Розглянуто задачу розрахунку ПДВ в напрузі і деформаціях при виготовленні циліндричних оболонок методом намотування на різних етапах її виготовлення.

Анотація наукової статті з механіки і машинобудування, автор наукової роботи - Воронцов Георгій Васильович, Євтушенко Сергій Іванович


In article the problem of calculation of the is intense-deformed condition in pressure and deformations at manufacturing of cylindrical covers by a winding method at various stages of its manufacturing is considered.


Область наук:

 • Механіка і машинобудування

 • Рік видавництва: 2009


  Журнал: Известия вищих навчальних закладів. Північно-Кавказький регіон. Технічні науки


  Наукова стаття на тему 'Математична модель склопластикових виробів, одержуваних методом поздовжньо-поперечного намотування'

  Текст наукової роботи на тему «Математична модель склопластикових виробів, одержуваних методом поздовжньо-поперечного намотування»

  ?УДК 624: 621

  МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ склопластикові ВИРОБІВ, ОТРИМУВАНИХ МЕТОДОМ поздовжньо-поперечного намотування

  © 2009 р Г.В. Воронцов, С.І. Євтушенко

  Південно-Російський державний South-Russian State

  технічний університет Technical University

  (Новочеркаський політехнічний інститут) (Novocherkassk Polytechnic Institute)

  Розглянуто задачу розрахунку ПДВ в напрузі і деформаціях при виготовленні циліндричних оболонок методом намотування на різних етапах її виготовлення.

  Ключові слова: напружено-деформований стан; оболонки; залишкові напруги; диференціальні рівняння; граничні умови.

  In article the problem of calculation of the is intense-deformed condition in pressure and deformations at manufacturing of cylindrical covers by a winding method at various stages of its manufacturing is considered.

  Keywords: tensely deformed condition; covers; residual pressure; the differential equations; boundary conditions.

  Постановка задачі

  В процесі виготовлення намотувальних стеклопла-стікових оболонок обертання з конічними, циліндричними і іншими ділянками виникають такі групи залишкових (початкових) напруг.

  1. Залишкові напруги, обумовлені натягом стрічок під час намотування і перерозподілом внутрішніх зусиль внаслідок податливості попередньо укладених шарів.

  2. Залишкові напруги, що виникають при розігріванні напівфабрикату з метою полімеризації сполучного і викликані:

  а) зміною пружних характеристик матеріалу вироби внаслідок розм'якшення зв'язуючого;

  б) нерівномірним температурним розширенням оправлення і матеріалу напівфабрикату, температурні коефіцієнти розширення якого в різних напрямках неоднакові.

  3. Залишкові напруги, що утворюються в процесі полімеризації (усадка або розширення) сполучного.

  4. Температурні напруги, що виникають при охолодженні вироби і відрізняються за величиною від напружень, викликаних розігріванням. Це пояснюється відмінністю фізико-механічних характеристик матеріалу на стадії розігрівання і після полімеризації (витримці вироби при підвищених температурах).

  5. Напруження, що виникають при знятті вироби з оправлення.

  Нарешті, при відрізанні кінцевих циліндричних ділянок вироби ( «свідків») відбувається новий перерозподіл залишкових напружень, яке можна вважати окончательним1.

  1 Залишкові напруги, що виникають при подальшій обробці вироби, не розглядаємо.

  Відзначимо, що в процесі виготовлення виріб знаходиться в двох різних умовах деформування - оболонки, насадженої на оправлення, і вільної оболонки.

  Цілі досліджень:

  а) знаходження залишкових напружень на кожному етапі виготовлення і в готовому виробі;

  б) обгрунтування закону зміни натягу в процесі намотування, що забезпечує отримання пліт-нопрочного матеріалу і оптимальний розподіл залишкових напружень невисокого рівня.

  При знаходженні напруженого стану на всіх етапах виготовлення склопластикових оболонок приймаємо такі гіпотези.

  1. Гіпотези суцільності, пружності і лінійної деформованості матеріалу.

  Товщину намотуваних поперечних і укладаються поздовжніх шарів вважаємо пренебрежимо малої в порівнянні з товщиною стінки вироби. Дискретну структуру матеріалу замінюємо суцільний анізотропним середовищем з різними фізико-механічними характеристиками в радіальному, окружному і трансверсальному напрямках.

  Залежність між векторами напруг про та деформацій? вважаємо лінійної, причому

  О = Е? ,

  де Е - матриця пружних констант матеріалу.

  Після знаходження «макронапружень» про визначаємо «мікронапруги» в сполучному і наповнювачі.

  2. Фізико-механічні властивості матеріалу і напружено-деформований стан вироби вважаємо симетричним щодо осі обертання оболонки. Тому приймаємо:

  про (r, s) = colon [ar a0 as xrs],

  ? (R, s) = colon [sr Sq Ss srs],

  де координати r, s і індекси r, Q, s відповідно ставляться до радіальних, окружним і трансверсалями-ним напрямками. Матриці E; - жорсткості матеріалу на різних етапах матеріалу будуть розглянуті особливо.

  Коефіцієнти температурного розширення матеріалу об'єднуємо в вектор

  a = colon [ar a, Q as 0]

  з різними за величиною компонентами аг ад а5. Відносні подовження, обумовлені зміною температури матеріалу на t0 (г, 5) градусів обчислюємо за формулою

  = 10а.

  3. Гіпотеза про «миттєвому статичному» зміні фізико-механічних характеристик матеріалу і температури вироби.

  Процес виготовлення виробу представляємо як послідовну зміну кінцевого числа станів матеріалу і оболонки. Кожне стан характеризуємо температурою, фізико-механічними константами матеріалу і умовами обпирання оболонки. При переході від одного стану до іншого миттєво змінюються всі або будь-якої один із зазначених факторів, наприклад тільки жорсткість або температура матеріалу. Перехід до нового стану вважаємо статичним, т. Е. Що не супроводжується тепловим ударом і коливаннями.

  Тим самим вважаємо, що розподіл напружень і деформацій у виробі не залежить від закону і тривалості зміни факторів при зміні станів, а тільки від їх початкових (стан -) і кінцевих (стан - +1) значень. Нульовим гіпотетичним станом вважаємо напівфабрикат, намотаний на абсолютно жорстку оправлення нерозтяжними і несмінаемой стрічками.

  Відносні подовження в виробі в (- +1) -стан обчислюємо за формулою

  отримуємо

  ?i +1 =? i + Ф U i

  + Ь

  (1)

  де і - + 1 - додаткові переміщення елементарних обсягів оболонки, викликані змінами деяких факторів; Ф - матричний оператор, що здійснює перетворення виду

  ? = Ф U.

  (2)

  оскільки

  h + 1 = Ei + 1 (? i + 1 -tai + 1), «i = Ei (? i -tai),

  +1 = E-1

  i +1 «i +1 + ti +1« i +1; ? I = Ei i + tiai, (3)

  де tj +1, tj і а, - +1, а, - - температури і коефіцієнти розширення матеріалу в, -м і (, + 1) -м станах.

  Підставляючи вирази (3) в рівність (1), отримуємо основне співвідношення:

  «I + 1 = Ei + 1

  ,-1

  Ei «i-ti + 1ai + 1 + tiai + Ф U

  i + 1

  - = 1,2, .... (4)

  Напруження в першому стані знаходимо за формулою

  «1 = 0о + Е1Ф і I.

  Тут про про - напруги в виробі, намотаною на

  абсолютно жорстку оправлення недеформіруемое стрічками.

  Рішення завдання в переміщеннях

  Умова рівноваги нескінченно малого елемента оболонки Ег х ds х записуємо у вигляді

  D «= 0,

  (5)

  де D - лінійний матричний диференційний оператор, що залежить від геометричних параметрів оболочкі1.

  Підставляючи вираз (4) в умову (5), маємо:

  Ш + 1ф и- +1 = -М, - +1 (Е- 1о- + ^ а- + 1а- +1), I = 1,2 ,. (6)

  Рівняння (6) і (4) дозволяють послідовно знаходити переміщення і - +1 і залишкові напруги

  про - +1 (- = 1,2 ,.) на кожній стадії виготовлення оболонки, якщо відомі фактори попереднього стану (напруги о- і температура t ^). Відзначимо,

  що вид рівняння (6) не залежить від того, залишається оболонка насадженої на оправлення або знята з оправлення.

  Оскільки стану - + 1 в даній моделі процесу оборотні, з (6) випливає:

  м

  DE ^ i

  -Фі = (Е +1 «- +1 + ^ + 1а- + 1 - -),

  - = 1,2 ,. . (7)

  Рівняння (7) застосовуємо при рішенні зворотної задачі - знаходження закону намотування при заданому розподілі залишкових напружень в готовому виробі.

  Рішення завдання в напружених

  Припустимо, що нами отримано рішення допоміжної задачі про знаходження переміщень і

  1 Напрямок 5 в загальному випадку збігається з дотичною до твірної серединної поверхні оболонки.

  оболонки при заданому розподілі напружень про та температур t. Для цього необхідно проінтегрувати систему рівнянь

  Ф і I = Е -1о + tа,

  см. співвідношення (2) і (6). Рішення представляємо у вигляді

  u = A (E ^ + ta j,

  де А - деякий інтегральний матричний оператор, що залежить від умов закріплення оболонки.

  Оскільки додаткові переміщення і - +1 обумовлені зміною напруженого і температурного стану оболонки від о, -, tj, а- до

  i + 1, ti +1, ai +1

  a,

  маємо:

  u i + 1 = Ai +1 (Ei + 1® i +1 + ti + 1a i +1 j -A, (E, -1® i + tia i j,

  (8)

  2

  d ae, i + 1 + 3 dae, i + 1 + ae, i + 1

  dr

  2

  r dr

  r

  2

  1-

  E

  л

  e, i + 1

  2

  d oei + 3 da

  dr

  2

  ei I aei r dr r 2

  1

  E E

  r i +1 \

  ei

  E

  r J

  Вплив температурних факторів тут не враховується.

  Рівність (9) доводить правомочність «звернення» завдання, про яке говорилося в попередньому розділі.

  Відзначимо, що оскільки в рівняння (9) входить диференційний оператор Ф, множення матриць слід проводити таким чином, щоб множення на матрицю Ф було заключною операцією:

  Ф (А (Е

  (A (E- 1s j) •

  Загальні рівняння для вирішення завдання в напружених можуть бути складені в результаті безпосередньої підстановки формули (8) в вираз (6):

  де відмінності в матрицях А- +1, А - обумовлені можливими змінами пружних констант матеріалу і умовами обпирання оболонки.

  Підставляючи залежність (8) в формулу (4), отримуємо:

  (В- фа- + 1) (Ег "+ 1О- +1 + ^ + 1а- +1) =

  = (? -ФА -) (Е-1о - + -), (9)

  де В - одинична матриця.

  Рівність (2) доводить инвариантность Вира-

  (В-ФА -) (Е 1о; - + t ^ а -) для будь-яких перебуваючи-

  D

  Ei +1 (фа, + 1E- + 1® i + 1 + (ФА, +1 -8 j ti + 1a i +1 j = + DEi + 1 (фа, -8 j (E- 1a i + t, aij •

  + Щ /

  В цьому випадку умови рівноваги враховуються автоматично.

  Основні рівняння для циліндричного кільця при вирішенні задачі в переміщеннях

  Умовою рівноваги нескінченно малого елемента кільця d (Огг) / dr - Од = 0 відповідає оператор

  D =

  вання

  ний - = 1,2, ..., що відрізняються пружними константами Е, коефіцієнтами температурного розширення а, температурами t і граничними умовами вироби.

  Додаючи до вираження (9) диференціальні умови рівноваги Dог- +1 = 0, Dог| = 0, отримаємо повну систему рівнянь, достатню для знаходження вектора о- +1 при заданих напрузі о-, температурах і фізико-механічних характеристик матеріалу Е + 1, Е і а- + 1, атака, для циліндричного колодязя з постійними за обсягом модулями Ег, Од рівняння (9) в сукупності з умовами рівноваги може бути перетворено до виду:

  d Л л

  r- + 1I-1, dr J

  (10)

  причому про = colon [ar Gg]. Відносні деформації елемента

  du

  е r =

  r

  u

  dr

  ee =

  тому оператор Ф =

  d 1

  --ae

  dr 2 e

  (11)

  оскільки і = иг .

  Матриці жорсткості і податливості матеріалу

  E = V

  Er М re Er

  ^ ErEe Ee

  E-1 = v

  1 М ze

  еГ Ee

  Mer 1

  Er Ee

  де V = (1 - Мет Мет) 1, Мг9Ег = МетЕе. Пружні константи матеріалу вважаємо постійними за обсягом кільця.

  З урахуванням виразів (10) - (12) рівняння (6) отримує вид:

  Г

  Ег МтеЕг ет

  МетЕе Її \ 1 _ т

  Ет М теЕт

  МетЕе Її

  d Л ^

  r- +1 I-1, dr J

  u

  r, i +1

  d Л ,

  r - +1 I-1 dr IJ

  i + 1

  f

  1 д re [d "

  Er dr

  ^ Er 1 + 1

  Ee Ee _ i _ r _

  \

  A (ta r) A (tae)

  i + 1, i

  Після перетворень виводимо:

  r k + ^ -? 2 u J

  r

  ° ei (? 2 + 1ii, i +1 + AMre -? 2 + 1? I + 1, i,) +

  E

  ei

  ?2 + 1A ^ er - r ^ Адre

  Eri Eei

  +

  + [A (ta r) + Mre, ​​i + 1 A (tae) -? 2 + 1 (A (tae) + д re, i + 1A (ta r))

  (13)

  У рівнянні (13) позначено:

  Р2 =, +1 = 1 МТЄ, / 'МТЄ, / +1,

  ет

  АМ = Мi +1 - Мi, А (? А) = +1 «/ - + 1 - цщ. Рівняння (13) істотно спрощується, якщо знехтувати коефіцієнтами Пуассона МТЄ і Мет.

  При МТЄ = Мет = 0 маємо:

  \ Рр. і'т п2 і \

  I ит + - Р Т I = I т т2) / + 1

  E

  2 а2 \ + A (ta r)? 2 A (tae)

  ^ (? 2 + 1 -? 2)

  r / -? i + 1 r \ 'r r

  Диференціальні оператори D і Ф для конічних оболонок

  Розглядаємо умови рівноваги нескінченно малого елемента ds х ет х тёе, виділеного з оболонки:

  - двома поздовжніми плоскими перерізами, що проходять через вісь обертання;

  - двома конічними перетинами, паралельними серединної поверхні;

  - двома конічними перетинами, перпендикулярними до серединної поверхні.

  Напружено-деформований стан елемента вважаємо симетричним щодо осі обертання, причому ТТЕ = Т яе = 0.

  Проектуючи всі зусилля, прикладені до елементу, на вісь я, отримуємо

  а (a sr) d (irsr)

  ?

  ds

  - +

  h dr

  = 0.

  (14)

  Проектуючи всі зусилля на радіальний напрямок, виводимо друге рівняння

  d (arr)

  dr

  -ae-3hsr! = 0.

  ds

  (15)

  Залежності між переміщеннями ит, ія елемента і компонентами деформованого стану мають вигляд:

  дит

  (16)

  s r =

  drSe = 2 (ur + Kus);

  du

  s s =

  s .

  ; У rs

  dur + dus

  дя дя дт

  Тут до - кутовий коефіцієнт утворює серединної поверхні конуса.

  Відповідно до рівняннями (14), (15) і (16) складаємо оператори:

  D

  0 0 d d

  r - + до r - +1

  ds dr

  d, -1 0 d

  r - +1 r - + до

  _ Dr ds _

  [D 1 0 d "

  dr r ds

  0 до d d

  r ds dr _

  Ф = D

  Фізико-механічні характеристики, температурні і граничні умови на різних етапах виготовлення оболонок

  Етап намотування вироби (/ = 1) При визначенні початкових напружень в напівфабрикаті від намотування приймаємо такі пропозиції.

  1. Вважаючи, що межвитковое тиск в процесі намотування змінюється незначно, приймаємо модуль Ет1 лінійної пружності постійним по товщині виробу і не змінюється в процесі намотування. Залежності між напруженнями Від, Ое, Оя і

  X

  відносними деформаціями елемента

  dр х pd9 х ds виводимо на основі припущень:

  а) напруження розтягу Од, сприймаються скляними волокнами відповідних напрямків, причому

  09, Про у

  ^ S =

  's

  Eei Esi

  s'r = 0,

  "_ Or1

  Sr =

  E

  se = 0, e ^ = 0,

  r1

  де модуль Їсть підлягає експериментальному визначенню;

  в) модуль зсуву 1ГУ1 визначаємо за формулою

  1

  G

  rs1

  ^ S + 1 ve-v s

  I з

  I з

  d (Xrs0r), d (Os0r) N

  dr

  - ^ 5esiny = 0,

  ds Ce

  d (ar 0r) -ae0 + d (T: s0r) = 0, (17)

  dr

  ds

  де модулі пружності

  Е91 = К9 Їсть У9, Es1 = Куеста У s. Тут Кд і КS - коефіцієнти, що враховують

  викривлення ниток; У9 і у s - об'ємні коефіцієнти армування в окружному і поздовжньому напрямках; Їсть - модуль лінійної деформації скловолокна;

  б) міжшарове тиск ог викликає деформації

  випливають з умов рівноваги елемента dр х pd9 х ds. Тут у - кут «конусности» оболоч-

  Ns

  оs0 = с ^ ls, ae0 = 7 ^ e; (18)

  N9

  -у С9

  Nу і N9 - натягу на одиницю ширини стрічок; Су

  і С9 - товщини стрічок; ? У і? 9 - об'ємний вміст поздовжніх і поперечних стрічок в матеріалі; ^^ туа / С9 - еквівалентні трансверсального

  зусилля, що припадають на одиницю об'єму. Інтегруючи рівняння (17) і вважаючи

  ? у = (у),? 9 =? 9 (у),

  N = N (У), N9 = N9 (р, У),

  отримуємо:

  r X

  Rh

  lesina

  l sNs

  rs 0

  C

  e

  J Nedr- ^ fJL (RH-r).

  ^ з

  1 ст ЧБ

  де GсБ - умовний модуль сполучного, що залежить

  від межслойного тиску, викривлення ниток, адгезійного опору і температури матеріалу напівфабрикату.

  Матриця пружних констант

  Е1 = Лщ [Ег1 Е91 Еу1 G гу1] .

  2. Припускаємо, що натяг

  - поздовжніх стрічок:

  а) залишається постійним по довжині, окружності і товщині вироби;

  б) не впливає на тиск намотуваних поперечних стрічок на укладені шари;

  - поперечних стрічок:

  а) направлено перпендикулярно осі вироби;

  б) безперервно змінюється в радіальному і поздовжньому напрямках;

  в) не перевищує критичної величини, при якій порушується адгезійна міцність матеріалу напівфабрикату і спостерігається сповзання витків по конічної частини оболонки;

  г) не викликає стискають напруг О9 в раніше укладених витках.

  Визначення напруги в виробі під час намотування абсолютно жорсткими стрічками виконуємо на основі рівнянь

  Оскільки на зовнішній поверхні 1 Гуо (Rн) = 0, маємо:

  R

  Cs r

  Cer

  Інтегруючи рівняння (18), маємо:

  \ Ru _ le Rh

  R

  ™ r0 | / = C4 Nedr- J e r r

  н d (Xrs0r)

  ds

  dr,

  звідки слід

  0 = -4e-'edr + IRJ

  r r r ds

  rCe

  так як Про

  r 0

  (Rh) = 0.

  висновки

  У конструкціях, виконаних з пружних матеріалів з незмінюються фізико-механічними характеристиками, ТЕРМОПРУЖНОСТІ напруги зникають, як тільки температурний режим системи повертається в початковий стан. У склопластику-вих виробах, незалежно від того, як взаємодіє (або зовсім не взаємодіє) виріб з оправкой:

  r

  а) при зміні температури виникають ТЕРМОПРУЖНОСТІ напруги внаслідок відмінності коефіцієнтів температурного розширення і пружних констант матеріалу в різних напрямках;

  б) після полімеризації і охолодження вироби до початкової температури в ньому залишаються деякі незворотні температурні напруги, обумовлені зміною модулів деформації і коефіцієнтів розширення матеріалу.

  Тому необхідно окремо знаходити залишкові напруги при розігріванні, а потім - при охолодженні вироби.

  Надійшла до редакції

  Процес зміни напруженого стану оболонки при розігріванні з метою полімеризації сполучного викликається:

  - зменшенням модулів пружності Ет і 1тя напівфабрикату;

  - відмінністю коефіцієнтів температурного розширення матеріалу в радіальному і окружному напрямках;

  - відмінністю коефіцієнтів температурного розширення оправлення і матеріалу виробу.

  Поставлені завдання будуть розглянуті в наступній статті.

  3 березня 2009 р.

  Воронцов Георгій Васильович - д-р техн. наук, академік МАНВШ, професор, кафедра «Опір матеріалів, будівельна та прикладна механіка», Південно-Російський державний технічний університет (Новочеркаський політехнічний інститут). Тел. (8635) 25-53-12.

  Євтушенко Сергій Іванович - канд. техн. наук, професор, зав. кафедрою «Опір матеріалів, будівельна та прикладна механіка», Південно-Російський державний технічний університет (Новочеркаський політехнічний інститут).

  Vorontsov George Vasilievich - Doctor of Technical Sciences, member of the Academy, professor, department «Resistance of materials, construction and applied mechanics», South-Russian State Technical University (Novocherkassk Polytechnic Institute). Ph. (8635) 25-53-12.

  Evtushenko Sergey Ivanovich - Candidate of Technical Sciences, professor, head of department «Resistance of materials, construction and applied mechanics», South-Russian State Technical University (Novocherkassk Polytechnic Institute) ._


  Ключові слова: напружено-деформований стан /оболонки /залишкові напруги /диференційне рівняння /граничні умови /tensely deformed condition /Covers /residual pressure /the differential equations /Boundary conditions

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити