Метою статті є розробка математичної моделі вогнища землетрусів, описує появу нових інформаційних передвісників катастрофічного підземного і підводного землетрусу. Показано, що в результаті нелінійних взаємодій в осередку формуються електромагнітні хвилі, які просочуються в навколоземний простір. Обговорюється можливість генерації хвиль, пов'язаних з прискореним рухом гравітаційної маси вогнища.

Анотація наукової статті з фізики, автор наукової роботи - Короченцев Володимир Іванович


MATHEMATICAL MODEL FOR GENERATION OF ELECTROMAGNETIC AND ELASTIC WAVES of earthquakes foci

The aim of the paper is to develop a mathematical model of the epicenter of earthquakes, describing the emergence of new information early warning of the catastrophic underground and underwater earthquake. We show that, as a result of nonlinear interactions in the source are formed by electromagnetic waves, which seep into the near-Earth space. The possibility of generating waves associated with the accelerated motion of mass center of gravity.


Область наук:

 • фізика

 • Рік видавництва: 2009


  Журнал: Известия Південного федерального університету. Технічні науки


  Наукова стаття на тему 'Математична модель генерації пружних і електромагнітних хвиль вогнищем землетрусу'

  Текст наукової роботи на тему «Математична модель генерації пружних і електромагнітних хвиль вогнищем землетрусу»

  ?УДК 530.343

  В. І. Короченцев МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ГЕНЕРАЦІЇ ПРУЖНИХ І електромагнітних хвиль Осередок землетрусу

  Метою статті є розробка математичної моделі вогнища землетрусів, що описує появу нових інформаційних передвісників катастрофічного підземного і підводного землетрусу.

  , -ються електромагнітні хвилі, які просочуються в навколоземний простір. Обговорюється можливість генерації хвиль, пов'язаних з прискореним рухом гравітаційної маси вогнища.

  Осередок землетрусу; нелінійна взаємодія; пружні електромагніт; ;

  V. I. Korochenshev

  MATHEMATICAL MODEL FOR GENERATION OF ELECTROMAGNETIC AND ELASTIC WAVES of earthquakes foci

  The aim of the paper is to develop a mathematical model of the epicenter of earthquakes, describing the emergence of new information early warning of the catastrophic underground and underwater earthquake.

  We show that, as a result of nonlinear interactions in the source are formed by electromagnetic waves, which seep into the near-Earth space. The possibility of generating waves associated with the accelerated motion of mass center of gravity.

  Hearth earthquake; nonlinear interactions; elastic electromagnetic waves; gravitational waves; underwater earthquake.

  Незважаючи на велику кількість наукових робіт, присвячених прогнозу землетрусів і цунамі, до теперішнього часу немає способів і методів, укази, ,

  з імовірністю більше 0,8. У ряді наших наукових робіт та патентів доведено, що підвищення кількості різних фізичних провісників і їх комплексне

  0,8 -

  .

  Такими додатковими провісниками, зокрема, можуть бути «електромагнітні» і «гравітаційні» хвилі.

  Використання хвиль з відомою фазовою і груповою швидкістю дозволяє вирішити головну навігаційну задачу про визначення просторових координат вогнища землетрусу зі спостереження за ним з трьох і більше точок.

  Проводячи аналіз сигналів, одночасно надходять в вимірювальні пункти від прийомних датчиків різних хвиль (пружних, електромагнітних і гравітаційних) і досліджуючи їх взаємний вплив, можна оцінити очікувану магнітуду і час приходу руйнівної пружною хвилі або цунамі.

  Для кількісної оцінки цих хвиль необхідно розробити коректну,, що відбуваються в самому осередку землетрусів, а також в процесі поширення хвиль від вогнища до точки спостереження.

  Очевидно, врахувати всі можливі варіанти генерації хвиль різної фізичної природи і їх взаємодій в одній статті неможливо. Тому оцінимо тільки пружні, електромагнітні та «гравітаційні» хвилі, які випромінює вогнищем підводного або підземного прискореного переміщення мас землі або жид.

  ,

  прийомними датчиками: для пружних хвиль п'єзоактиивних антени, для електромагнітних - прийомні антени електромагнітних хвиль, а для «гравітаційних» хвиль - гравіметрами відповідних конструкцій.

  «», Поверхні води або межі розділу середовищ, а також гравітаційними хвилями із загальної теорії відносності Альберта Ейнштейна.

  У статті під «гравітаційними» хвилями будемо розуміти обурення гравітаційного поля Землі, зареєстрованого в пункті вимірювання гравіметричними приладами при прискореному переміщенні гравітаційної маси вогнища землетрусу. При цьому нами показано в попередніх роботах, що швидкість передачі цього обурення має кінцеве значення. Математичну модель побудуємо в рамках класичної теорії механіки суцільних середовищ. Використовуємо підхід до розробки моделі, запропонованої в роботі [1].

  У нелінійному наближенні рівняння гідродинаміки допускають існування трьох незалежних один від одного типів коливань "порушуваних" ними гармонік: звукових, температурних (ентропійних) і хвиль завихренности. Ці поля при певних умовах можуть взаємодіяти один з одним. Взаємодії "звук-звук" присвячена велика кількість теоретичних і експериментальних робіт і монографій, наприклад [2,3]. Взаємодії "звук-ентропія", "-" -стях середовища або формування таких важливих фізичних явищ, як акустіче-,. Розглянемо систему рівнянь Нав'є-Стокса для в'язкої, теплопроводящей ,

  урахуванням швидкості частинок у (ГД), щільності р (ГД), тиску Р (ГД), а також теплових параметрів середовища, ентропії 8 (ГД) і температури Т (ГД).

  де г |,? - зсувна і об'ємна в'язкості, ж- коефіцієнт теплопровідності.

  Аналізуючи ці рівняння можна помітити, що зміна ентропії в середовищі, описане в вираженні (4), неминуче призведе до зміни рівняння перебуваючи-

  (3), , -

  пространения пружних (звукових) хвиль в середовищі. Слід очікувати, що такий енергоємний параметр як пружність середовища, виражений через фазову швидкість може привести до генерації широкого спектра звукових коливань в електропровідний середовищі, тобто до параметричної генерації пружних хвиль через теплові зміни. Зміна температури в середовищі часто досягається природним шляхом.

  (1)

  (2)

  - + yoирч = 0 ,

  (3)

  (4)

  В океані вони виникають за рахунок течій, завихрень і інших змін розподілу мас води. Такі процеси практично некеровані, тому перераховані зміни водних мас зручніше проводити штучно. У даній роботі цей процес проведено за допомогою випромінювання в провідну морську воду. , -Нітная хвиля загасає на відстані декількох довжин хвиль і змінює в її огра-

  (). При цьому зміна температурних параметрів буде відбуватися з частотою загасаючої електромагнітної хвилі. Саме ця локально змінюється в часі область може бути: по-перше, параметричних генератором пружних хвиль; по-друге, областю, на якій розсіюються або порушуються гармоніки пружних хвиль, що проходять через область; по-третє, затухаючі електромагнітні хвилі можуть створювати іншу структуру середовища, наприклад, наявність в ній бульбашкового фази.

  Покажемо цей процес на основі закономірностей магнітної гідродинаміки. Припустимо, що в середовищі відсутня поляризація і намагніченість, але може протікати електричний струм. Будемо вважати, що окрема елементарна частинка з позиції механіки суцільного середовища може обмінюватися з сусідніми частинками тільки механічною і тепловою енергією. У зв'язку з тим, що властивості в'язкості середовища в процесі взаємодії акустичних і електромагнітних хвиль не яв,

  можна не враховувати [4]. (1)

  вплив механічних властивостей середовища на електромагнітні, тоді це рівняння (1):

  де Е, Н - електрична магнітна напруженість поля, ре - щільність електричних зарядів, - щільність електричного струму, С - фазова швидкість елек-

  нітними хвиль, ЕёоЬ - щільність масових сил, визначених гравітацією. Крім цього систему рівнянь (2, 3, 5) можна зробити замкнутої, якщо додати залежності, що враховують приплив тепла ззовні dqдoб (e) і ЕёаЬ питому електро-. :

  Еп - внутрішня енергія, цгдоб - приплив тепла до одиниці маси ззовні. Скалярний,:

  При цьому внутрішня енергія і може бути представлена ​​як функція р і 8

  З останнього виразу можна отримати два скалярних рівняння перебуваючи:

  р ^ - + (.у) = -ур + + ре Е + 1 (УХН) ++ 1 (7хН) + Рело ді С С

  (5)

  (6)

  (7)

  ді д 1

  (8)

  V Р;

  Додамо електродинамічні рівняння Максвелла і закон Ома:

  Лг -1 дН а | W п (9)

  го_Е = -------, моуї = 0,

  З Д_

  - 4п - 1 ее -

  = С '} + С "Е7, = ре, (10)

  . (- 1 _ _ (11)

  ] = ^ Е + СУ х І \ + Ре V.

  Суворе рішення системи цих рівнянь до теперішнього часу не знайдено через великі математичних труднощів. У даній роботі виводяться спрощені рівняння, що дозволяють проводити не тільки якісні, а й чисельні, -Дії електромагнітних і пружних акустичних хвиль в провідних середовищах.

  Електричну компоненту поля з цієї системи рівнянь "звернемо" і спростимо до рівняння дифузії хвильового рівняння і представимо його в слідую:

  1 д 2 1 Е (12)

  А- = - д-р + - ,

  З Д_ а Е_

  де? - потенціал електричного поля, а - так званий коефіцієнт дифузії. Для магнітного поля, розподіленого неоднорідне в провідної рідини, коефіцієнт а представимо у вигляді а = (ца) -1; ц - магнітна проникність, про питома електропровідність. Рішенням рівняння (3) для розподілу потенціалу поля уздовж осі х в воді можна знайти у вигляді

  - = - е ~ Аі_ + 1х \ (13)

  2 ^ 2. № (^ е ^, 2

  у = -е- ^ -1 -, - = к - квадрат хвильового числа.

  С2 а V С)

  Рішення (13) описує загасаючу електромагнітну хвилю. Загасання електромагнітної хвилі в провідному середовищі залежить від коефіцієнта дифузії а й може відбуватися як на кількох довжинах хвиль, так і на частині хвилі.

  Для звукової частини системи рівнянь у наближенні малих відхилень щільності і тиску від стаціонарних значень отримаємо такі наближені нелінійні рівняння:

  1 Д2 Р Ь д

  - С2 2 + С 2 р = -. (14)

  С0 С0 Ро Д_

  де ре1 - група членів, які характеризують генерацію пружних коливань за рахунок

  електромагнітних хвиль. група нелінійних членів, визначених в роботах

  по нелінійної акустиці [2,3]:

  1 (дРЛ2 е- 1 Е2Р, Ро, 2

  вас = 771 ----- "ГГ + 7 ^ 4 ---------- + ~ 2 ~ А У + Р0У А У (15)

  З О4 Ме О С О4 Ро д _2 2

  (14)

  акустиці і можуть бути застосовані і для електромагнітної частини неоднорідного .

  Однак, на відміну від взаємодії "звук-звук" рівняння (8) описує ряд практично важливих особливостей взаємодії "звук - електромагнітна хвиля". Наприклад, в разі, коли нелінійними акустичними членами ^ до, -сутствовать за рахунок наявності членів Q3.ji.-m. У разі малості дисипативних по- (14) -

  .

  хвилі з частотою звукової хвилі слід очікувати наявності ефектів типу "резонанс в електромеханічної коливальній системі".

  Розглянемо експериментальну частину перевірки закономірностей взаємодії електромагнітних та пружних хвиль в провідному середовищі. Як цього середовища використовуємо морської водойму (бухту) [1].

  Експериментальні дослідження розглянутих закономірностей взаємодії хвиль різної фізичної природи проведені в два етапи. На першому етапі виконані морські вимірювання близькі до лабораторних (рис.1). На другому етапі проведено широкомасштабні натурні випробування на стаціонарних "про-светних" гідроакустичних бар'єрних лініях (ГАБЛ) різної протяжності.

  Умови експерименту першого етапу полягали в наступному. Випромінювач 1 (перетворювач) і приймач 2 (гідрофон) "просвітні" акустичних сигналів опускалися з носа і корми заякоренних судна, і за допомогою екранованого кабелю з'єднувалися з лабораторним пріемоізлучающім трактом, в якості якого використовувався вимірювальний комплект "КВП-Ш" (3). Протяжність "просветной" лінії (1,2) становила сьому. В якості випромінювача електромагніт-

  (4), " -

  ної "лінії. Тракт випромінювання електромагнітних хвиль був сформований на базі звукового генератора стабільної частоти (5) з потужним (трансформаторної) виходом. Прийняті сигнали підсвічування посилювалися, потім за допомогою вузькосмугового аналізатора спектрів в реальному масштабі часу типу 3348 виділялися їх спектри і реєструвалися на самописці типу 23о5 (6). при вимірах були перевірені різні варіанти співвідношення частот акустично "просвітні" і модулирующих електромагнітних хвиль. Проведеними вимірами була підтверджена закономірність ефективної взаємодії акустичних і електромагнітних хвиль (хвиль різної фізичної природи) при їх спільному поширенні в провідному середовищі. при цьому підтверджена основна (класична) закономірність параметричної взаємодії хвиль, а саме, інтенсивність параметричної взаємодії сигналів підвищується зі зменшенням різниці частот взаємодіючих хвиль. При цьому збільшуються як рівень сформованих параметричних соста вляющіх, так і кількість їх гармонік. Приклади параметричної взаємодії акустичних і електромагнітних хвиль наведені в роботі [1]. Слід зазначити, що при проведенні аналогічних вимірювань в прісній (непроводящей) середовищі (в умовах гідроакустичного бас)

  .

  Відзначимо, що при спільному поширенні в провідній (морської) середовищі пружних (акустичних) та електромагнітних хвиль виникає їх параметріче-

  ,

  хвилі параметричних складових сумарної і різницевої частоти і їх гар.

  Наявність параметричної взаємодії хвиль різної фізичної природи в провідній (з вираженою нелінійністю) морському середовищі може знайти ефективне застосування при вирішенні різних завдань практичної гідроакустики. Наприклад, гидролокациі морських цілей і об'єктів, далекої звукоподводной зв'язку, випромінюванні характеристик океану, а також геологічної структури дна і освоєння їх запасів.

  Для визначення можливості генерації і поширення електромагнітної хвилі при наявність магнітної поляризації в епіцентрі землетрусу розглянемо накопичення електричної і магнітної енергії в ньому. Для конкретизації розрахункової моделі розглянемо тільки так звані надвіговим осередки на глибинах від 5 до 20км. Будемо вважати, що насуваються плити затискають обсяг 1 км3 і володіють спонтанною намагніченістю по типу магнітних доменів. Тоді повну енергію таких гігантних квазідоменов оцінимо за формулою

  W = -1,5 соб2ф - цІ1со ^.

  Мал. 1. Схема експериментальної системи взаємодії акустичної та електромагнітної хвиль

  Перший член визначає пружну механічну складову енергію, а другий - магнітну складову поля.

  X, = Д1 / 1 - коефіцієнт магнітострикції матеріалу, намагніченого до насичення; а о- зовнішнє механічне напруга, що діє на матеріал; ср -кут між зовнішнім магнітним полем Землі напруженості Н і рухом деформируемой плити, ц -магнітна проникність матеріалу. Припустимо, що основний матеріал верхньої мантії Землі олівін (MgFe) 2SiO4 -

  .

  чистого заліза: межа міцності в ™ = 2,94 * 108 Н / м2, модуль Юнга Е = 19,6 * 1010 Н / м2.

  У цьому наближенні критичний коефіцієнт магнітострикції можна визначити за законом Гука:

  А * = Де / е = вр / Е = 1,5-10-3.

  .

  Для магнетитів намагніченість I можна визначити за формулою

  1 = І (ц-1).

  Так як ми припустили, що олівін це силікатне залізо, то приймемо для нього ц = 15, відповідне карбонатного залозу. Оскільки чисельно поле

  , 20, = 1 = 79,6 А / м. На поверхні Землі, як відомо, напруженість магнітного поля

  0,5 .

  У цьому наближенні повна енергія, що запасається в 1м3 Землі, дорівнює ^ = 6,62 * 105 Дж / м3. Відомо, що щільність енергії електричного поля:

  W = 1/2? O? E2.

  Приймаємо для олівіну? = 10, при цьому? 0 = 8,85 * 1012. Звідси

  Е = у16,62 105 • 8,85 10-12 «1,22 * 10-3 в / м.

  Необхідно врахувати, що деформаційне доданок залежить як зі, 2ф.

  , -ються в просторі за інтервал Т = (0,1-0,01) с. Таким чином, при прискореному переміщенні електрично заряджених частинок повинна генеруватися електро-.

  W = W / T = r | f * 6,62 (10-6-H0-7) вт / м3, де г | - коефіцієнт перетворення потенційної енергії в хвилю частоти Т

  З огляду на типово нелінійний процес генерації хвиль різних гармонік, оцінимо щільність енергії різних гармонік.

  Якщо основна частота?) = 1 / Т = 10 Гц то для неї, обравши% 0 = 0,5, отримаємо питому потужність wf0 =; 3,3-106 Вт / м3.

  Для гармоніки ^ 00 = 100 ^ коефіцієнт гармонік складе приблизно 10-6, тобто wf100 = 3,3 * (10-12-10-9) вт / м3.

  10 3,

  ^ = 100 Гц, довжина хвилі в середовищі Хем = 600 км буде випромінювати хвилю потужністю

  ^. ^ 3,3 * (10-103) ВТ.

  Такої потужності випромінювання в принципі достатньо, щоб хвиля досягла діелектричної частини хвилеводу Землі (глибина від 5 до 11 км) і поширювалася по всьому об'єму Землі в межах підземного хвилеводу.

  , , -кому діапазоні частот від 10 Гц до 1000 Гц генеруються хвилі потужності, достатньої для проходження товщі земних порід і виходу на поверхню через магнітні силові лінії Землі. В принципі ці ж оцінки можна привести для більш високого діапазону частот.

  Розглянемо обурення гравітаційного поля Землі при прискореному русі маси . ,

  . (1)

  , .

  наближення застосовується в акустичних задачах. На відміну від акустичних проблем розглянемо окремо вплив тільки гравітаційних сил ^ які діють на елемент вогнища з щільністю рф. Очевидно, Рф = р ^, ті. щільності інерційної маси тн і гравітаційної т тотожно рівні. В цьому випадку лінійне наближення дає наступну формальну модель поля прискорено рухається маси ^ ДМ).

  Е 2Ф, | ЕФ д 2Ф і

  Ре ~ Г2 ~ + (^ х + -%) Е "+ М'2 = РДОБ, (16)

  д 2 <Ех] Ех2

  де ФН ^ Фд - компоненти тензора деформації поля УДМ в гравітаційному полі пружного середовища вблюі поверхні Землі.

  ф .е ф1 + Еф 2 + Е ф 3)

  Ф і - (----------- + ---------- + -) - дивергенція зміщення.

  Ех1 ЕХ2 Ех3

  А- ^ А + А ^, цх = ц + ц, р. .

  , ц -,. , ц -

  нами як деякі квазіпружної константи, що характеризують пружні властивості фізичного вакууму навколо УДМ;

  = = - ,

  .

  -1 при I - 1,

  5 '] 1 - 0 при IФ1.

  Рівняння (16) показує, що якщо УДМ оточує вакуум (в цьому випадку пружні постійні Ляме А = 0, ц = 0), то поле <1 \ навколо тіла також може змінюватися в просторі і. -ляться квазіпружної постійними гравітаційного поля Аф Цр, а також щільністю середовища, в якій відбувається поширення імпульсу збурень сформованої гравітації-.

  ст =

  F (ЛМР, р)

  де F (Аф, ЦФ) - комбінація квазіупругіх констант, що характеризують поле тяжіння рухомого тіла В загальному випадку швидкість гравітаційної хвилі залежить від просторових координат і співвідношення між пружними константами і щільністю середовища. Однак поблизу із земною поверхнею може бути записана в наступному вигляді:

  сГр (т) = а,

  де а - константа, що має розмірність прискорення рухомого тіла в [м / гек2], r-відстань в [м]. У лінійному наближенні для такої залежності Сф рівняння (16) запишеться в наступному вигляді:

  1 д 2Ф

  Аф -------- Г = F) off, (17)

  ar dt

  де А - лапласіан, Ф - потенціал поля, пов'язаного з тензором деформації поля УДМ при А = ц = 0.

  Важливим чинником є ​​те, що зміна потенціалу гравітаційного поля в часі і просторі експериментально може бути виявлено різними приймачами гравітаційного поля.

  На рис. 2 наведено типові графіки різких збурень гравіметра від землетрусів на тлі плавних змін показань, викликаних приливними .

  Експериментальні оцінки швидкості поширення гравітаційних збурень ( «гравітаційних хвиль») поблизу поверхні Землі проведені на двох гравіметри, розташованих на відстані r = (700 ± 5) x103 метрів один від одного.

  . - (1), селищі Ключі (Камчатка) (2). На індикаторах гравіметрів фіксувалися зміни показань значень сили тяжіння і час початку цих змін з точністю до секунди. Джерелом збурень гравітаційного поля було землетрус на глибині 33км, імовірно Фіджійські (о.Тонга). час по

  Гринвічем 1 = 02 годині 10 хвилин 36,6 секунд, широта -22,89, довгота -174,97, магнітні-5,2. -

  щений в пункти (1) і (2) склала Д11 = 25/30 //, Д12 = 24/15 //, Д13 = 23/20 //. Виходячи з цих оцінок швидкість «гравітаційних» хвиль і1ф = 480 + 20м / сек.

  Швидкість приходу хвиль від о.Тонга (відстань до Петропавловська-Камчатського 8802 км) і2ф = 610 ± 50 м / сек. Очевидно, що ці швидкості значно менше швидкості електромагнітних хвиль. Теоретично в ряді наших попередніх робіт, присвячених опису «гравітаційних» хвиль були дані подібні оцінки швидкості і їх залежності від відстані. Однак, для детального дослідження залежності швидкості від висоти над поверхнею Землі необхідно продовжити подібні експерименти як з одним, двома і декількома гравімет-.

  Мал. 2. Сигнали в пунктах 1 та 2

  Експериментальні дослідження проведені спільно з групою наукових співробітників інституту ІВІС ДВО РАН під керівництвом проф. Н.І. Селіверстова і н.с. І. Абкадирова (м Петропавловськ-Камчатський) з використанням гравіметрія типу АУТОвЯАУ - TMCq-5, клас точності №1.

  Оскільки зміна потенціалу гравітаційного поля описується хвильовим рівнян-,

  воді, то нами висловлено таке припущення: пунами, по-видам, генерується в,. ма води в епіцентрі землетрусу залежить тільки від потенціалу обуреного гравітаційного поля і не залежить від механічних властивостей води. Рідина в цьому випадку служить індікаго- (), просторі визначається швидкістю руху гравітаційного обурення. Обурення гравітаційного поля можна зафіксувати не тільки під водою, але і іншими наступниками, розташованими над поверхнею води (^ віметри, вимірювачі тиску та ін.)

  Характер виникнення іншого природного явища - циклонів, тайфунів, торнадо також неможливо пояснити тільки температурними перепадами і зміною атмосферного тиску. Зміна тиску в атмосфері, по-в ^ щмому, також пов'язано зі змінами в гравітаційному полі Землі. Температура є вторинним фактором, який сприяє розвитку процесу

  Оцінивши швидкість поширення обурення «ф ^^ адіонной» хвилі, можна також вирішити навігаційну задачу визначення координат вогнища по вимірюванню в трьох (Юш) .

  , ,

  «ФАД ^ ційних» хвиль, можна підвищити ефективність комплексних вимірювань для прогнозу катастрофічних явищ в океані і прибережних районах.

  БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

  1. Короченцев В.І., Мироненко М.В., Короченцев В.В. Підвищення ефективності роботи параметричних антен при взаємодії пружних і електромагнітних-

  / 2- «перехідних зон». - Владивосток: Дальнаука, 2001. - С.100-106.

  1. Новиков Б.К., Руденко О.В., Тимошенко В.І. Нелінійна гідроакустики. - Л .: Суднобудування, 1981. - 263 с.

  2.. .,. .,. .,. .,. . Нелінійні і параметричні процеси в акустиці океану. - Ростов-на-Дону: РосІздат, 2007. - 448 с.

  3. Патент на винахід № 2140093, 20 жовтня 1999 року (19) RU (11) 2140093 (13) Cl (51) bG IV 11,00, 3,00 1/00.

  4. Патент на винахід № 2138123, 20 вересня 1999 г. (19) RU (11) 2138123 (13) Cl (51) 6H01H 5/00.

  5. 98104556 19 1998 .

  6. 3 2147755 20 2000 .

  7. РФФД, № проекту 08-01-99034, 2008.

  Короченцев Володимир Іванович

  , -

  го державного технічного університету E-mail: vkoroch @ mail. ru

  690950,,. ,, 3,.: 8 (4232) 450982

  Кафедра гідроакустики

  Vladimir Ivanovich Korochentsev

  Far Eastern National Technical University, Institute of Radio electronics, Information Science and Electrical Engineering E-mail: vkoroch @ mail. ru

  3a, Axakovsky pereulok, Vladivostok, 690950, Russia, Ph .: +7 (4232) 450982 Department of Hydroacoustics

  УДК 538.3

  В. П. Рубльов

  МОДЕЛЬ РОЗРАХУНКУ КОМПОНЕНТ ПОЛЯ електричні диполі У провідному середовищі

  У доповіді розглянуті проблеми підводного зв'язку в дрібному море, запропонована модель розрахунку і аналізу параметрів електромагнітного каналу зв'язку в безмежній морському середовищі. Наведено приклад розробки і дослідної експлуатації переговорного пристрою для аквалангістів на електромагнітному каналі .

  Модель розрахунку; підводний зв'язок; дрібне море; електромагнітний канал .


  Ключові слова: ОСЕРЕДОК ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ /нелінійної взаємодії /ПРУЖНІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ /ГРАВІТАЦІЙНІ ХВИЛІ /ПІДВОДНЕ ЗЕМЛЕТРУС /HEARTH EARTHQUAKE /NONLINEAR INTERACTIONS /ELASTIC ELECTROMAGNETIC WAVES /GRAVITATIONAL WAVES /UNDERWATER EARTHQUAKE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити