Мета роботи - Маркетингові дослідження номенклатури лікарськіх ЗАСОБІВ, Які представлені на фармацевтичний Сайти Вся Україна, и застосовуються для лікування захворювань аноректальної зони. У работе Використання графічний, системний, маркетинговий та фармакоекономічній методи АНАЛІЗУ. За данімі медичної статистики в Україні просліджується стрімке зростання відсотка Хворов, что ма ють патології аноректальної зони среди людей ПРАЦЕЗДАТНИХ віку. Причиною цього є способ життя сучасної людини, что виробляти до незбалансованого харчування, Зменшення фізичної актівності та несвоєчасного лікування Вже наявний захворювань. Велика варіабельність симптоматичного проявити патологічніх процесів при захворюваннях аноректальної зони потребує призначення ефективного лікування групами препаратів з різною фармакологічною актівністю. При аналізі асортименту лікарських препаратів, что Використовують для лікування захворювань аноректальної зони Було встановлен, что на фармацевтичний Сайти Вся Україна представлено 117 препаратів в різніх лікарськіх формах; з них Частка супозиторіїв складає 17,09%. При аналізі походження основних діючіх Речовини супозиторіїв Було встановлен, что найбільшу частко складають діючі Речовини синтетичного походження (60%), рослинні компоненти Присутні у 25% проаналізованіх препаратів, Частка в 15% приходиться на комбінацію Речовини рослини та синтетичного походження. Аналіз походження фірми-виробника дозволяє сделать Висновок, что Частка лікарськіх ЗАСОБІВ українського виробництва складає 50%, такоже асортимент уявлень закордонний виробникам з Німеччини, Польщі, Франции, Сербії та Италии. Отрімані результати свідчать, что согласно рекомендацій до! Застосування препаратів, курс лікування в 1 тиждень є раціональнім. Аналіз схем лікування свідчіть, что использование зелених сандалів декількох препаратів з різніх фармакологічніх груп значний підвіщує Загальну ВАРТІСТЬ та відображає Відсутність комплаєнсу. Проведено аналіз лікарськіх ЗАСОБІВ, что застосовуються для лікування захворювань аноректальної зони. Досліджено асортимент препаратів за формою випуску, походження фірми-виробника, складом лікарської форми, походження основних компонентів та цінової політики. Встановлен, что існує недолік ректальних супозиторіїв комбінованого складу, Які б могли використовуват для лікування зазначеним патологій. Тому, в результате дослідження БУВ зроблений Висновок про доцільність та Актуальність создания нового лікарського препарату для безпечного та ефективного лікування захворювань аноректальної зони.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Є. А. Борко, І. В. Ковалевська, О. А. Рубан


The Marketing Research of the Pharmaceutical Market of Ukraine about the Prospects of Creation a New Medical Form

The aim of the work was a marketing research of the nomenclature of medicines presented on the pharmaceutical market of Ukraine, which are used to treat diseases of the anorectal zone. The work used graphic, system, marketing and pharmacoeconomic analysis methods. According to medical statistics in Ukraine, there is a rapid increase in the percentage of patients with pathologies of the anorectal zone among people of working age. The reasons for this phenomenon is the lifestyle of a modern person, which leads to an unbalanced diet, a decrease in physical activity and untimely treatment of existing diseases. The great variability of the symptomatic manifestation of pathological processes in diseases of the anorectal zone requires the appointment of effective treatment with groups of drugs with different pharmacological activity. When analyzing the assortment of drugs used to treat diseases of the anorectal zone, it was found that 117 pharmaceutical preparations in various dosage forms were presented on the pharmaceutical market of Ukraine; of which the proportion of suppositories is 17.09%. When analyzing the origin of the main active ingredients of suppositories, it was found that the largest share is made up of active substances of synthetic origin (60%), herbal components are present in 25% of the analyzed preparations, a combination of substances of plant and synthetic origin account for 15%. An analysis of the origin of the manufacturing company allows us to conclude that the share of medicines manufactured in Ukraine is 50%, and the range is presented to foreign manufacturers from Germany, Poland, France, Serbia and Italy. The results obtained indicate that, according to the recommendations for the use of drugs, a treatment course of 1 week is rational. An analysis of treatment regimens suggests that the use of a combination of several drugs from different pharmacological groups significantly increases the total cost and reflects a lack of compliance. The analysis of drugs used to treat diseases of the anorectal zone. The assortment of drugs was studied by the form of release, the origin of the manufacturer, the composition of the dosage form, the origin of the main components and pricing policy. It was found that there is a lack of rectal suppositories of a combined composition that could be used to treat these pathologies. Therefore, as a result of the study, it was concluded that the creation of a new drug for the safe and effective treatment of diseases of the anorectal zone is advisable and relevant.


Область наук:
 • Економіка і бізнес
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Вісник економічної науки України
  Наукова стаття на тему 'Маркетингові дослідження ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ Щодо ПЕРСПЕКТИВ Створення Нової ЛІКАРСЬКОЇ ФОРМИ'

  Текст наукової роботи на тему «Маркетингові дослідження ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ Щодо ПЕРСПЕКТИВ Створення Нової ЛІКАРСЬКОЇ ФОРМИ»

  ?МАРКЕТИНГ ТА ЛОГ1СТІКА

  УДК 339.138: 615.23 (477) DOI: до ^: //^1.огв/10.37405/1729-7206.2019.2 (37) .137-142

  в. А. Борко астрант Оксю 0000-0003-4418-6620,

  I. В. Ковалевська

  канд. фарм. наук Оксю 0000-0001-5610-8334,

  О. А. Рубан

  д-р фарм. наук Оксю 0000-0002-2456-8210,

  Нацюнальній фармацевтичний утверсітет, м. Харив

  МАРКЕТІНГОВ1 ДОСЛ1ДЖЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ УКРА1НІ Щодо ПЕРСПЕКТИВ Створення НОВО1 ЛТКАРСЬКО! ФОРМИ

  Вступ. Одним з важлівіх факторiв впліву на еко-номiчній розвиток кра! Ня рiвень здоров'я населення ПРАЦЕЗДАТНИХ ВШУ. Здорова людина - це майбутнш iнтелекгуапьній та трудовий потенцiап держави, что е запорукою ефективного! репродукцп нацп та пiдтримку природного поповнення трудових ресуретв кра! ні.

  На Сайти Вся пращ Укра! Ні вiдмiчаеться тенденцiя Попит на кватфжованіх спецiапiстiв, яю пов'язати з iнтелектуапьною роботів. У бшьшосі віпадюв «пра-ця в офюЬ> может прізводіті до комплексу проблем зi здоров'ям, однiею з якіх е Порушення кровообiгу та застою кровi в геморощальніх Вузли. За данімі ме-дичного! статистики в Укра! ш прослiджуеться стрiмке зростання вщсотка Хворов, что ма ють патології аноректальної! зони среди людей ПРАЦЕЗДАТНИХ ВШУ [2]. Причинами цього явіща е спосiб життя Сучасний! лю-дини, что виробляти до незбалансованого харчу-вання, Зменшення фiзічноl активності та несвоечас-ного лiкування Вже наявний захворювань.

  Велика варiабельнiсть симптоматичного проявити патолопчніх процесiв при захворюваннях аноректальної! зони потребуе призначення ефективного лжу-вання групами препарату з рiзною фармакологiчною активнiсть. Так, на дерло стадiях захворювання, можливе комплексне медикаментозне лiкування без-рецептурні групами препаратiв. В залежностi вщ етапу хвороби та основних сімптомiв Використовують: антикоагулянти (при геморої! Неускладнено! Форми на початковiй стад :!), мiсцевi анестетики (вираженість бо-Льов синдром), кровозупінш та ангiопротекторнi засоби, антібютікі широкого спектру дП, Нестеров! Дш протізапальш засоби чи антисептики (при запальному процеет), глюкокортікостеро! ді [1]. Для покращення результатівностi лiкування цімі групами препарату найбшьш доцшьнім е проведення тератому! самє у мiсцi розвитку патологiчного процесса [2]. Тому, важлівім е использование ректальних лiкарських форм, что мо-жуть покращіті Показник бiодоступностi та пiдсіліті фармакологiчній ефект.

  На фармацевтичний Сайти Вся Укра! Ні л ^ рсью форми для лiкування захворювань аноректальної! зони представленi широким асортиментом: маз ^ капсули, гелi, но своє! актуальності не втрачають й супозіторп. Позітівш аспекти дано! лiкарських! форми дозволяють

  2019 / №2

  пiдвіщіті терапевтичний ефект при лiкуваннi та отріматі швидку дiю для Усунення сімптомiв захворювання [4].

  Метою роботи е Маркетингове дослщження лжар-ських засобiв (ЛЗ), яю представленi на фармацевтичний Сайти Вся Укра! Ні i застосовуються для лiкування захворювань аноректальної! зони.

  Матерiлі та методи. Дослiдження проводилося згiдно контент-аналiзу офщшніх джерел iнформацiя! среди препаратiв, что дозволеш до использование на ті-Ритори Укра! ні. Як Основний матерiали дослiдження вікорістовувалісь данi Державного реєстру лжар-ських засобiв Укра! Ні та довщніка «Компендiум 2018 - лжарсью препарати» для следующего графiч-ного, системного аналiзу та з Отримання пояснень та вісновюв [6]. Дослщження фармакоекономiчніх по-казніюв здiйснювалось методом рентабельності лжар-ських засобiв за копійчану Показники.

  Результати дослiдження. На пiдставi проведених дослiдження Було встановлен, что лiкування зазначилися-них патологш проводитися в залежностi вiд стадп та форми хвороби. За анатомо-фiзiологiчною структурою захворювання аноректальної! зони можна вщнесті до групи патологiй кішювніка, пошіренiсть якіх среди ПРАЦЕЗДАТНИХ населення Укра! ні представлена ​​на рис. 1.

  Як видно з результату дослщження, найбшьш розповсюдження е патологi! прямо! кишки (геморой, проктит), что займають Частка в 43,1% среди уетх до-слщженіх віпадюв. Функцiональнi Порушення кішювніка та дівертікульоз ма ють почти однаково роз-повсюдженiсть та займають Частка примерно в 20%. Отрімаш дат вказують на доцiльнiсть создания ефективного лжарського препарату для лiкування ге-морою та проктиту.

  Дослщження относительно визначення патологiчних про-цесiв, на корекцiю якіх винна буті спрямована ме-дікаментозна тератому, дозволило сделать Висновки, что найчастше симптоми виявляться Даних патологiй е бшь, кішковi кровотечi та дiарея. Ступiнь віражі -ностi сімптомiв Залежить вiд етапи розвитку захворювання та функціонального стану органiзму людини. Таким чином, при аналiзi отриманий Даних булу вста-новлена ​​необхщшсть создания комбiнованого препа-

  137

  ? Патологи прямо! ' кишки НВіразковій колп-

  ? Пухлини, Полт

  20,4

  ВДівертікульоз

  ? хвороба Крона

  ? Аномалп розвитку

  ? lшемiчна КОЛОП ™ ІФункцюнальи Порушення

  Мал. 1. РозподЛ патологш киш ^ вникаючи за вiдсотком пошіреностi среди ПРАЦЕЗДАТНИХ населення приборкати [1]

  Рату для л1кування захворювань аноректально1 зони [2].

  Анал1з асортименту лжарськіх засоб1в, яю вико-рістовуються для л1кування захворювань аноректаль-но'1 зони, показавши, что згщно ATC-класіфiкацi1 у тера-пп Даних патологiй застосовують: кортікостеро1ді (С05АА), мiсцевi анестетики (С05AD), iншi засоби для лiкування геморою та анального трiщін (С05АХ) [6]. Результати дослщження Державного реєстру лжар-

  ських засобiв дозволяють стверджуваті, что сумарна кшьюсть препаратiв, зареестрованіх на теріторп Ук-ра1ні станом на червень 2019 року среди груп С05АА, С05AD та С05АХ натчуе 117 лжарськіх засобiв [3]. Вивчення 1х варiабельностi дозволило сделать вісни-вок, что препарати для лжування захворювання ано-ректально1 зони на фармацевтичний Сайти Вся Укра1ні iснують в 10 рiзних лiкарських формах (рис. 2).

  17,09

  0,85

  24,79

  3,42

  0,85 ^ 4,27

  ? гель

  ЕЗ Краплi

  ? капсули

  П Крем

  ? ЛюфИзат для Розчин ШШазь

  10,25

  Ш Настоянка

  ? Супозіторп

  ? Розчин д / ^

  ? таблетки

  Мал. 2. Розподи лжарськіх засобiв, что Використовують для лжування захворювань аноректальноЧ зони,

  згiдно 1х лшарськог форми [3]

  Було встановлен, что найбшьш розповсюдження е лжарська форма у виглядi гелю (24,79%); супозіторп та таблетки займають друге мiсце за пошірешстю з частко препаратiв у 17,09 та 17,95% вщповщно. Про-аналiзувавші данi, относительно походження кра1ні-вироб-ника (рис. 3) Було встановлен, что Частка препарату закордонного виробництва ставити 53,85%, что до-зволяет стверджуваті про доцшьшсть Розширення Асо-ртіменту даного сегменту фармацевтичного Сайти Вся Ук-ра1ні.

  Завдяк мiсцю дГ1 та швідкостi Настанов тера-певтічного ЕФЕКТ ефективного при л ^ Ванш захворювань аноректально1 зони е л ^ рська форма у ві-глядi супозіторпв. Тому, нами БУВ дослщженій фар-

  мацевтічній ринок супозіторпв, что вiдносять до груп С05АА, С05AD та С05АХ. Було встановлен, что дана лжарська форма представлена ​​18 препаратами, среди якіх Частка ЛЗ укра1нського виробництва скла-дае 50% (рис. 4). Такоже асортимент уявлень за-кордон виробника з Шмеччіні, площині ^ Францп, Сербп та Ггалі.

  Визначення складу ЛЗ показало, что 65% позики-ють полiкомпонентнi засоби з перевага дiючіх речо-вин синтетичного походження (60%). Рослінш когось компонентами прісутш у 25% проаналiзованіх препарату, Частка в 15% приходиться на комбшащю Речовини рослини та синтетичного походження (рис. 5).

  138

  В1СНІК ЕКОНОМІНО1 НАУКИ УКРА1НІ ф

  Мал. 3. Стввгдношення лжарськіх засобгв, что Використовують для л1кування захворювань аноректально'1 зони, зггдно походження ф1рмі-виробника [3]

  прикрашений

  Мал. 4. Стввгдношення супозіторй'в, что Використовують для л1кування захворювань аноректально'1 зони, зггдно походження ф1рмі-виробника [3]

  При aHMI3i фармакоекономiчніх показніюв ЛЗ у виглядi супозіторпв груп С05АА, C05AD, С05АХ (див. Таблицю) Було встановлен, что препарати закордонного виробництва ма ють бшьшу вартють по-рiвняно з вгтчізнянімі аналогами. Так, препарат з найбшьшою цшою среди наявний у продажу ЛЗ «Сел-терізан» виробництва Нiмеччина, травні середня вар-тiсть в аптеках 276,00 грн, в тій годину як его укра! Н-ський аналог «Проктозол» в Середньому коштуе 82, 11 грн [5].

  При дослщженш цшьово! направленостi, Юну-ючих на фармацевтичний Сайти Вся Украши лiкарських препаратiв (див. таблицю) Було встановлен, что юнуе лишь незначна Частка ЛЗ з комбшованою дiею, яю б вплівалі на всi ланки патогенетичного процесса. Ос-новних ефект наявний препарату напрямків тшькі на зняття больового симптому, в тій годину як практично вiдсутнi засоби, яю б вiдновлювалі функцiю аноректального! зони.

  60

  60 50 40 30 20 10 0

  природного походження

  КомбИа ^ я Речовини природного та синтетичного походження

  синтетичного походження

  Мал. 5. Розподи супозіторй'в, что Використовують для л1кування захворювань аноректально'1 зони,

  зггдно походження основних дючіх Речовини [3]

  Наступний етапом БУВ фармакоекономiчній ана-лiз тактики л ^ вання проктолопчніх захворювань, яка у кожному конкретному випадка Грунтуеться на оцшщ Загальна стану хворого, віразносі болiсного синдрому i ступенi непрацездатносі пацiента, Локаті-зац !! i ступеш важкостi захворювання, наявностi ускладнень (защемлення або тромбоз геморощальніх вузл1в), планах пащента по лiкування захворювання Надаль Курс лiкування, як правило включае комплекс

  препаратiв, яю забезпечують швидке й Ефективне зне-хворий аноректального! зони, Зменшення запаленою i набряку Ураження тканин, протід1ю тромбозу Судін; розслабленими внутршніх сфiнктера прямо! кишки, вщновлення нормально! резістентностi венозних i л! мфатічніх Судін, нормалiзацiю мжроціркуляц !! у зош Ураження ТОЩО. Перелiк лжарськіх препаратiв у Форм1 супозіторпв, что застосовуються для лiкування захворювань аноректальної! зони, наведень у таблиць

  @ 2019 / №2

  139

  -fc. про

  Таблиця

  № з / п Група Назва препарату Виробник, ЛФ Основш д1юч1 Речовини Доза, г Режим введення Цша упаковки, грн Вартсть 1 тижня л1кування, грн Варпсть в по-р1внянш з най-Дешевше курсом л1кування Варт1сть в по- р1внянш 3 найдорожчих курсом л1ку -Вань

  Mihi-мінімальних Середня Максимальна

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  1 Q < ir? про та Анестезол прикрашені, Супозіт № 5 в упа- КОВЩ Бензокаш В1смута суб-галат Цинку оксид Ментол 0,1 0,04 0,02 0,004 1 супоз 1-2 рази на добу 19,43 22,48 23,20 67,44 +36,36 грн + 216,99% -560,76 грн - 931,49%

  2 Новокаш прикрашені, Супозіт № 10 в упа-ковщ Новокаш 0,1 1 супоз 1-2 рази на добу 26,34 29,50 32,90 59,00 + 27,92 грн + 189,83% - 600,28грн - 1064,74%

  3 Гемопрокт прикрашені Супозіт № 10 в упа-ковщ Бензокаш В1смута суб-галат Цинку оксид Ментол 0,1 0,04 0,02 0,004 1 супоз 1-2 рази на добу 38,99 42,61 47,60 85,22 + 54 , 14 грн + 274,19% - 542,98грн - 737,15%

  4 Гемороль Польща Супозіт № 12 в упа-kobiji Бензокаш Комплекс рос-лінніх екст-ракт1в 0,1 0,15 1 супоз 1 раз на добу 155,68 188,94 232,38 188,94 + 157,86 грн +607, 91% - 439,26грн - 332,48%

  5 Проктозол прикрашені Супозіт № 5 в упа-kobiji Лщокашу гщ- рохлорід Буфексамак 0,001 0,25 1 супоз 2 рази на добу 73,17 82,11 105,11 246,33 + 215,25 грн +792,56% - 381, 87грн - 255,02%

  6 Проктозан Шмеччіна Супозіт № 10 в упа-ковщ Лщокашу гуд- рохлорід Буфексамак 0,01 0,25 1 супоз 2 рази на добу 240,05 276,00 383,20 552,00 + 520,92 грн + 1776,06% - 76,2 грн - 113,80%

  7 Рел1ф Ад-Ванс 1тал1я Супозіт № 12 в упа-kobiji Бензокаш 0,206 1 супоз 1-4 раз1в на добу 176,20 192,64 220,80 385,28 + 354,20 грн + 1239,64% - 242,92грн - 163,05%

  8 t V) про і Рел1ф Ультра 1тал1я Супозіт № 12 в упа-kobiji Пдрокорті-зону ацетат Цинку сульфат многщрат 0,01 0,011 1 супоз 1-4 раз1в на добу 177,04 195,90 276,40 391,80 + 360, 72 грн + 1260,62% - 236,40грн - 160,33%

  td

  Про

  Я

  S «

  і Про

  я про

  л я про

  я

  >

  S

  • з

  "d

  >

  Н '

  S

  Ьа

  I §

  I

  ра

  E3 8

  Si Ьв

  Про

  Зактчення табліщ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  9 Рел1ф Про Ггалш Супозіт № 10 в упаковщ Флуокорталон швалат Лщокашу гщ-рохлорід 0,001 0,04 1 супоз 2 рази на добу 214,20 245,31 306,22 490,62 +459,54 грн + 1578,57% - 137, 58грн - 128,04%

  10 Анузол прикрашені Супозіт № 10 в упаковщ Ксероформ Екстракт беладони густий Цинку сульфат 0,1 0,02 0,05 1 супоз 2-3 рази на добу 27,73 31,95 35,22 63,90 + 13,26 грн + 205 , 60% - 564,30 грн - 983,10%

  11 Ш Беладонна екстракт прикрашені Супозіт № 10 в упаковщ Екстракт беладони густий 0,015 1 супоз 2-3 рази на добу 13,10 15,54 25,38 31,08 - 597,12грн - 2021,23%

  12 Про Бетюл прикрашені Супозіт № 10 в упаковщ Екстракт беладони густий Гхтюл 0,015 0,2 1 супоз 1-3 рази на добу 14,89 25,32 28,92 50,64 + 19,56 грн + 162,93% - 577, 56 грн - 1240,52%

  13 1хтюл прикрашені Суп № 10 в упаковщ Гхтюл 0,1 1 супоз 1-2 р на добу 36,31 40,15 42,30 80,30 + 49,22 грн + 258,36% - 547,90грн - 782,32 %

  14 Постері- займаємося виготовленням Шмеччіна Супозіт № 10 в упаковщ Стершпзована суспенз1я куль-тури бактерш 0,387 1 супоз 2 рази на добу 273,93 314,10 333,92 628,20 + 592,12 грн + 2021,24%

  15 Прокто-гл1венол Франщя Супозіт № 10 в упаковщ Трибенозид Лщокашу гщ-рохлоріду 0,4 0,04 1 супоз 2 рази на добу 203,96 234,04 275,22 468,08 + 437,00 грн + 1506,05% - 160,12 грн - 134, 20%

  16 Проктозан нема про Серб1я Супозіт № 10 в упаковщ гепарину на-тр1ю Предшзолону ацетату Полщоканолу 120 МО 0,0001 0,003 1 супоз 1 раз на добу 168,36 201,94 245,48 201,94 + 170,86 грн + 649,74 % - 426,26грн - 311,08%

  17 Пропол1с прикрашені Супозіт № 10 в упаковщ фенольні гщ-рофобній препарат пропо-л1су 0,1 1 супоз 3 рази на добу 33,32 37,02 47,60 111,06 + 79,98 грн + 357,33% - 517, 14грн -565,64%

  18 Рел1ф Ггалш Супозіт № 12 в упаковщ Феншефріну гщрохлорід 0,005 1 супоз 1-4 рази на добу 167,90 211,80 302,68 423,60 + 392,52 грн + 1362,93% - 204,60 грн - 148,30 %

  Аналiз рентабельності, что застосовувався у данш РОБОП, е аналiтічнім методом, что порiвнюe тактику лiкування з Вигода або економiчний витратами, яю віраженi у копійчаних екшвалені [7]. Даній метод БУВ використаних для оцшкі куретв лiкування безрецеп-турне препаратами, оскшькі терапiя в условиях ста-цюнару передбачало наявнiсть iнших крітерпв Швидко-СТI та ефектівностi Настанов терапевтичного ефектів. Отріманi результати свiдчать, что згщно рекомендацiй до! Застосування препарату, курс лiкування в 1 тиж-день е рацiональнім. Аналiз схем л ^ вання свiдчить, что использование комбшац !! дек1лькох препаратiв з рiзних фармаколопчніх груп значний пiдвіщуe зага-льну вартють та вiдображаe вiдсутнiсть комплаєнсом. Результати дослiдження показали, что найменша се-редную цiну травні препарат «Беладонна екстракт» (15,54 грн), курс монотерапп которого буде коштуваті 31,08 грн. Найбшьша вартiсть за монотератю курсом лiкування Належить представник групи С05АА (391,80490,62 грн), что может свщчіті про недоступнiсть дано! групи для широких верств населення Укра! ні та вщ-сутнiсть аналопв з протізапальною активнiсть за по-мiрну вартiсть. Аналiз результатiв дослщження свщ-чить, про переважаючу бшьшють препаратiв зi знебо-люючи та протізапальною актівшстю та повну вщ-сутнiсть комбiнацiй, як! б вщновлювалі функцюну-вання аноректального! зони.

  Отже, отріманi результати свiдчать про доцшь-нiсть розробки вiтчізняніх лiкарських засобiв, яю бу-дути бшьш доступними для населення Укра! Ні, та за-довольнятімуть високий Попит на препарати дано! групи.

  Висновки. 1. Показано, что маркетинговий аналiз, относительно розробки Нових ЛЗ для л ^ вання захворювань аноректальної! зони е значний фактором економiчний розвитку фармацевтичних пiдпріeмств кра! ні.

  2. Проведено аналiз лiкарських засобiв, что засто-совуються для лiкування захворювань аноректальної! зони. Дослiджено асортимент препарату за формою випуску, походження фiрми-виробника, складом ль карсько! форми, походження основних компонента та цшово! полггікі. Встановлен, что iснуe недолжен ректальних супозіторi '! В комбiнованого складу, яю б могли використовуват для лiкування зазначеним патологiй.

  3. Проведено фармакоекономiчній аналiз рента-бельностi курсiв лiкування захворювань аноректальної! зони рiзнімі групами препарату. Визначили, что препарати С05АА ма ють скроню вартють за 1 курс лiку-вання, что может свщчіті про недоступнiсть дано! групи для широких верств населення Укра! ні. Вста-новлена ​​вщсутшсть сегменту Сайти Вся, что БУВ бі уявлень комбшащею л ^ рськіх засобiв з ангюпро-текторною актівшстю.

  4. На пiдставi проведених дослщжень показана доцiльнiсть та актуальшсть создания нового лжар-ського препарату, з комбшованою дieю для безпечного та ефективного лiкування захворювань аноректальної! зони у виглядi супозіторпв.

  Список використаних джерел

  1. Вдячний Л. А. Місцеве лікування в консервативної терапії гострого геморою. РМЗ. 2009. Т. 17. №. 14. С. 921-923.

  2. Гюльмамедов Ф. І. та ін. Аналіз результатів диференційованого підходу в лікуванні гемороїдальних хвороби. Вісник невідкладної і відновної медицини. 2012. Т. 13. №. 3. С. 344-346.

  3. Державний реєстр лжарськіх засобiв Украши. URL: http: // www. drlz.com.ua/.

  4. Крайдашенко О. В., Свінтозельській О. О. Фармацевтична отка при вщпуску безрецептурних ль карськіх препарату для симптоматичного л ^ вання розладiв травлення. Клшчна Фармацiя. Запоргжжя :, 2014. 98 с.

  5. Перелж лiкарських засобiв наявний в аптеках мюта Харюв. URL: https://tabletki.ua/uk/.

  6. Довідник «Компендiум. Лжарсью препарати ». URL: http://umedp.ru/articles/ preparaty_sulfonil mocheviny_v_sovremennykh_algoritmakh_vedeniya_boln ykh_sakharnym_diabetom_2_tipa.html.

  7. Яковлєва О. С. Фармакоекономжа у харчуванні та вщповщях: навч. посiб. для провiзорiвiнтернiв. За-поргжжя: [ЗДМУ], 2015. 88 с.

  8. Okley D. V. Systemic phlebotropic drugs in pharmacotherapy of chronic venous insufficiency of the lower extremities. Вкнік Фармація. 2015. № 4. С. 74-77.

  Reference

  1. Blagodarniy L.A. (2009). Mestnoe lechenie v kon-servativnoy terapii ostrogo gemmoroya [Local treatment in conservative treatment of acute hemorrhoids] [in Russian].

  2. Gulmamedov F.I. (2012). Analiz resultativ diferenciyovanogo pidchodu v licuvanni gemoroidalnoi chvorobi [Analysis of the results of a differentiated approach in the treatment of hemorrhoidal disease] [in Ukrainian].

  3. State Register of Medicines of Ukraine. Retrieved from http: // www.drlz.com.ua/ [in Ukrainian].

  4. Kaydashcenko O.V. Pharmacevtichna opika pri vidpusku bezrecepturnich licarskich preparative dlya simp-tomatichnogo licuvannya rozladiv travlennya (2014 року) [Pharmaceutical care for OTC dispensing drugs for symptomatic treatment of disorders digestion.] [In Ukrainian].

  5. List of medicines available in pharmacies in Kharkov. Retrieved from https://tabletki.ua/en/ [in Ukrainian].

  6. The Compendium. Medicines. Retrieved from https://compendium.com.ua [in Ukrainian].

  7. Yakovleva O.S. (2015). Pharmacoenomica u pi-tannyach ta vidpovidyach [Pharmacoeconomics in Q&A:] [in Ukrainian].

  8. Okley D. V. (2015). Systemic phlebotropic drugs in pharmacotherapy of chronic venous insufficiency of the lower extremities.

  Стаття надшшла до редакщ! 04.12.2019

  Прийнято до друку 19.12.2019

  Формат цитування:

  Борко 6. А., Ковалевська I. В., Рубан О. А. MapKeraHroBi дослщження фармацевтичного Сайти Вся Украши относительно перспектив создания ново! л ^ рсько! форми. Вкнік eKOHOMIHHOi науки приборкати. 2019. № 2 (37). С. 137142. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2019.2(37).137-142

  Borko Ye. А., Kovalevska I. V., Ruban O. А. (2019). The marketing research of the pharmaceutical market of Ukraine about the prospects of creation a new medical form. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 2 (37), рр. 137-142. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2019.2(37).137-142

  142

  В1СНІК EKOHOMI4HOI НАУКИ прикрашені ф


  Ключові слова: маркетинговий аналіз / фармацевтичний ринок України / захворювання аноректальної зони / супозіторії. / marketing analysis / pharmaceutical market of Ukraine / diseases of the anorectal zone / suppositories.

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити