Предложено математичного ФОРМАЛІЗАЦІЮ ПОВЕДІНКІ СУБ'ЄКТІВ СКЛАДСЬКОЇ СИСТЕМИ В умів НЕВІЗНАЧЕНОСТІ, ЩО ОБУМОВЛЮЄ РАЦІОНАЛЬНЕ Використання складських РЕСУРСІВ І Забезпечує СКОРОЧЕННЯ ЧАСУ просто АВТОМОБІЛІВ ПІД НАВАНТАЖЕННЯМ.Предложена математична формалізація поведінки суб'єктів складської системи в умовах невизначеності, що зумовлює раціональне використання складських ресурсів і забезпечує скорочення часу простою автомобілів під навантаженням.

Анотація наукової статті з електротехніки, електронної техніки, інформаційних технологій, автор наукової роботи - Нагорний Євген Васильович, Шраменко Наталія Юріївна


The proposed mathematical formalization of a warehouse system personnel conduct in conditions of uncertainty that contributes to the rational use of a warehouse resources and provides idling time reducement of cars under loading has been proposed.


Область наук:

 • Електротехніка, електронна техніка, інформаційні технології

 • Рік видавництва: 2008


  Журнал: Автомобільний транспорт


  Наукова стаття на тему 'Математична формалізація поведінки суб'єктів складської системи в умовах невизначеності'

  Текст наукової роботи на тему «Математична формалізація поведінки суб'єктів складської системи в умовах невизначеності»

  ?УДК 656.212.5

  Математична ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПОВЕДІНКІ СУБ'ЄКТІВ СКЛАДСЬКОЇ СИСТЕМИ В умів НЕВІЗНАЧЕНОСТІ

  Є.В. Нагорний, професор, д.т.н..,

  Н. Ю. Шраменко, доцент, к.т.н., ХНАДУ

  Анотація. Предложено математичного формалізацію поведінкі суб'єктів складської системи в условиях невізначеності, что обумовлює раціональне использование складських ресурсов и Забезпечує СКОРОЧЕННЯ годині простою автомобілів під НАВАНТАЖЕННЯ.

  Ключові слова: оптимальні планування, складська система, вантажопотік, вантажний термінал.

  Вступ

  При организации Безперервна транспортного процесса особливо Рамус Варто пріділяті термінальнім системам. Оперативніше планування й раціональна організація роботи термінальніх систем дозволити избежать между-операційних простоїв и підвіщіті ефективність Усього процесса доставки вантажів.

  Основним Підрозділом терміналу Виступає складський комплекс, Який требует врахування виробничих потужного та їх резерву, а такоже Прийняття РІШЕНЬ в условиях невізначеності.

  аналіз публікацій

  У літературі організація роботи термінальніх систем розглядається з подивимось оптімі-зації параметрів окремий елементів, віходячі Із планованого вантажопотоку [1]. У реальних условиях роботи складів НЕ всегда представляється можливіть реалізуваті оптимальну продуктивність складів, а вінікає необходимость Прийняття решение относительно розподілу вантажно-розвантажувальних робіт, орієнтуючісь на існуючі резерви й возможности. При цьом вся система в цілому прагнем до ефективного Функціонування. У цьом випадка доцільне! Застосування ігрового підходу при прійнятті РІШЕНЬ різнімі суб'єктами транспортного процесса [2, 3]. Однако слід брати до уваги, что ігри трьох та более гравців Менш досліджені в зв'язку з наявністю

  принципова труднощів та технічних можливости Отримання решение [4].

  Мета та постановка задачі

  Метою Публікації є математична формалізація поведінкі суб'єктів складської системи в условиях невізначеності.

  Розподіл ОБСЯГИ роботи между складами термінала

  Як система розглядається вантажоутворюю-чий пункт, елементами которого віступають ОКРЕМІ склади. Суб'єктами складської системи віступають оператори складів.

  Для раціонального розподілу рухомого складу между пунктами навантаження-розвал-Тажен может буті використаних ігровий підхід Із ЗАСТОСУВАННЯ безкоаліційніх ігор, в основу якіх Покладення визначення рівноважного стану системи, что моделюється (решение Неша). Для забезпечення збіжності системи в рівноважну точку елементи системи повінні візначіті напрямок и «рухатіся до рівноважної точки» (з метою Збільшення «виграш») малими кроками.

  ! Застосування цього підходу дозволити підвіщіті зацікавленість всех учасников системи в раціональній организации роботи складу й дозволити оптимально використовуват складські ресурси (площу, Механізми), тобто

  підвіщіть ефективність Функціонування складської системи.

  На великих вантажоутворюючіх пунктах (терміналах, регіональніх розподільніх складах, вантажних комплексах) автомобілі, что прібувають під навантаження-розванта-ження, розподіляються диспетчером (оператором) за окремий ідентічніх складах, что ма ють різну продуктивність.

  Оскількі автомобілі ма ють різну вантажопідйомність, то доцільно розподіліті ОБСЯГИ вантажно-розвантажувальних робіт для кожного зі складів, вираженість у тоннах за планованій период часу (зміну, добу й т.ін.), з Огляду на перероблювальну здатність складів и забезпечен швидке обслуговування автомобілів.

  Всі суб'єкти системи (оператори окремий складів) повінні оперативно й найбільш повно та об'єктивно надаті інформацію про продуктивність складських дільніць на поточний момент часу, ВРАХОВУЮЧИ резерви складських площ и механізмів.

  Особливості Функціонування розглянутої системи:

  - Загальний ОБСЯГИ навантажувально-розвантажувальних робіт заздалегідь відомій діспетчерові, віходячі Із наявний замовлень вантажовласніків и перевізників;

  - автомобілі рівномірно надходять на склад під НАВАНТАЖЕННЯ;

  - перероблювальна здатність всієї системи дозволяє задовольніті всі наявні замовлення від вантажовласніків;

  - перероблювальна здатність шкірного окремий складу діспетчерові відомі лишь примерно й вімагають уточнення операторами складів;

  оператори складів реально оцінюють сітуацію на складі, прагнучі НЕ перебільшіті й Не занізіті оцінку;

  - штраф за невиконання складом завдання навантаження-розвантаження безмежний, тобто завдання, что Надання диспетчером, повинності буті Повністю виконан.

  Суб'єкти системи повідомляють диспетчеру найбільш імовірній Інтервал Зміни продуктівності [2гтт; БГ "]. Первісній Розподіл ОБСЯГИ НАВАНТАЖЕННЯ между складами может буті Виконання за значень середини цього інтервалу, надалі в течение ПЕРІОДУ Т це значення может мінятіся Із дрібнім кроком за заявками оператора складу, а ОБСЯГИ НАВАНТАЖЕННЯ перерозподілятіся. Если сумарна продуктивність складів менше, чем потрібна для заданого ОБСЯГИ заявок, то в роботу системи вводитися Додаткове обладнання.

  Таким чином, віходячі з описом умов, сумарний час простою автомобілів під НАВАНТАЖЕННЯ на і-му складі

  Ш,

  Щя и '

  (1)

  де ш, - Кількість вантажу, что планується до навантаження-вивантаження на і-му складі за зміну, т; б, - оцінка продуктівності складу его оператором, т / рік; я - середня вантажопідйомність автомобіля, т; у - коефіцієнт использование вантажопідйомності автомобіля.

  Ш: =

  М

  а,

  (2)

  де М - планованій ОБСЯГИ навантаження-розвантаження вантажу на терміналі, т.

  Витрати, пов'язані Із простоєм автомобілів під вантажний операціямі на і-ому складі

  З = з.

  Ш

  пр

  2йя У

  (3)

  де Спр - ВАРТІСТЬ простою автомобіля під НАВАНТАЖЕННЯ, грн. / рік.

  Кожний склад обладнань Певна кількістю навантажувально механізмів. Для ефективного Функціонування системи та патенти такоже раціонально використовуват складські ресурси. Тобто при наявності на складі резерву навантажувально механізмів та патенти організуваті роботу з НАВАНТАЖЕННЯ так, щоб використовуват оптимальну їхню Кількість. Так, витрати, пов'язані з роботом навантажувально-розвантажувальних механізмів

  ,= 1

  Знрмі = -T Z СнрмА, (4)

  Q,

  i j = 1

  де СНРМ; - - ВАРТІСТЬ 1 години роботи вантажно-розвантажувальних механізму (НРМ) 7-го типу; Хц - Кількість НРМ 7-го типу на і-му складі.

  З метою урахування стану технічного оснащення складів (продуктивність навантажувально механізмів) при формуванні преміального фонду Пропонується ввести коефіцієнт т

  W min т = -

  W и

  (5)

  де Wmm, Wi - середня продуктивність навантажувально механізмів на складах з найменших продуктівністю навантажувачів и продуктівністю навантажувачів i-го складу відповідно.

  Отже, крітерієм ефектівності роботи i-го складу Виступає его можливий прибуток, а крітерієм ефектівності Функціонування всієї складської системи є сумарні витрати, пов'язані з простоєм автомобілів під вантажний операціямі та з роботом навантажувально-розвантажувальних механізмів на окремий складах.

  Дохід i-го складу за умови Виконання навантажувально-розвантажувальних робіт ОБСЯГИ ші

  (6)

  де 5 - ставка плати за вивантаження 1 т вантажу, грн / т.

  Витрати і-го складу при віконанні навантажувально-розвантажувальних робіт ОБСЯГИ ті

  2

  Ш:

  Ві Спр 1 ^ z HPMj ^ j

  2Q, g Y Q 1 = 1

  Ш n

  + - "Z Chpm, Z,. (7)

  Ш,

  Ефективність роботи i-го складу

  Ri = 5т- - (C

  m., n Qi "

  +

  2Qtg Y

  (8)

  де Яі - можливий прибуток і-го складу, грн.

  Як витрати могут буті розглянуті витрати, пов'язані зі зберіганням вантажу, а такоже витрати на Виконання навантажувально-розвантажувальних робіт.

  Зону ефектівності роботи і-го складу можна відобразіті графічно (рис. 1).

  При цьом максимально можливий прибуток і-го складу может буті визначили графоаналітічнім способом. Для цього до параболи, что опісується функцією Ві, проводитися дотичність СD, паралельна прямій, что опісується функцією Дг- = 5тті С - точка дотик. Координати точки С знаходяться, віходячі з умови рівності похідніх функцій в Цій точці. Максимальний прибуток і-ого складу відповідає довжіні відрізка АС.

  Мал. 1. Графік визначення максимального прибутку і-го складу

  Ефективність роботи системи в цілому

  (

  R = Z

  сист

  І = 1 ^

  Ш n

  + -L Z З 7

  "CHm'f''7"

  Qi 1 = 1

  -2

  З -І _______ +

  пр 2Q.gY

  \

  -НРМ '^ і /

  (9)

  обмеження

  i = 1

  M<ZQr,

  -

  < T

  Qi

  де ПВМ - длительность Зміни, рік.

  i = 1

  Такого типу задачі можна Віднести до неперервно ігор, Які ма ють решение, однак не розроблено Прийнятних математичних методів їх знаходження. Тому Пропонується прійматі решение относительно розподілу ОБСЯГИ навантажувально-розвантажувальних робіт между складами в процесі практичного! Застосування отріманої моделі.

  Висновки

  Таким чином, для Підвищення ефектівності роботи складської системи застосовання ігровий підхід, что дозволяє ефективного прійматі решение в условиях невізначеності й может застосовуватіся як при плануванні роботи складів, так и для навчання співробітніків. Предложено математична формалізація поведінкі суб'єктів складської системи враховує Потужність технічного оснащення складів, наявність резервів, обумовлює раціональне использование складських ресурсов и Забезпечує СКОРОЧЕННЯ годині простою автомобілів під НАВАНТАЖЕННЯ.

  література

  1. Бєляєв В.М. Термінальні системи переве-

  Зень вантажів автомобільнім транспортом. - М .: Транспорт, 1987. - 287 с.

  2. Воркуті А. І. та ін. Транспортне обслужи-

  вання торгово-оптових баз. - К .: Техніка, 1985. - 112 с.

  3. Смєхов А.А. маркетингові моделі

  транспортного ринку. - М .: Транспорт, 1998. - 120 с.

  4. Таха Х. А. Введення в дослідження опе-

  рацій, 7-е изд .: Пер. з англ. - М .: Изд. Будинок «Вільямс», 2005. - 912 с.

  Рецензент: А.Н. Котенко, професор, д.т.н., ХНАДУ.

  Стаття надійшла до редакции 14 Листопада 2007 р.


  Ключові слова: оптимальні планування /складська система /вантажопотік /вантажний термінал

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити