Пропонована стаття направлена ​​на розробку математичної моделі процесу взаємодії рушія машини з грунтом, властивості якого змінюються безпосередньо в процесі взаємодії. Базою для дослідження служать положення теорії руху автомобільного транспорту в умовах бездоріжжя, математичний аналіз. Основою математичної моделі є схема взаємодії штампа-рушія і деформується масиву грунту обмеженою товщини, розміщеного на жорсткому недеформівних підстав. При розробці моделі використана ступенева залежність модуля деформації від щільності грунту, змінюється під впливом штампа-рушія слідом за відносної деформацією стиснення масиву грунту. Рішення рівняння для опади штампа отримано у вигляді поліномів Тейлора, це дозволяє отримати розрахункове значення глибини колії не вдаючись до итерациям, що спрощує розробку автоматизованих робочих місць, призначених для оцінки показників взаємодії техніки з грунтами лісосік на стадії планування технологічного процесу заготівлі деревини. На прикладі взаємодії рушіїв лісових машин зі слабкими лісовими грунтами показано, розрахункові значення глибини колії, отримані з використанням пропонованої математичної моделі, помітно відрізняються від значень, отриманих розрахунком при постійному значенні модуля деформації. Так, при тиску в діапазоні 0,06-0,1 МПа, характерному для взаємодії колісних рушіїв лісових машин з грунтом, прогнозовані значення глибини колії нижче на 30-60%. У висновку зазначаються перспективні напрямки подальших розробок, які полягають в дослідження зміни фізико-механічних властивостей грунту, характеризують опір грунтів зрушенню і розробці математичних моделей, що враховують втрату несучої здатності грунту, розрахункове значення якої також змінюється при ущільненні.

Анотація наукової статті з будівництва та архітектури, автор наукової роботи - Андронов А.В., Котенев Є.В., Пегов В.Ю.


MATHEMATICAL MODEL OF THE IMPACT OF THE PROPELLING DEVICE ON THICKENING FOREST SOIL

The goal of the presented article is to develop the mathematical model of the interaction process between a track mover of a machine and a ground, its properties change directly during the interaction. The provisions of the theory of road transport movement under off-road conditions are the basis for the study, and mathematical analysis. The basis of the mathematical model is the interaction scheme between the track mover and the deformable soil massif of limited thickness placed on a rigid non-deformable base. When developing the model, the authors used a power-law dependence of the deformation modulus on the density of the soil, changing under the influence of the mover stamp following the relative compression of the soil mass. The solution of the equation for stamp precipitation is obtained in the form of Taylor polynomials, this allows to obtain the calculated value of the track depth without resorting to iterations, which simplifies the development of automated workplaces designed to estimate the indicators of the interaction of equipment with the cutting areas at the stage of wood harvesting. On the example of the interaction of thrusters of forest machines with weak forest soils it is shown that the calculated values ​​of the depth of the gauge, obtained with the use of proposed mathematical model, differ markedly from the values ​​obtained by calculation at a constant value of the deformation modulus. So, having a pressure within the range of 0.06-0.1 MPa, which is characteristic of the interaction of wheeled movers of forest machines with the ground, the predicted values ​​of the track depth are lower by 30-60%. In conclusion, promising areas for further development are noted, consisting in the study of changes in the physical and mechanical properties of the soil, which characterize the resistance of soils to shear and the development of mathematical models that take into account the loss of bearing capacity of the soil, the calculated value of which also changes during compaction.


Область наук:
 • Будівництво та архітектура
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал

  Наукова стаття на тему 'МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВПЛИВУ рушієм НА ущільнюють ЛІСОВИЙ почвогрунта'

  Текст наукової роботи на тему «МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВПЛИВУ рушієм НА ущільнюють ЛІСОВИЙ почвогрунта»

  ?_ТЕХНІЧЕСКІЕ НАУКИ / ENGINEERING_

  DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2019.80.2.004

  МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВПЛИВУ рушієм НА ущільнюють ЛІСОВИЙ

  почвогрунта

  Наукова стаття

  Андронов А.В.1 '*, Котенев Е.В.2, Пегов В.Ю.3

  1, 2, 3 Санкт-Петербурзький державний лісотехнічний університет імені С.М. Кірова,

  Санкт-Петербург, Росія

  * Корреспондирующий автор (andronovalexandr [at] gmail.com)

  анотація

  Пропонована стаття направлена ​​на розробку математичної моделі процесу взаємодії рушія машини з грунтом, властивості якого змінюються безпосередньо в процесі взаємодії. Базою для дослідження служать положення теорії руху автомобільного транспорту в умовах бездоріжжя, математичний аналіз. Основою математичної моделі є схема взаємодії штампа-рушія і деформується масиву грунту обмеженою товщини, розміщеного на жорсткому недеформівних підстав. При розробці моделі використана ступенева залежність модуля деформації від щільності ґрунту, що змінюється під впливом штампа-рушія слідом за відносною деформацією стиснення масиву грунту. Рішення рівняння для опади штампа отримано у вигляді поліномів Тейлора, це дозволяє отримати розрахункове значення глибини колії не вдаючись до итерациям, що спрощує розробку автоматизованих робочих місць, призначених для оцінки показників взаємодії техніки з грунтами лісосік на стадії планування технологічного процесу заготівлі деревини. На прикладі взаємодії рушіїв лісових машин зі слабкими лісовими грунтами показано, розрахункові значення глибини колії, отримані з використанням пропонованої математичної моделі, помітно відрізняються від значень, отриманих розрахунком при постійному значенні модуля деформації. Так, при тиску в діапазоні 0,06-0,1 МПа, характерному для взаємодії колісних рушіїв лісових машин з грунтом, прогнозовані значення глибини колії нижче на 30-60%. У висновку зазначаються перспективні напрямки подальших розробок, які полягають в дослідження зміни фізико-механічних властивостей грунту, що характеризують опір грунтів зрушенню і розробці математичних моделей, що враховують втрату несучої здатності грунту, розрахункове значення якої також змінюється при ущільненні.

  Ключові слова: лісові машини, грунт, математичний аналіз, деформація, глибина колії, зміцнення ґрунту, заготівля деревини.

  MATHEMATICAL MODEL OF THE IMPACT OF THE PROPELLING DEVICE ON THICKENING FOREST

  SOIL

  Research article

  Andronov A.V.1 '*, Kotenev E.V.2, Pegov V.Yu.3

  1 2 3 St. Petersburg State Forestry University named after S.M. Kirov, St. Petersburg, Russia

  * Corresponding author (andronovalexandr [at] gmail.com)

  Abstract

  The goal of the presented article is to develop the mathematical model of the interaction process between a track mover of a machine and a ground, its properties change directly during the interaction. The provisions of the theory of road transport movement under off-road conditions are the basis for the study, and mathematical analysis. The basis of the mathematical model is the interaction scheme between the track mover and the deformable soil massif of limited thickness placed on a rigid non-deformable base. When developing the model, the authors used a power-law dependence of the deformation modulus on the density of the soil, changing under the influence of the mover stamp following the relative compression of the soil mass. The solution of the equation for stamp precipitation is obtained in the form of Taylor polynomials, this allows to obtain the calculated value of the track depth without resorting to iterations, which simplifies the development of automated workplaces designed to estimate the indicators of the interaction of equipment with the cutting areas at the stage of wood harvesting. On the example of the interaction of thrusters of forest machines with weak forest soils it is shown that the calculated values ​​of the depth of the gauge, obtained with the use of proposed mathematical model, differ markedly from the values ​​obtained by calculation at a constant value of the deformation modulus. So, having a pressure within the range of 0.06-0.1 MPa, which is characteristic of the interaction of wheeled movers of forest machines with the ground, the predicted values ​​of the track depth are lower by 30-60%. In conclusion, promising areas for further development are noted, consisting in the study of changes in the physical and mechanical properties of the soil, which characterize the resistance of soils to shear and the development of mathematical models that take into account the loss of bearing capacity of the soil, the calculated value of which also changes during compaction.

  Keywords: forest machines, soil, mathematical analysis, deformation, track depth, soil strengthening, timber harvesting.

  Вступ

  Вивчення показників взаємодії рушіїв лісових машин з грунтами - актуальна область досліджень в науці про лісозаготівельному виробництві. Під впливом рушіїв колісних і гусеничних машин грунти

  ущільнюються, відбувається формування колії, глибина якої є одним з показників оцінки екологічності технології заготівлі деревини [1]. Крім того, на базі результатів дослідження колієутворення проводиться оцінка тягово-зчіпних властивостей рушіїв і прохідності машин [2], [3]. При ущільненні властивості ґрунтів змінюються, відбувається зміцнення масиву грунту. Це явище до теперішнього часу не отримало закінченого наукового опису.

  Мета цієї статті - представити математичну модель процесу взаємодії рушія машини з грунтом, властивості якого змінюються безпосередньо в процесі взаємодії.

  Методи дослідження - положення теорії руху автомобільного транспорту в умовах бездоріжжя, математичний аналіз.

  Результати дослідження. При розробці математичної моделі будемо вважати рушій штампом, що впливає на деформується масив грунту обмеженою товщини, розміщений на жорсткому недеформівних підстав, за аналогією з [4], [5], [6]. Для цього використовується розрахункова схема, представлена ​​на

  малюнку 1.

  Мал. 1 - Схема до побудови математичної моделі взаємодії рушія з зміцнюючих грунтом: 1 -двіжітель машини, 2 - деформується грунт, 3 - жорстке (недеформіруемое) підстава

  Стиснення елементарного шару масиву грунту визначається за формулою Я.С. Агейкіна [7], [8]:

  dh = -йг

  1 -е

  (1)

  де е - відносна деформація елементарного шару грунту, г - координата, відраховується від площадки контакту рушія з грунтом.

  Сумарна деформація стиснення масиву грунту знаходиться за формулою [7], [8]:

  Н-h

  h = | -йг

  про 1 -е

  де Н - товщина деформованого шару грунту.

  Традиційно рішення задачі будується з використанням лінійного вираження [7], [8]:

  (2)

  1

  е = -а Е

  (3)

  де Е - модуль деформації грунту, а - нормальна напруга в масиві грунту, змінюється по глибині [7],

  [8]:

  а =

  зр

  1 +

  аВ

  (4)

  де 3 - коефіцієнт обліку геометричних параметрів зони контакту рушія з опорною поверхнею, р-середнє тиск рушія по поверхні плями контакту, а - коефіцієнт обліку товщини деформованого масиву грунту, В - ширина зони контакту рушія з опорною поверхнею.

  2

  г

  Модуль деформації у формулі (3), як правило, вважається постійною величиною, що не залежить від ст, е [4], [5],

  [6].

  Необхідно врахувати зміну модуля деформації Е при ущільненні. У геометричній інтерпретації залежності «напруга-стиснення» модуль деформації Е являє собою тангенс кута нахилу дотичної до графіка напруги ст від деформації е. Тоді при нелінійної функції ст (е) «миттєвий» модуль деформації Е визначається, як:

  ^ до

  Е - - (5)

  ае

  Відносна деформація е пов'язана з щільністю ґрунту р формулою [9]:

  р-р °

  (6)

  1 -е

  де р0 - початкова щільність грунту до впливу напруги ст.

  Результати досліджень показують, що модуль деформації Е виражається через щільність грунту статечної залежністю [9], [10]:

  г-Ь

  Е - АЕ р

  (7)

  де АЕ, тє - числові коефіцієнти, що залежать від властивостей грунту, його типу і стану.

  Наприклад, лісові грунти прийнято класифікувати за категоріями. Характерні значення р, Е, Н для різних категорій лісових грунтів представлені в таблиці 1.

  Таблиця 1 - Властивості лісових грунтів різних категорій [9]

  Категорія лісового грунту р, г / см3 Е, МПа Н, м

  Слабкий (III) 0.75 0.4 0.8

  Нормальний (II) 1 + 1 0.4

  Міцний (I) 1.25 3 0.3

  За даними таблиці 1 за допомогою методу найменших квадратів встановимо, що для лісового грунту коефіцієнти у формулі (7): АЕ = 1,16, тє = 3,91.

  Переписати рівняння (7) з урахуванням виразу (6) можливо наступним чином:

  / | \ Тє Г Л

  Ро 1 ~ (1

  Е - ас

  1 -е

  - Еп

  1 -е

  де Е0 - модуль деформації грунту за формулою (7) при р = р0, тобто до впливу рушія. На підставі формул (5), (8), отримали:

  де

  - ^ (1-е) Ь

  ат Еь

  Рішення диференціального рівняння (9) при початковій умові е (0) = 0 має вигляд:

  (

  е-1 -

  Еп

  Ль "-1

  | (Ье -1) + Е0

  (8)

  (9)

  (10)

  Безпосередня спроба взяття визначеного інтеграла по (2) з урахуванням (4), (10) призводить до складнощів математичного характеру. Для полегшення вирішення і спрощення подальших викладок подинтегральная функція випаде в рівнянні (2) у вигляді полінома Тейлора:

  (

  1 -е

  1

  (Тє - 1) про + Е01 = /

  Т П!

  те

  П-1

  (11)

  гдеУ - похідна функції / порядку п по ст в точці 0, коефіцієнти д "при СТП:

  1

  -

  Е

  Тє - 2 2Е2

  Е

  е

  _ 2Ь2 - 7ЬЯ + 6

  Я3 = зе

  Я =

  0

  6ЬЕ - 29ЬЕ + 46ЬЕ - 24

  4Е0

  Коефіцієнти д »не залежать від г, тоді запишемо рівняння (2) наступним чином:

  до Н-І

  І I (13)

  п = 1 про

  Для того, щоб взяти невизначений інтеграл раціонального дробу, використовується наступна формула:

  , 1 х й ^ 1 (2п-1) (2п - зУ2п - 5) ... (2п - 2] +1) (2п - 3) | Т- ^ йх = - ^ -? - А-? V- + V) агс1ёх (14)

  1 (1 + х2) "2п- 1Й 2 ^ (п-1) (п-2) ... (п -]) (1 + х22 (п-1) * ()

  Тоді певні інтеграли від ступенів п напруги а можна визначити за формулою (13):

  . г "/ Н - К

  \ = ЗраВагод-

  \ аВ

  "З2 р2а2В2 (Н - к) З2 р2аВ (Н - h I

  ?г = /, - У-^ + --агсИ-I (15)

  2 2 (А2В2 + (Н - к) 2) 2 \ аВ)

  33 р'аА Б4 (Н - І) 373 р'а2 В2 (Н - І) 3 / Уа? г (Н-І! Л = 4 (а2Б2 + (Н - І) 2) 2 + 8 (а2Б2 + (Н - І) 2) 8 ^ I АБ)

  _ З4р4а6В6 (Н - к) 5З4р4а 4В4 (Н - к) 5З4р4а 2В2 (Н - к)? ЗраВ (Н - до I 4 = б (А2В2 + (Н - к) 2) + 24 (А2В2 + (Н - К) 2 ) 2 + 1б (А2В2 + (Н - к) 2) + 16 ^ Ч аВ)

  Рівняння для визначення стиснення масиву грунту (2) з урахуванням виразів (13), (15) можна представити таким чином:

  до

  до (16)

  п = 1

  де Ь - довжина зони контакту рушія з опорною поверхнею.

  Розрахунки при варіюванні В = 0,4 ... 0,8 м, Ь = 0,8 ... 5 м, Е, Н по таблиці 1, І = 0 ... 0,8Н, показують, що в рівнянні ( 16) можна обмежитися к = 2 практично без втрати точності, тоді:

  І = ЯЛ + Я2Л =

  (17)

  ЗраВ (Н - К -агсщ

  Еп

  Л аВ

  +

  З 2 р 2 Серпня

  4Е2

  аВ (Н - К) (Н -, 9-г + агсИ-

  А2В2 + (Н - К) 2 \ аВ

  Більш того, в тих же діапазонах варіювання:

  аВ (Н - К) аВ (Н - К

  , , -^ -Г «- агсщ-

  А2В2 + (Н - К) 2 Н \ аВ

  АГС ^

  ГН-І! 3 (Н-І

  АБ) 4. 27

  АБ

  (18) (19)

  З урахуванням (12), (15), (18), (19), отримаємо з (17):

  h = 3 JP (H -h) -1J2P2 (bE -2) (aB + H) (h _h)

  4 E0V Мб E02H v '

  (20)

  Вирішивши рівняння (20) щодо А, отримаємо:

  h = H

  1 + pC?

  (21)

  де С - жорсткість масиву грунту з урахуванням геометрії плями контакту,? - безрозмірна функція зміцнення грунту:

  C = 3J

  4 E0 4 = 1-XP

  де х - коефіцієнт зміцнення грунту при ущільненні:

  (22) (23)

  , = 1J (? Е + П {тє - 2)

  4 Eo H

  (24)

  Параметри a, J в виразах (22), (24) розраховується за формулами [7], [8], [10]:

  B + H H

  0,03B + L 0,43B + 0,6L

  a = 0,64:

  J = |

  (26)

  (25)

  Приклад результатів розрахунку і висновки. Порівняння результатів розрахунку стиснення h за формулою (21) з рішенням (2) при E = const представлено графіками на рисунку 2 (B = 0,7 м, L = 1,3 м, III категорія лісового грунту).

  0,2 0,15 0,1 0,05

  0,02 0,04 0,06

  p, МПа

  0,08

  0,1

  -? - стиснення масиву грунту з урахуванням зміцнення -О-стиснення масиву грунту без урахування зміцнення Рис. 2 - Деформація стиснення лісового грунту III категорії в залежності від тиску рушія

  Як показують графіки, розрахункові значення глибини колії І, отримані з використанням пропонованої математичної моделі, помітно відрізняються від значень, отриманих розрахунком при постійному значенні модуля деформації. Так, при тиску в діапазоні 0,06-0,1 МПа, характерному для взаємодії колісних рушіїв лісових машин з грунтом, прогнозовані нами значення І нижче на 30-60%.

  0

  0

  Для наочності представимо результати розрахунку зміни Е, р під впливом рушія - малюнок 3. 0,95

  p, МПа

  Мал. 3 - Зміна модуля деформації і щільності лісового грунту III категорії в залежності від тиску

  рушія

  Розрахунки показують, що при тиску в діапазоні 0,06-0,1 МПа щільність грунту під впливом рушія збільшується орієнтовно на 10-15%, як наслідок - модуль деформації збільшується на 50-90%.

  На нашу думку, пропонована математична модель дозволяє при розрахунку врахувати зміцнення грунту під впливом рушія, розвиваючи тим самим базу для теоретичних досліджень взаємодії рушіїв лісових машин з опорними поверхнями. Рівняння (21), на відміну від відомих раніше, дозволяє отримати розрахункове значення глибини колії h не вдаючись до итерациям, що спрощує розробку автоматизованих робочих місць (АРМ), призначених для оцінки показників взаємодії техніки з грунтами лісосік на стадії планування технологічного процесу заготівлі деревини.

  Подальші напрями досліджень, на наш погляд, слід зосередити в наступних напрямках:

  1. Дослідження зміни фізико-механічних властивостей грунту, що характеризують опір грунтів зрушенню.

  2. Розробка математичних моделей, що враховують втрату несучої здатності грунту, розрахункове значення якої також змінюється при ущільненні.

  На базі отриманих результатів в перспективі можлива розробка математичних моделей, які прогнозують тягово-зчіпні властивості рушіїв, що буде корисно при оцінці рухливості і прохідності лісових машин.

  Конфлікт інтересів Conflict of Interest

  Не вказано. None declared.

  Список літератури / References

  1. Герасимов Ю. Ю, Сюнёв В. С. Екологічна оптимізація технологічних машин для лісозаготівель / Ю. Ю. Герасимов, В.С. Сюнёв. -. Йоенсуу: університет Йоенсуу, 1998. - 178 с.

  2. Анісімов Г. М., Большаков Б.М. Основи мінімізації ущільнення грунту трелювальними системами / Г. М. Анісімов, Б.М. Большаков. - СПб. : ЛТА, 2000. - 106 с.

  3. Анісімов Г. М. Про засоби наукового проникнення в дослідженні лісових машин і обладнання / Г.М. Анісімов, А. М. Кочнев // Вісник ОНУ. Лісовий журнал. - 2010. - №4. - С. 39-46.

  4. божбу В. Є. Підвищення ефективності процесу трелювання шляхом обґрунтування рейсової навантаження форвардерів: Автореферат дис. ... канд. техн. наук. / Божбу Володимир Євгенович. - Архангельськ: САФУ., 2015. -20 з.

  5. Устинов В. В. Оцінка тягово-зчіпних властивостей колісних рушіїв лісових машин методами теорії руху автотранспорту по бездоріжжю: Автореферат дис. . канд. техн. наук. / Устинов Володимир Володимирович. -Архангельск: САФУ., 2016. 20 с.

  6. Хахін А. М. Методи прогнозування та підвищення прохідності колісних лісових машин: дис. ... докт. техн. наук: 05.21.01 / Хахін Анна Михайлівна. - Архангельськ: САФУ., 2018. - 318 с.

  7. Агейкин Я. С. Прохідність автомобілів / Я. С. Агейкин - М .: Машинобудування, 1981. - 232 с.

  8. Агейкин Я. С. Прохідність автомобіля / Я.С. Агейкин, Н.С. Вольська, І.В. Чічекін. - М .: МГИУ, 2010. -275 с.

  9. Хитров Е. Г. Підвищення ефективності трелювання обґрунтуванням показників роботи лісових машин при оперативному контролі властивостей почвогрунта: Автореферат дис. ... канд. техн. наук: 05.21.01 / Хитров Єгор Германович. - Архангельськ: САФУ., 2015. - 20 с.

  10. Ларін В. В. Методи прогнозування та підвищення опорної прохідності багатовісних колісних машин на місцевості: дис. ... докт. техн. наук: 05.05.03 / Ларін Василь Васильович. - Москва: МГТУ ім. Н.е. Баумана., 2007.

  29

  - 530 з.

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Gerasimov Ju. Ju. Jekologicheskaja optimizacija tehnologicheskih mashin dlja lesozagotovok [Ecological optimization of technological machines for logging] / Ju. Ju. Gerasimov, V.S. Sjunjov. -. Jojensuu: universitet Jojensuu [University of Joensuu], 1998. - 178 p. [In Russian]

  2. Anisimov G. M. Osnovy minimizacii uplotnenija pochvy trelevochnymi sistemami [Basics of minimizing the soil compaction under skidding systems] / G. M. Anisimov, B. M. Bol'shakov. - SPb. : LTA, 2000. - 106 p. [In Russian]

  3. Anisimov G. M. O sredstvah nauchnogo proniknovenija v issledovanii lesnyh mashin i oborudovanija [On the means of scientific methods in the study of forest machines and equipment] / G. M. Anisimov, A. M. Kochnev // Izvestija VUZov. Lesnoj zhurnal [News of Universities. Forest Magazine]. - 2010. - №4. - P. 39-46. [In Russian]

  4. Bozhbov V. E. Povyshenie jeffektivnosti processa trelevki putem obosnovanija rejsovoj nagruzki forvarderov [Improving the efficiency of the process of skidding by justifying the forwarders travel load]: Dissertation abstract ... of P hD in engineering. / Bozhbov Vladimir Evgen'evich. - Arhangel'sk: SAFU, 2015. - 20 p. [In Russian]

  5. Ustinov VV Ocenka tjagovo-scepnyh svojstv kolesnyh dvizhitelej lesnyh mashin metodami teorii dvizhenija avtotransporta po bezdorozh'ju [Assessment of traction characteristics of wheeled rovers of forest machines using the theory of off-the-road vehicle locomotion]: Dissertation abstract ... of PhD in engineering / Ustinov Vladimir Vladimirovich. -Arhangel'sk: SAFU., 2016. 20 p. [In Russian]

  6. Hahina A. M. Metody prognozirovanija i povyshenija prohodimosti kolesnyh lesnyh mashin [Methods of forecasting and improving mobility of wheeled forest machines]: Dissertation abstract ... of PhD in engineering: 05.21.01 / Hahina Anna Mihajlovna. - Arhangel'sk: SAFU., 2018. - 318 p. [In Russian]

  7. Agejkin Ja. S. Prohodimost 'avtomobilej [Passability of Automobiles] / Ja. S. Agejkin - M .: Mashinostroenie, 1981. -232 p. [In Russian]

  8. Agejkin Ja. S. Prohodimost 'avtomobilja [Passability of Automobile] / Ja. S. Agejkin, N. S. Vol'skaja, I. V. Chichekin. -M .: MGIU, 2010. - 275 p. [In Russian]

  9. Hitrov EG Povyshenie jeffektivnosti trelevki obosnovaniem pokazatelej raboty lesnyh mashin pri operativnom kontrole svojstv pochvogrunta [Improving the efficiency of skidding by justifying the performance of forest machines in the operational control of the soil properties]: Dissertation abstract ... of PhD in engineering: 05.21.01 / Hitrov Egor Germanovich. - Arhangel'sk: SAFU., 2015. - 20 p. [In Russian]

  10. Larin VV Metody prognozirovanija i povyshenija opornoj prohodimosti mnogoosnyh kolesnyh mashin na mestnosti [Methods of forecasting and increasing the mobility of multi-axle wheeled vehicles on the ground]: Dissertation abstract ... of PhD in engineering: 05.05.03 / Larin Vasilij Vasil'evich. - Moskva: MGTU im. N.Je. Baumana., 2007. - 530 p. [In Russian]


  Ключові слова: ЛІСОВІ МАШИНИ / ГРУНТ / МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ / ДЕФОРМАЦІЯ / ГЛИБИНА КОЛІЇ / ЗМІЦНЕННЯ ГРУНТУ / ЗАГОТОВКА ДЕРЕВИНИ / FOREST MACHINES / SOIL / MATHEMATICAL ANALYSIS / DEFORMATION / TRACK DEPTH / SOIL STRENGTHENING / TIMBER HARVESTING

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити