У країнах з розвиненою ринковою економікою маркетинг грає дуже істотну роль. маркетинг освіти це принципово нова, пошукова сфера маркетингу. У зв'язку із збільшенням числом недержавних навчальних закладів зростає конкуренція як між ними, так і з державними вузами. Така ситуація диктує необхідність пошуку шляхів підвищення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів, тим більше що інтенсивність конкуренції постійно зростає і посилюється ступенем територіальної близькості освітніх організацій.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Арутюнова А. Е.


In the countries with developed market economy the marketing plays a rather essential role. The marketing of formation is an in essence new, search in sphere marketing. In connection with increased number of non-state educational institutions the competition, increases both between them, and with state high schools. Such situation dictates necessity of searching ways of competitiveness increasing among the higher educational establishments, more over intensity of a competition permanently grows and strengthens by a degree of territorial affinity of educational organizations.


Область наук:
 • Економіка і бізнес
 • Рік видавництва: 2007
  Журнал: Известия Російського державного педагогічного університету ім. А.І. Герцена
  Наукова стаття на тему 'Маркетинг в освітній діяльності'

  Текст наукової роботи на тему «Маркетинг в освітній діяльності»

  ?А. Е. Арутюнова

  МАРКЕТИНГ В ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  Робота представлена ​​кафедрою менеджменту Кубанського інституту міжнародного

  підприємництва та менеджменту.

  Науковий керівник - доктор економічних наук, професор А. Ф. Сидоров

  У країнах з розвиненою ринковою економікою маркетинг грає дуже істотну роль. Маркетинг освіти - це принципово нова, пошукова сфера маркетингу. У зв'язку із збільшенням числом недержавних навчальних закладів зростає конкуренція як ме ^ ду ними, так і з державними вузами. Така ситуація диктує необхідність пошуку шляхів підвищення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів, тим більше що інтенсивність конкуренції постійно зростає і посилюється ступенем територіальної близькості освітніх організацій.

  In the countries with developed market economy the marketing plays a rather essential role. The marketing of formation is an in essence new, search in sphere marketing. In connection with increased number of non-state educational institutions the competition, increases both between them, and with state high schools. Such situation dictates necessity of searching ways of competitiveness increasing among the higher educational establishments, more over intensity of a competition permanently grows and strengthens by a degree of territorial affinity of educational organizations.

  1 3

  Особливості організації та проблеми функціонування навчального закладу в ринкових умовах роблять необхідним використання маркетингових інструментів для підвищення його конкурентоспроможності.

  Освітня послуга як продукт маркетингу виступає товаром особливого роду.

  Освітні послуги - специфічне виробництво в невиробничій сфері. Адже, з одного боку, це нематеріальне благо, яке надходить в особисте споживання. З іншого ж боку, корисний ефект освітньої послуги проявляється в матеріальному виробництві, але через відомий проміжок часу і не завжди точно визначений заздалегідь. Відтворення робочої сили з позиції особистості забезпечується предметами споживання, які виробляються в матеріальній сфері та в сфері освітніх послуг.

  За визначенням Ф. Котлера та К. Ф. А. Фоке, під маркетингом освітніх послуг розуміється дослідження, планування, здійснення і контроль за ретельно сформульованими програмами, задуманими, щоб викликати добровільний обмін цінностями з цільовими ринками з метою досягнення прагнень навчальних закладів. Для навчальних закладів - це розробка, реалізація і оцінка освітніх програм шляхом встановлення відносин обміну між освітніми установами та їх клієнтами з метою гармонізації інтересів.

  Освітні послуги специфічні і мають ряд характерних ознак:

  • сезонністю;

  • відносної тривалістю виконання;

  • відстрочкою прояви результату;

  • неможливістю перепродажу і т. Д.

  Освітні послуги забезпечують:

  реалізацію потреби людини в отриманні певного виду знань, умінь, навичок, в придбанні певної професії або отриманні освіти;

  задоволення попиту на фахівців на ринку праці.

  Маркетинг освітніх послуг характеризується чотирма особливостями:

  1) наявністю великої кількості учасників маркетингових відносин, яких можна об'єднати в чотири великі групи: клієнти, спонсори, виробники, споживачі послуг;

  2) багатозначністю цілей: у виробництві максимизируется прибуток, формалізувати мету в освіті набагато складніше;

  3) виробництво не товарів, а послуг, що вимагає модифікації маркетингової стратегії;

  4) пильним громадським увагою і позаринкові тиском на надання послуг.

  Основна мета освітнього маркетингу полягає саме в тому, щоб дати носію комплексу освітніх заходів конкурентні переваги.

  Освіта не є вільно конвертованими, а пов'язано з кожним окремим особою, які беруть участь у цьому процесі. Тому для кожного споживача освітніх послуг важливо, щоб вони надавалися найбільш оптимальним чином.

  Продукт, пропонований навчальним закладом, що характеризує якість освіти і створює його імідж, визначається наступними показниками:

  • компетентність навчального закладу (за оцінкою студентів);

  • питома вага викладачів з вченими ступенями і званнями;

  • плата за навчання;

  • форми навчання;

  • технологічна і комп'ютерна озброєність навчального процесу;

  • наявність спецкурсів і додаткових освітньо-професійних послуг;

  • привласнюється кваліфікація при навчанні;

  • ступінь індивідуалізації навчального процесу;

  • історичні традиції навчального закладу;

  Маркетинг в освітній діяльності

  • затребуваність випускників;

  • зв'язки з підприємствами;

  • обмін досвідом з вузами аналогічного спрямування;

  • інноваційний потенціал;

  • престиж спеціальностей;

  • рівень зарубіжних зв'язків;

  • фінансова стійкість навчального за -ведение;

  • рекламна політика і ін.

  Для створення відповідного освітнього продукту і забезпечення його конкурентоспроможності потрібна сукупність-ність організаційного, управлінського, економічного і маркетингового підходів. Відкриття нових та зміцнення перспективних спеціальностей, проголошення політики якості навчання, проведення конкурентного аналізу і т. Д. Слід розглядати як перші кроки в освоєнні ринкового підходу до управління вузом. Необхідна системна робота з дослідження і прогнозування запитів різних ринкових сегментів, позиціонування університету і його освітніх послуг на ринку, моніторингу та управління їх конкурентоспроможністю, оптимізації товарного портфеля, вироблення маркетингових стратегій і планів поведінки на різних сегментах, розробці під них «маркетинг-мікс», зміцненню іміджу вузу, виробленні місії і стратегічної мети, оновленню персоналу і його менталітету і т. д. в результаті майбутнього обсягу і різноманітності перерахованої маркетингової роботи в рамках освітнього закладу необхідно функціонування служби, яка буде вирішувати наступні завдання:

  • постійне зростання якості пропонованої освітньої послуги;

  • фінансовий аналіз і прогнозування економічної діяльності освітнього закладу;

  • стратегічне планування;

  • менеджмент якості;

  • маркетингові дослідження;

  • рекламна політика навчального закладу.

  Основу освітнього закладу, як і будь-який господарюючий на ринку структури, становлять такі функціональні системи: комунікаційна, керуюча, організаційна та технологічна. Ці системи, їх структура і функції повинні забезпечувати безперервне освоєння стандартів щодо рівня викладацького персоналу і його продуктивності, якості процесу навчання і фахівців, що випускаються, а також норми витрат ресурсів відповідно до цільової функцією вузу.

  Подання структури вузу у вигляді систем і рівнів організації дозволяє виділити елементи і здійснити їх функціональний аналіз.

  Зі зміною економічних відносин у сфері вищої освіти призвело до зміни стану задає середовища - ринку. Поряд з колишнім власником (державою), з'являються і нові - приватні власники недержавних вузів. Власник виступає в якості задає суб'єкта.

  Якщо в умовах директивної економіки цільова функція вузу полягала в участі в ресурсних потоках, централізованих державою, то в ринкових умовах організація повинна вбудовуватися в потоки конкурентного ресурсного обміну.

  При переході до ринкових відносин у ВНЗ з'явилася нова функція в зовнішньому середовищі, а у внутрішньому середовищі на -блюдается різне поєднання старих і нових функцій виробничої структури з переважанням на сьогоднішній день перше.

  Комунікаційна система вузу на основі моніторингу конкурентного середовища (ємність ринку, його структура, ціни, якість послуг) формує вимоги до складу та обсягу освітніх програм, їх кваліфікаційним та матеріально-технічного забезпечення, термінами навчання, витраті ресурсів. Установки перевіряються на

  відповідність атестаційним вимогам міністерства освіти.

  На основі отриманої інформації керуюча система вузу оцінює можливості, виробляє корпоративну стратегію, ставить цілі для всіх систем і здійснює контроль їх досягнення. Виконується аналіз структури функцій в кожному елементі і оцінка їх ефективності за заданими критеріями. Забезпечення ефективної взаємодії на основі підпорядкування всіх елементів виконання прийнятої стратегії проводиться організаційною системою. Далі оцінюються можливості технологічної системи по підготовці молодих фахівців з необхідними за умовами споживачів параметрами. Отримані результати соотно-

  сятся з даними моніторингу конкурентного середовища.

  Ефективність перетворення вузу і організації взаємодії його структурних елементів оцінюється по общесистемному критерієм - конкурентоспроможності надаються ринку послуг. Якщо досягається рівень конкурентоспроможності забезпечує можливість реалізації обраної стратегії поведінки вузу на ринку, то запускається програма перетворення виробничої системи з встановленням термінів та відповідальних осіб.

  У разі недосягнення вимог дії з вироблення програми перетворення повторюються або вуз виробляє нову стратегію ринкових дій.


  Ключові слова: освіта /маркетинг /маркетинг освіти /освітній маркетинг /конкурентоспроможність вузу /освітні послуги

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити