представлена ​​структура маркшейдерської моніторингу пріроднотехніческіх об'єктів і геологічного середовища на АТ «Комбінат« КМАруда »при розробці багатих залізистих кварцитів Коробковское родовища (шахта ім. Губкіна). Наведено взаємодія природно-технічної системи з навколишнім середовищем, що складається з двох підсистем природної та техногенних об'єктів. Розглянуто основні завдання маркшейдерської моніторингу і з використанням технічної та інформаційної баз, забезпечених сучасними електронно-оптичними приладами і програмними комплексами, що дозволяють управляти гірничо-технологічними процесами для забезпечення безпечного і раціонального ведення гірничих робіт.

Анотація наукової статті з енергетики та раціонального природокористування, автор наукової роботи - Храмцов Борис Олександрович, Ростовцева Анна Александровна, Лубенська Оксана Олександрівна, Корнійчук Марія Олександрівна


THE SURVEYING MONITORING AT WORK OF FIELD OF ITABIRITS OF THE KOROBCOVO FIELD

There is the structure of the surveying monitoring of natural and technical formations (NTF) and of geological terrain (GT) at Joint Stock Company "KMAruda Plant" at work of field of banded iron formation of the Korobkovo field (in the mine after Gubkin). The interaction of natural and technical formations (NTF) with the environment (E) consisted of two subsystems of natural and technical formations are given. The main tasks of surveying monitoring NTF and GT are studied with the use of technical and information base which is supplied with a modern electronic optic devices and software packages which allow to control mining technological processes to provide safety and rational carrying out of mining.


Область наук:
 • Енергетика і раціональне природокористування
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Известия Тульського державного університету. Науки про землю

  Наукова стаття на тему 'маркшейдерських МОНІТОРИНГ ПРИ РОЗРОБЦІ Коробковское РОДОВИЩА залізистих кварцитів шахті ім. Губкіна '

  Текст наукової роботи на тему «маркшейдерських МОНІТОРИНГ ПРИ РОЗРОБЦІ Коробковское РОДОВИЩА залізистих кварцитів шахті ім. Губкіна »

  ?УДК 622.1 (470.325)

  Маркшейдерських МОНІТОРИНГ ПРИ РОЗРОБЦІ Коробковское РОДОВИЩА залізистих кварцитів шахті ім. Губкіна

  Б.А. Храмцов, А.А. Ростовцева, О.А. Лубенська, М.А. Корнійчук

  Представлена ​​структура маркшейдерської моніторингу природно-технічних об'єктів і геологічного середовища на АТ «Комбінат« КМАруда »при розробці багатих залізистих кварцитів Коробковское родовища (шахта ім. Губкіна). Наведено взаємодія природно-технічної системи з навколишнім середовищем, що складається з двох підсистем природної та техногенних об'єктів. Розглянуто основні завдання маркшейдерської моніторингу та з використанням технічної та інформаційної баз, забезпечених сучасними електронно-оптичними приладами і програмними комплексами, що дозволяють управляти гірничо-технологічними процесами для забезпечення безпечного і раціонального ведення гірничих робіт.

  Ключові слова: маркшейдерський моніторинг, родовище багатих залізистих кварцитів, ЗБ-моделювання, природно-технічні об'єкти, геологічне середовище, осадові марки, вертикальні деформації.

  В даний час на шахті ім. Губкіна АТ «Комбінат« КМАруда »завершується відпрацювання першого експлуатаційного поверху Коробковское родовища багатих залізистих кварцитів на глибині 270 м в абс. відмітках -55 і -121 м при складних інженерно-геологічних умовах. Складність інженерно-геологічних умов обумовлена ​​наявністю потужної осадової товщі і декількох напірних водоносних горизонтів [1 - 3].

  Для розробки першого експлуатаційного поверху застосовувалася поверхово-камерна система прямокутними камерами завдовжки 30, 55, 75, 250 м. Максимальна висота очисного простору камери становить 70 м при її ширині в 55 м. Між очисними камерами в сусідніх блоках залишалися міжпанельні по довгій стороні блоку і междукамерних по ширині блоку цілики шириною відповідно 25 і 20 м. Над очисним простором камер залишений стельовий запобіжний цілик під обводненими і пливунів породами, потужність якого досягає 70 м.

  В результаті ведення гірничих робіт на шахті ім. Губкіна утворилося підземне вироблений простір з 579 відпрацьованих камер, загальний обсяг яких в даний час досяг 61 млн м3, з них 21,7 млн ​​м3 закладено гідравлічної закладкою з поточних хвостів збагачення.

  В даний час приступили до нарізки другого експлуатаційного поверху в абс. відмітках -160 і -250 м.

  Наявність значного обсягу підземного виробленого простору може чинити негативний вплив на стійкість земної поверхні, будівель, споруд і підземних гірничих виробок.

  Згідно з дослідженнями С.М. Устинова, В.К. Кострова швидкості техногенних рухів при розробці родовищ корисних копалин можна порівняти зі швидкостями рухів, обумовлених природними тектонічними причинами, а в ряді випадків можуть перевершувати їх, а дослідження, проведені В.А. Сидоровим і Ю.О. Кузьміним, дозволили встановити, що деформації земної поверхні в рівнинних платформних районах, до яких можна віднести регіон КМА, мають швидкості, цілком співмірні зі швидкостями, визначеними для тектонічно небезпечних районів [4, 5].

  У зв'язку з цим роль і місце забезпечення стійкості природно-технічних об'єктів (ПТО) і геологічного середовища (ГС) при розробці залізистих кварцитів шахтою ім. Губкіна АТ «Комбінату« КМАруда »при вирішенні гірничо-технічних завдань важко переоцінити.

  Для контролю за стійкістю ПТО і ГС маркшейдерська служба АТ «Комбінат« КМАруда »здійснює постійний маркшейдерський моніторинг за ПТО і ГС з урахуванням вимог Федерального закону ФЗ-116« Про промислову безпеку небезпечних виробничих об'єктів », Федерального закону ФЗ-84« Про технічне регулювання » , Федерального закону ФЗ-7 «Про охорону навколишнього середовища» і Федерального закону ФЗ-117 «Про безпеку гідротехнічних споруд».

  При розробці Коробковское родовища залізистих кварцитів шахтою ім. Губкіна на навколишнє середовище (ОС) впливає природно-технічна система (ПТС), яка складається з двох підсистем природної та техногенних об'єктів. Взаємодія цих підсистем представлено на рис. 1.

  Природна підсистема складається з геологічного середовища, земної поверхні, грунту, водних об'єктів, підземних вод (водоносних горизонтів) і є складовою частиною ОС.

  У підсистему техногенних об'єктів входять: будівлі та споруди на земній поверхні (збагачувальні фабрики, будівлі підйомних машин, копри, будівлі та споруди закладного комплексу, лінія електропередач, залізничні колії і т. Д.), Підземні гірничі виробки (стволи, квершлаги, штреки, запобіжні та охоронні цілики, камери і т. д.), а також гідротехнічні споруди.

  Структура маркшейдерської моніторингу ПТО і ГС вимагає спеціальної розробки в кожному конкретному випадку і зараз не піддається регламентації. У загальному вигляді структура маркшейдерської моніторингу природно-технічних об'єктів і геологічного середовища на АТ «Комбінат« КМАруда »(рис. 2) повторює за формою структуру моніторингу геологічного середовища, яку запропонував В.А. Корольов [6].

  Основною метою проведення маркшейдерської моніторингу ПТО і ГС є управління гірничо-технологічними процесами для забезпечення безпечного і раціонального ведення гірничих робіт при максимальній технічної та екологічної ефективності.

  Мал. 1. Взаємодія ПТО і ОС при розробці Коробковское родовища багатих залізистих кварцитів шахтою ім. Губкіна: 1 - техногенна підсистема; 2 - будівлі і споруди; 3 - підземні виробки; 4 - межа зони впливу ПТО на ОС; 5 - геологічна

  середовище; 6 - навколишнє середовище

  У зв'язку з цим основними завданнями, які вирішує маркшейдерська служба АТ «Комбінат« КМАруда », є побудова і розвиток маркшейдерських опорних і знімальних мереж на поверхні і в шахті; контроль за дотриманням встановлених проектами співвідношень геометричних елементів будівель, споруд, гірничих виробок в часі при їх будівництві та експлуатації; визначення напрямків проведення гірничих виробок відповідно до проектів і планів розвитку гірничих робіт; облік руху запасів (видобутих, складованих, тимчасово законсервованих і т. д.); виявлення геометрії і просторового положення рудних тіл; аналізу використання запасів з урахуванням їх технологічних особливостей і специфіки розробки і збагачення; визначення повноти відпрацювання промислових запасів; районування родовища по геолого-технологічних і структурних особливостей; спостереження в межах гірничого та земельного відводів за станом земельних угідь (грунтового шару, рельєфу); встановлення і контроль кордонів земельних відводів для промислового призначення; визначення площ зі зміненим рельєфом і порушеним грунтовим покривом; облік руху земельних ресурсів (за категоріями їх використання та рекультивації, по знаходженню на балансі підприємства і т. д.).

  Представлена ​​структура моніторингу ПТО і ГС непросте, складне і тому вирішувати питання пов'язані з проектними і науково-дослідними роботами, а також в частині прогнозування, управління та розробки заходів захисту ПТО і ГС маркшейдерської службі АТ «Комбінат КМАруда» в повному обсязі самостійно досить важко.

  Мал. 2. Структура маркшейдерської моніторингу природно-технічних об'єктів і геологічного середовища АТ «Комбінат« КМАруда »

  Тому керівництво комбінату в своїй роботі приділяло і приділяє особливу увагу співпраці з провідними науково-дослідними і проектними організаціями, навчальними ВУЗами РФ такими як «ВІОГЕМ», «НІІКМА», «Центрогіпроруда», Санкт-Петербурзький гірничий університет, БГТУ ім. В.Г. Шухова, НДУ «БєлДУ» та інші.

  З початку 60-х років минулого століття у вирішенні питань маркшейдерської моніторингу ПТО і ГС найактивнішу участь при розробці Коробковское родовища залізистих кварцитів шахтою ім. Губкіна

  258

  брали співробітники інституту «ВІОГЕМ» під керівництвом доктора технічних наук, професора Д.М. Казікаева [2, 3] і кандидатів технічних наук В.Я. Анцибор, Г.Г. Суржина, Б.А. Фоміна [7], С.М. Журіна, А.М. Григор'єва [8]. З 2003 року питаннями промислової безпеки та маркшейдерської моніторингу ПТО і ГС на шахті ім. Губкіна займалися співробітники БГТУ ім. В.Г. Шухова під керівництвом Б.А. Храмцова

  [9 - 11].

  В даний час маркшейдерська служба комбінату здійснює рішення задач маркшейдерської моніторингу природно - технічних об'єктів і геологічного середовища з використанням сучасної технічної бази, забезпеченої електронно-оптичними приладами (електронними тахеометрами, електронними нівелірами і т.д.), лазерної скануючої системи ScanStation C10 і програмного комплексу Cyclone v.7.1, а також супутникових навігаційних систем GPS.

  У 2003 році за активної участі маркшейдерської служби комбінату була впроваджена автоматизована система моніторингу промислової безпеки (АСМПБ) з використанням сучасних електронних тахеометрів [9 - 11], яка в 2013 році була модернізована. Модернізація АСМПБ ведеться постійно з урахуванням наукових досягнень в області 3D-моделювання [12 - 14], що дозволило прискорити процес обчислення і поліпшити якість звітної маркшейдерської документації на шахті ім. Губкіна, здійснювати оперативний облік видобутку залізної руди і контроль за стійким станом відпрацьованих камер.

  В даний час сформована база даних вихідної маркшейдерської документації та нормативно-правова база для ведення моніторингу природно-технічних об'єктів і геологічного середовища, створені функціональні модулі автоматизованої системи моніторингу промислової безпеки, розроблена і впроваджена комп'ютерна технологія забезпечення моніторингу природно-технічних об'єктів і геологічного середовища при видобутку залізистих кварцитів на шахті ім. Губкіна для оперативного і поточного контролю за стійкістю виробленого простору, междукамерних і міжпанельних ціликів і стельового запобіжного цілика.

  Керівництвом АТ «Комбінат« КМАруда »і маркшейдерської службою у зв'язку з переходом від традиційних технологій виробництва маркшейдерських робіт для використання обчислювальної техніки були розроблені автоматизовані робочі місця.

  Автоматизована система моніторингу промислової безпеки (АСМПБ) входить до складу маркшейдерської моніторингу при-родно-технічних об'єктів і геологічного середовища і регламентує безпечне ведення підземних гірничих робіт на шахті ім. Губкіна, здійснює оцінку безпечного стану виробленого простору відпрацьованих камер, оцінює стійкість междукамерних і межпанель-

  них ціликів і стельового запобіжного цілика, дозволяє виробляти прогнозну оцінку можливого розвитку обвалення налягає товщі і визначати рівень ризику безпечного ведення підземних гірничих робіт.

  Система дозволяє здійснювати: автоматизоване рішення маркшейдерських завдань, підрахунок площ і обсягів відпрацьованих камер, побудова поздовжніх профілів, маркшейдерський контроль оперативного обліку видобутку залізної руди.

  Автоматизована система моніторингу промислової безпеки складається з трьох системних програмних модулів: модуля обробки даних, модуля візуалізації відпрацьованих камер (побудова SD-моделі очисних камер) і СУБД Interbase і дозволяє здійснювати просторово-координатну прив'язку результатів маркшейдерських зйомок відпрацьованих камер, має єдиний формат даних, відображення і збереження тривимірної, цифрової і текстової звітної маркшейдерської документації.

  Автоматизована система моніторингу промислової безпеки успішно зарекомендувала себе протягом 14 років використання при вирішенні задач маркшейдерської моніторингу та промислової безпеки на шахті ім. Губкіна АТ «Комбінат« КМАруда ».

  З червня 2017 року маркшейдерська служба АТ «Комбінат« КМАруда »за договором з НДУ« БєлДУ »використовує лазерну сканує систему ScanStation C10 і програмний комплекс Cyclone v.7.1 при проведенні щомісячних маркшейдерських замірів залишку концентрату на складі.

  Застосування даної системи і програмного забезпечення дозволило зменшити розбіжність у визначенні обсягів залишку концентрату на складі в порівнянні з нормативом, встановленим інструкцією по виробництву маркшейдерських робіт, що становить 12%, а побудова SD-моделей дозволило отримати допустиму відносну різницю визначень обсягу залишків концентрату на складі 3 %. Результати маркшейдерської виміру обсягів залишку концентрату на складі з використанням лазерної скануючої системи ScanStation C10 наведені на рис. 3.

  Підвищення точності маркшейдерських замірів сприяє оперативному обліку і контролю за рухом запасів залізної руди від видобувних робіт до отримання кінцевого продукту - концентрату.

  З 1958 року маркшейдерська служба здійснює спостереження за осіданням і вертикальними деформаціями земної поверхні, будівель і споруд, збагачувальних фабрик та закладного комплексу по методиці нівелювання II класу точності з використанням високоточних нівелірів відповідно до вимог нормативних документів.

  а

  Мал. 3. Маркшейдерський завмер залишків концентрату на складі a - хмара точок за результатами сканування; б - ЗО-модель

  для підрахунку об'єму

  Маркшейдерські спостереження за осіданням і вертикальними деформаціями 128 осадових марок, закладених в колонах збагачувальної фабрики № 2, а також використання методики парного регресійного аналізу дозволили встановити, що осідання фундаментів відбуваються в вигляді експоненційної залежності

  «=« Max t1 - eXP (-at)], (1)

  де nt - осідання репера, мм; t - час, років; nmax - величина максимального осідання репера, мм; а - емпіричний коефіцієнт, сукупно оцінює взаємодію фундаменту колон збагачувальної фабрики № 2 з геологічної середовищем.

  Отримані експоненціальні залежності для осадових марок дозволяють здійснювати прогноз осідань і вертикальних деформацій фундаментів колон збагачувальної фабрики № 2 з урахуванням тимчасового чинника і розробляти заходи з управління їх стійкістю.

  Однією з головних задач маркшейдерської служби комбінату є постійний контроль за стійким станом планової і висотної основи опорних маркшейдерських і геодезичних пунктів ГГС, розташованих в межах земельного відводу АТ «Комбінат« КМАруда ». Маркшейдерськими спостереженнями встановлено, що за 60 років відбулися зміни висотних відміток пунктів і реперів в межах від 1 мм до 8 мм. Швидкість осідання склала в середньому 1 мм на рік. Це свідчить про те, що відбувається незначне осідання земної поверхні при розробці Коробковское родовища багатих залізистих кварцитів шахтою ім. Губкіна. Спостереження за осіданням опорних пунктів і реперів маркшейдерської мережі виконувалися за методикою 4го класу нівелювання, а планового положення виміром кутових і лінійних величин електронними тахеометрами.

  261

  б

  З усього вищевикладеного випливає, що маркшейдерський моніторинг ПТО і ГС на АТ «Комбінат« КМАруда »вимагає подальшого вдосконалення, а також впровадження нових програмних комплексів для успішного вирішення гірничо - технічних завдань, пов'язаних з безпечним веденням гірничих робіт на шахті ім. Губкіна, а також підвищення точності виробництва маркшейдерських робіт при успішній і плідній співпраці з науково-дослідними, проектними організаціями і вузами РФ.

  Список літератури

  1. Бабаянц Г.М., Вертлейб Л.К., Журин Н.Я. Підземна розробка залізистих кварцитів. М .: Недра, 1988. 168 с.

  2. Казікаев Д.М. Геомеханічні процеси при спільній повторної розробці руд. М .: Недра, 1981. 288 с.

  3. Казікаев Д.М. Геомеханика підземної розробки руд. М .: Изд-во МДГУ, 2005. 542 с.

  4. Устинов С.Н. Геодинаміка природно-технічних процесів як наукова дисципліна // Геомеханика в гірничій справі: зб. науч. праць. ИГД УрО РАН. Єкатеринбург, 1999. С. 43-53.

  5. Сидоров В.А., Кузьмін Ю.О. Сучасні рухи земної кори осадових басейнів. Результати досліджень за міжнародними проектами. М .: Наука, 1989. 180 с.

  6. Корольов В.А. Моніторинг геологічного середовища. М .: Изд-во МГУ, 1995. 272 ​​с.

  7. Розподіл напруги в цілинах при відпрацюванні потужних родовищ поверхово-камерної системою / Б.А. Фомін, С.Н. Журин, В.А. Калькутіна, В.Н. Токтар // Упр. геомех. процесами на гірничодобувних підприємствах Минчермета СРСР. Білгород, 1986. С. 32-35.

  8. Григор'єв А.М. Геомеханічна аналіз ціликів і стелини при поверхово-камерної системи розробки Коробковское родовища // ГІАБ. 2008. № 7. С. 205-211.

  9. Храмцов Б.А., Дівіченко І.В. Моніторинг промислової безпеки природно-технічних систем при підземній розробці залізорудних родовищ // ГІАБ. 2007. № 12. Т. 2. С. 70-79

  10. Храмцов Б.А., Ростовцева А.А., Коротков А.Є. Автоматизована система моніторингу промислової безпеки на шахті ім. Губкіна комбінату «КМАруда» // Гірський журнал. 2014. № 8. С. 62-64.

  11. Khramtsov B.A., Kravchenko A.S. The usage of the modern surveying equipment to provide the industrial safety in the mine after Gubkin of the joint stock company «KMAruda». Scientific Reports on Resource Issues 2015 року, vol. 1, innovations in Mineral Resource Value Chain. 2015-го, supported by the IUR Partner Universities. P. 134-136.

  12. Mathieu Aubry, Bryan C. Russell, Josef Sivic Painting-to-3D model alignment via discriminative visual elements Journal ACM Transactions on Graphics (TOG) TOG Homepage archive. 2014. Vol. 33. Issue 2. Article No. 14. P. 14-27

  13. CrossLink: joint understanding of image and 3D model collections through shape and camera pose variations // ACM Transactions on Graphics (TOG): Proceedings of ACM SIGGRAPH Asia 2015 TOG Homepage. 2015. Vol. 34. Issue 6. Article No. 233.

  14. Liyan Ren1, Huayang Dai, Yingcheng Li1, Enquan Wang Application of Three Dimensional Geological Modelling in Coal Mining // Proceedings of the 8th International Conference on Sustainable Development in the Minerals Industry. 2017. Vol. 2.

  Храмцов Борис Олександрович, канд. техн. наук, доц., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. ru, Росія, Білгород, Бєлгородський державний університет,

  Ростовцева Анна Александровна, канд. техн. наук, доц., rostovtsevaa bsu.edu.org.ua, Росія, Білгород, Бєлгородський державний університет,

  Лубенська Оксана Олександрівна, ст. викладач, lubenskayaabsu.edu.org.ua, Росія, Білгород, Бєлгородський державний університет,

  Корнійчук Марія Олександрівна, асп., Korneychukabsu.edu.org.ua, Росія, Білгород, Бєлгородський державний університет

  THE SURVEYING MONITORING AT WORK OF FIELD OF ITABIRITS OF THE KOROBCOVO FIELD

  Khramtsov B.A., Rostovtseva A.A., Lubenskaya O.A., KorneychukM.A.

  There is the structure of the surveying monitoring of natural and technical formations (NTF) and of geological terrain (GT) at Joint Stock Company "KMAruda Plant" at work of field of banded iron formation of the Korobkovo field (in the mine after Gubkin) . The interaction of natural and technical formations (NTF) with the environment (E) consisted of two subsystems of natural and technical formations are given. The main tasks of surveying monitoring NTF and GT are studied with the use of technical and information base which is supplied with a modern electronic optic devices and software packages which allow to control mining - technological processes to provide safety and rational carrying out of mining.

  Key words: surveying monitoring, field of banded iron formation, 3-D modeling, natural and technical formations, geological terrain, settlement points, vertical strain.

  Khramtsov Boris Aleksandrovich, Candidate of Technical Science, Docent, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Russia, Belgorod, Belgorod National Research University,

  Rostovtseva Anna Alexandrovna, Candidate of Technical Science, Docent Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Russia, Belgorod, Belgorod National Research University,

  263

  Lubenskaya Oksana Aleksandrovna, Senior Lecturer, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Russia, Belgorod, Belgorod National Research University,

  Korneychuk Maria Aleksandrovna, Postgraduate Student, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Russia, Belgorod, Belgorod National Research University

  Reference

  1. Babayants G. M., Wertlieb L. K., Zhurin N. I. Underground mining of ferruginous quartzite. M .: Nedra, 1988. 168 PP.

  2. Kazikaev D. M. Geomechanical processes in the joint re-development of ores. M .: Nedra, 1981. 288 p.

  3. Kazikaev D. M. Geomechanics of underground ore mining. M .: publishing house of Moscow state mining University 2005 ,. 542 p.

  4. Ustinov S. N. Geodynamics of natural and technical processes as a scientific discipline // Geomechanics in mining: collection of scientific works. labours '. IGD Uro ran. Yekaterinburg, 1999. P. 43-53.

  5. In Sidorov.A., Kuzmin Yu. O. Modern movements of the earth's crust of sedimentary basins. Results of research on international projects. M .: Science, 1989. 180 PP.

  6. In Queens.A. monitoring of the geological environment. Moscow: Moscow state University Publ., 1995. 272 ​​p.

  7. The distribution of stresses in the pillars during the mining of powerful deposits storey-chamber system / B. A. Fomin, S. N. Zhurin, V. A. Kalkutina, V. N. Toktarev // UPR. geomech. mining processes at the enterprises of the USSR minchermet. Belgorod, 1986. Pp. 32-35.

  8. Grigoriev A. M. Geomechanical analysis of the pillars and PetroChina storey-chamber system with the development of korobkovskoe Deposit, GORN. 2008. No. 7. P. 205-211.

  9. Khramtsov B. A., And Divichenko.Monitoring of industrial safety of natural and technical systems in the underground development of iron ore deposits / / GIAB. 2007. No. 12. Vol.2. P. 70-79

  10. Khramtsov B. A., And Rostovtseva.A., Korotkov A. E. Automated monitoring system of industrial safety at the mine. Gubkin combine "KMAruda" / / Mining magazine.

  2014. No. 8. Pp. 62-64.

  11. Khramtsov B. A., Kravchenko A. S. the Use of modern geodetic equipment to ensure industrial safety in the mine. Gubkin joint-stock company "KMAruda". Scientific reports on resource issues, 2015-го, vol. 1, innovation in the value chain of mineral resources.

  2015-го, with the support of Moore partner universities. P. 134-136.

  12. Mathieu Aubry, Bryan C. Russell, Josef Sivic painting-to-3D model alignment via discriminative visual elements journal ACM transactions on graphics (TOG) TOG homepage archive, volume 33 issue 2 article 14 March 2014. P. 14-27

  13. Cross reference: the joint understanding of collections of images and 3D models using the shape and variation of the posture of the camera journal ACM Transactions on Graphics (TOG) - proceedings of ACM SIGGRAPH Asia 2015 TOG Homepage volume 34 issue 6, Nov 2015 article No. 233.

  14. Liyan Ren1, Huayang Dai, Yingcheng Li1, Enquan Wang application of three-dimensional geological modeling in coal mining proceedings of the 8th international conference on sustainable development in mining 2017, vol. 2.


  Ключові слова: маркшейдерських МОНІТОРИНГ / РОДОВИЩЕ БАГАТЬОХ залізистих кварцитів / 3Б-МОДЕЛЮВАННЯ / ПРИРОДНО-ТЕХНІЧНІ ОБ'ЄКТИ / геологічного середовища / осадових МАРКИ / вертикальні ДЕФОРМАЦІЇ / SURVEYING MONITORING / FIELD OF BANDED IRON FORMATION / 3D MODELING / NATURAL AND TECHNICAL FORMATIONS / GEOLOGICAL TERRAIN / SETTLEMENT POINTS / VERTICAL STRAIN

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити