Область наук:
 • хімічні технології
 • Рік видавництва діє до: 2014
  Журнал: Євразійський Союз Вчених

  Наукова стаття на тему 'МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧЕСКІХСВОЙСТВ ТЕПЛО- І ВОГНЕЗАХИСТУ'

  Текст наукової роботи на тему «МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧЕСКІХСВОЙСТВ ТЕПЛО- І ВОГНЕЗАХИСТУ»

  ?За результатами аналізу контрольної карти можна зробити висновок, що процес посолу статистично керований, так як відсутні виходи з контрольованого стану.

  Таким чином, статистичні методи управління якістю мають переваги в порівнянні з суцільним контролем продукції, так як дозволяють оперативно виявити відхилення в технологічному процесі.

  Список літератури:

  1. Гличев А.В. Основи управління якістю продукції 2-е изд. перер. і додат. М .: РІА Стандарти та якість, 2001 - 424 с.

  2. Дунченко Н.І. Управління якістю в галузях харчової промисловості: Навчальний посібник / Н.І. Дунченко, М.Д. Магомедов, А.В. Рибін. - М .: Вид-дательско-торгова корпорація «Дашков і К», 2012. - 212 с.

  МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧЕСКІХСВОІСТВ

  ТЕПЛО- І ВОГНЕЗАХИСТУ

  Страхов Валерій Леонідович

  Доктор технічних наук, професор, м Митищі, Кузьмін Ілля Андрійович

  Аспірант кафедри прикладної математики, м Москва

  Теплозахист конструкцій ракетно-космічної техніки [1,2] і вогнезахист будівельних конструкцій [3] виготовляється в основному з композиційних полімерних матеріалів (КПМ) з мінеральним наповнювачем типу SiO2 і MgO і т. П.

  При роботі в гарячих казових потоках теплоогне-захист такого типу відчуває термічний розклад, що супроводжується поглинанням теплоти, виділенням газоподібних продуктів, а також спученням або усадкою (в залежності від тиску). Під робочою поверхнею тепоогнезащітного покриття (ТОЗП) утворюється пористий обвуглений шар (ОС), каркас якого складається з вуглецю і мінерального наповнювача. В результаті хімічної взаємодії вуглецю ОС з активними компонентами продуктів згоряння (О, О2, СО2, Н2О, N N2) відбувається хіміко-механічний винесення маси теплоогне-захисту. Крім того, при підвищених температурах можливо випаровування мінеральних наповнювачів і вуглецю.

  (1-Ф) р'с

  'ДГ = д. (X ЕГ)

  д t dx z Ех

  Очевидно, що для оптимізації рецептур тепло-вогнезахисних матеріалів (ТОЗМ) і розрахунку необхідних товщини теплоогнезащіти необхідна адекватна натурі математична модель процесу роботи теплоогнезащіти, що дозволяє враховувати перераховані фізико-хімічні процеси і їх вплив на теплофізичні властивості ТОЗМ в робочому діапазоні температур.

  Основні положення розробленої раніше математичної моделі тепломасообміну в ТОЗП з урахуванням процесів термічного розкладання, віднесення маси і сполученню-усадки викладені в роботах [3 - 6 і ін.]. Для розрахунку температурних полів в ТОЗП використовується чисельне рішення методом кінцевих різниць рівняння нестаціонарної теплопровідності з крайовими умов-ямі2 у вигляді:

  m "c" P

  д! _ Ро (1 -K) Qz dx

  Е х

  1 ± 8

  V

  dt

  t > 0; 0 < x < x0;

  t ХКП

  xw (t) = 1 vvdt ±? 8Vdx;

  (1)

  (2)

  , dT

  - ^ z - dx

  T (x, 0) = T0 = TOnst;

  = AZ (Tf - Tw) - m vQy

  x = xw +0

  dT dx

  - 0;

  x-x0

  (3)

  (4)

  (5)

  У формулах (1) - (5) прийняті наступні Позначений-

  ня:

  Т - температура; t - час; х - поперечна координата; Хе - ефективна (сумарна) теплопровідність; ф - пористість; р - щільність; ро - початкове значення об'єк-

  емной щільності матеріалу; с, ср - теплоємність; % - ступінь завершеності процесу термічного розкладання матеріалу; К - масова частка конденсованого залишку

  в продуктах повного термічного розкладання; Тп "-масова швидкість фільтрації газоподібних продуктів

  x

  нп

  2 Наведено варіант крайової задачі теплопровідності для випадку термічно товстого покриття у формі пластини необмежених розмірів.

  термічного розкладання в сполучених порах обвуглене шару (ОС); - сумарний тепловий ефект процесу термічного розкладання; уу - швидкість віднесення маси з робочої поверхні ТОЗП; еу- відносна деформація спучування (плюс) або усадки (мінус); Т /, - температури газового середовища і поверхні;

  а? = А + ст (т / + тк) т / + ТW) - сумарний

  коефіцієнт теплообміну між газовим потоком і робочою поверхнею ТОЗП; а - коефіцієнт КОНВЕКТА-

  До •, •, Л

  ної тепловіддачі;

  1 + 1

  + -

  -1

  е г

  V}

  е

  - коеффіці-

  ент променистого теплообміну; ст - постійна Стефана-Больцмана; е / - інтегральна випромінювальна здатність газового середовища; е№ - ступінь чорноти нагрівається поверхні; ТПУ, Оу - масова швидкість і тепловий ефект

  віднесення маси ОС за рахунок хімічної взаємодії вуглецю з активними компонентами газового потоку і (або) сублімації компонентів обвуглене шару; х "- координата нагрівається поверхні теплоогнезащіти; хо -коордіната не нагрівається поверхні теплоогнеза-щити.

  В останні роки авторами на основі проведених теоретичних та експериментальних досліджень згадана модель уточнена та доопрацьована в частині визначальних співвідношень для входять до рівняння (1) фізико-хімічних характеристик ТОЗМ в робочому діапазоні температур.

  Вхідні в рівняння (1) щільність і теплоємність каркаса ТОЗМ розраховуються за формулами адитивності віда3

  Ці формули отримані з урахуванням випаровування при температурі 3100 К не розкладається при піролізі наповнювача.

  Вхідні в ці формули характеристики наповнювача, пов'язує і коксу визначаються за методикою роботи [3].

  Для розрахунку пористості застосована формула виду Ро [1-х (1 - К)] (1-ФО)

  Ф =

  1 -

  1-

  Р '(1 ± еу) Ро (К-р ") (1-ФО) Рк (1 -Рн) (1 - еу)

  при Т - 31оок,

  при Т - 31ооК.

  (8)

  Для врахування впливу тиску на зміну обсягу подповерхностного шару ТОЗП за рахунок спучування або усадки в модель введено умова:

  е.

  'V

  е

  8кт

  при при

  Р < РКР, Р ^ РКР •

  (9)

  де е. ™, - відносна деформація спучування; ГЛТ - відносна деформація усадки; РКР - критичне значення тиску, при якому спучування змінюється усадкою.

  Розрахунок відносної деформації спучування проводиться за формулами, наведеними в роботі [3], а для розрахунку відносної деформації усадки використовується формула виду

  е .кт =>

  Р

  (

  ^ Рн

  + -

  1

  Р н

  \

  '.кт

  про

  Т - Т

  нп

  Т - Т

  кп н тах

  е .кт

  при при

  при

  Т < Т "

  Т - Т - Т; (Ю)

  нп кп

  Т > Т

  Рк

  Р м у

  при

  з =

  СнРн + См (1

  з

  -Р н)

  при

  отримана при допущенні про лінійному законі через при Т - 31оо Кмененія відносної деформації усадки по ширині зони пластичності.

  У припущенні про те, що стиснення пір при Т - 31 °° К • усадки відбувається в зоні пластичності до початкового

  (6) рівня, максимальна відносна деформація усадки

  при Т 3Юо ^ ожет бути визначена за формулою:

  Т - 31оо К •

  (7)

  е тах = 1 - [1 -Хкп (1 - к)] р% '. (11)

  Розрахунок ефективної теплопровідності розкладається при нагріванні матеріалу ТОЗП здійснюється за формулою:

  МТ) = Ь '(Т) (1 ф (Т)) 1,5 ІК + Г (Т) ф

  0,25

  (12)

  Очевидно, що входить в цю формулу параметр контактного опору між частинками наповнювача і розкладається при нагріванні матрицею Мк залежить від ступеня розкладання, так як в процесі розкладання змінюються склад і фізичні властивості матриці. Для обліку цієї залежності запропоновано використовувати лінійну інтерполяцію між значеннями даного параметра при температурах початку і кінця термічного розкладання:

  Мк =

  М "

  мкн

  Т - Т

  + (МКК - мкн) - нр

  Т - Т

  при

  при

  Т < Т

  нр

  Т - Т - Т

  нр кр

  (13)

  кр

  нр

  М

  Т - Т,

  кк при кр

  де мкн - початкове значення контактного опору; Мкк - кінцеве значення контактного опору.

  ;

  3 В наведених нижче формулах використані умовні позначення, приємний в роботі [3].

  Вхідні у формулу (12) теплопровідності каркаса і пір визначаються за складом ТОЗМ і властивостями компонентів з використанням формул роботи [3].

  Експериментальна перевірка розробленої моделі, проведена шляхом порівняння розрахунків з наявними експериментальними даними, показала її достатню достовірність і можливість практичного застосування.

  Як приклад на малюнку 1 наведені основні результати розрахунку за розробленою методикою параметрів віднесення маси і деструкції ТОЗП з резіноподоб-ного матеріалу щільністю 1060 кг / м3с наповнювачем з

  6. мм;

  діоксиду кремнію, що працює в потоці продуктів згоряння при температурі 3300 К, тиску 5 МПА і швидкості 10 м / с.

  Задовільне узгодження розрахунку з експериментом досягається при: параметрі променистого теплопередачі-реноса в порах [3] 9 = 0,510-11 Вт / (М4 К) і параметрах контактного опору мкн = 0,865, МКК = 0,3.

  Можна бачити, що до моменту часу близько 11,8 с відбувається деструкція ТОЗП без поверхневого (хімічного) віднесення маси, який починається після зменшення масової швидкості вдуву газів піролізу в прикордонний шар до критичної позначки 0,07 кг / м2с. Начиняючи з цього моменту, залежність глибини деструкції від часу стає практично лінійною.

  ш ', кг / (м2с)

  3,5

  1.5

  0,5

  2 \

  1

  3 ч

  \

  10

  15

  20

  t.c

  Малюнок 1. Залежність від часу: товщини якого віднесло шару ТОЗП -1; глибини деструкції (8) - 2; масової швидкості вдуву газів піролізу (т ') в прикордонний шар - 3 при швидкості потоку продуктів згоряння 10 м / с

  Необхідно також відзначити, що характер отриманих розрахунком залежностей параметрів віднесення ТОЗП від часу добре узгоджується з викладеними в монографії [2] уявленнями про механізм роботи теплозахисного покриття.

  Проведені параметричні дослідження моделі, зокрема, показали, що при підвищених температурах продуктів згоряння в винесення маси обвуглене шару істотний внесок, поряд з відомими реакціями вуглецю з газами O, O2, CO2, H2O, вносять реакції з газами N, N2. Крім того, в цих умовах починає відігравати суттєву роль сублімація вуглецю і оксидів, що входять до складу ОС. Ці результати цілком узгоджується з даними роботи [2].

  Таким чином, зазначені фізико-хімічні процеси слід враховувати при проведенні розрахунків теплоогнезащіти, що працює в високотемпературних газових потоках.

  Список літератури:

  1. 1.Полежаев Ю.В., Юревич Ф.Б. Тепловий захист. -М .: Енергія, 1976. - 392 с.

  2. Газодинамічні і теплофізичні процеси в ракетних двигунах твердого палива / А.М. Губерт, В.В. Миронов, Д.М. Борисов та ін .; під ред.

  А.С. Коротеева. - М .: Машинобудування, 2004. - 435 с.

  3. З.Страхов В.Л., Крутов А.М., Давидкин Н.Ф. Вогнезахист будівельних конструкцій / Под ред. Ю.А. Кошмарова. - М .: Тімре, 2000. - 433 с.

  4. 4.Страх В.Л., Гаращенко О.М. Комплексне моделювання пожежі і вогнезахисту // Теплообмін при хімічних перетвореннях: Праці Першої Російської нац. конф. з тепломасообміну. - М .: Изд-во МЕІ, 1994. - С. 212 - 217.

  5. Страхов В.Л., Гаращенко О.М., Каледін В.О., Руд-зінскій В.П. Моделювання роботи теплоогнеза-щити з урахуванням процесів термічного розкладання, випаровування-конденсації, що не одновимірного тепломассопереноса і сполученню. - Вільна конвекція. Тепломасообмін при хімічних перетвореннях. Праці Другої Російської нац. конф. по теплообміну. - М .: Изд-во МЕІ, 1998..

  6. Страхов В.Л., Гаращенко О.М., Кузнецов Г.В., Руд-зінскій В.П. Чисельна реалізація і апробація математичних моделей тепломассообмена в тепло- і вогнезахисту з урахуванням процесів термічного розкладання, випаровування-конденсації, віднесення маси і сполученню-усадки. - Математичне моделювання, 2000, № 5. - С. 22 - 26.

  МЕТОДИ ПРИСКОРЕННЯ ТЕМПІВ БУДІВНИЦТВА

  Сичов Сергій Анатолійович

  к.т.н., докторант Санкт-Петербурзького державного архітектурно-будівельного університету

  Павлова Надія Олексіївна Архітектор

  В даний час розробкою методів прискорення темпів будівництва займаються фахівці в усьому світі. Способи, що дозволяють скоротити терміни зведення будівель, позитивно впливають на економічну складову проектів, допомагають ефективно вирішувати ряд питань соціального та екологічного характерів.

  Дане вдосконалення будівництва направлено в сторону автоматизації виробництва, уніфікації конструктивних одиниць, зменшення ваги конструкцій, що зводяться, тобто нерозривно пов'язане з підвищенням технологічності.

  Модульний спосіб зведення будівель найбільш відповідає вимогам, що пред'являються до сучасного будівництва. Використання у виробництві, що базується на зрілих технологіях, модульних конструкцій забезпечує істотний виграш в гнучкості цього виробництва і його економічної ефективності.

  Перехід промисловості до конструювання і виробництва з модулів почався досить давно. Одними з перших дані принципи інтегрували скандинавські країни і Північна Америка. Зараз ця практика проектування і будівництва швидко поширюється у Східній Європі і азіатських країнах.

  Під модулем в даному випадку слід розуміти стандартизовану самостійну функціональну конструктивну одиницю, яка повністю виготовляється в заводських умовах із дотриманням існуючих норм і стандартів. Наприклад, це можуть бути як міжповерхові перекриття або стінові панелі, повністю оснащені необхідними комунікаціями і внутрішньою обробкою, так і блок-кімната, також має інженерні комунікації, сантехнічні прилади, обробку. На вибір певного типу модуля впливає конструктивна особливість і функціональне призначення будівлі, а також спосіб доставки елементів на будівельний майданчик.

  Скорочення термінів будівництва модульних будівель досягається за рахунок наступних заходів:

  • виготовлення модулів на заводі відбуватися паралельно з підготовкою будівельного майданчика, земляними роботами і роботами нульового циклу (рис.);

  • бо-90% будівельно-монтажних робіт проводяться в заводських умовах, що скорочує ризик затримок через погодні умови;

  • на стадії архітектурно-конструктивного проектування враховуються фактори, що впливають на темпи будівництва (визначається тип модулів, конструювання ведеться з урахуванням зменшення ваги конструкції).

  Таким чином, будівля зводиться в більш короткі терміни, а отже, зменшуються витрати праці, собівартість процесу і самої будівлі, здійснюється більш швидке повернення інвестицій.

  Незважаючи на те, що модульне будівництво ведеться в стислі терміни, це не робить негативного впливу на якість будівельно-монтажних робіт і виготовляються конструкцій. Будинки, побудовані за даною

  технології, мають високі показники за якісними і міцності, що є результатом низки фактів:

  • конструктивно модульні будівлі зазвичай міцніше, ніж інші, тому що кожен модуль проектується з урахуванням навантажень, які долають під час транспортування і монтажу;

  • виготовлення конструкцій відбуватися в заводських умовах з високою точністю і постійним контролем якості;

  • матеріал, який використовується для виробництва модулів, а також самі конструктивні елементи зберігаються на складах виробника в необхідних умовах;

  • монтаж модулів ведеться з високим ступенем точності і стабільності, що досягається за рахунок заводського виготовлення елементів.

  Одним з переваг модульного будівництва є його відповідність екологічним вимогам, таким як:

  • скорочення викидів СО2, теплових виділень і твердих частинок виробництва в атмосферу;

  • ефективне використання енергетичних і матеріальних ресурсів;

  • можливість повторного використання конструкцій;

  • безпечна утилізація побічних продуктів виробництва.

  Високі показники екологічності процесу будівництва досягаються в такий спосіб:

  • проектування з урахуванням зменшення ваги модулів сприяє скороченню витрат матеріальних і енергетичних ресурсів на їх виготовлення;

  • при виробництві меншої кількості матеріалу, що використовується для виготовлення модулів, скорочується кількість викидається в атмосферу вуглекислого газу;

  • демонтаж модульних будівель з подальшим використанням конструктивних одиниць в нових спорудах дозволяє звести до мінімуму кількість енергії, що витрачається на виробництво нових модулів;

  • можливість повторного використання складових будівлі вирішує питання утилізації будівельних конструкцій;

  • при виробництві модулів на заводі, можлива безпечна утилізація відходів шляхом переробки матеріалів;

  • так як модулі надходять на місце монтажу в повній заводській готовності, це дозволяє звести до мінімуму кількість відходів на будівельному майданчику, а також скоротити забруднення повітря і води на будівельному майданчику.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити