плиг паракератозі рубця, Які ўзнікае на тлі хранічнага ацидозу, ўстаноўлени наступния структурния Редагувати епітеліяльнага пласта слізістай абалонкі: патаўшченне ахоўнага (рагавога) шару, за кошт павелічення колькасці паверхне-вих епітеліяльних клетак, багата іх десквамация з паверхні ахоўнага шару, павеліченне колькасці и аб'ёму клетак базаль-нага шару з слабка вияўленим пераходам шару шипаватих клетак ў зярністи шар. Устаноўлена, што плиг хранічнай формі ацидозу сасочкі рубця мяняюць палю натуральну форму, становяцца патоўшчанимі, шчильнимі, часта зрошчанимі паміж сабой, утвараючи шчильния Вузли, якія ўяўляюць сабой паракератозния ўтваренні. плиг паракератозі слізістай абалонкі змяняецца структура клеткавих мембран и велічиня міжклетачних прастор, што приводзіць та парушення механізмаў транспарту пажиўних речиваў праз керацінізавани епітеліяльни пласт рубця.

Анотація наукової статті по агробіотехнології, автор наукової роботи - Туміловіч Г.А.


Rumen parakeratosis, which occurs with chronic acidosis, leads to the following structural changes in the epithelial mucosal layer: thickening of protective (keratoid) layer by increasing the amount of surface epithelial cells, their rich desquamation from the surface of protective layer, an increase in the number and size of cells of basal layer with a weakly manifested transition of the layer of spiny cells into granular layer. We have established that in the chronic form of acidosis rumen papillae change their natural form and become thickened, dense, often spliced ​​together, forming dense nodes which are parakeratosis formations. In the parakeratosis of mucous membrane, there are changes in the structure of cell membranes and inter-cell space, which leads to disruption of mecha-nisms of transport of nutrients through the keratinized epithelial layer of rumen.


Область наук:
 • Агробіотехнології
 • Рік видавництва: 2018
  Журнал: Тваринництво і ветеринарна медицина
  Наукова стаття на тему 'МАРФАЛАГІЧНАЯ ХАРАКТАРИСТИКА ДИСТРАФІЧНИХ ЗМЯНЕННЯЎ СЛІЗІСТАЙ АБАЛОНКІ рубці плиг ХРАНІЧНАЙ ФОРМІ АЦИДОЗУ Ў КАРОЎ'

  Текст наукової роботи на тему «МАРФАЛАГІЧНАЯ ХАРАКТАРИСТИКА ДИСТРАФІЧНИХ ЗМЯНЕННЯЎ СЛІЗІСТАЙ АБАЛОНКІ рубці плиг ХРАНІЧНАЙ ФОРМІ АЦИДОЗУ Ў КАРОЎ»

  ?УДК 619: 616.152.112: 636.22 / 28

  МАРФАЛАГ1ЧНАЯ ХАРАКТАРИСТИКА ДИСТРАФ1ЧНИХ ЗМЯНЕННЯУ СЛ1З1СТАЙ АБАЛОНК1 рубці плиг ХРАН1ЧНАЙ ФОРМІ АЦИДОЗУ У Каро

  Г. А. ТУМ1ЛОВ1Ч

  УА «Гродзенский дзяржауни аграрної утверстет», м Гродна, Білорусь, 230008

  (Паступта у редакцию 11.04.2018)

  Плиг паракератозі рубця, яю узшкае на тлі хратчнага ацидозу, устаноулени наступния структурния Редагувати еniтелiяльнага пласта слИстай абалонт: патаушченне ахоунага (рагавога) шару, за кошт павелiчення колькасц паверхне-вих ептелiяльниx клетак, багата ix десквамация з паверхт ахоунага шару, павелiченне колькасц i аб ' yoму клетак базаль-нага шару з слабка вияуленим пераходам шару шипаватих клетак у зяршсти шар. Устаноулена, што плиг хратчнай формі ацидозу сасочк рубця мяняюць палю натуральну форму, становяцца патоушчанимi, шчильнимi, часта зрошчанимi памiж сабой, утвараючи шчильния Вузли, яюя уяуляюць сабой паракератозния утварент. Плиг паракератозі слИстай абалонш змяняецца структура клеткавих мембран i велiчиня мiжклетачниx прастор, што приводзщь та парушення мехатзмау транспарту пажиунихречивау праз керацтзавани ептелiяльни пласт рубця.

  Ключавия слова: буйна рагатая живёла, рубець, слтстая абалонка, ептелiяльна-злучальнатканкавия сасочт, еттелш, хратчни ацидоз, паракератоз, марфалогiя, марфаметрия.

  Rumen parakeratosis, which occurs with chronic acidosis, leads to the following structural changes in the epithelial mucosal layer: thickening ofprotective (keratoid) layer by increasing the amount of surface epithelial cells, their rich desquamation from the surface ofprotective layer, an increase in the number and size of cells of basal layer with a weakly manifested transition of the layer of spiny cells into granular layer. We have established that in the chronic form of acidosis rumen papillae change their natural form and become thickened, dense, often spliced ​​together, forming dense nodes which are parakeratosis formations. In the parakeratosis of mucous membrane, there are changes in the structure of cell membranes and inter-cell space, which leads to disruption of mechanisms of transport of nutrients through the keratinized epithelial layer of rumen.

  Key words: cattle, rumen, mucous membrane, epithelial connective tissue papillae, epithelium, chronic acidosis, parakeratosis, morphology, morphometry.

  Уводзши

  Айчиннимi i замежнимi By40HbiMi даказана, што у Аснова захворванняу перадстраушка високапрадуктиуних Каро ляжаць парушенш 6iHxiMi4Hbix i ферментатиуних працесау у змесщве рубця. З причини гетага у рубці развiваецца ацидатични або алкалатични стан, яю приводзщь та парушення стрававання [1, 2, 6, 8, 10, 19, 22].

  Працягли канцентратни тип кармлення у жуйних живёл приводзщь та развщця храшчнай форми ацидозу (румешт), якая характаризуецца устойлiвимi стрyктyрна-фyнкциянальнимi зменамi як у аргашзме у целим, так i у рубці. Па лгаратурних дадзених i вежах наших даследаванняу, румешт - Гаразд з Найбільший распаусюджаних захворванняу буйної рагатай живёли на буйних таварно-малочних комплексах i фермах. Румештам часцей хварее буйна рагатая живёла на штеншуним ад-кормі, плиг хуткай Редагувати рациёну з грубих кармоу на рациён з високай удзельнай вагами канцентра-ваних кармоу, плиг працяглим скармлiваннi Цукрове буракоу, кукурудзи, сшасу, барди, жамеринау i шш. [1, 4, 6, 20, 21].

  Румешт - гета запаленою ^ зютай Абалон рубця, якоє працякае пераважна у хранiчнай формі, у вишку назапашвання малочнай кiслати (храшчни малочнакiсли ацидоз), што приводзiць та з'яулення паракератозу, гiперкератозy i утваренню виразка слiзiстай абалонкi [1, 8]. Плиг руменще ад-значаюцца ютотния Редагувати ва унутраним асяроддз1 аргашзма: павишаецца асматични щік у змесщве рубця буйної рагатай живёли, наслідком чаго з'яуляецца депдратация аргашзма за кошт паступлен-ня вадкасцi у рубець, павишаецца паказчик гематакрита, адбиваецца падзенне кривянога цiскy, yзнiкае тахшардия. Адзначаецца парушенне стрававання, знiжаецца паядальнасць корму, вияуляецца скаженне апетиту, зшжаецца прадуктиунасць, живёли худнеюць. Вонкава живёли млявия, стрибну-чани, шерснае покриваючи цьмянае, ускудлачанае. Знiжаецца рН змесщва рубця та 4,5-6,0 i мачи Менш за 8,0 [1, 2, 6, 8, 10, 20, 22].

  Адной з асноуних Прая деструктиуних працесау у слiзiстай абалонци рубця плиг храшчнай формі цячення румешту з'яуляецца паракератоз. Паракератоз ^ зютай абалонкi рубця - гета хвароба характаризуецца разрост i ушчильненнем сасочкоу рубця з утвареннем вялшх пластоу лускатих епiтелiяльних Елементал са значним змяненнем структури слiзiстай Абалон i, як правiла, суправад-жаецца застойнай дисташяй перадстраунiка [2, 6, 8, 9, 10, 20 , 22]. На дадзени момант yoсць некаля здагадак аб причинах узнiкнення паракератозу ^ зютай абалонкi рубця - гета мехашчнае i хiмiчнае уздзеянне. Шераг аутарау паказваюць, што причинай узшкнення паракератозу у

  високапрадуктиуних живёл плиг хранiчнай формі цячення румешту, можа Биць доугае уздзеянне на слiзiстyю абалонку змесцiва рубця з Зміна хiмiчним складах (павелiченне колькасцi малочнай кiслати), знiженнем рН змесщва рубця та 5,5-6,0 i р д. [1, 2, 6, 8]. 1ншая група даследчикау паказвае на магчимае механiчнае уздзеянне на ^ зютую абалонку рубця, непасредна корму. Так, па дадзених В. А. Зотава доугае скармлiванне у вялшх колькасцях збожжавих, цукристих i юслих кармоу з'яуляецца причинай НЕ толью адхiлення у страваваннi, но i патаушчення слiзiстай абалонкi i павелiчення арагавення епiтелiя перадстраушка. Паракератоз рубця, па дадзених А. Ч. лi i iнш., Развiваецца плиг працяглим кармленнi аднимi гранyляванимi кормасyмесямi. У вишку Редагувати структури епiтелiяльних клетак рубця адзначаецца ускладнено транспарт пажиуних речивау на тлі фiзiялагiчних i бiяхiмiчних змяненняу складу змесщва рубця. Адбиваюцца паталагiчния Редагувати складу мшрафлори рубця, у ей пераважаюць патагенния бактериi i ГРИБ, што приводзiць та пас-лаблення ахоуних сiл арганiзма i развiццю генералiзаваних iнфекций i гiбелi живёли [1, 2, 4, 6, 9, 20].

  Марфалапчния Редагувати тканкавих кампанентау ^ зютай абалонкi рубця високапрадуктиуних живёл плиг парушенш техналогп кармлення малочних Каро i захворваннях перадстраунiка мала виву-чани. Дадзения, якiя yoсць па гетаму пробування, адзiнкавия, няпоуния, сyпяречлiвия i НЕ даюць агуле-нага уяулення аб важнай бiялагiчнай праблєми.

  Мета роботи - виявщь марфалагiчния прикмети дистрафiчних змяненняу ^ зютай абалонкi рубця плиг хранiчнай формі ацидозу у Каро.

  Асноуная Частка

  Материялам для гiсталагiчних даследаванняу ray ^ rni візерунки сценак рубця у різни яго ділянках. Материял адбiрауся у - пераддзвер i, зводзе'i сляпих виступах дарсальнага i вентральнага мяшкоу у високапрадуктиуних Каро 2-5-ай лактації з прадуктиунасцю больш за 25 л ^ рау у сyткi. Плиг адбори материялу iмкнyлiся та максiмальнай стандартизацип препаратиуних працедур плиг фiксациi, праводци, залiваннi, падрихтоуци парафiнавих i криястатних зрезау. Адбор проб рубця праводзш НЕ пазней 10-15 мiн пасли ускрицця брушной поласцi живёл. Материял папяредне фiксавауся у 10% -им розчини нейтральнага фармалiнy i вадкасщ Карнуа. Затим залiвалi у парафш i ажиццяулялi унiфiкаванyю праводку. Зрези рихтавалi на ратацийни мiкратоме МПЗ-2 i МС-2 таушчинёй - 5-8 мкм. З дапамогай акуляр-мшраметра вимяралi вишиню, шириню i таушчиню сасочкау, таушчиню сценкi, вiзyальна аценьвалi колір i целаснасць слiзiстай абалонкi. Для правядзення марфалапчних даследаванняу уживал1 афарбоуку - гсматакеiлiн-еазiнам па Ерл1ху, українське i па Браше. Для апрацоую дадзених викаристоувал1 астему м? Краскапii з камп'ютарнай праграмай «Altami Studio», якая уключае мiкраскоп ЛАМА М1КМЕД - 2, каляровую фотакамеру D. S. P. 78/73 SERIES.

  Слiзiстая абалонка рубця буйної рагатай живёли пакрита шматслаёвим, часткова арагавеваючим, плосюм епiтелiем таушчинёй пекло 40 та 90 мкм, вариябельнасць таушчинi епiтелiяльнага пласта абумоулена разнастайнасцю умоу утримання, структури рациёну, характар ​​корму, фiзiялагiчнага стану, узросту i р д. У бiяптичних пробах слiзiстай Абалон рубця, плиг викаристаннi будь-яких метаданих гiсталагiчнага даследавання у яго складзе видзяляюцца два пласта клетак: парасткави (витворчасни) i ахоуни (Реу). Мнопя айчинния i замежния навукоуци, Таюя, як А. А. Тyреускi, А. П. 1лин, Л. В. Даулетава i iнш., П. П. Круглякоу, В. В. Малашка i шш., Г. А. Тyмiловiч i шш., J. Espinasse, i S. Cakala et al., аддаюць перавагу першаму термiнy у сyвязi з критим, што поунага арагавення клетак у iм НЕ адбиваецца, што вщаць з прадстаулених гiсталагiчних материялау.

  Ахоуни шар ^ зютай абалонкi рубця утворани 3-5-цю радамi плоскiх i шiпаватих клетак (малий. 1). На папярочних зрезах кліті маюць верацёнападобную форму i iнтенсiуна афарбоуваюцца еазiнам. Плиг афарбоуци метадам українське ахоуни шар примае памяранцава-Чирвони колір, тади як для керащна характерна сiняя афарбоука. Паверхня кожнай клеткi гетага шару пакрита ахоунай аба-Лонкай (кутикулай), якая виразна вилучаецца на гiсталагiчних препаратах (малий. 1а, 1б). На частковае арагавенне паверхневих слаёу епiтелiяльнага пласта паказваюць даследваннi А. А. Туреускага, Л. В. Даулетавай i шш., П. П. Круглякова, В. В. Малашка i iнш., Г. А. Тyмiловiч i iнш., Што звязваюць з сiнтезам i назапашваннем гранул кератапялшу i керацiнy, а таксамо некатор ушчильненнем цита-плазматичнага матрикса i канцентрацияй у iм тонафiбрил. Аднако варта адзначиць, што у адрозненне пекло викурити, якая пакрита шматслаевим плоскiм арагавеваючим епiтелiем, ^ зютая абалонка пазбаулена специялiзаванага рагавога шару - ахоунага бесструктурнага шару з кератапялшам.

  a - axciynbi (papa ^) шар; б - шар зяpшстиx клітин; в - шар a - шар пaвяpxоyниx епiтелiяцитaУ; б - шар зяpнiстиx клeтaк; в

  шипaвaтиx клітин; г - шар бaзaльниx кдетак; д - кaпiляpи - шар шипaвaтиx клітин; г - еpaзiyни дефект дaсягнуy бaзaльнaй

  мiжсцeння сaсочкa. Узpcсr - 3 гaди. Гeмaтaксiлiн-еaзiн. мeмбpaни (д); е - ^ д ^ з ^ вя aснcвa. Узpcсr - кapcвa 4 гади.

  Miкpaфcra. Altami Studio. Шв .: 140. Гeмaraксiлiн-еaзiн. Miкpaфcra. Altami Studio. Шв.: 70.

  Maл. 1 a. Cтpуктуpнaя apra ^ a ^ rn епirелiяльнaгa raaCTa Maл. 1б. Еpaзiyнae пaшкоджaннe епirелiяльнaгa raaCTa

  слiзiсraй aбaлcнкi pyo ^ кapcви слiзiсraй aбaлcнкi pубцa

  Пapушеннe i нeвикaнaннe pеглaмeнтay кapмлeння високaпpaдуктиyниx кapоУ, a твксвмв aдсутнaсць paзумeння бiялогii стpaвaвaння y жуйниx живёл виклiкae бiяxiмiчния, мiкpaбiялaгiчния i ^ py ^^ p ^^ Редагувати НЕ толькi y apгaнiзмe живёл, де iy pубци, што пpиводзiць дв yзнiкнeння pозниx фоpмay вцидозу pyбцa, чaсцeй зв yсё дв xpaнiчнaй Форма. Яе 4aCTa вилучвюць як всобную нaзaлaгiчнyю aдзiнкy i нвзиввюць pyмeнiтaм. Адной з пaтaмapфaлaгiчниx пpaяy pyмeнiтy з'яyляeццa пpaзмepнae apaгaвeннe слiзiстaй aбaлонкi pyбцa. Пpaцес apaгaвeннe можв нaзipaццa НЕ толью ш скypи are i m слiзiстиx aбaлонкax пpи xpaнiчниx paздpaжнeнняx, iнфeкцияx i тpayмax.

  Тpебa paзyмeць, што apaгaвeннe - гетв вдта з пpикмeт, зв якой могуць xaвaццa як дистpaфiчния, твк i кaмпeнсaтоpнa-пpистaсaвaльния пpaцеси. Дистpaфii, яюя paзглядaюццa як пapyшеннe xiмiчнaгa складу, фiзiкa-xiмiчниx yлaсцiвaсцяy i мapфaдaгiчнaгa виглядає клетвк i raam ^ aбyмоУлeния пaтaлогiяй вбмену pечивay, з'яyляeццa вдним з ^ вяу дестpyктиyниx пpaцесay, якiя paзвiвaюццa y apгaнiзмe пpи yздзeяннi пaшкоджвaльниx фaктapay. Дадзеним фaктapaм у шшим випадкі з'яyляeццa змяненне фiзiялaгiчниx, бiяxiмiчниx i фepмeнтaтиyниx пpaцесay у pyбци ш пpaцягy royara пepиядy чвсу. Адквз apгaнiзмa та екзв- щ ендвгеннве yздзeяннe paздpaжняльнiкay, якiя НЕ виклшвюць xyткae paзбypеннe (някpоз) клетвк i тквнвк, вияyляeццa axоУнaй вктиввцияй yнyтpиклeткaвиx фepмeнтaтиyниx pеaкций, нaкipaвaниx та зaxaвaннe гaмeaкiнeзa пaшкоджaнaй ткaнкi. Следстввм тaкix фepмeнтaпaтий можв Биць тpaнсфapмaция i декaмпaзiция склaдaниx, комплeксниx xiмiчниx злученняу; aтиповaя ВБО зaдiшняя iнфiльтpaция тквтак i клетвк; нeнapмaдьни ВБО кольквста Редагувати сiнтез.

  Гiстaлaгiчнa apaгaвeннe слiзiстиx aбaдонaк чвстей зв yсё пpaяyляeццa дискepaтозaм, пapaкepaтозaм i гiпepкepaтозaм. Дискepaтоз - гетв пaтaдaгiчни ^ вцес, пpи якiм aдбивaeццa дискepaцiнiзaция i дегeнepaция клетвк шипaвaтaгa шару, нaзipaeццa дiсплaзiя клетвк, пapyшaюццa злучення пaмiж iмi, клeткi paзмяшчaюццa xaaтичнa. Пapaкepaтоз пpaяyляeццa нeпayнaвapтaсним apaгaвeннeм, кaдi y пpaтaплaзмe клетвк пaвяpxоyнaгa raaCTa з'яyляeццa кepaцiн, вле яшче пpисyтнiчaюць ядpи. Клeткi епiтелiя губляюць здольтасць випpaцоУвaць кepaтaгiялiн, сувязь пaмiж aсобнимi клeткaмi пapyшaнa, гiстaдaгiчнa визтачвець paзpиxлeни paгaви шар, чвстковве ВБО поУнae зшкненне зяpнiстaгa шару епiтелiя. Кpaйняй ступенів apaгaвeння нaзивaeццa гiпepкepaтоз. Mapфaдaгiчнa дадзетая фоpмa дистpaфii пpaяyляeццa зтачним пaвeлiченнe зяpнiстaгa i paгaвогa шару y мeсцax фiзiялaгiчнaгa apaгaвeннe скypaниx пaкpовay ВБО слiзiстиx aбaдонaк. В. M. Caxro, виявiy гiпepкepaтоз та ^ зютвй вбвлонци свсочков кнiжкi пpи гiпaвiтaмiнозe А у цялят.

  Mapфaдaгiчния дaслeдaвaннi пaшкоджaниx учвстквУ епiтелiя слiзiстaй aбaлонкi pyбцa y кapоУ з xpaнiчнaй фоpмaй цячення зaxвоpвaння виявiлi ятасния i кольквсния гiстaмapфaлaгiчния Редагувати xapaктеpния y большвй стyпeнi для пapaкepaтозy, чим для гiпepкepaтозy, што пaцвяpджaюць пpивeдзeния гiстaлaгiчния мaтеpияли (мм. 2a, 2б). Для пapaкepaтозy слiзiстиx aбaлонaк pyбцa xapaктеpни таступния мapфaдaгiчния aсaблiвaсцi: пaтayшченнe axоУнaгa (paгaвогa) шару, зв кошт пaвeлiчення колькaсцi пaвepxнeвиx епiтелiяльниx клетвк, бaгaтaя ix дескввмвция з пaвepxнi axоУнaгa шару, пaвeлiченнe кольтасщ i вб'ёму клетвк бaзaдьнaгa шару, св слвбв вияyлeним пepaxодaм шару шипaвaтиx клетвк y шар зяpнiстиx клетвк. Узмоцнетае paзмнaженнe клетвк бaзaльнaгa шару ми

  Тлумач магчимим стимулюючим паведамленнем для iх дадатковай енергii або уздзеяннем празмернага раздражняльшка.

  Павел1ченне таушчиш слаёу: базальнага, шипаватага [ахоунага з багатай десквамацияй клетак. Узрост - карова 4 гади. Гематаксшн-еазш. Мжрафота. АЙаш! Studio. Пав .: 140. Мал. 2а. Паракератоз сл1зютай Абалон сасочка рубця плиг храшчнай формі ацидозу

  Целасния, добра разв1тия сла1 ештел1я сл1зютай Абалон, Реу шар сасочкау рубця слабка разв1ти. Узрост - карова 5 Гадоєв. Гематаксшн-еазш. Мжрафота. Altami Studio. Пав .: 70. Мал. 2б. Структурна аргашзация сл1зютай Абалон рубця здаровай карів

  Досиць доугае, празмерна НЕ пашкоджвальнае механiчнае або хiмiчнае уздзеянне абумоулiвае з'яуленне базальних клетак з больш високiм узроунем актиунасщ унутриклеткавих ферментатиуних працесау. Па заходи паспявання, м зн. пераходу у шшия епiтелiяльния пласти, гетая папуляция вияуляецца патаушченнем у шипаватим сла ^ слабка вияуленим зярнiстим шаром, на тлі згладжанасщ iх межа i патоушчаним шаром Реу лускавiнак.

  Паракератоз ^ зютай абалонкi рубця високапрадуктиуних Каро характаризуецца ушчильненнем i керацiнiзацияй еmтелiяльна-злучальнатканкавих сасочкау рубця, што суправаджа-ецца змяненнем структури яго ^ зютай Абалон i парушеннем рубцовага стрававання. Даследаванш Р. М. Шмiдта i шш., I Х. С. Салiжанава i iнш., Паказваюць на парушенне мехашзмау транспарту пажиуних речивау праз керащшзавани паверхневи епiтелiяльни пласт рубця, ПАКОЛЕ плиг Параку-ратозе слiзiстай Абалон змяняецца структура клеткавих мембран i велiчиня мiжклеткавих прастор. Плиг храшчнай формі ацидозу сасочкi рубця мяняюць палю натуральну форму з ланцетападобнай, лiсцепадобнай на грушападобную i булавападобную. Сасочкi становяцца патоУшчанимi, шчильнимi, часта зрошчанимi у шчильния Вузли, яюя уяуляюць сабой паракератозния утвареннi. На ділянках ^ зютай абалонкi сасочкау рубця намi адзначана, павелiченне паверхневих слаёу епiтелiяльних клетак з iх багатай десквамацияй з паверхнi ахоунага шару. Плиг гетим на паверхш епiтелiя таксамо вияуляюцца неспецiфiчния керацшацити з целим ядром, што з'яуляецца прикметай рубцовага пара-кератоз (малий. 2а), на паверхш сасочкау утвараецца своеасаблiвая «Реу кірка», якая засцерагае шжшя пласти пекло уздзеяння юслага асяроддзя, но плиг гетим перашкаджае усмоктванню пажиуних речивау са змесщва рубця. Найбільший колькасць паракератозних утваренняу була вияулена у пераддзер'i i каудадарсальним сляпим виступі дарсальнага мяшка.

  400 350 300 250 200 150 100 50 0

  і арагавеваючи шар ештел1яльнага пласта

  ? ештел1яльни шар

  ? падсл1зкти шар

  ? сл1зктая абалонка

  здаровия

  хвория (храшчная форма ацидозу)

  Мал. 3. Марфаметричния паказчиш тканкавих Елементал сл1з1стай абалонк1 рубця Каро, мкм

  Винш даследавання тканкавих кампанентау слiзiстай Абалон рубця, атримания плиг викаристанш марфаметричних метаданих даследавання пацвярджаюць вишей приведзения довади. Так, намi устаноулена, што таушчиня ахоунага шару слiзiстай Абалон сасочкау рубця у Каро з храшчнай Форман цяченя ацидозу у сяреднiм склалось 65,8 ± 3,9 мкм, што перавишае гети паказчик у здарово живёл больш чим у вки рази. Таушчиня епiтелiяльнай пласта i слiзiстай абалонкi у хворобах живёл склалось 175,8 ± 10,3 мкм i 317,5 ± 15,7 мкм, што перавишае дадзения паказчию у здарово Каро на 29,6% i 34,1% адпаведна (малий. 3 ).

  Як ми адзначалi ранєй, у хворобах живёл вияуляецца патаушченне базальнай мембрани, павелiченне слаёу клетак шипаватага шару, i памяншенне зярнiстага шару з утвареннем значних дефектау (малий. 2а). У гетих месцев адзначаюцца прикмети ацёку, гемастазу i павелiченне колькасцi макрафагау на мяжи ерозiй слiзiстай абалонкi. Утваренню ерозiй плиг паракератозі слiзiстай Абалон рубця, сприяее назапашванне вялiкiх паверхневих слаёу епiтелiяльних клетак ахоунага шару. Намi було адзначана адслаенне у тоушчи ахоунага шару арагавелих лускавшак i iх аддарванне, що i правакуе утваренне ерозiй. Клеткi астатшх слаёу пачинаюць iнтенсiуна мiграваць з утвареннем прасветау. Аголения слаi пад дзеяннем кiслага асяроддзя таксамо пачинаюць адмiраць, а ва утвараючияся паражнши могуць пранiкаць хiмiчния злученнi, таксши i мiкраарганiзми, якiя потим трапляюць у агульни кровазварот. У далейшим адбиваецца адмiранне НЕ толькi вонкавих, но i усiх астатнiх слаёу епiтелiя, а затим i самiх сасочкау.

  Заключенне

  Плиг паракератозі ^ зютай абалонкi рубця, якi узнiкае на тлі храшчнага ацидозу устаноулени наступния структурния Редагувати епiтелiяльнага пласта: патаушченне ахоунага шару, за кошт павелiчення колькасщ паверхневих епiтелiяльних клетак, багата iх десквамация з паверхнi ахоунага шару, павелiченне колькасцi i аб'ёму клетак базальнага шару са слабка вияуленим пераходам шару шипаватих клетак у зяршсти шар. Устаноулена, што плиг храшчнай формі ацидозу сасочю рубця мяняюць палю натуральну форму з ланцетападобнай, люцепадобнай на грушападобную i булавападобную, становяцца патоУшчанимi, шчильним ^ часта зрошчанимi, утвараючи шчильния Вузли, якiя уяуляюць сабой паракератозния утваренш. Плиг паракератозі слiзiстай абалонкi змяняецца структура клеткавих мембран i велiчиня мiжклетачних прастор, што приводзiць та парушення механiзмау транспарту пажиуних речивау праз керацiнiзавани епiтелiяльни пласт рубця. Еmтелiяльни ахоуни бар'єр, якi звичайна складаецца з 3-5-цi шерагау, арагавелих епiтелiяцитау плиг паракератозі разбураецца, што можа приводзщь та утварення значних па полишаючи i глибiнi дефектау ^ зютай абалонкi рубця.

  Ацидоз рубця праяуляе свае разбуральнае уздзеянне на аргашзм малочнай карів ужо на раншх стадиях, хоць вонкава гета вияуляецца значний пазней. Усе структурния Редагувати ^ зютай Абалон рубця зварачальния, i своечасовае приняцце заходів дазволщь пазбегнуць яшче больших негатиуних наступствау i еканамiчних страт.

  Працюю виканана плиг падтримци БРФФД НАН Беларус гранд № Б17-018.

  Л1ТАРАТУРА

  1. Богатко, Л. М. Хронічний молочнокислий Руменов при інтенсивній відгодівлі молодняку ​​великої рогатої кота: автореф. дис. ... канд. вет. наук: 16.00.01 / Л. М. Богатко; Українська ордена трудового червоного прапора сільськогосподарська академія. - Київ, 1992. - 22 с.

  2. Гулий, М. Ф. Руменогіпотоніческій ацидоз тварин при висококонцентратном типі годівлі / М. Ф. Гулий // Ветеринарія, 1984. - № 11. - С. 58-59.

  3. Давлетова, Л. В. Біологія розвитку травлення жуйних і всеїдних тварин / Л. В. Давлетова. - М., 1974. -135 с.

  4. Зотов, В. С. Показники рубцового травлення у корів при використанні у раціонах різних джерел вуглеводів / В. С. Зотов // Годування і розведення с.-г. тварин: збірник наукових праць. - Саранськ, 1985. - С. 83-88.

  5. Ільїн, П. А. Морфофункціональна диференціація тканин органів ротоглотки, стравоходу і багатокамерного шлунка великої рогатої худоби в онтогенезі: автореф. дис. ... докт. біол. наук: 03.099 / П. А. Ільїн; Омський державний ветеринарний інститут. - Омськ, 1972. - 43 с.

  6. Калюжний, І. І. Ацидоз рубця великої рогатої худоби: автореф. дис. ... докт. вет. наук: 16.00.01 / І. І. Калюжний; Всеросійський науково-дослідний ветеринарний інститут патології, фармакології і терапії. - Воронеж, 1996. - 49 с.

  7. Кругляков, П. П. Ультраструктура епітелію передшлунків у овець в онтогенезі: автореф. дис. ... канд. біол. наук: 16.00.02 / П. П. Кругляков; Інститут еволюційної морфології і екології тварин ім. А. Н. Северцова. - М., 1983. -25 з.

  8. Курдеко, А. Як попередити хронічний ацидоз рубця? / А. Курдеко, А. Маціновіч, А. Бєлко // Білоруське сільське господарство. - 2017. - № 5 (181). - С. 62-65.

  9. Лі, А. Ч. Препарат для профілактики паракератозу рубця / А. Ч. Лі, А. П. Чернявський, П. Н. Безбородов // Матеріали Першого з'їзду ветеринарних фармакологів Росії / Всеросійський науково-дослідний ветеринарний інститут патології, фармакології та терапії: збірник наукових праць. - Воронеж, 2007. - С. 407-411.

  10. малашки, В. В. Ацидоз тварин / В. В. малашки // Ветеринарна справа, 2014. - № 1 (31). - С. 23-30.

  11. малашки, В. В. Морфогенез багатокамерного шлунка телят з різною живою масою при народженні: монографія / В. В. малашки, Г. А. Тумилович. - Гродно: ГГАУ, 2011. - 173 с.

  12. Саліжанов, Х. С. Фізіологічна роль рубця в механізмі збереження балансу речовин і енергії в організмі лактуючих корів / Х. С. Саліжанов, І. І. Хренов, М. А. Ажібеков // Фізіологічні механізми адаптації с.-г. тварин: збірник наукових праць, Алма-Ата, 1983. - С. 67-82.

  13. Сахно, В. М. Морфогенез гиперкератоза / В. М. Сахно // Морфофункціональні показники продуктивних тварин: збірник наукових праць. - М., 1992. - С. 61-63.

  14. Структурно-метаболічні процеси в рубці і вплив на них факторів харчування (теоретичні та практичні аспекти травлення у жуйних тварин) / В.В. Малашки [и др.] // Сільське господарство - проблеми і перспективи: збірник наукових праць: Т 33. - Гродно, 2016. - С. 88-100.

  15. Тумилович, Г. А. Структурно-функціональна організація травного тракту телят: монографія / Г. А. Тумилович, Д. Н. Харітонік. - Гродно: ГГАУ, 2015. - 275 с.

  16. Туревский, А. А. Структурні і гістологічні основи функціональної діяльності передшлунків великої рогатої худоби в онтогенезі: автореф. дис. ... докт. біол. наук / А. А. Туревский; Ленінградський державний ветеринарний інститут. - Ленінград, 1964. - 19 с.

  17. Шмідт, Р. М. Роль слизової оболонки рубця у взаємозв'язках рубцевої ферментації з інтермедіарним метаболізмом у відгодівельних бичків / Р. М. Шмідт, Г. І. Каланчук // Заходи боротьби з хворобами с.-г. тварин і птахів в УРСР: збірник наукових праць. - Київ, 1982. - №83. - С. 119-122.

  18. Електронно-мікроскопічне і гістохімічне дослідження епітелію передшлунків жуйних тварин в онтогенезі / Л. В. Давлетова [и др.] // З.-х. біологія, 1988. - Т. 4. - С. 52-55.

  19. Cakala, S. The influence of diet on the development of forestomach parakeratosis in cattle / S. Cakala, J. Lubiarz // Proceedings of the 5th International congress on animal hygiene, 1985. - Р. 515-521.

  20. Espinasse, J. Concentres et pathologie des ruminants / J. Espinasse // C. R. Acad. Agr. Fr, 1983. - Т. 69. - № 13. Р. 1033-1044.

  21. Van Soest, P. J. А nutritional requirement for fiber non ruminants and ruminants / P. J. Van Soest // Feed Manag, 1984. -Т. 35. - № 8. - Р. 36-39.

  22. Voranau, D. Diagstics of rumen acidosis: evalution of rumenocentesis and oro-ruminal probes as routine techniques / D. Voranau, H. Tumilovich // The 3rdInternational Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB2017). - 05-08 July 2017. - P. 590.


  Ключові слова: КЛЮЧАВИЯ слова: буйна РАГАТАЯ ЖИВЁЛА / РУБЕЦЬ / RUMEN / СЛіЗіСТАЯ АБАЛОНКА / ЕПіТЕЛіЯЛЬНА-ЗЛУЧАЛЬНАТКАНКАВИЯ САСОЧКі / ЕПіТЕЛіЙ / ХРАНіЧНИ АЦИДОЗ / паракератоз / PARAKERATOSIS / МАРФАЛОГіЯ / МАРФАМЕТРИЯ / CATTLE / MUCOUS MEMBRANE / EPITHELIAL CONNECTIVE TISSUE PAPILLAE / EPITHELIUM / CHRONIC ACIDOSIS / MORPHOLOGY / MORPHOMETRY

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити