023 0,086 0,138 0,556 0,135

  X11 0,332 0,775 0,836 0,858 0,166 0,966 0,577 0,564 0,842 0,556 0,465

  X12 0,517 0,640 0,309 0,515 0,133 0,202 0,106 0,025 0,608 0,135 0,465

  Значення показника N8 для м Курська в 1,5 рази перевищує значення даного показника для міста Желєзногорська, що говорить про більшу тісноті кореляційних парних зв'язків між рівнями захворюваності, що відображають реакцію різних функціональних і фізіологічних систем організму на навколишнє середовище, в екологічно чистому місті. Можливо, позначається і вік міста: Курськ давніший - тут проживає більше старожилів і корінних жителів, що відбивається більшою синхронізацією в роботі різних функціональних систем організму і, отже, їх реакцією на навколишнє середовище і адаптаційними можливостями.

  Відповідно до принципів доказової медицини [4] дослідника більше цікавить статистична значимість коефіцієнта в кореляції (особливо при роботі з малими вибірками вихідних даних). У зв'язку з цим ми розрахували коефіцієнти Стьюдента, для яких аналізувався рівень статистичної значущості (р) відповідно для м Курська і м Желєзногорська.

  Аналізуючи отримані дані, можна зробити висновок, що кількість статистично значимих парних кореляційних зв'язків між значеннями захворюваності на рівні Р< 0,1 в м Курську в 4 рази більше, ніж в місті Желєзногорську. Така ситуація дозволяє популяції швидше взаимозаменяться, в процесі взаємодії з навколишнім середовищем.

  Таким чином, нормовані по порогу ранжируваних кореляційні матриці значення рангів в м Курську лежать в діапазоні 0,358 ± 0,05 і в м Желєзногорську в інтервалі 0,077 ± 0,002 зі статистичними відмінністю за значенням коефіцієнта Стьюдента 3,132 (Р< 0,0014).

  Різні по гносеологічному змістом підходи підтвердили істотна відмінність кореляцій між значеннями даних захворювань в містах з різною магнітною напруженістю.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Корчевський А.А. Оцінка стійкості екологічних систем за рівнем середньої тривалості життя популяції // Вісник відновлювальної медицини. - М., 2005. -№ 2 (12). - С. 25-26.

  2. Корчевський А.А. Підсумки і перспективи наукових досліджень з проблеми екології людини та гігієни навколишнього середовища .. - М., 2006. - С. 570-577.

  3. Грідін В.І. Системна методологія комплексного вивчення і раціонального освоєння природних ресурсів. Нова соціальна технологія освоєння Півночі, Сибіру і Далекого Сходу. - Свердловськ: Поліграфіст, 1989. - Т. 2. - С. 20-25.

  4. Котов Ю.Б. Нові математичні підходи до завдань медичної діагностики. - М .: УРСС, 2004. - С. 328.


  Ключові слова: геомагнітне поле / КУРСЬКА МАГНИТНАЯ АНОМАЛІЯ / кореляційний аналіз / ЗАХВОРЮВАНІСТЬ / GEOMAGNETIC FIELD / KURSK MAGNETIC ANOMALY / CORRELATIVE ANALYSIS / MORBIDITY

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити